NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NGV Nieuwsbrief 2014 nummer 55

woensdag 1 januari 2014

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Nieuws
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort
Recente prikbordberichten
Recente verslagen van evenementen
Recente genealogische artikelen


 

Nieuws van de redactie

Voortgang in de digitalisering

Nu er veel ruimte voor document-scans beschikbaar is gekomen op de nieuwe NGV server kan de digitalisering in de afdelingen en in het Verenigingscentrum weer tempo maken!
Op de achtergrond ging in het Verenigingscentrum het scannen van de rouwkaarten voort. Die gescande rouwkaarten zijn nu beschikbaar voor het indexeren en zullen spoedig voor alle leden snel en eenvoudig te doorzoeken zijn.
Inmiddels hebben zich 50 medewerkers aangemeld voor het indexeren en allen zijn aan het werk, ieder in zijn eigen tempo en passend in het eigen dagschema. We leren van de terugkoppeling van onze medewerkers en hebben de handleiding op enkele essentiŽle punten verbeterd.

Onze beste inschatting vooraf van het aantal te scannen rouwkaarten was 60.000 stuks. Hier leren we ook door ervaring want inmiddels hebben we 100.000 rouwkaarten gescand en we schatten dat er nog 20.000 te scannen zijn. Daar zaten we dus 100% naast met onze eerste schatting! Tegelijk, wat een enorme bron van gegevens!

Wilt u ook meewerken en documenten helpen indexeren? Meld u dan aan met een email naar: vcescanbeheer@gmail.com. U krijgt dan een bericht met instructies. Intussen kunt u op de webstek van het Verenigingscentrum al veel zien:
www.ngv.webstek, in het menu links onder de kop “Digitaliseren” (wel eerst inloggen).

Zoek je verwanten en breng ze bij elkaar

Een paar jaar geleden heeft Bas Dudok van Heel alle nakomelingen, in mannelijke en vrouwelijke lijn, van de Amsterdamse burgemeester Claes Heijn Claesznszn (1462-1524) beschreven in een tweedelig boekwerk: Van Amsterdamse Burgers tot Europese Aristocraten. Met deze studie kon hij aantonen dat rijke families door de eeuwen heen hun macht hadden behouden. De ondertiteling van het boek De Heijnen Maagschap 1400-1800 laat zien waar alles om draait. Verwantschap, in dit geval om bloedverwantschap of zoals je dat met een mooi ouderwets woord kunt aangeven: maagschap.

De Heijnen Maagschap is van belang geweest voor de geschiedenis van de stad Amsterdam. Deze burgers en aristocraten gaven met hun leven vorm aan de "grote geschiedenis". In die oude wereld leefden ook onze voorouders. Het is de vraag of je dat (het historische besef) ook zelf zo ervaart.

Hoe dichtbij of hoe ver weg is het leven van voorouders en hebben we er vandaag nog mee te maken? Van vaderszijde wordt het fenomeen bloedverwantschap aangeduid met woorden als "agnaten" of "zwaardmagen" en voor de bloedverwanten van moederszijde worden termen als "cognaten" of "spillemagen" gebruikt. Het is voer voor genealogen. Mensen die onderzoek doen naar het verleden hebben allemaal verschillende motivaties en andere drijfveren. Richten zij hun focus alleen op het verleden of kijken ze daarbij ook specifiek naar het heden?

Verwantschap die uit vroegere tijden voortkomt is vandaag niet meer vanzelfsprekend omdat familieleden heel vaak niet van elkaars bestaan op de hoogte zijn. Herkenning wordt helemaal moeilijk wanneer ze verschillende namen dragen. Je kan dus zeggen dat "de Maagschap" eigenlijk alleen een genealogische term is om een groep aan te duiden die niet als groep funktioneert. Meestal is groepsvorming een duidelijk zichtbaar onderdeel van het dagelijks leven. Er zijn zoveel voorbeelden van groepen, clubs of verenigingen waar mensen zich thuisvoelen. Ze zijn aktief, ze zoeken elkaar op. Of het nu om partijen, genootschappen of om ondernemingen gaat. Iedere groep organiseert regelmatig bijeenkomsten met aktiviteiten waarbij mensen onderling ervaringen uitwisselen.

Als ik in de spitsuren op het perron bij de trein sta te wachten en zoveel mensen voorbij zie komen, denk ik weleens aan mijn onbekende bloedverwanten. De nakomelingen van mijn (bet)overgrootmoeders lopen wellicht ook op het station, misschien wonen ze wel bij mij in de straat. Ondanks dat ik ze niet ken, ervaar ik toch een zekere band. We weten niets van elkaar, niet eens dat we samen een groep vormen. We zijn een passieve of losse verzameling van mensen die, vanwege de gezamelijke voormoeders, aan elkaar verwant zijn. Voelt het eigenlijk nog wel als familie? Het idee van een "familieclan" spreekt me aan. Je ziet het als verschijnsel vaker in niet-Westerse culturen.
In Nederland is de kern- of grootfamilie ongetwijfeld de meest hechte groep die er bestaat, maar ook de kleinste. Deze groep manifesteert zich voornamelijk binnenshuis, naar buiten toe gedragen ze zich als individuen.

We boffen als er gegevens over voorouders bewaard zijn gebleven in de archieven. De "kleine geschiedenis", of onze eigen "grote geschiedenis", het verleden van de voorouders... het is er nog. De toekomst blijft ongewis, maar laten we het heden niet vergeten: er zijn nog nazaten die leven!

Mijn wens om alle vrouwelijke nakomelingen van mijn overgrootmoeders op te sporen is nog niet uit gekomen. Maar ik ben al een heel eind op weg. Met enkelen heb ik al contact opgenomen. Verwantschap is een natuurlijke vorming van een groep. Zo een groep wordt pas zichtbaar wanneer ze allemaal bij elkaar komen op bijeenkomsten die meestal door een of meerdere genealogen of door een familievereniging georganiseerd worden. Tja en als je dan niet zo'n familiearchivaris in je familie hebt, of geen familieorganisatie, dan moet je het zelf doen. Voor mij is het een mooie opgave voor het nieuwe jaar, voor jou ook? Zoek je verwanten en breng ze bij elkaar.

Carla van Beers
december 2013
Zie ook:
www.familiearchieven.nl/overgrootmoeders002.html
familiearchieven.nl
bronnen

Resultaten van meer dan 50 jaar Maurik-onderzoek

Het begon omstreeks 1961. Twee jonge mannen, die aan “familieonderzoek” deden, kwamen met elkaar in contact door middel van een advertentie. Ze waren geen familie van elkaar, zelfs in de verte niet, zoals al snel bleek, maar dat was geen belemmering om de krachten te bundelen. Aanvankelijk hadden ze hun eigen voorgeslacht als onderwerp voor hun naspeuringen, maar gaandeweg werd de kring van naamgenoten uitgebreid, totdat als eindstadium alle naamgenoten in het hele land hun belangstelling gingen krijgen. Zij hadden het al eens over een familieblad gehad, maar daarvoor was er in beide families te weinig belangstelling.

In 1967 kwam daarin een keer. Op een “MaurikkenreŁnie” in mei 1967, georganiseerd door een comitť uit Maurik, traden zij in de openbaarheid Het gelukte Willem Morel van Mourik (1932) uit Den Haag en Chris van Mourik (1939) uit Gouda daar na een gloedvol betoog voldoende belangstellenden voor een driemaandelijks tijdschrift te krijgen, bedoeld voor alle naamgenoten, hoe ook gespeld.

Zo zijn wij begonnen, niet wetend hoe te beginnen en ook niet wanneer te eindigen. De Maurikkroniek werd een blad met stamreeksen, (verkorte) stambomen, aanvullingen daarop, ook rectificaties, verhalen van en over naamgenoten, met als een kers op de taart allerlei wetenswaardigheden en nieuws uit ons stamdorp, want zoveel was wel duidelijk geworden: bijna iedereen die Maurik/Mourik, met of zonder “van” heet, stamt uit Maurik in de Neder-Betuwe en behoort tot onze doelgroep.

Dat blad heeft 35 jaar bestaan. De belangstelling nam allengs af, abonnees overleden, nieuwe aanwas was er nauwelijks meer. Dit deed ons besluiten de bakens te verzetten. Wij zijn na het laatste nummer van De Maurikkroniek overgegaan op een jaarlijkse Nieuwsbrief, waarin wij de donateurs op de hoogte stellen aan wat wij in het afgelopen jaar hebben bereikt. Het is opvallend dat de Nieuwsbrieven op Internet een goede belangstelling ondervinden; er zijn er inmiddels 11 verschenen.

Ja, ook het Internet en de computer zijn niet aan ons voorbijgegaan. Alle 77 stammen, het resultaat van meer dan 50 jaar onderzoek, zijn nu grotendeels in de computer ingebracht, wij hebben een omvangrijk ‘Onbekendenbestand’ voor de “loslopende” naamgenoten alsmede een ‘Aangehuwdenbestand’ van 9000 echtparen, zodat wij gemakkelijk via een naam van een aangehuwde de desbetreffende stam kunnen vinden. Maar voor de “buitenwacht” is het belangrijkste onze website,
www.maurikonderzoek.weebly.com.

Behalve de Nieuwsbrieven die hierboven genoemd zijn, staat daarop een scala aan wetenswaardigheden over Maurik en de naamgenoten. Inmiddels is de website fors uitgebreid met het hoofdstuk GenealogieŽn, waar een opsomming te vinden is van alle 77 Maurikstammen. Van de 34 stammen die doorlopen tot in het heden staan de drie oudste generaties vermeld. Heeft u interesse? Maurikonderzoek, dan de knop GenealogieŽn, waarna uitvalvensters verschijnen met de (alfabetische) groepen A t/m E.
Meer informatie: maurikonderzoek@gmail.com.

Een enkel woord over onze start. Wij bouwen voort op het werk van onze voorgangers, generaal P.J.A. van Mourik uit Den Haag (1881-1954), stam Asperen, notaris J.G.J. van Mourik uit Kerk-Avezaath (1910-1970), stam Buren/Zoelmond en tandarts/bierbrouwer M.D.C. van Mourik uit Zaltbommel (1896-1984), stam Buurmalsen-A, die echter geen onderlinge verwantschap konden vinden, wij trouwens ook niet. Wij stellen er prijs op hen met ere te noemen.

Het bestuur van de Stichting De Maurikkroniek

Zeemansvrouwen beschrijven het nieuws

Uniek bronnenmateriaal uit Rampjaar 1672.
Tijdens de vele oorlogen die de Republiek uitvocht, kaapte de vijand nog wel eens Hollandse schepen. De in beslag genomen post werd bewaard, als legitiem bewijs dat het om een vijandig schip ging. Eeuwen later wordt deze gekaapte post bestudeerd. De brieven blijken een unieke blik te werpen op het leven van gewone mannen en vrouwen. Ze beschreven niet alleen hun persoonlijke sores, maar bleken ook geÔnteresseerd in het nieuws.
door Marjolein Overmeer

Judith Brouwer promoveert 12 september 2013 op haar onderzoek ‘Levenstekens. Gekaapte brieven uit het Rampjaar 1672.’ Zij onderzocht aan de hand van gekaapte brieven hoe gewone mensen dit Rampjaar beleefden. Kennislink voelde haar hierover aan de tand.

Waarom heeft u het Rampjaar gekozen om te onderzoeken?
“In het Rampjaar gebeurde heel erg veel op politiek vlak en ook nog eens in een heel korte tijd. De Republiek werd van drie kanten aangevallen: door de Franse koning Lodewijk XIV, door de vloot van de Engelse koning Karel II en door de Duitse bisdommen Munster en Keulen. Dit was nog nooit gebeurd in zijn geschiedenis. De steden vielen als bosjes en binnen enkele weken waren de Fransen al bijna bij Holland.”

“Het leek erop dat heel het land opgeslokt zou worden door de vijand. Uiteindelijk zou Holland nooit bezet worden, maar dat wisten de briefschrijvers niet. De meeste van hen zaten in Holland en wachtten met angst en beven af op wat komen zou. Dit is terug te vinden in de brieven uit dat jaar. Nu is er al veel onderzoek gedaan naar het Rampjaar, maar nog nooit naar de beleving door de mensen zelf, waaronder de laagste klasse. En dat maakt het onderwerp zo interessant.”
Lodewijk XIV trekt bij het Tolhuis bij Lobith de Rijn over, 12 juni 1672 (Adam Frans van der Meulen) Rijksmuseum Amsterdam

Hoe beleefden de gewone mensen het Rampjaar dan?
“De totale onzekerheid waarin de briefschrijvers en de mensen om hen heen verkeerden in dat jaar, drukte een stempel op de brieven. Vrouwen van zeelieden leefden altijd al in onzekerheid over het wel en wee van hun mannen, maar nu kwam deze oorlog er nog eens bij. Dat betekende niet alleen meer vijanden dus onveiligheid voor de mannen, maar ook armoede en gebrek thuis.”

“En natuurlijk de onzekerheid of de vijand door zou stoten naar Holland, met alle gevolgen van dien. Wat ook niet meehielp, waren de vele nieuwsberichten. Er gebeurde heel veel en dat moest allemaal zo snel mogelijk gedrukt worden. Kranten kregen hun informatie vaak van getuigen of uit derde hand en er was geen tijd om het te verifiŽren. Nieuwsberichten spraken elkaar tegen, wat de onzekerheid nog extra vergrootte.”

Uit wat voor soort brieven haalde u deze informatie?
“Ik heb 195 brieven, geschreven door mensen uit de Republiek in het rampjaar 1672, grondig bestudeerd. Iets meer dan de helft van de brieven kwam van echtgenotes van zeelieden en zij schreven vooral privť-brieven. De andere brieven waren voornamelijk van kooplieden. Zij schreven niet alleen zakelijke brieven: wanneer ze de geadresseerde kenden stond er ook veel privť-nieuws in.”

De bronnen
De door de Engelsen gekaapte brieven zijn in de jaren tachtig per toeval ontdekt in The National Archieves te Kew, maar pas in 2005 is onderzoek gedaan naar de hoeveelheid brieven. Het bleken er meer dan 38.000 te zijn.

Deze schatting komt van Roelof van Gelder, die de inventarisatie heeft gemaakt. Hierbij heeft hij echter geen dozen van bijvoorbeeld Deense of Franse schepen opengemaakt, terwijl die ook Nederlandse post konden vervoeren. Sinds september zijn meer dan duizend zeventiende- en achttiende-eeuwse Nederlandse brieven uit gekaapte schepen voor iedereen online beschikbaar.

Werden de brieven door de vrouwen zelf geschreven?
“Tijdens mijn onderzoek ontdekte ik dat brieven van meerdere afzenders hetzelfde mooie en gelijkmatige handschrift hadden. Ik ben naar het Stadsarchief van Amsterdam gegaan om de aktes van ondertrouw van deze vrouwen op te zoeken: die moesten namelijk ondertekend worden. Dit bleek vaak met een kruisje te zijn gebeurd, wat betekent dat deze vrouwen niet konden schrijven. Voor hun brieven maakten ze dus gebruik van een professionele schrijver. Een andere optie was om een familielid of kennis de brief te laten schrijven, maar die schreven vaak een stuk minder netjes.”

Maakte het qua inhoud nog uit of de brief door iemand anders werd geschreven?
“Dat verschilde: soms schreef de professional een standaard riedeltje, maar dat kan ook met de inspiratie van de afzender te maken hebben. Vaak genoeg maakte het niet uit wie schreef. Vrouwen blijken heel open en zegden hun mannen, via de briefschrijver, goed de waarheid. Of juist brieven vol ‘lieverdje dit, lieverdje dat en ik mis je zo…’. Daar werd geen aanstoot aan genomen.”

“Een ander voorbeeld is een brief aan een echtgenoot, in opdracht van zijn vrouw geschreven door zijn zoon Leendert van Boort. Eerst schrijft de jongen de woorden van zijn moeder op, onder andere dat ze hem mist en hoopt dat hij snel thuiskomt. Daarna neemt hij zelf het woord en bedankt hij zijn vader voor de rekenlessen die goed van pas komen. Dit levert een hele leuke stijlbreuk op. En een onhandige inktvlek.”

“Een ander voorbeeld is Marietje Theunis uit Amsterdam. Ze neemt geen blad voor de mond, ook al laat ze haar brieven aan haar man Harman Andriessen Layemaker in Batavia door een schrijver optekenen. Harman heeft namelijk veel schulden gemaakt, ondanks zijn redelijk betaalde baan bij de VOC.”

“Ze schrijft dat ‘de schuldeisers maar aan haar deur blijven kloppen, zodat ze nu zelfs de kinderen moet rondsturen met de bedelstaf. Heeft hij wel enig idee hoe ze zich voelt? Hij kan beter oppassen, anders komt ze naar Batavia toe om hem eens goed de waarheid te vertellen!’ Helaas is onbekend hoe het met Marietje is afgelopen, maar Harman heeft nog een paar keer bijgetekend bij de VOC. Hij was nog niet van zijn schulden af of hij durfde niet meer naar huis terug…”

Schrijven geletterde briefschrijvers hetzelfde over politiek als de zeemansvrouw?
“De meer ontwikkelde briefschrijvers gaan dieper op de zaak in dan de gemiddelde zeemansvrouw, maar de laatste benoemt het wel. Van de 195 brieven komen in 187 brieven politiek en actualiteit aan bod, dus ook bij de vrouwen. In de Republiek heerste een nieuwscultuur: er was veel nieuws voorhanden en het werd snel verspreid.”
“Tot nu toe dachten wetenschappers dat dit nieuws gebruikt werd door mannen uit de hogere en middenklasse, zoals kooplieden. Uit mijn onderzoek blijkt dat ook de lagere klasse en zelfs vrouwen toegang hadden tot nieuws, er geÔnteresseerd in waren en er zelfs naar verwezen in hun brieven. Ze stuurden ook weleens de krant mee (die telde toen slechts een dubbelzijdig bedrukt blad).”

En zijn er verschillen te zien in de mening van een koopman en een zeemansvrouw?
“Het bleek helaas lastig om uit de brieven meningen te filteren. Brieven werden vaak via via verstuurd en het risico bestond dat ze in verkeerde handen zouden vallen (wat met deze brieven ook is gebeurd). Een te stellige politieke mening was belastend voor de briefschrijvers dus ze deden aan zelfcensuur.”

“Daarnaast was het doel van de brief uit die tijd om te informeren en om een teken van leven te geven, niet om de lezer te overtuigen van een mening. Die gaf de schrijver dan ook niet heel stellig. Iedereen die zijn mening wilde verkondigen en mensen wilde overtuigen, kon een pamflet schrijven. Dit gebeurde wel vaak anoniem, om geen problemen met de overheidsinstanties te krijgen.”

Ziet u veranderingen optreden in de besproken onderwerpen gedurende het jaar?
“Voor mijn onderzoek heb ik vooral brieven uit mei en november gebruikt en je ziet een groot verschil in deze maanden. In mei was de oorlog net uitgebroken en begonnen de brieven met dit onderwerp. Daarna gingen de briefschrijvers pas over op de persoonlijke informatie.”

“Enkele maanden later is het omgekeerde het geval. De oorlog is al even bezig dus dat is niet meer het hoofdnieuws. Eerst wordt de persoonlijke ellende besproken, zoals de tekorten en de onzekerheid, voordat de schrijvers overgaan op de actualiteiten. Een vrouw schrijft bijvoorbeeld dat ze elke zondag met de kinderen bij buurvrouw Antje mag komen eten. Zo zijn de magen van de kinderen in ieder geval een keer per week goed gevuld.

Kunnen bestaande denkbeelden na uw onderzoek in de prullenbak?
“In onderzoeken van enkele decennia geleden gingen wetenschappers er nog vanuit dat tot ongeveer 1800 ouders weinig liefde hadden voor hun kinderen: moeders lieten borstvoeding vaak over aan de min en veel kinderen stierven jong. Ouders hechtten zich niet aan hun kinderen, was het idee. Vandaag de dag denkt men hier al anders over, maar deze brieven geven ook echt het bewijs van ouderliefde. Vrouwen schrijven naar hun mannen vol liefde over de kinderen: hoe ze opgroeien, leren staan en lopen, wat voor kleren ze dragen en wat ze op school hebben geleerd. En hoe ze om hun vader roepen.”

“Daarnaast zijn de gekaapte brieven niet eerder op grote schaal onderzocht, behalve bij het project Brieven als buit van de Universiteit Leiden, waarbij gekeken wordt naar het taalgebruik. Mijn onderzoek is het eerste promotieonderzoek naar de brieven met een cultuurhistorische benadering van het Rampjaar. De brieven bieden een nieuwe blik op deze periode, namelijk van onderop. Zij vormen een unieke bron: in eerdere onderzoeken naar het Rampjaar is nooit primair bronnenmateriaal van de lagere klasse gebruikt. Dit aspect is tot nu toe onderbelicht gebleven.”

De wetenschapper
Historisch Letterkundige Judith Brouwer (Amsterdam, 1979) promoveert 12 september aan de Faculteit der Letteren van de RUG op haar dissertatie ‘Levenstekens. Gekaapte brieven uit het Rampjaar 1672.’
Haar onderzoek bouwt voort op haar onderzoeksmasterscriptie aan de UvA, over enkele tientallen buitgemaakte brieven uit het Rampjaar. “Tijdens mijn studie had ik al gekozen voor de richting Historische Letterkunde en hiervoor veel geschiedenisvakken gevolgd. Zo rolde ik richting de cultuurhistorie en deze lijn heb ik doorgetrokken tijdens mijn promotie. De grenzen tussen de vakgebieden zijn vaak niet zo strikt. Historische Letterkunde kan niet zonder Geschiedenis en andersom ook niet.”
Vanaf december 2013 ligt de handelseditie van haar proefschrift, met de titel Levenstekens. Gekaapte brieven uit het Rampjaar 1672 in de winkels.
Bron: www.kennislink.nl

Wat korte berichten

Tweede nummer erfgoedmagazine Mijn Gelderland verschenen
200 jaar Gelderland! Niet alleen Nederland, maar ook Gelderland bestaat als provincie binnenkort twee eeuwen. Het tweede nummer van het nieuwe erfgoedmagazine Mijn Gelderland gaat daar uitgebreid op in. Verder is er een historisch wandelroute opgenomen door Tiel aan de hand van de jamfiguur Flipje - wie ken 'm niet? -.
De bekende tv-presentator Harm Edens geeft zijn drie favoriete erfgoedplekken prijs aan de lezers en verder onder meer allerlei nieuwtjes en een blik achter de schermen van de collectiewebsite CollectieGelderland.

Mijn Gelderland is verrijkt met interactieve pagina's (Layar). Lezers met een smartphone of tablet kunnen meer informatie, films en foto's bekijken of informatie beluisteren door een pagina met een Layarlogo te scannen en te kiezen uit de mogelijkheden.

Die Luyden van't Hooge Veene - Nieuws
Een nieuw verschenen titel in het Digitaal Geschiedenisboek van Hoogeveen, dit keer over negen eeuwen bestuur, politiek en rechtspraak in de hele provincie Drenthe. Geschreven door Henk Vrijhof.

Beroepen

Een 'Tichelaar'
Een tichelaar is een arbeider in een steenfabriek, die de klei kneedt en vormgeeft voor deze in de oven gaat.
Een steenfabriek of steenbakkerij, vroeger ook steenplaats, steenoven of tichelwerk genoemd, is een fabriek waar grofkeramiek wordt geproduceerd, in het bijzonder bakstenen en vaak ook aanverwante producten, zoals dakpannen en stenen buizen.

Een 'Ketellapper'
Ketellapper is een in Nederland uitgestorven beroep. Het handwerk van de ketellapper bestond uit het repareren van keukengerei waaronder ketels. Indertijd waren dergelijke voorwerpen veelal van koper. Versleten plekken konden opgelapt worden, dat wil zeggen dat een stuk metaal, een "lap", met tin (element) over de zwakke plek gesoldeerd werd. Koperen ketels zijn van binnen voorzien van een laag tin die verhindert dat het eten met het koper in contact komt. Deze laag kon de ketellapper ook repareren.

De ketellapper was doorgaans een rondreizende zelfstandige en werd ook wel ketelboeter of pannenboeter genoemd (boeten is een oud woord voor repareren). Het verwante beroep van de koperslager richtte zich meer op het maken van nieuwe voorwerpen.
Bron: Wikipedia
Wilt u zelf eens een stukje tekst plaatsen in de nieuwsbrief over iets wat het weten waard is voor andere lezers.
Stuur dan uw tekst naar pr_service@ngv.nl

De webredactie.

  terug naar top

Nieuws

Kwartier van Nijmegen 2013/4

(31 dec) Belangrijkste goed gedocumenteerde artikelen zijn Lees verder..
 

Threant 2014 25e Jaargang nr. 1

(31 dec) Naast de vaste artikelen bevat de nieuwste Threant ook een nieuwe items en deel 6 van de genealogie va Hermen Derksen en de index van Threant 2013 (genealogsche artikelen), samengesteld door G. Kamphuis. Lees verder..
 

Threant 23 jg nr 4 2012, met gegevens van Hendrik (Boer)Koekoek

(30 dec) Genealogische gegevens van Hendrik Koekoek (beter bekend als 2e kamerlid boer Koekoek)
Verder deelgenealogieŽn van Hermen Derksen (Meppelink), vooral Coevorden en Putter Andries eveneens Coevorden. Lees verder..
 

11 en 30 2014/1

(28 dec) Een nummer gevuld met allerlei rampen, scheepvaartrampen maar ook persoonlijke rampen. Zeer bijzonder ! Lees verder..
 

Groningen 2014 nr 1

(27 dec) Rijk gevuld nummer Lees verder..
 

De Algemene Vergaderingen in 2014

(26 dec) Bericht voor hen die willen weten wanneer de Algemene Vergaderingen worden gehouden en de locatie. Lees verder..
 

Aqua Vitae 2014 nr 1

(25 dec) 3 knappe voorbeelden van genealogisch speurwerk Lees verder..
 

Koggenland 2013/4

(25 dec) Nummer met veel over maten en gewichten Lees verder..
 

Column nr. 41

(25 dec)is het begin van de nieuwjaarswens die de Knegtjes uit de Boekwinkel van J. van Groenenbergh iedereen wensen. Twaalf coupletten van zes regels waarin ze iedereen veel geluk voor de toekomst wensen. Dit is te zien in de Groninger courant van 2 januari 1787, digitaal te lezen op de site kranten.kb.nl.
Robyn en ik sluiten ons hierbij aan:

 Lees verder..
 

NGV-afdeling Land van Cuijk en Ravenstein ook op Facebook

(24 dec) Sinds enige tijd heeft de NGV-afdeling LVC een Facebook-pagina.
Ga hiervoor naar de : link

Nu zijn ook diverse delen van het afdelingsblad LVC via Facebook in te zien.

Lees hiervoor verder via de : link

Men moet wel een account voor Facebook hebben of aanmaken. Lees verder..
 

GensDataPro-werkinstructie: het maken van een Y-DNA en een Mt-DNA overzicht.

(24 dec) Op de website van GensDataPro is bij 'Artikelen over GensDataPro (link) een werkinstructie beschikbaar voor het maken van een grafisch en tekstueel Y-DNA en Mt-DNA overzicht in GensDataPro. Lees verder..
 

Tijdschrift van de NGV afdeling FRIESLAND

(23 dec) 11 en 30 van januari 2014 - nummer 73
Themanummer "RAMPEN" Lees verder..
 

Buitenlands bezoek

(23 dec) Op 18 december ontving het vernieuwde hoofdbestuur, aangevuld met de directeur van het verenigingscentrum een delegatie van onze Belgische zustervereniging Familiekunde Vlaanderen. Deze delegatie bestond uit de volgende bestuursleden: Luc Grťgoire, Patrick Cleiren, Magda Van Brabant, Luc De Backer, Marc Van den Cloot. Lees verder..
 

Limburgs tijdschrift voor genealogie 2013 nr 4

(23 dec) Drie belangwekkende genealogische verhalen geschreven door grootmeesters op dit vakgebied zoals Edm Delhougne+ en Funs Patelski
NB van Edm Delhougne verscheen een biografie, die men kan vinden op onze website. Lees verder..
 

Noordkopstukken 2014 nr 1

(21 dec) 2014 is begonnen met o.a. twee aardige stukjes Lees verder..
 

Bulletin Achterhoek en Liemers dec. 2013

(20 dec) Verdient landelijke belangstelling Lees verder..
 

Apeldoorn 2013 nr 4

(20 dec) 2 artikelen Lees verder..
 

Determinatiemiddag foto’s Nederlands-IndiŽ

(19 dec) Museum Bronbeek in Arnhem organiseert op zaterdag 15 maart 2014 de fotodeterminatiemiddag ‘Mijn opa was een…’. Iedereen kan van 12.00 tot 17.00 uur bij een team van experts terecht met vragen over (familie)foto’s, die men zelf meebrengt en die betrekking hebben op het voormalige Nederlands-IndiŽ en het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Lees verder..
 

De laatste “Gens Nostra” van 2013 - het themanummer Binnenschippers -, binnenkort in uw brievenbus.

(18 dec) De scheidende hoofdredacteur van Gens Nostra wil u alvast iets over de inhoud van dit nieuwe nummer doorgeven.

“Waarschijnlijk net voor kerst, verschijnt het Gens Nostra themanummer “Nederlandse binnenschippers”
Na de oproep in 2012 hebben verschillende auteurs een manuscript ingezonden. Daaruit is een selectie gemaakt voor dit dubbelnummer dat 128 pagina’s omvat. Lees verder..
 

Cursusrubriek voorjaar 2014 [probleem is inmiddels opgelost]

(18 dec) Het is op dit moment niet mogelijk nieuwe cursussen in te voeren, Lees verder..
 

Kempen- en Peelland 2013 nr 4

(17 dec) overwegend de kwartierstaat Lees verder..
 

Met de NGV op de drempel van het nieuwe jaar.

(17 dec) Alice in Wonderland vraagt aan de Rode Koningin, waarom zij nooit stil staat. ‘Om op dezelfde plaats te blijven’, is het antwoord. De Rode Koningin is daarom het symbool van de noodzaak tot aanpassing, die maar nooit ophoudt. Lees verder..
 

NGV-afd. Land van Cuijk en Ravenstein 2013 nr 4

(15 dec) Veel leuk klein nieuws Lees verder..
 

1 maart 2014, 13.30 uur: Lezing ‘Van wasschupsneuger tot leedanzegger’.

(15 dec) Jan Lesschen vertelt over 'trouwen en rouwen'. In 'De Vredehorst' te Hoogeveen. Lees verder..
 

Threant 2013 nr 4

(15 dec) Leden stellen zich voor en presenteren hun kwartierstaten (32 kwartieren) Lees verder..
 

Hoog geŽerd, diep gezonken.

(15 dec) Pieter Guijken: een man met een prima staat van dienst bij de Marine, maar als burger een schuinsmarcheerder, die van zijn padje was geraakt. Lees verder..
 

Lezing: 25 januari 2014 'Systematisch ontsluiten van bronnen'. In 'De Vredehorst'

(15 dec) Op 24 januari 2014 wordt in 'De Vredehorst' te Hoogeveen onze eerste activiteit gehouden. De heer Rijnhart vertelt dan over het 'Systematisch ontsluiten van bronnen'. Lees verder..
 

Bericht van van het Euregionaal Historisch Centrum Sittard-Geleen,

(13 dec) De studiezaal op de Kapittelstraat is gesloten is van maandag 23 december t/m 1 januari aanstaande. Vanaf donderdag 2 januari 2014 is men weer welkom.

Daarnaast wijzen wij u graag op het minisymposium dat op woensdag 18 december vanaf 20.00 uur (ontvangst vanaf 19.30 uur) zal plaatsvinden op onze lokatie Kasteelhof 3 te Born. Dit symposium zal gaan over de familie Barbou van Roosteren tot Born. Lees verder..
 

Sluiting Verenigingscentrum rond de feestdagen

(13 dec) Dit jaar is het Verenigingscentrum (VC) gesloten van 22 december 2013 tot en met 3 januari 2014. Vanaf zaterdag 4 januari 2014 is iedereen weer van harte welkom. Lees verder..
 

12e Duitslanddag op zaterdag op 1 februari 2014 in Weesp

(13 dec) Op zaterdag 1 februari 2014 zal voor de 12e keer de Duitslanddag worden gehouden in het Verenigingscentrum in Weesp. Lees verder..
 

Twentse genealogie 2013 nr 4

(13 dec) Zeer aardige en lezenswaardige artikelen.
waaronder: Lees verder..
 

Genever 2013 nr 4

(12 dec) Een goed verhaal van Peter-Paul Kolber over digitalisering.

Voorts 4 grote bijdragen Lees verder..
 

Terug in de tijd op de kaart in Zeeland

(11 dec) Online tijdreizen via historische kaarten met georeferentie en vectorisatie
Hoe zag Zeeland er vroeger uit? Wat stond er vroeger op de plaats waar mijn huis staat? Met een paar klikken met de muis van de computer kan het publiek vanaf maandag 9 december 2013, 14.00 uur, de historie van een Zeeuws perceel – van huis tot weiland – tot vijf eeuwen terug op oude kaarten zien. In samenwerking met de Provincie Zeeland stelt het Zeeuws Archief de van georeferentie en vectorisatie voorziene, historische kaarten digitaal via internet beschikbaar. Aan het project is vier jaar gewerkt. Lees verder..
 

Gepermeteerd 2013 december

(10 dec) 3 langere bijdragen
tevens korte samenvatting veranderingen van onze website door Jan Netelbeek Lees verder..
 

Kort verslag Algemene Vergadering van 30 november 2013 te Utrecht

(10 dec) Helaas waren op deze Algemene Vergadering vijf afdelingen door allerlei oorzaken niet ver≠te≠gen≠woor≠digd. Het hoofdbestuur hoopt dat we bij de volgende vergadering weer allen aanwezig kunnen zijn.
De vergadering werd wederom voorgezeten door de heer Jan Limpers, tot aan de verkiezing van een nieuwe voorzitter. Lees verder..
 

Gewijzigde openingstijden van het Centraal Bureau voor Genealogie i.v.m. de feestdagen

(08 dec) - Dinsdag 24 december vanaf 16.00 gesloten
- Woensdag 25 december, donderdag 26 december en vrijdag 27 december gesloten.
- Dinsdag 31 december vanaf 16.00 uur gesloten
- Woensdag 1 januari 2014 gesloten

Op de maandagen is het CBG gesloten, dus ook op 23 en 30 december 2013. Lees verder..
 

Ledenvergadering en presentatie Kwartierstatenboek NGV-KPL op 5 november 2013 te Eindhoven

(06 dec) Fotografische impressie van een avond die werd gevuld met een korte ledenvergadering, de onderscheiding van 2 leden met een zilveren NGV-speld,
de onthulling van de de nieuwe titel van het Mededelingenblad in 2014 en tenslotte, als hoogtepunt van de avond, de presentatie van het Tweede kwartierstatenboek.


Fotografie: Ger Kleinbergen
Teksten: Co van het Groenewoud Lees verder..
 

Vacature bestuur NGV-KPL

(05 dec) Aftreden bestuurslid in april 2014 Lees verder..
 

Activiteiten i.v.m. herdenking eerste wereldoorlog

(05 dec) De herdenking van de Eerste Wereldoorlog gaat zeer waarschijnlijk grootse vormen aannemen; niet alleen in de provincie Zeeland, maar zeker ook in BelgiŽ en enkele Nederlandse gemeenten waar een vluchtoord is geweest, zoals Ede, Nunspeet en Uden.

Bij het BHIC in Den Bosch ligt het archief van de Regeringscommissaris Vluchtoord Hontenisse - Uden 1914-1937 Inv.nr. 157.

Binnenkort wordt gestart met het (gedeeltelijk) fotograferen van dit archief. Lees verder..
 

Heeft u een ander e-mailadres gekregen?

(04 dec) Regelmatig krijgen we bij de webredactie e-mailtjes binnen waarin wordt doorgegeven dat iemand een ander e-mailadres heeft gekregen. Hoewel dit natuurlijk een net gebaar is, is dit helemaal niet nodig omdat u het zelf kun wijzigen. Dit is eenvoudiger, sneller en bespaart de webmaster veel werk!

Wat moet u doen om het zelf uw e-mailadres te wijzigen?
- Log in op de website;
- Klik op de knop 'Mijn Gegevens' rechtsboven in de kop van de pagina;
- Scroll naar beneden naar het gedeelte 'Gegevens betreffende bereikbaarheid en privacy';
- Klik op de knop 'Aanpassen gegevens';
- Wijzig uw e-mailadres en klik op 'OK' Lees verder..
 

Inzendingen voor Nominatie voor de 'Nederlandse Prijs voor de Genealogie 2012/13' geopend

(04 dec) Met ingang van 1 november 2013 is de nominatie geopend voor de 'Nederlandse Prijs voor de Genealogie 2012/13'. Inzendingen moeten binnen zijn vůůr 1 april 2014.
De prijs zal op 8 oktober 2014 worden uitgereikt in de Hooglandse Kerk in Leiden tijdens het Famillement 2014.
Meer weten over de voorwaarden en de procedure van aanmeldingen, lees dan verder Lees verder..
 

De NGV Nieuwsbrief nummer 54 is vanavond verspreid

(02 dec) De NGV nieuwsbrief is vanavond verspreid naar ruim 16.000 belangstellenden (leden en gasten). De verspreiding is 1 dag later dan u gewend bent.
Deze vertraging is gekomen omdat het distributiemechanisme op de (nieuwe) website nog niet goed functioneerde.
Dit euvel is inmiddels verholpen en we hopen dat u de nieuwsbrief in goede orde via de e-mail heeft ontvangen.
Mocht u die niet ontvangen hebben, dan kunt u die ook rechtstreeks lezen op onze website (evenals de oudere nummers) Zie hiervoor: link

Vriendelijke groeten,
webredactie Lees verder..
 

De aanvangstijden van de cursussen zijn nog niet correct.

(01 dec) Informeer dus naar het juiste tijdstip waarop een cursus of workshop begint.
Er wordt aan de oplossing gewerkt, zodat ook dit weer juist wordt weergegeve . Lees verder..
 

Binnenkort verschijnt er weer een Gens Nostra, en wel een themanummer over binnenschippers

(01 dec) Vůůr de kerstdagen verschijnt er een extra dik nummer van Gens Nostra, samengesteld door de vorige hoofdredacteur: Leo van der Linden. Het blad omvat 128 pagina's en is een themanummer gewijd aan Nederlandse binnenschippers. Ook enkele oud-redactieleden leverden artikelen voor deze uitgave.

Inmiddels is de oud-hoofdredacteur bezig de nieuwe Gens Nostra-redactie in te werken, waarbij ook nog voorradige artikelen en artikelen in bewerking aan de nieuwe groep beschikbaar gesteld zijn.
De bedoeling is dat de nieuwe redactie het januarinummer van Gens Nostra uitbrengt. De nieuwe redactieleden zijn Frits van Oostvoorn, Maja Westhoff, Rob Dix, Hans van Felius, Ben Matzinger en Paula Frieling. Lees verder..
 

Register der Dooden in de Kerck der Stadt Grave vanaf 1731

(01 dec) Register der Dooden soo als die Sedert de 8ste Januarij 1731 in de Kerck Als op de Kerckhoff der stadt Grave sijn begraven, gehouden bij den Coster D: Heijmans


 Lees verder..
 

Hollands Noorderkwartier 2013 nr 4

(01 dec) vier bijdragen geselecteerd Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Evenementen binnenkort

ma 06 jan Vinkeveen Inloopavond van de genealogiegroep Oudheidkamer De Proosdijlanden
di 07 jan Schinveld Bijeenkomst GensDataPro
wo 08 jan Grave Genealogisch spreekuur
wo 08 jan Alkmaar NGV-HNK afd. NIEUWJAARS-bijeenkomst. Presentatie van de Historische Vereniging Harenkarspel.
wo 08 jan Utrecht Nieuwjaarsbijeenkomst NGV-afd.Utrecht voor en door de leden
wo 08 jan Haarlem Nieuwjaarsbijeenkomst
do 09 jan Amersfoort Genealogisch spreekuur
do 09 jan Delfgauw Boerderijen in Midden-Delfland
za 11 jan Weesp "GensDataPro Serviceteam" aanwezig in het Verenigingscentrum
za 11 jan Eindhoven Nieuwjaarsbijeenkomst 2014 - NGV-KPL
za 11 jan Borne De bedelaarskolonie Ommerschans
za 11 jan ’s-Hertogenbosch Nieuwjaarsbijeenkomst met presentatie Digitaliseringsproject NGV.
di 14 jan Eijsden-Margraten Opening 'Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis'
di 14 jan 's-Gravenhage Scheiden doet lijden, vier eeuwen echtscheidingsmisŤre
di 14 jan Apeldoorn De vernieuwde website van de NGV en het indexeringsproject
di 14 jan Eersel Lezing: De Duitse Orde, de commanderij Gemert en de landscommanderij Alden Biesen in BelgiŽ
di 14 jan Nijmegen Brieven als buit
do 16 jan Berkhout "Naar IndiŽ? Hoe pak ik dit aan"
do 16 jan Mill Met hond en de hondenkar terug in de historie
do 16 jan Amersfoort Presentatie van het gratis stamboomprogramma Aldfaer
za 18 jan Weesp Voorzittersoverleg
za 18 jan Leeuwarden De Friese Waterlinie
za 18 jan Weesp NGV Nieuwjaarsreceptie
di 21 jan Tiel 'Bigamie en vrouwenhandel. De wonderlijke levensloop van Geertrui van Alphen, 1763- 1820'.
di 21 jan Eindhoven Schepenbankprotocollen
di 21 jan Amsterdam-Buitenveldert Afdelingsbijeenkomst met lezing: "op het kussen"
di 21 jan Schinveld Bijeenkomst GensDataPro
vr 24 jan Den Helder Genealogisch bewijs in niet kerkelijke bronnen.
za 25 jan Hoogeveen Avereest als voorbeeld voor het systematisch ontsluiten van bronnen
za 25 jan Kapelle Lezing "Geloot voor Napoleon"
zo 26 jan 's-Gravenhage Land van verhalen

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. terug naar top

Cursussen binnenkort

wo 08 jan Tilburg Oud schrift voor gevorderden
di 14 jan 's-Gravenhage Aldfaer (nog plaatsen vrij)
di 14 jan Leiderdorp Genealogie
di 14 jan Heusden Familiegeschiedenis
vr 17 jan Heusden Huizenonderzoek
ma 20 jan 's-Gravenhage Geavanceerd personen en archieven zoeken via internet (volgeboekt)
ma 20 jan 's-Gravenhage Workshop inleiding stamboomonderzoek & rondleiding
di 28 jan Rotterdam Genealogie
wo 29 jan Rotterdam Paleografie
wo 05 feb Zierikzee Het verhaal achter het portret: vijf eeuwen Europese portretkunst
ma 10 feb Leiderdorp Naar de letter - De raadsels van oude schriftvormen
za 15 feb Apeldoorn Stamboomonderzoek
ma 17 feb 's-Gravenhage Workshop Stamboomonderzoek; DTB-registers en Burgerlijke Stand
di 18 feb Apeldoorn Stamboomonderzoek
ma 24 feb 's-Gravenhage Geavanceerd personen en archieven zoeken via internet (volgeboekt)
vr 28 feb Middelburg Driehoekshandel in stukken - wegwijs in archieven van de Middelburgse Commercie Compagnie.

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. terug naar top

Recente prikbordberichten

31 dec Aafke Kromhout en Petrus Johannes Arnoldt
31 dec Zadelaar-Dieleman
31 dec Nieuwe Oost-Indische Bronbewerkingen
30 dec Overlijdensdatum en plaats van Gerard Bastiaan van der Net
29 dec Lengtematen
29 dec Doop + herkomst ouders Barend Kroon
29 dec Vraag van een lid
26 dec Geneagram Albert Einstein (1879-1955) Nobelprijswinnar
25 dec Up-date Provinciaal Bestuurlijk Archief met 2330 personen
24 dec Cornelis Berends (van Dam)
23 dec Afzender gezocht
22 dec Divertje Pieters/Dievertje Tietes
22 dec Waar komt Jan Arend Scholten vandaan?
22 dec Ro(e)lina Taapkens
22 dec Fettjen Lues
22 dec Stijneken Evertsd. Duijm
22 dec De kinderen van Peter Dercksz. en Stijneken Everts Duijm
20 dec Arnoldus Moermans of Meermans
19 dec vader Hendrik Russelman(n)
19 dec Waaom Jan Lindenberg en niet Jannes Mighielse gedoopt 9 april 1704 Amsterdam
19 dec Noordwijkerhout, enkele personen gezocht (Van Noort - Van Gijlswijk).
18 dec thegenealogist.com.uk
16 dec Update Provinciaal Bestuurlijk Archief met 2195 familienamen
16 dec de Voogd
13 dec Das Staatsarchiv in Aurich arbeitet am niederlšndischen Digitalisierungsprojekt
12 dec Bericht Aldfaer
10 dec Aaltje Hamelink - Zijlstra
08 dec De genealogie Rolihlahla Nelson Mandela
03 dec Zijn bronbewerkingen (DTB) NGV 1996 op diskettes nog leverbaar/verkrijgbaar ?
03 dec Hulp bij Aldfaer en internet
01 dec prikbord

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

Recente verslagen van evenementen

za 14 dec Tilburg

 
Voor meer verslagen, raadpleeg het  Archief alle evenementen. terug naar top

Recente genealogische artikelen

26 dec Geneagram rond Albert Einstein (1979-1955) Nobelprijswinnaar
10 dec Legacy Family Tree 8.0 is nu beschikaar

 
Voor een uitgebreider artikelenoverzicht: zie Artikelen. terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door op de NGV website www.ngv.nl via de rechterkolom eerst in te loggen, dan te klikken op “mijn profiel” en in het tweede blok via “gegevens aanpassen” het vinkje weg te halen bij “wilt u de ngv-nieuwsbrief ontvangen?”.

©2014 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257