Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Kwartier van Nijmegen

U kunt zonder inloggen gebruik maken van deze site, ingelogde gebruikers hebben toegang tot eventuele extra functionaliteiten.

Bijgewerkt: 3 mei 2015

Welkom bij de afdeling Kwartier van Nijmegen


Contactavonden

De eerstvolgende afdelingsavond vindt plaats op dinsdag 8 september 2015
Plaats: Wijkcentrum "De Schakel", Archimedesstraat 9 te Nijmegen.
Aanvang: 20:00 uur tot 22:00 uur.
Programma volgt

N.B.: De eerder aangekondigde lezing over het genealogieprogramma GensDataPro op 12 mei 2015 gaat niet door, vanwege de ongunstige periode (vlak voor Hemelvaart). Het bestuur overlegt met de inleider, de heer J.C.E.D. de Rooij, of verplaatsing naar een van de de reeds geplande lezingavonden (8 september of 13 oktober) mogelijk is.


Boven het maaiveld

Tijdens de jaarlijkse afdelingsledenvergadering op 14 april j.l. traden Henny van Santen, Theo Nagtegaal en Elize Jagtenborg na hun jarenlange inzet voor onze afdeling af als bestuursleden.
Zij manifesteerden zich als sterk betrokken bestuursleden die van aanpakken wisten, elkaar in een vriendschappelijke sfeer en goede onderlinge samenwerking goed aanvoelden en voor de leden en andere belangstellenden deden wat er gedaan moest worden. En dat was veel in de afgelopen jaren! Door karakter en inzet staken zij boven het maaiveld uit, ook als het eens tegen zat.
Het maandelijks gesjouw met boeken naar De Schakel en zoeken naar geschikte kandidaten voor lezingavonden door vader Ben en dochter Henny van Santen. Het regelen van zaalruimte en zorgen voor de koffievoorziening, ook door Henny van Santen, die er in opvolging van haar moeder Anneke trouw voor zorgde dat bezoekers in de pauze voorzien werden van koffie en thee met een koekje, en dat er nooit iemand vergeten werd. Het gezin van Santen gaf vele jaren blijk van een uitstekende promotie voor onze de afdeling door hun vertegenwoordiging op landelijke en regionale genealogische markten.
Theo, die als penningmeester de afdelingskas beheerde, was altijd persoonlijk aanwezig om een gastspreker op het eind van de avond zelf contant uit te betalen. Betrouwbaar en sociaal, want zo nodig spoorde hij de landelijke penningmeester aan, zodat niemand al te lang op zijn of haar voorgeschoten onkosten hoefde te wachten. Theo zorgde samen met Elize ook voor de verkoop van overtollige boeken en restanten uit de boekenserie Zoeklicht 1980-2005 van de opgeheven afdelingsbibliotheek, om hiermee iets extras voor de vereniging te kunnen doen.
Elize, altijd attent en met een luisterend oor voor iedereen. Zorgend voor een cadeautje, een kaart of bloemetje voor een zieke. Elize vertegenwoordigt in het bestuur de redactie waar ook Evert Kam, Joop Pott en ikzelf deel van uitmaken. Vanaf september 2006 werkte Elize met grote toewijding aan de lay-out en samenstelling van ons afdelingsblad, waarbij zij als eindredacteur haar mederedacteuren alle vrijheid gaf om artikelen naar eigen inzicht te schrijven.
Eens per kwartaal was er een redactieoverleg. Bijzonder leuke avonden waren het, om de beurt bij iemand van ons thuis. Met koffie, een glaasje, wat nootjes erbij. Het aftreden van Henny, Theo en Elize betekent een fors verlies aan bestuurlijke kennis, ervaring en persoonlijke inzet voor de NGV Kwartier van Nijmegen. De afdeling heeft veel aan hen te danken.

Henny FransenVerslag van de landelijke ALV op 24 november door de afgevaardigde van het KvN.

In dit verslag komen in hoofdlijnen de activiteiten aan de orde die in 2014 binnen de vereniging hebben plaatsgevonden.

De Algemene Vergadering
De De AV heeft op 17 mei in Utrecht en 29 november 2014 in Driebergen plaatsgevonden.
In de vergadering van mei is afscheid genomen van bestuurslid dhr. J.W. Koten en van de secretaris dhr. M.J. Krooswijk. Tot secretaris is dhr. A.C. van Herk benoemd. Mw. M.J. Plat en dhr. J. van Zweeden zijn benoemd als algemeen bestuurslid.
Verder werden het algemene en het financieele jaarverslag goedgekeurd.
De vergadering van november omvatte een voorstel voor een noodzakelijke contributie verhoging.

Contributiewijziging en begroting 2015
Er is in de AV langdurig gediscussieerd over de voorgenomen contributiewijziging in relatie tot de begroting.
De contributie was vanaf 2011 39,- Euro en indexering is niet doorgevoerd terwijl de kosten wel jaarlijks zijn gestegen. Helaas zitten we nu met een inhaalslag aldus het HB.
In de begroting zitten volgens het HB een aantal, sterk gestegen, hoge kostenposten. Deze zijn: onderhoud van het verenigingscentrum, druk- en portokosten van Gens Nostra, budget voor activiteiten in de afdelingen.
Bij stemming over de contributiewijziging en de begroting waren 17 afdelingen voor (Amersfoort eo., Amsterdam eo., Betuwe, Delfland, Drenthe, Friesland, Gooiland, Groningen, s-Hertogenbosch en Tilburg, Kennemerland, Kempen en Peelland, Rotterdam, Rijnland Utrecht, West Noord-Brabant, Zeeland en Zaanstreek-Waterland) en 9 afdelingen tegen (Achterhoek, Apeldoorn eo., Flevoland, Den Helder, Hollands Noorderkwartier, Land van Cuijk en Ravenstein, Kwartier van Nijmegen, Oostelijk West-Friesland en Twente);
1 afdeling is afwezig (Zuid-Limburg)
Vertaalt naar ledenaantal zijn zo geteld 5741 leden voor en 2052 leden tegen en 260 leden hadden geen invloed. Met deze uitkomst is de contributieverhoging en de begroting vastgesteld.
Onze afdeling gaf zijn tegenstem aan het voornemen van het HB tot een contributieverhoging omdat het HB niet duidelijk kon maken waarom andere wegen niet eerst onderzocht zijn om tot een deugdelijke financieele structuur te komen.
Voor ons waren het verenigingsgebouw (in de vergadering wel een molensteen om de nek van de Vereniging genoemd) en het gebruik ervan in de toekomst te onzekere factoren. De vraag waarom niet tot verkoop kan worden overgegaan werd niet echt behandeld. Behalve dan de opmerking van algemene aard dat de markt van onroerend goed nu zeer ongunstig was, zeker voor dit soort gebouwen! Maar dan nog!
Ten aanzien van de volgens het HB toegenomen (sterk) kostenposten van de afdelingen kon het KwvN ook niet zien waarop deze uitspraak gebaseerd was! In ieder geval gold dit niet voor Nijmegen!
Het hoofdbestuur is gevraagd om: Een meer-jarenbegroting op te stellen; te zoeken naar een verlaging van de uitgaven in de hoge posten; een toelichting op te stellen voor de AV hoe deze kosten zijn ontstaan en ontdekt.
Het hoofdbestuur geeft aan dat zij de aangegeven suggestie zal beoordelen op haalbaarheid en het effect er van op uitgaven of inkomsten.
Verder een begroting met fixe uitgaven voor o.a. productie- en verzendkosten van Gens Nostra en de exploitatie en het onderhoud van het verenigingscentrum. Beide onderwerpen werden na een goede toelichting bij stemming aangenomen. Wel kreeg het hoofdbestuur de opdracht mee om kritisch naar uitgaven te kijken. Het voorstel voor “de vernieuwende NGV organisatie” kreeg akkoord van de vergadering waarmee een transparante structuur als vertrekpunt voor vernieuwingen werd neergezet. In dit voorstel was een heldere toelichting opgenomen waarom het hoofdbestuur de besturing van de functionele afdeling Heraldiek had overgenomen. Het voormalige afdelingsbestuur was, volgens het hoofdbestuur, te lang en te gedreven bezig met een focus op verzelfstandiging.
Ledenraadpleging en de visie van het hoofdbestuur leverde een uitkomst op dat Heraldiek naast Genealogie een kerntaak is van de NGV. In de AV werd deze koers akkoord bevonden.
Het HB kon, vooruitlopend op een wijziging van de statuten, verder gaan met de transitie van de geaccordeerde voorstellen.
De NGV van, voor en door leden is de bron om gezamenlijk tot resultaten te komen in de doelstelling van de vereniging. In 2014 heeft er geen herstel plaatsgevonden in een toename van het ledenaantal. De afname door afzeggingen of overlijden was groter in aantal dan de aanmelding van nieuwe leden.

Analyse van deze getallen leidt tot een volgend beeld:
De ledenafname door opzeggingen, royeren en overlijden in 2014 is totaal 769. Dit is t.o.v. 2013 7 minder.
De totale afname van769 leden en een absolute afname van 294 leden houdt in dat er een toename is geweest met 475 leden. (Een ietwat merkwaardige manier om de terugloop in het ledenaantal mooier voor te stellen)
De traditie om leden die een jubileum in 25, 40, 50 jaar lidmaatschap bereiken een oorkonde via de afdeling uit te reiken is voortgezet. Diverse reacties geven aan dat dit zeer wordt gewaardeerd. (Hiermee kan het KwvN het van harte eens zijn!)

Afdelingen
De bezetting van de afdelingsbesturen is over het algemeen goed te noemen, gelukkig vindt men na lang zoeken iemand die deze taak wil vervullen. (Hierbij is onze afdeling, het KwvN, zeker exemplarisch. Dit jaar nemen 3 van onze zeer gewaardeerde afdelingsbestuurders afscheid en zijn we zo gelukkig na een oproep in het afdelingsblad en in de Nieuwsbrief vanuit de afdeling de noodzakelijke aanvulling te krijgen)
De invulling van lezingen loopt in veel afdelingen goed met wisselende bezoekersaantallen. (Dit zal in onze afdeling het komend jaar een spannende taak worden voor een nog aan te zoeken nieuw bestuurslid)

Gens Nostra
In 2014 is een geheel nieuwe redactie aangetreden, elk met specifieke aandachtspunten zoals boekenrecensies, tijdschriften, eindredactie, en hoofdredactie.
Het blad verschijnt 10 maal per jaar bij ruim 8300 leden, bij regionale- en buitenlandse archieven, bij genealogische organisaties en een aantal extra exemplaren voor de afdelingen van de NGV.
De vaste redactie ontvangt input van diverse redactiemedewerkers voor o.a. de rubriek digitaal, mededelingen van het hoofdbestuur en over specifieke onderwerpen die in het land plaatsvinden.
Er zijn vaste rubrieken tijdschriften, boekenrecensies en digitaal over o.a. GensDataPro, gebruik internet en andere digitale opties.
Er is kritisch gekeken naar het voorkomen van dubbele verstrekking van informatie in GN, nieuwsbrief, website, afdelingsbladen of andere publicaties. Voorts speelt de privacywetgeving een rol in wat er wordt gepubliceerd.
Om zekerheid en voorspelbaarheid van kosten te realiseren is er een jaarcontract met de vormgever afgesloten.
Er is gekozen voor het dunst mogelijke papier en er bestaat nauwelijks verschil in kosten van zwart-wit en kleurendruk. Hiermee heeft het blad een hoge kwaliteit gekregen en is prettig leesbaar.
Er is regelmatig afstemming met het HB geweest en is een redactiestatuut opgesteld en ondertekend. Het bevat regels met betrekking tot taken, verantwoordelijkheden en zeggenschapsaspecten van het HB en de redactie.
Er wordt gewerkt met een jaarwerkplan met daarin een onderbouwing voor een budget voor het komend jaar.
Lezers worden uitgenodigd om volgens de richtlijnen voor publicaties input te leveren aan de redactie.
Het budget in 2014 van €130.000 is eenmalig met 10% overschreden voor een nieuw ontwerp.
Verzendkosten blijven stijgen en in 2014 is gestart met digitale verzending van GN naar leden die in het buitenland wonen. Het HB onderzoekt de haalbaarheid van digitale verzending van GN en afdelingsbladen voor leden en abonnees in Nederland.
Het Verenigingsblad Gens Nostra is in 2014 vernieuwd en volgens vele lezers (reacties) verbeterd. Het budget voor het blad is nu drie jaren het zelfde en met meer aandacht voor het verlagen van de verzendkosten d.m.v. digitale verzending kunnen in 2015 verder kosten worden bespaard.

Interne Dienst
Om een goed beeld van de staat van onderhoud van het VC te krijgen, is er door een ingenieursbureau een schouw uitgevoerd met als resultaat een Meerjaren Onderhouds Plan (MOP). In het rapport is per detail van het gebouw een staat van onderhoud vastgesteld. Het omvat een onderhoudsadvies incl. een meerjarenplanning.
De in het vorig jaarverslag aangegeven noodzakelijke vervanging van de airco installaties op de 1e etage, zijn om budgettaire redenen nog niet uitgevoerd.

Regio-overleg
Regio Oost: Apeldoorn e.o.; Achterhoek; Twente; Betuwe en Kwartier van Nijmegen. Dhr. Jan Netelbeek De regio-overleggen komen moeizaam opgang. Het uitgangspunt is het creëren van een werkoverleg waarin ervaringen, knelpunten worden uitgewisseld. Het heeft diverse aandachtspunten opgeleverd die de HB-portefeuillehouder inbrengt in het HB.
Een aantal aandachtspunten zijn reeds benut in o.a. de modellering van differentiatie in lidmaatschapsvormen, uitgangspunten voor de toepassing van creditpunten. (Volgens het KwvN is deze opzet niet overzichtelijk, leidt onherroepelijk tot verwarring en daarbij tot financieele rompslomp. Daar bovenop is het dan nog maar de vraag of de verwachte stijging van de inkomsten die het HB verwacht ook echt gerealiseerd kan worden)
Het regio-overleg zal in het voorjaar van 2015 geëvalueerd worden. (Tot nu toe is er overigens nog geen contact geweest tussen KwvN en het HB over een zulks te voren regio-overleg. De wens daartoe leeft op dit moment zeker niet bij onze afdeling)


Gebruikersgroepen

Foto GDP gebruikersgroep


De gebruikersgroep GensDataPro draait al geruime tijd goed.

In navolging hebben enkele gebruikers van het programma ProGen het initiatief genomen om te komen tot een soortgelijke werkgroep voor ProGen. Als u belangstelling hebt hieraan deel te nemen stelt u zich dan in verbinding met of
De volgende bijeenkomst voor GensDataPro is gepland voor vrijdag 29 mei 2015. We gaan dan weer met enkele problemen aan de slag. Omdat er enkele personen zijn afgevallen kunnen we wel weer wat aanwas gebruiken. Als u belangstelling hebt, meldt u zich dan bij de . Adresgegevens staan ook in het kwartaalblad van het Kwartier van Nijmegen.
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |