Registreren

INTRO      OVER ONS         HERALDIEK        ONTWERPEN           REGISTREREN        AANVRAGEN

 

NEDERLANDS
COLLEGE
HERALDIEK
Sinds 1994

REGISTREREN

Het registreren van een wapen moet worden gezien als het deponeren van een wapen in een openbaar toegankelijk register, waardoor anderen daarvan kennis kunnen nemen.
Een dergelijke registratie kan dienst doen als bewijs bij een juridische kwestie.

Het College beoordeelt een aangeboden ontwerp op grond van de in de Nederlandse heraldiek geldende regels en gewoonten. De beschrijving van het wapen dient plaats gevonden te hebben volgens de in de Nederlandse heraldiek gebruikelijke terminologie. Verder betrekt het College in haar beoordeling ook de motieven, die aan het ontwerp van een wapen ten grondslag liggen, in relatie tot de familiegeschiedenis.

Het te registreren wapen mag niet identiek zijn aan dat van een publiekrechtelijk lichaam of aan een wapen dat al door een andere familie werd of wordt gevoerd. Evenmin mag het een zodanige gelijkenis hebben met bestaande wapens, waardoor verwarring kan ontstaan. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt, wanneer het wapen aantoonbaar gedurende meer dan honderd jaar door de voorouders van de aanvrager is gevoerd.

De reeds door het College geregistreerde wapens zijn te vinden op de webpagina’s:
NCH Registerlijst
OV-Registerlijst
Andere in gebruik zijnde wapens zijn te vinden bij:
CBG Familiewapens
• Wasemar
• Index op ca. 100.000 wapens waarover is gepubliceerd
(alleen voor NGV-leden)

Bij een aanvraag moet worden opgegeven voor wie de registratie is bedoeld. Meestal gaat het bij bestaande wapens om afstammelingen van een stamvader die ook zijn familienaam voeren. Bij nieuwe wapens betreft het veelal een recente voorouder.
Bij een vrouwenwapen gaat het om personen in de matrilineaire lijn. Het is ook mogelijk een persoonlijke wapen te laten registreren.

De door het College goedgekeurde wapens worden geregistreerd in het Nederlands Wapenregister, dat op 22 januari 1994 is gesticht door de Nederlandse Genealogische Vereniging (en tegelijkertijd opgenomen in de bovengenoemde NCH Registerlijst).

Bij de registratie vindt een vermelding plaats van de met het wapen verbonden genealogische achtergrond en de persoonsgegevens van de aanvrager.

Het wapen wordt op verzoek ook aangeboden bij het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) voor opname in haar databank van familiewapens (CBG Familiewapens).

De aanvrager ontvangt een bewijs in de vorm van een stijlvolle wapenbrief. Daarnaast wordt het wapen gepubliceerd in het tijdschrift Gens Nostra dat zowel in een papieren als een digitale vorm verschijnt.