NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NGV Nieuwsbrief 2014 nummer 61

maandag 30 juni 2014

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Nieuws
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort
Recente prikbordberichten
Recente genealogische artikelen


Nieuws van de redactie

Huwelijk in de Republiek tijdens de Gouden Eeuw

Berber Wierstra

Trouwen
Uit onderzoek is gebleken dat de meeste ongetrouwde Nederlandse vrouwen (41 procent) graag in het huwelijksbootje zouden stappen. Het liefst zouden vrouwen trouwen met een oudere man en kinderen krijgen. In de Nederlandse Republiek in de 16e en 17e eeuw werd minder getrouwd dan in omringende landen en waren vrouwen ook onafhankelijker binnen hun huwelijk.

Kenmerkend voor de Republiek in deze tijd was dat de huwelijksleeftijd relatief hoog was. Vrouwen trouwden gemiddeld rond de leeftijd van 25 jaar, de man was dan meestal één tot anderhalf jaar ouder. Verder waren er veel ongehuwden. Dit alles had dezelfde oorzaak: armoede. Er vond een grote immigratie van het platteland naar de stad plaats door de opkomst van de steden, nijverheid en handel. Mensen hoopten daar een beter bestaan te vinden en pas wanneer ze voldoende bestaansmiddelen hadden, werd er getrouwd. Dit lukte vaak echter niet en veel mensen bleven dan ook ongetrouwd.

Partnerkeuze tijdens de Gouden Eeuw
In Nederland was de partnerkeuze tijdens de Gouden Eeuw vaak vrijer dan in andere Europese landen. Huwelijken werden wel geregeld door de twee betrokken families, maar meestal werd er een partner gezocht die dezelfde achtergrond en interesses had en mocht de huwelijkskandidaat (zowel de man als de vrouw) zelf aangeven of deze een verbintenis zag zitten. Dit zorgde voor andere rolpatronen en iets meer gelijkheid tussen man en vrouw. In Nederland was het voor vrouwen bijvoorbeeld mogelijk om te scheiden. Als een vrouw gescheiden was, of weduwe was geworden, werd ze ook handelingsbekwaam en kwam niet onder de (financiële) hoede van haar vader, wat in andere landen vaak wel het geval was.

Vrouwenemancipatie in de 16e en 17e eeuw
Dit betekende dat vrouwen in deze situatie officiële beslissingen kon nemen, huizen of grond kon kopen en contracten kon afsluiten. Daarom gebeurde het vaak dat de vrouw na de dood van haar echtgenoot het bedrijf voortzette. Zo bekleedden vrouwen economisch gezien vaak toch een belangrijke positie, en was vrouwenarbeid vanzelfsprekend. Sommige vrouwen leerden dan ook lezen en schrijven, dit tot verbazing van veel buitenlanders.
Uit het onderzoek blijkt nu dat de wensen van vrouwen nog maar weinig veranderd zijn. Het ideaalbeeld van veel vrouwen: werken, trouwen en kinderen krijgen, was in het 16e en 17e eeuwse Nederland normaal, maar was eerder uit nood geboren dan een specifieke wens.
Bron: www.isgeschiedenis.nl

het verzoek tot inzage in een familieverhaal

"Onvindbare erfgenaam groot probleem" lees ik op een website over notariszaken. Wanneer niemand weet waar ze woont, kan de nalatenschap niet afgewikkeld worden. Er wordt naarstig gezocht, maar als het geen resultaat oplevert moet er een bewindvoerder aangesteld worden die voor de afwezige zal handelen. Het betreft familie die in het buitenland woont, ze hebben geen contact onderhouden of mogelijk nog nooit van elkaar gehoord. Dat zoeken naar verre erfgenamen, dat lijkt mij een bijzonder leuke, maar moeilijke klus! Helemaal als het om vrouwen gaat die bij hun huwelijk van naam verwisselen.
Wereldburgers of cosmoplieten, ik bewonder ze, mensen die niet in hun geboorteland wonen of voorouders in diverse werelddelen hebben. Het is leuk om over hun familiegeschiedenis te praten of om er over te lezen. In een roman bijvoorbeeld, daar kan het intercontinentale leven uitgebreid of tot in detail tot uitdrukking komen.

In mijn "portefeuille" zit Claire Kathleen Maas, zij is in London geboren als dochter van een Oostenrijkse koopman en een Engelse dame uit Australie. Hij is importeur van tobacconist fancy goods en fabrikant van de verzilverde pijpen die onder de naam Crown pipe in de handel zijn. Claire Kathleen Maas is in 1914 in London met Gunter Heinrich von Dewitz Braun getrouwd. Ze krijgen een dochtertje, zij heet Elise Margarete. En naar haar ben ik op zoek, maar zij is op allerlei fronten uit mijn gezichtsveld verdwenen.

Naamsverwisseling, het zal genealogen bekend in de oren klinken, voorouders of nazaten die niet te traceren zijn. Het blijven raadsels, omdat namen en plaatsen zo veranderlijk als het weer kunnen zijn. Ik laat dit soort kwesties meestal een tijd liggen. Dan vergeet ik de ergernis van de mislukte zoektocht en wordt het vanzelf weer een nieuwe uitdaging. Via internet worden er ook steeds weer nieuwe bronnen ontsloten, waardoor je oude vraagstukken nieuw leven in kunt blazen. Je moet tenslotte optimistisch blijven, want overal loop je tegen obstakels aan. Zoals bijvoorbeeld de privacywet grote drempels opwerpt. En wat denk je van "the right to be forgotten"?

Elise Margarete kwam in 1919 als vierjarig meisje met haar ouders naar Den Haag, waar haar vader een Berlitz Instituut voor vreemde talen begon. Kort daarna werd hij directeur van een Duits Realgymnasium. De school begon met 60 kinderen, maar het aantal leerlingen met verschillende nationaliteiten fluctueerde sterk, het waren hoofdzakelijk Duitsers, maar ook Oostenrijkers, Nederlanders, enkele Grieken en Amerikanen. Haar ouders gaven allebei Engelse les. Haar vader, die Herr. Dr. Braun werd genoemd, onderwees ook in geschiedenis en zo nu en dan gaf hij een cursus EHBO.
In het Haags bevolkingsregister staat hij ingeschreven als "vreemdeling" geboren in 1879 in New York, zijn beroep is arts. Er was, wellicht door de taal, verwarring ontstaan, waardoor hij vanwege zijn (vermeende) academische titel Doctor, plotseling als medische arts te boek stond.

Mijn zoektocht naar Elise Margarete gaat met veel onzekerheden gepaard. Wat is nu precies haar achternaam? Von Dewitz Braun, zoals haar vader op de Engelse huwelijksakte heet of simpelweg Elise Margarete Braun, zoals zij in het Nederlandse bevolkingsregister is opgenomen. De familie bleef niet lang in Nederland, maar lang genoeg voor Elise Margarete om er herinneringen aan te hebben. Ze verruilden Den Haag voor Berlijn, dat zou ergens tussen 1923 en 1924 geweest moeten zijn. De alledaagsheid van de naam Braun vergemakkelijkt het zoeken ook niet.

Misschien maakte Herr. Dr. Braun gebruik van de verwarring en liet hij de naam Dewitz expres achterwege. In online Engelse kranten wordt in 1910 gesproken van een taalleraar Gunther Dewitz Braun die opgepakt is wegens oplichting. Of dit dezelfde man is en dus de vader van Elise Margarete vergt nader onderzoek. Op zijn huwelijksacte staat geschreven dat zijn beroep university lecturer M.A. en Ph. D. was. Tijdens het in kaart brengen van de matriarchale kring van mijn voormoeders heb ik geleerd dat je nooit blind kunt varen op een naam. In het kleine Hollandse geboortedorp van mijn overgrootmoeder woonden drie vrouwen met exact dezelfde naam. Twee mannen met dezelfde naam en een soortgelijk beroep in een wereldstad als London, kan dus best aannemelijk zijn...

Mijn speurzin wordt onbetaalbaar wanneer ik overal ter plekke onderzoek ga doen, maar het liefst zou ik von Dewitz Braun via Londen en Berlijn tot en met New York willen nareizen. Helaas gaat het, zoals bij de opsporing van nazaten door notariskantoren, in deze kwestie niet om de boodschap "er ligt een erfenis op u te wachten". In plaats van het brengen van een heugelijke mededeling zal ik bij de familie van Elise Margarete aankloppen met een onbescheiden vraag, namelijk het verzoek "tot inzage in het familieverhaal".

Als het om financiën gaat is nalatenschap goed georganiseerd. Het geld dat erfgenaam niet kan bereiken wordt in bewaring gegeven bij de staat en verdwijnt uiteindelijk in de schatkist van het rijk. Maar bij wie kan men familieverhalen bewaren als nazaten onvindbaar zijn?

Carla van Beers
juni 2014
Zie ook:
www.familiearchieven.nl/overgrootmoeders008.html / familiearchieven.nl / bronnen

Van kinderarbeid via leerplicht naar recht op onderwijs

Esdor van Elten

Bij veel scholieren kan de vlag uit want de meeste uitslagen van de examens zijn bekend. Veel scholieren zullen een vervolgopleiding gaan volgen. De leerplichtwet verplicht kinderen immers om tot hun 18e jaar onderwijs te volgen. De eerste leerplichtwet in Nederland werd op 1 januari 1901 van kracht.

Voor die tijd kwam leerplicht eenvoudig niet voor. Kinderen gingen naar school als hun ouders dat konden betalen. Voor veel kinderen was onderwijs er dus niet bij. Sterker nog. Voor 1874 was kinderarbeid in Nederland doodnormaal.
Door de groeiende industrialisatie werkten kinderen soms vanaf hun vijfde jaar in de fabriek. Ook werkten veel kinderen in de landbouw.

Kinderwetje van Van Houten
Vanaf de jaren ’30 van de 19e eeuw groeide met name de textielindustrie. Thuisnijverheid werd steeds meer vervangen door fabrieksproductie. Uiteraard had dat sociale gevolgen, en de hele 19e eeuw door werd hierover politiek gediscussieerd. Enerzijds waren er mensen die vonden dat kinderarbeid te vergelijken was met de, eveneens bekritiseerde, slavernij. Zij wilden het verbieden. Anderzijds dachten anderen dat ouders de inkomsten van het werk van hun kinderen niet zouden kunnen of willen missen. Zij pleitten voor andere maatregelen, zoals verplichte lessen in de fabriek. Terwijl in Nederland de discussie doorging werden in landen als Engeland, Zweden en Duitsland de eerste wetten tegen kinderarbeid van kracht. In 1874 diende de liberale politicus Samuel van Houten een wetsvoorstel in, waardoor het kinderen tot 12 jaar verboden werd in fabrieken te werken. Het debat duurde vijf dagen, maar uiteindelijk werd de wet aangenomen. De wet gold alleen voor fabrieksarbeid. Kinderarbeid op het land bleef wel toegestaan.

Groeiende leerplicht
In 1900 volgde de wet op de leerplicht. Door deze wet moesten kinderen van 6 tot 12 jaar verplicht onderwijs volgen. Opnieuw waren de kinderen die in de landbouw werkten de uitzondering: boerenkinderen mochten tijdens de oogsttijd thuis blijven om te helpen oogsten. Een andere uitzondering waren meisjes: die mochten thuis gehouden worden om het gezin te verzorgen. De eerste leerplichtwet werd met één stem verschil (50 om 49) aangenomen. Verschillende groepen in het parlement waren niet tevreden. Voor de christelijke partijen hing het probleem samen met de schoolstrijd: (het recht op bijzonder (=christelijk) onderwijs dat uiteindelijk artikel 23 van de grondwet werd).

De socialisten vonden de wet ontoereikend.
De wet werd in de loop van de 20e eeuw nog enkele keren aangepast. In 1969 werd de leerplichtperiode verlengd naar 9 jaar. Ook werd toen de leerplichtambtenaar aangesteld, die toezicht moest houden op de naleving van de wet. In 1975 werd de leerplichtperiode nog eens verlengd, naar 10 jaar en werd toegevoegd dat een kind na 10 jaar nog gedeeltelijk leerplichtig (2 dagen per week) is tot en met het schooljaar waarin het kind 17 is geworden. Ook werd bepaald dat meerderjarigheid geen reden meer was om aan de leerplicht te ontkomen. Dit laatste werd toegevoegd omdat steeds meer allochtone meisjes voor hun 18e trouwden en zo voor de wet meerderjarig werden en niet langer leerplichtig waren. In 1985 werd het begin van de leerplicht vervroegd naar vijf jaar.

Bevochten recht op onderwijs
Wat als leerplicht begon, werd in de loop van de ontwikkelingen steeds meer een leerrecht. In 1990 werd het recht op onderwijs door de verenigde Naties opgenomen in het Verdrag inzake de rechten van het kind. In artikel 28 (Onderwijs) staat:
Het kind heeft recht op onderwijs. Basisonderwijs is voor ieder kind gratis en verplicht. De overheid zorgt ervoor dat het voortgezet – en beroepsonderwijs toegankelijk is voor ieder kind, in overeenstemming met zijn of haar leerniveau. De overheid pakt vroegtijdig schooluitval aan. De handhaving van de discipline op school moet de menselijke waardigheid en kinderrechten respecteren. International samenwerking is nodig om analfabetisme te voorkomen.
Artikel 29 (onderwijsdoelstellingen) vervolgt:
Het kind heeft recht op onderwijs dat is gericht op: de ontplooiing van het kind; respect voor mensenrechten en voor de eigen culturele identiteit, de waarden van het eigen land en van andere landen; vrede en verdraagzaamheid; gelijkheid tussen geslachten; vriendschap tussen alle volken en groepen en eerbied voor het milieu. Iedereen is vrij om een school naar eigen inzicht op te richten met inachtneming van deze beginselen en de door de overheid vastgestelde minimumnormen voor alle scholen.
De meeste scholieren die hun examenuitslag krijgen beseffen het misschien niet, maar de tas in de vlaggenmast benadrukt een recht dat voortvloeit uit jarenlange strijd. Een recht dat voor velen elders in de wereld nog steeds niet vanzelfsprekend is.
Bron: www.isgeschiedenis.nl

Digitaal schatgraven bij de KB

- zoekgids door Ewoud Sanders

Ewoud Sanders heeft zijn succesvolle zoekgidsje uit 2013 over de ‘digitale schatten’ van de KB herschreven en flink uitgebreid. De 2014-versie bevat ook uitvoerige informatie over het zoeken via Delpher. Het boekje is een toegankelijke gids door verschillende webdiensten van de KB met aansprekende voorbeelden.

Digitaal schatgraven bij de KB

Digitaal schatgraven bij de KB bestaat uit drie hoofdstukken met zoekvoorbeelden en veel illustraties. Het eerste hoofdstuk beschrijft verschillende bronnen die vrij toegankelijk zijn, het tweede bronnen waarvoor een KB-lidmaatschap nodig is. Het derde hoofdstuk gaat uitvoerig in op de zoekmogelijkheden van Delpher waar meer dan een miljoen Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften uit de periode 1618-1995 zijn te vinden.
Digitaal schatgraven is te bekijken:
> als bladerboek
> als pdf

Ewoud Sanders – Slimmer zoeken
Sanders, die een vaste taalrubriek heeft in NRC Handelsblad, verdiept zich de laatste jaren intensief in digitale zoekmogelijkheden en publiceert daar geregeld over. Vooral omdat hij zelf een enthousiast gebruiker van de digitale KB is, wil hij graag zoveel mogelijk mensen daarin laten delen. Al enkele malen gaf Sanders enthousiast ontvangen workshops over ‘Slimmer zoeken op internet’. Van zijn gelijknamige webgids Slimmer zoeken op internet verscheen onlangs de veertiende druk. Er zijn al 125.000 exemplaren van verspreid.
Bron: www.kb.nl

NGV afdeling Oostelijk West-Friesland vindt onderdak
in Westfries Archief te Hoorn

Het Westfries Archief en de Afdeling Oostelijk Westfriesland van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) werken al een aantal jaren samen, bijvoorbeeld tijdens de maandelijkse voorouderspreekuren op vrijdagmiddagen.

Vrijwilligers van de NGV maken beginnende stamboomonderzoekers dan wegwijs in de zoekmogelijkheden en bronnen die het Westfries Archief te bieden heeft. Ook organiseert de NGV cursussen stamboomonderzoek en computergenealogie in de multifunctionele ruimte.

De afspraken tussen Westfries Archief en NGV zijn op 10 juni 2014 vastgelegd in een overeenkomst. Deze behelst ook de verhuizing van bibliotheek, verenigingsavonden en lezingen van de NGV naar de Blauwe Berg 5c te Hoorn. De bibliotheek van de NGV komt te staan in drie boekenkasten op de boekengalerij op de eerste verdieping. Tijdens de openingstijden van het Westfries Archief zal deze collectie vrij toegankelijk zijn. Uitlenen van documenten uit de bibliotheek vindt plaats tijdens de ledenbijeenkomsten en het voorouderspreekuur. Westfries Archief en NGV zullen de data van lezingen en cursussen in overleg vaststellen en aankondigen op de eigen website.

Wat korte berichten

Forum Familiekunde Vlaanderen
Onlangs is de Vlaamse zusterorganisatie van de NGV, Familiekunde Vlaanderen, een forum gestart. U vindt het forum HIER. Heemkunde Vlaanderen is de andere partij achter dit forum.

Drenthe in W.O.II
Lourens Looijenga maakte ooit voor RTV Drenthe een groot dossier over de Tweede Wereldoorlog in de provincie Drenthe. De voormalig medewerker van de regionale omroep heeft nu een eigen website gelanceerd over dit onderwerp.
Lees verder .....

Documentatiegroep 40-45
In deze database kunt u zoeken op naar diverse personen m.b.t. de Tweede Wereldoorlog. Deze database heeft tot doel om hulp te bieden bij het zoeken naar personen. Familieleden, veteranen, studenten en scholieren kunnen in deze database die geheel gebaseerd is op openbare bronnen meer informatie vinden over bijvoorbeeld verzetsmensen en militairen. De database bevat op dit moment meer dan 50.000 namen.
Lees verder .....

Een Naam en een Gezicht
Onder de titel Een Naam en een Gezicht wil het Herinneringscentrum Kamp Westerbork zoveel mogelijk slachtoffers en overlevenden uit de anonimiteit terughalen. De namen van de slachtoffers met hun geboortedatum en - plaats en plaats en datum van moord worden continue, dag en nacht in het museum geprojecteerd op een speciale Namenwand.
Voor Een Naam en een Gezicht is een database ontwikkeld, waarin al deze namen zijn opgenomen. Daaraan worden gegevens gekoppeld uit diverse archieven om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van het lot van de slachtoffers. In samenwerking met het Rode Kruis in Den Haag zijn onder meer gegevens vanuit de Joodse Raad Cartotheek beschikbaar gekomen. Ook hebben vrijwilligers vele transportlijsten en andere gegevens ingevoerd. Op basis van die informatie kan steeds vaker een antwoord worden gegeven op de vraag, wanneer iemand in kamp Westerbork verbleef en wanneer hij of zij naar het Oosten is gedeporteerd.
Lees verder .....

Erfgoedbibliotheek Overijssel
De Rijnbrink Groep in Nijverdal en Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer (SAB) hebben de website Erfgoedbibliotheek Overijssel gelanceerd.
Op Erfgoed Overijssel worden de collecties van beide organisaties ontsloten. Bezoekers kunnen er uiteenlopende informatie rondom het Overijsselse historische erfgoed vinden, zoals nieuws, weblogs, speciale dossiers, nieuw verschenen titels en een digitale bibliotheek. Op de site staat informatie over Overijsselse schrijvers, maar ook over bijvoorbeeld (historische) wandel- en fietsroutes.
Overal op de site staan titels van boeken vermeld die bezoekers rechtreeks via de catalogus kunnen bestellen of reserveren (afhankelijk van de rechten van de gebruiker). De website is ontwikkeld in samenwerking met JBarendregt Consulting. De afzonderlijke websites van de Overijsselse openbare bibliotheken verwijzen naar de nieuwe website. De Erfgoedbibliotheek is ook te vinden op Twitter.
Lees verder .....

Rechterlijk Archief Kampen
Het Rechterlijk Archief werd aangelegd door Kamper stadssecretarissen tussen 1438 en 1811. In de registers die samen dat archief vormen, staan alle zaken genoteerd die later, vanaf omstreeks 1810, door notarissen of rechters werden behandeld, zoals overdracht van onroerend goed, testamenten, borgstellingen, voogdijstellingen, hypotheken, verhoren van verdachten, afgenomen getuigenissen, gerechtelijke aanzeggingen, etc. Een van die onderdelen is het register van de Recognitiën.
Lees verder .....

Dataschurk
In het archief van de Bossche schepenbank bevinden zich criminele processtukken. Over de periode 1550-1803 is ongeveer 25 meter aan procesdossiers bewaard gebleven. Deze dossiers zijn nader toegankelijk gemaakt via een database genaamd Dataschurk.
Lees verder ....

Wat vindt u op de NGV website

Bij de eerste menu optie "Over de NGV" had u nog een menublok tegoed:

Op deze Over de NGV pagina vindt u links onderaan het menu een blokje “Lidmaatschap” met daaronder de 6 volgende menu items:

NGV Lidmaatschap” geeft een overzicht van de soorten lidmaatschap en de kosten, met een simpele muisklik kunt u zich daar ook als lid aanmelden.
Privacy verklaring” geeft een uitleg wat er aan prive gegevens op de website wordt opgeslagen en hoe daar mee om wordt gegaan.
HH Reglement” laat u een pdf document van 4 pagina’s zien met ons huishoudelijk reglement.
Statuten” laat u een pdf document van 21 pagina’s met de statuten van de NGV. Ook vindt u hier weer het huishoudelijk reglement in terug. Op de laatste pagina’s vindt u een uitgebreid register op alfabet.
Eregalerij” laat u een overzicht zien van alle personen die erelid zijn of een NGV onderscheiding hebben gekregen in de vorm van een gouden of zilveren speld of een oorkonde.
Geschiedenis NGV” geeft al aan dat op deze pagina een uitleg is te vinden wanneer en hoe de NGV is ontstaan en hoe deze zich verder heeft ontwikkeld tot de huidige vorm.

Na de “Actueel” en “Over de NGV” pagina’s is het nu de beurt aan de pagina “Kenniscentrum”.

Op deze Kenniscentrum pagina vindt u links bovenaan het menu een blokje “NGV Kenniscentrum” met daaronder de 6 volgende menu items:

Introductie” geeft een korte uitleg wat er bij “Kenniscentrum” is ondergebracht.
Voor Beginners” brengt u bij dezelfde pagina als “Beginners” in menu “Actueel”. Het geeft leden en gasten nuttige tips en laat u kennismaken met de belangrijkste begrippen in de genealogie.
Archief NGV” geeft een overzicht van de belangrijkste documenten m.b.t. begroting, beleidsplannen, rapporten, jaarverslag, etc.
Gens Nostra” geeft u allerhande informatie over ons verenigingsblad. U kunt daar de indexen inzien van voorgaande jaren, aan welke eisen/richtlijnen uw inzending voor publicatie moet voldoen, wie er in de redactie zit, welke kwartierstaten zijn gepubliceerd en boekrecensies lezen. Ook ziet u welke oproepen er zijn voor een van de volgende nummers. U bent deze menuoptie ook al onder “Actueel” tegengekomen.
Boekrecensies” geeft een overzicht van de besproken boeken vanaf 2012 in Gens Nostra.
MK Agenda” werd gebruikt om in Gens Nostra de agenda in het mededelingenkatern te genereren. Als bezoeker heeft u daar dus niets aan.
Wilt u zelf eens een stukje tekst plaatsen in de nieuwsbrief over iets wat het weten waard is voor andere lezers.
Stuur dan uw tekst naar pr_service@ngv.nl

De webredactie.

  terug naar top

Nieuws

Column nr.47

(27 jun)

U kent ongetwijfeld de site archieven.nl: 'Historisch onderzoek begint hier'.
Ze bestaan 12½ jaar, intussen heeft de website een nieuwe lay-out. De startpagina geeft nu de keus uit Doorzoek de gehele collectie en of wilt u uitgebreid zoeken? en u kunt kiezen uit Collectie, Personen, Adresboek, Kranten, Beeldbanken en Archiefvormers om de items apart te bekijken.
Ik ontdekte een soortgelijke webpagina, die - behalve van Nederland - ook toegang geeft tot het archiefmateriaal van verschillende andere landen.
archivesportaleurope.net/home heet u Welkom bij het Archieven Portaal Europa.Bovengenoemde Portaal Europa (Robyn: 'wordt ook wel APEx genoemd. Ze is gelinkt aan Europeana') geeft toegang tot informatie over het archiefmateriaal van verschillende Europese landen plus info over de archiefinstellingen. U kunt zoeken (stand 23 juni) in 39.832.175 Lees verder..
 

Cursus genealogisch computerprogramma GensDataPro

(27 jun) De afdeling Kempen- en Peelland organiseert, mits er voldoende aanmeldingen zijn, een interactieve cursus over het genealogische programma GensDataPro (zie voor meer informatie over het computerprogramma op www.ngv.nl) Lees verder..
 

11 en 30 – 2014 nr 3

(23 jun) Enkele korte genealogische artikelen Lees verder..
 

Wijziging aanmeld-adres voor de MacAlpine Clan

(19 jun) De laatste nieuwsbrief opende met een artikel over de MacAlpine Clan en de oproep aan personen met deze achternaam of variatie ervan om zich te melden via een bepaald e-mail-adres.

De Commissioner Nederland van deze Clan, dhr. Dick Baars, krijgt nu de aanmeldingen uit Nederland via een omweg binnen.

Daarom verzoekt hij de mensen, die denken dat zij aanspraak kunnen maken opgenomen te worden in de clan, zich rechtsstreeks bij hem te melden via het e-mail-adres dick@baars-barmentlo.nl (website: www.baars-barmentlo.nl). Lees verder..
 

Archief Delft lanceert nieuwe Delftse collectie website

(18 jun) Vandaag, woensdag 18 juni lanceert Archief Delft de nieuwe Delftse collectie-website: collectie-delft.nl. De website ontsluit, in deze eerste fase, een drietal kennisbronnen van Archief Delft. Vanaf vandaag kunnen bezoekers van de studiezaal van Archief Delft op een gemakkelijke manier zoeken in de Willem van Oranje-Bibliografie, Delftse biografieën en Nadere toegangen.

Naast het zoeken in de alle afzonderlijke collecties is het nu mogelijk om een zoekopdracht over alle collecties heen doen. Zo levert de zoekvraag 'Foreest' treffers in alle collecties. Pieter van Foreest bijvoorbeeld staat in de literatuur vermeld bij Willem van Oranje Bibliografie, het pdf-document met zijn biografie komt naar voren en bij de Nadere toegangen komt onder andere met een vermelding in de registers van de Delftse weeskamer naar voren. Deze manier van zoeken in de databases levert een groot gemak en tijdwinst op voor bezoekers van de studiezaal en voor onderzoekers die thuis online Lees verder..
 

Wapenregister van de Nederlandse Adel

(18 jun)

Op 23 juni verschijnt bij uitgeverij WBOOKS Wapenregister van de Nederlandse adel: een uniek naslagwerk over de geschiedenis van de adelstand in ons land. Dit lijvige boek biedt een compleet overzicht van alle geslachten die door de Koning tot de Nederlandse adel zijn benoemd, verheven, ingelijfd dan wel erkend. Bovendien wordt de adeldom van deze geslachten getoetst aan het adelsrecht, aan de hand van nieuw onderzoek en archiefmateriaal, en deskundig becommentarieerd. Het eerste exemplaar wordt tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Ridderzaal aangeboden aan Z.M. de Koning. Lees verder..
 

Twentse genealogie 2014 nr 2

(18 jun) Pracht nummer weer, met enkele bijzondere bijdragen Lees verder..
 

Gens Propria Juni 2014 nr 3

(17 jun) Overwegend afdelingsnieuws en interne zaken.
4 artikelen van algemeen belang) Lees verder..
 

Boek “Met Pelerine en Toer” (klederdrachten in Noord- en Midden Limburg) ten doop gehouden

(17 jun)
Het vertrekpunt is een indrukwekkende verzameling van Harry Linskens. Deze bestaat uit kanten mutsen, in Noord-Limburg bekend als toeren, en andere bijzondere kledingstukken die door Noord-Limburgse vrouwen in de periode 1850-1950 werden gedragen.
Deze streekdrachten gaven informatie over de gemeenschap waartoe men behoorde en de mate van welstand. Ook kon je zien wanneer iemand in de rouw was. Vakmanschap, ambachtelijkheid en duurzaamheid waren vanzelfsprekend. Lees verder..
 

Het HB vergaderde op 4 juni voor het eerst in nieuwe samenstelling

(17 jun) Deze vergadering van het HB stond in het teken van het afstemmen van lopende zaken, het (voorlopig) verdelen van portefeuilles en het maken van procesafspraken over vaste agendapunten. Lees verder..
 

Een eeuw historie van het platteland in Limburg geïnventariseerd

(16 jun) Op vrijdag 23 mei 2014 was in het Limburgs Museum te Venlo de feestelijke presentatie van de recent voltooide inventaris van het archief van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond. Lees verder..
 

14 juni 2014 - Nationale herdenking afschaffing slavenhandel in Middelburg

(13 jun) 12 slaven overleden tijdens de oversteek

MIDDELBURG – Aan boord van het MCC-schip de Eenigheid is gisteren slaaf nummer 12 tijdens de oversteek over de Atlantische Oceaan overleden. De man, gekocht in Butre, Ghana, was dodelijk mager en leek meer op een geraamte dan een mens, aldus de scheepsarts.
Van de ‘levende lading’ zijn nu 314 tot slaaf gemaakte Afrikanen over. Het 22,5 meter lange, houten zeilschip is overvol. Niet iedereen zal de bestemming in het Caraïbisch gebied bereiken.
Is dit anno 2014 realiteit? Nee. Maar het is wel echt gebeurd, op de dag af 252 jaar geleden.

De reis van de Eenigheid is dagelijks in het Nederlands en in het Engels op internet te volgen via eenigheid.slavenhandelmcc.nl en atlanticslavetrade.org.
Met deze online reconstructie vraagt het Zeeuws Archief aandacht voor archieven in het algemeen en voor het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) in het bijzonder. De MCC was in de 18e eeuw één van de Lees verder..
 

De Twee Kwartieren: NGV Afd. K E M P E N - en P E E L L A N D
Jubileum uitgave, juni 2014

(11 jun) Jubileum nummer met vele korte aardige verhalen o.a. ook over de geschiedenis van de afdeling Lees verder..
 

Gens Nostra juni 2014 nr 6

(11 jun) Migranten in de lage landen
de familie Ehrhardt en AM Wiese (1761- 1810) Lees verder..
 

Genver opgevolgd door zoekakten

(08 jun) Zoekakten.nl heeft het stokje van Genver overgenomen.Op de site staat hierover het volgende:

6 juni 2014
Zoekakten.nl heeft begin juni 2014 het stokje overgenomen van GenVer.

Vrijwel alle gegevens zijn van GenVer overgenomen en op zoekakten.nl verwerkt.
Daarnaast zijn er in de tussentijd veel nieuwe collecties toegevoegd (alle FamilySearch-updates vanaf begin april t/m heden), die nog niet op GenVer aanwezig waren.
Zie hiervoor Nieuwe aanwinsten. Lees verder..
 

Korte impressie van de Algemene Vergadering (AV)

(06 jun) Binnen het hoofdbestuur vindt een aantal wisselingen plaats. Lees verder..
 

Scans Goese akten burgerlijke stand (1811-1963) online

(05 jun) De openbare akten van de burgerlijke stand van de gemeente Goes zijn vanaf aanstaande donderdag 5 juni 2014 via scans online te raadplegen.

Eerder waren al online raadpleegbaar de akten van de burgerlijke stand van Schouwen-Duiveland, Hulst, Kapelle, Reimerswaal, Tholen, Middelburg, Veere en Vlissingen. Lees verder..
 

Genver gaat toch verder

(05 jun) Een berichtje uit de column van juni. "In de Nieuwsbrief van de NGV van de maand mei stond dat de website genver.nl medio juli uit de lucht zal gaan. Ik had het een tijdje geleden al gelezen door het aanklikken van Belangrijke mededeling. Spijtig dat ik net een paar leuke bronnen op hun site ontdekt had: militairen en landverhuizers. Ik noemde ze in mijn vorige Columns.

Maar soms gaat dat zo, een hobby moet leuk blijven. Inmiddels staat er op de site dat deze begin juni door iemand anders overgenomen zal worden."

Een verheugend bericht. Daarom ook even aandacht hiervoor via dit nieuwsbericht.

 Lees verder..
 

Nieuwe krantenartikelen en boeken op Delpher

(03 jun) Delpher - de zoeksite van de Koninklijke Bibliotheek - heeft haar krantenartikelen uitgebreid met ruim 30.000 nieuwe titels.
Een overzicht van alle kranten artikelen inclusief deze nieuwe titels kan een Pdf-bestand downloaden of inzien via: link.

Ook zijn ruim 1000 nieuwe boeken uit de periode 1913-1929 uit de collectie van de Koninklijke bibliotheek toegevoegd. Wilt u weten welke dit zijn, klik dan op deze linkLees verder..
 

De maandagavondopenstelling van het 'Archief van Erfgoed Leiden e.o.' vervalt.

(02 jun) M.i.v. van 1 juni 2014 is de maandagavondopenstelling van het Archiefgebouw van Erfgoed Leiden en Omstreken vervallen. De openstelling op maandagavond kwam op 1 september 2013 in de plaats van de zaterdagochtendopenstelling. Het afgelopen half jaar is duidelijk geworden dat de belangstelling hiervoor te gering is. De directie heeft daarom besloten met ingang van 1 juni 2014 de avondopenstelling te laten vervallen. Lees verder..
 

Tentoonstelling NGV-KPL 1954-2014 in de bibliotheek Best

(02 jun)

Zestig jaar stamboomonderzoek in Kempen- en Peelland


Ieder mens is ten minste een beetje nieuwsgierig naar zijn afstamming. Wie waren mijn voorouders, waar woonden ze, wat deden ze voor werk? Genealogie, of stamboomonderzoek, is een van de populairste vrijetijdsbestedingen van onze tijd.
Op 12 juni 1954 werd in Hotel Café Restaurant Limburgia aan de Markt in Eindhoven de afdeling Brabant (tegenwoordig Kempen- en Peelland) van de Nederlandse Genealogische Vereniging opgericht. Bij gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de afdeling, organiseert de NGV-KPL samen met de bibliotheek Best een tentoonstelling over stamboomonderzoek in Kempen - en Peelland. Daarin komt de geschiedenis van de afdeling aan bod, maar ziet u ook voorbeelden van stamboomonderzoek uit Best en omgeving. En u ontdekt het belang van stamboomonderzoek voor heemkunde en regionale geschiedenis. Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Evenementen binnenkort

za 05 jul Nijkerk Genealogische Jubileum Zomermarkt - PROGEN Gebruikersgroep

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. terug naar top

Cursussen binnenkort

vr 01 aug Weesp Sluiting aanmelding Heraldiek verdiepingscursus

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. terug naar top

Recente prikbordberichten

30 jun Garbrech/Garbreg/Garbrich Harmens
27 jun toegangen via Portaal in Duitsland
27 jun Antje Jelles , getrouwd met Bauke Rinses (Planting)
27 jun Kinderen van Bauke Rinses (Planting) en Antje Jelles
27 jun Herleefde Britse belangstelling voor gesneuvelden WO 1
26 jun Een handige site voor Duitse genealogen in het Engels.
25 jun Belangrijk internationaal genealogisch nieuws uit Engeland
21 jun Handige Engelse gids voor Franse genealogie
20 jun Gramps 4.1.0 update18 juni 2014
18 jun RA TILBURG SLUIT 23 JUNI - 8 SEPTEMBER
16 jun Rinse Pytters en Vroukien (Froukje) Baukes uit Beetsterzwaag
16 jun Leemhuis Familiewapen
16 jun Ouders van Froukje/Sjouckje Binnes
16 jun Ouders van Arend Geerts en Ebeltje Folkerts
16 jun Grietje Jans, vrouw van Pieter Sakes
16 jun Zuid-Hollandse BS-gegevens bij family search
13 jun Website van het Brabants Archief (BHIC) is opgefrist
13 jun Het kan verkeren, beroemde kardinaal is een jood
13 jun FtDNA bereikt mijlpaal
11 jun Familie Brilstra of Bril uit het Westerkwartier Groningen
11 jun Overleden in Haarlemmermeer
06 jun Ancestry stopt per direct met Y-DNA en MtDNA testen
06 jun Dorpsbestuur van Udenhout, 1597-1813, online beschikbaar
04 jun Nakomelingen familie Douwe
04 jun familie J.Dost-Brugman Groningen

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

Recente genealogische artikelen

19 jun overzicht met een beoordeling van de beste VS genealogische software

 
Voor een uitgebreider artikelenoverzicht: zie Artikelen. terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door op de NGV website www.ngv.nl via de rechterkolom eerst in te loggen, dan te klikken op “mijn profiel” en in het tweede blok via “gegevens aanpassen” het vinkje weg te halen bij “wilt u de ngv-nieuwsbrief ontvangen?”.

©2014 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257