NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NGV Nieuwsbrief 2013 nummer 50

zondag 1 september 2013

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Nieuws
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort
Recente prikbordberichten


Nieuws van de redactie

Nieuws over de NGV

Het zal u niet zijn ontgaan dat er wat problemen zijn ontstaan in het HB en met de redactie van Gens Nostra. De meesten van u zullen de berichten hierover inmiddels wel hebben gezien en gelezen. De ontwikkelingen gaan redelijk snel en dus heeft het geen zin om hier een huidige situatie aan te geven want deze kan morgen alweer zijn achterhaald. Graag verwijzen we dan ook naar de 'Actueel' pagina van de NGV website, daar vindt u de laatste ontwikkelingen en reacties bij 'Landelijk nieuws' of in de kop van de pagina bij 'Van het hoofdbestuur'.

Mede door deze ontwikkelingen is de geplande afdelingsvoorzitters vergadering vervallen, daarvoor in de plaats is er een buitengewone Algemene Vergadering waarvoor de uitnodigingen inmiddels zijn verzonden.

Project digitalisering

We gaan onze archieven via internet toegankelijk maken!
In verschillende afdelingen wordt door enthousiaste leden al delen van de eigen archieven gedigitaliseerd en op internet gezet. Zo kunnen we thuis direct gegevens vinden, zonder te reizen, zonder openingstijden en zonder het nalopen van indexen.

Er was een tijd, nog maar enkele jaren geleden, dat voor het raadplegen van de gegevens in de Burgerlijke Stand naar de provincie hoofdplaats gereisd moest worden. Nu doen we dit ook gewoon thuis. Voor een diepergaand onderzoek moeten we (nog) wel naar het archief reizen, maar we kunnen ons, dank zij de digitalisering, veel beter op zo’n bezoek voorbereiden.

Dat gaan we ook zo doen met de archieven van de NGV. Het Verenigingscentrum in Weesp staat vol met heel boeiende zaken, maar het vinden daarvan kost nu veel tijd, geld en energie. Dat moet beter, sneller en goedkoper. Het is tijd om dat te gaan verbeteren. De voorbereidingen zijn in volle gang en in de najaarsvergadering van de afdelingen willen we daarover graag meer vertellen.

We gaan alle leden vragen mee te werken. Al met een uurtje per week helpt u uw medegenealogen verder om te vinden wat men zoekt. En dat geldt zo ook voor uzelf! De komende tijd is dat vooral voor de scans uit het VC, maar binnenkort kunnen ook de afdelingen met deze activiteiten starten.

Ook via de maandelijkse brief zullen we u blijven informeren en kijk voor wat meer info op onze NGV website.

Bas Lems, Projectleider Digitalisering.

Nederlanders zijn verknocht aan hun eigen regio

Begin dit jaar lanceerde het Meertens Instituut een nieuwe databank over migratie in Nederland in de 20e eeuw. Hoe kwam deze databank tot stand en wat kun je erin opzoeken? Op deze vragen geeft onderzoeker Gerrit Bloothooft antwoord. Bloothooft is als naamkundige werkzaam aan de Universiteit Utrecht en werkt samen met het Meertens Instituut.

 
Naamkundige Gerrit Bloothooft

“We hadden natuurlijk al de familienamenbank en de voornamenbank”, begint Bloothooft. “In die eerste databank kun je bijvoorbeeld zien hoe bepaalde familienamen verspreid zijn over het land. Daaruit kun je dus al globale migratiepatronen afleiden. Van verschillende kanten kregen we de vraag of we die informatie niet uit konden breiden. De gegevens die ten grondslag liggen aan de voornamenbank konden ons hierbij helpen. Deze zijn afkomstig uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).”

Honkvast

“De GBA bevat gegevens van alle mensen in Nederland die in of na 1994 leefden, dat is het jaar van digitalisatie van de GBA. Maar ook de gegevens van iemands ouders worden vermeld, zelfs wanneer deze in 1994 niet meer in leven waren. Daardoor is ons databestand min of meer compleet vanaf 1930. Maar als die ouders in 1994 nog wél in leven waren, kennen we ook de grootouders, inclusief hun geboorteplaats. We hebben zelfs nog gegevens van zo’n veertig procent van de mensen die geboren zijn rond 1880. Daarmee heb je vier generaties te pakken. Door hun geboorteplaatsen en hun huidige woonplaatsen te vergelijken kom je meer te weten over de migratie van Nederlanders. En dan blijkt dat Nederlanders tamelijk honkvast zijn.”

“Voor de beschrijving van de herkomst van personen en hun voorouders hebben we de generatie van 30-50 jaar als startpunt genomen. In deze levensfase, waarin veel mensen een baan en kinderen hebben, is over het algemeen weinig behoefte om te verhuizen. Vervolgens hebben we per plaats gekeken waar deze groep mensen is geboren. Dat brengen we procentueel in kaart. Daarnaast kunnen we op een andere kaart laten zien waar de ouders van deze groep mensen zijn geboren. Hetzelfde geldt voor de grootouders en de overgrootouders. Zo kom je te weten waar de wortels liggen van de huidige bevolking van een plaats. Vervolgens draaiden we het om en gingen we kijken naar de mensen die tussen 1880 en 1900 geboren zijn in een bepaalde plaats. Van deze groep kun je in kaart brengen waar nu de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen wonen. Op die manier kun je zien hoe de oorspronkelijke bevolking van een plaats zich heeft verspreid.”

Dialectbehoud

Waarom is dit nu interessant voor onderzoek naar taal en cultuur? Bloothooft: “Omdat je kunt verwachten dat talige en culturele uitingen beter behouden blijven in plaatsen en gebieden waar betrekkelijk weinig verhuisd wordt. En daar hebben we ook voorbeelden van gevonden. Denk aan Urk, Staphorst, Katwijk. In deze plaatsen zie je weinig mensen vertrekken, en je ziet er ook weinig nieuwe mensen naartoe gaan. Maar ook in regio’s (de databank maakt gebruik van de indeling in zogenaamde COROP-gebieden) zoals Zuid-Limburg en Twente verhuist de bevolking relatief weinig. En juist hier wordt nog veel dialect gesproken.”

 
Hotfield, Flickr

Op de website kun je ook naar de migratie per provincie kijken, legt de onderzoeker uit. “Als je naar zo’n grotere eenheid kijkt, dan zie je dat Nederlanders erg regiogebonden zijn. Mensen verhuizen weinig uit hun provincie. Voor de provincie Utrecht geldt dit het minst. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen: als je in Utrecht woont, dan kun je alle kanten op.”

Behalve migratie binnen Nederland, geeft de databank ook informatie over migratie uit het buitenland. “In Amsterdam bijvoorbeeld, zie je dat 30 procent van de inwoners tussen de 30-50 jaar in het buitenland is geboren. Rotterdam en Den Haag hebben vergelijkbare cijfers. In die laatste stad zie je bovendien dat van de vorige generatie 4 procent afkomstig is uit Nederlands-Indië. Van deze groep mensen kennen we overigens de (over)grootouders niet. Dus voor eerdere generaties raken de cijfers wat dat betreft vertekend.”

 

Deze overzichtskaart toont het percentage inwoners (tussen 30-50 jaar) waarvan de overgrootouders al in dezelfde plaats woonden. Vanuit donkere plaatsen wordt weinig verhuisd. Van bijvoorbeeld de huidige bevolking van Staphorst of Urk woonde 54% van de overgrootouders er ook al. Je ziet een aantal tendensen: vooral van het platteland in Holland en Utrecht vertrekt men; eenmaal in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam of Maastricht dan blijft men er veelal ook; er zijn een aantal conservatieve plattelandsgemeenten en vissersdorpen, en Zeeuws-Vlaanderen waar men generatie na generatie blijft wonen; in wat mindere mate geldt dat voor het platteland van Overijssel, de Achterhoek, het rivierengebied, Zeeland en Noord-Limburg. In rijke gemeenten zoals Bloemendaal en Rozendaal komen daarentegen steeds nieuwe mensen wonen.

Kleine afstanden

De website is vooral bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in plaatselijke en regionale geschiedenis. “We geven dus geen informatie per familienaam. De kaarten scheppen een breder perspectief: vanuit de gemeente, de regio en de provincie. De website is ook een beetje bedoeld om mensen aan het denken te zetten en aan te sporen tot onderzoek.” Zelf doet Bloothooft vooral onderzoek naar de verspreiding van familienamen, maar ook is hij geïnteresseerd in de kilometerafstand tussen grootouders en kleinkinderen in relatie tot leeftijd. “Die afstand is over het algemeen stabiel tot kinderen 20 zijn. Tussen de 20 en 30 jaar wordt er verhuisd. Dan gaan die kinderen zelf weer een gezin vormen en dan blijven ze op één plek. Zolang kinderen bij hun ouders wonen is de gemiddelde afstand tot de grootouders in Nederland 22 kilometer. Als ze zelf een gezin stichten wordt die afstand iets groter en loopt die op tot gemiddeld zo’n 35 kilometer. Maar de helft van de kinderen woont minder dan 6 km van de grootouders wat later oploopt tot 14 km. Dat laat zien dat we in Nederland over relatief kleine afstanden verhuizen.”
Bron: www.kennislink.nl

Wat korte berichten

Verzameling Ortssippenbücher van kerkdorpen in Oost-Friesland beschikbaar
Vele mensen met Groninger voorgeslacht komen vroeg of laat voorouders tegen die uit Oost-Friesland afkomstig zijn. Het voorouderonderzoek in Duits gaat heel anders in zijn werk dan in Nederland. Een belangrijke bron daarvoor zijn de zgn. Ortssippenbücher van kerkdorpen.

 

In zo’n Ortssippenbuch (OSB) zijn alle gegevens uit de doop-, trouw- en begraafregisters opgenomen. De inwoners van het betreffende dorp worden naar gezin ingedeeld. Een nummersysteem maakt het vrij eenvoudig om van een persoon voor- en nageslacht te vinden. Voor zover ze in het zelfde dorp woonden tenminste. Soms wordt verwezen naar OSB’s van andere dorpen. Veel OSB’s bevatten ook andere interessante bronnen, zoals belastingregisters, lijsten van lidmaten, hypotheekregisters e.d. Mede doordat binnen enkele jaren van vrijwel elk dorp in Ostfriesland een OSB beschikbaar zal zijn, vormen de Ortssippenbücher een prachtige bron voor elke genealoog met Ostfriese roots.

Door bemiddeling van een relatie konden de Groninger Archieven een grote verzameling Oostfriese Ortssippenbücher verwerven. Deze naslagwerken zijn nu allemaal opgenomen in onze bibliotheek. Als u het woord invult in de zoekregel op de homepage van onze website, krijgt u als resultaat een overzicht van de meer dan 100 aanwezige Ortssipenbücher. U kunt deze aanvragen en inzien in onze studiezaal. Er zijn slechts vijf Ostfriese OSB’s op internet raadpleegbaar. In andere gebieden van Duitsland zijn dat er aanmerkelijk meer, zie hiervoor www.online-ofb.de.
Bron: www.groningerarchieven.nl

Een Graafs juweeltje uit 1473
Het leek een hopeloze opdracht: op zoek gaan naar een brief van hertog Karel de Stoute van Bourgondië in de ongeordende brieven van het Graafse stadsarchief. Toch was dit precies wat een Franse vrouw het BHIC vroeg. Vijf grote dozen met honderden papieren uit de 15e en 16e eeuw lagen te wachten om onderzocht te worden. Uit een oud boek, geschreven in 1752, bleek dat de brief er ooit geweest moet zijn, maar wie weet was hij wel kwijtgeraakt of zelfs verbrand! Toch gingen we op zoek naar deze bijzondere brief…

Enige kennis van het oud schrift was vereist, want de handschriften van de graven en hertogen uit de 15eeeuw zagen er toch net iets anders uit dan die van ons. Om deze reden duurde het onderzoek door al deze brieven natuurlijk nóg langer.

Uiteindelijk, na anderhalf uur speurwerk, kwam de brief uit 1473 dan toch boven water! Deze kon namelijk herkend worden aan de aanhef van Karel. Zo’n hooggeplaatste hertog stuurde natuurlijk niet dagelijks een berichtje aan het Graafse stadsbestuur. En dit exemplaar bevatte ook nog eens een belangrijke boodschap voor het vestingstadje: Karel, hertog van Bourgondië, vroeg Grave om hem te huldigen en als heer aan te nemen.

Dat was nogal een verandering voor de Graafse burgers! Hun vorige heer, hertog Arnold van Gelre, was overleden en had zijn bezittingen in Gelre aan Karel verkocht voor ‘een merkelyke groote somme van penningen’, zo blijkt uit de brief. Nu kwam Grave dus te vallen onder de heerschappij van de machtige Bourgondiërs, die in de 15e eeuw grote gedeelten van de Lage Landen en Frankrijk in bezit hadden.

 
Hierboven de brief van Karel de Stoute, waarin hij zich presenteert als de nieuwe heer van Grave

In deze brief laat Karel weten dat de dood van Arnold hem ter ore is gekomen en dat hij daarom de stad in zal nemen en als nieuwe heer van Grave gehuldigd wenst te worden. Om niet al te veeleisend over te komen, belooft Karel de stad en haar burgers voor ‘overlast te beschutten en te beschermen’ en een ‘getrou goed en genadig Heer te zijn’, zodat de burgers van Grave hem later zouden bedanken.
Bron: www.brabantbekijken.nl

Koninklijk portret op de Nederlandse munt
Milan van Lange
Op 6 februari 2013 is de eerste Koninklijke Nederlandse Munt ter ere van de aanstaande troonswisseling geslagen. Na zijn inhuldiging zal Willem-Alexander afgebeeld worden op een nieuwe, eigen euromunt. Beatrix kijkt op haar munt naar links. Willem-Alexander zal op zijn nieuwe munt naar rechts kijken, net als zijn voorvader Willem I.

Toen prins Willem van Oranje-Nassau na het verslaan van de Fransen bij zijn terugkomst in Nederland enthousiast ontvangen werd, aanvaardde hij zijn regering als soeverein. Op 16 maart 1815 werd hij gekroond tot Koning Willem I der Nederlanden. Hij nam een nieuwe muntwet aan op 18 september 1816, waardoor de gulden nu verdeeld was in 100 centen en niet in 20 stuivers, zoals voorheen. Het decimale muntstelsel was ontstaan. Volgens een eeuwenoude gewoonte werd bij het aantreden van de vorst een nieuwe munt ontworpen. In 1817 werd de nieuwe gulden met het portret van Willem I voor het eerst geslagen. Dit ontwerp, met de tekst ‘koning(in) der Nederlanden’ en op de rand ‘god zij met ons’ bleef tot de invoering van de euro op 1 januari 2002 gehandhaafd.

Op munten met een kleine waarde, zoals centen en halve centen, werd geen portret van Willem I afgebeeld maar een versierde ‘W’. Vermoedelijk is deze ontwerpkeuze gemaakt omdat het minder eervol was om de koning af te beelden op munten van lagere waarde. Op ‘zijn’ gulden keek Willem I naar rechts. Toen zijn opvolger Willem II in 1840 koning der Nederlanden werd, keek de nieuwe koning met zijn gezicht naar links. Op deze manier keek hij zijn voorganger in de ogen. Het werd als oneerbiedwaardig gezien als opeenvolgende vorsten elkaar in de nek aankijken.

Zo werd het traditie dat bij een troonswisseling het gezichtsprofiel van de nieuwe vorst de andere kant op gericht is. Aangezien koningin Beatrix met haar gezicht naar links werd afgebeeld, zal de nieuwe Nederlandse euromunt met Willem-Alexander naar rechts kijken. Op de speciale abdicatiemunt, die in een oplage van 20 miljoen geslagen wordt, is een beeltenis te zien van moeder Beatrix en haar zoon Willem-Alexander.
Bron: www.isgeschiedenis.nl

Weet u

Een 'Voltigeerder' was een acrobaat te paard, aan de trapeze of op het evenwichtskoord. De benaming voltigeur komt ook voor.

Een 'Garfboer' was een pachtboer die van zijn graanoogst een bepaald deel als pacht moest afstaan in plaats van geld, ook wel op Garve bouwen genoemd. Een garf was een korenschoof (afgesneden en samengebonden halmen).
Wilt u zelf eens een stukje tekst plaatsen in de nieuwsbrief over iets wat het weten waard is voor andere lezers.
Stuur dan uw tekst naar pr_service@ngv.nl

De webredactie.

  terug naar top

Nieuws

Kwartier van nijmegen 2013 nr 3

(31 aug) Oorkonde aan oudste NGV-lid Nico Hamers Lees verder..
 

Land van Cuijck en Ravenstein 2013 nr 3

(31 aug) Wim Jaegers ontvangt zilveren NGV-speld van Roelof Vennik Lees verder..
 

Amersfoort en omstreken 2013 nr 3

(30 aug) Zilveren speld voor Cas Croon uitgereikt door Jan Netelbeek. Lees verder..
 

Column nr. 37

(30 aug)

Ter aanvulling van een gezinsstaat zocht ik enige overlijdensdatums. Ik kon ze niet vinden op wiewaswie.nl. Daarna tikte ik de naam van de moeder in en voilà: gevonden. Ergo: als u een datum niet kunt vinden, probeer het dan via de naam van één van de ouders.
Omdat nog niet alle geboortes in bovengenoemde site zijn ingevoerd bleef ik met enige onbekende geboortedatums zitten. Gelukkig is militieregister.nl wel gevuld en kon ik met behulp van die site nog enige leemtes opvullen. Vrij te zien zijn daar geboorteplaats- en geboortejaar. Werkt uiteraard alleen voor jongens/mannen.
U kunt natuurlijk ook, tegen betaling, op deze site de originele scan downloaden. Daarmee krijgt u de volledige staat van dienst. Lees verder..
 

Hoofdbestuur: verslag werkbespreking op woensdag 28 augustus

(29 aug) Verslag van een werkbespreking van het hoofdbestuur.
Alleen voor NGV-leden, dus even inloggen... Lees verder..
 

22 september open dag in nieuwe gebouw van Gelders Archief

(29 aug) Op zondagmiddag 22 september 2013 gaan de deuren van het gloednieuwe archiefpand open voor iedereen die geïnteresseerd is en een kijkje wil nemen. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden opent twee dagen eerder officieel het nieuwe gebouw van het Gelders Archief aan de Westervoortsedijk 67-D in Arnhem.

Het Gelders Archief is jarenlang op zoek geweest naar een nieuw onderkomen. Het splinternieuwe gebouw, dat is ontworpen door architect Kees Versluis van architectenbureau De Twee Snoeken, voldoet aan de modernste normen. De architect zegt over ‘zijn’ pand: “Met zijn champagnekleurige, aluminium huid doet het gebouw denken aan een opgetilde schatkist, waaronder een transparante publieksruimte aanwezig is”. Het staat vlakbij de Nederrijn en biedt een schitterend uitzicht over het rivierenlandschap. Lees verder..
 

Stichtse Heraut 2013 nr 3

(29 aug) 'n Boordevol nummer Lees verder..
 

Voortgang digitalisering bij de NGV (2)

(28 aug) Dit bericht is een vervolg op een nieuwsbericht van 13 maart 2013. Zie:
link Lees verder..
 

Van het hoofdbestuur: Redactie Gens Nostra

(28 aug) Hierbij een toelichting op de gang van zaken m.b.t. het opstappen van de redactie.
Dit bericht is alleen voor leden. Dus eerst inloggen! Lees verder..
 

Archief Eemland vanaf 2 september 5 dagen per week geopend

(28 aug) Om bezoekers nog beter van dienst te zijn, gaat Archief Eemland met ingang van maandag 2 september 2013 vijf werkdagen per week open. We gaan twee van die vijf dagen werken op afspraak. Zo bereiden wij ons en bezoekers voor op de nieuwe Eemhuis dienstverlening en -publieksruimten. Het betreft een proef om te zien of deze manier aanslaat bij het publiek.

Nieuwe werkwijze

In het Eemhuis beschikt Archief Eemland over twee publieksruimten: de studiezaal originelen en de openbare publieksruimte. Met de huidige bezetting - nu nog gericht op één publieksruimte - is het noodzakelijk om in de studiezaal te werken op afspraak. In het Eemhuis zal altijd minimaal één van de twee publieksruimten open zijn.

Daarom starten we vanaf 2 september 2013 met de proef `Studiezaal open op afspraak’.

We laten daarmee bezoekers en medewerkers wennen aan deze werkwijze. Het werken op afspraak zorgt ervoor dat Archief Eemland in het Eemhuis met de huidige bezetting twee publieksruimtes Lees verder..
 

Van het hoofdbestuur: Een reflectie over de afgelopen bestuursperiode. Hoe verder?

(28 aug) Met het vertrek van de voorzitter de Heer Rob Philippo verkeren we momenteel in een nieuwe situatie. We staan als NGV bovendien op een kruispunt van wegen waarbij we een keus moeten maken welke richting wij uitmoeten. Lees verder..
 

Bent u nog geen NGV-webmaster maar heeft u hiervoor wel belangstelling ?

(28 aug) Zie de aankondiging van de NGV-WebmasterdagLees verder via de :

link

En ook via de :
link Lees verder..
 

GensDataPro ook op Twitter

(27 aug) Met ingang van 27 augustus is GensDataPro ook op Twitter te vinden! Het adres is @GensDataPro ( link ).
Ook langs deze weg willen we u op de hoogte houden van nieuws over en rondom GensDataPro.
Op onze website gensdatapro.ngv.nl. ( link ) kunt u zich aanmelden als volger.


NGV Dienst ComputerGenealogie Lees verder..
 

Genealogisch Erfgoed Magazine 2013 nr 3

(27 aug) Lups: beroepen van vroeger; Koten: Het toilet als erfgoed; Kranen: winkelsluiting; Kranen: Johannus Beptis Brikkenaar, rooms priester en oculist; Renckens: grasduinen in brieven van geleerden; Horik: linked data; van Stipthpout: schatgraven in statistieken; van Noort: de handigste cloudprogramma's; Kranen: gezien door de ogen van een Engelse lady; Koten en Kranen: Staar, geschiedenis en behandeling; Klunder: overzicht genealogische publicaties Lees verder..
 

Apeldoorn en omgeving 2013 nr 2/3

(27 aug) Twee aardige verhalen Lees verder..
 

De afdeling Land van Cuijk en Ravenstein heeft sinds kort een Facebook-account

(25 aug) Op 10 mei jl. heeft de afdeling Cuijk & Ravensteijn een account op Facebook aangemaakt.
De afdeling is hiermee - voor zover bekend - de 3e NGV afdeling die een Facebookaccount heeft, de afdelingen Amersfoort en Betuwe waren al voorgegaan.
Toevallig is het dus: A, B, C
U kunt het bekijken op ... Lees verder..
 

Belangrijke mededeling van het hoofdbestuur

(22 aug) in onderstaand artikel vindt u het bericht van het NGV hoofdbestuur dat twee leden zich hebben teruggetrokken. Lees verder..
 

Actie "Niet Weggooien"(Doel: voorwerpen en documenten uit de oorlogsjaren bewaren in musea

(22 aug) Op de website link kunt u alles over deze actie lezen.
Welkom op de website van Actie Niet Weggooien, een initiatief van musea en instellingen die zich met de Tweede Wereldoorlog bezig houden. Het doel is om voorwerpen en documenten uit de oorlogsjaren, die nu nog thuis op zolder liggen, te bewaren voor de toekomst. En waar kan dat beter dan in een museum?

Als u iets wilt schenken...
U kunt op twee manieren iets schenken aan een museum. De gemakkelijkste manier is om uw schenking op deze website aan te melden bij een instelling naar keuze. Dat kan met het aanmeldformulier.link Maar u kunt ook zelf met uw schenking naar een museum gaan. Een lijst met deelnemende musea vindt u hier. link Lees verder..
 

Amstelland augustus 2013

(22 aug) Jubileumnummer t.g.v 65-jarig bestaan. Lees verder..
 

Eind deze week verschijnt het gecombineerde juli/augustusnummer van Gens Nostra

(20 aug) Het nummer bevat voorop nieuwe foto’s. De omslag is verstevigd. (Mooi)
Uit de inhoud van 64 pagina’s:

- F.W. van Alderwegen: Dengering

- Lodewijk van Duuren: Keesje van Domburg ofwel Cornelis Versluijs (1832-1911)

- Toon van Gestel: Populatiegenealogie. Theorie en praktijk van afstamming en verwantschap

- Martha Kist: Vergeet mij niet: het album van Janke Diederika Vlaskamp (1826-1903)

- Harmen Snel: Bij de kwartierstaat van Reinier Lucassen, kunstschilder*Verder
Tien bijdragen in de rubriek het portret van …, te weten die van: Lees verder..
 

Bevolkingsregisters Steenwijk en Steenwijkerwold

(20 aug) Het gemeentearchief Steenwijkerland maakt onderzoek naar voorouders makkelijker.

Steenwijkerland zet volgende stap in digitalisering bevolkingsregisters.

Het gemeentearchief van Steenwijkerland zet gegevens van duizenden personen uit de periode 1830-1890 online. Genealogen maar ook andere geïnteresseerden kunnen daardoor op een makkelijke en toegankelijk manier de bevolkingsregisters digitaal op naam doorzoeken. Lees verder..
 

BHIC zet ruim 800 charters en zegels uit Grave en Land van Cuijk online

(19 aug) “Verborgen” charters uit 14de – 19de eeuw blijken ware juweeltjes
Ze zaten nogal eens verscholen in envelopjes tussen andere archiefstukken. Bijvoorbeeld een akte van schenking door Otto, heer van Cuyk, aan het kapittel te Grave uit 1320, of een akte van verkoop van een huis aan de Hamstraat te Grave met twee uithangende schepenzegels uit 1531.

 Lees verder..
 

Antonius Succa: een nobele student van Andreas Vesalius.

(13 aug) Op sommige onverwachte plaatsen vind je soms belangrijke genealogische gegevens.Dit keer in het tijdschrift voor geneeskunde 2013 issue 14-15 pag 734 waar een genealogische fragment is te vinden uit de 16de eeuw van Antonius Succa: een nobele student van Andreas Vesalius. van de hand van O. Steeno, M. Biesbrouck, T. Goddeeris, Lees verder..
 

Meer dan 100.000 personen in databank Leudal (Midden-Limburg)

(11 aug) Centraal in Midden-Limburg, tussen de twee centrumsteden Roermond en Weert in, maar ook gelegen tussen de Peel en de Maas én grenzend aan België, ligt de grote plattelandsgemeente Leudal.
Leudal heeft ruim 36.000 inwoners (2013) verdeeld over 16 dorpskernen en is met een oppervlakte van circa 165 km² een van de grootste gemeenten van Limburg.

De Werkgroep Stamboomonderzoek van de Heemkundevereniging "Oos Naer", heeft zich onder meer ten doel gesteld persoonsgegevens van vroegere inwoners van de gemeente Leudal op een gemakkelijke manier toegankelijk te maken.

gemeentewapen Leudal Lees verder..
 

Rotterdam: 1340 zomer nr 3

(11 aug) Roelof Vennik Biografie van de bekende Rotterdamse voetballer en politicus Bok Corver (zie samenvattende biografie op deze website),
Roelof Vennik roept mensen op om meer oral history over het bombardement naar boven te brengen. Wie iets hierover te vertellen heeft kan contact met hem opnemen.
Dordenazoeker: belasting gegevens 1811 beschikbaar Lees verder..
 

Mededelingenblad Delfland 2013 nr 2

(11 aug) Belangrijk nummer wegens bijzondere aankondiging !! Lees verder..
 

GensDataPro 2.9.8.5: Rechtstreeks inlezen van aktegegevens van WieWasWie

(08 aug) De NGV heeft 8 augustus 2013 een nieuwe versie van GensDataPro uitgebracht: service-upgrade versie 2.9.8.5.

Deze versie staat in het teken van het rechtstreeks inlezen van aktegegevens van WieWasWie. Hiermee worden met één klik op de nieuwe WieWasWie-knop alle in de documentdetailpagina vermelde personen en relaties aangemaakt evenals de bron met bronkoppelingen naar de genoemde personen: een kant en klaar mini-stamboompje verschijnt.
Scans van de akte zijn later eenvoudig toe te voegen aan de, in GensDataPro aangemaakte, bron.

De aktegegevens van de volgende bronnen kunnen in GensDataPro worden ingelezen:
BS Geboorte
BS Huwelijk
BS Overlijden
DTB Dopen
DTB Trouwen
DTB Begraven
Bevolkingsregister (alleen de gegevens van de als eerst genoemde geregistreerde persoon)
Memories van Successie Lees verder..
 

Noitdorpsche Historiën vanaf heden op 'Facebook' en 'Twitter'

(08 aug) Op 7 augustus is de Facebook pagina van de historische vereniging van Nootdorp live gegaan, zie:>> link.
Een extra middel voor de communicatie en het delen van gegevens, foto’s, verhalen, enz.

Ook heeft de vereniging nu een Twitter account:>> link en ook hierop zal men af en toe berichten plaatsen. Lees verder..
 

Afschaffing slavernij 150 jaar geleden - programma Noord-Hollands-Archief

(07 aug) Hoezo, Haarlem & slavernij?

17 augustus t/m 30 september 2013: Stadsroute, exposities, debatten en lezingen

In 2013 is het 150 jaar geleden dat Nederland de slavernij afschafte. Sporen van de slavernijgeschiedenis zijn ook in Haarlem terug te vinden. In de verschillende archief-, bibliotheek- en museumcollecties, maar ook gewoon op straat.

Wist je bijvoorbeeld dat er in Haarlem plantage-eigenaren, slavenhandelaren en een vrij verklaarde slaaf woonden? Dat Haarlemse textiel overzee door slaafgemaakten werd gedragen? En dat een pand op het Verwulft het Gekroond Oost en West Indies Worstvat heet?
Verrassend, dat lokaal zoveel te vinden is van het koloniale verleden. Lees verder..
 

Verklaring terminologie van de Archieven in Nederland en Vlaanderen

(07 aug) Wat is nu precies een 'grosse' en waarin verschilt het van een 'expeditie', of een 'minuut'?

Altijd al willen weten wat een 'chirograaf' is? En wel eens gehoord van het 'bestemmingsbeginsel' en het 'structuurbeginsel', maar die twee niet precies kunnen plaatsen? Lees verder..
 

"Schrijven in Utrecht", ontdekken of schrijven iets voor u is?

(07 aug) Wilt u ontdekken of schrijven iets voor u is? Wilt u nieuwe schrijfervaringen opdoen? Beleeft u plezier aan taal?

Op zondag 8 september 11.00 -17.00 uur is de open dag met verschillende workshops voor kleine prijzen. Maak kennis met verschillende ervaren schrijfdocenten en hun aanbod. Plaats: Centrum Lazuli, Oudegracht 243 Utrecht.
Kijk op de link Lees verder..
 

Koningsbiografieën, Onthullingen en nieuwe inzichten over de koningen Willem I, II en III

(04 aug) In 2013 bestaat de Nederlandse monarchie tweehonderd jaar. Voor het eerst hebben drie auteurs volledige toegang gekregen tot de archieven van Willem I, II en III van het Koninklijk Huis Archief. Drie biografieën rijk aan onthullingen en spectaculaire nieuwe inzichten zijn het resultaat. Met de verschijning van dit baanbrekende drieluik in november 2013 zal de Nederlandse geschiedenis moeten worden herschreven Lees verder..
 

Krantenwebsite uitgebreid met Nederlands-Amerikaanse kranten

(03 aug) De webdienst Historische Kranten (link) is aangevuld met ruim 14 miljoen artikelen van titels die al eerder beschikbaar waren en van nieuw opgenomen krantentitels. Nu is ook een selectie van zes Nederlands-Amerikaanse kranten opgenomen. Lees verder..
 

45 jaar met de fiets van Limburg naar Friesland.

(01 aug) Fries echtpaar van 1928 tot 1973 praktisch elk jaar met de fiets van Limburg naar Friesland.

Lees het artikel via de link :
link

Bron: Internetmagazine van Tresoar, augustus 2013 Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Evenementen binnenkort

ma 02 sep Vinkeveen Inloopavond van de genealogiegroep Oudheidkamer De Proosdijlanden
di 03 sep Hoogeveen Genealogisch inloopspreekuur (Dit spreekuur komt te vervallen)
wo 04 sep Utrecht Voorouderspreekuur in het Utrechts Archief aan de Hamburgerstraat 28 te Utrecht
wo 04 sep Grave Genealogisch spreekuur
za 07 sep Nootdorp Inloopochtend Genealogie
ma 09 sep 's-Gravenhage Kennismakingsbijeenkomst CBG
di 10 sep Apeldoorn Het streekarchief Epe-Hattem-Heerde
di 10 sep Eindhoven Publiceren: Van kopie tot drukwerk
wo 11 sep Utrecht Voorbij de DTB naar de Middeleeuwen
wo 11 sep Delft Gerrit Paape, Delfts patriot en revolutionair
do 12 sep Beverwijk Het historisch kadaster van Beverwijk
vr 13 sep Tiel Genealogisch Café
za 14 sep Diverse plaatsen in het land Monumentendag 2013 (met als thema 'Macht en Pracht')
za 14 sep Weesp "GensDataPro Serviceteam" aanwezig in het Verenigingscentrum
za 14 sep Leiden Contactochtend, op zoek naar voorouders
za 14 sep Weesp Jaarlijks overleg NGV afdelingspenningmeesters
zo 15 sep Zwolle Rondleiding en lezing over 'Joods Zwolle en omgeving' in de synagoge Zwolle
ma 16 sep Sittard Tien-minutenpraatjes
ma 16 sep Den Helder DNA in de genealogie
di 17 sep Schinveld Bijeenkomst GensDataPro
di 17 sep Tiel Genealogisch bewijs in niet-kerkelijke bronnen.
di 17 sep Amsterdam-Buitenveldert De Nederlandse Schutterij door de eeuwen heen.
di 17 sep Nijmegen Genealogisch onderzoek in Duitsland
do 19 sep Berkhout DNA in de genealogie
do 19 sep Delfgauw ''t Woudt" De rijke geschiedenis van het kleinste dorp van Nederland.
do 19 sep Elsendorp Contactavond met kaartenbakken Wim Jaegers
za 21 sep Delft 'Achtste Lustrum' Genealogische Vereniging 'Prometheus' met Nationale Genealogische Dag.
za 21 sep Amerongen Bezoek aan Kasteel Amerongen i.v.m. het 65-jarig bestaan van onze vereniging.
za 21 sep Leeuwarden Erasmus en zijn Friese correspondenten DEZE LEZING KOMT IN PLAATS VAN DE IN GENS NOSTRA VERMELDE
za 21 sep Alkmaar "Van kopie tot drukwerk"
za 21 sep Amersfoort Computergenealogie
za 21 sep Oldenzaal Lezing over de opgravingen rondom de Plechelmuskerk in Oldenzaal
zo 22 sep Obdam Najaarsfamiliemiddag
ma 23 sep Haarlem Historisch Café, thema 'Slavernij in Haarlem?'.
di 24 sep Arnhem Fotoweek Nederlands-Indië van 24 t/m 27 sept.(Bronbeek)
di 24 sep 's-Gravenhage Stamboomcafé (Let op! aanvang: 16.00 uur)
di 24 sep Schoonhoven "Het hof van de Graven van Blois in Schoonhoven"
wo 25 sep Maastricht Open Dag Zuyd Hogeschool (HOVO Limburg)
wo 25 sep Leiden Lezing
do 26 sep Rotterdam-IJsselmonde Viering 30-jarig bestaan van de Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde
do 26 sep 's-Hertogenbosch Bijeenkomst voor nieuwe leden
vr 27 sep Heidelberg 65. Deutscher Genealogentag
za 28 sep Weesp Verenigingscentrum gesloten voor bezoekers die onderzoek willen doen, (i.v.m. AV)
za 28 sep Amerongen Heraldische Dag 2013.
za 28 sep Weesp Buitengewone Algemene Vergadering (AV)
di 01 okt Hoogeveen Genealogisch inloopspreekuur
di 01 okt Schinveld Bijeenkomst GensDataPro

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. terug naar top

Cursussen binnenkort

ma 02 sep 's-Gravenhage Geavanceerd personen en archieven zoeken via internet (volgeboekt)
wo 04 sep 's-Gravenzande Wegwijs op het web in 7 stappen (social media)
do 05 sep Nijmegen Beginnerscursus stamboomonderzoek en familiegeschiedenis (exacte startdatum onbekend)
vr 06 sep Doetinchem Basiscursus Nederlandse paleografie (oud schrift)
vr 06 sep 's-Gravenhage Familiegeschiedenis schrijven voor genealogen.
di 10 sep 's-Gravenhage Het gebruik van het programma 'Aldfaer'
di 10 sep Gemert Genealogie
ma 16 sep Amstelveen Basiscursus Genealogie, ontdekkingsreis naar voorouders met de computer.
di 17 sep Leeuwarden Paleografie voor beginners
wo 18 sep Weesp Levensverhaal schrijven
wo 18 sep Hilversum Leergang Gooi-o-logie (gaat over het Gooi dus)
vr 20 sep Groningen Sociale media
za 21 sep Amsterdam Genealogie
za 21 sep Amsterdam Paleografie
ma 23 sep Rotterdam Nostalgisch Rotterdam
di 24 sep Tiel Oud-schrift (paleografie) voor gevorderden
wo 25 sep Dalfsen Praktische tips over voorouderonderzoek
wo 25 sep Roermond 'Detective van je eigen verleden' (o.a. Genealogisch onderzoek)
do 26 sep Dalfsen Praktische tips over voorouderonderzoek
za 28 sep Amsterdam Familieverhalen schrijven - tweedaagse workshop
ma 30 sep Utrecht Journalistiek Schrijven (artikel, blog, interview)
ma 30 sep Delft Creatief schrijven
di 01 okt Rotterdam Genealogie
di 01 okt Utrecht Workshop Bloggen, deel je wereld !
wo 02 okt Amsterdam Joodse Genealogie
wo 02 okt Emmen Hoe kom ik in het nieuws? (o.a. persbericht)
wo 02 okt Rotterdam Paleografie
do 03 okt Zutphen Basiscursus Stamboomonderzoek
do 03 okt Grou Stamboomonderzoek voor beginners
do 03 okt Nunspeet Genealogie voor beginners
za 05 okt Middelburg Wegwijs in archieven van scheepvaart
di 08 okt 's-Gravenhage Stamboomonderzoek voor beginners
wo 09 okt Hengelo Oud Schrift
wo 09 okt Duizel Genealogie voor beginners
do 10 okt Gemert Oud-schrift vervolgcursus
vr 11 okt Doetinchem Stamboomonderzoek voor gevorderden
vr 11 okt Culemborg Facebook
ma 14 okt Eindhoven Genealogisch computerprogramma Aldfaer
ma 21 okt Middelburg Boerderijonderzoek, hoe doe je dat? Wegwijs in archieven en collecties
ma 21 okt Arnhem Computervaardigheden: workshop Happy zooming in Prezi
di 22 okt Groningen Lezen van oude handschriften voor beginners
do 24 okt Sittard Uw stamboom op de computer
do 24 okt Middelburg Wat staat daar? Paleografie voor beginners.
ma 28 okt 's-Gravenhage Geavanceerd personen en archieven zoeken via internet (volgeboekt!)
di 29 okt Stadskanaal Wat is genealogie?
di 29 okt Putten Genealogie voor beginners
di 29 okt Tiel Stamboomonderzoek (genealogie) voor beginners
di 29 okt Purmerend Paleografie voor gevorderden
di 29 okt Tiel Oud-schrift (paleografie) voor beginners

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. terug naar top

Recente prikbordberichten

31 aug Jan Kant en Bastiana den Bok
31 aug wicher keizer x everdina gelmers
28 aug Dank U wel
27 aug Archive of the House of Hackfort, no. 313
25 aug Hulp gevraagd bij zoektocht Anthonie Fransz van Beusichem
25 aug Hulp gevraagd bij Anthonie Fransz van Beusichem
24 aug Mees Toxopeus
23 aug Felix Alexander Veerman 1914-1995
22 aug Hendrik Willem Nijeman & Geesken Garvelink
16 aug Amsterdam overlijden Aaltje Wissink, vrouw van Pieter Duijm
14 aug Overlijden Derksken Verkuijl
13 aug Den Haag: Hendrika Duijm
11 aug Pietertje den Hartog 27-07-1852
11 aug Doopdatum en overlijden van Alberdina Drijver
11 aug Jan Klasen Vos, Smilde/Diever
11 aug Ovinge
10 aug Theo Heine Rotterdam - Bergen Belsen
10 aug Kinderen van Hans Stevens Duijm en Jenneke Jansen
10 aug Kinderen van Hans Jacob Duijm en Berendina Wennink
10 aug Doop Aaltien Dirx van Lunteren
09 aug Bernardus Jans Smits en Marijke Harms
07 aug Doop Gerritjen van den Berg(h)
07 aug Lijsebet en Stijneke, kinderen Anthonij Duijm en Hendrikje van Houten uit Hoorn
06 aug Gezocht overlijdensdatum Hendrik Wassenaar, ged. Lisse 20 juli 1789
06 aug Rouwbode: ontvang dagelijks een email met overledenen met een specifieke naam
04 aug Verzoek van R Vennik en JW Koten
03 aug Vraag van 1 augustus 2013 van Martien van Iersel over Scholtze
02 aug Doopdatum van Pouwel de Roij en zijn 2e vrouw Elijsabeth Duijm
01 aug overleden aan het water

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door op de NGV website www.ngv.nl via de rechterkolom eerst in te loggen, dan te klikken op “mijn profiel” en in het tweede blok via “gegevens aanpassen” het vinkje weg te halen bij “wilt u de ngv-nieuwsbrief ontvangen?”.

©2013 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257