NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NGV Nieuwsbrief 2013 nummer 45

maandag 1 april 2013

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Nieuws
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort
Recente prikbordberichten
Recente verslagen van evenementen
Recente genealogische artikelen
Recente publicaties van leden


Nieuws van de redactie

Belasting en genealogie

Bijna is het weer zover. Op 1 april worden we geacht onze inkomensbelastingaangifte ingediend te hebben. Het blijft een dankbaar onderwerp voor discussie, geklaag en burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat is nu zo, maar vroeger niet minder. Belastingperikelen zijn van alle tijden.
In 1749 waren de financiën van het toenmalige Kwartier van Nijmegen niet florissant. De Bommelerwaard maakte toen deel uit van die regio. Om 'het huishoudboekje' op orde te krijgen vaardigden de staten van het kwartier een plakkaat (een openbare bekendmaking) uit waarin alle dorpsbesturen werden opgeroepen om een adequate lijst te maken van alle woningen, hun bewoners en nog wat zaken. Niet alle inwoners werden geregistreerd met naam. Voor de belasting heffing was de naam van de eigenaar van een woning en de - mannelijke - hoofdbewoner van belang. Van kinderen werd alleen het aantal opgegeven, ingedeeld naar enkele leeftijdsklassen. De echtgenotes blijven meestal onbekend. Een enkele keer zijn ze bij naam genoemd als weduwe ("De wed. Jan van Boxel") of bij de vermelding van een weduwnaar ("Cornelis van der Salm weduw. Metje Coeters"). Inwonende familieleden, knechten en dienstmeiden worden soms wel en soms niet met naam genoemd.

Het geheel kon worden ingevuld op (voorbedrukte) lijsten die verdeeld waren in twaalf kolommen. Van de Drielse opgave is geen formulier bewaard maar een geschreven staat. Het Streekarchief Bommelerwaard heeft de bewaard gebleven kohieren (een oude term voor belastingregister) voor de streek gedigitaliseerd en geïndexeerd. Het zijn de kohieren van Brakel, Driel (Kerkdriel, Velddriel en Hoenzadriel), Hedel, Hurwenen, Nieuwaal en Rossum. Hierin worden zo'n 1050 personen met (achter)naam genoemd. De opgaven van de andere Bommelerwaardse dorpen hebben voor zover bekend de tand des tijds niet overleefd. Deze kohieren zijn prachtige bronnen voor genealogisch en sociaal-economisch onderzoek. Omdat alle bewoonbare woningen opgenomen werden (woning is soms een te groot woord en dan wordt gesproken van 'hut') zijn de lijsten een soort volkstelling avant-la-lettre.

Een blad uit het belastingkohier van Nieuwaal 1750 vind u HIER

De omschrijvingen van de woningen en de persoonlijke omstandigheden van de inwoners zijn soms prachtig plastisch en direct beschreven. De huizen variëren van 'huijsmanswooning', arbijtswooning', een 'boerehuijs', een 'goet', 'gering', 'slegt' of 'vervallen huijs' tot een 'hutje'. De inwoners zijn in redelijke doen of arm, 'levende van den armen' zoals men schrijft, 'onmondig', of 'onnosel'. Voor de laatste aanduiding zouden wij nu zeggen 'verstandelijk beperkt'. De grootmoeder van Abram Joppe uit Brakel is 'stok oud en blindt'. Naast de beroepen (arbeider, "boerke" of "bouwerije", smid, spinster, kleermaker, timmerman enzovoorts) wordt een enkele maal ook een functie vermeldt zoals schout en secretaris.
Voor de belastingheffing werd er gekeken naar het beroep dat men uitoefende, het aantal paarden dat men bezat, het aantal vuurplaatsen in een huis (haarden, ovens) en de aanslag in de 'gemene middelen' (de bijdrage in de algemene kosten van het kwartier) op basis van de 'cumsumtie', het totaal dat men betaalde aan hoofd-, haard-, geslacht- en zoutgeld en gemaal-, wijn- en bieraccijns.

Ga naar de registers op www.streekarchiefbommelerwaard.nl
Sil van Doornmalen,
adjunct-streekarchivaris
Literatuur:
* S.E.M. van Doornmalen, Opname van huizen en personen te Driel in 1750 (Zaltbommel 1989) Bommelerwaardse Bronnen 4
* J.J.A. Buylinckx, Hedel in 1750 (Zaltbommel 1991) Bommelerwaardse Bronnen 12


Naturalisaties van in Nederlands-Indië/Indonesië geboren personen, 1933 tot 1995

Naturalisatie tot Nederlander moet middels een formele wet. De achterliggende wetsvoorstellen zijn, net als andere wetsvoorstellen, openbaar. Op de archiefsite van de Staten-Generaal worden de wetsvoorstellen van 1814 tot en met 1995 ontsloten voor het publiek. Dat het gaat om ook vandaag de dag nog levende personen, levert in dit geval juridisch geen problemen op in verband met privacy. Dat is bij veel andere bronnen wel het geval. Nog afgezien van privacy-aspecten zijn er online weinig bronnen beschikbaar over personen die eind 19e en in de eerste helft van de 20e eeuw werden geboren in voormalig Nederlands-Indië. Naast geboortegegevens bieden de wetsvoorstellen ook informatie over hoe en waar men uiteindelijk in Nederland terecht kwam. Dit alles maakt de wetsvoorstellen een waardevolle aanvullende bron voor genealogen.

Het voorstel van wet bevat een lijst van personen die genaturaliseerd worden, inclusief geboorteplaats, geboortedatum, huidig beroep en woonplaats. Bij de wetsvoorstellen hoort ook een zogenaamde "Memorie van toelichting". Hierin staat meestal de reden van naturalisatie en soms zelfs een beknopte biografie.

Op deze site vindt u een bewerking (index en transcriptie) van de wetsvoorstellen vanaf het vergaderjaar 1933-1934. Er is gekozen voor het verwerken van de wetsvoorstellen en niet de publicaties in het Staatsblad, omdat de wetsvoorstellen gemakkelijker online beschikbaar zijn.

In het detail-overzicht per persoon zijn directe links opgenomen naar de wetsvoorstellen en de bijbehorende memories van toelichting. Vanuit de detail-pagina kan sinds versie 0.8 ook direct worden gezocht op stamboomzoeker.nl, online-familieberichten.nl en graftombe.nl.

Een alfabetisch overzicht van naturalisaties van 1850-1934 is te vinden op de site van het Historisch Genootschap Valkenswaard. Voor (genealogisch) onderzoek naar emigratie vanuit Nederlands-Indië na de tweede wereldoorlog is de laatsgenoemde lijst echter minder interessant.

Tot nu toe is een deel van de wetsvoorstellen verwerkt; in totaal 10.152 personen met 4412 verschillende achternamen in 733 wetsvoorstellen. De database zal regelmatig worden aangevuld met nieuwe gegevens. Deze pagina wordt dan ook bijgewerkt.

Tips bij het zoeken:
Voor plaatsnamen is de (oude) schrijfwijze uit het desbetreffende wetsvoorstel overgenomen. Houd hier bij het zoeken rekening mee!
Voorbeelden: "Djakarta", "Bandoeng", "Soerabaja", "Djokjakarta", "Saparoea" etc.
De schrijfwijzen van achternamen zijn ook letterlijk overgenomen uit het wetsvoorstel. Waar tegenwoordig vaak "y" wordt geschreven, werd vaak "ij" gebruikt.
Voorbeelden: "Sahusilawanij", "Siwabessij", "Bakarbessij", "Tuhumurij", etc.
Voorzetsels worden achter de naam geplaatst, na een komma en een spatie.
Voorbeelden: "Deursen, van", "Goes, van der", "Polanen Petel, van".

Klik HIER om te starten met het zoeken naar personen in de database.

Contact
Voor vragen, opmerkingen, aanvullingen en verbeteringen kunt u contact opnemen met de samensteller:
Dennis de Calonne, naturalisaties [at] decalonne [punt] nl, http://www.decalonne.nl.
Auteursrecht
De gegevens op deze site, de door mr. D.M. (Dennis) de Calonne samengestelde database, mogen gebruikt worden voor persoonlijk (genealogisch) onderzoek en publicatie.
Publicatie in welke vorm dan ook moet altijd worden voorzien van een bronvermelding naar de samensteller en deze website. Ander gebruik van deze gegevens, waaronder in ieder geval commercieel gebruik, is niet toegestaan.

Deze site steunen?
De gegevens op deze site zijn gratis en zullen dat ook blijven. Hosting en onderhoud zijn echter niet gratis. Bent u tevreden en wilt u een bijdrage leveren aan het in stand en up-to-date houden van deze site? U kunt veilig en op verschillende manieren (een bescheiden bedrag) doneren. Maak daarvoor gebruik van donatie-knop op de website.
Alvast bedankt!
Bron: http://naturalisaties.decalonne.nl/index.php


Allerheiligenvloed van 1570
Roy Sprangers

Bergen op Zoom 1570 – Terwijl de katholieken de voorbereidingen treffen voor de viering van Allerheiligen waarschuwt het stadsbestuur voor een stormvloed. Niet veel later breken de dijken door en stroomt een groot deel van Nederland onder water. De Allerheiligenvloed van 1570 was een van de grootste watersnoodrampen uit de Nederlandse geschiedenis.
Op de ochtend van 1 november 1570 vaardigde de Domeinraad op Bergen op Zoom een waarschuwing uit. “Aanmerckende dat die groote stormen van winde ghisteren begonst” vreesden zij voor een “seer uytnemende hooghe vloet”. De waarschuwing kon echter niet voorkomen dat bij de stormvloed in de loop van de dag de dijken doorbraken en grote delen van Nederland onder water werden gezet.

 

De directe gevolgen van de ramp waren enorm. In Friesland kwamen meer dan 3000 mensen om het leven en in Vlaanderen verdwenen vier hele dorpen onder een dikke laag slib. Het was in de tijd van de Tachtigjarige Oorlog en het Spaanse bestuur onder leiding van de hertog van Alva constateerde dat maar liefst vijfzesde van de provincie Holland onder water stond. Hele veestapels en schuren vol met wintervoorraden werden vernietigd. Geschat wordt dat meer dan 20.000 mensen om het leven kwamen en dat nog vele tienduizenden anderen dakloos werden.
Ook op de langere termijn had de Allerheiligenvloed van 1570 grote gevolgen. Een aantal Zeeuwse dorpen en een groot gebied rondom Antwerpen, het Verdronken Land van Saeftinghe, kwam permanent onder water te staan. Daarnaast versterkte de watersnoodramp ook de ontevredenheid onder de Nederlandse bevolking over het bewind van de Spaanse hertog Alva.
De Allerheiligenvloed van 1570 werd uiteindelijk een van de grootste watersnoodrampen uit de Nederlandse geschiedenis. Zowel het waterpeil als het aantal slachtoffers lag vele malen hoger dan de Watersnood van 1953, waarbij 1836 mensen om het leven kwamen. Alleen de St. Felixvloed in 1530, waarvan het precieze aantal slachtoffers niet bekend is, eiste mogelijk nog meer levens.
Bron: www.isgeschiedenis.nl


Oorsprong van ‘hij is een echte beunhaas’
Yorick Smakman

Wanneer iemand werk levert voor te weinig geld of werkzaamheden uitvoert waar hij eigenlijk niet voor geschikt is, kun je zeggen dat iemand ‘een beunhaas’ is. Deze uitdrukking gaat terug tot de 16e eeuw. De herkomst van de term beunhaas heeft te maken met de gilden en het vereiste lidmaatschap van deze vakbonden.
In de 16e eeuw was het niet zomaar mogelijk om alle beroepen uit te oefenen. Ambachtslieden die hetzelfde beroep hadden, verbonden zich in een stad in een gilde. Het bestaan van deze gilden dateerde al uit de middeleeuwen. Om lid te worden van een gilde moest je aan strenge regels en eisen voldoen. Zo moest iemand die toegelaten wilde worden meestal eerst in de leer gaan bij iemand die al tot het gilde behoorde. Zo kon men de kneepjes van het vak leren en zorgden de ambachtslieden ervoor dat niemand hun werk uitvoerde zonder daarvoor over voldoende vaardigheden te beschikken. Ook de lonen werden vastgelegd in de gilden, dit gebeurde om te voorkomen dat mensen ver onder de prijs van andere ambachtslieden gingen werken.
 
Toch waren er vaak mensen die probeerden een ambacht uit te oefenen zonder lid te zijn van een gilde, bijvoorbeeld omdat zij geen zin hadden om moeite te doen om tot het gilde toegelaten te worden of omdat ze hiervoor waren afgewezen. Voor deze mensen werd de term ‘beunhaas’ gebruikt. Volgens de meest gangbare theorie is het woord afkomstig uit het Nederduits en heeft het te maken met het Duitse woord voor zolder, ‘beun’. Het woord ‘bonehase’ werd daar gebruikt voor kleermakers die geen lid waren van het gilde. Deze kleermakers voerden vaak werkzaamheden uit op zolder, zodat niemand ze bezig kon zien. Het woord haas is er waarschijnlijk aan toegevoegd omdat ze de neiging hadden als een haas te vluchten, wanneer ze betrapt werden. Deze kleermakers waren dus de eerste beunhazen. Ze werden aan het werk gezet door mensen die hen tegen een lage prijs arbeid lieten verrichten. Omdat ze geen lid waren van een gilde hoefden ze zich immers ook niet te houden aan de prijsafspraken die bij een gilde hoorden.
De term ´beunhaas´ is vanuit het kleermakersgilde langzaam maar zeker een algemeen woord geworden voor mensen die geen lid waren van een gilde en wel werkzaamheden uitvoerden waarvoor dit lidmaatschap benodigd was. Later, toen gilden minder vanzelfsprekend werden, is het woord ´beunhaas´ blijven bestaan voor mensen die werk uitvoerden waar ze niet bekwaam in waren en voor mensen die onder de gangbare prijs werkten.
Bron: www.isgeschiedenis.nl


Wat korte berichten

De films van het Gemeentearchief Arnhem en van de gemeentearchieven Rheden/Rozendaal en Renkum vormen de kerncollectie van zo’n 200 films betreffende de regio Arnhem.
In 2004 werd het Audiovisueel Archief Gelderland (AVAG) opgericht. Het verzamelbeleid van AVAG is gericht op de gehele provincie Gelderland. Na een succesvolle filmactie in 2008 is de collectie films gegroeid tot meer dan 1000. Momenteel staan er circa 30 films onder Beeld & geluid. Dit aantal zal de komende tijd gestaag groeien. De oudste film dateert uit 1919.
Kijk op het Gelders archief.

Een aparte site voor iemand die eens iets anders wil (soms doen mensen dat): een site waarop foto's staan van alle plaatsnaambordjes van Nederland. Per provincie en vervolgens per gemeente staan daar alle plaatsnamen op, maar ook de niet-erkende plaatsnamen, gehuchten en soms wijken. Ga daarvoor naar http://borden.plaatsengids.nl/uitleg.html. Misschien leuk om uw stamboom een beetje op te sieren.
Bron: GenVer, pagina 2012-107

West-Vlaanderen : Provinciaal archief online Het provinciaal archief is voortaan online raadpleegbaar op www.west-vlaanderen.be/probat. Je kunt er zoeken in onder meer beschrijvingen van dossiers, foto's, affiches, kaarten en plannen. Om de documenten zelf in te kijken is een bezoek aan een van de archiefleeszalen nog steeds nodig. Toch bevat de databank nu al digitale beelden van enkele documentenreeksen. Naast het provinciaal archief zijn ook de gegevens van de gemeentelijke archieven Harelbeke, Heuvelland, Houthulst, Ichtegem, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Middelkerke, Poperinge, Staden, Tielt, Vleteren, Wervik en Zedelgem in de databank opgenomen.
Bron: nieuwsblad.be


Weet u

Een 'Broyeerder' was een arbeider die b.v. brokken zeep machinaal tot zeepvlokken walst. Het Franse woord 'broyer' betekent fijnstampen of fijnwrijven.

Een 'Hespendrupper' was iemand die gekruide saus over een ham heengoot als extra bewerking om een bepaalde smaak te krijgen.

De webredactie.

  terug naar top

Nieuws

wij van zeeland 2013 nr 2
(31 mrt) Dit fraai uitgevoerde nummer is een lust voor het oog en bevat veel info Lees verder..
 
Column nr. 32
(30 mrt)

Soms kom je per ongeluk een mooie site tegen.
Het huis waar ik mijn jeugd doorbracht is sinds kort een rijksmonument (zie Column 25, september 2012 voor zoeken naar die items), ik was benieuwd of het pand al op de site was vermeld. Toen ik niets vond tikte ik het adres op google.nl in, tussen aanhalingstekens. En toen kwam ik op een pracht site. In de oorlog bleek er een Joods gezin in te hebben gewoond, zag ik op de website van Community Joods Monument: communityjoodsmonument.nl.
Een interactieve website van het digitaal monument met de mogelijkheid zelf foto's, informatie en verhalen over personen en families toe te voegen.

 Lees verder..
 
Gepermeteerd 2013 nr. 2
(28 mrt) Met o.a.
- Tips voor keuze van een genealogisch computerprogramma
- Cornelis van Opstal 1697-1731 met zijn gezin

NB Inhoudsopgaven van eerdere uitgaven vindt u op link Lees verder..
 
Amersfoort e.o. 2013 nr. 2
(28 mrt) Mooie aflevering van dit periodiek Lees verder..
 
Sluitingdagen Nationaal Archief
(28 mrt) Op de dagen

# 1 april - Tweede Paasdag
# 29 april
# 30 april - Koninginnedag
# 9 mei - Hemelvaartsdag en
# 20 mei - Tweede Pinksterdag
is het Nationaal Archief gesloten.

Zie: link Lees verder..
 
Sluitingsdagen CBG-studiezaal in april en mei
(28 mrt) In verband met de komende feestdagen en vrije dagen zullen studiezaal èn kantoor van het CBG gesloten zijn op:
maandag 1 april (2e Paasdag);
maandag 29 en dinsdag 30 april ('Koningsdag');
donderdag 9 en vrijdag 10 mei (Hemelvaartsdag + dag daarna)
en
maandag 20 mei (2e Pinksterdag). Lees verder..
 
Bijzondere genealogische bijeenkomst in de bibliotheek in Best
(26 mrt) Op zaterdag 23 maart j.l. is er voorafgaand aan het voorouderspreekuur in de bibliotheek in Best aandacht geschonken aan het digitaliseren van de bidprentjes van mevrouw Cor Scheepens-van de Sande. Lees verder..
 
11 en 30 2013 nr 1
(24 mrt) Stam van de winnaars van de elfstedentocht 1934 : Sipke Castelein en Abe de Vries. (Systze Giesen)
Genealogie Gelke Foekes van der Wal (1833, veehouder elshuizen) (JF van der Wal) Lees verder..
 
Koggenland 2013 nr 1
(24 mrt) Vijf Hoornse generaties van Hoolwerff (een magistraten familie) (Fred Hoek)

NB Inhoudsopgave eerdere bladen vindt u op
link Lees verder..
 
Amstelland 2013 nr 1
(24 mrt) stamreeks Beukman (migranten uit Duitsland 1590) (Theo Emke) Lees verder..
 
Genever 2013 NGV afd.Zuid-Limburg
(24 mrt) Schitterend nummer van de NGV-afdeling Zuid Limburg met Kroniek van Houthem-St.Gerlach, begint 1120.

P.S. Men zoekt bestuurders Lees verder..
 
Nederlanders zijn verknocht aan hun eigen regio
(21 mrt) Begin dit jaar (2013) lanceerde het Meertens Instituut een nieuwe databank over migratie in Nederland in de 20e eeuw.

 Lees verder..
 
Liefde en huwelijk in Nederland
(21 mrt) Door: Marchien den Hertog en Bas KromhoutTegenwoordig trouwen we laat en uit liefde, krijgen we weinig kinderen en vinden we ons daarmee maar wat modern. Maar tot 1800 deden de Nederlanders het niet anders. Over flirten in de herberg, verleiding met pannenkoeken, uitgestelde huwelijken en straffen op overspel. Lees verder..
 
BHIC zet 22.000 resoluties van de Raad van State online
(20 mrt) Over zeeslagen, frauduleuze praktijken en … kabaal in de kerk

“Versoeckende dat daerinne mach worden versien, tsy bij ordonnantie dat de voorschrevene buijten backers henne ovens sullen hebben te breecken ende destrueren ofte andersin te door soldaten te doen laten breecken ende demolieren.” Een fragment uit een besluit dat op 16 januari 1646 werd genomen om de frauduleuze praktijken van bakkers rond ’s-Hertogenbosch in de kiem te smoren. Het is slechts één van de maar liefst 22.000 resoluties van de Raad van State die het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in ’s-Hertogenbosch online heeft gezet. Zij bieden een schat aan informatie over personen, plaatsen en gebeurtenissen. Kortom, snoepjes voor stamboomonderzoekers en historici! Lees verder..
 
Twente Genealogie 2013 nr 1
(19 mrt) weer een prettig ogend en rijk nummer Lees verder..
 
Archiefbeheer van Flevoland in één hand
(16 mrt) Ook Noordoostpolder neemt deel aan Nieuw Land

Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad heeft met de gemeente Noordoostpolder op 6 maart jl. een overeenkomst gesloten voor het bewaren en beheren van de meer dan twintig jaar oude archieven van de gemeente. Met deze belangrijke stap verdwijnt de laatste witte vlek in het archiefbeheer in Flevoland. Lees verder..
 
Gens Nostra nummer van maart-april 2013
(15 mrt) Het volgende nummer van Gens Nostra wordt een gecombineerd maart-aprilnummer.
Het nummer verschijnt naar verwachting half april.

Bij dit nummer wordt de inhoudsopgave en het register 2012 als apart deel meegezonden.

L.F. van der Linden, hoofdredacteur Gens Nostra Lees verder..
 
Kwartier van Nijmegen 2013 nr 1
(14 mrt) Kwartierstaat Albert Andries Jacobus Elbertse. Hij is een bekende schilder en genealoog te Nijmegen. Aardig verhaal van hem zelf en zijn voorgeslacht door Elize Jagtenburg en Henny Fransen (aanrader) Lees verder..
 
Voortgang digitalisering bij de NGV
(13 mrt) Als voortvloeisel uit de werkgroep Verenigingscentrum is enige maanden terug de projectgroep Digitalisering gestart. Deze projectgroep focust zich in de eerste plaats op digitaliserings proces bij het VC, maar staat ook model voor andere afdelingen. De projectgroep staat onder leiding van Bas Lems en Peter Bedeker. Verder werken aan deze groep mee medewerkers van het VC en Jan Netelbeek als ontwikkelaar van de benodigde webapplicaties. Lees verder..
 
Nu gratis Nieuws van het Zeeuws Archief
(12 mrt) De papieren Nieuwsbrief van het Zeeuws Archief wordt vervangen door een digitale Nieuwsbrief. Gratis aanmelden ! Lees verder..
 
NGV-afdeling Kempen- en Peelland , mededel.blad maart 2013
(11 mrt) De afdeling Kempen- en Peelland heeft besloten om met ingang van 2013 de verzending van papieren mededelingenbladen te rationaliseren.

Alle leden en bijkomende leden van de afdeling krijgen een papieren exemplaar.
Ook de andere afdelingen krijgen, per adres van de secretaris, een papieren versie om die ter inzage te leggen op hun afdelingsbijeenkomsten.
Zo ook de verenigingsbibliotheek en -archief.

Overige verenigingsfunctionarissen krijgen het mededelingenblad als pdf toegestuurd. Lees verder..
 
Rectificaties afdelingsblad Apeldoorn e.o. 2013-1
(09 mrt) Kwartierherhaling is geen kwartierverlies, Regionaal Archief Zutphen is niet open op vrijdag en Gemeentearchief Voorst hoort ook op de lijst van archieven. Lees verder..
 
Tilburg opent een digitale charterbank
(08 mrt) Van het jaar 1375 naar 1335

Op donderdag 14 maart 2013 zal de rector van het Bisdom 's-Hertogenbosch een zeer oud document uit 1335 uit het bisdomarchief overhandigen aan de Tilburgse wethouder van cultuur Marjo Frenk. Dat alles speelt zich af bij Regionaal archief Tilburg.Het bisdomarchief in 's-Hertogenbosch heeft vele onontdekte schatten. Tot voor kort lag dit te overhandigen document in een bundeltje verborgen op de zolders van het bisdom aan de Parade. Het was bisdomarchivaris Jef van Gils, die het oude verstofte stuk ontdekte en bemiddelde in de schenking aan de gemeentearchivaris Yvonne Welings. Het document waarover we hier spreken is uit Tilburg en dateert uit 1335. Tot nu toe moest Regionaal Archief Tilburg 1387 als oudste datum voor Tilburg vaststellen. Lees verder..
 
Symposium 1713-2013 De Vrede van Utrecht en het noordelijke gebied tussen Maas en Rijn
(07 mrt) Symposium ter gelegenheid van 150-jarig jubileum van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) Opgericht 1863Wanneer: Zaterdag 27 april 2013, van 8.30 tot 17.00 uur

Locatie: Kasteel Well, Kasteellaan 20, 5855 AE Well ( L), telefoon : 0478-507117 Lees verder..
 
Bulletin achterhoek liemers 2013 nr 1
(07 mrt) aardige genealogische gegevens Lees verder..
 
Kaderbijeenkomst NGV-KPL op 26 maart 2013 om 20.00 uur in 't Trefpunt te Eindhoven
(07 mrt) Behalve kaderleden worden ook leden, die graag een bijdrage leveren, uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen; zij worden verzocht zich aan te melden. Lees verder..
 
Hollands Noorderkwartier 2013 nr 1
(06 mrt) Heel aardig nummer Lees verder..
 
Blad Apeldoorn eo 2013 nr 1
(06 mrt) Aaardig verhaal over brouwers op de Veluwe Lees verder..
 
Nieuwe versie genealogisch computerprogramma : PRO-GEN 3.21
(05 mrt) Veel NGV-leden gebruiken het genealogisch computerprogramma PRO-GEN.
Op de website www.pro-gen.nl http/www.pro-gen.nl is nu een nieuwe PRO-GEN versie beschikbaar.

 Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Evenementen binnenkort

di 02 apr Hoogeveen Genealogisch Inloop Spreekuur.
di 02 apr SCHINVELD Bijeenkomst GensDataPro
wo 03 apr Utrecht Voorouderspreekuur in het Utrechts Archief aan de Hamburgerstraat 28 te Utrecht
wo 03 apr Grave Genealogisch spreekuur
wo 03 apr Leiden ALV + Lezing 'De sprekende familiegeschiedenis'
do 04 apr Delft "Terra in China - China in Terra"
do 04 apr Apeldoorn Hoe start je met Aldfaer bij je genealogisch onderzoek.
za 06 apr Leeuwarden Museumweekend met uitwisseling van genealogische gegevens en hulp bij genealogisch onderzoek
di 09 apr Apeldoorn Afdelingsledenvergadering en Toevoegen van illustraties in Pro-Gen
di 09 apr Eindhoven Korte ledenafdelingsvergadering. Daarna : "Het spoor bijster ?
di 09 apr Groningen Afdelingsledenvergadering afd. Groningen
di 09 apr Eersel Lezing "Bijgeloof in Brabant" door Paul Spapens
wo 10 apr Zaandam Het dorp Wormer
wo 10 apr Alkmaar HNK Afd. avond, Lezing: "Laat nieuwe informatie naar u toekomen"
wo 10 apr Sittard Lezing: 'Bokkerijders en Heksen '
wo 10 apr Utrecht Lezing over Bedelaars en Landlopers in het Utrechtse
wo 10 apr Zaandam Algemene leden vergadering
wo 10 apr Breda Ledenvergadering
wo 10 apr Breda Geneanet en My Heritage
do 11 apr Boxmeer Geneaknowhow.net
do 11 apr Pijnacker "Pijnacker en de Slag om Ypenburg"
vr 12 apr Tiel Genealogisch Café
za 13 apr Veldhoven Spreekuur in de bibliotheek in Veldhoven
za 13 apr Leiden Contactochtend, op zoek naar voorouders
za 13 apr Rosmalen Ledenvergadering
za 13 apr Borne Voorjaarsvergadering
za 13 apr Borne Tijdrekening en kalenders
za 13 apr Hoogeveen Lezing 'Een Europees geallieerd leger tegen Napoleon'
za 13 apr Rotterdam-Lombardijen Ledenbijeenkomst
za 13 apr Kapelle Voorjaarsledenvergadering en lezing over Opslag van gegevens
di 16 apr TIEL Afdelingsvergadering en……
di 16 apr Amsterdam-Buitenveldert Afdelingsledenvergadering
di 16 apr SCHINVELD Bijeenkomst GensDataPro
di 16 apr Nijmegen WieWasWie en Aldfaer
di 16 apr AMERSFOORT Afd. ledenvergadering met daarna een Lezing: Economische crises door de eeuwen heen
di 16 apr Amsterdam-Buitenveldert Lezing: Catharina Huth,een Duitse immigrante in Amsterdam 1727 tot 1755.
wo 17 apr Naarden Afdelingsbijeenkomst
wo 17 apr Haarlem Noord Afdelingsledenvergadering en lezing: Militieregisters 1814-1941
wo 17 apr Groningen Pedagogische mediators tussen arm en rijk - onderwijs in de 19e en 20ste eeuw.
do 18 apr Den Haag - Ypenburg "Rituelen rondom de Kroon"
do 18 apr Lelystad Afd. Jaarvergadering / NGV-website / WieWasWie
do 18 apr Delfgauw Voorjaarsafdelingsledenvergadering gevolgd door "OPSPORING VERZOCHT"
za 20 apr Utrecht NGV Algemene Vergadering
za 20 apr Delft De Oranjes en de Nieuwe Kerk
di 23 apr 's-Gravenhage Stamboomcafé
wo 01 mei Utrecht Voorouderspreekuur in het Utrechts Archief aan de Hamburgerstraat 28 te Utrecht
wo 01 mei Grave Genealogisch spreekuur

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. terug naar top

Cursussen binnenkort

wo 10 apr Regio Den Bosch-Tilburg GensDataPro
ma 15 apr 's-Gravenhage Eerste hulp bij Historisch Onderzoek deel 2
do 18 apr De Lier Workshop Sociale Media
vr 19 apr Houten Cursus Genealogie bij Cursus&co
za 20 apr REGIO DEN BOSCH-TILBURG Aldfaer (middagcursus)
di 23 apr 's-Gravenhage "Publiceren op papier en internet" met Aldfaer
vr 24 mei Nootdorp Webpagina maken - Website blog/ HTML voor beginners

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. terug naar top

Recente prikbordberichten

30 mrt 16e equipage de flotille 5e compagnie
29 mrt Canton Bern
27 mrt Bericht voor Mac-gebruikers
27 mrt Waar en wanneer is Maria Cornelia Jacoba Beck overleden?
26 mrt Lourens Leonard Vulders van Nederwaal. Waar lag/ligt deze plaats Nederwaal ?
24 mrt Schaar x Kat
24 mrt Overlijden Marinus Cornelis Duijm
23 mrt Belangrijke nieuwigheid op onze website
23 mrt DTB-registers Noord-Holland als beeldmateriaal beschikbaar
22 mrt Alfred Meakin Kuhn
20 mrt Zoon of schoonzoon
20 mrt Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost Friesland
19 mrt Hento Giethoorn-Finland
19 mrt Moed-Moet-Moedt Giethoorn/Kolderveen
17 mrt Heraldisch Tijdschrift 2013 nr. 1
17 mrt Ingelijst
13 mrt Delftse schilder Palamedes vader in Drunen 1655?
13 mrt Ik zoek Gens Nostra 42 (juli/aug 1987)
13 mrt ik zoek gegevens over Johan George Eckhardt (Duitsland)
13 mrt informatie over Hendrik,Klaas Kroezen
13 mrt Veel zuid-afrikaanse gegevens gevens beschikbaar via FamilySearch.org
13 mrt Schröder, Johannes Wilhelmus
12 mrt Overzicht Duitse parochieregisters
11 mrt van Baten en Verroen
10 mrt Trijntje de Maijer (Meijer)
09 mrt Fam van Geerenstein
08 mrt A2A open: goed nieuws voor archiefinstellingen!
07 mrt Winident32
07 mrt Frits Gramberg, grafisch ontwerper.
07 mrt Belangrijk: Family Tree is nu gratis beschibaar voor iedereen
06 mrt Schröder, Johannes Joachim en Wetzel, Susanna
05 mrt Mededeling voor gebruikers van Reunion en een iPad
04 mrt Gezin Matthijs van der Reijt en Catharina Veldhoven
04 mrt Titel : Het Zeeuwse geslacht Baljé en de tak Flissebaalje
04 mrt Up-date Provinciaal Bestuurlijk Archief met 880 personen (Friesland)
04 mrt Meijer, Alida, dr. van Meijer-de Goede, geh. met Schröder, Johan Hendrik
04 mrt de Goede, Gesina / Geesje Harms
03 mrt Drughorn, Johanna Maria Hendrika. Waar en wanneer overleed zij ?
02 mrt T.C.H. Schnaar
02 mrt Eirich Schnaar
02 mrt vraag over Duitsland
01 mrt Bericht afdeling Zeeland
01 mrt Titel : Het proces van Rijck van Prehn en Johannes Wilhelmus Winter.
01 mrt Schröder, Pieter Christoffel
01 mrt Index LGOG- Limburgs Tijdschrift voor Genealogie
01 mrt Johannes Rietbergen, geboren in Delft op 25 juli 1812.

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

Recente verslagen van evenementen

di 26 mrt 's-Gravenhage
za 16 mrt Rosmalen
za 09 mrt Borne
wo 06 mrt Breda

 
Voor meer verslagen, raadpleeg het  Archief alle evenementen. terug naar top

Recente publicaties van leden

27 mrt Bevolking platteland Steenbergen (West-Brabant) mei 1746
04 mrt Het Zeeuwse geslacht Baljé en de tak Flissebaalje
01 mrt Het proces van Rijck van Prehn en Johannes Wilhelmus Winter.

 
Voor een overzicht van alle publicaties, zie Publicaties. terug naar top

Recente genealogische artikelen

23 mrt Schematisch overzicht van Y-chromosomale haplogroepen
18 mrt Nederlandse genealogie door Amerikaanse ogen
11 mrt Nakomelingen van een verre verwant van Adam gevonden
05 mrt Wat zijn gesloten testamenten

 
Voor een uitgebreider artikelenoverzicht: zie Artikelen. terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door op de NGV website www.ngv.nl via de rechterkolom eerst in te loggen, dan te klikken op “mijn profiel” en in het tweede blok via “gegevens aanpassen” het vinkje weg te halen bij “wilt u de ngv-nieuwsbrief ontvangen?”.

©2013 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257