NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NGV Nieuwsbrief 2013 nummer 53

donderdag 31 oktober 2013

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Nieuws
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort
Recente prikbordberichten
Recente verslagen van evenementen
Recente genealogische artikelen


Nieuws van de redactie

Digitalisering bij de NGV: Wat merkt de gebruiker er van?

door Dhr. J.W.G. Netelbeek
--------------------------------------------------------------------------------

In de afgelopen maanden is hard gewerkt om de NGV klaar te maken voor een grootscheeps digitaliseringsproject zowel in het verenigingscentrum in Weesp als bij de afdelingen. Een van de bijkomende activiteiten voor deze digitalisering is de overgang naar onze nieuwe NGV webserver. Doordat we daardoor een extra server als schaduwsysteem ter beschikking hadden, was dit voor ons een unieke kans om extra aanpassingen te implementeren die anders te moeilijk te realiseren waren.
Natuurlijk heeft deze uitbreiding van onze mogelijkheden ook gevolgen voor de gewone gebruiker. Een aantal grote veranderingen zijn immers onlangs doorgevoerd. Deze gaan in op 4 november en omvatten veranderingen bij het inloggen, het aanmaken van websteks, het instellen van favoriete websteks en het project digitalisering. Meer hierover leest u in dit artikel.

Inloggen op de website
Het inloggen wordt voortaan gestart via de knop “Mijn NGV”. Deze nieuwe knop vindt U in de banner (bovenstrook) van iedere webpagina.
Het inlogscherm verschijnt dus in het centrale gedeelte van de webpagina en niet zoals U gewend was in de rechterkolom bovenaan. Dat is dus even wennen.
Na succesvol inloggen, verschijnt er vervolgens een verkorte profielinformatie (o.a. de foto) en knoppen naar standaardgegevens die de gebruiker naar persoonlijke wens heeft ingesteld. Door op de foto te klikken kan de foto worden aangepast.

Introductie van het begrip webstek
Een webstek is een hoekje in de NGV website voor een bepaalde groep gebruikers met gemeenschappelijke interesse. De speciale sites voor onze afdelingen binnen onze website, zijn in essentie websteks. In de nieuwe opzet krijgen naast alle regionale afdelingen, het Verenigingscentrum, Gens Nostra nu hun eigen webstek. Iedere groep die daar behoefte aan heeft kan een webstek laten aanmaken. We denken aan interesse groepen, werkgroepen, e.d. In tegenstelling tot vroeger krijgen nu alle websteks een zelfde uitgebreide standaardstructuur, Deze websteks bieden daarmee nu de mogelijkheid voor nieuwsbrieven op te slaan en te distribueren, prikbord, nieuws, agenda, faciliteiten voor digitalisering.

Favoriete webstek
Ingelogde gebruikers kunnen een lijst met favoriete websteks instellen die wordt getoond in het profiel van de gebruiker en ook zichtbaar blijft na het inloggen. De gebruiker bepaalt zelf welke websteks favoriet zijn. Initieel zal ieder NGV-lid standaard als favoriet(en) de webstek(s) van zijn afdeling krijgen zoals vermeld in de ledenadministratie. De gebruiker kan, indien gewenst, deze favorieten lijst nog verder aanpassen. Hoe doet men dat?

Favoriete websteks bepalen
Op de homepage van iedere webstek wordt een knop getoond waarmee de gebruiker zichzelf als belangstellende voor deze webstek kan aan- of afmelden. Iedere gebruiker kan dus een aantal websteks in zijn favorieten-lijst hebben staan. De originele koppeling van de afdeling conform de ledenadministratie kan men zo men wil dus losgelaten.
Als een gebruiker een webstek als favoriet heeft aangemeld, wordt deze automatisch als belangstellende gekenmerkt en ontvangt men daarmee automatisch de nieuwsbrief van die webstek (afdeling). Vooropgesteld natuurlijk dat er voor deze webstek een nieuwsbrief wordt uitgeven.

Digitalisering en de gebruikers
Momenteel is een werkgroep actief, die de organisatie op zich heeft genomen van de digitalisering van verzamelingen uit ons VC of andere afdelingen.
Deelname aan deze activiteiten (indexeren en controleren van bundels gescande documenten) is mogelijk voor alle geregistreerde gebruikers, ongeacht het afdelingslidmaatschap van de gebruiker.
Het indexeren en controleren van bundels nieuw gescande documenten gebeurt via internet en is dus niet afhankelijk van de woonplaats van de vrijwilliger.

Digitalisering en de afdelingen
Momenteel zijn vooral het Verenigingscentrum, Twente, Apeldoorn e.o. en Drenthe bij dit project betrokken maar wij hopen op den duur meer afdelingen en organisaties hiervoor te interesseren.
Wensen afdelingen hun eigen verzamelingen op te bouwen dan kan men een uitbreiding van het menu met functies voor de digitalisering en indexeren van deze gegevens aangeleverd krijgen. Dit uitgebreide menu bevat functies zoals het maken van overzichten en het starten van indexering-controle.

Zoeken in de nieuwe database en opvragen scans
Gegevens van deze groepen zijn al op onze website beschikbaar in een centrale database die via een nieuwe centrale zoekfunctie is te raadplegen. Deze nieuwe database bestaat voorlopig naast onze al bestaande bronnen. Het ligt in de bedoeling al deze bronnen voor zover geschikt, in deze centrale database onder te brengen.
De nieuwe database is te raadplegen via "Zoeken in de nieuwe DB".
Heeft men een document gevonden, dan kan, indien aanwezig, de scan opgevraagd worden. De scan kan door de gebruiker daarna op zijn eigen PC worden opgeslagen via het menu van de rechter muisknop "opslaan afbeelding".
Als men scans wil opvragen, zijn credits nodig. Het tegoed aan credits wordt bijgehouden in het profiel van de gebruiker.

Credits
Opvragen van scans kost punten uit uw credit. Ieder NGV-lid dat een profiel heeft krijgt jaarlijks een hoeveelheid punten die hij/zij gebruiken kan voor het opvragen van scans. Voorlopig heeft iedere gebruiker een beperkte hoeveelheid punten gekregen om het nieuwe systeem eens uit te proberen.
NB: Men kan ook punten verdienen door het indexeren en controleren van nieuw gescande documenten.

Dit bericht staat ook op de NGV website bij 'Landelijk Nieuws', u kunt daar eventueel reacties en vragen plaatsen zodat iedereen daar voordeel van heeft. De link naar dit artikel vind u HIER.

Kinderarbeid heel gewoon
door Marianne van Exel

Een Duitse jongen van 11 heeft het noodnummer van de politie gebeld om te klagen over dwangarbeid, nadat zijn moeder hem had gesommeerd te helpen met opruimen. Dat meldde een Duitse website in 2011. Voor 1874 was kinderarbeid in Nederland doodnormaal. Het was de tijd van de IndustriŽle Revolutie.

 

De kleine vingertjes van de kinderen konden kleine dingen in de fabrieken maken waar grote mensenhanden niet geschikt voor waren. Kinderarbeid was ten tijde van de IndustriŽle Revolutie heel gebruikelijk. Sommigen historici, zoals Jane Humphries, professor economische geschiedenis aan de Oxford University, is zelfs van mening dat de IndustriŽle Revolutie zonder kinderarbeid niet tot stand zou zijn gekomen.

IndustriŽle Revolutie
De uitvinding van de stoommachine in de achttiende eeuw markeerde het begin van de IndustriŽle Revolutie. Er kan gesproken worden van een ‘revolutie’, omdat er in 150 jaar tijd, van ongeveer 1770 tot 1920, meer veranderde dan de paar eeuw daarvoor. Het agrarische Europa veranderde in een stedelijke samenleving met een explosieve bevolkingsgroei. Door uitvindingen als de stoommachine, vond er een massale toename van de productie plaats. Er kwamen steeds meer fabrieken en de vraag naar arbeid steeg. De fabriekseigenaren waren dan ook op zoek naar goedkope en snel lerende werkkrachten. De kinderen uit de stedelijke arbeiderswijken voorzagen in deze vraag. Daar werd gretig gebruik van gemaakt. In de periode tussen 1821 en 1850 werkte 60 procent van de tienjarige jongens uit de arbeidersklasse in Engeland.

Wind- en watermolens
Terwijl in Engeland de IndustriŽle Revolutie al een eeuw aan de gang was, vond de omwenteling in Nederland pas tussen 1850 en 1890 plaats. In Engeland was een massale uitbreiding van de fabrieksmatige productie tot stand gekomen. Ondanks het rijke verleden van de Republiek der Nederlanden, lukte het niet om Groot-BrittanniŽ te volgen op het gebied van de nieuwe technieken. In Engeland had de uitvinding van de stoommachine de industrie een impuls gegeven. Maar in Nederland was stoom nog niet ťťn, twee, drie aangeslagen. De Nederlandse regering had aan het begin van de 19e eeuw juist veel geld geÔnvesteerd in wind- en watermolens. Daarnaast werden stoommachines gestookt met kolen en kolen waren in Nederland in die tijd erg duur. De enige plek in Nederland waar kolen beschikbaar waren, was Limburg. Maar het economische hart van het land lag in de kustprovincies waarvan goederen en materialen verscheept werden.

Economische malaise
Een ander probleem was de slechte economische situatie. Willem I (1772-1843) werd in 1813 koning van een economisch onstabiel land.

 

Er waren voor die tijd oorlogen geweest tegen het Frankrijk van Napoleon Bonaparte en Engeland had een handelsblokkade opgericht, wegens de Napoleontische oorlog. De schulden waren opgelopen van 4 miljoen in 1788 naar 1,8 miljard in 1810. De economie in de zuidelijke Nederlanden was gezond, maar in het noorden waren er grote problemen. Ook de hoge uitgaven van Willem I verergerden de staat van de Nederlandse staatskas.

Onafhankelijkheid BelgiŽ
Daarnaast was de onafhankelijkheidsstrijd in 1830 van de Zuidelijke Nederlanden, het huidige BelgiŽ, in volle gang. De grenzen werden in die tijd bewaakt door staande legers om BelgiŽ weer terug te krijgen. Ook toen de strijd eigenlijk al was gestreden. Dat kostte de staat veel geld en de staatsschuld liep nog meer op. De strijd was gestreden en de Nederlandse koning trok zijn troepen in 1931 terug. Willem bleef echter geld als water uitgeven en in 1840 was de maat vol voor de Kamer. Voor het eerst in de geschiedenis werd de begroting verworpen. In dat zelfde jaar trad Willem I af en liet het koninkrijk in slechte economische positie achter. Zijn zoon Willem II volgde hem op. De industrie in de Nederlanden had zich in die tijd met name gecentreerd in de Zuidelijke Nederlanden. Toen BelgiŽ in 1830 onafhankelijk werd moest Nederland dan ook een grote economische tegenslag verwerken. Het noorden had zich tot die tijd niet echt bezig gehouden met de industrie.

Industrie in Nederland
Vanaf 1860 waren de overheidsfinanciŽn weer enigszins hersteld. Liberalen, zoals Thorbecke, gingen de vrijhandel bevorderen. De invoering van het cultuurstelsel in Nederlands-IndiŽ zorgde voor extra inkomsten uit de kolonie. Het cultuurstelsel hield in dat de inheemse bevolking bij wijze van pacht twintig procent van hun grond moest gebruiken voor gouvernementsproducten: producten voor de Europese markt. De Nederlandse economie kwam er weer langzaam bovenop. Daardoor kon de Nederlandse overheid weer investeren in nieuwe infrastructuur zoals het Noordzeekanaal, dat gebouwd werd tussen 1865 en 1876. Ook werd er gewerkt aan een uitbreiding van het spoorwegnet. Dit deed de prijs van steenkool, ook buiten de mijnbouwgebieden, sterk dalen, zodat deze grondstof in het hele land beschikbaar kwam.

Kinderen aan het werk
In de loop van de negentiende eeuw kwamen er zodoende steeds meer fabrieken met stoommachines in Nederland. De arbeiders die in de fabrieken werkten moesten lange dagen maken voor weinig loon. Het was te weinig geld om vrouw en de kinderen van te onderhouden. Het resultaat was dat ook vrouwlief en de kinderen aan het werk werden gezet. De werkweek die de kinderen moesten ondergaan was niet mis. Sommige kinderen werkten al vanaf hun vijfde jaar en soms wel twaalf uur op een dag. Fabrieksdirecteuren maakten graag gebruik van kinderen als werkkracht. Ze waren namelijk niet alleen handig vanwege hun kleine vingertjes, maar waren ook goedkoper dan volwassenen. De arbeidsomstandigheden in die tijd waren slecht en het werk was gevaarlijk. Daarnaast was er een groot aanbod van werkkracht, waardoor de lonen laag konden worden gehouden. Veel mensen zagen geen kwaad in de kinderarbeid. In de landbouw kwam dit namelijk al eeuwen voor. Maar eind 19e eeuw kwam daar verandering in.

Kinderwetje van Van Houten
In 1874 diende het links-liberale kamerlid Samuel van Houten een wet in: De Wet houdende maatregelen tot het tegengaan van overmatigen arbeid en verwaarloozing van kinderen, beter bekend als het Kinderwetje van Van Houten.

 

Het was de eerste wet die in Nederland de kinderarbeid zou beperken. In de wet werd besloten dat kinderen jonger dan 12 jaar niet meer in de fabrieken mochten werken. In de eerste jaren na het uitvaardigen van de wet werd er niet toegezien op het naleven van de wet door de fabriekseigenaren. In de praktijk veranderde er dus weinig. Maar met het invoeren van de leerplicht in 1901, kwam er ook echt een einde aan de kinderarbeid in de fabrieken.
Bron: www.isgeschiedenis.nl

Wat korte berichten

Het goederenvervoer van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in de achttiende eeuw
Op 6 september j.l. heeft het Huygens ING de open access database Boekhouder-Generaal Batavia gelanceerd. Met deze database is een groot deel van het goederenvervoer van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in de achttiende eeuw toegankelijk gemaakt voor een breed publiek.
De database is te benaderen via bgb.huygens.knaw.nl.
Bron: www.huygens.knaw.nl

90.000 RAF-luchtfoto’s van Nederland online
De afdeling Speciale Collecties van Wageningen UR (WUR) bibliotheek heeft meer dan 90.000 luchtfoto’s van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog online geplaatst. Al deze RAF-foto’s binnen het GeoPortal zijn voorzien van georeferentie.
Met behulp van deze bronnen kan onderzoek worden gedaan naar onder andere landschap, bodemgebruik en mogelijke archeologische restanten. Het project werd gedeeltelijk gefinancierd binnen het programma Erfgoed van de Oorlog.
Inzoomen
Dankzij de hoge kwaliteit van de originele foto’s kan er tot in detail worden ingezoomd, zodat zelfs gebouwen en vegetatie herkenbaar zijn. Lage-resolutie versies van de opnames kunnen worden gedownload. Hoge-resolutie versies kunt u alleen na betaling bestellen.
De collectie
De collectie bestaat uit 94.257 RAF-luchtfoto’s uit de periode april 1943 tot en met juni 1947. De meeste dateren uit de periode van september 1944 tot mei 1945. De schaal varieert tussen 1 : 5.000 en 1 : 73.500; het meest gebruikelijk is 1: 7.600 tot 18.000.
Toegang tot de foto's
Medewerkers en studenten van de WUR hebben brede gebruiksmogelijkheden binnen de portal, maar u kunt zich ook registreren als externe gebruiker.
Meer informatie
Voor meer informatie over de luchtfoto's en de database kunt u terecht op de site van de WUR.
Bron: dans.knaw.nl

Kunsthistorisch plaatje nodig? Raadpleeg de FAUN-database
Onderzoekers, maar ook andere belangstellenden die voor een artikel of boek afbeeldingen zoeken, kunnen daarvoor terecht bij het Centrum voor Kunsthistorische Documentatie (CKD) van de Radboud Universiteit. En met de nieuwe FAUN-database van het CKD, met daarin ook materiaal voor archeologen en historici, wordt zelf zoeken nog gemakkelijker.
Docenten en onderzoekers kunstgeschiedenis aan de Nijmeegse universiteit hebben voor hun colleges en onderzoek jarenlang gebruik gemaakt van dia's en papieren afbeeldingen. Al dat analoge materiaal werd gearchiveerd door het CKD. In de FAUN-database, sinds begin september online, is het grootste deel van de vijftig jaar oude verzameling gedigitaliseerd. 'De oorspronkelijke collectie bevat zo'n 100.000 dia's, en daar zijn er nu 95.000 van gedigitaliseerd. De hele collectie, analoog ťn digitaal, is ook beschreven, zodat alles terug te vinden is', vertelt Willy Piron, hoofd van het CKD.
Specialistisch beeldmateriaal
De FAUN-database (waarbij FAUN staat voor: Faculty of Arts University Nijmegen) vormt een weerspiegeling van vijftig jaar onderwijs en onderzoek in de kunstgeschiedenis. Dat betekent: veel beelden van kunsthistorische hoogtepunten, maar ook uniek materiaal, zoals opnames van opgravingen door de Nijmeegse archeologen en een verzameling foto's van Nijmeegse negentiende-eeuwse architectuur - een specialisme van een van de hoogleraren kunstgeschiedenis. 'En dat vind je niet met Google afbeeldingen', aldus Piron. 'Dat is ook ons bestaansrecht: dat we veel specialistisch beeldmateriaal hebben en/of weten hoe we daar aan kunnen komen.'
Gratis beschikbaar
De afbeeldingen uit de FAUN-database zijn gratis beschikbaar voor belangstellenden binnen en buiten de universiteit. ' Veel materiaal is ouder dan zeventig jaar en dus copyrightvrij. Omdat voor het jongere materiaal nog wel copyright betaald moet worden, moeten belangstellenden zich eenmalig aanmelden. Medewerkers van de universiteit kunnen alles raadplegen, dus ook de moderne kunstwerken. Belangstellenden van buiten kunnen helaas alleen kunstwerken zien waarvan de maker meer dan zeventig jaar dood is. Gewenste afbeeldingen kunnen aangeklikt worden en dan besteld worden. Per kerende mail worden dan de afbeeldingen gestuurd.
Portretten en koorbanken
Begin september staan ook enkele andere collecties van het CKD, die door een veiligheidsprobleem in de programmatuur sinds begin 2013 uit de lucht waren, weer online. Ook dit materiaal is gratis op te vragen: het gaat om de Portrettengalerij (14.000 afbeeldingen), de collectie Sibbelee (15.000 opnamen van fotograaf Hans Sibbelee) en de Stalla-database (3700 afbeeldingen van - kunstig versierde - koorbanken in heel Europa). De Kunera-database, die niet uit de lucht was, bevat 17.000 middeleeuwse draagtekens en hun bijbehorende geodata. Alle CKD-databases zijn te raadplegen via deze LINK.
Bron: Mijn Gelderland

Op de valreep ontving de redactie een brief van:
CENTRUM VOOR KERKELIJKE HERALDIEK IN NEDERLAND
met het verzoek de tekst algemeen bekend te maken.
Hieronder vindt u de tekst van deze brief en daaronder een afbeelding
van de wapenbrief zoals die in de tekst wordt genoemd.


Zeer geachte heer,

Nu de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties per 1 januari 2014 besloten heeft dat allťťn aan publieksrechtelijke instellingen een wapen wordt verleend door een Koninklijk Besluit is hiermede ook de overheidsregistratie voor privaatrechtelijke, in dit geval voor kerkelijke wapens, vervallen. Wij betreuren dit en zien wij als een groot gemis voor de centrale systematische archivering van deze wapens.

Als Centrum voor de Kerkelijke Heraldiek in Nederland streven wij de registratie in stand te houden en de archivering te continueren.

Ofschoon de registratie bij de Hoge Raad van Adel in het verleden beperkt bleef tot slechts enkele categorieen van de kerkelijke heraldiek, met name de bisdommen en basilieken, zijn wij van mening dat de registratie een wijder doel moet dienen. Wij streven ernaar dat de registratie van wapens van abdijen, parochies en wapens voor andere denominaties tot de mogelijkheden zou kunnen gaan behoren.

Zoals het ‘diploma’ voor overheidswapens een tastbaar bewijs is, en de ‘certificaten’ voor familiewapens bij het Centraal Bureau voor Genealogie, en de NGV afdeling Heraldiek, vinden wij het passend dit te doen voor kerkelijke wapens door middel van een ‘brief’. De wapenbrief geldt als een oud begrip en sluit als breve goed aan bij kerkelijke kringen. Een bijlage van zo’n brief als voorbeeld gelieve u aan te treffen.

Voor een uitgebreidere verantwoording van de geregistreerde kerkelijke wapens kunnen de heraldische tijdschriften als forum dienen zoals dit in het verleden het geval was en nog geacht wordt zo te zijn.

Wij als Centrum voor de Kerkelijke Heraldiek in Nederland zijn bereid om, evenals in het verleden, ons op wetenschappelijke basis voor u in te blijven zetten.

Wij verzoeken u vriendelijk deze brief algemeen bekend te maken zodat de continuiteit voor registratie van het kerkelijk wapen gewaarborgd kan zijn.

Met vriendelijke groeten en de meeste hoogachting,

WG Anders Daae

 


Beroepen

Een 'slootschieter', iemand die de sloten op diepte brengt.

Een 'kolenmeter', een door de overheid aangestelde beambte, deze ging na of er afval, verbrand hout of meer van dat soort ongerechtigheden in een partij te verkopen kolen aanwezig was, daarnaast stelde hij ook de hoeveelheid vast.
Wilt u zelf eens een stukje tekst plaatsen in de nieuwsbrief over iets wat het weten waard is voor andere lezers.
Stuur dan uw tekst naar pr_service@ngv.nl

De webredactie.

  terug naar top

NieuwsBulletin Achterhoek em Liemers nr 4 2013

(31 okt) een verrasend verhaal Lees verder..
 

Service-upgrade GensDataPro 2.9.8.8

(31 okt) De NGV heeft 31 oktober 2013 een nieuwe versie van GensDataPro uitgebracht: service-upgrade versie 2.9.8.8. Lees verder..
 

Heropening gemeente Archief Enschede

(30 okt) Het Enschedese stadhuis en het Stadsarchief is weer geopend. Lees verder..
 

Aftreden van de heer H.Bauer per 1 december 2013 als hoofdbestuurslid NGV

(30 okt) De heer Bauer heeft 24 oktober 2013 zijn terugtrekking als lid van het hoofdbestuur, gericht aan de Algemene Vergadering, naar het hoofdbestuur (secretaris) voor verspreiding binnen de vereniging gestuurd.
Deze brief kwam niet als een volledige verrassing. Reeds enige keren daarvoor had de heer Bauer aangekondigd het bestuur te zullen verlaten, indien met zijn wensen onvoldoende rekening werd gehouden. Lees verder..
 

Overgang naar nieuwe webserver 3 dagen uitgesteld.

(28 okt) De overgang naar de nieuwe webserver is enkele dagen uitgesteld naar maandag 4 november.
Reden: enkele websteks van de afdelingen zijn nog niet klaar en de verschuiving naar maandag heeft de voorkeur om praktische redenen. De eerder geplande datum van 1 november valt vlak voor het weekend en ondersteuning van onze internetprovider IAF in het weekend is lastiger.
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, dan even mailen naar de webmaster (zie Mail ons) Lees verder..
 

Nog meer schokkende onvolmaaktheden van MyHeritage

(27 okt) Steeds meer krijgen we berichten met klachten over MyHeritage.
Het zal dan wel een wereldomvattende commerciele organisatie zijn met veel kapitaal, maar de dagelijkse werkelijkheid is triest. Lees verder..
 

Amstelland nov 2013

(27 okt) Diverse kortere interessante mededelingen; genoemd worden Lees verder..
 

BHIC zet foto’s van de Abdij van Berne op internet

(26 okt) De Abdij van Berne kan bogen op een lange geschiedenis. Gesticht in Bern bij Heusden in 1134 vestigde ze zich na diverse omzwervingen in 1857 in Heeswijk. Daar kende het convent in de twintigste eeuw een bloeiend kloosterleven. Meer dan tienduizend foto’s uit die tijd illustreren dit.

Het BHIC in ’s-Hertogenbosch heeft van de abdij de gelegenheid gekregen de vele interessante foto’s uit dit tijdperk te scannen en via internet te presenteren. V
anaf 22 oktober kan iedereen de eerste 4000 bekijken op bhic.nl/abdijvanberne.

De fotocollectie toont het interne leven binnen de abdij. Centraal staan daarin de bewoners van de abdij, de liturgie en de beleving van het kloosterleven.

Vele families uit Brabant en daarbuiten hebben een bijdrage geleverd aan de bevolking van het Heeswijkse convent. Een heerbroer of heeroom was de trots van de familie. Op het hoogtepunt telde de abdij meer dan tweehonderd leden. Buiten de kloostergracht was haar invloed eveneens merkbaar. Binnen Lees verder..
 

Zeer succesvolle 13de lustrum viering NGV-Afdeling Amsterdam

(26 okt) In een goed bezochte bijeenkomst, werd zaterdag 26 october 2013 op feestelijke wijze door de voorzitter herdacht, dat in 1948 de NGV afdeling Amsterdam, werd opgezet. De juiste datum wist hij niet. Wel wist hij dat de afdeling een bloeiend bestaan had gehad. Karakteristiek voor Amsterdam, was de gezelligheid, maar ook de eigenzinnigheid en de soms niet malse kritiek, Dit geheel paste zeer wel bij de aard van de Amsterdammer.

Daarna bood Tjerk T. Feikema [oud-secr. afd. Asd] een prachtig boek aan, dat door de heer Voorzitter van de afdeling plechtig in ontvangst werd genomen. Het was inderdaad een keurige geÔllustreerde familie geschiedenis van een van zijn voorouders


Jan Netelbeek Lid van het hoofdbestuur spelde na een korte lofrede mevrouw Borghols-Keijser de Zilveren NGV Speld op.

De heer Peter J.M. Claesen gaf een PowerPoint lezing over het interessante onderwerp "De Stelling van Amsterdam en Pampus" vertellen: Lees verder..
 

Uitleg over de buitenlandse achternamen

(26 okt) Jan Spendel geeft in zijn boek Buitenlandse Familienamen in Nederland uitleg over de buitenlandse achternamen en hoe de naamdragers daarvan in Nederland kwamen.
Met zijn boek wil hij kennis en wederzijds begrip bevorderen tussen de Nederlandse bevolkingsgroepen. De uitgave past uitstekend binnen het multiculturele Nederland.

Ons land is door de eeuwen heen altijd een migratieland geweest. De Republiek der Nederlanden was welvarend en had een grote aantrekkingskracht op buitenlanders. Mede door hun inzet kwam er een Gouden Eeuw tijdens de Republiek. Halverwege de twintigste eeuw kwamen door dekolonisatie en wederopbouw nieuwe bevolkingsgroepen naar Nederland.

In deze tweede druk zijn naast de noodzakelijke verbeteringen ook een aantal teksten ter verrijking toegevoegd. Lees verder..
 

Column nr. 39

(26 okt)

Elk jaar is oktober de maand van de geschiedenis. Dit jaar was de tiende keer.
Alom in den lande werden activiteiten georganiseerd met als thema Vorst & Volk. Ik was in dat kader op 5 oktober aanwezig op de Dag van de Groninger Geschiedenis. Ik maakte een tochtje in een oude stadsbus, voer op de 90 jaar oude stoomboot Emma (voorheen de PW17 van Provinciale Waterstaat) en kocht toch maar weer een paar (geschiedenis)boeken. Verder deed ik erg veel inspiratie op voor websites, vooral Groningse. Ook de Duitse site over begraven (zie hierna) was op deze dag voor mij een eye-opener. Op maandvandegeschiedenis.nl kunt u lezen wat er zoal te beleven viel. De evenementen zijn voor het grootste deel geweest, maar wandelingen maken en het bezoeken van paleizen kunt u ook nu nog doen.

Achtergrondinfo, films, boeken en verhalen over deze geschiedenismaand en over onderwerpen zoals het vorstenhuis vindt u onder andere op de website Lees verder..
 

Nog een nieuwe index online: Poorters van Amsterdam 1531-1652

(24 okt) Er is een nieuwe index beschikbaar van Poorters van Amsterdam van 1531-1652. De index maakt de namen doorzoekbaar van personen die vůůr 1652 het poorterschap van Amsterdam verwierven.

Het begin van de tekst van de inschrijving luidt:
Pieter adriaenszoon van haerlem metselaer
die opden xviijen Juny poorter geworden

Inschrijving Pieter Adriaensz uit de Stadsrekeningen (1566). (archief 5014, inv.nr. 34) Lees verder..
 

Nieuwe index Stadsarchief A'dam: Overledenen Gasthuis, Pesthuis, Werkhuis en Spinhuis 1739-1812

(24 okt) Vele zieken, armen en gehandicapten werden van oudsher opgevangen in het Gasthuis of een instelling als het Werk- of Spinhuis. Personen die binnen deze muren overleden, werden meestal ook door het Gast- of Werkhuis begraven en zijn daardoor lang niet altijd vindbaar in de reguliere begraafregisters. De registers maken al sinds 1811 deel uit van de DTB maar zijn nooit eerder als index beschikbaar gesteld. Lees verder..
 

Stadsarchief A'dam: Index op Vonnissen van Averij grosse gedigitaliseerd 1700-1810

(24 okt) Nieuw in de archiefbank van Stadsarchief Amsterdam:
De index op de Vonnissen van Averij grosse is gedigitaliseerd: 'Averijgrossen 1700-1810'.

Als een schip met kostbare lading schade leed door slechte weersomstandigheden, piraterij of andere vormen van overmacht moest de opgelopen schade verdeeld worden over de schipper en de inladers. De Commissarissen van Zeezaken beoordeelden de opgegeven bedragen en velden uiteindelijk een vonnis: het vonnis van averij grosse.
De vonnissen zijn geindexeerd op naam van de schepen, schippers, datering en de havens van vertrek en bestemming. Bijzonder is dat ... Lees verder..
 

Uiterste termijn voor het indienen van declaraties

(23 okt) In de Hoofdbestuursvergadering is besloten dat vanaf heden de uiterste termijn voor het indienen van een declaratie drie maanden is.
Dit is conform het advies van de penningmeester. Lees verder..
 

Oud-voorzitter Mr. Olav Dierckxsens overleden

(19 okt) Op 16 oktober 2013 overleed op 64-jarige leeftijd Olav Dierckxsens, oud-voorzitter van de NGV afdeling ’s-Hertogenbosch en Tilburg.
De heer Dierckxsens was vice-voorzitter van 1992-2001 en voorzitter van 2001-2013 van onze afdeling en voorheen bestuurslid van de afdeling Utrecht en van West Noord-Brabant. Ook was hij enige jaren lid van het Hoofdbestuur van de NGV.
Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn inzet voor de vereniging.

Voor condoleance
Uitvaartverzorging Monuta
Postbus 263
5140 AG Waalwijk
T.a.v. Familie Dierckxsens

Lees ook de overlijdens annonce :link Lees verder..
 

Genealogische gegevens ... voer voor wetenschappers

(19 okt) Onderzoekers van Universiteit van Utrecht zijn op zoek naar genealogische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek.
Het onderzoeksteam Instituties voor Collectieve Actie van de Universiteit Utrecht wil graag hulp van genealogen. Binnen het team wordt onder andere onderzoek gedaan naar zaken als huwelijkspatronen, historische ouderenzorg, levensverwachting, et cetera. Daarbij kijkt men niet zo zeer naar het individu, maar wordt getracht aan de hand van grote hoeveelheden gegevens bepaalde patronen te ontdekken, zoals: op welke leeftijd trouwde men gemiddeld in de Lage Landen in de zeventiende eeuw? Waarom is die leeftijd zoveel hoger dan in Zuid-Europese landen als Spanje of ItaliŽ in die periode? Lees verder..
 

Het Repertorium DTB (uitgegeven in 1980) nu als PDF online gezet door het CBG

(18 okt) In 1980 bracht het 'Centraal Bureau voor Genalogie' het bekende Repertorium DTB uit. Doop-, trouw- en begraaf- en lidmatenregisters van de kerken (DTB) zijn de belangrijkste bronnen voor onderzoek in de zeventiende en achttiende eeuw. Het repertorium biedt een overzicht van deze registers en waar ze destijds te vinden waren als origineel, in kopie, in gedrukte vorm of als microfiche/film. Veel registers zijn inmiddels op meerdere plaatsen in kopie of als microfiche beschikbaar gekomen of staan gewoon online. De informatie over welke registers bewaard zijn en niet verloren zijn gegaan is echter nog steeds actueel.
Het repertorium bestrijkt niet alleen Nederland, maar ook grensplaatsen en het verdere buitenland waar zich Nederlanders hadden gevestigd als vluchteling of in voormalige koloniŽn. Lees verder..
 

Webmasterdag 12 oktober 2013

(18 okt) Afgelopen zaterdag zijn de webmasters in het verenigingscentrum te Weesp geÔnformeerd over de wijzigingen die binnenkort uitgevoerd worden op de website. De techniek achter onze website wordt drastisch gewijzigd en dat heeft tot gevolg dat ook op de sites van de afdelingen wijzigingen doorgevoerd moeten worden. Met bijna alle afdelingen aanwezig, sommige afdelingen vertegenwoordigd door meerdere personen, waren we met z’n 38en. Lees verder..
 

De schokkende onvolmaaktheden van MyHeritage op internet

(17 okt) Afgelopen week werd ik geconfronteerd met een schokkende gewaarwording.
Wat is het geval. Periodiek krijg ik van een stamboomonderzoeker ( een achter-achterneef) de zogenaamde kalenderherinneringen van MyHeritage toegestuurd. Lees verder..
 

Genealogica - afdeling Flevoland nr. 3 2013

(17 okt) A. Kramer: Een behartigenswaardig artikel over de HB-bestuursproblemen + een verslag van de AV 28 Sept van Marius Krooswijk Lees verder..
 

Rouwbode: zoekrobot voor overlijdensberichten.

(16 okt) Met Rouwbode kunt u dagelijks een e-mail ontvangen met speciaal geselecteerde overlijdensberichten. U vult een zoekopdracht in en automatisch wordt in alle online berichtensites gezocht naar overlijdensberichten over personen die u in de zoekopdracht aangegeven hebt.

U kunt bv. zoeken naar:
- personen uit de buurt,
- oude klasgenoten;
- familieleden
- op postcode
enz.

Via rouwbode hebt u een landelijke dekking van uw zoekopdracht. Lees verder..
 

NGV afd.Friesland; afd.blad 11 en 30 2013 nr 4

(16 okt) Heel aardig nummer Lees verder..
 

Binnenkort een nieuwe rubriek

(16 okt) Per 1 november 2013 de nieuwe rubriek Periodiek Besproken. Lees verder..
 

Streekarchief Bommelerwaard verhuist naar Tiel

(15 okt) Per 1 januari 2014 wordt het Streekarchief Bommelerwaard samengevoegd met het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) te Tiel.
In verband met de verhuizing is de studiezaal in Zaltbommel vanaf 1 november 2013 gesloten. Ook telefonische, schriftelijke en e-mail verzoeken kunnen vanaf 1 november tot 1 januari 2014 niet in behandeling worden genomen.
Vanaf 1 januari 2014 is het nieuwe adres:
J.S. de Jongplein 3, 4001 WG Tiel.
Telefoon: 0344-612230
www.regionaalarchiefrivierenland.nl Lees verder..
 

Studiezaal CBG op 15 oktober gesloten, i.v.m. opening nieuwe publieksruimte Nationaal Archief.

(14 okt) In verband met de opening van de mooie nieuwe publieksruimte van het 'Nationaal Archief', is morgen, dinsdag 15 oktober, de studiezaal van het 'Centraal Bureau voor Genealogie' de gehele dag gesloten.

Bovendien zal de hoofdingang van het 'Nationaal Archief' (die ook toegang geeft tot het gebouw van de 'Koninklijke Bibliotheek') tussen 10.00-13.00 uur tijdelijk niet te gebruiken zijn vanwege de officiŽle opening van de tentoonstelling "Het geheugenpaleis - met je hoofd in de archieven".
De opening zal worden verricht door Koning Willem-Alexander.

De hoofdentree van de 'Koninklijke Bibliotheek' aan de Prins Willem-Alexanderhof 5 is wel open. Lees verder..
 

Genealogische Dag: ontdek de geschiedenis van uw familie!

(14 okt) Bent u een echte Haarlemmer? Op zoek naar uw voorouders? Nieuwsgierig naar de herkomst van uw familie?
Op zaterdag 19 oktober 2013 organiseren het Noord-Hollands Archief en de Nederlandse Genealo
gische Vereniging, afdeling Kennemerland, weer een Genealogische Dag. Tussen 09:00 en 17:00 uur kunnen bezoekers in de Janskerk, het bezoekerscentrum van het Noord-Hollands Archief aan de Jansstraat 40, terecht om de geschiedenis van hun familie te ontdekken.

 Lees verder..
 

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie sept.2013 nr 3

(12 okt) Zeer goed verzorgd nummer , met 3 zeer goed uitgewerkte familie geschiedenissen met opmerkingen die het lezen aardig maken. De auteurs zijn zeer vooraanstaande genealogen. Zeer waardevol nummer. Lees verder..
 

De afdelingsbibliotheek ruimt op

(09 okt) Wegens gebrek aan belangstelling en ruimte heeft het bestuur besloten vanuit onze bibliotheek het een en ander af te stoten. Dit materiaal wordt gratis ter beschikking gesteld aan belangstellende leden. U kunt dat via tijdschriften@htb.ngv.nl te kennen geven. Lees verder..
 

De Nederlandse Archieven organiseren "Verkiezing Stuk van het Jaar"

(09 okt) De Nederlandse Archieven (DNA) organiseren dit jaar voor de eerste keer de verkiezingen voor het Stuk van het Jaar. In het land zijn voorverkiezingen gehouden om de mooiste, bijzonderste, gekste en interessantste archiefstukken te zoeken. Op link kun je de inzendingen bekijken.
Van 1 t/m 27 oktober kun je stemmen op jouw favoriete stuk. Lees verder..
 

De NGV-afdeling Land van Cuijk en Ravenstein op Facebook

(08 okt) Link naar Facebook LVC : link

EEN HELPENDE HAND...
Dat is de insteek van het spreekuur dat maandelijks gehouden wordt in samenwerking met het BHIC in Grave.Op de foto Piet Huvenaars (secr. LVC)die deze bezoekster uit Wijchen tips aanreikt bij onder meer het oplossen van 'een vastloper in Ravenstein'. Lees verder..
 

Mediapriester Roderick VonhŲgen blijkt kleinzoon van missiepater (tv-uitzending 8 okt. 16.30 uur)

(08 okt) De uitzending van Katholiek Nederland TV op dinsdag 8 oktober om 16.30 uur op Ned. 2, gaat over de speurtocht van priester Roderick VonhŲgen naar de Chinese wortels van zijn moeder. Samen met haar bezocht hij het immense land waar zij geboren werd en haar kinderjaren doorbracht. Het was voor het eerst dat Willy VonhŲgen weer in China was. Haar zoon filmde de reis die voor beiden een emotionele ervaring zou worden. Zijn moeders levensverhaal maakt al snel duidelijk waarom.
"Ik ben er later achter gekomen dat mijn grootvader missionaris was in China. Hij werd verliefd op een Chinese vrouw. Mijn moeder heeft dat altijd geheimgehouden." Lees verder..
 

NGV-twitter heeft inmiddels 900 volgers

(06 okt) Ook niet twitteraars kunnen onze tweets zien.
GeÔnteresseerd?
Klik het blauwe twittervogeltje op de actueelpagina dan eens aan. Lees verder..
 

Verlichte boerderijenroute Nieuwkoop e.o

(05 okt) 7 november en verder 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23 november 2013

Vanwege het Jaar van de Boerderij 2013 en het Nederland-Ruslandjaar vindt in de gemeente Nieuwkoop een verlichte boerderijenroute plaats. In deze gemeente staan een aantal boerderijen met een Russische naam, die verwijzen naar de eerste eigenaar die financiŽle belangen had in Rusland. Lees verder..
 

Een criminele lezing

(05 okt) Op donderdag 21 november houdt Simon van Wetten een lezing over de wederwaardigheden die mensen op hun levensweg tegenkomen. Hij put daarbij uit de vele procesdossiers uit het archief van de voormalige Commanderij Gemert.

Tevens zal hij dan zijn serie van 6 boekjes over het Brabants dorpsleven tussen 1500 en 1800 presenteren. Zie hierover het nieuwsbericht van 21 september 2013. (link).

De lezing begint om 20.00 uur en vindt plaats in het Boerenbondmuseum.

Deze "criminele processtukken" zijn een prachtige bron, ook voor genealogen.
De lezing is een weliswaar criminele maar tegelijkertijd ook sfeervolle activiteit, waarbij het publiek wordt uitgenodigd mee te doen!

Meer over de lezing vindt u op de site van de heemkundekring (linkLees verder..
 

WIJ VAN ZEELAND OCTOBER 2013 NR 4

(04 okt) Weer prachtig goed gevuld en dik nummer en mooi uitgegeven
De belangrijkste bijdragen zijn: Lees verder..
 

Kort verslag HB vergadering 2 oktober 2013

(04 okt) Kort verslag van de HB vergadering van 2 oktober 2013 Lees verder..
 

Site over schippersgilden

(03 okt)
Dhr. Piet Boltjens heeft een site samengesteld over schippersgilden.
Als ondertitel staat op de site: Noord Nederlandse schippersgilden en aanverwante gilden.

Voor geÔnteresseerden in de scheepvaart een mooie aanvulling.

Als je de site schippersgilden.nl opent is het heel even zoeken hoe nu verder, maar het is vrij eenvoudig en overzichtelijk.

Klik rechts op het pijltje naast "select category" en je hebt de keuze uit:

* Alle gilden of de gilden per beginletter

* Alle personen of de personen per beginletter

* Alle steden of de steden per beginletter Lees verder..
 

Blog over de 18e-eeuwse slavenreis van Middelburgse Commercie Compagnie (MCC)

(03 okt) Het Zeeuws Archief heeft een online reconstructie gemaakt van een 18e-eeuwse slavenreis uit het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC).
De reconstructie heeft de vorm van een 1,5 jaar durend blog (de lengte van een gemiddelde slavenreis), waarbij de hoofdrolspelers van 252 jaar geleden via de authentieke archiefstukken verslag doen.

Na plaatsing op UNESCO’s werelderfgoedlijst in 2011 en na de toekenning van twee subsidies voor digitalisering van het archief in 2012 en 2013, vraagt het Zeeuws Archief met de reconstructie aandacht voor archieven in het algemeen en het archief van de MCC in het bijzonder. Lees verder..
 

Groningen 2013 nr 3

(03 okt) Goed gevuld nummer met veel genealogisch materiaal ook uit het begin 17de eeuw Lees verder..
 

Heraldisch Tijdschrift 2013 nr. 3

(02 okt) Ook dit keer fraai ogend tijdschrift Lees verder..
 

Zilveren NGV-speld voor de heer W.A. Groen uit Zeewolde

(01 okt) Op zaterdag 28 september 2013 kreeg de heer Walter Groen uit Zeewolde, webmaster van de afdeling Heraldiek, in Amerongen een zilveren speld van de NGV uit handen van hoofdbestuurslid Jan Netelbeek.

Een hartelijke felicitatie is zeer op zijn plaats!
U vindt zijn naam dan ook inmiddels op de Eregalerij.
Het is de moeite waard de site van de afdeling heraldiek - het werk van de heer Groen - eens te bekijken, zie link Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Evenementen binnenkort

za 02 nov Purmerend Workshop Computer Genealogie NGV Zaanstreek-Waterland
za 02 nov Middelburg Dag van het Zeeuws Archief en de Genealogische Contactdag Zeeland.
za 02 nov Weert STAMBOOMONDERZOEK, iets voor u...?! 'misschien kunnen wij helpen'
ma 04 nov Vinkeveen Inloopavond van de genealogiegroep Oudheidkamer De Proosdijlanden
di 05 nov Hoogeveen Genealogisch inloopspreekuur
di 05 nov Haarlem Voorouder-spreekuur
di 05 nov Eindhoven Korte NGV-KPL najaars-ledenvergadering en de presentatie van het tweede kwartierstatenboek
wo 06 nov Utrecht Voorouderspreekuur in het Utrechts Archief aan de Hamburgerstraat 28 te Utrecht
wo 06 nov Grave Genealogisch spreekuur
wo 06 nov Groningen De rol van Thorbecke bij het steunen van de Groninger Universiteit
do 07 nov Apeldoorn MyHeritage: wat is dat? wat kan ik ermee? wat kost het?
do 07 nov Mill Avond voor nieuwe leden
vr 08 nov Tiel Genealogisch Cafť
za 09 nov Leiden Contactochtend, op zoek naar voorouders
za 09 nov Veldhoven STAMBOOMONDERZOEK, iets voor u ... ?! 'misschien kunnen wij helpen'
za 09 nov Schinnen PRO-GEN-gebruikersbijeenkomst
za 09 nov Rotterdam-Lombardijen Ledenbijeenkomst met lezing: Naamsveranderingen
za 09 nov Kapelle Najaars ALV met lezing over "Digitalisering binnen de NGV" en het projekt "Braziliaanse Koorts"
za 09 nov Rotterdam 'Lezersfeest' bibliotheek R'dam met o.a. Els Koek, Nelleke Noordervliet en Annejet van der Zijl
zo 10 nov Hengelo Twentse Voorouderdag 2013
di 12 nov Apeldoorn Najaarsledenvergadering en bijdragen van leden.
di 12 nov Schinveld Bijeenkomst GensDataPro
di 12 nov Groningen Afdelingsledenvergadering 12 november 2013
wo 13 nov Alkmaar NGV-HNK afd. bijeenkomst. Lezing: "Wat vinden wij van onze voorouders in de rechterlijke archieven?
wo 13 nov Leiden ALV + 'Leden presenteren uit eigen werk'
wo 13 nov Utrecht Clubavond met korte ledenvergadering en daarna 10-min.gesprekken en voorlichting over genealogie
wo 13 nov Breda presentatie over Petrus van Schendel
do 14 nov Amersfoort Genealogisch spreekuur
do 14 nov Maaseik (B) Waar kan een genealoog zijn beste antwoorden vinden op het Internet?
vr 15 nov Weesp Afdelingsledenvergadering
za 16 nov Haarlem Voorouder-spreekuur
za 16 nov Hoogeveen Algemene ledenvergadering
za 16 nov Leeuwarden Afdelingsledenvergadering en tienminutenpraatjes
za 16 nov 's-Hertogenbosch Ledenvergadering afdeling 's-Hertogenbosch-Tilburg
za 16 nov 's-Hertogenbosch Lezing: Waar kan een genealoog antwoorden vinden op internet? Door Leonard van Kessel
za 16 nov Hoogeveen Lezing:'Familysearch'
ma 18 nov Berkel & Rodenrijs Het ontstaan van de regio Lansingerland
di 19 nov 's-Gravenhage Een donjuan in de West. Het reisverslag van koopmanszoon Pieter Groen (1792-1794)
di 19 nov Tiel De Nederlandse Schutterij door de eeuwen heen.
di 19 nov Amersfoort Eerst ledenvergadering. Daarna lezing: "Terug in de tijd: gekaapte brieven geven hun (taal)geheimen
di 19 nov Nijmegen Van Blauwe Steen tot Blauwe Hand
do 21 nov Berkhout Neeltje Pater en haar West-Friese familie
do 21 nov Pijnacker De afschaffing van de slavernij
vr 22 nov Den Helder West Friese dialecten
za 23 nov Delft Genealogische bijeenkomst
ma 25 nov Sittard Lezing: "volgt"
di 26 nov 's-Gravenhage Stamboomcafť (Let op! aanvang: 16.00 uur)
di 26 nov Schinveld Bijeenkomst GensDataPro
di 26 nov Boxmeer Bidprentjes en begraafcultuur
wo 27 nov Haarlem Regio ALV gevolgd door de lezing: Het pauselijk leger
do 28 nov Delfgauw 'Militieregisters en het project Vele Handen', lezing na de [u]afdelingsledenvergadering[/u]
za 30 nov Utrecht NGV Algemene Vergadering
za 30 nov Delft Opening nieuwe expositie in Maria v. Jessekerk met toelichting door Casper Staal
za 30 nov Weert STAMBOOMONDERZOEK, iets voor u ... ?! 'misschien kunnen wij helpen'

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. terug naar top

Cursussen binnenkort

vr 01 nov Breda Workshop Huizenonderzoek
za 02 nov Purmerend Workshop Computergenealogie door de NGV
di 05 nov Darp (Gem. Westerveld) Leer je familiegeschiedenis kennen (meerdaagse cursus)
wo 06 nov Heerhugowaard De bloeitijd van de Nederlandse cartografie (lezingencyclus)
wo 06 nov Den Helder Genealogie
do 07 nov Breda Kadaster workshop
vr 08 nov Groningen Schrijf je eigen verhaal.
za 09 nov Amsterdam Huizenonderzoek in Amsterdam
di 12 nov 's-Gravenhage Ontdek uw verleden in de Zuid-Hollandse archieven
vr 15 nov Middelburg Social Media
vr 15 nov Breda Workshop Stamboomonderzoek
wo 20 nov Gouda Overzicht portretschilderkunst 19e en 20ste eeuw (vervolg cursus)
vr 29 nov Breda Workshop Huizenonderzoek
vr 29 nov Leeuwarden Beter zoeken op internet
ma 02 dec 's-Gravenhage Geavanceerd personen en archieven zoeken via internet (volgeboekt)
di 03 dec 's-Gravenhage Workshop historische vouwschema's

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. terug naar top

Recente prikbordberichten

30 okt Genealogische centra LDS-kerk
30 okt Rumoer rond de PATENT AANVRAAG voor “DESIGNER BABYS”
26 okt MyHeritage en het Whitehead Institute - MIT gaan samenwerken
25 okt Hendrikus Johannes van Bloppoel
25 okt Veroordeling in Middelburg 1879
24 okt Ingebonden jaargangen Gens Nostra 1986-1996 gratis af te halen
24 okt 1875 Montefiore Census “Eretz Israel”nu te raadplegen]
23 okt Up-date 23-10-2013 Provinciaal Bestuurlijk Archief met 1530 personen
20 okt Annonce overlijden oud voorzitter NGV Mr. Olav Dierckxsens
19 okt Open Universiteit biedt Basiscursus stamboomonderzoek
18 okt Er is behoefte aan een Depot familie-archieven.
18 okt L. Post-Beuckens
13 okt Familie naam Previgini
10 okt Film over Misset in Doetinchem
10 okt Zijn deze boeken voor U interessant?
10 okt 1822: 3 jaar kruiwagenstraf (desertie m afspraak) Krijgsraad N Brabant
09 okt Ashkenazi Joden hebben veelal een Mt-DNA dat afkomstig is van Europese vrouwen
09 okt Update Provinciaal Bestuurlijk Archief met 1160 familienamen
07 okt Amerikaanse archieven gesloten, geen geld geen zwitsers.
06 okt Zoek gegevens over H. Voortman

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

Recente verslagen van evenementen

za 26 okt Amsterdam

 
Voor meer verslagen, raadpleeg het  Archief alle evenementen. terug naar top

Recente genealogische artikelen

24 okt 10 % Onecht? Echt niet.
22 okt Etnische Analyse van Voorouders wordt steeds belangrijker voor veel Genealogen.
20 okt Mt-DNA geeft beter inzicht in de afkomst van de Europese mens
10 okt Patch beschikbaar voor FTM 14
06 okt Family tree maker 2014 nu beschikbaar

 
Voor een uitgebreider artikelenoverzicht: zie Artikelen. terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door op de NGV website www.ngv.nl via de rechterkolom eerst in te loggen, dan te klikken op “mijn profiel” en in het tweede blok via “gegevens aanpassen” het vinkje weg te halen bij “wilt u de ngv-nieuwsbrief ontvangen?”.

©2013 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257