Aanvragen

INTRO      OVER ONS         HERALDIEK        ONTWERPEN           REGISTREREN        AANVRAGEN

 

NEDERLANDS
COLLEGE
HERALDIEK
Sinds 1994

AANVRAGEN

Voor een aanvraag dient gebruik te worden gemaakt van het hiervoor opgestelde registratieformulier. Raadpleeg daarbij zo nodig het informatieblad.

De aanvraag dient vergezeld te gaan van:
• Een digitale afbeelding van het (concept-)wapen in een jpg-bestand, of bij een ontwerp: een duidelijke schetstekening met de kleuren en de motivering van de heraldische elementen.
• Een stamreeks in rechte lijn die terug gaat tot circa het jaar 1815. Bij een persoonlijk wapen kan volstaan worden met beknopte gegevens van drie recente generaties.

Stuur het registratieformulier en de twee vereiste bijlagen naar het mailadres van 2e secretaris de heer G.B.M. Beuving zoals vermeld staat op het registratieformulier en het informatieblad.

AANVRAAGBEHANDELING

De aanvrager krijgt een ontvangstbevestiging en een bericht over het al dan niet in behandeling nemen van de aanvraag. Ingeval van een afwijzing wordt de reden daarvan vermeld en een advies gegeven.

Indien het college de aanvraag in behandeling neemt, volgt een toetsing aan de heraldische normen, een controle van de stamreeks en een beoordeling van de motieven voor de gemaakte keuzes, de artistieke juistheid en de uniciteit.

Na een geslaagde beoordeling ontvangt de aanvrager een concept-wapenbrief ter eventuele correctie. Tegelijk met dit concept wordt de eindfactuur verstuurd, waarbij de gedane aanbetaling is verrekend.
In de behandelprocedure is ruimte voor advisering en begeleiding van de aanvrager, ook in het geval de initiële aanvraag niet aan de gestelde eisen voldoet.Na een akkoord van de aanvrager en de betaling wordt de wapenbrief ondertekend en gezegeld toegezonden en het wapen opgenomen in het Nederlandse Wapenregister en in andere daarvoor beschikbare digitale toegangen. Tot slot vindt een publicatie in het tijdschrift Gens Nostra plaats.
De totale afhandeling neemt ongeveer drie maanden in beslag, onder voorbehoud van bijzondere situaties.

KOSTEN

De kosten voor het beoordelen en registreren van een wapen bedragen € 170 euro, waarvan € 45 als aanbetaling. Voor leden van de Nederlandse Genealogische Vereniging en de Hollandse Genealogische Vereniging Ons Voorgeslacht geldt een tarief van € 125, waarvan € 30 als aanbetaling.
Voor een aanvrager uit het buitenland geldt een opslag van € 30 vanwege extra verzendkosten.

De kosten voor het laten maken van een voor registratie en publicatie geschikte wapentekening zijn hierbij niet inbegrepen. Deze komen voor rekening van de aanvrager die deze af spreekt met de ingeschakelde wapentekenaar.

VOOR NADERE INFORMATIE

Algemeen en adviesvragen:

Voorzitter-NCH: Dhr. R.J.P.M. Vroomen te Echt :

Secretaris-NCH: Dhr. W.M.T. van Zon te Utrecht :