NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NGV Nieuwsbrief 2016 nummer 87

woensdag 31 augustus 2016

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Nieuws
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort
Recente prikbordberichten
Recente publicaties van leden


Nieuws van de redactie

NGV VERENIGINGSNIEUWS


Gens Nostra: Themanummer "Immigranten als voorouders" verschijnt de eerste week van september 2016

Bijna alle lezers van Gens Nostra hebben in hun voorgeslacht mensen die buiten Nederland zijn geboren. Bij de één betreft dit slechts een paar voorouders uit Duitsland of België, bij de ander kan de kwartierstaat gelezen worden als de uitkomst van de sociale en politieke veranderingen binnen Europa in de laatste eeuwen. Toen na de ondertekening van de Unie van Utrecht, in 1579, de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën ontstond, kwam de migratie naar ons land goed op gang. Door de opbloeiende handel en relatieve godsdienstvrijheid vertrokken velen naar de Republiek. Deze migratie was in eerste instantie vooral gericht op de grote steden in Holland en Zeeland maar later werden ook andere steden en gewesten een belangrijke vestigingsplaats van migranten. In de loop van de eeuwen kwamen er zowel religieuze en politieke vluchtelingen, als economische migranten naar ons land. Zodoende werd ons land een bont geschakeerde lappendeken van mensen uit verschillende culturen. Of we het nu hebben over de zestiende of zeventiende eeuw, of over de twintigste of eenentwintigste eeuw, de instroom van nieuwkomers is een terugkerend thema in de Nederlandse geschiedenis. En is dus ook voor ons genealogen een belangrijk gegeven waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt.

In dit themanummer vindt u een aantal artikelen, waarbij juist niet wordt ingegaan op de traditionele en al vaker behandelde groepen immigranten zoals Vlamingen en Brabanders na de val van Antwerpen in 1585, Hugenoten na de opheffing van het Edict van Nantes in 1685 of arbeiders uit Nedersaksen en Westfalen. De artikelen in dit themanummer betreffen geschiedenissen uit gebieden die wat minder vaak de genealogische revue zijn gepasseerd. Over de aanleiding van de in dit nummer behandelde migraties kunnen we kort zijn. Het zijn politieke, religieuze en economische redenen geweest, net als bij de traditionelere migrantengroepen. En elke migrant had zijn of haar eigen verhaal, dat blijkt wel uit de artikelen in dit nummer.


De Dam, gezien naar het Noorden, met het Stadhuis in aanbouw, de vismarkt en vele buitenlanders, 1656, geschilderd door Johannes Lingelbach (SAA)

De eerste bijdrage is van de hand van Rob Tausk. Zijn, deels Joodse, voorgeslacht woonde zo'n beetje overal in de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie, van Bohemen tot Bosnie en van Slowakije tot Italië. Dit artikel geeft een exemplarisch voorbeeld van families die, gedreven door veranderende politiek en economische omstandigheden, hun heil steeds ergens anders zoeken. Hierin past ook de Engelse grootmoeder met haar voorgeslacht, voornamelijk afkomstig van het Isle of Wight.

Harmen Snel laat ons kennismaken met een koopmansfamilie uit Noord-Italië. Vanaf het einde van de zeventiende eeuw vestigden zich meerdere leden van de familie Cavalini in Amsterdam; een mooi voorbeeld van kettingmigratie. In dit artikel ligt de nadruk op het in stand houden van de zakelijke relaties en het uitgebreide familienetwerk, dat zich uitspreidde van Italië uit tot heel West-Europa. Onderlinge huwelijken, dienstbaarheid aan de familie en slimme investeringen brachten de meeste leden van deze familie tot grote welvaart.

Een ander voorbeeld waarbij handel met de Republiek een belangrijke rol speelde, betreft het verhaal van Josua Anthony Speed, een voorouder van Tineke Slof. Speed, lakenbereider van beroep, verliet het roerige zeventiende-eeuwse Engeland om zich in Amsterdam te vestigen. Later vertrok hij naar Leeuwarden. Een genealogische zoektocht waarbij ook getracht wordt de achtergronden van zijn vertrek te doorgronden.

Rosalie Soloway, geboren in Letland omstreeks 1881, werd de grootmoeder van Eduard Adelaar. De Joodse Rosalie groeide op in de 'Pale of Sett lement', een gebied binnen het Russische Rijk dat zich tussen 1791 en 1917 uitstrekte over een deel van Letland, Wit-Rusland en de Oekraïne tot aan de Zwarte Zee. Alleen in dit gebied was het Joden toegestaan te wonen, maar ook hier vonden regelmatig pogroms plaats. Rosalie verliet Letland in haar jonge jaren en vestigde zich bij familie in Engeland. Wat volgt is een verhaal over vluchten, immigratie en daarna tweemaal een maatschappelijke integratie in een nieuw vaderland.

Harry Berg beschrijft een groep doopsgezinde vluchtelingen uit Zwitserland in het begin van de achttiende eeuw. Hans Kneubel werd 'vrijgekocht uit gevangenschap' en vestigde zich in 1711 in Sappemeer. Na enkele generaties als boeren te hebben geleefd in de provincie Groningen vertrokken diverse leden van de familie, opnieuw om geloofsredenen, naar de Verenigde Staten. De auteur vertelt over het leven van de Kneubel's in Zwitserland, op het Groningse platteland en op de Amerikaanse prairie.

Leo Mathot vertelt over zijn voorouders, waarvan de oudst bekende voorvader, Bernhard Mathot, een strohoedenmaker was, afkomstig uit Basenge in het Jekerdal, Wallonie. Zijn kleinzoon arriveerde in 1781 in Gouda alwaar hij het beroep van zijn grootvader voortzette.

In het laatste artikel vernemen we meer over een bijzondere immigratie van Oostenrijk naar Nederland, die plaats vond in de decennia na de Eerste Wereldoorlog. Het betrof jonge kinderen uit Oostenrijk die, door grote schaarste aan voedsel tijdens en vooral ook na de Eerste Wereldoorlog, aan ondervoeding dreigden te bezwijken. Zij kwamen om een paar maanden aan te sterken en sommigen van hen bleven hier of keerden later naar Nederland terug. Omdat de auteur de bronnen met behulp van internet heeft opgespoord en geraadpleegd volgt op haar bijdrage een korte uiteenzetting in de rubriek Digitaal, waarin zij vertelt waar zij de nodige informatie over deze 'Konvooikinderen uit Oostenrijk' heeft gevonden.

We zien hier vele oorzaken voor het emigreren naar een ander land, van vluchten voor lijfsbehoud tot het verkrijgen van een beter leven. Hierboven hebben we natuurlijk alleen kennis gemaakt met 'de succesverhalen van de overlevenden'. We moeten ons blijven realiseren dat grote aantallen mensen, die huis en haard verlieten en naar ons land trokken, overleden in krijgsdienst van de Republiek, in dienst van VOC en WIC, of vroegtijdig overleden door honger en armoede in de grote steden.

Tot slot dank ik Harmen Snel voor zijn inzet bij het tot stand komen van dit themanummer en wens de lezer veel plezier met deze uitgave.

Frits van Oostvoorn,
Hoofdredacteur Gens Nostra

De NGV digitaliseert

Deze maand: Gerda van Koetsveld

Wie ben ik? Ik ben Gerda van Koetsveld, geboren in de winter van 1959 op een Amsterdamse woonark en ik woon nu met mijn lieve man in Veenendaal. Mijn moeder kwam uit Friesland en mijn vader komt uit Indonesië.

Ik ben al heel lang bezig met stamboomonderzoek. Door de achtergrond van mijn vader ben ik natuurlijk ook geïnteresseerd in Indonesië. Maar ook met de genealogie van de Koninklijke familie houd ik mij graag bezig.
Voor mijn oud-tante ben ik al eens in haar stamboom van de familie Van Ommen gedoken en daarmee ben ik heel ver gekomen tot ik vastliep in Epe. Daarna ben ik begonnen aan de stamboom van mijn vader, Van Koetsveld. Daar kwam ik uiteindelijk uit op een trouwdatum 5 november 1671 in Maurik.

Toen ik in Blokker woonde ben ik begonnen om documenten te transcriberen voor het archief in Hoorn. Onder andere de notulen en de raadstukken van het college van Burgemeester en Wethouders. Ook deed ik opdrachten voor mensen die graag iets wilden weten uit het archief, maar te ver weg woonden om er voor naar Hoorn te reizen.

Na mijn scheiding heb ik een tijdlang intensieve zorg verleend aan mijn ouders. In november 2014 hertrouwde ik en een half jaartje later gingen mijn man en ik naar het mooiste land van de wereld: Indonesië! Daar hebben we ook deze foto gemaakt.

In 2016 ben ik begonnen met het indexeren en dat is heel erg leuk werk. 's Avonds als mijn man TV kijkt, films met name, doe ik indexeerwerk voor de NGV. Tijdens het indexeren zie ik veel plaatsnamen langskomen en omdat ik overal ben geweest of heb gewoond, komen er vaak mooie herinneringen boven tijdens het werk. Naast het indexeren ben ik sociaal ook erg druk met allerlei leuke dingen. Zo doe ik in Veenendaal mee met Amnesty International, zit ik op naailes en computerles en neem ik deel in een oecumenische werkgroep die zich bezig houdt met het voorbereiden van de diensten van mijn kerk.

Deze maand is mijn man 65 geworden, hij is dus een stuk ouder dan ik. We hopen binnenkort te verhuizen naar de regio Utrecht omdat het vervoer dan voor ons makkelijker wordt en er ook ziekenhuizen dichterbij zijn voor als we zorg nodig hebben.

Ik zou het heel leuk vinden om mijn collega's bij het indexeren eens te ontmoeten! Kom je ook deelnemen aan het indexeerprogramma? Ik vertel je er graag meer over!

.

Heraldisch Tijdschrift 2016 nr 3, verschenen in medio augustusHet derde nummer van Heraldisch Tijdschrift van dit jaar begint met de tot artikel omgewerkte lezing die Jan Anema heeft gehouden tijdens het Colloquium van de Academie Internationale d'Héraldique (Frankrijk, 2015). Belangwekkend, omdat daarin aan de hand van praktijkvoorbeelden het heraldisch beleid van onze Hoge Raad van Adel bij samenvoeging van gemeenten wordt uiteengezet. Er zijn verschillende manieren om de wapens van fuserende gemeenten tot hun recht te laten komen, soms leidt dit tot een heel nieuw wapen waarin hoogstens enkele elementen daaruit terugkeren.

Hans van Heijningen bespreekt het wapen van bisschop De Korte van Den Bosch, getekend door Piet Bultsma. Dit wapen moest gewijzigd om daarin tot uitdrukking te brengen dat deze bisschop, na zijn vorige functies in Utrecht en Groningen nu een nieuwe fase in zijn leven is begonnen in Den Bosch.

In de rubriek overheidsheraldiek bespreekt J.A. de Boo de wapens van diverse gemeenten die bij Alkmaar worden gevoegd. Dit leidde overigens niet tot het aanpassen van het wapen van Alkmaar. Dat zou natuurlijk jammer zijn omdat in dit wapen wordt uitgedrukt dat deze stad zo'n belangrijke rol heeft gespeeld in de Tachtigjarige Oorlog, wat haar de wapenspreuk opleverde: ALCMARIA VICTRIX.


Cover van het juli/augustus/september nummer 2016, met het wapen van Rotterdam, zoals het er in 1920 - na een aantal fusies met buurgemeenten - uit zag op de gevel van het stadhuis, dus nog zonder de wapenspreuk STERKER DOOR STRIJD die de stad ontving naar aanleiding van de Tweede Wereldoorlog.

Ralf Hartemink behandelt een historische casus, namelijk het wapen van Graauw en Langendam, dat nu eens met, en dan weer zonder wolk wordt afgebeeld. Bij de bevestiging van het wapen van deze Zeeuwse gemeente - die overigens aanvankelijk nog tot Noord-Brabant behoorde - is in 1817 meteen al twijfel ontstaan over de wolk en eigenlijk is die nooit weggenomen.

Nico Tak bespreekt zijn eigen wapen en doet verslag van zijn geslaagde inspanningen om dit in een damasten tafelkleed te laten weven.
Voor wat de bespreking betreft van verschenen literatuur is in dit nummer sprake van een inhaalslag.
In een vaste rubriek bespreekt Hans van Heijningen weer nieuwe dorpswapens en -vlaggen, te weten Nij Altena, Oudebildtzijl, en Vrouwenparochie, alle in gemeente Het Bildt (Fr.). De historische context is goed aangegeven. De tekeningen zijn van de auteur zelf.

Voor NGV-leden geldt een speciale abonnementsprijs voor het Heraldisch Tijdschrift, kwartaalblad, namelijk € 20,- p.j. en € 30,- p.j. bij buitenlands adres.
Niet-leden betalen € 30,- p.j. en € 40,- p.j. bij buitenlands adres.
Aanmelden abonnementen: W.M.T. van Zon, (P.R.) Prof. Sjollemalaan 20, 3572 CH Utrecht, info@heraldiek.net

.

Met internet uw verleden vinden.
Beter en sneller zoeken naar uw voorouders


Op 17 september 2016 kunt u in Leeuwarden een lezing bijwonen van uw vaste columnist Antonia Veldhuis.
Een lezing/demonstratie voor beginners en gevorderden over hoe u via internet onderzoek kunt doen naar uw roots.


Antonia neemt u mee in een zoektocht om uw voorouders te vinden en ze daarna wat 'aan te kleden'. U hoort en ziet hoe u op uw comfortabele bank, uw luie stoel of in uw eigen computer-hoekje mensen uit het verleden moet zoeken en u leert ze kennen. U ziet websites waar u kunt lezen over uw roots, kunt zien wat deze mensen deden, waar ze woonden en wie hun buren waren; Genealogische gegevens, aankleding, info over stad/dorp, kaarten, advertenties enz.
U bent op 17 september welkom in het Historisch Centrum aan de Groeneweg 1 in Leeuwarden, aanvang 13:30 uur.

Boeken gratis af te halen in het verenigingscentrum in Weesp
Tot 1 okt 2016


Stuurt u vooraf even een bericht aan info@ngv.nl
dan leggen wij het boek klaar voor u.  pijl omhoog

Nieuws

Column nr. 73

(31 aug)

Voordat u op een (zoek)site zoekt is het raadzaam eerst de instructie/gebruiksaanwijzing te lezen. Dit voorkomt onnodig zoekwerk zoals ik eens had bij het zoeken in kranten (delpher.nl) naar mijn pake (opa) Atze Veldhuis. Ik had de zoekterm keurig tussen aanhalingstekens gezet ("Atze veldhuis"), zodat de site alleen het resultaat geeft als die twee namen achter elkaar staan. De zoekmachine ziet dit dan als één woord. Ik kreeg een aardig beeld van de man. Daarna ontdekte ik dat de familienaam ook als Velthuis voorkwam en kon ik nogmaals beginnen met zoeken. Als ik de instructie gelezen had, had ik geweten dat zoeken op atze vel*huis sneller was geweest. Met een * had Delpher op veldhuis en velthuis gezocht. Aanhalingstekens en * werken niet tegelijk. Lees verder..
 

Loflied op Burgemeesteer P J M Schuijt (Wamel) en diens kwartierstaaat

(31 aug) Jan Scuijt vertelt van Burgemeesteer Petrus Johannes Maria Schuijt en geeft een korte biografie met opmerkelijke gegevens als bestuuder van Wamel. Daarnaast is er een kwartierstaat met 16 kwartieren. De moeder van Petrus was een Minderop uit Rotterdam. Lees verder..
 

Melanie Vulsma-Kappers Erelid

(30 aug) Onlangs werd het erelidmaatschap toegekend aan onze Melanie. Zij heeft enorm veel voor de vereniging betekend. Ik gedenk hierbij tevens haar man de heer Vulsma die ik eertijds in een memoriam herdacht. Beiden zijn monumenten in onze vereniging Lees verder..
 

Tip: kieslijsten als bron

(30 aug) Harry Bovenkerk maakte mij (Amsterland 2016 nr 3) attent op de waarde van de kieslijsten als genealogische bron. Ik had daar zelf niet aan gedacht. Maar sinds de gemeentewet van 1950 zijn gemeenten verplicht kieslijsten op te stellen van personen die het recht hebben om te stemmen. Lees verder..
 

Hollands Noorder Kwartier 2016 nr. 3: Speciale editie over de fam. Jan Wils

(29 aug) speciale editie van de familie Jan Wils, alles over zijn leven en werk, Een afstammingsreeks van Jan Coenraad Wils, stadsbeiaardier en notabele van Enkhuizen 1726. Lees verder..
 

Oosterhoutdag op het Regionaal Archief Tilburg

(28 aug) Noteer in uw agenda: 24 september: Oosterhout-dag in het Regionaal Archief Tilburg. Lees verder..
 

Notaris archieven Brabant Noord-Oost steeds toegankelijker

(26 aug) Samen met veel vrijwilligers werkt het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) aan het online brengen van gegevens uit notariële akten. Lees verder..
 

GensDataPro bijeenkomsten starten weer op woensdag 14 september

(25 aug) Najaar 2016 start het zevende seizoen van de GensDataPro bijeenkomsten. In 2009 namen Wiel Ackermans, lid van de helpdesk, en Jeu Borger, gebruiker van het programma, het initiatief om een open werkgroep in het leven te roepen om de kennis van het genealogisch programma GensDataPro te vergroten. De serie bijeenkomsten is bedoeld voor nieuwe gebruikers van GensDataPro en voor personen die de basiskennis over het programma nog eens willen opfrissen. Lees verder..
 

Kranten gedigitaliseerd - Archief Eemland on line beschikbaar

(22 aug) Archief Eemland beschikt over diverse kranten. Deze zijn gedigitaliseerd en zijn geheel online doorzoekbaar.
link Lees verder..
 

LEZINGEN OVER HET PEELLAND

(22 aug) In de afgelopen jaren zijn er Peellezingen georganiseerd door Museum Klok & Peel, Heemkundekring De Vonder Asten-Someren, Heemkundekring H.N. Ouwerling Deurne, Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten en het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

Met dit bericht willen wij u informeren over de nieuwe cyclus Peellezingen die dit najaar gaat plaatsvinden. Lees verder..
 

Elburger Courant 1890-1996 staat online

(21 aug) De Elburger Courant van 1890-1996 is nu ook online te raadplegen. Nu is het mogelijk om deze krant op een makkelijke manier te doorzoeken.
Zie: link Lees verder..
 

Diverse Windows -lekken nu redelijk gedicht

(18 aug) Onlangs werd bekend dat er diverse lekken in Windows 10 waren waardoor veel mensen overwogen over te stappen naar Linux die minder last heeft van externe dreigingen. Ik zag vandaag het bericht dat diverse lekken gedicht zijn, maar dat het nog niet helemaal safe is. Lees verder..
 

Nieuwe gemeente- en overheidswapens

(16 aug) Wie interesse heeft in overheidswapens zoals die van de gemeenten moet niet verzuimen het laatste nummer (3) van het Heraldisch Tijdschrift te raadplegen, zeer fraai uitgevoerd. Lees verder..
 

Nieuwe vorm van bereikbaarheid Zeeuws Archief Middelburg

(16 aug) Zeeuws Archief middelburg wil vragen gaan beantwoorden via Whatsapp. Lees verder..
 

Kennis delen met Familiekunde Vlaanderen

(16 aug) (Dit bericht is eerder gepubliceerd op de NGV Facebook pagina) Lees verder..
 

Gemeentelijke heraldiek

(16 aug) Dit nummer van het Heraldische tijdschrift bevat veel overheidsheraldiek, het is prachtig uitgegeven nummer (3) van 2016 van het heraldische tijdschrift. Wie geïnteresseerd is in gemeentelijke heraldiek komt hier ruim aan zijn trekken. Lees verder..
 

Een nieuwe service van het Zeeuws Archief

(16 aug) Zeeuws Archief te Middelburg gaat binnenkort vragen beantwoorden via Whatsapp. Dat kondigt ze aan in haar nieuwsbrief. Eerst wil ze de nieuwe vorm van dienstverlening een periode testen. Lees verder..
 

Upgrading Windows 10

(11 aug) Onlangs werd bekend dat men de verjaardags-update van Windows 10 kon downloaden. Pas volgend jaar komt er weer een nieuwe upgrading met meer klein spul.
Wat zouden de voordelen van de nieuwe upgrade inhouden?

Het eerste openingsscreen ziet er nu wat aardiger uit.Het Actiecentrum is nu beter benaderbaar en duidelijker ingedeeld. Er worden nu verschillende secties gemaakt voor aparte apps en met duidelijker icoontjes. Alle instellingen krijgen duidelijkere iconen naast hun titel. Daarmee zou je in één oogopslag moeten zijn waar je op klikt, maar veel overzichtelijker is het niet. Het startmenu is vernieuwd. Alle apps staan nu direct in de listing. door op het icoon rechtsboven met de drie horizontale lijntjes te klikken kunt u alfabetisch daarna zoeken. De meest gebruikte apps staan en de meest recent staan bovenaan. Links onder staan een aantal icoontjes voor Verkenner en Instellingen, en verder een "aan en uitknop" waarmee je kunt afsluiten of uitloggen. Ik ben van dit Lees verder..
 

Namen van Maastrichtse vondelingen 1814-23

(11 aug) In het meest recente nummer (2) van Het Limburgs tijdschrift voor genealogie staat een adembenemend verhaal over het opsporen van vondelingen door de grootmeester van de Limburgse Genealogie R. de la Haye. Het betreft de vondelingen tussen 1814-23. In die tijd was Maastricht een garnizoensstad en tevens een industriestad met alle negatieve gevolgen van dien. In totaal betreft het hier 509 vondelingen. Daarnaast is er van Piet Schoenmakers het verhaal van een van deze vondelingen Jan Pieter Arbeel, waarvan een van de afstammelingen een bekende Limburger werd (componist en dirigent). Ik kan niet nalaten het in memoriam te noemen van mijn vriend de hulpvaardige Leo van Heur, een prominent in de Limburgse genealogie. Lees verder..
 

Windows anniversary upgrade Windows 10

(11 aug) Sedert kort is de verjaardags-update van Windows een feit. Er worden hierbij enkele verbeteringen geïntroduceerd, waaronder uitbreiding van Edge Browser de opvolger van Internet explorer, die nu standaard wordt ingesteld. Het start menu is veranderd maar nauwelijks beter. Alle apps staan nu gelijst. Het is mogelijk om één of meer vensters aan alle virtuele bureaubladen vast te pinnen zodat. Dit is handig, wanneer je steeds naar dat blad wil terugkeren. Windows Defender is verbeterd en kan als extra beveiliginngslaag worden gebruikt, doch oppassen is geboden omdat je geen twee antivirus programma's beter niet kunt gebruiken.

Da nog een waarschuwing, niet iedere gebruiker kan met de upgrade vooruit. Voor dat je met de upgrade beging moet je wel een goede back-uo hebben. Er zijn hier en daar nogal wat klachten. Lees verder..
 

Quest Diagnostics doet DNA-onderzoek voor AncestryDNA

(04 aug) Quest Diagnostics (NYSE: DGX) is 's werelds toonaangevende aanbieder van diagnostische informatie-diensten. AncestryDNA, is de leider in familiegeschiedenis en Genealogisch DNA-onderzoek. In iets meer dan vier jaar is AncestryDNA uitgegroeid tot 's werelds grootste genealogscie DNA onderneming met 2 miljoen DNA monsters in de database Lees verder..
 

Tijdschriften af te halen in het verenigingscentrum.

(04 aug) Van de volgende oude tijdschriften zijn veel exemplaren, veelal ingebonden, gratis beschikbaar voor de leden:
1. Ons voorgeslacht (1946 – 1998).
2. Gelre. Vereniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht (1899 – 1985).
3. Naamkunde (1951 – 2010).
4. The Genealogical helper (1979 – 1991).

Kijk hier voor een overzicht van de beschikbare exemplaren.
ngv.nl/ArchiefNGV/documenten/R157F1.pdf

Deze tijdschriften zijn tot 26 augustus 2016 af te halen in het verenigingscentrum in Weesp. Stuurt u vooraf even een e-mail naar info@ngv.nl dan leggen we het gewenste exemplaar klaar. Lees verder..
 

Sittard: overzicht gedigitaliseerde lokale kranten en weekbladen

(03 aug) Overzicht Kranten ( Archief De Domijnen Sittard-Geleen )
Zoeken naar en in kranten.
zie link Lees verder..
 

Het stadsarchief Zwolle heeft nieuwe toegangen

(03 aug) Het Zwolse archief meldt (https://www.historischcentrumoverijssel.nl/nieuws/nieuwe-archieftoegangen-juni-juli-2016)
Lees verder via de : link Lees verder..
 

Lezing van Herman Pleij over Jheronimus Bosch en het stedelijke leven rond 1500

(02 aug) LEZING HERMAN PLEIJ

HEUSDEN - Op 23 augustus komt de befaamde spreker Herman Pleij op uitnodiging van Streekarchief Langstraat Heusden Altena en het Gouverneurshuis naar Heusden. In het Gouverneurshuis zal hij een toegankelijke lezing verzorgen over Jheronimus Bosch en het stedelijke leven rond 1500, in aansluiting op de expositie Heusden 1516. Lees verder..
 

Hoe verder zonder Picassa, ontevreden over Google

(01 aug) > ik vind het heel vervelend om over te stappen van picasa naar Google
> photo's. Moet nu alles weer opnieuw uit gaan zoeken en de foto's die
> google ophaalt zijn alleen de foto's die ik met mijn smartphone heb
> gemaakt. De foto's die op mijn harde schijf staan worden niet
> opgehaald door Google. Ik ga op zoek naar een beter alternatief voor
> picasa
>
> Deze e-mail is verzonden via uw profiel op de NGV website.
> Afzender: miepjen@home.nl
Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. pijl omhoog

Evenementen binnenkort

za 03 sep Almere Voorouderspreekuur Almere Stad
ma 05 sep Vinkeveen Inloopavond bij de genealogiegroep Oudheidkamer De Proosdijlanden
di 06 sep EINDHOVEN LEZING: HEKSENVERVOLGING IN PEELLAND
wo 07 sep Breda Genealogische groepen op sociale media
do 08 sep Delfgauw 5500 Jaar boerenerven in Midden-Delfland.
do 08 sep Delft 'Tweede Pecha Kucha avond’
za 10 sep Heel Nederland Open Monumentendag 2016: thema: 'Iconen en Symbolen'
za 10 sep Weesp "GensDataPro Serviceteam" aanwezig in het Verenigingscentrum
za 10 sep Hoogeveen Genealogisch Inloop Spreekuur
za 10 sep Borne Boerderijtypes
di 13 sep Ugchelen (Apeldoorn) Beken, sprengen en molenaars
wo 14 sep Doetinchem 'De Kleefse enclaves in Gelderland, 200 jaar Nederlands 1816-2016'
wo 14 sep Oudorp(Alkmaar) Afdelingsbijeenkomst
wo 14 sep Utrecht Clubavond NGV-afd. Utrecht met een lezing over "Genealogie en Internet"
wo 14 sep Koog aan de Zaan Duitse Immigranten
za 17 sep Leiden Contactochtend, op zoek naar voorouders
za 17 sep Vlaardingen Genealogisch Café en nieuwe leden
za 17 sep Rolde Bijeenkomst NGV Drenthe en Noordwest-Overijssel
za 17 sep Leeuwarden MET INTERNET UW VERLEDEN VINDEN
za 17 sep AMERSFOORT Computergenealogie
zo 18 sep Zutphen Joods Zutphen lezing en stadswandeling
di 20 sep Leiderdorp Inloopuur (voor aanvang lezing)
di 20 sep Leiderdorp Lezing over het Aalmoezeniersweeshuis in Amsterdam
wo 21 sep Naarden Afdelingsbijeenkomst met 10-Min Praatje en Lezing over datering van oude foto's
do 22 sep Hoorn De Nederlandse Schutterij door de eeuwen heen.
do 22 sep Tilburg Delpher: De krant als bron voor stamboomonderzoek
za 24 sep Doetinchem '5 jaar Erfgoedcentrum 't Brewinc Viering van het eerste lustrum'
wo 28 sep VELDHOVEN BESTUURSVERGADERING KPL
vr 30 sep Lelystad Voorouderspreekuur FlevoMeer Bibliotheek Lelystad
za 01 okt Almere Voorouderspreekuur Almere Stad
za 01 okt Kapelle Lezing over door Wim Deckers over de mogelijkheden van "Geneanet"

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. pijl omhoog

Cursussen binnenkort

do 01 sep Naaldwijk Oud-schrift
di 06 sep Tiel ‘Oud-schrift (paleografie) voor beginners’
wo 14 sep Amsterdam Workshop Familieonderzoek
wo 14 sep Tilburg 'Onderzoek naar omgekomen Tilburgse studenten tijdens WO II', nog enkele deelnemers gezocht
ma 19 sep Eindhoven ALDFAER I (DEZE CURSUS IS VOLGEBOEKT)
za 24 sep Amsterdam Genealogie
za 24 sep Amsterdam Paleografie (oud schrift)
ma 26 sep Rotterdam Paleografie
do 29 sep Zutphen Paleografie voor beginners
vr 30 sep Amsterdam Workshop Familieonderzoek
vr 30 sep Middelburg Dorpsgeschiedenis - Gapinge 800 jaar
ma 03 okt Eindhoven Paleografie I (BEGINNERS) op 6 middagen
ma 03 okt Eindhoven Genealogie voor Beginners
do 06 okt Zutphen Genealogie - beginnerscursus
vr 07 okt Hoorn Stamboomonderzoek voor beginners
vr 14 okt Middelburg Mijn digitale leven - Persoonlijke digitale gegevens op orde
ma 24 okt Eindhoven GensDataPro
wo 26 okt Hengelo Cursus Oud Schrift
wo 26 okt Heerenveen Website maken met Wordpress

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. pijl omhoog

Recente prikbordberichten

29 aug Info gevraagd over Chinese naamgeving. Wat is familienaam, wat is voornaam?
25 aug Johannis Lambertus Franck, geb. Moresnet, wanneer?
25 aug kwartierstaat WAA Hendrks * Wanroy10-1-1918 † cuijck 21-3-2016
21 aug Gerardus van Daal/Dael
20 aug Berekenen van leeftijd met behulp van geboortedatum en overlijdensdatum
20 aug Kinderen van Willem Verbruggen uit het 2e huwelijk.
18 aug Petrus Johannes Knippenburg
17 aug GN en van Zeeuwse Stam gratis af te halen.
14 aug Genealogie familie Schulte zu Alt Metheler Westfalen (Dl)
13 aug Cornelis Jonker en Dora Lerrick
12 aug Pieter Olferts (Pier Olpherts)
11 aug Voorouders van Johannes Willekes
09 aug wonend in Amsterdam 1802
02 aug wie weet iets over de familie Denneboom
01 aug wie weet iets over de familie Albert Simmelinck

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. pijl omhoog

Recente publicaties van leden

30 aug Stamreeks Joanna Lulofs

 
Voor een overzicht van alle publicaties, zie Publicaties. pijl omhoog

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door op de NGV website www.ngv.nl via de rechterkolom eerst in te loggen, dan te klikken op “mijn profiel” en in het tweede blok via “gegevens aanpassen” het vinkje weg te halen bij “wilt u de ngv-nieuwsbrief ontvangen?”.

©2016 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257