NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NGV Nieuwsbrief 2013 nummer 52

dinsdag 1 oktober 2013

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Nieuws
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort
Recente prikbordberichten
Recente verslagen van evenementen
Recente genealogische artikelen
Recente publicaties van leden


Nieuws van de redactie

 

OPROEP

Mijn naam is Elleke van Duin.
Ik ben freelance journalist voor diverse bladen en kranten.
Een van mijn opdrachtgevers, de vrouwenglossy RED Magazine, zou graag een artikel willen publiceren over een vrouw die door middel van een DNA-test haar zus/broer “hervond”.

Is er in binnen de NGV, wellicht een vrouw bereid om aan dit verhaal mee te werken ?

Het zou een fullquote interview zijn, voorzien van door uzelf aangeleverde foto's. Het gaat erom dat het een mooi, positief artikel wordt. U dient (bij voorkeur) niet ouder te zijn dan 48 jaar (de doelgroep van RED is namelijk niet ouder dan die leeftijd). Uiteraard krijgt u het artikel vooraf ter inzage.

Graag zou ik van u horen of u mij van dienst kan en wil zijn. De deadline is 20 oktober 2013.

Zie voor het blad RED : www.red.nl/

Reageren kan rechtstreeks naar mijn emailadres elleke@mevrouwvandale.nl of een reply op deze nieuwsbrief waarna de webredactie dit zal doorzetten.

Alvast hartelijk dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Elleke van DuinVeranderend landschap
auteur: Harmen Meek

Wie vanuit het buitenland Nederland binnenrijdt, merkt dat meteen. Tweehonderd jaar geleden was dat anders. Van een typische nationale infrastructuur, zoals uniforme (spoor)wegen, was geen sprake. Koning Willem I maakte die Nederlandse eenheid zichtbaar in het landschap met verharde wegen en kanalen.

 

Om een landschap te leren kennen moet je er doorheen reizen. Alleen is dat begin 19e eeuw niet zo eenvoudig en zeker geen pretje. Over de reis van Groningen naar Den Haag - volgens het spoorboekje een tripje van 2.40 uur, zonder overstap - doe je rond 1800 iets langer dan tegenwoordig. Een Groningse afgevaardigde van de Staten-Generaal beschrijft deze reis aan het einde van de 17e eeuw. Over ‘onuitsprekelijk’ slechte, onverharde wegen, grote delen te voet afleggend en met reisdagen van vijftien uur komt hij na vijf dagen in Den Haag aan.

Reizen doe je in die tijd met de trekschuit, zeilboot, diligence (postkoets, duur en ongemakkelijk) of te voet. Spoorwegen zijn er niet. Van doorgaande verkeer- en transportroutes is nauwelijks sprake, laat staan van een nationaal netwerk. Terwijl de Nederlandse eenheid in de Franse Tijd (1795-1813) op politiek vlak steeds meer vorm krijgt, is de landschappelijke inrichting voornamelijk regio georiënteerd.

Water, leegte en woeste grond
Wat moet je je voorstellen bij het Nederland van toen? Om te beginnen is een groot deel, ongeveer een derde, onbegaanbaar. Woeste grond: uitgestrekte kale vlakten, veen- en moerasgebieden waar vrijwel niets te halen valt. Letterlijk onbewoond gebied dat vooral te vinden is in het achterland, de landprovincies. De allerarmsten wonen aan de randen van deze ruige vlakten en leven van de marginale opbrengsten.

Verder is Nederland nat, veel natter nog dan tegenwoordig. Onder het maaiveld omdat het grondwater in veel gebieden hoger staat dan nu, op het maaiveld omdat er veel meer oppervlaktewater is dan nu, zeker in Noord-Holland, Zuid-Holland en Friesland. Watersnoden zijn eerder regel dan uitzondering.

Vanuit zee komt de dreiging van noordwesterstormen gecombineerd met springtij. Een dodelijke combinatie die niet elk jaar optreedt, maar, als ze plaats heeft, honderden vierkante kilometers land blank kan zetten. Frequenter is de dreiging van de grote rivieren in het midden van het land. Om de paar jaar breken wel ergens dijken door en verandert de omgeving in een kilometersbrede watervlakte. Nationale waterveiligheid is tot ver in de negentiende eeuw een onbekend begrip.

 
Blik op de woeste kust bij Egmond aan Zee rond 1675. Schilderij van Jacob Isaacksz. van Ruisdael (foto: Wikimedia)

Nederlanders zijn er niet meer dan zo’n twee miljoen, van wie de meesten in twee provincies wonen: Utrecht en Holland. En merkwaardig genoeg zijn er naast mensen ook nauwelijks bomen te vinden. Veel soorten die nu vertrouwd zijn, zoals dennen en sparren, populieren en berken, komen zelfs niet voor. Niet voor niets heeft Auke van der Woud zijn standaardwerk over de Nederlandse ruimtelijke orde in de eerste helft van de negentiende eeuw Het Lege Land getiteld. Als reiziger door het toenmalige landschap van Midden-, Oost- en Zuid-Nederland kom je door vrijwel uitgestorven natte polders en langs onbewoonde woeste gronden. Onderweg zie je buiten de dorpen en steden af en toe een molen of boerderij boven het maaiveld uitsteken en hier en daar een herberg of een tolwachtershuisje.

Grenzen en maatvoering van wegen, paden en percelen liggen niet vast en de akkers op het platteland volgen niet de keurige rasterlijnen zoals tegenwoordig. Ze staan bovendien vol met gewassen waarvan de namen ons vreemd in de oren klinken: meekrap, spurrie, spelt en boekweit. Een Nederlander uit 2013 zou zijn eigen land nauwelijks herkennen.

 
Landschap in 1647 van Jacob Isaacksz. van Ruisdael: Zicht op Naarden (foto: Wikimedia)

Vervoer met vertraging
Onverhard, modderig of stoffig en geregeld onbegaanbaar: het wegennetwerk van 1800 in een notendop. Klei- en veenwegen zijn bij droog weer een ideale wegverharding, bij nat weer blijft daar weinig van over. Zandwegen zijn juist lastig begaanbaar in de zomer. Hoewel er begin 19e eeuw zeker een wegennetwerk bestaat, zijn veel wegen alleen in droge perioden begaanbaar. In de herfst en winter en na een hevige regenbui veranderen de karrensporen in een modderpoel. De diligence rijdt daardoor in veel streken regelmatig niet. Voor personenvervoer is de trekschuit het goedkoopste en meest comfortabele alternatief. Goederenvervoer over de weg wordt zo vaak mogelijk vermeden. Goedkoper en sneller vervoer je goederen over het water, met zeilschepen (bij gunstige wind) of gejaagde schepen.

 
Trekschuit in het begin van de 19e eeuw. (foto: Wikimedia)

Maar denk niet dat vanwege het overvloedig aanwezige water de waterwegen begin 1800 in uitstekende conditie verkeren, zeker niet buiten Holland. Vaarwegen hebben in deze tijd nooit dezelfde afmetingen, maar verschillen per regio. Vaardiepten verschillen per seizoen en om de haverklap kun je een sluis, tol of ophaalbrug verwachten. Rivieren zijn ’s zomers problematisch door lage waterstanden en ‘s winters gevaarlijk door hoog water en ijs.

Vertraging hoort in deze tijd bij reizen. En wanneer men over vertraging spreekt, gaat het niet over vijf of tien minuten, maar over dagen, zo niet weken.

De kanalenkoning
Als koning der Verenigde Nederlanden vanaf 1815 neemt Willem I (1772-1843) zich voor het Koninkrijk economisch weer op de kaart te zetten. Opgegroeid in het Engeland waar de Industriële Revolutie in volle bloei is, ziet Willem I in zijn jeugd hoe kanalen (naast de beter bekende spoorwegen) de Industriële Revolutie mede bepalen. De Engelse kanaalmanie beïnvloedt hem sterk. Onderdeel van zijn economische plan voor zijn koninkrijk is de aanleg van doorgaande vaarwegen om opkomende industriegebieden in het oosten en zuiden van het land te ontsluiten en de toegang tot de zeehavens te verbeteren. Willem I realiseert maar liefst dertien nieuwe vaarwegen, waaronder het Noordhollandsch Kanaal, de Zuid-Willemsvaart, en het Kanaal Gent-Terneuzen. Daarnaast verbetert hij nog eens ruim tien bestaande vaarwegen.

Denk overigens bij deze kanalen niet aan het formaat Amsterdam-Rijnkanaal (100-270 meter breed). Met een breedte van ongeveer 10 meter vallen ze daarbij in het niet.

Historici twisten nog steeds over de economische betekenis van Willem I’s projecten. Vast staat dat de nieuwe vaarwegen een bepalend effect hadden op de aangrenzende regio’s en het landschap, niet in de laatste plaats omdat ze soms rigoureus regio’s doorkruisten. De nieuwe tracés bepaalden in de loop van de tijd de locatie van bedrijven, de ontwikkeling van dorpen en steden en de ligging van nieuwe landwegen.

 
Afbeelding van de aanleg van het Gent-Terneuzen kanaal in 1878. (foto: Wikimedia)

Straatwegen: het neusje van de zalm
Rond 1800 bestaat nog maar 165 kilometer van het wegennetwerk uit verharde (straat)weg. Tot die tijd is het heel gewoon dat steden in de winter perioden zijn afgesneden van de buitenwereld. In een serieus koninkrijk kan dat toch niet het geval zijn, moet Willem I gedacht hebben. Hij start het project om de provinciehoofdsteden van het koninkrijk met elkaar te verbinden door middel van straatwegen, te herkennen aan een verhard wegdek van klinkers of natuurstenen keien inclusief een bermbeplanting: het neusje van de zalm qua wegtype op dat moment.

Uniform zijn deze rijkswegen niet. Zo krijgt de rijksweg ten zuiden van Groningen een breedte van 5 meter, terwijl de rijksweg Nijmegen - Maastricht een grindweg is van 8,5 meter. De klus is rond 1840 grotendeels geklaard. Vooral in politiek opzicht is deze verbinding van de hoofdsteden van betekenis. De economische waarde blijkt achteraf niet erg groot. Willem I geeft zelf bovendien prioriteit aan de aanleg van de kanalen, hetgeen voor sommige historici reden is te twijfelen aan het belang dat hij hechtte aan de fysieke eenwording van het land. Hoe het ook zij, de doorgaande verharde rijkswegen met bomen gaven het Nederlandse landschap een nieuwe aanblik en maakten het reizen sneller en aangenamer.

Nalatenschap
Willem I had vooral oog voor landelijke prestigeprojecten en minder voor de regionale openbare land- en waterwegen, dijken en andere werken. Het is opmerkelijk dat hij de verbetering van de rivieren links liet liggen. Het ging Willem I primair om het vlottrekken van de nationale economie, waarbij hij kanalen een sleutelrol toekende. Zijn beleidsvisie was eenvoudig: kanalen werden aangelegd om de handel te stimuleren, rijkswegen voor politieke eenheid en ontginningen voor meer landbouwgrond. Dit laatste kwam maar mondjesmaat van de grond, ondanks het feit dat de landbouwbevolking nog altijd het grootste deel van het nationale inkomen opbracht. Hier lag voor Willem I blijkbaar niet de prioriteit.

Maar een eenvoudige visie of niet, hij liet een zichtbare erfenis achter. Verschillende straatwegen en kanalen bestaan nog steeds. Ook al zijn ze op hun beurt sinds de aanleg onherkenbaar veranderd, de tracés liggen verankerd in het landschap. De kanalen en rijkswegen van Willem I zijn tekenen van een land dat zich nationaal wil presenteren. Tegelijkertijd kan deze eerste regiodoorkruisende infrastructuur worden gezien als een landschappelijke voorwaarde voor de verdere eenwording van het Nederlandse koninkrijk.

 
De Zuid-Willemsvaart, aangelegd in opdracht van koning Willem I, is een 123 kilometer lang kanaal dat Maastricht en 's-Hertogenbosch met elkaar verbindt. (foto: WIkimedia)

Verder lezen & kijken:
Ruud Filarski, Kanalen van de koning-koopman: goederenvervoer, binnenscheepvaart en kanalenbouw in Nederland en Belgie in de eerste helft van de negentiende eeuw (Leiden 1995)
Auke van der Woud, Het lege land: de ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848 (Amsterdam 2010)
Gijs Mom, Ruud Filarski, Van transport naar mobiliteit (Zutphen 2008)
Website over de aanleg van de Zuid-Willemsvaart

©GeschiedenisBeleven.nl, auteur: Harmen Meek, eindredactie: Paul van Royen, foto's: Wikimedia
Bron: www.geschiedenisbeleven.nl

Tussen Dinkel en Regge
Opmerkelijk, door: Otto Huizinga

Twente ligt tussen Dinkel en Regge, tussen spelt en rogge, zegt het volkslied. Het lied spreekt ook over golvende graanvelden en als je vraagt wat is dat: spelt c.q. dinkel? dan wordt er ferme mystieke taal gesproken: dat is een heel oud graan, wat nu, vooral in de natuurvoedingswinkels, weer op de markt gebracht wordt.

Je krijgt bij de blik en de stem van de spreker de indruk dat het om iets heel oorspronkelijks en goeds gaat waar het huidige tarwemeel niet aan kan tippen. Het zou ook oorspronkelijk zijn omdat tarwe van spelt afkomstig is. Dergelijke sprekers staan ook niet alleen, de Limburgse firma Kollenberger o.a. geeft deze informatie en zegt dat hij deze informatie op zijn beurt van het Nederlandse Bakkerijcentrum heeft.
Bij uitspraken over oud, oorspronkelijk en (dus) beter krijg ik vaak de neiging om dat eens uit te zoeken. En omdat brood sowieso mijn thema is dit jaar heb ik dat ook gedaan.

Wat is spelt?
Het is een graansoort die de lastige eigenschap heeft dat bij het dorsen de graankorrel niet vrij gegeven wordt en dus voordat hij gemalen kan worden eerst gepeld moet worden. Daar dankt hij zijn naam ook aan. Verder is hij gewoon nabije familie van tarwe. Alleen is onduidelijk hoe de familierelatie ligt. Er zijn alleen waarschijnlijkheden. De verwarring begint al bij het woord 'spelt'. Spelt komt van het latijnse spelta, de officiële naam is triticum speltae. Opmerkelijk is echter dat het latijnse woord spelta waarschijnlijk een van de eerste Germaanse leenwoorden in het latijn is. Het werd voor het eerst 330 na Chr. genoemd en komt van het Germaanse woord 'Spelze', wat omhulling betekent. Maar in plaats van het woord spelt, om deze graansoort te benoemen, wordt in de Duitse taal het woord 'Dinkel' gebruikt. Dinkel/Spelt werd vooral in Zuid-Duitsland en in de Alpen verbouwd.

Het woord Dinkel is van oorsprong alleen in het Hoogduits in Zuid-Duitsland bekend. In 1220 op 5 november wordt het ook in Nordrhein-Westfalen gebruikt door de Abt van Corvey, met zijn zetel vlakbij Detmoldt. Hij vermeldt in een bericht dat hij de tienden van Upspringe in erfpacht geeft. Hier wordt over vermeld: "Wir setzen aber fest, dass jahrlich davon bezahlt werden 20 Horhuser Müdde, von denen 6 von Roggen, 4 von Gerste, einer von Erbsen und einer von Dinkel, der im Volksmund thinkel genannt wird ... sein sollen". Er zijn ook zaken die niet verwarrend zijn. Zowel spelt als rogge gedijen beter op schrale grond dan tarwe en dat is ook de reden dat spelt en rogge in de noordelijke gebieden van Europa meer verbouwd werden dan tarwe.

Hoe zit dat nu met die oorsprong. In archeologische vondsten duikt het graan spelt voor het eerst op in Trans-Causasië en Kurdistan en wel 4500 jaar voor Christus. Dat kun je met recht oud noemen. Maar tarwe duikt nog eerder op in de archeologische onderzoeken in Anatolië en wel 6500 jaar voor Christus. Daar zit 2000 jaar verschil in, dat is net zoveel als onze gehele jaartelling. De waarschijnlijkheid is dus heel aannemelijk dat spelt later ontwikkeld is dan tarwe.

Hoe komt dan het idee in de wereld dat spelt de voorloper is van tarwe. Een reden zou kunnen zijn omdat een DNA onderzoeker, Junhua Peng, dit als theoretische mogelijkheid aangegeven heeft, samen met het idee dat granen in wilde vorm geen naaktgranen waren, en dat Emmer, de voorloper van tarwe, eerst na zijn domesticatie naakte granen kreeg. Later is echter ook aangetoond, door collega genetici, Jan Dvorak e.a., dat de waarschijnlijkheid groter is dat spelt een hybridisatie is van tarwe met een ander gras en van naaktgranig weer bedektgranig is geworden. Wat ook opvalt is dat er van spelt nooit een wilde versie gevonden is. Jan Dvorak toont eigenlijk overtuigend aan dat spelt de jongere is en tarwe de oudere. Een gedachte die overeenkomt met de archeologische bevindingen.

Wat nu wel als zekerheid wordt aangenomen is dat tarwe als voorloper het wilde emmer graan heeft. Wilde emmer graan werd rond 8.000 jaar voor Christus gedomesticeerd en veranderde daarbij van bedekt naar naakt. Dit was een verandering die in de loop van zo'n duizend jaar door de mens gemaakt is. Dit was niet de eerste keer dat mensen zich met graanzaden en hun bewerking bezig hielden. Dat deden ze al vanaf 28.000 jaar voor Christus, zegt Ewen Callaway. Na de domesticatie van emmer graan ontstond er een spontane hybridisatie met geitegras, aegilops tauschii, die tot de graansoort tarwe leidde. Daarna is waarschijnlijk op meerdere plekken weer een hybridisatie ontstaan waarbij de eigenschap dat het kaf aan de graankorrel vast zit weer hersteld is. En dit graan hebben we spelt genoemd. Er bestaat niet één soort spelt, er zijn meerdere oorsprongsplaatsen voor spelt met ieder een onderscheiden DNA opbouw en er is maar één streek waar tarwe ontstond. Namelijk daar waar het geitegras groeide. En dat is bij de Kaspische Zee.

Rogge is een heel ander verhaal. Rogge was al heel vroeg gedomesticeerd, 11.000 v.Chr., om daarna voor duizenden jaren te verdwijnen. Daarna is rogge gewoon onkruid. Het kwam in de Romeinse tijd met de tarwe mee van het Middellandse zeegebied naar Noord-Europa. De tarwe kon hier niet goed gedijen, terwijl de roggeplant het in het noorden wel naar zijn zin had, evenals de gerst- en haverplant. Dus rogge won het van de tarwe. Bovendien kon je van rogge ook brood maken, alleen geen witte brood zoals van tarwe. In Duitsland en Twente is er tot 1900 hoofdzakelijk roggebrood gegeten. Spelt/Dinkel kwam vooral rond de Alpen en Zuid-Duitsland voor en als onbeduidend graan kwam het ook in onze omgeving voor. Dit roept natuurlijk de vraag op waarom er een riviertje naar genoemd is. Als iemand iets weet over de ontstaansgeschiedenis van de riviernaam Dinkel zou ik dat op prijs stellen hier van te horen.

Triticum aestivum, tarwe, kwam uiteindelijk succesvol naar Nederland via Frankrijk en kreeg rond 1200 in Zeeland zijn Nederlandse naam: tarwe. In het noorden van Nederland heette het weit of weet, genoemd naar de kleur wit naar het witte brood dat er van te maken is. De witte kleur is ook de naamgever in het Duits: Weizen en in het Engels: wheat. Opmerkelijk is dat het in Twente witweet heette om het van boekweit te onderscheiden. Hoe het woord tarwe ontstaan is is onbekend.
Ook al was rogge de sterkere plant in vergelijking met tarwe, ook de aanbouw van rogge was niet zonder risico's waarbij vooral vorst en hagel de vijanden waren. Om deze dreiging te keren was er ieder jaar, tenminste vanaf 1672, in Twente, op de es van Agelo, op de maandag na Pinksteren een brooduitdeling voor de armen. En volgens de overlevering hielp dit ook, omdat op de es van Agelo sindsdien geen graan meer door bevriezing of hagel verloren is gegaan. Van Deinse schrijft hier uitgebreid over in zijn boek 'Uit het Land van Katoen en Heide'. Je ziet hier een mooi voorbeeld van het idee uit de agrarische culturen dat alles met alles samenhangt. En hij beschrijft de eigenschappen van het ritueel. Een ritueel dat, net als oorlog, alleen werkt als je er naar toe gaat. Het was geen gerichte bezorgdheid om de arme mens, je dient de arme mens te helpen omdat God anders je oogst vernielt. Een van de boeren verklaart aan van Deinse dat de boeren het brood uitdelen om: "zoodoende het bevriezen der rogge te voorkomen en dat dit middel uitstekend hielp".

 

Het ging om de oogst. Het brood werd uitgedeeld aan de armen die aanwezig waren. Daarom kwamen families ook met alle familieleden opdraven, omdat iedere aanwezige zijn portie kreeg. Als van Deinse bij dit ritueel aanwezig is blijkt een oude vrouw die wel recht heeft op het brood niet in staat is "den verren weg naar het boaken af te leggen". Na enig overleg tussen de boeren wordt besloten dat het altijd zo geweest is dat het brood alleen verdeeld wordt tussen de mensen die aanwezig zijn. Armen die te ziek waren om te komen kregen niets omdat ze er niet bij aanwezig waren.

Toen de boeren er toe over gingen niet meer in hun eigen bakspiker te bakken maar het meel naar een lokale bakker brachten ging het gebruik nog enige tijd door. Maar zonder aanwezigheid van de boer bij het ritueel, hij had dan bericht gegeven dat er bij die of die bakker brood beschikbaar was voor de armen. Het ritueel, waarbij uitgebreid in het open veld voor de goede oogst gebeden werd, was in 1922, toen van Deinse dit gebruik beschreef, net bezig op zijn retour te geraken.

Wat voor broden werden er uitgedeeld. Het waren roggebroden. Nu denken we in Nederland bij roggebrood vooral aan het zwarte brood, dat in Duitsland pompernickel genoemd wordt. Als je naar de foto's kijkt lijkt het daar niet op. Het waren grote, zware broden tussen de 24 en 26 pond. Ze werden gedragen aan een stok over de schouder zoals op de foto te zien is. De grote aandacht die nu voor vers brood bestaat was er toen nog niet.

Was er geen tarwe, natuurlijk wel, dat werd gezien als een lekkernij die je alleen op zondag at als je het geld er voor had. Wat als gebak diende was het krenten- en rozijnenbrood. Een bekend voorbeeld hiervan is de krentenwegge die bij de geboorte van een kind gegeven werd. Na 1940 kwam het Hollandse gebruik van de banketbakker ook naar Twente. Hiermee verminderde het gebruik van krentenbrood als feestgebak.

 

Bronnen:
Callaway, W; Stone Age flour across Europe; Nature 18 oct 2010.
Deinse van, J.J.; Uit het land van katoen en heide; 1922
Dvorak, J.; The Journal of Heredity, Vol. 103, Issue 3 Pp 426-441, 2012
Hillman, G.; Ancient Natufian farmers in Syria, at Abu Hureyra; 2008
www.kollenbergerspelt.nl/oorsprong.html
Kluge, Etymologisches Wörterbuch, 1967
Miedaner, T: Longin.F; Untersschatzte Getreidenarten, 2012
Peng, Junhua; Wild Emmer Wheat in Australian Journal of Crop Science blz 1127-1143 - 2011
Philippa, M; Etymologisch woordenboek van het Nederlands, 2009
Schutte, L: Wörter und Sachen aus Westfalen 800 bis 1800

Bron: Twente Genealogisch 2013, Jrg 29, nr. 3, blz 103

Wat korte berichten

Thoolse weeskamerarchieven digitaal toegankelijk
Vanaf 20 september zijn de weeskamerarchieven van alle plaatsen in de gemeente Tholen digitaal beschikbaar via de website van het archief www.archieftholen.nl. Hierdoor is een heel belangrijke bron voor het traceren van de familiegeschiedenis online beschikbaar gekomen. De stukken dateren van 1550 tot 1811. Deze archieven zijn bovendien voor een groot deel al op naam toegankelijk.

Weeskamer
De weeskamer hield toezicht op het beheer van de bezittingen van minderjarige wezen en hun opvoeding totdat ze meerderjarig waren, of trouwden. In de praktijk betekende dit dat de weeskamer controle uitoefende over de voogden. De voogden moesten een inventaris van de boedel overleggen en hier periodiek verantwoording over afleggen aan de weeskamer. De boedelinventarissen en boedelrekeningen zijn veelal bewaard gebleven en nu dus te raadplegen via de website.

Voogdijrecht
Een weeskamer is overigens niet hetzelfde als een weeshuis. Dat was een instelling, die de daadwerkelijke zorg van wezen op zich nam. Met de invoering van het Franse burgerlijk wetboek (Code Civil) in Nederland in 1811 kwam er ook een nieuw voogdijrecht. Hierbij speelden de weeskamers geen rol meer. Wettelijk werden pas in 1852 de weeskamers in Nederland opgeheven.

Voor meer informatie:
Fred van den Kieboom
Gemeentearchivaris Tholen
0166-668248
fvk@tholen.nl


Database Boekhouder-Generaal Batavia

Op 6 september 2013 heeft het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING) de open access database Boekhouder-Generaal Batavia gelanceerd. Met deze database is een groot deel van het goederenvervoer van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in de achttiende eeuw toegankelijk gemaakt voor een breed publiek.

De VOC was een belangrijke speler op wereldhandelsgebied. Gedurende de twee eeuwen van haar bestaan (1602-1799), vervoerde zij met haar omvangrijke vloot een ongelooflijk gevarieerd scala aan goederen. Aziatische luxeartikelen, specerijen en textielsoorten werden verscheept voor de markt in Europa. Edelmetaal, geld en andere benodigdheden voor het leger en de andere diensten van de VOC-organisatie gingen richting Azië en Zuid-Afrika. Voor de handel tussen Europa en Azië en binnen Azië was de VOC als zodanig zelfs één van de hoofdrolspelers in de achttiende eeuw.

In Batavia, het hoofdkwartier in Azië, hield de Boekhouder-Generaal de uitwisseling van de diverse goederen bij. De klerken noteerden de goederenstroom tussen de Nederlandse Republiek en de grootste aan- en afvoerpunten overzee en tussen de diverse vestigingen van het Aziatische imperium van de VOC onderling. Het grootste deel van deze administratie is verloren gegaan, maar voor de achttiende eeuw zijn in het Nationaal Archief (Den Haag) nog 55 boekjaren ‘generale journalen’ bewaard gebleven.

Het Huygens ING heeft met een team van onderzoekers, ICT-ers en dataverwerkers het project Boekhouder-Generaal Batavia tot uitvoer gebracht. Meer dan 18.000 scheepsreizen met daarin ca. 250.000 items over de lading zijn nu via de Huygens ING-database beschikbaar voor onderzoekers en andere belangstellenden in binnen- en buitenland.

Het project Boekhouder-Generaal Batavia. Het goederenvervoer van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in de achttiende eeuw werd vooral mogelijk gemaakt dankzij diverse particuliere subsidieverstrekkers (Stichting VOC Fonds dat als hoofdsponsor optrad, verder Vaderlands Fonds ter Aanmoediging van ’s Lands Zeedienst, Directie Oostersche Handel en Reederijen, Stichting Admiraal Van Kinsbergenfonds, Dr Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting).

Ga voor de database naar: http://bgb.huygens.knaw.nl/
Bron: www.historici.nl

Nederlands Militair Erfgoed
Toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnen.
Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie. Enerzijds is het doel dat objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp die verspreid worden bewaard door verschillende instellingen bij elkaar worden gebracht. Anderzijds is het doel het toegankelijk maken van bronnen, die al dan niet alleen compleet bij meerdere instellingen aanwezig zijn, waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is. Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.
Bron: http://www.nederlandsmilitairerfgoed.nl/nl/

Weet u

Een 'secreetruimer' was iemand die de privaten schoonmaakte.

Een 'leurder' is iemand die langs de huizen gaat met koopwaar, ook wel venter genoemd.
Wilt u zelf eens een stukje tekst plaatsen in de nieuwsbrief over iets wat het weten waard is voor andere lezers.
Stuur dan uw tekst naar pr_service@ngv.nl

De webredactie.

  terug naar top

Nieuws

Kort verslag van de buitengewone Algemene Vergadering van 28 september 2013

(29 sep) Zoals na elke Algemene Vergadering (AV) ook deze keer een kort verslag. Een definitief verslag komt later.
Attentie: U moet eerst inloggen als NGV-lid om het verslag te kunnen lezen. Lees verder..
 

Column nr. 38

(28 sep)

Enige tijd geleden zat ik op het archief in Fryslân aan tafel bij een vogelverzamelaar. Hij verzamelt vogels. Op papier dan, beschrijvingen uit boedelinventarissen en liefst exemplaren met kooitje. En alleen uit Friesland (zoals Fryslân toen heette). We kregen het over de betekenis van zo'n beestje. De meningen waren verdeeld. Ik zocht daarom maar even op google.nl en kwam op de volgende pagina: thuisacademie.ntr.nl. Onder het kopje clips vindt u 645 antwoorden op zaken die u altijd al had willen weten. Uiteraard niet allemaal op genealogisch of historisch gebied, maar de vogeltjes stonden er wel bij. Het was een soort rookmelder. Ze werden (onder andere) in de mijnen gebruikt. Was er te weinig frisse lucht, dan legde het beestje het loodje en wist men dat het daar niet veilig was. Het bruggetje (schreef Robyn me) naar de zoekterm mijnen ligt voor de hand. Dit levert een leuk filmpje op over werken in de mijnen. Lees verder..
 

Introductie Internetles over het gebruik van de WieWasWie- knop in GensDataPro

(27 sep) Vanaf GensDataPro versie 2.9.8.5 is het mogelijk om rechtstreeks aktegegevens van WieWasWie in te lezen .

Hierbij introduceert de NGV Dienst ComputerGenealogie een internetles over het gebruik van de WieWasWie-knop voor het inlezen van aktegegevens van WieWasWie in GensDataPro

Alles over het gebruik van de WieWasWie-knop wordt op een duidelijke manier uitgelegd in deze, deels interactieve, Internetles WieWasWie-knop die u kunt vinden op de startpagina van de GensDataPro website www.gensdatapro.nl of rechtstreeks via deze link


NGV Dienst ComputerGenealogie
Met dank aan Wim Timmerman van e-Learning à la Carte en Jacqueline Hofland van Geneaducatie. Lees verder..
 

De serie Herten in het Woud, Genealogie van de Familie de La Haye

(23 sep) Deze 10-delige serie is bijna volledig. Het heeft lang geduurd maar deel IX. De Molenaars ligt bij de drukker. Daarmee sluiten we de reeks over "onze" familie af. Het enige dat nog rest is deel X, waarin een Register Dit deel gaat over de molenaars, afstammelingen van een dochter van Hubert de la Haye en Maroie Moreau, die haar familienaam via haar zoons Dirick en Andrian aan haar nageslacht overdroeg. Lees verder..
 

Gens propria 2013 nr 3

(23 sep) Diverse aardige korte verhalen
3 grote stukken die lezenswaard zijn Lees verder..
 

Gelders archief nu officieel geopend!

(23 sep) Het archief is al sinds juni open, maar is nu officieel geopend door Prinses Margriet. Dat gebeurde afgelopen vrijdag 20 september, uiteraard werd de prinses ook rondgeleid.

Kijk het filmpje van omroep Gelderland over deze opening: link
Gisteren was er dan een open dag, die zeer druk bezocht werd,
lees wat 'Rheden nieuws nl' erover schrijft link Lees verder..
 

Escharen terug in de tijd, geschiedenis en genealogie in een dorp van de gemeente Grave

(23 sep) Is de geschiedenis van Escharen een onbeschreven blad? Bepaald niet. Het dorp heeft een geschiedenis die heel ver terug gaat.

Lees verder via de : link Lees verder..
 

Het grootste familiealbum van Nederland

(22 sep) Doe mee aan het grootste familiealbum van Nederland.
Deel het mooiste, grappigste of meest ontroerende portret van jouw familie in het online familiealbum. Samen geven deze foto's een indruk van de Nederlandse familie anno 2013. Het familiealbum wordt vanaf oktober bewaard als tijdsbeeld in het Nationaal Archief.
Stem tijdens fotoweek - tussen 20 t/m 29 september - op je favoriete foto.

 Lees verder..
 

Wijziging openingstijden bibliotheek/verenigingscentrum 'Ons Voorgeslacht'

(21 sep) M.i.v. september 2013 is het verenigingscentrum van de Hollandse Vereniging 'Ons Voorgeslacht' aan de Delftse Buitenwatersloot, alleen nog open op de 2e zaterdag van de maand.
Ook de openingstijd is aangepast en is vanaf heden van 11.30 uur tot 15.30 uur.

Een grote verandering hierbij is, dat het verenigingscentrum vanaf 2014
ook in de maanden juli en augustus geopend zal zijn op de 2e zaterdag van de maand.

Verder wordt momenteel gewerkt aan een constructie, waarbij openstelling op afroep mogelijk gemaakt wordt.
Zodra hierover meer bekend is, wordt dit bekend gemaakt. Lees verder..
 

Boek over Brabants dorpsleven tussen 1500 en 1800

(21 sep) Tussen herberg en hoogmis
Een Brabantse dorpssamenleving in de jaren 1500-1813

Er komt een nieuw boek uit. Sterker nog, het zijn zes boekjes! Tesbuukskes.
Die zes boekjes geven in maar liefst vierhonderd anekdotes een heldere, gedetailleerde, kostelijke en soms ook onthutsende inkijk in een dorpse samenleving in het zuidoosten van Brabant, aan de rand van de Peel.

Alle voorvallen, incidenten, bedreigingen, vechtpartijen, diefstallen, conflicten, scheldpartijen, arrestaties, verhoren, brandstichtingen en moordpartijen die in dit boek worden beschreven, zijn waar gebeurd. De mensen, ja zelfs de koeien, paarden, honden en ganzen die in de anekdotes een (hoofd-)rol spelen, hebben echt geleefd. Nee, de namen van de mensen zijn niet veranderd; redenen van privacy spelen na een paar eeuwen niet meer.
De bron van dit alles: de 16e, 17e en 18e-eeuwse procesdossiers uit het archief van de voormalige Commanderij Gemert.

Je gaat een tijdreis maken, de teletijdmachine blijkt tóch Lees verder..
 

Ambachten erkend als nationaal immaterieel erfgoed

(21 sep) Op vrijdag 21 september zijn het papierscheppen, de papierknipkunst, het diamant bewerken, het Staphorster stipwerk en het Fries houtsnijwerk erkend als belangrijk nationaal cultuurgoed. Ze zijn namelijk geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Tijdens een plechtige bijeenkomst werden de certificaten getekend en kregen de ambachtslieden hun embleem.

Nederland heeft een lange traditie van hoogwaardig ambachtelijk werk. Ook in het buitenland was Nederland bekend om zijn kunde. Denk maar aan Tsaar Peter de Grote die speciaal naar Nederland kwam om ambachtelijk werk te leren. In de afgelopen decennia werd het de droom van alle ouders om hun kinderen te laten studeren. De slimheid met het hoofd ging ten koste van de slimheid met de handen. Lees verder..
 

Alle Thoolse weeskamerarchieven nu digitaal toegankelijk

(20 sep) Vanaf 20 september zijn de weeskamerarchieven van alle plaatsen in de gemeente Tholen digitaal beschikbaar via de website van het archief archieftholen.nl.
Hierdoor is een heel belangrijke bron voor het traceren van de familiegeschiedenis online beschikbaar gekomen. De stukken dateren van 1550 tot 1811.
Deze archieven zijn bovendien voor een groot deel al op naam toegankelijk. Lees verder..
 

Mededeling HB: verslag vergadering op woensdag 18 september

(20 sep) Hierbij een beknopt verslag van HB-vergadering op woensdagmiddag 18 september 2013
Als u eerst inlogt als NGV-lid, kunt u het verslag lezen Lees verder..
 

Nieuwe Landgenoten, een samenwerkingsproject van de Universiteit Maastricht en de Univ.van Aken

(18 sep) De Selfkant, vlakbij Sittard, Kreis Heinsberg (D), bleek het ideale onderwerp voor een internationaal project als dit. Ten eerste vanwege het internationale karakter van de streek en bovendien door de aanwezigheid van voldoende primaire bronnen in zowel de Nederlandse als Duitse taal. Er is hierbij intensief samengewerkt door de Universiteit Maastricht, Universiteit Aken, het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) en het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL).
De openbare presentatie voor geïnteresseerden zal plaatsvinden zondagmiddag 13 oktober 2013 in de Zehntscheune (Tiendschuur) te Selfkant-Millen.

 Lees verder..
 

Uw onderzoek en de wetenschap - samen sterker

(18 sep) Ons onderzoeksteam van de Universiteit Utrecht is onlangs een project gestart, waarbij wij gebruik willen gaan maken van de kennis en expertise van genealogisch onderzoekers. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met het Centraal Bureau voor Genealogie.

In de eerste fase van ons onderzoek richten we ons vooral op de methodologie: door middel van een enquête willen we graag zicht krijgen op de werkwijze van genealogisch onderzoekers. Deze enquête vindt online plaats; deelnemers kunnen aan het eind van de enquête aangeven of zij ook graag mee willen doen aan de volgende fasen van ons onderzoek.

Voor een uitgebreide uitleg over de enquête klik op collective-action.info/Genealogie . Hier kunt u doorklikken naar de enquête.
Voor een (Engelstalige) uitgebreide beschrijving van het overkoepelende project verwijs ik u graag naar: linkLees verder..
 

Brabants Historisch Informatie Centrum en Weekend van de Wetenschap zat. 5 okt. 2013

(18 sep) Een fort vol geschiedenis: ontdek het verleden in de schatkamer van Brabant.
Met rondleidingen door de studiezalen en de depots, die op andere dagen voor het publiek gesloten blijven.

Vragen over vroeger? Benieuwd naar je voorouders? Of nieuwsgierig naar de geschiedenis van je stad of streek? Het Brabants Historisch Informatie Centrum in 's-Hertogenbosch is dé schatkamer van Brabant. Duizenden perkamenten charters, oude documenten, prachtige foto’s en kleurrijke kaarten liggen er te wachten om ontdekt te worden. Daarom doet het BHIC op zaterdag 5 oktober mee aan het Weekend van de Wetenschap, een landelijk festival vol wetenschap en techniek dat op initiatief van het Nationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie (NCWT) wordt georganiseerd.


De 17e-eeuwse Citadel, het onderkomen van het BHIC in den Bosch Lees verder..
 

Mededeling HB: verslag bestuursvergadering 11 sept 2013

(17 sep) Hierbij een beknopt verslag van HB-vergadering op 11 september 2013.
Als u eerst inlogt als NGV-lid, kunt u het verslag lezen. Lees verder..
 

Rijnlans2013 nr 3

(17 sep) Enkele wetenswaardigheden Lees verder..
 

Z.M. Koning Willem-Alexander opent op 15 okt. het nieuwe publiekscentrum v.h. Nationaal Archief

(16 sep) Op dinsdag 15 oktober opent Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander het nieuwe publiekscentrum van het Nationaal Archief. De tentoonstelling Het geheugenpaleis – met je hoofd in de archieven markeert de opening.In deze eerste tentoonstelling in eigen huis wordt de omvangrijke archiefcollectie op verrassende en interactieve wijze gepresenteerd. Lees verder..
 

'Prinsjesdag' - Haags Gemeentearchief

(16 sep) Op Prinsjesdag, dinsdag 17 september 2013, gaat het stadhuis om 15.00 uur dicht.

Oók de studiezalen van het Haags Gemeentearchief, die immers gevestigd zijn in het stadhuis, zijn die dag vanaf 15.00 uur gesloten.
Meer over Prinsjesdag lezen? link Lees verder..
 

Twente genealogisch 2013 nr 3

(15 sep) Fraai uitgevoerd en rijk gevuld nummer Lees verder..
 

Cursus Stamboom onderzoek voor beginners

(13 sep) In het Westfries Archief wordt in oktober en november 2013 weer een cursus Stamboomonderzoek voor beginners gegeven. Lees verder..
 

Mededeling HB: verslag bestuursvergadering

(13 sep) Hierbij een beknopt verslag van HB-vergadering op 4 september 2013.
Als u eerst inlogt als NGV-lid, kunt u het verslag lezen. Lees verder..
 

Hollands Noorderkwartier september 2013 nr 3

(12 sep) Drie noemenswaardige grotere artikelen: Lees verder..
 

Open Huis Streekarchief Midden-Holland op 14 september

(12 sep) Van voorouders en andere archiefschatten tot oude handschriften en een mini-schoolreünie. Streekarchief Midden-Holland houdt open huis op zaterdag 14 september van 10 - 16.30 uur! Lees verder..
 

Famillement Leiden 2014 in Hooglandse Kerk

(08 sep) Evenals vorig jaar zal er in 2014 weer een Famillement plaatsvinden.

Datum: woensdag 8 oktober 2014

Locatie: Leiden in de Hooglandse Kerk.


In de Blog staat hierover het volgende te lezen:

"De grote laatgotische kruisbasiliek (gebouwd tussen 1377 en 1535) in hartje centrum van Leiden nabij de Burcht is een prachtige locatie voor een evenement zoals het Famillement. De kerk biedt voldoende ruimte voor een groot aantal deelnemers. De zogenaamde 'winterkerk', tegenover het koor, kan worden afgescheiden en dienst doen als ruimte voor lezingen. In het gebouw zijn ook nog een paar kleinere ruimtes beschikbaar voor o.a. workshops."

Wie meer wil weten over het famillement gaat naar de blogspot link Lees verder..
 

Mededelingenblad Zaanstreek-Waterland, augustus 2013

(08 sep) Diverse aardige korte verhalen en twee lezenswaardige langere verhalen Lees verder..
 

Derde serie "Brieven boven water" gestart

(07 sep) Op zaterdag 7 september is een nieuwe serie van het programma "Brieven boven water" op de televisie gestart.

De uitzendingen zijn te zien Ned. 2 om 21.15 uur
De eerstvolgende uitzending is op 14 september.
Zie link Lees verder..
 

Reactie op de problemen binnen de NGV

(07 sep) Het Bestuur van de afdeling West Noord-Brabant heeft de mededeling van het hoofdbestuur met de daarop volgende reacties gelezen en is na rijp beraad gekomen tot het volgende standpunt. Lees verder..
 

Kempen-Peelland sept 2013

(07 sep) 3 aardige artikelen Lees verder..
 

Noordkopstukken 2013 nr 3

(06 sep) Goed uitgewerkt verhaal over de slavernij in Suriname. Aanbevolen Lees verder..
 

Gepermeteerd 2013 september

(05 sep) 2 oude genealogieën Lees verder..
 

Opening expositie internationaal museum voor familiegeschiedenis in Eijsden 14/15 sept.

(04 sep) Het internationaal museum voor familiegeschiedenis in Eijsden presenteert zich in het weekend van 14 en 15 september 2013 voor het eerst aan het publiek, met een tentoonstelling over het gebouw dat het zelf betrekt: het ursulinenklooster.Lees verder via de : link

Ook heraldiek komt flink aan bod zie: link Lees verder..
 

De NGV heeft de 2000e tweet geplaatst
(gaat over geloftesignaten Bommelerwaard)

(04 sep) Het is een retweet en betreft een bericht van het Streekarchief Bommelerwaard over de registers van de Vrijwillige Rechtspraak die nu allemaal online staan.
Het berichtje is inmiddels ook weer geretweet.

 Lees verder..
 

Aqua vitae 2013 nr 2

(04 sep) Johan Voorburg: De wonderbaarlijke levensloop van Geertrui van Alphen (Asch 1763-Vreeswijk 1820) met geneagram van de familie Geitenbeek, en van Alphen en Dirck de Kruijf (vooral Buren en omgeving)
M. Schelling: Waar in Ophemert woonde mijn voorouders nu eigenlijk (overzicht oude straatnamen-huisnummer-bewoner register van voor 1963) Lees verder..
 

Fryslân op de kaart

(03 sep)
Tresoar is het collectieve geheugen van Fryslân. In onze depots bewaren we 30.000 meter aan boeken en documenten over onze provincie. Een belangrijk onderdeel van al dat materiaal is de grote kaartencollectie. Kaarten verbeelden het landschap door de eeuwen heen en zijn een belangrijke bron voor lokale en regionale geschiedenis.

Duizenden kaarten zijn inmiddels gedigitaliseerd. In samenwerking met DeeEnAa , dat het online platform FrieslandWonderland beheert, is een deel van die kaarten op een nieuwe, innovatieve manier beschikbaar gesteld.
Daarbij is de verbeeldingskracht van het historisch kaartmateriaal verder vergroot door er twee dimensies aan toe te voegen: de lokale dimensie en de tijd-dimensie. Lees verder..
 

Genever 2013 nr 3

(03 sep) Degelijke genealogische studies Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Evenementen binnenkort

di 01 okt Hoogeveen Genealogisch inloopspreekuur
di 01 okt Haarlem Voorouder-spreekuur
di 01 okt Schinveld Bijeenkomst GensDataPro
wo 02 okt Utrecht Voorouderspreekuur in het Utrechts Archief aan de Hamburgerstraat 28 te Utrecht
wo 02 okt Grave Genealogisch spreekuur
do 03 okt Apeldoorn Lezing: "Wat kunnen genealogische websites je bieden?"
za 05 okt Assen Genealogische dag HCC!Genealogie en Drents Archief
za 05 okt Best STAMBOOMONDERZOEK, iets voor u ... ?! 'misschien kunnen wij helpen'
za 05 okt Nijkerk PRO-GEN-gebruikersgroep contactdag en algemene vergadering
za 05 okt Kapelle(Zld) "Voorouders als vissers op Goeree-Overflakkee"
di 08 okt Apeldoorn Tachtig jaar oorlog op de Veluwe; De Opstand vanuit Oost-Nederlands perspectief
di 08 okt Eindhoven Het gebruik van merktekens vanaf de hunebedden tot heden
di 08 okt Eersel Lezing: 'Onze voorgeschiedenis, ons DNA en we zijn allemaal familie van elkaar' door Toon van Gestel
wo 09 okt Alkmaar NGV-HNK afdelingsbijeenkomst. Lezing: "Het Noord-Hollands kanaal en zijn dorpen"
wo 09 okt Utrecht Een Europees Geallieerd Leger Tegen Napoleon
wo 09 okt De Meern Volksgebruiken in de regio
do 10 okt Amersfoort Genealogisch spreekuur
do 10 okt Grave Archivalia in de stad Grave en het Land van Cuijk
vr 11 okt 's-Gravenhage Symposium over Miniatuurkunst in de Noordelijke Nederlanden
vr 11 okt 's-Gravenhage Minisymposium DNA-Genealogie
vr 11 okt Tiel Genealogisch Café
za 12 okt Leiden Contactochtend, op zoek naar voorouders
za 12 okt Weesp Webmasterdag NGV
za 12 okt Borne Vervolg van de geschiedenis van Avereest als voorbeeld voor het toegankelijk maken van bronnen.
ma 14 okt 's-Gravenhage Kennismakingsbijeenkomst CBG
di 15 okt Schinveld Bijeenkomst GensDataPro
di 15 okt Tiel De valkuil van naamsveranderingen.
di 15 okt Amersfoort Lezing over "Boeven in de familie"
di 15 okt Nijmegen F.J. Hallo (1808 - 1879) een veelzijdig ondernemer als passant in Nijmegen.
wo 16 okt 's-Hertogenbosch Excursie 's-Hertogenbosch Rondleiding in het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
wo 16 okt Groningen 18e-eeuwse Deense Sonttolregisters voor historisch onderzoek
do 17 okt Leiden Excursie naar het RAL
do 17 okt Schiedam Workshop over het 'Archieven Portaal Europa'
do 17 okt Berkhout Terug in de tijd: gekaapte brieven geven hun (taal)geheimen prijs
do 17 okt Pijnacker 100 Jaar Cultureel Leven in Pijnacker
vr 18 okt 's-Gravenhage Antiquarische Boekenmarkt CBG
za 19 okt Haarlem Voorouder-spreekuur
za 19 okt Haarlem Voorouder-spreekuur
za 19 okt Steenwijk 'Vorst en Volk', is 't thema op Steenwijkerlandse Archievendag
za 19 okt Nijmegen Van Peter naar Karel (de Grote)
za 19 okt Leeuwarden Een doorbraak na veertig jaar
ma 21 okt Sittard Genealogisch Onderzoek in Duitsland
wo 23 okt Leiden Lezing: Heraldiek, gecodeerde genealogie
do 24 okt Tilburg. De Geschiedenis van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden en de rol van Noord-Brabant
vr 25 okt Den Helder Family Search
za 26 okt Baarn Najaarsvergadering WGOD 2013
za 26 okt Hellevoetsluis Familiedag Gen. Ver. Klapwijk
za 26 okt Weert Heren en onderdanen tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden
di 29 okt 's-Gravenhage Stamboomcafé (Let op! aanvang: 16.00 uur)
di 29 okt Purmerend Paleografie voor gevorderden (10 lessen om de week)
di 29 okt Schinveld Bijeenkomst GensDataPro
wo 30 okt Haarlem De familie Van Nassau Zuilenstein ; the naughty Nassau's
do 31 okt Eindhoven Informatie- en kennismakingsbijeenkomst voor (nieuwe) leden

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. terug naar top

Cursussen binnenkort

di 01 okt Rotterdam Genealogie
di 01 okt Utrecht Workshop Bloggen, deel je wereld !
wo 02 okt Amsterdam Joodse Genealogie
wo 02 okt Emmen Hoe kom ik in het nieuws? (o.a. persbericht)
wo 02 okt Rotterdam Paleografie
do 03 okt Zutphen Basiscursus Stamboomonderzoek
do 03 okt Grou Stamboomonderzoek voor beginners
do 03 okt Nunspeet Genealogie voor beginners
vr 04 okt Breda Workshop Stamboomonderzoek
vr 04 okt Hoorn Stamboomonderzoek voor beginners
za 05 okt 's-Gravenhage Paleografie voor beginners
za 05 okt 's-Gravenhage Paleografie voor gevorderden
za 05 okt Middelburg Wegwijs in archieven van scheepvaart
za 05 okt 's-Gravenhage Paleografie voor vergevorderden
ma 07 okt Utrecht Uit Betrouwbare Bron, Levensverhalen Schrijven (nog enkele plaatsen over)
di 08 okt 's-Gravenhage 2e bijeenkomst van de Cursus Aldfaer
di 08 okt 's-Gravenhage Stamboomonderzoek voor beginners (volgeboekt)
di 08 okt Roermond Paleografie, heraldiek en genealogie
wo 09 okt Hengelo Oud Schrift
wo 09 okt Duizel Genealogie voor beginners
do 10 okt Tilburg Onderzoek je woonomgeving
do 10 okt Gemert Oud-schrift vervolgcursus
do 10 okt Den Hoorn 7 Dingen: wegwijs op het web in 7 stappen
vr 11 okt Doetinchem Stamboomonderzoek voor gevorderden
vr 11 okt Breda Oudschrift voor beginners
vr 11 okt Culemborg Facebook
za 12 okt Groningen "Haal meer voorouders uit uw computer"
ma 14 okt Eindhoven Genealogisch computerprogramma Aldfaer
ma 21 okt Middelburg Boerderijonderzoek, hoe doe je dat? Wegwijs in archieven en collecties
ma 21 okt Arnhem Computervaardigheden: workshop Happy zooming in Prezi
di 22 okt Groningen Lezen van oude handschriften voor beginners (volgeboekt)
do 24 okt Sittard Uw stamboom op de computer
do 24 okt Middelburg Wat staat daar? Paleografie voor beginners.
ma 28 okt 's-Gravenhage Geavanceerd personen en archieven zoeken via internet (volgeboekt!)
di 29 okt Stadskanaal Wat is genealogie?
di 29 okt Putten Genealogie voor beginners
di 29 okt Tiel Stamboomonderzoek (genealogie) voor beginners
di 29 okt Purmerend Paleografie voor gevorderden
di 29 okt Tiel Oud-schrift (paleografie) voor beginners
do 31 okt Amersfoort Genealogie
vr 01 nov Breda Workshop Huizenonderzoek
za 02 nov Purmerend Workshop Computergenealogie door de NGV
di 05 nov Darp (Gem. Westerveld) Leer je familiegeschiedenis kennen (meerdaagse cursus)
wo 06 nov Heerhugowaard De bloeitijd van de Nederlandse cartografie (lezingencyclus)
wo 06 nov Den Helder Genealogie
do 07 nov Breda Kadaster workshop
vr 08 nov Groningen Schrijf je eigen verhaal.
za 09 nov Amsterdam Huizenonderzoek in Amsterdam
vr 15 nov Breda Workshop Stamboomonderzoek
vr 29 nov Breda Workshop Huizenonderzoek
vr 29 nov Leeuwarden Beter zoeken op internet

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. terug naar top

Recente prikbordberichten

27 sep DOORBRAAK: Samenwerking ANCESTRY.COM em FAMILYSEARCH.ORG
27 sep Een levensduur van meer dan honderd jaar: van uitzondering naar regel?
26 sep Billion Graves
25 sep Wie kan informatie geven over bijgaande foto met Cornelis IJff en Jaap van Sante
25 sep Update Provinciaal Bestuurlijk Archief met 2400 familienamen
24 sep Jan Si(e)mon de Hondt en Gerretje de Haan
24 sep Johan George de Hondt en Sijmetje Viser
23 sep kool x pijl
23 sep Van der Meer, Smit, Bulloper, Sleutel,
23 sep Claas Timmerman x Maartje Leek
22 sep Ursulinenklooster verkocht aan Internationale Museum voor familiegeschiedenis
22 sep Sprenger in Amsterdam
22 sep Aeckerlin Heinrich
19 sep Welke Nederlandse bestanden kan men bij de mormonen vinden
16 sep Kleine tip bij zoeken buitenlandse voorouders.
16 sep Wie kan deze Duitse akte uit 1827 in Gothisch schrift lezen?
15 sep Hendrik ter Mors
14 sep Hans Gramberg
14 sep van Opstal-Goossen
14 sep van Opstal-Goossen
13 sep Het gezin Van Dinter-Van der Stappen, Ravenstein
11 sep Update Provinciaal Bestuurlijk Archief met 580 familienamen
10 sep Drie Berichten Tilburgs Archief
08 sep Reactie op: reactie op de problemen binnen de NGV
07 sep Rostocker Matrikelportal - Immatrikulation
07 sep Ezardus Krugers * circa 1500 (Utrecht Dioezese)
04 sep Familie Fretz in Hinsbeck Duitsland
01 sep Cornelis Verveer geb.1670 te jaarsveld of willige langerak,
01 sep Wanneer en waar overleed Helena Bosscher *22-10-1783 Amsterdam?

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

Recente verslagen van evenementen

do 26 sep 's-Hertogenbosch

 
Voor meer verslagen, raadpleeg het  Archief alle evenementen. terug naar top

Recente publicaties van leden

22 sep Website Stichting Vrienden van de Historie van de Vakbeweging (VHV)

 
Voor een overzicht van alle publicaties, zie Publicaties. terug naar top

Recente genealogische artikelen

25 sep De Duitse burgerlijke stand
22 sep Baltsradius, wat is dat ?
21 sep `De Amerikanen zijn tuk op genealogie
20 sep OVERNAME GEWELD IN DE GENEALOGISCHE WERELD
18 sep Belangrijk nieuws voor joodse genealogen

 
Voor een uitgebreider artikelenoverzicht: zie Artikelen. terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door op de NGV website www.ngv.nl via de rechterkolom eerst in te loggen, dan te klikken op “mijn profiel” en in het tweede blok via “gegevens aanpassen” het vinkje weg te halen bij “wilt u de ngv-nieuwsbrief ontvangen?”.

©2013 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257