NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NGV Nieuwsbrief 2013 nummer 42

dinsdag 1 januari 2013

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Nieuws
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort
Recente prikbordberichten
Recente verslagen van evenementen
Recente genealogische artikelen


Beste lezers, de webredactie wenst u allen een:

 

Nieuws van de redactie

We beginnen weer aan een nieuw jaar, hopelijk leest u ook dit jaar weer met plezier de nieuwsbrief. Heeft u zelf iets interessants wat u graag geplaatst wilt zien, wacht niet maar stuur het naar ons op.

De dialecten van het Nederlands

Door Jan Stroop
De dialecten zijn de rechtstreekse nakomelingen van het Indo-Europees, een oertaal waar vrijwel alle Europese talen van afstammen en die omstreeks 5000 voor Christus gesproken moet zijn in een gebied ten noorden van de Zwarte Zee. Doordat in de loop van eeuwen steeds groepen mensen wegtrokken uit dat gebied, zich elders vestigden en geen contact meer hadden met andere groepen, begon hun taal zich op een eigensoortige manier te ontwikkelen. Daardoor gingen de talen van al die groepen steeds meer van elkaar verschillen.
 
Indo-Europese talen worden over vrijwel de hele wereld gesproken, maar vinden veelal hun oorsprong in Europa en Zuidelijk Azië (Bron: Wikipedia) Afbeelding: © Wikimedia Commons

Sch..p
De tegenwoordige dialecten kun je zien als de eindfase van dat grootschalige divergeringsproces. Welke grote variaties dat divergeren veroorzaakt heeft, zelfs in een klein taalgebied als het Nederlandse, zien we als we eens kijken naar de klinkers. Tegenover de aa die het ABN heeft in een woord als schaap, kennen de dialecten de vormen scheep, schiep, schaap, scheup, schaep en schoap. Een even divers patroon vertonen de andere lange klinkers. Een voorbeeld: groen dat naast zich heeft gruun, greun, gruin, grien en green. Bij de korte klinkers is het al niet anders: rug, rog, reg, rig. Je kunt eruit concluderen dat tegenover één klinker van het ABN er gemiddeld vier à vijf staan in de dialecten.

Bij medeklinkers zie je veel minder variatie. Dat is gemakkelijk te verklaren. Een geluid als dat van de k kun je alleen maar achter in je keel maken. Articuleer je met een ander deel van je mondholte, dan wordt ‘t een andere medeklinker waardoor ook vanzelf een ander woord ontstaat: kan naast pan naast dan. Bij klinkerveranderingen zijn de gevolgen niet zo ingrijpend.
 
Afbeelding: © rs-foto, flickr
Alle varianten van schaap die hierboven genoemd zijn, herkent iedereen als schaap. Een woord heeft eigenlijk geen specifieke klinkers nodig om herkend te worden: sch..p. Daarom hebben klinkers ook veel meer vrijheid om te veranderen en dat verklaart weer de grote verscheidenheid die ze in onze dialecten vertonen.

Zuiver toeval
Van alle taalverschijnselen trekken woorden de meeste aandacht. Dat is ook wel begrijpelijk. Spraakklanken, woordvormingsprocessen en zinstypen hebben alleen een intrinsieke waarde, een waarde om wat ze zijn. Die hebben woorden ook, maar die verwijzen bovendien naar verschijnselen buiten de taal, doordat ze er de naam van zijn. Een woord als schaap bestaat uit vier spraakklanken, een s, een ch, een aa en een p; het kan voorafgegaan worden door een lidwoord en het kan zinsdeel zijn. Dat is de grammaticale kant. En dan is er ook nog de semantische kant: schaap is de naam van een dier.
De combinatie tussen woordvorm en woordbetekenis is ooit, meestal in een ver verleden, ontstaan. Hoe dat komt weten we niet, wat we wel weten is dat deze en eigenlijk elke combinatie van een woordvorm en de bijbehorende betekenis zuiver toeval is. Dat zo’n dier schaap heet, weten we omdat iemand ons dat gezegd heeft. Aan dat schaap kunnen we dat niet aflezen. Het beest had net zo goed raaks kunnen heten. De toevalligheid van de combinatie woordvorm-woordbetekenis impliceert dat die nooit op twee plaatsen tegelijk ontstaan kan zijn. En dat heeft weer tot gevolg dat twee plaatsen (of gebieden) met hetzelfde woord voor een bepaald begrip dat van elkaar overgenomen moeten hebben of elk van een derde plaats of een ander gebied.
 
Afb. Willem van den Goorbergh
In het hele taalgebied is schaap of een variant van dat woord de naam voor ‘schaap’. Veel vaker komt het voor dat er voor één begrip meerdere namen bestaan, soms zelfs heel veel. Zo heeft de vlinder er meer dan vijftig: kapel, botervlieger, papillon, vlinder, enzovoorts. Daar zitten evenzovele geschiedenissen aan vast. De naam papillon is bijvoorbeeld een leenwoord uit het Frans; kapel komt uit het Latijn, maar vlinder is een Germaans woord dat verband houdt met een werkwoord dat ‘fladderen’ betekent.

2000 dialecten
Maar hoeveel dialecten zijn er dan precies? Dat is een vraag die eigenlijk niet te beantwoorden is. Want wat moeten de criteria zijn om het ene dialect van het andere te onderscheiden. Klinkerverschillen? Maar de begrenzingen van de verschillende realiseringen van de klinkers lopen kriskras door elkaar. Dialect A heeft bijvoorbeeld scheep en grien; Dialect B scheup en grien; Dialect C scheep en gruun; en zo kun je doorgaan. En dat betreft dan nog maar twee klinkers, de aa en de oe.
 
Afb. Wikimedia Commons
Tel je de kleinste onderlinge verschillen tussen twee plaatsen mee, dan hebben Nederland en Vlaanderen bij elkaar misschien wel 2000 verschillende dialecten. In de praktijk van dialectologie wordt voornamelijk gekeken naar klankverschillen die in een groot aantal woorden voorkomen. Bijvoorbeeld de tegenstelling ii (blieven, wief, wien, kieken, lieken, mien, zien, enzovoorts) en ei (blijven, wijf, wijn, kijken, lijken, mijn, zijn, enzovoorts). Als je zo te werk gaat kom je uiteindelijk uit op zo’n 24 groepen van dialecten met een aantal identieke kenmerken. Voor een klein taalgebied als het Nederlandse is dat niet gering.

Minderwaardig
Waarin verschilt een dialect nu van een taal? Taalkundig bezien is er geen enkel verschil tussen een taal en een dialect. Het ABN, onze standaardtaal, heeft een grammatica, een verzameling regels die de sprekers ervan weten toe te passen. Maar dat geldt ook voor een dialect. Trouwens, het ABN zelf is een Hollands dialect: het heeft alleen de status gekregen van algemene Nederlandse omgangstaal en het heet daarom en ook alleen daarom een taal. Die algemene functie verklaart ook waarom de grammatica van het ABN schriftelijk vastgelegd is; bij de meeste dialecten is dat niet gebeurd, maar dat maakt natuurlijk niets uit. Een dialect is net zo goed een taal. Het wordt alleen maar in een klein gebied gesproken, terwijl het ABN in ons hele taalgebied functioneert.
Tegenover de taalkundige gelijkwaardigheid van taal en dialect staat een groot maatschappelijk verschil. Een dialect wordt vaak gezien als minderwaardig. Meestal is dat omdat er neergekeken wordt op de sprekers ervan. De kijk op dialect is trouwens aan schommelingen onderhevig. Nu eens is die negatief, dan weer blijken dialecten, vooral als erin gezongen wordt, enorm populair. Dat is een aanwijzing dat ze over taaie levenskracht beschikken.

Literatuur:
Dialectatlas van het Nederlands (red. Nicoline van der Sijs) Bert Bakker, Amsterdam 2011.
Bron: www.kennislink.nl

Wat korte berichten

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de website MijnStadMijnDorp; Cultuurhistorisch Netwerk Overijssel. In oktober 2011 hebben wij de website gelanceerd voor historische verenigingen en erfgoedinstellingen. Inmiddels is een Klankbordgroep opgericht, waarin een aantal historische verenigingen en erfgoedinstellingen deelneemt. In intensieve sessies met een groepje deelnemers uit de Klankbordgroep, wordt voortdurend gekeken naar en gewerkt aan verbeteringen en wordt er ook getest. Bekijk het resultaat op www.mijnstadmijndorp.nl.
Bron: Historisch Centrum Overijssel

Wilt u meer weten over het ontstaan en regelgeving van diverse bronnen, kijk op www.historici.nl voor de ‘Digitale versie Broncommentaren’.

Sinds kort staan er ruim 152.000 bidprentjes op de site: genealogie.dannypeeters.nl
Frans Peeters

Noordhollandse huwelijken
Van verschillende gemeenten is een bevolkingsreconstructies gemaakt met het gebruik van de boeken van de BS uit het tijdvak 1811-1902 en soms aangevuld met gegevens van de DTB-boeken. Er is weer een update op de site met een kleine 7000 personen, bij de plaatsen Oosthuizen, Venhuizen, Weesperkarspel, Ankeveen en de Bijlmermeer (nieuw). Te vinden op genea.pedete.net

Weet u

Een ‘piskruier’ was werkzaam bij de lakenindustrie voor het vervoeren van urine ten behoeve van het vollen (dit is het maken van vilt door langdurig de wol te slaan).

Een ‘balansenmaker’ maakte niet alleen weegschalen maar ook gewichten. Omdat de belangrijkste eis aan gewichten het juiste gewicht is, was dit een nauwkeurig stukje werk. Deze gewichten werden ook nog geijkt om zeker te zijn van het juiste gewicht.

De webredactie.

  terug naar top

Nieuws

Column nr. 29
(31 dec)We hopen dat jullie in de toekomst veel gegevens en vondsten uit het verleden vinden en dat deze rubriek daartoe mag bijdragen.
Evenals de (gratis) Nieuwsbrief van de NGV en de digitale artikelen in Gens Data en Gens Nostra dat - naar wij wensen - gaan doen. Zoals bijvoorbeeld het stuk Digitaal kaarten in Gens Nostra juni 2012 blz. 340-343. Kaarten kunnen u vertellen hoe het gebied van uw voorouders er uit zag, geven info over ligging, grondsoort, buurlanden en plaatsen in de omgeving. In december 2012 (pag. 638-650) staat Digit@@l naar Suriname, De overtocht, de DTB, plantages, slaven, kaarten en volkstellingen. Er is meer over het land, overtochten, plantagehouders, slaven, boeroes, vrijlating slaven e.d. in Suriname te vinden dan u mogelijk denkt. Op websites, kaarten, in (Surinaamse) almanakken en in kranten. Onlangs voegde de Koninklijke Bibliotheek (kranten.kb.nlLees verder..
 
januari-2013 aflevering van de afdelingsperiodiek van de afdeling Amersfoort e.o.
(31 dec) de inhoudsopgave van dit periodiek is als volgt: Lees verder..
 
Vergelijking van de koopkracht van de gulden vanaf het jaar 1450
(31 dec) Reeds eerder is dit onderwerp op onze website besproken, maar nu vooral voor onze nieuwe leden weer actueel. Destijds ( oktober 2010 ) waren er 1487 lezers.

Een zilveren gulden uit het jaar 1898

Om de waarde van een som geld in een bepaald jaar te vergelijken met die in een ander jaar, vult u de bedragen in op een speciale calculator. U wilt bijvoorbeeld weten: Hoeveel geld heb ik vandaag nodig om dezelfde 'koopkracht' te hebben als in het jaar 1850 met 100 gulden ? Lees verder..
 
Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in Ursulinenklooster te Eijsden L.
(27 dec)
Het ziet er naar uit dat het Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis er daadwerkelijk gaat komen. De gemeenteraad van Eijsden-Margraten heeft het plan om het voormalige Ursulinenklooster in Eijsden daartoe om te bouwen, goedgekeurd in haar vergadering van dinsdag 18 december 2012. Lees verder..
 
Koggenland, Heraldisch tijdschrift, Achterhoek en Limiers
(22 dec) enkele afdelingsbladen Lees verder..
 
Gepermeteerd, Groningen, Kempenland , Aqua vita
(22 dec) diverse afdelingsbladen Lees verder..
 
Het decembernummer van Gens Nostra komt deze week uit!
(18 dec) Daarin treft u o.a. de volgende artikelen aan:
- H. Salman en A.J. van der Zeeuw: 'Genealogie van twee nog bestaande rooms-katholieke geslachten Bronsgeest en van enkele uitgestorven geslachten met die naam'

- Harmen Snel: 'Rozen van Vlees'. Aanvulling op de kwartierstaat van Jan Wolkers

- In de Rubriek 'Gens Data': Antonia Veldhuis: Digit@@l naar Suriname. De overtocht, de DTB, plantages, slaven, kaarten en volkstellingen Lees verder..
 
De Slag bij Waterloo: on-line zoeken
(18 dec) Het resultaat van mijn onderzoek naar de Nederlandse deelnemers aan de Slag bij Waterloo staat sinds kort online op de website van het Stadsarchief Amsterdam: link

De database Waterloo gratificaties 1815 gaat vergezeld van een handleiding en een onderzoeksvoorbeeld.
De database omvat de bijna 30.000 namen van Nederlanders, Belgen (destijds Nederlanders) en Nassauers (in Nederlandse dienst) die aanwezig waren bij de Slag van Waterloo in juni 1815.
In de handleiding wordt uitgelegd hoe de gegevens te interpreteren en worden tips gegeven voor nader onderzoek naar de loopbaan van een vermelde militair.

Ruim op tijd voor het 200-jarig jubileum van de grote veldslag zijn nu eindelijk alle namen, dus ook van de manschappen en onderofficieren, bekend. Wellicht zit uw voorouder daar bij!
Ik wens u vele genoeglijke uren met de database.

Bas Lems Lees verder..
 
Kwartier van Nijmegen, Twente genealogie
(15 dec) Kwartier van Nijmegen nr 4 / 2012
Twente genealogie nr 4 / 2012 Lees verder..
 
Uniek Oral Historyproject “Onze Mijnwerkers” afgerond met presentatie website
(14 dec) Het Oral Historyproject "Onze Mijnwerkers" is een initiatief van oud-Heerlenaar Eugène van den Bosch, filmmaker, die al een aantal films over oud-mijnwerkers in Zuid-Limburg heeft gemaakt.

Interview met Michiel Fiala, hij was houwer in de mijn Oranje Nassau 2

Uiteindelijk werden 55 oud-mijnwerkers en oud-mijnbeambten geëinterviewd aan de hand van een uitgebreide, halfopen vragenlijst, en de verwerkingsfase, waarin ruim 170 uur beeldmateriaal moest worden gecategoriseerd en gethematiseerd. Het resultaat werd op donderdag 13 december 2012 op de website gepresenteerd. Lees verder..
 
Bericht van stadsarchief Sittard-Geleen
(13 dec) Op donderdag 28 december is de studiezaal op de Kapittelstraat gesloten Gezien de feestdagen houdt dit in dat u t/m volgende week donderdag 21 december bij ons terecht kunt, en daarna pas weer op donderdag 3 januari 2013. Lees verder..
 
GensDataPro 2.9.8.0: Direct vanuit GensDataPro publiceren op Genealogie Online
(12 dec) De NGV heeft 12 december 2012 een nieuwe versie van GensDataPro uitgebracht: service-upgrade versie 2.9.8.0.

Deze versie staat in het teken van het direct publiceren vanuit GensDataPro naar Genealogie Online via een nieuwe optie in menu-item 'Uitvoer': 'Publiceer op Genealogie Online'. Hiermee kunnen gebruikers met één klik hun gegevens op Genealogie Online plaatsen of bijwerken!

Informatie hierover vindt u in dit nieuwsbericht en het nieuwsbericht van Genealogie Online via deze link

We nodigen de huidige gebruikers van GensDataPro van harte uit deze upgrade op te halen via link
Hier vindt u ook alle informatie en instructies die van belang zijn. Lees verder..
 
Fotodeterminatie Nederlands-Indië en het KNIL
(10 dec) Museum Bronbeek in Arnhem organiseert op zaterdag 9 maart 2013 de fotodeterminatiedag ‘Mijn opa was een…’. Iedereen kan van 12.00 tot 17.00 uur bij een expertteam terecht met vragen over (familie)foto’s, die men zelf meebrengt en die betrekking hebben op het voormalige Nederlands-Indië en het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL).

Vragen over eigen voorouders

Veel Nederlanders hebben voorouders die in Nederlands-Indië woonden of daar als militair gediend hebben. Bij het opruimen van de zolder of kast vindt men dan soms oude foto’s en documenten waarop die familieleden in Indië staan afgebeeld, al dan niet in uniform. Het belang en de betekenis van die spullen is vaak niet duidelijk, maar met hulp van specialisten kunnen die foto’s en documenten veel vertellen over het leven van deze familieleden. Om mensen gelegenheid te geven een antwoord op hun vragen te vinden organiseert museum Bronbeek deze dag. Lees verder..
 
Famillement krijgt vervolg in 2014 in Leiden
(08 dec) Met het gratis familiegeschiedenisevenement Famillement wil Erfgoed Leiden en Omstreken in 2014 iedereen laten ervaren hoe leuk en relevant het is om meer over het verleden te weten.

Erfgoed Leiden en Omstreken (voorheen RAL) en het Centraal Bureau voor Genealogie gaan samen het grote familiegeschiedenisevenement Famillement op 8 oktober 2014 in Leiden organiseren. De voorbereidingen zijn begonnen. Daarbij wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met lokale en regionale partners. Lees verder..
 
Schiedamse Bleekneusjes - kinderuitzendingen 1900-1971
(08 dec) Het eerste exemplaar van het boek ‘De Schiedamse Bleekneusjes – Kinderuitzendingen tussen 1900 en 1971’ wordt op vrijdag 21 december 2012 in de Cornelis Hagazaal in het Stadskantoor aangeboden aan wethouder Johan Grijzen. Het boek is geschreven door Caroline Nieuwendijk, medewerker van het Gemeentearchief Schiedam, die voor het boek jarenlang onderzoek heeft verricht en vele interviews heeft afgenomen.

De inloop op 21 december begint om 13.30 uur. Gemeentearchivaris Laurens Priester zal om 14.00 een welkomstwoord uitspreken, en auteur Caroline Nieuwendijk geeft een lezing met als onderwerp ‘Zoektocht naar een spookschip’. Om 15.00 zal de overhandiging van het eerste exemplaar aan de wethouder plaatsvinden, waarna iedereen welkom is voor een afsluitend hapje en alcoholvrij drankje om 15.15. Diegene die door middel van voorinschrijving al een boek hebben besteld, kunnen dit op de middag afhalen betalen. Lees verder..
 
Digitale ontsluiting van akten d.m.v. naamsindexen en scans gemeente Enschede en Lonneker
(08 dec) De vrijwilligers van het Stadsarchief werken al jaren aan de digitale ontsluiting van de akten van de burgerlijke stand door middel van naamsindexen en scans. Lees verder..
 
500 Jaar historie De Klei (Noordwijk) met 21 boerderijen en huizen en hun bewoners in boek
(08 dec)
De Cleyburch, oudste boerderij te Noordwijk

Begin december 2012 was er in Noordwijk de presentatie van zeer onderhoudend boekje, met daarin de ontstaansgeschiedenis van de verschillende boerderijen en hun oorspronkelijke bewoners in het gebied 'De Klei'. Lees verder..
 
Nieuwe opzet abonnement Wie Was Wie
(08 dec) Het CBG - de huidige beheerder van Wie Was Wie - heeft een nieuwe opzet gemaakt voor het abonnement van Wie Was Wie.

Met de bijdragen van de deelnemende instellingen is het niet mogelijk het beheer en verdere ontwikkeling van de site te financieren.

Daarom komt er per 1 februari één abonnement.

Ter introductie zal dit tot 1 april 12,00 euro bedragen en daarna 18,50 per jaar.

Voor het volledige bericht zie de site van het CBG. (linkLees verder..
 
Sluiting Studiezaal CBG op zaterdag - vervolg
(07 dec) N.a.v. een vraag op het bericht van 14 nov., tot welke datum de zaterdagsluiting van toepassing was, het volgende.
Navraag bij het CBG leverde het volgende antwoord op:
"De studiezaal zal in de periode december 2012 tot en met augustus 2013 worden verbouwd. In die tijd zullen wij dan ook de zaterdag gesloten zijn." Lees verder..
 
Noorderkwartier 2012 nr 4
(06 dec) Goed doorwrocht verhaal over de boedelbeschrijving weduwe Guurtje Kalverdijk- met annex kwartierstaat Kalverdijk-Willems. (Scharwoude) Lees verder..
 
Ons Genealogische Erfgoed nr 4 -2-12 is uit
(06 dec) De inhoud omvat – Beroepen van vroeger – Het verhaal van de thee – Cholera (19de eeuw) – de Tromp mythe (een zeer lezenswaardig verhaal) – slim, zoeken op het web – barre tocht (opsporen van oorlogsvermisten) – drie dagen bezig met de was (het lot van vroegere dienstboden) – diverse Delftse biografieën (uit de gouden eeuw).. Lees verder..
 
CONCEPT-Notulen ledenvergadering NGV-KPL 13 november 2012 te Eindhoven
(02 dec) CONCEPT-Notulen van de afdelingsledenvergadering d.d. 13 november 2012 in 't Trefpunt, Belgïëplein 20 te Eindhoven Lees verder..
 
Nieuwe serie Verborgen Verleden
(02 dec) Begin volgend jaar start een nieuwe serie Verborgen Verleden Lees verder..
 
Aangepaste openingstijden NGV Verenigingscentrum in Weesp
(01 dec) In verband met de feestdagen en de jaarwisseling is het Verenigingscentrum in Weesp gesloten van: 23 december 2012 t/m 4 januari 2013

Deze informatie staat ook achterop Gens Nostra van afgelopen november.

Op zaterdag 5 janauri 2013 bent u weer van harte welkom in het VC om de collecties te raadplegen. Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Evenementen binnenkort

do 03 jan Apeldoorn Met HCC! genealogie afd. Apeldoorn 2013 in
ma 07 jan Zoetermeer Inloopavond v.d. Genealogische Werkgroep Zoetermeer (GWZ)
wo 09 jan Alkmaar HNK Nieuwjaarsbijeenkomst en Presentatie Historische Vereniging.
wo 09 jan Haarlem Noord Nieuwjaarsbijeenkomst
wo 09 jan Utrecht Nieuwjaarsbijeenkomst NGV-afd.Utrecht voor en door de leden
za 12 jan Veldhoven Genealogisch spreekuur in de bibliotheek in Veldhoven
za 12 jan Leiden Contactochtend: Op zoek naar voorouders
za 12 jan Eindhoven Nieuwjaarsbijeenkomst afdeling Kempen-en Peelland
za 12 jan Borne Lezing over de geschiedenis van het waterschap Dinkel en Regge
di 15 jan TIEL De genealoog als archivaris
di 15 jan Amsterdam-Buitenveldert Verbonden met de Compagnie
di 15 jan Eersel Lezing 'Bijgeloof in Brabant' door Paul Spapens
di 15 jan Wijkcentrum "De Schakel" De rijke band van groen en goud die Karelstede samenhoudt
do 17 jan Berkhout Het verhaal van Maria en Mercienne van der Duijn, een zoektocht met verrassende ontdekkingen.
do 17 jan Amersfoort Lezing over: Amersfoort op de kaart-2
do 17 jan Delfgauw King's German Legion, een Europees geallieerd leger
do 17 jan Pijnacker "Grootouders tijd"
za 19 jan Rosmalen Contactmiddag voor en door leden
za 19 jan Leeuwarden Het bijzondere karakter van de Friese heraldiek
za 19 jan Hulst Lezing Internet en genealogie en inloopmiddag in Hulst
do 24 jan Boxmeer Lezing over Mosaik Kleef
vr 25 jan Den Helder "Mijn vissersfamilie op Goeree-Overflakkee"
za 26 jan Best Stamboomcafe in de bibliotheek in Best
za 26 jan Kerkgebouw De Vredehorst, Lezing/demonstratie: 'Het Drents Archief'
za 26 jan Rotterdam-Lombardijen Ledenbijeenkomst met lezing over Geneaknowhow
za 26 jan Vorden Boerenmagie
di 29 jan 's-Gravenhage "Stamboomcafé"

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. terug naar top

Cursussen binnenkort

vr 04 jan Delft Workshop "Schrijf uw levensboek"
wo 09 jan 's-Gravenzande Powerpoint 2010 basis
vr 11 jan Raalte Genealogie op de computer met gebruik van het programma Aldfaer
za 12 jan Groningen Vinden van personen in allegroningers.nl Burgerl. Stand
za 12 jan Groningen Vinden van personen in allegroningers.nl DTB
ma 14 jan Leiden Workshop 'Waren mijn voorouders Leidse immigranten?'
ma 14 jan Gemert Oud-schrift
di 15 jan 's-Gravenhage Aldfaer
wo 16 jan Leeuwarden Familiegeschiedenis schrijven voor gevorderden
vr 18 jan 's-Gravenhage Familiegeschiedenis schrijven voor genealogen.
za 19 jan Amsterdam Paleografie
ma 21 jan Baarn Skypen, Twitteren, Bloggen.....hoe doe je dat? (ochtend)
ma 21 jan 's-Hertogenbosch 'Schrijven over vroeger'
ma 21 jan 's-Gravenhage Thema-leeskring 'Verhalen uit Indië' in bibliotheek Den Haag
ma 21 jan Baarn Skypen, Twitteren, Bloggen.....hoe doe je dat? (avond)
wo 23 jan Oostvoorne Hoe schrijf je een familiegeschiedenis?
do 24 jan Amersfoort Workshop Social Media: Facebook, LinkedIn en Pinterest
vr 25 jan Lelystad Oud Schrift voor beginners
ma 28 jan Maastricht Genealogie voor gevorderden
di 29 jan Leeuwarden Autobiografisch schrijven voor gevorderden
vr 01 feb Maastricht Limburgse Rechtsgeschiedenis
za 02 feb 's-Hertogenbosch en Tilburg Familiegeschiedenis
wo 06 feb Tilburg Oud-schrift voor beginners
di 12 feb 's-Gravenhage Boek maken
wo 13 feb Heusden Streekgeschiedenis: Gedeeld verleden?! Heusden, Altena en de Langstraat
vr 15 feb Lelystad Stamboomonderzoek voor beginners
vr 15 feb Leeuwarden Kennismaken met moderne media
di 19 feb Terneuzen Genealogie voor Beginners
ma 25 feb 's-Gravenhage Geavanceerd personen en archieven zoeken via internet (dagcursus)
wo 27 feb Amsterdam Joodse Genealogie

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. terug naar top

Recente prikbordberichten

30 dec Een nieuw woord: WEBINAR
30 dec Ancestry.com - Permira - aanvullend bericht
28 dec Nieuws van het NGV hoofdbestuur
28 dec Positie van ancestry.com onzeker (belangrijk bericht)
25 dec Gaat PAF-software in de ons vertrouwde vorm verdwijnen.
23 dec Migratie routes van Sefardische joden
23 dec Antonie Buirma
20 dec Lijst: Geboren in Ned. Indië in de 20e eeuw
20 dec Genealogie Johannes Baptist ( Jan Baptist ) de Langhe ook wel Delanghe
17 dec Christiaan Franciscus Maria Lomans
17 dec Nieuwe contacten voor hulp bij zoektocht Franse voorouders.
16 dec Luit Kielema
15 dec De aap is uit de mouw, wat gaan we daar aan doen?
14 dec Herkomst familienaam Clijsen
14 dec Update Kerkarchieven Friesland
13 dec Het Nieuwe Jaarboek 2012 van de FAMILIE HAMERSVERENIGING
13 dec Archief Oldenburg (Staatsarchiv) mbt de naam Prenger
11 dec Foto's fam. Maandag
09 dec Die 18.50 Euro per jaar is een lekker hapje
08 dec Jan Aardtz Herwig en zijn familie
08 dec Aanvullende info WieWasWie
07 dec Er moet echt betaald worden voor wiewaswie
04 dec gezocht: foto van Paulina Quist (1857 - 1912) / Tholen
04 dec Gezocht: foto van Paulina Quist (1857 - 1912)
04 dec Aanvullend bericht over Geni.com
04 dec Kranten als genealogische bron
03 dec Jan vd Heide, *1857, Harlingen
02 dec Familiefoto's De Roo
01 dec Neerbosch: Anthonius Duhme/Duijm

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

Recente verslagen van evenementen

za 08 dec Borne

 
Voor meer verslagen, raadpleeg het  Archief alle evenementen. terug naar top

Recente genealogische artikelen

29 dec Ancestral Quest: een goed bruikbare opvolger voor PAF
27 dec Veel gebruikte genealogische software in Duitsland
25 dec Geen vernieuwingen FTM in 2013
15 dec Waarom doe ik aan genealogie ?
11 dec Dropbox

 
Voor een uitgebreider artikelenoverzicht: zie Artikelen. terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door op de NGV website www.ngv.nl via de rechterkolom eerst in te loggen, dan te klikken op “mijn profiel” en in het tweede blok via “gegevens aanpassen” het vinkje weg te halen bij “wilt u de ngv-nieuwsbrief ontvangen?”.

©2013 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257