NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NGV Nieuwsbrief 2014 nummer 56

zaterdag 1 februari 2014

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Nieuws
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort
Recente prikbordberichten
Recente verslagen van evenementen
Recente genealogische artikelen


Nieuws van de redactie

Kadaster, een schat aan informatie

Kadastergegevens zijn een goede bron om bezit en werk van voorouders te achterhalen.

Alhoewel nog maar weinig gebruikt door genealogen heb ik een schat aan informatie weten te achterhalen door gebruik te maken van kadastergegevens van Broek op Langedijk. Een paar voorbeelden. Ik heb de overleveringen van een oud-tante dat zij aan de armoede is ontsnapt kunnen relativeren. Haar vader was gerekend naar huidige normen weliswaar niet rijk maar voor die tijd bezat hij behoorlijk wat land en wist hij als ‘projectontwikkelaar’ rond 1900 aardig wat geld te verdienen. Ook een verhaal rond 1870 waarin een voorouder, als hij maar trouwde met een dienstmeid, een vermogen aan land zou erven kon op waarde worden geschat.
Daarnaast is veel informatie over de ontwikkeling van de huisvesting in een gebied te achterhalen. Sloop, nieuw/aanbouw of splitsing van percelen is goed te volgen en maakt een relatie met omschakelen van veeteelt naar tuinbouw inzichtelijk.

Kadastergegevens wat houdt dat nu in? In het kadaster is vastgelegd wie eigenaar is van onroerend goed en (mutaties in) bebouwing en soort grondgebruik. Belangrijkste doel was namelijk belastinginning. Ik heb gebruik gemaakt van kadastergegevens zoals deze elektronisch beschikbaar zijn in alle provinciale archieven via de zgn. digilegger toegang. In het (Rijks)archief van Haarlem zijn tevens alle, voor mij relevante, kadastrale kaarten en bijbehorende (niet gedigitaliseerde) bronnen met daarin de verkoopakten en bezit van personen aanwezig. Deze zijn goed ontsloten door de zgn. hyp3 en hyp4 verwijzingen.

Voor degenen die echt met het kadaster aan de slag willen is ondersteuning van computerprogramma’s bijna onontbeerlijk. Omdat er nog niets was heb ik die zelf gemaakt. Met die programmatuur kan eenvoudig gezocht worden in verzamelde kadasterinformatie. Genealogen die er iets meer van willen weten kunnen terecht op website http://familie.kaas.nl Kies daarbij het plaatje ‘kadaster info’ en vervolgens in het submenu ‘Zoek in kadaster’. Bij vragen kun je terecht op onderstaand e-mailadres.

Dick Kaas.
E: dick@familie.kaas.nl

Bewaar de informatiedragers en maak een familiearchief

Informatiedragers: video, film, fotoboeken, stapels papieren, brieven, misschien ook wel dagboeken, dat kan je allemaal tegenkomen wanneer je een huis leeg moet halen. Laatst sprak ik daarover met iemand die boedels opruimt en er de mooie dingen uithaalt om die in een antiek en tweede hands winkeltjes te verkopen. "Tja wat moet je met die privé zaken, je kijkt er even naar en dan gaan ze de container in. Daar is toch niemand in geinteresseerd, als het om bekende personen zou gaan is het wellicht wat anders." Ik was het natuurlijk helemaal niet met hem eens !

"En die brieven van oudsher! O! red ze voor vernieling! Laat ze niet ongelezen in het vuur gaan, bij de dood van een familielid, maar leest ze eerst alleen met eerbied" zegt schrijfster Louise Stratenus in 1902 in een artikel in de Groene Amsterdammer. Ze roept haar lezeressen op tot het bewaren en koesteren van familiealbums, brieven en herinneringen. Ze richt zich daarbij op de families uit de "gewonen goeden stand". De adelijke geslachten hebben hun stamboom dikwijls goed op orde, meent ze, maar "wat weten de meeste onzer eigenlijk jammerlijk weinig van hunne voorzaten af". Stratenus schreef een eeuw geleden al: "in onze dagen koestert men een groot zwak voor den prullenmand, daar gaat alles in, rijp en groen, als het slechts eenmaal bekeken is, maar laat het er niet in verdwijnen, wat waard is eene reliquie te worden." Gek genoeg is dat anno 2014 nog steeds zo, want de waarde van iets is vaak op het moment nog niet zichtbaar. Pas achteraf zullen de mensen met weemoed zeggen: oh, waren de brieven van de grootouders maar bewaard gebleven.

Vrijwel iedereen gaat het op een dag meemaken, het leven gaat door maar de particuliere huishoudens houden op te bestaan. Nagelaten archivalia waar erfgenamen geen band mee hebben worden weggegooid. Niet de moeite van het bewaren waard of de ballast van het langdurige bewaren weegt te zwaar, er zijn tal van redenen op te noemen. Bij narigheid is het vergeten van het verleden wellicht de beste optie. In het gunstigste geval worden de mappen, foto's en papieren verbannen naar de zolder of een schuur. Op het moment van het leeghalen van een huis is er geen rust om alles eens goed door te nemen, om te selecteren of een overzicht te maken van wat er allemaal is. Dat doen we later wel, is de gedachte, maar later komt vaak niet, want de tijd is al snel weer gevuld met andere bezigheden. En als de volgende generatie weer voor het voldongen feit staat is het opnieuw een herhaling van zetten. Totdat er geen familie meer is en de opkoper of leegruimer aan zet is.

"Een dergelijk verlies is nooit te herstellen. Helaas leert de ervaring dat familiepapieren niet steeds de eervolle plaats innemen, die hun toekomt, en door boedelscheiding, verhuizing of kleiner gaan wonen soms dreigen verloren te gaan. Juist deze papieren verschaffen gegevens voor onze geschiedschrijving, die de officiële stukken niet of nauwelijks kunnen bieden", aldus de rijksarchivaris in 1965. Hij signaleerde een probleem, namelijk dat er slecht voor particuliere archieven gezorgd wordt. Instellingen nemen veel te weinig familiearchieven op in hun collecties.

Als ik kon zou ik een weeshuis voor al die eenzame collecties willen opzetten, zodat ze nog wat langer bewaard mogen blijven. En als er dan in 2102 iemand is die vragen over haar voorouders heeft, dan kan ze bij het depot voor familiearchieven aankloppen voor informatie. Of schets ik nu een al te rooskleurig beeld? Inmiddels leven we in het digitale tijdperk. Je zal denken dat met het digitaliseren een oplossing voor het bewaarprobleem in zicht is. Maar het grootste dilemma blijft toch nog steeds de bewustwording van de bewaarplicht. Gooi niet te snel weg. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden. De nagelaten privé informatie van onbekende personen wordt steeds belangrijker omdat het unieke bronnen voor wetenschappelijke studies zijn. En bovenal: gouden bouwstenen voor familieverhalen en narratieve psychologie. Dus bewaar de informatiedragers en maak een familiearchief.

Carla van Beers
januari 2014
Zie ook:
www.familiearchieven.nl/overgrootmoeders003.html
familiearchieven.nl
bronnen


Onderstaand een artikel van de schrijver Jacob Riemens, hij zal zo af en toe een artikel aanleveren voor de nieuwsbrief. Hij heeft inmiddels al het nodige geschreven over zijn genealogisch onderzoek en vele andere onderwerpen. Een deel daarvan is te lezen op de website http://www.nugarum-collectio.nl/ waar hij samen met anderen artikelen plaatst. Ongetwijfeld vindt hij nog genoeg onderwerpen voor in de nieuwsbrief die u hopelijk met plezier gaat lezen.

Fantaseren over pijptabak en een akte uit 1363
Jaap C. Riemens

Soms helpt het als je je fantasie loslaat op historische gegevens om erachter te komen hoe de werkelijkheid in elkaar gestoken was of zou kunnen zijn geweest. Al enige tijd zoek ik naar meer informatie over een zekere meneer Reinouts van Haga. Hij zou in 1981 aan het Leidse Archief een originele stichtingsakte van een vicarie ter ere van de heilige Catharina (deze vicarie was gevestigd op het gelijknamige altaar in de Hooglandsekerk te Leiden) uit 1363 hebben overhandigd.
Hij vroeg er geen geld voor, alleen een vertaling in het Nederlands, want de akte was in het Latijn.
In 2007 heeft de auteur van het boek Geschiedenis van de familie Biemond navraag gedaan bij het archief om aan de weet te komen hoe die meneer Reinouts van Haga aan dat document gekomen is. Familieleden hebben de auteur verteld dat er aan de muur in de kamer jarenlang een houten schooltas hing. Daarin zat die akte.

De houten schooltas maakte me helemaal wakker. Daarover heeft ook de verhalenverteller en schoolmeester W.J.C. van Wijngaarden geschreven in zijn uit 1876 daterend verhaal over het onderwijs in Twente. In dat verhaal komt schoolmeester Adam Langenberg voor. Deze Adam Langenberg heeft ook iets te maken gehad met bovengenoemde vicarie. Hij is in 1779 benoemd tot collator – dat is iemand die het recht heeft derden te benoemen of voor te dragen voor een (meestal) geestelijk ambt – en daarvan is in zijn geval een akte opgemaakt in Den Haag. Langenberg schuift zijn rechten als collator echter meteen door naar een verre neef.
Langenberg overlijdt in 1822 en de enige nog levende broer (Johannes), zussen kwamen niet in aanmerking, dat was in strijd met de bepalingen van de stichter uit 1363!, zou dan officieel collator moeten worden. Of dat gebeurd is? Of hij ook gebruik gemaakt heeft van zijn recht?

Hij overlijdt in 1844 in Beesd en dan is zijn zoon ineens zo kien om zijn recht op te eisen. De dollars staan levensgroot in zijn ogen en er wordt een actie op touw gezet om de rechten en het geld weg te halen bij de familie van Carel Willem de Rochefort die, na de dood van de verre neef van Adam Langenberg, het document in bezit zou moeten hebben.
Of dat lukt vertelt de geschiedenis niet, maar een berooide predikant uit Middelburg, Jacobus de Rochefort, een oomzegger, zou ook wel graag willen delen in de revenuen van die stichting. Als hij niet in aanmerking komt, dan, zo hoopt hij, zijn kinderen wel. Die verdienen het!

Hier raken we de draad van het verhaal rond de stichtingsakte kwijt. Wat is ermee gebeurd? De houten schooltas is de laatst bekende bewaarplaats vóór het document naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats in Leiden wordt overgebracht. Zo'n anderhalve eeuw is er dus zoek. Tenzij de familie Reinouts van Haga zich meldt met een vervolg.

Even doorfilosoferend kan het document via de nazaten van Hendrik Langenberg, de man die oomzegger was van Adam Langenberg, in diens familie zijn gaan rondzwalken. Tot het in de schooltas verdwijnt, één die van hout gemaakt is en tegen een stootje kan.

De familie Reinouts van Haga doet in tabak en zetelt in hoofdzaak in Friesland. Tabakskervers, tabaksfabrikanten. Ze maken veel reclame voor hun pijptabak, zoals ook blijkt uit dit etalageschild dat tussen 1925 en 1950 is gefabriceerd:

De voorstelling is een pijprokende man in wit kostuum, zittend op tabaksbalen en een man in rode cape die tabaksbladeren toont. Op de achtergrond zien we een inboorling en een driemaster.

Dezelfde afbeelding stond ook op de pakken tabak van tabaksfabriek Reinouts van Haga uit Sneek. De tekst bovenaan (in het blauw) luidt: Reinouts van Haga's / Echte Friese / Heerenbaai / Kwaliteit-superior. Daaronder in het rood: De Drie Maylanders. Onderaan, in het geel, staat met zwarte letters: Uit de van ouds bekende / Friesche / Stoomtabaksfabriek. In rode letters staat er ten slotte: De Drie Marylanders / W. Reinouts van Haga / Sneek.

Waarom houdt dit mij bezig? In 2013 of 2014 komt er van mijn hand een boek op de markt dat gaat over Adam Langenberg, met als titel Adam Langenberg, een stoute ondernemer. Een zoektocht naar recht en waarheid. Deze Adam was van 1788 tot 1790 adjunct-school-meester, adjunct-koster en voorzanger van de kerk van Rijssen. Met Pasen 1789 heeft hij, op verzoek van een aantal gemeenteleden een stichtelijk woord gesproken. Daar wist de predikant niets van af, de kerkenraad evenmin. Deze illegale beklimming van de heilige stoel kwam de voorzanger duur te staan: hij werd de laan uitgestuurd.

In die tijd had hij al de kwestie met de vicarie achter de rug. Hij maakte zich veel minder zorgen over de bijbehorende papieren dan ik gedaan heb. Eigenlijk neem ik hem dat kwalijk, want ik zoek me nog steeds wezenloos naar een aanknopingspunt met het Leidse archief.

Adam Langenberg sloot in 1822 in Haarlem voorgoed de ogen. Zijn nageslacht is niet zo oud geworden. We zullen meer moeten zoeken bij de kinderen van zijn broer Johannes Langenberg. We komen dan in Beesd en in Culemborg terecht, maar hoe komen we bij die houten schooltas uit?

Wat korte berichten

Nieuw: Stappenplan Archiefonderzoek
Om zijn lezers op weg te helpen bij hun archiefonderzoek, heeft het Rijksarchief van België een 'Stappenplan Archiefonderzoek' uitgewerkt, dat gratis beschikbaar is via hun website. Via deze LINK kunt u het pdf bestand downloaden.

Weesper archief verhuist digitaal
WEESP - Het doorzoeken van foto's, kranten en ander materiaal uit het Weesper gemeentearchief kan binnenkort op de website van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen.
Lees verder ....

Opwijks archief zoekt uitgeweken inwoners
OPWIJK - Voor Erfgoeddag Vlaanderen is 't Opwijks archief op zoek naar Opwijkenaren die naar de vier windstreken zijn uitgezwermd. ‘We zoeken verhalen, getuigenissen, voorwerpen, foto‘s, films en souvenirs’, zegt archivaris Brunhilde Verhavert.
Lees verder ....

Documenten joods gezin uit Tweede Wereldoorlog overgedragen aan archief Tilburg
TILBURG - "Lieve pa en ma. Ik ben tot mijn spijt niet vrijgekomen." Zo begint een brief van Estella van Dam, een joods meisje dat de Tweede Wereldoorlog, net als de rest van haar gezin, niet overleefde. De brief, samen met andere documenten van de familie Van Dam, zijn vanaf maandag 13 januari in het bezit van het Regionaal Archief Tilburg.
Lees verder ....

Het is even wennen: het archief van de regio niet meer in Bommel
ZALTBOMMEL - Na een maandenlange voorbereiding van verpakken, hernummeren, plannen en opruimen, begon vorige maand de daadwerkelijke verhuizing van het Streekarchief Bommelerwaard naar het gebouw van het Regionaal Archief Rivierenland in Tiel.
Lees verder ....

Nieuw boek over geschiedenis Helderse zeewering
Den Helder – Vanaf 8-1-2014 is bij de Helderse Historische Vereniging een boek verkrijgbaar over de Helderse Zeewering. Het is geschreven door Herman Lambooij, die een uitgebreide studie heeft gedaan naar de ontwikkeling van de Helderse Zeewering sinds 1750.
Lees verder ....

Beroepen

Een 'Spilgast'
Is een zeeman die het spil helpt draaien.
De loodrechte windas waarmee kabeltouw wordt gewonden is de spil, ook wel aangeduid als kaapstander.

Een 'Monsterman'
Is belast met het sorteren van aangevoerde goederen op een veiling.
Wilt u zelf eens een stukje tekst plaatsen in de nieuwsbrief over iets wat het weten waard is voor andere lezers.
Stuur dan uw tekst naar pr_service@ngv.nl

De webredactie.

  terug naar top

Nieuws

Afdeling Flevoland 2014/1

(31 jan) twee artikelen Lees verder..
 

Column nr. 42

(31 jan)

Zojuist heb ik nog even naar Elsje gekeken. Elsje die in de 17e eeuw moederziel alleen in Amsterdam arriveerde om daar een toekomst op te bouwen. Ze vermoor-de (in 1664) tijdens een ruzie om de huur haar slaapvrouw met een bijl en werd ter dood veroordeeld. Rembrandt tekende haar op het galgenveld.
De twee tekeningen gingen later naar Amerika, maar kwamen in 2013 weer even in Nederland voor een tentoonstelling. Voor het vervoer werden strenge veiligheidsmaatregelen genomen: Zo was de arme Elsje even VIP. Een reconstructie en verhaal is te lezen/zien op goudeneeuw.ntr.nl/krant onder Afleveringen, Aflevering 8: Arme Elsje. Andere (televisie)afleveringen gaan onder andere over het geloof, de oostzeehandel, de VOC, kunst, helden op zee en nieuwe uitvindingen. Totaal 13 uitzendingen (ze werden uitgezonden van 11 december 2012 tot en met 5 maart 2013) met uiteenlopende onderwerpen over het leven, wonen en werken van uw voorouders. Nieuws Lees verder..
 

12e Duitslanddag op zaterdag op 1 februari 2014 in Weesp

(31 jan) Op zaterdag 1 februari 2014 zal voor de 12e keer de Duitslanddag worden gehouden in het Verenigingscentrum in Weesp. Lees verder..
 

Stichtse Heraut 2014/1

(30 jan) Veel verenigingsnieuws, overzicht van regionale genealogische en historische bladen en drie aardige artikelen Lees verder..
 

Oproep voor het sturen van “Het portret van ...”.

(27 jan) In de negentiende eeuw is door de opkomst van de fotografie het aantal personen dat een portretfoto liet maken, fors gestegen. Gens Nostra wil de mogelijkheid geven om dergelijke portretfoto's te plaatsen onder vermelding van de genealogische basisgegevens in een nieuw onderdeel 'Het portret van ...'. Lees verder..
 

XXXIe Internationaal Congres van Genealogische en Heraldische Wetenschappen in Oslo.

(23 jan) Het "XXXI International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences" zal in 2014 van 13 tot 17 augustus plaatsvinden in Oslo.
De Noorse hoofdstad is daarmee de opvolger van het Nederlandse Maastricht 2012.
Inmiddels is er een speciale website voor Oslo 2014 gelanceerd en kunnen belangstellenden intekenen als deelnemer. link

Het hoofdbestuur ontving het volgende schrijven over het congres: Lees verder..
 

Eerste uitgave van Gens Nostra in 2014 verschijnt midden februari.

(23 jan) De laatste twee maanden is door de nieuwe redactie hard gewerkt aan het tot stand komen van de eerste editie van Gens Nostra in het nieuwe jaar. Hiervoor moest veel werk worden verzet. Deze januari/februari uitgave bevat de vertrouwde rubrieken Tijdschriften, Boekrecensies en Gens Data, nu Digitaal genoemd. Lees verder..
 

Rijnland 2014/1

(23 jan) Overwegend afdelingsnieuws.
Verder: Genalogie in Canada
en diverse Wetenswaardigheden Lees verder..
 

Voorlopige regeling voor het opvragen van scans en de manier van puntentelling

(23 jan) Er is op dit moment een discussie gaande hoeveel mogelijkheden de bezoekers en gasten op onze website krijgen. Het Digitaliseringsproject gaat echter zo voorspoedig, dat we een voorlopige regeling hebben ingesteld voor het opvragen van scans in de nieuw opgezette database (nu nog voornamelijk bestaande uit rouwkaarten). Lees verder..
 

Amstelland 2014 febr.

(22 jan) Overwegend afdelings nieuws.
Twee kortere verhalen: Lees verder..
 

Voorzittersoverleg in het Verenigingscentrum te Weesp

(21 jan)
Afgelopen zaterdag vond er een voorzittersoverleg plaats. Lees verder..
 

Heraldisch tijdschrift 2013/4

(20 jan) prachtig kleurrijk nummer, lust voor het oog Lees verder..
 

Tentoonstelling 'Van krot naar woningwet'

(20 jan)
Woningwet 1901. Dan start de bouw van betere arbeiderswoningen. Nederland is beroemd om zijn Woningwet; het was het eerste land dat zo'n stap heeft gezet. Dit was hard nodig, want de arbeiders die massaal vanaf het platteland de steden in trokken vonden hun onderkomen in kelders, sloppen, krotten en eenkamerwoningen, waar men met het hele gezin moest wonen. Straten werden dicht op elkaar gebouwd waardoor er weinig daglicht en frisse lucht was. Ongezonde woonomstandigheden veroorzaakten ziektes en epidemieën. Lees verder..
 

Jaarverslag NGV-KPL

(19 jan) Aanbieding van het concept-jaarverslag NGV afdeling Kempen- en Peelland 2013 Lees verder..
 

Nieuwjaarsbijeenkomst NGV-KPL 11 januari 2014

(18 jan)

Fotografische indrukken van een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst in 't Trefpunt te Eindhoven

 Lees verder..
 

Wij van Zeeland

(18 jan) Een bloemlezing uit het juist verschenen blad van de afdeling Zeeland, zeer fraai nummer. Lees verder..
 

Cursus Aldfaer 1 - startende gebruikers
Cursus Aldfaer 2 - meer ervaren gebruikers

(15 jan) Wijzigingen Cursus Aldfaer Lees verder..
 

Threant 2014/1

(15 jan) 3 grote genealogische artikelen Lees verder..
 

GENS NOSTRA decembernummer niet ontvangen?

(13 jan) Het blijkt dat een bij enkele leden 'Gens Nostra' van december jl. niet (of: nog niet) bezorgd is.

De bladen zijn echter wel door de NGV verzonden! Lees verder..
 

Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2014-1

(13 jan) De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geeft drie maal per jaar een tijdschrift uit. Hierin leest u alles over de actuele ontwikkelingen op het gebied van de erfgoedzorg.

 Lees verder..
 

De geheime archieven van het Vaticaan (boek en film)

(13 jan) De eerste televisiebeelden achter de schermen van de Geheime Archieven van het Vaticaan, een wereldprimeur naar aanleiding van de publicatie van het gelijknamige boek van VdH Books

 Lees verder..
 

Nieuwjaarsbijeenkomst 2014

(11 jan) Tijdens de januari-bijeenkomst gaf voorzitter Peter de Bruin een korte terugblik op 2013. Een nieuw elan, 72 verschillende leden op de diverse bijeenkomsten (in totaal 200 bezoekers), 8 bijeenkomsten en 3 cursussen. We gaan door! Lees verder..
 

Amersfoort en Omstreken 2014/1

(07 jan) Mooi Gevarieerd nummer Lees verder..
 

Scheiden doet lijden
Nieuw boek over 400 jaar echtscheidingsmisere

(06 jan)
Paul Brood en Michiel de Wolde schreven een boek dat begin januari 2014 gaat verschijnen.
Eeuwenlang had Nederland slechte echtscheidingswetten. Veel persoonlijk leed was daarvan het gevolg. Pas in 1971 kwam er een moderne wet, die nog steeds geldt. In de archieven liggen de getuigenissen van het huwelijksleed verborgen. Zij geven een ongekend inzicht in een tot nu toe nauwelijks bekend aspect van het dagelijks leven in vroeger tijd.
In het najaar van 2013 opende het Nationaal Archief, dat als ‘nationaal geheugen’ meer dan 100 kilometer archiefmateriaal, foto’s en kaarten beheert, een nieuwe publieksruimte, waar het de unieke en veelzijdige collectie op verschillende manieren zal presenteren. In de openingstentoonstelling ‘Het geheugenpaleis’ worden aan de hand van documenten uit de collectie elf historische verhalen verteld. Zes van deze bijzondere verhalen, die variëren in thema en tijdperk, verschijnen bij uitgeverij Balans in boekvorm.

Voor Lees verder..
 

Threant 2014 25e Jaargang nr. 1

(02 jan) Naast de vaste artikelen bevat de nieuwste Threant ook nieuwe items en deel 6 van de genealogie van Hermen Derksen en de index van Threant 2013 (genealogsche artikelen), samengesteld door G. Kamphuis. Lees verder..
 

Duizendste volger van NGV-twitter

(01 jan) Precies op de laatste dag van 2013 kreeg NGV-twitter haar 1000e volger. Op de eerste dag van 2014 kwam de teller op 1001 te staan.
We heten deze nieuwe volgers van harte welkom. Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Evenementen binnenkort

za 01 feb Weesp 12e Duitslanddag op zaterdag op 1 februari 2014 in Weesp
ma 03 feb Vinkeveen Lezing bij de genealogiegroep Oudheidkamer De Proosdijlanden
ma 03 feb Sittard Lezing: DNA & Genealogie
di 04 feb Hoogeveen Genealogisch inloopspreekuur Hoogeveen
di 04 feb Haarlem Voorouder-spreekuur
di 04 feb Den Helder Inloopmiddag bibliotheek Den helder
di 04 feb Schinveld Bijeenkomst GensDataPro
wo 05 feb Utrecht Voorouderspreekuur in het Utrechts Archief aan de Hamburgerstraat 28 te Utrecht
wo 05 feb Rijswijk Genealogisch Spreekuur
do 06 feb Lelystad Digitalisering NGV
do 06 feb Apeldoorn Hoe sla je scans, foto's en andere documenten op, zodat je ze ook snel weer terug kan vinden??
za 08 feb Leiden Contactochtend, op zoek naar voorouders
za 08 feb Purmerend Workshop Computer Genealogie NGV Zaanstreek-Waterland
za 08 feb Rosmalen Workshop: GensdataPro voor gevorderden
za 08 feb Borne 'De waarde van de kroniek van Sweder Schele van het Weleveld voor genealogisch onderzoek'.
di 11 feb Apeldoorn Altijd Prudon!
di 11 feb Eindhoven Stamboomprogramma's - Wat wil je ermee? Wat kun je ermee?
di 11 feb Nijmegen De effecten van de Reformatie op het maatschappelijk leven toen en nu
wo 12 feb Alkmaar NGV-HNK afdelingsbijeenkomst.
wo 12 feb Utrecht Clubavond met een lezing over "Wie Was Wie", de opvolger van Genlias
do 13 feb Amersfoort Genealogisch spreekuur
do 13 feb Delfgauw Het vinden van 'genealogische data' op Internet
vr 14 feb Tiel Genealogisch CAFÉ
za 15 feb Haarlem Voorouder-spreekuur
za 15 feb Leeuwarden David Gorlaeus, een jong gestorven wonderkind
za 15 feb Tilburg Workshop: Tips en valkuilen bij stamboomonderzoek
di 18 feb Den Helder Inloopmiddag bibliotheek Den Helder
di 18 feb Amsterdam-Buitenveldert Afdelingsledenvergadering afdeling Amsterdam
di 18 feb Tiel 'De Tielse muntslag voor verre handel en lokaal gebruik'.
di 18 feb Schinveld Bijeenkomst GensDataPro
di 18 feb Amersfoort Lezing: Archiefonderzoek naar goud en zilversmeden
di 18 feb Amsterdam-Buitenveldert Afdelingsbijeenkomst met lezing: Tips en trucs hoe te zoeken in gedigitaliseerde bestanden.
wo 19 feb Groningen Onrust, omwentelingen en Oranje. Groningen van gewest tot provincie
do 20 feb Den Helder Inloopmiddag bibliotheek Den helder
do 20 feb Delft Vrouwen en Delft
vr 21 feb Den Helder Jaarvergadering.
za 22 feb Kapelle Lezing: Namen uit de uit de Eerste Wereldoorlog.
di 25 feb 's-Gravenhage Stamboomcafé CBG (onderwerp: nog onbekend)
wo 26 feb Haarlem Afdelingsbijeenkomst met lezing
wo 26 feb Leiden Lezing over 'Het jaagpad langs de Oude Rijn'
za 01 mrt Hoogeveen 'Van wasschupsneuger tot leedanzegger'.

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. terug naar top

Cursussen binnenkort

wo 05 feb Zierikzee Het verhaal achter het portret: vijf eeuwen Europese portretkunst
ma 10 feb Leiderdorp Naar de letter - De raadsels van oude schriftvormen
za 15 feb Apeldoorn Wegwijs in Stamboomonderzoek
ma 17 feb 's-Gravenhage Workshop Stamboomonderzoek; DTB-registers en Burgerlijke Stand
di 18 feb Apeldoorn Stamboomonderzoek
za 22 feb Brussel - België Introductie Kerklatijn voor Genealogen (workshop)
ma 24 feb 's-Gravenhage Geavanceerd personen en archieven zoeken via internet (volgeboekt)
vr 28 feb Middelburg Driehoekshandel in stukken - wegwijs in archieven van de Middelburgse Commercie Compagnie.
vr 28 feb Middelburg Wegwijs in archieven van de Middelburgse Commercie Compagnie
vr 28 feb Middelburg Wegwijs in archieven van de Middelburgse Commercie Compagnie
ma 03 mrt Leiderdorp Schatten op schrift II
do 06 mrt Burgum Op zoek naar de oorlog (1940-1945)
vr 07 mrt Heusden Introductie in het archief
di 11 mrt Heusden Verhalen schrijven
do 13 mrt Tilburg Onderzoek je woonomgeving
do 13 mrt Middelburg 'Nog beter lezen' - Paleografie voor gevorderden
vr 14 mrt 's-Gravenhage Familiegeschiedenis schrijven voor genealogen!
za 15 mrt Amsterdam Huizenonderzoek in Amsterdam
wo 19 mrt Amsterdam Joodse Genealogie
vr 21 mrt Middelburg Zeeuwse voorouders digitaal, stamboomonderzoek via de computer
ma 24 mrt 's-Gravenhage Geavanceerd personen en archieven zoeken via internet
ma 24 mrt 's-Gravenhage Workshop werken met Bevolkingsregisters
do 27 mrt Grou Geschiedenis van het eigen dorp
di 01 apr Middelburg Wegwijs in Hisgis - zoeken in geografische informatiesystemen

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. terug naar top

Recente prikbordberichten

01 feb Hartelijke Dank
30 jan Up-date Provinciaal Bestuurlijk Archief met 2150 personen
30 jan Lambertus F van Gent, ridder MWO, kolonel KNIL (geb. 1876)
29 jan Jacobus Linges
29 jan Nederlandse genealogische sites op facebook
27 jan Boek: OUDEGEEST - Allen van één stamvader
25 jan Meer gegevens bij zoek actie Google
25 jan Zoek ouders Maria Elisabeth Ruijters getrouwt 08/05/1746 te Grave
24 jan Jantje of Jentjen of Jentien Jans van der Zwaan geboren circa 1740
24 jan Leentje Cornelia van der Pijl
24 jan Cornelis Jacobus van der Pijl
22 jan Arie(n) Boots (1845-1884) en Maartje Dekker (1844-1905) Spierdijk
22 jan Bommelerwaardse Boom
21 jan Christiaan van der Vegt die eerst Presto heette. (1750 - 1825)
21 jan In Memoriam Reinier Bobbe
19 jan Vraagsteller G.B.A. Franken
15 jan Willem Jacob(us) Davids Passenier
14 jan Google Alert een nuttige tool voor genealogen
13 jan Twee berichtjes van archief Tilburg
13 jan Jan Bowier, geboren Waardenburg ca. 1791/92, officier van gezondheid op Java
09 jan Geslacht BOURGONJE
08 jan Welke mensen staan op deze foto van 1912 uit Maarheeze
08 jan DIRK HUIJER.
08 jan Gratis ter overname: Gens Nostra ingebonden jaargangen 1977 - 2008
05 jan DVD Gens Nostra 60 jaar.
04 jan Gevraagd: artikel verschenen in Gens Nostra 1987
03 jan Waar lag SURRENBERG?
03 jan Overlijden Martijntje de Korte
03 jan Overlijden van Bastiana Catharina van der Steen
03 jan Jan Adriaanse Dekker en Johanna Tapper

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

Recente verslagen van evenementen

za 11 jan Borne
za 11 jan ’s-Hertogenbosch

 
Voor meer verslagen, raadpleeg het  Archief alle evenementen. terug naar top

Recente genealogische artikelen

23 jan Top 100 Genealogische Websites in 2014
03 jan De beste genealogische software door VS-bril voor 2013

 
Voor een uitgebreider artikelenoverzicht: zie Artikelen. terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door op de NGV website www.ngv.nl via de rechterkolom eerst in te loggen, dan te klikken op “mijn profiel” en in het tweede blok via “gegevens aanpassen” het vinkje weg te halen bij “wilt u de ngv-nieuwsbrief ontvangen?”.

©2014 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257