NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NGV Nieuwsbrief 2013 nummer 44

vrijdag 1 maart 2013

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Nieuws
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort
Recente prikbordberichten
Recente verslagen van evenementen
Recente genealogische artikelen
Recente publicaties van leden


Nieuws van de redactie

Duitslanddag

Op zaterdag 2 februari 2013 is de elfde Duitslanddag in het Verenigingscentrum van de NGV gehouden.
Ruim 150 bezoekers hebben aan de 20 experts uit Duitsland en Nederland veel vragen gesteld. Velen hebben meteen het goede antwoord gekregen, anderen zijn doorverwezen naar Duitse archieven, en niet te vergeten naar onze eigen vakliteratuur in de bibliotheek. Vanwege de drukte was het helaas niet mogelijk de gebruikelijke rondleiding te geven. Velen hebben wij dus nog niet kunnen attenderen op onze indexen, verwijsmateriaal, plaatsnaamregisters etc. Daarom adviseren wij u op een donderdag of zaterdag ons centrum te komen bezoeken zodat wij meer aandacht aan u kunnen geven.
U kunt ons vinden aan de Papelaan 6 in het centrum van Weesp. Openingstijden van 10 tot 16 uur. Wilt u meer weten, stuur dan een e-mail naar info@ngv.nl of bel ons op telefoonnummer 0294-413301.

Schrijf nu vast in uw agenda de datum van de twaalfde Duitslanddag, die op zaterdag 1 februari 2014 wordt gehouden.

Medewerkers Verenigingscentrum

Voogdij in het Nationaal Archief

Voogdij vóór 1811
In deze periode werd de regeling van voogdij niet altijd vastgelegd. De zorg voor minderjarige kinderen werd vaak onderling door de familie geregeld. Voogdijgegevens die wel vastgelegd zijn, vindt u terug in de rechterlijke archieven van vóór 1811. Dit zijn de oud- rechterlijke of schepenbankarchieven gevormd door de schepenbank of het schoutsgerecht van een dorp of een stad.
In steden en dorpen van enige omvang hield de Wees- of Momberkamer (moboirkamer/Mombaerkamer) toezicht op het beheer van het vermogen van de (half) wezen. Maar niet overal was een Weeskamer gevestigd. In dat geval werden de weeszaken door de schepenbank afgehandeld. Omdat in de weeskamer alleen zaken betreffende het goederenbeheer te vinden zijn, is het verstandig voor weeszaken ook altijd in de registers van het oud-rechterlijk archief te zoeken. In deze archieven zult u maar zelden een apart register van weeszaken aantreffen. U zult moeten zoeken in registers of protocollen van civiele dingboeken, scabinale akten, resolutieboeken en registers van allerhande zaken. Zoekt u ook in registers van transporten, testamenten en boedelrekeningen. Op deze registers bestaat geen index op achternamen. Een enkele keer kunt u een summier lijstje voornamen aantreffen.
Raadpleeg in het Nationaal Archief bij het zoeken in oud-rechterlijke en weeskamerarchieven het overzicht op indexen van de grijze serie nadere toegangen in de Studiezaal Zelfbediening.
Weeskamers zijn iets anders dan weeshuizen. Weeshuizen zorgen voor de kinderen. de weeskamers beheren hun vermogen of zien toe op het beheer. De archieven van weeskamers en schepenbanken berusten bij een gemeentearchief of bij een streekarchief. Bij afwezigheid hiervan, bij het Provinciaal Archief in de hoofdstad van de betreffende provincie.

Voogdij 1811-1838
Voor de periode 1811-1838 kunt u in de archieven van de vredegerechten voogdijaktes opzoeken met behulp van het zogenaamde repertorium. Dit is een chronologische lijst van aktes die de rechter in een jaar behandeld heeft. Van alle aktes worden, in aparte kolommen, de datum, namen van de partijen, woonplaats en het registratienummer opgegeven. De eerste kolom vermeldt het volgnummer van de akte. Zoek in het repertorium in de derde kolom naar voogdij of familieraad en in de vierde kolom naar de gezochte namen om de voogdijakte te achterhalen. Wanneer u deze heeft gevonden, noteer dan het nummer van de akte uit de eerste kolom. In de serie aktes wijst dit volgnummer u de weg naar de gezochte akte van voogdij.

Voogdij ná 1838
Voor de periode 1838 tot 1909 zoekt u in de archieven van het Kantongerecht. Voogdijbeschikkingen van de Kantonrechter vindt u onder de rubriek Burgerlijke Zaken in serie van aktes en beschikkingen. U kunt de gezochte akte vinden met behulp van het zogenaamde repertorium. Dit is een chronologische lijst van aktes die de rechter in een jaar behandeld heeft. Van alle aktes worden, in aparte kolommen, de datum, namen van de partijen, woonplaats en het registratienummer opgegeven. De eerste kolom vermeldt het volgnummer van de akte. Zoek in het repertorium in de derde kolom naar voogdij of familieraad en in de vierde kolom naar de gezochte namen om de voogdijakte te achterhalen. Wanneer u deze heeft gevonden, noteer dan het nummer van de akte uit de eerste kolom. In de serie aktes wijst dit volgnummer u de weg naar de gezochte akte van voogdij.
Vanaf 1909 wordt bij ieder kantongerecht een speciaal voogdijregister bijgehouden. Dit register is toegankelijk door middel van een klapper op naam van de kinderen. In dit register staan alle voogdijuitspraken vermeldt van kinderen die binnen de grenzen van het kanton zijn geboren. Later is dit register vervangen door de voogdijregisterkaarten. Deze kaarten zijn opgeborgen op jaar van meerderjarigheid. De voogdijkaart van iemand die in 1912 is geboren vindt u daarom bij het jaar (1912+21) 1933.
De voogdijregisters en de voogdijregisterkaarten vindt u in de inventaris van het kantongerecht onder de rubriek Buitengerechtelijke Zaken. Houdt u er rekening mee dat de kinderen worden ingeschreven in het register van het kanton waaronder hun geboorteplaats valt. In het register en op de kaarten wordt verwezen naar het kantongerecht of de arrondissementsrechtbank waar de voogdijvoorziening werd geregeld. In het archief van de rechtbank vindt u in de rubriek Burgerlijke Zaken in de serie aktes en beschikkingen de originele stukken.

Echtscheiding en ontzetting of ontheffing uit de ouderlijke macht
Voogdijregelingen via echtscheidingsvonnissen of verzoeken van ontzetting of ontheffing van de ouderlijke macht vindt u in de archieven van de arrondissementsrechtbanken. Deze aktes vindt u in de rubriek Burgelijke Zaken aan de hand van een repertorium van een bepaald jaar. In de archieven van arrondissmentsrechtbanken zijn over voogdijzaken meestal meerdere stukken bewaard gebleven. Naast het rekest (verzoek) en de beschikking, kunt u ook het verslag van de beraadslagingen in de raadkamer aantreffen.
Bron: www.gahetna.nl

1811: Samenvoeging van provincies Utrecht en Noord-Holland
Roy Sprangers

 
Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samenvoegen tot één ‘superprovincie’. Volgens Volkskrantcolumnist Bert Wagendorp waant de minister zich met dit plan een soort ‘Napoleon 2.0’. De Franse keizer besloot in 1811 namelijk ook de provincies Noord-Holland en Utrecht samen te voegen tot één departement, het ‘Préfecture du Zuyderzée’.

Op 9 juli 1810 werd het Koninkrijk Holland per keizerlijk decreet ontbonden en ingelijfd bij het Franse keizerrijk. Dit betekende dat de Nederlandse provincies voortaan onderdeel uit gingen maken van de Franse bestuurshiërarchie. Om deze beter vorm te geven gaf Napoleon op 18 oktober 1811 per keizerlijk decreet opdracht tot de verdeling van ‘Hollande’ in zeven departementen, een aantal dat later teruggebracht zou worden tot zes. De nieuwe bestuursindeling werd officieel van kracht op 1 januari 1812.

Préfecture du Zuyderzée
Eén van de grootste Nederlandse departementen was het Préfecture du Zuyderzée, dat grotendeels opgemaakt was uit de huidige provincies Utrecht en Noord-Holland. Voor het bestuur op kleinere schaal werd dit gebied nog onderverdeeld in zes arrondissementen, te weten Amsterdam, Hoorn, Utrecht, Amersfoort, Haarlem en Alkmaar. Volgens de volkstelling van 1812 omvatte de bestuursregio in totaal 507.500 inwoners, waarvan een groot deel woonachtig was in de departementshoofdstad Amsterdam.

Bestuurshiërarchie
De leiding van het Préfecture du Zuyderzée viel in handen van de ‘Préfet’, die door Napoleon was benoemd om zijn keizerlijke wetten en decreten uit te voeren. Aanvankelijk werd deze positie waargenomen door de Nederlandse bestuurder Jan van Styrum, maar later werd hij vervangen door de Belgische politicus Antoine de Visscher de Celles (1811-1813). Hij had binnen het departement onder meer de hoofdverantwoordelijkheid over de handhaving van de orde, de heffing van de belastingen en de uitvoering van de publieke werken.

Conseil de Préfecture
De Préfet du Zuyderzée werd in zijn taken bijgestaan door twee colleges, het Conseil de Préfecture en het Conseil Général. De eerste raad hield zich voornamelijk bezig met administratieve rechtspraak terwijl het tweede zich richtte op de vaststelling van de hoogte van de jaarlijkse heffingen. De leden van beide raden werden persoonlijk benoemd (en eventueel ook weer ontslagen) door Napoleon. Vaak waren zij rijke notabelen die beschikten over een sterke band met de regionale politiek.

Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
Na de nederlaag van Napoleon in 1814 kwam er echter al snel een einde aan het korte bestaan van het Préfecture du Zuyderzée. Het Franse departement werd ingelijfd bij het nieuwe Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en weer opgedeeld langs de oude grens tussen Utrecht en Holland. Nu, ruim twee eeuwen later, heeft minister Plasterk echter opnieuw plannen om de twee provincies samen met Flevoland te verenigen in één superprovincie. Hij stuit hierbij echter op veel verzet van lokale politici, die helemaal niets zien in een nieuw Préfecture du Zuyderzée.
Bron: www.isgeschiedenis.nl

Het Facebook van de zestiende en zeventiende eeuw

 
Album van Margaretha Haghen, inscripties dateren uit 1564 (bewerkt)

Begin vorig jaar lanceerde Johan Oosterman, hoogleraar Oudere Nederlandse letterkunde aan de Radboud Universiteit, een crowdfunding-project voor de ontsluiting van zogenaamde alba amoricum uit de zestiende en zeventiende eeuw. Tot dusver valt de opbrengst "een beetje tegen".

Adellijke dames in de zestiende en zeventiende eeuw hadden boekjes waarin vrienden en gasten een boodschap achter lieten. Soms een heel gedicht, soms aangevuld met commentaar van anderen. Hoogleraar Johan Oosterman leidt een onderzoek naar de vrouwelijke alba die hij betitelt als een soort "Facebook avant la lettre". Voor de ontsluiting van deze bijzondere boekjes deed men een beroep op het publiek. De opgerichte Stichting Alba Amicorum gaf aan tussen de 30.000 tot 40.000 euro te willen verzamelen.

 
»Pagina's met korte inscripties in het album van Clara de Beers (Beers, ca. 1600) - KB

Hoeveel geld er inmiddels opgehaald is meldt de Radboud Universiteit niet, maar de opbrengst valt tot nog toe dus wel "een beetje tegen". Onderzoeksleider Oosterman heeft echter ook goed nieuws.
Daar staat tegenover dat de aandacht voor het onderzoeksproject wel heeft geleid tot nieuwe vondsten. 'Dat wil zeggen: in sommige archieven lagen boekjes die lange tijd onopgemerkt of vergeten zijn. Toen bekend werd dat wij er onderzoek naar willen doen, zijn die onder het stof vandaan gekomen.
Ook bijzonder zijn de vrouwenalba in privécollecties: zo kregen Oosterman en zijn promovenda Sophie Reinders een melding van een zeer rijk album uit een Franse privécollectie, begonnen als vrouwenalbum rond 1570 en voortgezet als familiealbum tot in de negentiende eeuw. Waarschijnlijk is het album enige tijd in het bezit geweest van Beatrice Pieck aan wie een van de liederen in het album opgedragen is. Tijdens een symposium werd materiaal uit dit album gepresenteerd.

De alba laten volgens de onderzoekers sociale netwerken van de adellijke vrouwen uit de zestiende en zeventiende eeuw zijn. De boekjes bevatten niet alleen namen en korte spreuken, maar ook liedjes, afbeeldingen en bijvoorbeeld commentaar over de geschiktheid van bepaalde personen als huwelijkskandidaat.

Veel van de vrouwenalba zijn, ook voor deskundigen, lastig te ontcijferen omdat het schrift vrij onduidelijk is. De projectgroep wil de alba toegankelijk maken voor het publiek via een website waarop fascimiles komen te staan van de albumpagina’s samen met transcripties en toelichtingen.
Zie voor meer informatie de website www.alba-amicorum.nl
Bron: http://historiek.net

Wat korte berichten

Het oude hertogdom Gelre bestond uit vier kwartieren; het kwartier van Arnhem, het kwartier van Nijmegen, het kwartier van Zutphen en het kwartier van Roermond of Overkwartier. De bakermat van het graafschap Gelre (pas in 1339 werd het een hertogdom) bevond zich in en rond de Duitse plaats Wassenberg, waar de graaf van Gelre zijn bezittingen had.
Heeft u voorouders uit het overkwartier Gelre, kijk dan voor de geschiedenis eens op www.overkwartiervangelre.nl.
Bron: NGV Afd.blad AP, 2012 nr. 4

Een van oorsprong Engelstalige site over Veenkoloniale Genealogieën van Henny Savenije uit Seoel. Op deze site staan gegevens uit Drenthe en Groningen. In hoofdzaak staan er de stambomen van Savenije en Boekholt op, maar daarnaast ook heel veel andere namen: meer dan 388.000. Ga naar http://henny-savenije.com/index.htm en klik op het Nederlandse vlaggetje. Klik vervolgens op het vierkantje hokje met "database". U kunt dan of rechtstreeks naar een naam zoeken (last name en first name) of de algemene index openen door rechts bovenaan onder "Wiki" op "search" te klikken. In dat laatste geval krijgt u de volledige, alfabetische lijst van namen op deze site.
Bron: GenVer, pagina 2012-107

Als je verder in de tijd terug gaat met je stamboom of met je familiegeschiedenis, kom je ongetwijfeld woorden, uitdrukkingen, beroepen, afkortingen e.d. tegen die je niet kunt 'vertalen'.
Daarvoor zijn in ieder geval twee websites te raadplegen: een verklarend woordenboek (link) van Andre Dumont is er op de NGV site te vinden. Of rechtstreeks op zijn eigen site (link), klik linksboven op "Woordenlijst inzien online" en vervolgens kun je op alfabet zoeken in (geprint) 803 pagina's.
Een tweede mogelijkheid is te kijken op een historisch woordenboek online (link). Op deze site zijn samengevoegd een oud-, vroegmiddel-, middeleeuws- en hedendaags Nederlands woordenboek. Klik op "Start de applicatie". In het dan geopende scherm kun je voor de meest uitgebreide toelichting het beste het betreffende woord invullen in het veld "Woord in betekenis". Maar het staat natuurlijk vrij ook de andere mogelijkheden te proberen.
Bron: GenVer, pagina 2012-108

Weet u

Een 'Leesarbeider' was een bovengrondse mijnwerker die aan de lopende band stond. Deze lopende band transporteerde de gezeefde kolen uit de mijn en zijn taak was om daar de stenen tussenuit te halen.

Een 'Broodweger' was een beambte aangesteld door de stedelijke overheid en belast met het controleren en keuren van het broodgewicht en prijs. Zijn taak was om te voorkomen dat er slecht brood werd verkocht wat te duur of te licht was of wat buiten de stad was gebakken.

De webredactie.

  terug naar top

Nieuws

Column nr. 31
(01 mrt)

In mijn vorige Column schreef ik over het - na toestemming - overnemen van gegevens. Vlak erna kreeg ik, tijdens het zoeken op internet, de volgende Kopieerwaarschuwing op mijn scherm: 'Genealogische publicaties zijn auteursrechtelijk beschermd'. Er stond een uitgebreide tekst, die er op neerkomt dat men gegevens mag gebruiken, maar dat het wel wenselijk is contact op te nemen met de websitemaker en toestemming te vragen. Uiteraard verwijst u naar de site.
Ik schreef ook eens dat het voordeel van internet is dat je (stroomstoringen daargelaten) op elk moment overal kunt kijken. Dit blijkt niet altijd (meer) waar te zijn. Ik kreeg op een website de mededeling dat ze zondags gesloten waren.
Een ander bijzonder geval kreeg ik na het zoeken van een bepaalde zoekterm. De site was vervallen, maar hij opende rechtstreeks via de Waybackmachine.
Een paar maal was een maker waarschijnlijk gestopt met onze hobby, daar kreeg ik de zin Lees verder..
 
Hollands Noorderkwartier 2013 nr 1
(01 mrt) - Akte van bekendheid van Aafje Cardinaal - Mevr A. Reijngoud (deel genealogie van de familie Cardinaal)
- Enkele gegevens familie Poland (Mevrouw Poland) Lees verder..
 
NGV afdeling Friesland nu ook op Twitter
(01 mrt) Met ingang van 27 februari j.l. is de afdeling Friesland ook op Twitter te vinden! Na een gezellig gesprek over dit onderwerp, op de - zo geslaagde PR-dag van vorige week zaterdag-, is de webmaster van de afdeling: Tineke Hartman-van der Meulen, enthousiast aan de gang gegaan. Het adres: @NGV_FRL
Of kijk op link Lees verder..
 
Streekarchief Midden-Holland in Gouda, verhuist in 2014
(24 feb) Het komende jaar wordt druk voor Streekarchief Midden-Holland. In 2014 zullen alle archieven en collecties vanuit de depots aan de Groeneweg verhuizen naar het nieuw te bouwen Gouwedepot. Daarnaast zal de studiezaal van het streekarchief in 2014 verhuizen naar de locatie Klein Amerika in Gouda.

Voor de bezoekers van het streekarchief zullen de veranderingen binnenkort al voelbaar worden Lees verder..
 
Gens Propria februari 2013 nr 1
(23 feb) Drie artikelen worden genoemd:
- Een kwestie van passen en meten (kadaster) - J. Kuijlman
- Erotiek door de eeuwen heen - J. Kuijlman
- De allerarmsten in Europa - J. Kuijlman

Het betreft verslagen van lezingen, die vorig jaar voor de afdeling gehouden zijn. Lees verder..
 
NGV FO februari 2013
(21 feb) Familie organisaties bestaan nu 20 jaar. Lees verder..
 
Die Westfälische Gesellschaft für Genealogie und Familienforschung lädt ein
(18 feb) 5. Westfälischer Genealogentag Samstag, 16. März 2013, 10-17 Uhr Sporthalle "Gooiker Platz" in Altenberge bei Münster Lees verder..
 
Limburgs Tijdschrift voor Genealogie nr 4 /2012) jg 40
(16 feb) Dit nummer wil ik hartelijk aanbevelen, vanwege de kwaliteit van het gebodene. Lees verder..
 
KB lanceert de webdienst tijdschriften 1850-1940
(15 feb) Naast de reeds bekende webdienst over kranten kranten.kb.nl heeft de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag nu een nieuwe webdienst met tijdschriften het licht doen zien. De eerste 80 tijdschriften uit de periode 1850-1940 zijn nu via deze webdienst volledig doorzoekbaar. Uiteindelijk is het de bedoeling om alle publicaties vanaf 1470 te digitaliseren.

Hieronder een klein stuk uit de inleiding van deze webdienst; u vindt daar ook een overzicht van deze 80 tijdschriften. Lees verder..
 
Gelders Archief dicht in april en mei 2013
(15 feb) Het Gelders Archief sluit in de maanden april en mei 2013 zijn deuren voor het publiek, vanwege een grootschalige verhuizing. In deze maanden verhuizen we bijna dertig kilometer archieven naar ons nieuwe pand aan de Westervoortsedijk in Arnhem.Kijk regelmatig op de website van het archief voor de laatste informatie over de verhuizing en het hervatten van de dienstverlening.
Link naar de website :
link Lees verder..
 
Geschiedenis Online Prijs 2012 voor de beste Nederlandse website over het verleden
(14 feb)

De Geschiedenis Online Prijs voor de beste Nederlandse website over het verleden is dit jaar gewonnen door het Drents Archief en zijn site www.annodrenthe.nu. De makers hebben de prijs woensdagmiddag 13 februari 2013, in het Nationaal Archief in Den Haag uitgereikt gekregen door de juryvoorzitter, non-fictieschrijfster Suzanna Jansen. Lees verder..
 
GENS NOSTRA van februari
(13 feb) De overgang naar de nieuwe lay-out van Gens Nostra vergt meer moeite dan van te voren ingeschat. Door verschillende oorzaken vergt het zetwerk meer tijd dan gebruikelijk.
Het goede nieuws is dat het februarinummer er aan komt. Het is wel dunner en volgt later dan de bedoeling is.
Dit nummer verschijnt naar verwachting eind van de maand, uiterlijk begin volgende maand. Lees verder..
 
Enquête tijdschriftenuitleen NGV-KPL
(13 feb) Gebruik van de tijdschriften-uitleen Lees verder..
 
De wereld van stamboomonderzoek - Schatgraven voor gevorderden
(13 feb) In Verborgen verleden zijn het BN'ers die gaan graven in het verleden van hun familie, maar normaal gesproken is dit het werk van genealogen. In hoeverre klopt het beeld van de oude stoffige archieven en dito onderzoekers?

Dat is de openingszin in de NCRV-gids van deze week op blz. 10/11
Meer lezen? Lees verder..
 
Nederlands Dagboekarchief, vindt onderdak bij Meertens Instituut sinds 11 februari j.l.
(12 feb) Het Nederlands Dagboekarchief verzamelt en beheert (ongepubliceerde) dagboeken, reisdagboeken, memoires, brieven en briefwisselingen uit het hele Nederlandse taalgebied en maakt deze toegankelijk voor wetenschap en onderwijs en voor particulier onderzoek. Poëzie-albums vormen een apart onderdeel van de collecte. Lees verder..
 
Open Dag bij Ons Voorgeslacht in Delft was succesvol
(10 feb) De open dag die de Hollandse Ver. Ons Voorgeslacht op 2 februari op de nieuwe locatie in Delft hield, was een succes.
Zie ook de foto's op de site van deze vereniging.
link

Inmiddels is de vereniging ook op twitter te vinden
@OnsVoorgeslacht Lees verder..
 
Land van Cuijk en Ravenstein februari 2013 jg 22 nr 1
(08 feb)

In dit nummer een aardig verhaal van emigranten naar de VS in de 19de eeuw.
Verder een bijlage over het Uden archief van Bressers, een particulier archief dat zich heeft toegespitst op bewoners van Uden, Volkel en Odiliapeel, met nadruk op de 19de en 20ste eeuw. zie ook: www.udenarchief.nl link Lees verder..
 
Bossche Encyclopedie, levenswerk van Ton Wetzer
(05 feb)

Officieel staat Ton Wetzer bij het Brabants Historisch Informatie Centrum (bhic) te boek als ‘coördinator vrijwilligers’. Maar met zijn kennis van wetenschappelijke computerbesturing en computertalen is hij daar niet
minder op zijn plaats als de samensteller van de Bossche Encyclopedie. Lees verder..
 
Kettingboeken uit Weesp en Liefdesbrieven van Thorbecke, te zien in de Verdieping
(04 feb) In De Verdieping van Nederland, de gezamenlijke tentoonstellingsruimte van het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek, is van 8 januari tot 11 mei een nieuwe selectie topstukken zien. Het betreft authentieke boeken en documenten met historische waarde. Zo kunt u onder andere kettingboeken uit Weesp zien, liefdesbrieven van staatsman Thorbecke en het verzoek van Aletta Jacob’s om te mogen studeren.

Kettingboeken uit Weesp - Koninklijke Bibliotheek
In de 16de en 17de eeuw hadden veel Nederlandse steden een librije, een min of meer openbare bibliotheek die meestal gevestigd was in een kerk.
Het bekendste voorbeeld is de librije van de St. Walburgiskerk te Zutphen. Steden als Alkmaar, Enkhuizen, Edam en Weesp beschikten ook over librijes. Lees verder..
 
Onlangs verscheen de GENS NOSTRA van januari 2013
(04 feb) Inmiddels is de geheel vernieuwde Gens Nostra aan de leden toegezonden. In een eerder bericht had de hoofdredacteur u al over de veranderingen ingelicht. Aan het begin van het blad vindt u e.e.a. toegelicht. De rubrieken hebben allemaal een eigen kleur in de vorm van een gekleurde rand boven aan de bladzijde.


In het blad dit maal de volgende artikelen: Lees verder..
 
Burgerlijke stand en parochieregisters België
(02 feb) Het Rijksarchief van België heeft de registers van de Burgerlijke Stand van vóór 1912 en de parochieregisters, die gedigitaliseerd zijn op hun website als test beschikbaar gesteld.
In April is ook een nieuwe zoekrobot in gebruik genomen, waardoor het opzoeken gemakkelijker en sneller kan gebeuren.

"Wie toegang wil krijgen tot de beelden moet beschikken over een login en een paswoord, die gratis kunnen worden aangemaakt.

Om de parochieregisters te raadplegen: link
Om de registers van de burgerlijke stand te raadplegen: link Lees verder..
 
Genealogisch Erfgoed Magazine
(02 feb) Het Genealogisch Erfgoed Magazine (voorheen : Ons Erfgoed) van febr. 2013 is uit Lees verder..
 
Nieuwjaarsbijeenkomst NGV-KPL 12 januari 2013
(28 jan)

Impressie van een geanimeerde Nieuwjaarsbijeenkomst op 12 januari j.l. in 't Trefpunt te Eindhoven

 Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Evenementen binnenkort

za 02 mrt Middelharnis Genealogische Dag Goeree-Overflakkee
zo 03 mrt Soesterberg Erfgoedcafé "Vind Uw Voorouders"
di 05 mrt Hoogeveen Genealogisch Inloop Spreekuur.
di 05 mrt SCHINVELD Bijeenkomst GensDataPro
wo 06 mrt Utrecht Voorouderspreekuur in het Utrechts Archief aan de Hamburgerstraat 28 te Utrecht
wo 06 mrt Grave Genealogisch spreekuur
wo 06 mrt Zaandam Lezing door de heer John Dehé
wo 06 mrt Breda Haalt de NGV het jaar 2025?
do 07 mrt Berkhout Lezing 'Vererving van familienamen in de vrouwelijke lijn'
do 07 mrt Delft Het Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar
vr 08 mrt Tiel Genealogisch Café
za 09 mrt Weesp "GensDataPro Serviceteam" aanwezig in het Verenigingscentrum
za 09 mrt Leiden Contactochtend, op zoek naar voorouders
za 09 mrt Rolde 'Wil de laatste kruidenier het licht uitdoen?'
za 09 mrt Leeuwarden Vroegchristelijke kunst in Rome
za 09 mrt Borne "Emslandkampen"
za 09 mrt Kapelle Wie Was Wie en Wie Was Waar door Leo Hollestelle
di 12 mrt Apeldoorn Huis Ter Horst in Loenen
di 12 mrt AMERSFOORT Sociale vangnetten in de Gouden Eeuw
di 12 mrt Eersel 'De Meidenkist' – Lezing door Cees Prinsen
di 12 mrt Eindhoven "Waar kan een genealoog antwoorden vinden op internet?"
wo 13 mrt Alkmaar HNK Afd. avond, Lezing: "De Kust gaat terug". 'Zwakke schakels' in de kust in hist. perspectief.
wo 13 mrt Utrecht Begraafplaatsen in Utrecht en wat de administratie van de begraafplaatsen kan betekenen
do 14 mrt Delfgauw De proefkolonie Maatschappij van Weldadigheid
do 14 mrt Lelystad Mijn opa was een Duitser
za 16 mrt Rosmalen Lezing en demonstratie NGV-website
za 16 mrt Utrecht Rondleiding op Begraafplaats Soestbergen aan de Gansstraat te Utrecht
di 19 mrt TIEL Lezing en demonstratie Familysearch
di 19 mrt SCHINVELD Bijeenkomst GensDataPro
di 19 mrt Amsterdam-Buitenveldert Noordzeekanaal en IJmuiden; tussen Vuur- en Schreierstoren
di 19 mrt Nijmegen De Landbouwbuurt
za 23 mrt Baarn Voorjaarsvergadering WGOD 2013
za 23 mrt Boxmeer Genealogische contactdag in Boxmeer
za 23 mrt Best Stamboomcafe in de bibliotheek in Best
za 23 mrt Hilversum Afdelingsledenvergadering en twee lezingen :'Vader Onbekend' en 'Editoo'
wo 27 mrt Haarlem Noord Lezing: Bidprentjes

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. terug naar top

Cursussen binnenkort

ma 04 mrt Roosendaal Workshop Kaartmateriaal, THA en andere bronnen
wo 06 mrt Delft 10-delige cursus 'Paleografie voor beginners'
wo 06 mrt Hengelo Genealogie voor beginners
vr 08 mrt Maastricht Heraldiek
do 14 mrt Tilburg Onderzoek je woonomgeving
vr 15 mrt Middelburg Workshop: Zeeuwse voorouders digitaal, stamboomonderzoek via de computer
ma 25 mrt 's-Gravenhage Eerste hulp bij Historisch Onderzoek deel 1
wo 27 mrt Utrecht Schrijfzin Workshop ‘Gouden Tijden, Zwarte Bladzijden’
ma 15 apr 's-Gravenhage Eerste hulp bij Historisch Onderzoek deel 2
do 18 apr De Lier Workshop Sociale Media
vr 19 apr Houten Cursus Genealogie bij Cursus&co
di 23 apr 's-Gravenhage "Publiceren op papier en internet" met Aldfaer

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. terug naar top

Recente prikbordberichten

01 mrt Johannes Rietbergen, geboren in Delft op 25 juli 1812.
25 feb Familie Verroen
24 feb Petronella Arends Vring (Vrings, Wring, Vringh etc.), waar komt ze vandaan?
24 feb Gezin Bartha de Lusenet x Johannes van Anerongen
23 feb Willem Muis (militair) overleden Batavia op 19 augustus 1830......
22 feb Elisabeth Schnaar
21 feb Overlijden gezocht : Bertus Hekkelman x Johanna Maria Brinkman - Gorssel /Eefde
21 feb Kortdurende aanbieding van goedkope Y-DNA test van FTDNA
19 feb Helt, Wilhelmina M.M
19 feb Frits Gramberg, grafisch ontwerper.
18 feb (Voor)ouders Hoogstrate
18 feb Huis van Bewaring Dordrecht
18 feb goed nieuws voor joodse genealogen
15 feb Tijdschriften 1850-1940 full-text doorzoekbaar
14 feb NN Lamberts vader van Wilhelmina en Catharijne
14 feb Digitalisering van archieven: een korte enquête
14 feb Van WieWasWie naar RHCe
13 feb Interessant initiatief Joodse genealogie Tilburgs Archief
13 feb Is Wilhelmina van Oers dezelfde persoon als Jacoba van Oers?
09 feb DNA Tests bij MyHeritage.com, Geni.com en WorldVitalRecords.com goedkoper
09 feb OCLC and FamilySearch combineren elkaars mogelijkheden
08 feb Theodorus Faber (*ca. 1600 - + 1659 Groningen)
07 feb Onderofficieren en Minderen Oost- en West-Indië, Friezen op Java, Grafschriften
06 feb Hartelijke Dank
06 feb Richard III – Resultaten van het Mt-DNA-onderzoek zijn niet in tegenspraak
05 feb Jan Frans de Ridder en Maria Josepha de Wilde
04 feb Frederick Gramberg * 07-12-1894 Rotterdam
04 feb Up-date Provinciaal Bestuurlijk Archief met 990 personen
02 feb DTB Zuid-Holland
02 feb DTB Utrecht
02 feb DTB Drenthe
02 feb DTB Groningen
01 feb Archiefbronnen Besemer
31 jan Titel : Bewoners van het platteland te Steenbergen in 1688
31 jan 2 x Cornelis van Meurs
30 jan Pieternella Goulooze
30 jan Lucas van Meurs
30 jan Mededeling voor gebruikers van Reunion en een iPhone
29 jan Nationale Militieregisters

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

Recente verslagen van evenementen

za 16 feb Borne

 
Voor meer verslagen, raadpleeg het  Archief alle evenementen. terug naar top

Recente publicaties van leden

03 feb Oorlogsschade Steenbergen (N. Br.) 1794-1797
31 jan Bewoners van het platteland te Steenbergen in 1688

 
Voor een overzicht van alle publicaties, zie Publicaties. terug naar top

Recente genealogische artikelen

26 feb SCHEMATISCH OVERZICHT VAN Y-CHROMOSOMALE HAPLOGROEPEN

 
Voor een uitgebreider artikelenoverzicht: zie Artikelen. terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door op de NGV website www.ngv.nl via de rechterkolom eerst in te loggen, dan te klikken op “mijn profiel” en in het tweede blok via “gegevens aanpassen” het vinkje weg te halen bij “wilt u de ngv-nieuwsbrief ontvangen?”.

©2013 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257