NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NGV Nieuwsbrief 2013 nummer 46

woensdag 1 mei 2013

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Nieuws
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort
Recente prikbordberichten
Recente verslagen van evenementen
Recente genealogische artikelen
Recente publicaties van leden


Nieuws van de redactie

De archieven van het KDC

Het KDC beheert archieven van katholieke organisaties en instellingen, en nalatenschappen of verzamelingen afkomstig van personen, die voornamelijk op diocesaan en/of landelijk niveau actief waren. De collectie bevat vrijwel uitsluitend materiaal vanaf de 19e eeuw, de periode waarin het KDC is gespecialiseerd.

Kerkelijke en kloosterarchieven

Het KDC bewaart geen kerkelijke archieven (bisdommen, parochies e.d.) en geen kloosterarchieven. Kerkelijke archieven worden veelal bewaard door eigen diocesane archiefbewaarplaatsen of door provinciale, regionale of gemeentelijke archiefbewaarplaatsen;
kloosterarchieven worden door de orde of congregatie zelf bewaard, of door het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in Sint Agatha.

Alfabetisch overzicht archieven

Indeling van de archieven:
De collectie archieven is onderverdeeld in de volgende sectoren:
• Kerkelijk en godsdienstig leven
• Caritas en maatschappelijk werk
• Zieken- en gezondheidszorg
• Onderwijs en wetenschappen
• Cultuur en recreatie
• Jeugd
• Stands en vakorganisaties
• Politiek
• Losse archivalia

Openbaarheid

Het KDC heeft een deel van de collectie in eigendom. Deze archieven zijn openbaar. Een ander deel ligt bij het KDC in bewaring. Voor raadpleging van deze archieven is toestemming vereist van de eigenaar. Deze zal een afweging maken over inzage en de eventuele voorwaarden bepalen waaronder het archief ingezien mag worden. Via het toestemmingsformulier kunt toestemming ter inzage aanvragen. De aanvraagprocedure neemt Ī 10 werkdagen in beslag. In het overzicht van de archieven kunt u zien of er toestemming moet worden aangevraagd. De openbare archieven kunt u inzien. Van een aantal archieven is de plaatsingslijst toegankelijk via de website, zie 'alfabetisch overzicht archieven KDC' archieven. U kunt archiefstukken reserveren door het invullen van het formulier 'reservering archiefstuk ' De plaatsingslijsten van de archieven die nog niet via de website toegankelijk zijn kunt u inzien via een PC op de studiezaal van het KDC.


Vrede van Utrecht (1713) was voorbeeld voor wereldpolitiek
• Door Andrť Horlings

 
De kaart van Europa in 1708 van Moll, opgedragen aan Her most sacret Majesty Ann, Queen of Great Britain, France & Ireland - Afb: www.RareMaps.com -- Barry Lawrence Ruderman Antique Maps Inc.)

De achttiende eeuw begon in Europa met het overlijden van een hele reeks vorsten. Ze moesten worden opgevolgd, maar dat was vaak lang niet vanzelfsprekend. De Spaanse Successie (= opvolgingsoorlog) begon, en duurde tot de strijdende partijen oorlogsmoe werden. De belangrijkste problemen werden opgelost tijdens het Congres van Utrecht (1712-1715), dat uitmondde in de Vrede van Utrecht; de eerste 'mondiale' vredesovereenkomst. Dat is nu 300 jaar geleden.

 
Symbool van de Vrede van Utrecht: twee kromgetrokken zwaarden

Stervende vorsten
In dit verhaal worden wel de landen en vorsten als kemphanen benoemd, terwijl de betrokken vorstenhuizen meestal onvermeld blijven. Dat is niet correct, maar wel veel overzichtelijker. De Spaanse koning Karel II overleed op 1 november 1700. Hij had Filips van Anjou (Filips V) aangewezen als zijn opvolger, maar zowel koning Lodewijk XIV van Frankrijk als de Duitse keizer Leopold I eisten de Spaanse troon op.

In 1701 marcheerden de troepen van Lodewijk de Spaanse Nederlanden binnen. Dat was het zuidelijk gedeelte dat van de Republiek over was gebleven nadat het noorden zich in 1581 met het Plakkaat van Verlatinghe had afgescheiden. Het plakkaat wordt beschouwd als de Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring.

In september 1701 overleed ook Jacobus II, de voormalige koning van Engeland, die in 1688 op de vlucht sloeg voor zijn schoonzoon, stadhouder Willem III, die daardoor zijn opvolger werd. Dat wordt in Noord-Ierland nog jaarlijks herdacht. Lodewijk XIV erkende diens zoon Jacobus III als de nieuwe koning van Engeland, maar hij beledigde daarmee het Engelse volk, dat met William & Mary de Glorious Revolution vierde. Koning-stadhouder Willem III dacht er aan het testament van Jacobus met wapens aan te vechten, maar hij struikelde in 1702 met zijn paard over een molshoop en overleed. Een andere dochter van Jacobus, prinses Ann, werd Queen of Great Britain, France & Ireland. Ook Frankrijk? Niet echt, maar dat stond wel in haar titel.

 

Lodewijk XIV hoopte van de Europese verwarring gebruik te maken door zo mogelijk het hele continent te veroveren. (Schilderij uit 1701 van Hyacinthe Rigaud).
Het was onduidelijk wie Willem op zou volgen in de Republiek. Hij stierf kinderloos en liet zijn bezittingen en titels na aan de Friese stadhouder Johan Willem Friso. Maar Frederik I, koning van Pruisen, meende dat zijn kleindochter daar recht op had, want zijn moeder was ook een Oranje (de oudste dochter van Frederik Hendrik).

De Europese rivalen probeerden hun eigen territoriale kwesties in hun voordeel te beslechten. Godsdienstige vraagstukken speelden nauwelijks een rol meer, in de lijn van een ontwikkeling die al in de zeventiende eeuw was ingezet. Protestantse en katholieke mogendheden streden samen tegen het katholieke Frankrijk, Beieren en Spanje. Opvallend was ook het verval van Spanje als Europese mogendheid. Het land was een speelbal van andere mogendheden geworden.

Filips V begon Franse handelaren te bevoordelen ten koste van Engelse en Nederlandse. Een Grote Alliantie tussen de Nederlandse Republiek, Engeland, de Duitse keizer en Pruisen wilde Lodewijk dwingen om alle Spaanse gebieden in Europa buiten het eigenlijke Spanje af te staan, voornamelijk ten gunste van Oostenrijk. In 1701 was keizer Leopold al begonnen met oorlogshandelingen tegen de Fransen in ItaliŽ.

Bloedig decennium
Er volgde een bloedig decennium met tienduizenden doden op het slagveld. In 1702 hadden legers van Frankrijk en Spanje posities ingenomen op grondgebied van hun bondgenoten. ItaliŽ was vrijwel geheel bezet door de Fransen, al werd rond Milaan nog gevochten. De Engels-Nederlandse vloot veroverde in Vigo (Spaans GaliciŽ) de Spaanse Zilvervloot en vijftien escorterende Franse schepen. De Staten-Generaal van de Nederlanden bepaalde dat de verenigde Staatse en Engelse legers een veldtocht in de Lage Landen zouden beginnen, onder leiding van de Hertog van Marlborough John Churchill, een voorvader van de latere Britse oorlogsminister Winston Churchill. Hij maakte zich meester van de Spaanse vestingen Venlo, Roermond, Stevensweert en Luik.

In 1703 veroverde het Staatse leger Bonn en dwong de bisschop van Keulen daarmee zijn bondgenootschap met de Fransen op te zeggen. Een poging om Antwerpen te veroveren mislukte. Het Staatse leger kon ternauwernood venietiging voorkomen in de Slag bij Ekeren. Het keurvorstdom Beieren koos voor de Fransen, vooral om de Duitse keizer dwars te zitten. Op het Italiaanse oorlogstoneel liep SardiniŽ van de Fransen over naar de geallieerden.

Het volgend jaar had de Grote Alliantie meer succes door de Slag bij Blenheim (Blindheim aan de Donau) te winnen. Er vielen 30.000 doden. Het was de eerste keer dat de Engelsen zich zo diep in Europa waagden en de belangrijkste nederlaag voor de Fransen in meer dan zestig jaar. Het blokkeerde de plannen van Lodewijk om zijn macht uit te breiden van Spanje tot de Lage Landen en van Duitsland tot ItaliŽ. In de Middellandse Zee veroverden Engelse en Nederlandse troepen de rots van Gibraltar.

Het jaar 1705 bleef betrekkelijk rustig, maar in mei 1706 stonden de troepen weer tegenover elkaar op de vlakte van Ramillies (Waals Brabant). Na een zeer bloedige strijd voor beide zijden blies het Frans-Beierse leger de aftocht. Daarna kozen vrijwel heel Brabant en Vlaanderen de kant van de geallieerden. In ItaliŽ hield Turijn stand tegen de Fransen en daarmee ging Noord-ItaliŽ voor Frankrijk en Spanje verloren.

De strijd verplaatste zich in 1708 vooral naar Vlaanderen, waar Brugge en Gent door de Fransen werd bezet. In Oudenaarden werd de opmars gestuit door de hertog van Marlborough, waarbij het Franse leger werd verslagen, en uiteindelijk werden ook Brugge en Gent weer opgeven. Het jaar 1709 werd gekenmerkt door speldenprikken, maar de Slag bij Malplaquet werd de bloedigste van de hele Successieoorlog. De Fransen verloren de slag en 'slechts' 10.000 man, maar de geallieerden waren 20.000 soldaten kwijt en niet meer tot achtervolgen in staat. Europa kreeg last van oorlogsmoeheid.

 
Opening van het Congres van Utrecht in 1712 (Geheugen van Nederland)

Congres van Utrecht
In 1711 begonnen Engeland en Frankrjk geheime onderhandelingen die tot een principeakkoord leidden. Ze spraken af dat er een afrondend vredescongres zou worden georganiseerd. De keus viel op Utrecht in de Republiek, 'omdat de stad brede straten had en als aangename verblijfplaats werd beschouwd'. De Republiek had bovendien een goede naam, omdat er eerder al de Vrede van Nijmegen (1678) en de Vrede van Rijswijk (1697) waren gesloten.

De eerste diplomaat arriveerde op 16 januari 1712 en de laatste verliet de stad op 26 juni 1715. Een boekje uit 1712 vermeldt waar de Heeren Plenipotentiarissen zich vestigden en hoe hun gevolg was gekleed. De boog kon trouwens niet altijd gespannen zijn. Een roddelkroniek meldde: "Van de dertig tot veertig buitenlandse ministers is er geen enkele zo bejaard dat de leeftijd hem het bedrijven van liefde beletten kan", wat wel blijkt uit de eerste vertaling na 300 jaar.

Bij de onderhandelingen over de Vrede van Utrecht ging het er voornamelijk om de principe-overeenkomst die al in 1711 tussen de Fransen en de Britten was bereikt, uit te werken tot een gedetailleerd en eerbaar compromis. Afgezanten van Frankrijk, Groot-BrittanniŽ, Portugal, Savoye, Brandenburg-Pruisen, en elk van de zeven provinciŽn waren aanwezig bij deze onderhandelingen, maar hadden, aldus Wikipedia, weinig in te brengen. De Franse gezant Melchior de Polignac sprak daarom beroemde woorden over de afgevaardigden van de Republiek: Wij onderhandelen "chez vous, de vous, sans vous" (bij u, voor u, zonder u). Volgens de roddelkroniek werd een dienaar van monseigneir De Polignac doodgestoken in een bordeel.

 

De kaart van Europa werd ingrijpend gewijzigd. Zo gingen de Zuidelijke Nederlanden en andere gebieden gingen naar een machtig Oostenrijk, kreeg Engeland Gibraltar en het eiland Menorca en ontstond het koninkrijk Savoye, waar ook SiciliŽ bij hoorde.

Vrede van Utrecht
De Vrede van Utrecht werd officieel getekend op 11 april 1713 door de afgevaardigden van de vorsten Lodewijk XIV van Frankrijk, Filips V van Spanje, Ann van Groot-BrittanniŽ, Johan V van Portugal, Victor Amadeus II van Savoye en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De kaart van Europa werd ingrijpend veranderd.

 
De laatste bladzijde van het traktaat vrede van Utrecht

• Filips V werd als koning van Spanje erkend, mits hij afzag op aanspraken op Frans gebied. Uitdrukkelijk werd vastgelegd dat Filips' nakomelingen uitgesloten waren van de Franse troon, en daarmee was het hoofddoel van de anti-Franse coalitie, het voorkomen van de vereniging van Frankrijk en Spanje onder ťťn dynastie, bereikt. Het Spaanse imperium in Europa werd bovendien drastisch verkleind. Spanje werd gedwongen Gibraltar en het Mediterrane eiland Minorca af te staan aan Groot-BrittanniŽ. De Spaanse Nederlanden, Napels, Milaan, en SardiniŽ gingen naar Oostenrijk. Maar SiciliŽ en Parma kwamen toe aan zijtakken van het Spaanse koningshuis. Op het Iberische schiereiland kon Filips II CataloniŽ (met Barcelona) annexeren en hij verbood in 1714 meteen maar het Catalaans als administratieve taal.
• Het koninkrijk Groot-BrittanniŽ werd uitgebreid met Gibraltar en Minorca, waarmee het de toegang tot de Middellandse Zee beheerste. Een aantal Franse koloniŽn in Noord-Amerika gingen naar Groot-BrittanniŽ, met name Newfoundland, AcadiŽ en het gebied van de Hudsonbaai. Het Asiento, ofwel het monopolie op de slavenhandel in Zuid-Amerika en de CaraÔbische eilanden, werd ook toegewezen aan het koninkrijk Groot-BrittanniŽ.
• Omdat Karel VI van Oostenrijk naast Spanje greep, ontving hij ter compensatie de Zuidelijke Nederlanden, Milaan, Napels en SardiniŽ.
• Het Hertogdom Savoye kreeg stukken van de Milanese gebieden en SiciliŽ en werd een koninkrijk.
• Er kwam ook een einde aan de expansiedrift van Lodewijk XIV, waardoor Europa voor de volgende decennia gevrijwaard bleef van grootschalige oorlog.

Oranje raakt Orange kwijt
Voor de de Verenigde ProvinciŽn was het resultaat van de Vrede van Utrecht teleurstellend. Terwijl de Republiek in de Spaanse Successieoorlog overduidelijk tot de winnaars behoorde moesten er behoorlijke concessies worden gedaan. De Nederlanden verloren hun overwicht op zee en mochten de Zuidelijke Nederlanden niet behouden; die gingen van Spanje naar de Habsburgse Oostenrijkers. Ze kregen wel meer veiligheid. Zo behielden ze de 'BarriŤresteden' met garnizoenen (legers in versterkte plaatsen) in een aantal steden van de Zuidelijke Nederlanden, die in de Vrede van Rijswijk waren toegestaan als bescherming tegen de Fransen, al werd dat verdrag wel bijgesteld. De Republiek kreeg ook een beperkte gebiedsuitbreiding, doordat haar de stad Venlo, dus later ook Wilders, werd toegewezen.

Maar ook gaf Vrede van Utrecht de soevereiniteit over het prinsdom Oranje, de bakermat van het prinsdom en later het koningshuis van Oranje-Nassau, definitief aan Frankrijk. Daar was trouwens al decennia lang over gesteggeld.

 
De onderhandelingen werden gehouden in het stadhuis van Utrecht - Afb: Rijksmuseum

Al tijdens het regime van Willem van Oranje (Willem de Zwijger) werd het prinsdom herhaaldelijk bezet. Na zijn dood ging het bezit achtereenvolgens over op zijn zoons Filips Willem, Maurits en Frederik Hendrik. Daarna naar Willem II en in 1650 naar Willem III.

Toen Willem III kinderloos overleed vond Lodewijk XIV dat hij recht had op het prinsdom. Hij bezette het gebied, maar het kwam bij de Vrede van Nijmegen weer terug bij Willem. Maar toen in 1685 het Edict van Nantes werd herzien, werd Orange weer door de Fransen ingenomen. Bij de Vrede van Rijswijk (1697) kwam het prinsdom weer terug en in de Vrede van Utrecht werd het gebiedje dan eindelijk definitief aan Frankrijk toegewezen. In een pamflet deed prins Filips Willem er in 1711 nog recht op gelden. De Vrede van Utrecht sprak het eindoordeel: Orange moest naar Frankrijk en ook Pruisen mocht het wapen gebruiken. Daardoor was keizer Wilhelm II ook Prins van Oranje.

Lodewijk XIV nam de stad in en de protestantse inwoners moesten allemaal vertrekken. De prinsen van Oranje-Nassau legden zich er echter nog niet bij neer. Er ontbrandde een juridische strijd van vele jaren en pas in 1732 kwam er een regeling waarbij de Oranjegoederen tussen Pruisen en de Republiek werden verdeeld. En nu heeft het Front National het in Orange voor het zeggen. Consequenties De Spaanse Successieoorlog werd beŽindigd met de Vrede van Utrecht (1713) en voor Oostenrijk met de Vrede van Rastatt (1714). De ondertekening zorgde voor een definitieve regeling van het evenwicht in Europa. Dat strekte zich voor het eerst uit tot details van een machtsverdeling op wereldschaal.

Zo steeg Groot-BrittanniŽ tot een maritieme en mercantiele wereldmacht en realiseerde het een stabiel machtsevenwicht op het Europese continent. De Republiek kon niet langer meekomen op dit niveau en verloor na 1713 zijn positie als macht op de wereldzee. De macht van Spanje was de facto onttakeld. Een Franse prins kon op de troon in Madrid komen, zolang de twee Bourbontakken nooit elkaars tronen zouden combineren. Een Spaans-Katholieke supermacht en overheersing over Europa werd hiermee onmogelijk gemaakt.

De organisatie Vrede van Utrecht 300 jaar, die de totstandkoming van het verdrag herdenkt met een groot aantal manifestaties, concludeert dat de succesvolle aanpak van de Vrede van Utrecht een voorbeeld was voor het oplossen van latere conflicten. Zowel het Congres van Wenen (1815) als het Congres van Berlijn (1878) bouwden hierop voort. Ook onze tegenwoordige EU-top heeft dit model. Alle partijen in goede sfeer bijeen, geen vernedering en dus rancune van de ‘verliezer’ en toewerken naar een nieuw evenwicht. Dat de onderhandelingen in Utrecht een doorbraak in denken en doen betekenden, besefte men ook toen al. Hšndels gelegenheidscompositie ‘Te Deum’ – God zij geloofd – is een blijvende herinnering aan het moment dat de Vrede van Utrecht de wereldgeschiedenis een andere richting gaf. Maar de Vrede van Utrecht had geen eeuwigheidswaarde.

Andrť Horlings
Bron: Historiek.net

Wat korte berichten

Grote verzameling bronnen over vroege Verlichting gedigitaliseerd

In de Universiteitsbibliotheek van de Radboud Universiteit Nijmegen is een website gelanceerd met veel bronnenmateriaal over de vroege Verlichting in Nederland. Het materiaal is toegankelijk voor iedereen die meer wil weten over de ideeŽn die in deze periode leefden in West-Europa en over hoe die ideeŽn in Nederland ontvangen werden.
De website Early Enlightenment in a Rotterdam Periodical 1692-1704 (www.eerp.nl) bevat de titels van de boeken die tussen 1692 en 1704 werden samengevat in enkele Rotterdamse periodieken.

Rotterdam was rond 1700 al een belangrijke haven- en handelsstad, die een belangrijke rol speelde in de verspreiding van nieuwe ideeŽn over bijvoorbeeld kunst en wetenschap naar een nieuw lezerspubliek. Tijdschriften als De Boekzaal van Europe, Twee-maandelyke uittreksels en Twee-maandelijke uyttreksels van alle eerst uytkomende boeken, uitgegeven in Rotterdam, boden samenvattingen van belangrijke nieuwe boeken.
Op de Engelstalige website zijn samenvattingen, inclusief kritische opmerkingen van de contemporaine 'samenvatters', terug te vinden van bijna twaalfhonderd boeken. Gezamenlijk geven die samenvattingen een overzicht van de stand van kunsten en wetenschappen in West-Europa rond 1700. De samenvattingen zijn van de hand van Pieter Rabus, Pieter van der Slaart en Willem Sewel.
De website is het resultaat van een onderzoek door emeritus-hoogleraar professor dr. Jan de Vet van de Radboud Universiteit. De digitalisering is gerealiseerd door de Universiteitsbibliotheek.
Bron: historiek.net

Nationale Militie

Tijdens de Franse overheersing werd in 1814 bepaald dat op elke 100 inwoners er ťťn aangewezen diende te worden als militielid. Op 27 februari 1815 werd daartoe de eerste Militiewet van kracht, die op 8 januari 1817 vervangen werd door de "Wet omtrent de Inrigting der Nationale Militie".
Deze wet beschrijft de inrichting van de Nationale Militie, vervanging van manschappen, etc. etc. Ook wordt in het kort aangegeven dat manschappen bij de oproep gekeurd dienen te worden, maar er staan geen vereisten vermeld in deze wet. De overzichten van ziekten en gebreken, waarvoor men afgekeurd kon worden, werden pas later gemaakt.
Op de website 'Van de Velde' is geprobeerd een overzicht te geven van de meest belangrijke documenten, betreffende wetgeving en keuringsvereisten.

AgriWiki: website over historische boerderijen en erven
Milan van Lange

Op 22 januari 2013 is de website ‘AgriWiki’ officieel gelanceerd. De website is gemaakt voor en door mensen met interesse voor historische boerderijen en erven. Dit zijn zowel bewoners en gebruikers van deze boerderijen als deskundigen op dit gebied. Doel van de site is om zoveel mogelijk informatie en kennis over agrarisch erfgoed bij elkaar te brengen.
Door deze informatie samen te brengen wil AgriWiki de instandhouding van historische boerderijen en erven in Nederland bevorderen. De kennis die de site aan gebruikers biedt, kan ingezet worden om bijvoorbeeld een restauratie verantwoord te laten uitvoeren of om een erf op een passende manier in te richten en klaar te maken voor gebruik. Door de keuze voor de wikimethode heeft AgriWiki een open karakter en een lage drempel.
Boerderijbezitters, adviseurs, beleidsmakers, architecten, liefhebbers en uitvoerders staat het dan ook vrij een account aan te maken zodat ze zelf onderdelen toe kunnen voegen of kunnen verbeteren aan de site.

Voor meer informatie zie de website van AgriWiki.


Weet u

Een 'Wasbreker' maakt kaarsen door een rij touwtjes steeds korte tijd in warme was te dompelen. Doordat steeds een dun laagje was opdroogt vormt zich aan elk touwtje een kaars.

Een 'Pik- of pekjongen' was een leerjongen op een scheepstimmerwerf en was belast met het bereiden van pek (pik), pluis- en kalfaatwerk. Kalfaat of kalefateren is het dichtstoppen van reten, naden, spleten en voegen tussen de planken van de buitenhuid of van het dek van schepen. Dit dichtstoppen ging met behulp van een kalfaat hamer en -ijzer, waarna er kokend pik op werd gegoten totdat de naden dicht waren.
Wilt u zelf eens een stukje tekst plaatsen in de nieuwsbrief over iets wat het weten waard is voor andere lezers.
Stuur dan uw tekst naar pr_service@ngv.nl

De webredactie.

  terug naar top

Nieuws

Van de voorzitter ...
(30 apr) Lang leve de koning, hoera, hoera, hoera! Lees verder..
 
algemene ledenvergadering van de NGV
(28 apr) Enkele belangrijke punten voor u vanuit de jaarvergadering in Utrecht op 20 april 2013 Lees verder..
 
Column nr. 33
(26 apr)

De Koninklijke Bibliotheek heeft onlangs weer enige tientallen tijdschriften gedigitaliseerd en stelt deze full text beschibaar en doorzoekbaar op tijdschriften.kb.nl. Er zijn ongetwijfeld enige bij die interessant zijn voor genealogen. Ik noem een paar: Marineblad 1886-1939, Limburg's jaarboek voor geschiedenis, taal en kunst 1894-1928, Boekzaal der geleerde wereld 1811-1816, De kroniek, geillustreerd maandblad voor Noord-en Zuidnederland 1915-1924, Nederlandsch-Indie 1916-1934, Volkskunde: tijdschrift voor Nederlandsche folklore 1888-1939 en Nederlandsch archievenblad 1892-1939. De laatste titel is het zogenaamde oude archievenblad. Mogelijk is de 'nieuwe' interessanter voor het vinden van (meer) hedendaagse bronnen. Tot 2009 is dit vakblad voor beroepsbeoefenaren in het archiefwezen gedigitaliseerd en in te zien op de site van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Lees verder..
 
Van de voorzitter
(25 apr) 20 april 2013 was een heuglijke dag in de geschiedenis van de NGV ... Lees verder..
 
Kort verslag Av van 20 april 2013
(24 apr) Hierbij een kort verslag van de Algemene Vergadering van 20 april 2013. Lees verder..
 
Petitie om bronnen toegankelijk te houden
(22 apr) Beste leden en gasten,

graag vraag ik jullie aandacht en steun voor het volgende: Lees verder..
 
Familiewapen
(22 apr) de leden en bijkomende leden van de NGV-afd. Amsterdam e.o. Lees verder..
 
Enkele foto's van de Algemene Vergadering in Utrecht van 20 april 2013
(21 apr) Op de Algemene Vergadering van afgelopen zaterdag 20 april 2013 is de nieuwe voorzitter van de NGV gekozen, het is de heer Robert Philippo uit Hardinxsveld-Giessendam. Bij velen wellicht al bekend van zijn vele lezingen over 'DNA in de genealogie' Lees verder..
 
250.000 scans Surinaams archief op internet
(21 apr) "Precies drie jaar geleden opende het Nationaal Archief van Suriname zijn deuren voor het publiek en nam het drie Surinaamse archieven (ruim 100 meter) in ontvangst van het Nationaal Archief in Nederland. Deze archieven zijn gescand en vanaf heden online beschikbaar voor het publiek op Internet (link).

De gescande archieven maken deel uit van het in totaal 800 meter lange Surinaamse archief dat uiteindelijk in zijn geheel teruggaat naar Paramaribo. Ze vertellen het verhaal van de koloniale relatie met Nederland. Een geschiedenis die ruim drie eeuwen duurde. De stukken dateren van 1667 tot 1975, het jaar waarin Suriname onafhankelijk werd. Lees verder..
 
Wat willen onze leden?
(20 apr) Eind januari 2013 is een korte enquÍte uitgezet onder de leden van de afdeling 's-Hertogenbosch-Tilburg.
Een samenvatting van de resultaten vindt u hier. Lees verder..
 
Eind deze week komt de nieuwe Gens Nostra uit.
(16 apr) Het nummer heeft 64 pagina’s en bevat o.a. de volgende artikelen:

* Hans Meijeraan: De ene akte is de nadere niet (1) Akten BS Haags Gemeentearchief en FamilySearch vergeleken

* Anton Neggers: De familie Van Erffoort [Noord-Brabant]

* P.A. Welling: De Amersfoortse familie Welling

Bij dit nummer wordt het register en de inhoudsopgave 2012 meegezonden. Lees verder..
 
Genealogisch spreekuur in Veldhoven
(16 apr) Het laatste genealogische spreekuur van dit seizoen in de bibliotheek werd druk bezocht. Lees verder..
 
gens propria 2013 nr 2
(11 apr) twee aardige verhalen Lees verder..
 
Nieuw ! Binnenkort tweede deel van kwartierstatenboek van Schin op Geul (75 families)
(08 apr) Vol trots kan de Heemkundevereniging Schin op Geul melden dat het tweede deel van het kwartierstatenboek Van Sjin? binnenkort zal verschijnen. Wederom worden hierin de voorouders van 75 families in beeld gebracht.

 Lees verder..
 
Naamsverandering van de Dienst O&P CG
(07 apr) Op 16 januari 2013 is besloten de naam van de Dienst O&P CG (Ondersteuning en Presentatie voor Computergenealogen) te veranderen in de Dienst Computergenealogie.

De taken blijven onveranderd.
De naamsverandering gaat in op 1 maart 2013.
Men wordt verzocht om deze nieuwe naam voortaan te gebruiken. Lees verder..
 
Stichtse Heraut 2013. nr 2
(06 apr) Kwartierstaat Waardenbug-Greeven (Utrecht) rodehart@tiscali.nl Lees verder..
 
THREANT 2013 nr 2
(06 apr) boordevol genealogie Lees verder..
 
Akten BS Gelders Archief komen integraal op de site
(06 apr) "Het Gelders Archief gaat (het leeuwendeel van) de akten van de Burgerlijke Stand in Gelderland (1811-1902/1950) integraal op zijn website publiceren. Het gaat om de geboorteakten (1811-1902/1912), huwelijksakten en huwelijkse bijlagen (1811-1922) en overlijdensakten (1811-1950). De akten van de Burgerlijke Stand worden de komende maanden in fasen op internet geplaatst: de eerste zijn vanaf april raadpleegbaar, de laatste worden naar verwachting in december gepubliceerd. Het betreft bijna 3,5 miljoen scans, die op internet worden geplaatst.
Deze belangrijke bron is niet alleen van belang voor genealogen, maar ook voor onder meer regiohistorici, biografen en historisch demografen. Lees verder..
 
Aangevulde rectificaties afdelingsblad Apeldoorn e.o. 2013-1
(05 apr) Kwartierherhaling is geen kwartierverlies, Regionaal Archief Zutphen is niet open op vrijdag, Gemeentearchief Voorst hoort ook op de lijst van archieven en de gegevens van Streekarchief Epe, Hattem en Heerde moeten aangepast worden. Lees verder..
 
Wat vertelt de oudste charter uit 1335 over Tilburg ?
(05 apr) Donderdagmiddag 14 maart 2013 vond bij het Regionaal Archief Tilburg de overhandiging plaats van het oudste document van Tilburg uit 1335 door het bisdom 's-Hertogenbosch.Rector Peijnenburg (voormalig archivaris van het Bisdom), overhandigt het charter aan wethouder Marjo Frenk Lees verder..
 
80.000 boeken gedigitaliseerd
(04 apr)
In 2011 heben de Koninklijke Bibliotheek en Google Nederland een samenwerkingsproject gestart met als einddoel om 160.000 boeken uit de 18e en 19e eeuw van de Nationale KB-collectie te digitaliseren en online beschikbaar te stellen.

Op 3 april 2013 is de helft gedigitaliseerd en in te zien via de aparte webdienst boeken.kb.nl. Deze 80.000 boeken zijn volledig en kosteloos via deze site en via Google books te doorzoeken.


Foto: Natuurkundige afbeeldingen of Groot prenteboek voor kinderen.
Bron: Koninklijke Bibliotheek Den Haag Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Evenementen binnenkort

wo 01 mei Grave Genealogisch spreekuur
za 04 mei Dilbeek-BelgiŽ 48ste Nationaal Congres Familiekunde Vlaanderen
di 07 mei Hoogeveen Genealogisch Inloop Spreekuur.
di 07 mei SCHINVELD Bijeenkomst GensDataPro
di 07 mei Eersel Lezing 'De geschiedenis van ‘t Eurostrand' door Joop van Appeldorn
wo 08 mei Utrecht Lezing over Kamp Amersfoort
za 11 mei Weesp "GensDataPro Serviceteam" aanwezig in het Verenigingscentrum
za 11 mei Leiden Contactochtend, op zoek naar voorouders
za 11 mei Burgum Excursie naar Burgum
za 11 mei Delft 'Bestuursfuncties in de Republiek', lezing aansluitend op ledenverg. van 'Ons Voorgeslacht'
za 11 mei Borne In het spoor van de Rusluie uit Vriezenveen
di 14 mei AMERSFOORT Lezing over "Nieuwe mogelijkheden met GensDataPro'.
di 14 mei Eindhoven Lezing : De meidenkist. Een spiegel uit het verleden.
wo 15 mei Breda inloopmiddag genealogie
wo 15 mei Zaandam Aldfaer
do 16 mei Pijnacker "Haarlem en Gevelstenen"
vr 17 mei Assen Excursie naar het vernieuwde Drents Archief
di 21 mei SCHINVELD Bijeenkomst GensDataPro
di 21 mei Nijmegen Nijmeegse Torenwachters
do 23 mei Delft Excursie naar Stichting Medisch en Farmaceutisch Museum "De Griffioen"
do 23 mei Pijnacker ‘Pijnacker op wielen’
vr 24 mei Kleef / Kleve (Duitsland) Excusie Mosaik Kleef
za 25 mei Gorssel 19e Genealogische dag in Gorssel
za 25 mei Weesp Excursie naar het Verenigingscentrum in Weesp
za 25 mei Maasland Naamgenotendag familie Van der Kooij
za 25 mei Kapelle Lezing door Felix Waldack, De oorsprong van familienamen
zo 26 mei Frederiksoord 'Koloniedag Frederiksoord'
di 28 mei 's-Gravenhage Stamboomcafť
wo 29 mei Haarlem-Noord Lezing: Onze voorouders en de rechterlijke archieven

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. terug naar top

Cursussen binnenkort

vr 24 mei Nootdorp Webpagina maken - Website blog/ HTML voor beginners

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. terug naar top

Recente prikbordberichten

29 apr Overlijden van Elisabeth Johanna Wilhelmina Bonte
27 apr Aangeboden: jaarboeken CBvG + Gens Nostra
27 apr Hekkelman-Brinkman, mevrouw Nuys
25 apr Aangeboden: Groninga. Jaarboek voor Genealogie, naam-en wapenkunde+meer
25 apr Christian Rudolf Gramberg * 23-02-1939 Modjokerto N.O.I. (Indonesie)
25 apr Cornelia Duijm en Theodoor van Kampen
25 apr Johanna Wilhelmina Bonte
25 apr Cornelia en Jacoba Wilhelmina Duijm
22 apr Index met weer aangevuld met 500 familienamen
20 apr Wat zou die achternaam eigenlijk betekenen ?
18 apr Wie zijn dit?
18 apr Wie zijn dit?
17 apr stamboom
16 apr Belgische gegevens provincie Luik nu als images beschikbaar
15 apr vertaling Duitse aktes
13 apr Europese verordening in wording
12 apr Marinus Cornelis Duijm (1822-?)
12 apr Bijzonder bericht: wel geweten, maar gezwegen (jodenvervolging)
11 apr Theodoor van Kampen en Cornelia Duijm
09 apr Link fastfilm is dood
08 apr De zoektocht naar Jan Franses en Claeske Clases
06 apr Wie vroeg naar echtpaar Van de Vrede - Slabbekoorn ?
06 apr Verzet tegen uitsluitend digitale tijdschriften groeit
06 apr Gezocht:geb.datum en -plaats van: Jan Dinnissen
01 apr Gezocht oom in Duitsland

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

Recente verslagen van evenementen

za 13 apr Borne
za 13 apr Rosmalen
wo 10 apr Breda

 
Voor meer verslagen, raadpleeg het  Archief alle evenementen. terug naar top

Recente publicaties van leden

29 apr Transcripties aktes Notarieel Archief Woerden en Barwoutswaarder
11 apr De ene Hulshof[f] is de andere niet

 
Voor een overzicht van alle publicaties, zie Publicaties. terug naar top

Recente genealogische artikelen

12 apr VREDE VAN UTRECHT zeer belangrijk voor Limburg.
08 apr Militairen in de franse tijd en de lotgevallen van de Heldense familie Tulmans

 
Voor een uitgebreider artikelenoverzicht: zie Artikelen. terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door op de NGV website www.ngv.nl via de rechterkolom eerst in te loggen, dan te klikken op “mijn profiel” en in het tweede blok via “gegevens aanpassen” het vinkje weg te halen bij “wilt u de ngv-nieuwsbrief ontvangen?”.

©2013 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257