NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING
 
NGV Nieuwsbrief 2010 - 08

vrijdag 4 juni 2010

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Landelijk nieuws
Landelijke evenementen binnenkort
Landelijke cursussen binnenkort
Recente NGV prikbordberichten
Recente publicaties van leden
Recente genealogische artikelen


Nieuws van de redactie

Beste lezers,

In deze nieuwsbrief nummer 08 van 2010 een digitaal vrouwenklooster, het fenomeen Heraldiek, onderzoek in West Zeeuws-Vlaanderen, onderwijs in de 19e eeuw en de rubriek 'Wist u dat'.

In verband met vakantie zal de volgende nieuwsbrief (nummer 9) pas over 6 weken verschijnen.

Wij wensen u weer veel leesplezier.

======

Utrecht - Oude Kloosterkroniek Online

Een vrouwelijke blik op 16e-eeuws leven in Utrecht en de Bilt

Vanaf vrijdag 12 maart is de digitale poort van het 16e-eeuwse Vrouwenklooster in De Bilt geopend. Het Utrechts Archief maakte i.s.m. Universiteitsbibliotheek Utrecht een deel van een bijzondere kloosterkroniek toegankelijk via www.hetutrechtsarchief.nl. Het is de kroniek die de abdis Henrica van Erp tussen 1503 en 1548 schreef en waarmee ze een licht werpt op het 16e-eeuwse bestaan. Via de website worden tekst en vertaling in combinatie met images van het originele handschrift getoond, met een korte inleiding en verklarende noten. Het geheel is full text doorzoekbaar. Aanleiding is de verschijning van het boek Kroniek van Henrica van Erp, abdis van Vrouwenklooster (uitgeverij Verloren). Hierin bieden Anne Doedens en Henk Looijesteijn een gedegen uitgave met verklarende noten.

Kroniek van Henrica van Erp, abdis van Vrouwenklooster

Tussen haar verkiezing in 1503 en haar dood in 1548 schreef Henrica van Erp, abdis van het adellijke Vrouwenklooster in De Bilt, een kroniek over de gebeurtenissen waarbij haar klooster betrokken was en de rol die zij daar zelf in speelde. Door de ogen van de abdis krijgt de lezer een bijzonder inkijkje in de wereld van dit vrouwenklooster en zijn omgeving in de roerige jaren van de vroege zestiende eeuw. Daarmee vormt de kroniek een belangrijke bron voor de geschiedenis van Utrecht en De Bilt. Dat de tekst is geschreven door een vrouw maakt de kroniek extra bijzonder.

Onderdeel van de Sleutels tot de Utrechtse geschiedenis

De digitale uitgave van de kroniek betreft vooralsnog een gedeelte van de tekst, namelijk de periode tot 1524. Een volledige digitale uitgave van deze kroniek verschijnt begin 2011 als onderdeel van de digitale reeks Sleutels tot de Utrechtse geschiedenis. Voor deze reeks is een tiental kroniekteksten uit de periode voor 1600 geselecteerd uit de collecties van Het Utrechts Archief en de Universiteitsbibliotheek Utrecht, waaronder de Utrechtse Bisschoppenkroniek (midden 14 eeuw) en de kloosterkroniek van het kartuizerklooster Nieuwlicht bij Utrecht (begin 15e eeuw). Deze zullen alle worden voorzien van transcriptie, vertaling en historisch commentaar en in combinatie met images van de brontekst worden gepubliceerd. Bron: www.cultuurnet.nl

======

HERALDIEK, een historisch fenomeen.
Lezing door Hans Nagtegaal op 14 januari 2010. (verslag: G.J.L.M. Velders)

Ontstaan van heraldiek:
In de eerste drie eeuwen na het jaar 1000 hebben zich in onze westerse wereld vele veranderingen voorgedaan. Steden kwamen op, riddergevechten ontstonden en de kruistochten namen een aanvang. In 1095 deed paus Urbanus een oproep voor een kruistocht naar Jeruzalem, dat in die tijd veroverd was door de Seldjoek-Turken. Zo trokken in 1096 ruim 150.000 man naar IsraŽl, waaronder 20.000 ridders, afkomstig uit Duitsland, Engeland, Frankrijk en BelgiŽ (Vlaanderen). Slechts 4000 man overleefde deze tocht, voornamelijk Belgen. Om zich te onderscheiden van de vijand - en onderling - werd bij de derde kruistocht besloten om per land een aparte oorlogsvlag in te voeren. Engeland en Duitsland kennen deze hedentendage nog. De Syrische soldaten van sultan Saladin waren in die tijd reeds uitgerust met ronde schilden waarop een adelaar afgebeeld was.

De Europese heraldiek kenmerkt zich door (wapen)schilden met een object erop dat betekenis heeft. Men greep terug op reeds bestaande tekens zoals familie-emblemen op zegels (notarissen deden dit al), munten, ornamenten op schilden en feodale banieren en vaandels.
De ontwikkeling deed zich vooral voor in toernooien, want tijdens krijgstochten werden de schilden veelal te zwaar en te onhandig bevonden. In een toernooi was het belangrijk om aan te geven wie er vochten en hoe belangrijk ze wel niet waren. De populariteit van de toernooien was enerzijds gelegen in het feit dat de ridders er veel geld mee konden verdienen (en verliezen) en anderzijds dat de burgers er weddenschappen op af konden sluiten. Bij de strijd in een toernooi waren ook helpers en scheidsrechters aanwezig die eveneens uitgedost werden in de kleuren van hun heren. De scheidsrechters rol werd veelal vervuld door herauten die een tabberd droegen met het wapen van hun heer, of, als zij niet in vaste dienst waren, een tabberd met kleine wapenschilden van diverse heren.
Deze herauten hebben ons ook vele middeleeuwse wapenboeken nagelaten. Een van de oudste boeken is dat van "Bigot" uit 1254, waarin ook enkele Nederlandse wapens voorkomen. Het wapenboek van "Wijnbergen" dateert uit het eind van de 13e eeuwen en is thans in Nederlands particulier bezit. Het oudst bekende wapenboek uit Nederland is dat van de Heraut van Gelre (1370-1374) met ruim 1800 wapens.

Waar kun je wapens e.d. vinden?
Kwartierstaten in wapenvorm, welke soms samengesteld zijn uit wapens van beide echtelieden. In een aantal boeken staan hier ook de naam en overlijdensdatum bij vermeld. Het Hoogheemraadschap Delfland beschikt over een wapenboek waarin veelal legerofficieren vermeld zijn. In het Stadsarchief van Amsterdam zijn in de huiszittenarmenboeken (vanaf 1350 tot 1860) de wapens van de regenten te vinden. In de Waag in Amsterdam staan wapens van chirurgijns afgebeeld op wanden en plafonds.
In de heraldische databank van het CBG en in die van "Ons Voorgeslacht" zijn veel familie- en persoonswapens te vinden. Soms kan door middel van een gelijkblijvend wapen een veranderde familienaam achterhaald worden: bijv. "Verstaal" wordt "Van der Staal". Familiewapens zijn pas in de eerste helft van de 15e eeuw ontstaan en gingen over van generatie op generatie.

Wat verstaan we onder een familiewapen?
Een wapen bestaat uit een schild, een helm en eventueel een dekkleed (helmmantel), afgeleid van de attributen die de ridders droegen. Later werden bij overheidswapens rangkronen toegevoegd, hetgeen door de veel latere adel overgenomen werd.
De vorm van het schild heeft in de loop der tijd vele vormen gekend: Normandisch, Gotisch, Renaissance, 16e/17e eeuws en 18e/19e eeuws. Op het schild werden metalen en kleuren gebruikt. In het buitenland werden soms bontwerken toegevoegd, hetgeen in Nederland niet voorkomt. De meeste wapens gaan via de manlijke lijn door, soms echter via de vrouw. Bij een huwelijk kan een nieuw wapen ontstaan waarbij man en vrouw beiden afgebeeld zijn (alliantie wapen). Dit zijn persoonlijke wapens, die na overlijden dus verdwijnen. Op het wapen van de vrouw ontbreekt de helm, in plaats hiervan wordt een guirlande opgenomen.
Soms worden ook de voorouders afgebeeld, waarbij het schild gevierendeeld wordt. Voor dit alles zijn heraldische regels opgesteld, welke in de loop der tijd wat aangepast zijn. Vaak komt het voor dat deze regels met voeten getreden worden. Dit kan veroorzaakt worden door onwetendheid, soms echter door pure misleiding wanneer bijv. een oud familiewapen van een uitgestorven familie door een geheel andere familie overgenomen wordt. Er zijn gevallen bekend waarbij zelfs documenten vervalst zijn om aan te kunnen tonen dat een wapen echt bij de familie hoort.

Voor meer informatie kunt u o.a. terecht bij:
- Heraldisch Vademecum, door H.K. Nagtegaal (CBG)
- Familiewapens: zoeken, ontwerpen, registreren, door H.K. Nagtegaal - website www.nagtegaal.org
- website CBG - www.cbg.nl
- website Hogenda - www.hogenda.nl
- NGV Heraldiek - www.heraldiek-ngv.nl

Bron:
Mededelingenblad Afd. Delfland 2010 / 1, blz. 1611

======

Historisch onderzoek in West Zeeuws-Vlaanderen

Wie genealogisch of historisch onderzoek doet in West-ZeeuwsVlaanderen krijgt vroeg of laat te maken met immigranten en emigranten. Dit deel van Nederland is door zijn roerige geschiedenis van oorlogen en overstromingen vaak ontvolkt en opnieuw bevolkt.

De eerste grote, op papier vastgelegde breuk in de samenstelling en omvang van de bevolking in het westelijk deel van Zeeuws- Vlaanderen is te vinden voor en na het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Namen die rond 1550 in bijvoorbeeld Sluis en Sint Anna ter Muiden voorkomen zijn na 1604, wanneer het gebied definitief van de Spaanse overheersing wordt bevrijd, nauwelijks meer aanwezig. Dat heeft deels te maken met de verdrijving of de vlucht van katholieken, deels met het feit dat veel land jarenlang onder water bleef staan door de inundaties in verband met de oorlogsvoering.
De plaatsen waar je deze ingrijpende gebeurtenissen in verkapte vorm kunt tegenkomen zijn de boeken van de weeskamer en de lidmatenboeken van de Nederduits Hervormde Kerk. Vooral de lidmaten boeken zijn een enigszins onderschatte bron van informatie. Misschien heeft dat er mee te maken dat ze weliswaar keurig gekopieerd in de kasten van het Zeeuws Archief staan, maar dat het handschrift van de predikanten niet altijd even leesbaar is. Daarnaast werd er vaak in etappes geschreven en werden er later nog notities toegevoegd, waardoor het geheel vaak nogal rommelig oogt.

Toch kan een lidmatenboek een nuttige bron zijn. In die van Sluis zie je bijvoorbeeld hoeveel soldaten er in de loop der jaren kwamen en gingen. Dat zijn typisch mensen die lastig te volgen zijn. Ze kwamen van overal uit Nederland en zelfs West-Europa. Een prachtige website, die heel actief wordt beheerd, is: www.soldaten-genealogie.nl waarop inmiddels ook vele 'Zeeuws-Vlaamse' soldaten te vinden zijn. Zo tref je er bijvoorbeeld de Zwitserse huursoldaat Jean Liser aan, de stamvader van alle De Lijsers, Lisers, Lijsers etc. in Nederland en Noord-Amerika.
In een lidmatenboek vind je soms keurig vermeld waar iemand vandaan kwam met een attestatie (een verklaring van 'goed religieus gedrag' van de predikant). Soms ook wanneer iemand weer vertrok en waar naartoe. Zoals gezegd is het lezen van deze informatie niet altijd eenvoudig en ook kan niet iedereen naar Middelburg komen om persoonlijk onderzoek te doen. Daarom is het bijzonder plezierig dat Huib Plankeel een groot deel van de lidmatengegevens inmiddels heeft verwerkt en gepubliceerd op zijn website: www.grijsbaard.nl.
Migratie zie je vooral ook terug bij de komst van de hugenoten naar West-Zeeuws-Vlaanderen. Daar zal ik in een volgende bijdrage verder op ingaan. Nu verwijs ik alleen naar een min of meer slapende Yahoo-groep over de geschiedenis van de hugenoten: Huguenots-Holland@yahoo.com. Misschien kunnen we die wat leven inblazen door vragen te stellen of opmerkelijke feiten in te sturen?

( Marianne Gossije gossije@zonnet.nl )
Bron: Mededelingenblad Wij van Zeeland, 12e jrg, nr. 2, blz. 16

======

Het lager onderwijs in de 19e eeuw
Door Henk Bousema

Het is interessant om eens na te gaan hoe en wat de kinderen op school moesten leren. In de archieven zijn daarover rapporten te raadplegen die het onderwijs uit die tijd beschrijven.
De schooldag duurde lang, des zomers van 's morgens 6 uur tot 's avonds 5 uur, met om de twee uur een onderbreking van telkens ťťn uur, des winters 'naar gelegenheit en tijt'. Elke dag werd begonnen met het morgengebed en geŽindigd met het avondgebed. Het onderwijs omvatte het lezen, het schrijven, een weinig rekenen, alsmede het zingen der psalmen (voor de volgende zondag in de kerk) en de catechismus. Aan deze beide laatste werden vooral de woensdag en de zaterdag besteed. Tweemaal per dag werd geoefend in het schrijven, met de ganzenpen natuurlijk, waarbij veel aandacht moest worden besteed aan het recht houden van de pen en het recht trekken der letters. Elke maand was het prijsschrijven, waarbij in sterke mate op de eerzucht der kinderen werd gewerkt. Men oefende het schrijven van brieven aan ouders of goede vrien-den met behulp van de voorbeelden uit de Zendbrieven. De cijfers van 1 tot 20 moesten mede herhaaldelijk in de voorschriften voorkomen.

Zomaar een bladzijde uit een ABC-boekje dat in 1880 in Amsterdam werd uitgegeven
Bron: J.S. van Weerden, Marne-memorie, 2000, deel 1 en 2 pag. 36.

Overdenking bij het eindigen van de namiddagsles
Ook deze namiddagsles is voorbij. Zoo volgt de eene dag op de andere, zoo verloopt onze kindsche leeftijd met rassen schreden. Hoe hebben wij nu dezen dag hier doorgebragt? Zijn wij altijd vlijtig, gehoorzaam en zedig geweest? Wat hebben wij geleerd? O! hoe moeten zij zich schamen die traag en ongehoorzaam geweest zijn. Hoe zullen zij het zich eens beklagen dat zij zich niet meer beijverd hebben om wat goeds te leren! Maar hoe vergenoegd, hoe opgeruimd kunnen de kinderen naar huis gaan, die zich wel gedragen en toegelegd hebben om iets nuttigs te leeren!
Zij kunnen hunne ouders gerust in de oogen zien; zich verblijden dat hunne onderwijzer met hen tevreden is en dat zij aan God behagen. Wanneer wij nu in huis komen behoorden wij ons toe te leggen dat wij door gehoorzaamheid en vlijt aan onze ouders vreugde verschaffen. Zij besteden zoo vele zorgen en moeiten en kosten om ons gezond, verstandig en zedelijk op te voeden. Hoe smartelijk zou het dan voor onze ouders zijn, indien zij niet bemerken konden dat wij op de school wijzer en beter wierden. Wilt gij brave kinderen en menschen worden bidt dan met mij. Leer ons O God aan onze ouders gehoorzaam en dankbaar te zijn. God ziet met welgevallen neder op diegenen die deugdzaam trachten te leven. Laat ons dan Hem bidden O God geef dat wij brave menschen worden. Amen.

Gebed des onderwijzers
Ja hemelsche Vader! U bidden wij dat het onderwijs voor deze kinderen gezegend moge zijn opdat zij dagelijks vorderen mogen in kennis en zedelijkheid en zij alzoo tot blijdschap hunner ouders, tot geluk voor henzelven, tot heil hunner medemenchen en in uwe gunst mogen opwassen. Amen.

Een onderwijsakte uit 1917

De onderwijswet van 1801
Bron: De Rek Koningen Kabinetten en Klompenvolk deel 1, pag. 102.
De tijd dat iedereen zomaar voor een troep jongens kon gaan staan en zich schoolmeester noemen, die was voorbij. Er moesten voortaan examens worden gedaan en bevoegdheden gehaald. De wet onderscheidde daarin vier rangen.
'De vierde of laagste rang bestaat uit dezulke, die in het lezen en schrijven en de beginselen der rekenkunde, de regel van drieŽn inbegrepen, tamelijk bedreven zijn.'
Men ziet, veel eenvoudiger kon het al niet.
Voor de derde rang kwam er dan bij 'eenige kennis van de beginselen van de Nederlandsche taal, ervaring in het rekenen, ook met breuken, en de vaardigheid in de toepassing op zaken van het dagelijks leven. Benevens enig begrip van de goede manier van onderwijzen'.
Nog niet veel, maar met deze rang was men alleen in kleine plaatsen benoembaar.
Voor de tweede rang werden de eisen nog uitgebreid met 'eenig begrip van aardrijkskunde en geschiedkunde, en eene genoegzame bekwaamheid en geoefendheid in het geven van oordeelkundig onderwijs'.
Voor de eerste rang behoorde dit alles 'in verdiepte mate aanwezig te zijn', de wis- en natuurkunde bekend en 'een uitmunten in beschaafdheid van verstand'. Het examen zou 'met de meeste gestrengheid' afgenomen worden. Het nieuwe onderwijs stond onder toezicht van schoolopzieners. Zij behoorden 'door aan-moediging de ijver der onderwijzers op te wekken en gaande te houden'. De wet zou door de keizerlijke onderwijsexperts straks als de beste ter wereld geprezen worden. En dan ook tot 1857 van kracht blijven.
De methodiek begon te veranderen; het aanschouwelijk onderwijs ging het verbale vervangen. De Lager-Onderwijswet van 1857 introduceerde aardrijkskunde, geschiedenis en het zingen als vakken op de lagere school. In deze wet kwamen de onderwijzersrangen te vervallen. Wel kende de wet nu hoofdonderwijzers, hulponderwijzers en kwekelingen als leerkrachten met een minimumsalaris van f 25,- per jaar.
Bij de onderwijswet van 1878 werd een nieuw school vak ingevoerd: 'de vrije en ordeoefeningen der gijmnastiek'. In 1900 kwam de Leerplichtwet tot stand.

Bron: Afdelingsperiodiek Amersfoort en omstreken, jrg. 19, nr. 2, blz. 62

======

Wist u dat


Een koddebeier was een politiedienaar op het platteland en een voyageur was een handelsreiziger.

======

Vehchele presenteert eigen website
VEGHEL - Heemkundekring Vehchele heeft een eigen website. De nieuwe site werd onlangs tijdens de algemene ledenvergadering door het bestuur aan de leden gepresenteerd. Op uitnodiging van voorzitter Jan van Boxmeer was de eer voor mevrouw Wolf om de site met een muisklik 'online' te zetten.
Www.vehchele.nl vertelt over de activiteiten van de heemkundekring. Via de homepage worden bezoekers doorgeleid naar allerlei uitgebreide informatie over organisatie, bestuur en doelstellingen. Verder zijn er aparte pagina's voor de werkgroepen genealogie, archeologie, monumenten, boerderijen en archiefbeheer. Om een aantal activiteiten in beeld te brengen zijn foto's op de afzonderlijke pagina's toegevoegd. Ook de foto's van oud-Veghel en de kernen Eerde, Mariaheide en Zijtaart zijn de moeite waard. Nieuwe leden kunnen zich via het elektronisch formulier aanmelden. E-mailen naar info@vehchele.nl kan ook. Wie kennis wil maken met de heemkundekring kan dus vanaf nu terecht op www.vehchele.nl.

======

Via de link www.massage-capelle.nl/Hoogeveen/, kunt u de gegevens raadplegen van alle personen die tussen ca 1700 tot 1930, in Hoogeveen, Zuidwolde, Ruinen en Ruinerwold, zijn geboren, overleden of gehuwd. Momenteel bevat deze database 42.000 familiekaarten en omdat ca 115.000 personen

======

Www.vestingbouw.nl is een weblog over vestingen en vestingbouwers in de Nederlandse archieven. Enkele malen per week publiceren ze korte wetenswaardigheden over Nederlandse vestingen, vestingsteden, forten en andere verdedigingswerken.

======

Anton Musquetier laat regelmatig weten dat er aanvullingen zijn op zijn website, inmiddels staan er tienduizenden afbeeldingen op zijn site. Zoekt u voorouders in Friesland, neem dan eens een kijkje op zijn website www.altijdstrijdvaardig.nl.

======

We ontvingen een overzicht met de volgende activiteiten van de NKvJG
(Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie)

13 juni 2010
De heer Evert van den Bergh, voorzitter van de familievereniging Berith Salom houdt een lezing over deze familievereniging, die in 1861 is gesticht door nazaten van de Bornse industrieel Salomon Jacob Spanjaard en Sara van Gelder. Hij vertelt over de oorsprong van de vereniging en haar doelstellingen zoals die zich hebben ontwikkeld over de afgelopen 150 jaren. Voorts over de ontwikkelingen in de familievereniging in de periode na de tweede wereldoorlog, omdat daardoor belangrijke verschuivingen zijn ontstaan.

19 september 2010
Ledenkontakt en lezing door Mw Julie-Marthe Cohen, conservator bij het Joods Historisch Museum. Naast het organiseren van tentoonstellingen, doet zij (cultuur)historisch onderzoek naar ceremoniŽle voorwerpen van de Portugese en Hoogduitse gemeente. De laatste jaren concentreerde haar onderzoek zich vooral op de oorlogsgeschiedenis van de collectie van het JHM en van die van de collecties van joodse gemeenten in Nederland. Zij publiceerde hierover verschillende artikelen. Titel: "De Joodse Gemeenten en de roof van ceremoniŽle voorwerpen tijdens de Tweede Wereldoorlog".

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vielen in Nederland, evenals in de meeste andere Europese landen, de joodse (cultuur)bezittingen ten prooi aan de roofzucht van de Duitse bezetter en zijn collaborateurs. Over de roof van kunstvoor-werpen en de naoorlogse restitutie is uitgebreid geschreven. Tot voor kort is er echter geen aandacht besteed aan een onderwerp waarover maar weinig bekend was, namelijk over rituele voorwerpen (toramantels, siertorens enz., veelal geschonken door lidmaten ter gelegenheid van bepaalde familiaire gebeurtenissen) van joodse gemeenten die, evenals schilderijen, op grote schaal door de Nazi's werden geroofd. In haar lezing zal zij ingaan op de volgende vragen, die het uitgangspunt waren van haar onderzoek: wat is er met deze voorwerpen tijdens de oorlog gebeurd, door wie werden ze gestolen, hoeveel voorwerpen gingen verloren en hoe is de naoorlogse afhandeling van restitutie en schadeclaims verlopen?

28 november 2010
Ledenkontakt en lezing over Boek Winschoten door de dames H. Lettinck en E. Boon.

Voor meer informatie, aanvangstijden en adres kunt u terecht op de website www.nljewgen.org of via de link http://www.nljewgen.org/content/LezingenNKvJG.html.


De webredactie.

  terug naar top

Landelijk nieuws

vanaf 3 juni 2010: Nederlandse Voornamenbank op internet
(01 jun) De Nederlandse Voornamenbank, met de 500.000 verschillende voornamen die in Nederland gedragen worden, komt op 3 juni online op http://www.meertens.knaw.nl/nvb. Lees verder..
 
Juni nummer van afdelingsblad verzonden
(28 mei) Op vrijdag 28 mei zijn de juninummers 2010 van ons afdelingsblad naar de post gebracht. Lees verder..
 
NOGMAALS KRANTEN ONLINE
(27 mei) Aanvullend wordt bericht dat de Koninklijke Bibliotheek, ook 70 andere kranten gaat digitaliseren, verschenen in de periode 1618-1995. Voor veel genealogen is dit een geweldig goed bericht, omdat kranten een rijke genealogische goudmijn zijn. Het is te hopen dat ook regionale kranten bij de selectie zijn opgenomen. Hoewel het merendeel van de kranten Nederlandse kranten betreft, zijn ook kranten uit voormalige ďkoloniale gebiedenĒ hierbij opgenomen. Men zal kunnen zoeken op datum maar ook op trefwoord. Probleem bij het project zijn de auteursrechten, vandaar dat in eerste instantie alleen kranten tot 1940 worden vrij gegeven. Gesprekken zijn gaande om toestemming te krijgen voor publicaties tot 1995. In 2012 moet dit project afgerond zijn. In totaal worden 8 miljoen pagina's gescand voor ca. 13 miljoen euro, hetgeen betekent 1,5 Euro per pagina. Het lijkt waarschijnlijk dat deze scanningskosten in de toekomst veel lager worden, zodat we na die datum nog meer initiatieven mogen verwachten. Lees verder..
 
10 jaar NGV-Verenigingscentrum te Weesp !
(27 mei) Op donderdag 20 mei 2010 was het precies 10 jaar geleden dat het NGV-Verenigingscentrum voor het eerst voor bezoekers werd opengesteld. De jaren daarvoor was het Verenigingscentum gevestigd te Naarden. Lees verder..
 
De Koninklijke Bibliotheek presenteert vanaf vandaag 400 jaar kranten online
(27 mei) De Koninklijke Bibliotheek (KB), nationale bibliotheek van Nederland, digitaliseert een omvangrijk deel van alle landelijke, regionale, lokale en koloniale kranten die zijn verschenen tussen 1618 en 1995. Vanaf vandaag is het eerste deel daarvan, ťťn miljoen paginaís, voor iedereen toegankelijk op http://kranten.kb.nl. De overige zeven miljoen paginaís worden in de komende achttien maanden in etappes aan de website toegevoegd. Lees verder..
 
HISTORISCH KRANTENBEZIT BRITISH LIBRARY WORDT GEDIGITALISEERD
(25 mei) Een van de grootste bibliotheken van de wereld heeft nu toestemming en geld gekregen om haar historisch belangrijk krantenbezit te digitaliseren. In totaal gaat het om 52.000 kranten waaronder ook internationale titels. In totaal zullen dit 40 miljoen pagina's verspreid over 3 eeuwen betreffen. Dit is dus een gigantische klus. De digitalisering zal worden uitgevoerd door twee bedrijven die al eerder genealogisch materiaal hebben verwerkt. Voor een deel zullen deze gedigitaliseerde kranten beschikbaar zijn tegen betaling. Maar mensen die naar de British Libray zelf gaan kunnen in het gebouw deze gedigitaliseerde kranten gratis doorzoeken. Helaas komt deze collectie dus niet vrij beschikbaar op internet. Het is niet te hopen dat deze intervergrendeling gemeengoed gaat worden ook in andere landen. Goed ding is echter dat de collectie voor het nageslacht beschikbaar blijft, en voor mogelijk potentiŽle archief-rampen (zoals het Keulse ondergrondse instorting) behoed wordt. Lees verder..
 
Het gecombineerde april/meinummer van 'Gens Nostra', een 'special' over Nijmegen
(20 mei) Vanwege de Genealogische Dag in Nijmegen, op 29 mei a.s., is dit nummer aan Nijmegen gewijd. Lees verder..
 
ROOTSMAGIC 4 - EEN KORTE BESPREKING.
(20 mei) Rootsmagic 4 is nu een jaar op de markt, en je hoort er alleen maar goede verhalen van. Het is een uiterst gebruiksvriendelijk Amerikaans Programma. Het programma werd niet zonder reden bekroond voor zijn gebruikersvriendelijkheid. In gezaghebbende genealogische tijdschriften wordt de kwaliteit vergeleken met enkele uitstekende programma's als Legacy en Family Tree Maker, niet slecht dus. Reden om de site van Rootsmagic op te zoeken en de tutorial te proberen. Lees verder..
 
Zaltbommelse almanakken online
(20 mei) Het Streekarchief Bommelerwaard heeft alle Zaltbommelse almanakken uit de jaren 1756 - 1934 beschikbaar gesteld op de website van de dienst. Lees verder..
 
Repertoria Bommelerwaardse notarissen online
(20 mei) In de Bommelerwaard hielden vanaf 1813 de notarissen in Ammerzoden, Brakel, Kerkdriel, Nederhemert, Rossum en Zaltbommel repertoria bij van de akten die zij opmaakten. Het repertorium is de toegang om een oude akte te kunnen vinden. Alle Bommelerwaardse repertoria op de openbare akten zijn nu te raadplegen op de website van het streekarchief. http://www.streekarchiefbommelerwaard.nl Lees verder..
 
Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland (1813-1924)
(17 mei) Het Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland (het Staten-Archief) is een niet-toegankelijk archief. Dhr. Anton Gerrit Musquetier heeft een index samengesteld van de familienamen van mensen die in genoemde periode iets met Friesland te maken hadden. Op zijn site http://altijdstrijdvaardig.nl/ staan 165.157 familienamen. Daarnaast bevat deze site ongeveer 63.334 fot's van documenten uit Friese kerkarchieven. Lees verder..
 
Recente nieuwe mogelijkheden bij het genetisch genealogisch onderzoek
(16 mei) Zoals u wellicht weet heeft onze website een aparte rubriek over genetische genealogie. Zie hiervoor onder NGV-actueel het 3e item in de linkerkolom. Op dit moment hebben 108 personen hun testresultaten opgeslagen in de Y-DNA-database. Elke geregistreerde gebruiker van de website kan deze database doorzoeken. Voor algemene informatie over genetische genealogie gaat u naar de introductiepagina van dit item. Een groot kenner van de ontwikkelingen op het gebied van de genetische genealogie - dr. JanWillem Koten - geeft in een artikel de huidige stand van zaken weer. Hij gaat daarbij in op enkele nieuwe DNA Ė onderzoektechnieken, die over enkele jaren wellicht beschikbaar, betaalbaar en relevant zijn ook voor de gemiddelde genealoog. Zijn artikel vind u in de rubriek ''artikelen'' (http://www.ngv.nl/Artikelen/Artikelen.php?action=listitem&ident=96&site=NGV). Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Landelijke evenementen binnenkort

Matinee lezing: Oorlogskinderen, kinderen van foute ouders.
(zo 13 jun - Den Haag - Nationaal Archief)
Matineelezing: Oorlogskinderen, kinderen van foute ouders. Ismee Tames is onderzoeker bij het NIOD en auteur van het boek ''Besmette jeugd: de kinderen van NSB'ers na de oorlog'' (2009). Bas Kromhout is redacteur bij Lees verder..
 
BOOIJ-informatie en contactdag
(za 26 jun - Haarlem - J. Booij)
* Op deze dag kan informatie uitgewisseld worden in de vorm van foto's, documenten en verhalen, van en over de verschillende geslachten Booij. 09.00 uur Ontvangst met koffie en thee 09.30 uur Uitleg over het NHA en rondleiding Lees verder..
 
Kennismaken met het CBG
(za 03 jul - Den Haag - CBG)
Tijdens de bijeenkomst leert u wat het CBG voor uw onderzoek kan betekenen. U wordt geinformeerd over het werk van het CBG en de nieuwste ontwikkelingen. Een rondleiding door de depots sluit de bijeenkomst af. Maximaal aantal Lees verder..
 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. terug naar top

Landelijke cursussen binnenkort

Hoorcollege: De Tachtigjarige Oorlog in Zeeland
(di 22 jun - Rotterdam & Middelburg - HOVO Rotterdam)
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog speelde Zeeland een cruciale rol in de strijd tegen Spanje. Zeeland bood havenfaciliteiten aan de Watergeuzen en beheerste de toegangen vanuit zee naar Antwerpen, dat in Spaanse handen was. Lees verder..
 
Aldfaer voor gevorderden
(do 24 jun - DEN HAAG - CBG)
Programma: Het Centraal Bureau voor Genealogie organiseert op 24 juni 2010 een eendaagse cursus voor gevorderde gebruikers van het genealogie-computerprogramma Aldfaer. Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van de laatste Lees verder..
 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. terug naar top

Recente NGV prikbordberichten

Kwartierstaat Chaigneau - Barten
(03 jun) Ik ben op zoek naar de geboortedatum van HENDRIK BARTEN, zoon van Evert Barten en Jannetje Gijsbertsen. Hendrik is in Ede geboren (ca 1828)en huwt op 23 jarige leeftijd op 21 november 1851 te Ameide met Gijsberta van Maurik. Lees verder..
 
Zoek huwelijk Peter Couwenberg met Maria de Proost
(02 jun) Wie weet het huwelijk te vinden van Peter Couwenberg ( gedoopt 00/11/1747 Hilvarenbeek NB, overleden 04/04/1818 Tilburg NB ) met Maria (Margaretha) ( Maria Willems ) de Proost gedoopt 25/03/1750 te Arendonk Belgie, overleden Lees verder..
 
Genealogische Jaarboeken
(31 mei) Heeft iemand belangstelling voor Genealogische Jaarboeken ? Gratis af te halen: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 1977,1978, 1988-2009; Gruoninga 1954-1967, 1970-1972, 1976-1979, 1984-2007; Genealogysk Jierboek 1957,1969, Lees verder..
 
Graag hulp in Amersfoort
(28 mei) Beste allemaal, Omdat ik te ver weg woon zou ik iemand willen vragen me te helpen met onderzoek in Amersfoort. Het gaat om de volgende persoon: Petronella Wallon, geboren omstreeks 1740, overleden 4-4-1813 (te Leeuwarden) Lees verder..
 
Hulp nodig in Leeuwarden!
(27 mei) Beste allemaal, Omdat ik te ver weg woon zou ik iemand willen vragen me te helpen met onderzoek in Leeuwarden. Het gaat om de volgende persoon: Petronella Wallon, geboren omstreeks 1740, overleden 4-4-1813 Haar ouders Lees verder..
 
Zoek boek Van 's Heeren Wegen deel I
(22 mei) Beste genealogen, Heeft iemand het boek Van 's Heeren Wegen deel 1 in zijn bezit en wil het verkopen aan mij.Of indien mogelijk alles van Jan Hamelink kopieeren ik betaal de kosten terug. Groet, Yvonne Lees verder..
 
Joannes Ebbinkhuijsen (Ebbinghuijsen-Ebbenthuisen-ebbecuijs etc.)
(21 mei) Beste leden, Dankzij de hulp van velen ben ik al wat verder maar nu het volgende. Na het uitspitten van het nijmeegse archief kom ik niet verder met Joannes Ebbinkhuijsen (Ebbinghuijsen-Ebbenthuisen-ebbecuijs etc.). Hij is Lees verder..
 
Begraafreg. RK 1731-1814
(19 mei) Ik was verleden week in Utrecht en vooraf heb ik het begraafreg. RK 1731-1814 van Vianen aangevraagd, door een fout van een medewerker in het Utrechts Archief lag het orgineel niet in de Hamburgerstraat.:-(((( Daar ik in Lees verder..
 
Nederlands IndiŽ
(19 mei) Weet iemand een goede database voor personen in Nederlands IndiŽ? Groet, Frans Lees verder..
 
onder Houten geboren
(18 mei) Kan iemand mij helpen wat bedoeld wordt wanneer er in een Trouwakte staat ''onder Houten geboren'', welke plaats wordt hier bedoeld?? Groeten vanuit Keulen naar Nederland. Peter Peperkamp Lees verder..
 
Kerkarchieven Friesland van Papier naar Digitaal Marrum en Westernijkerk 1-24
(17 mei) De eerste 2304 fotos van de Kerkdocumenten van Marrum en Westernijkerk 1619-1962 staan op mijn site zoals Dopen, Lidmaten en diverse andere dossiers http://altijdstrijdvaardig.nl Index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief Lees verder..
 
Ransbach/Baumbach Dld
(17 mei) Ik heb door mijn stamboomonderzoek contact met iemand in Duitsland die de genealogische gegevens van onder meer naar Nederland vertrokken personen uit Ransbach/Baumbach (Westerwald)in een systeem invoert. Uit mijn onderzoek Lees verder..
 
Susanna Jacobs Bloem
(16 mei) Ik ben op zoek naar gegevens van Susanna Jacobs Bloem uit Zuidbroek ze is op 26-03-1791 in Noordbroek gehuwd met Hendrik Alberts van Delden in 1792 word hun dochter Zusanna geboren,ik zoek haar geboortedatum zowel haar overlijdingsdatum,tevens Lees verder..
 
Evert van de Beek g/m Gerritje Geurts of Geerts
(16 mei) Wie helpt mij verder met het vinden van geboortegegevens van Evert Ceelen van de Beek, overleden 13-3-1855 te Barneveld en gedoopt ong.1762 te Ede. En de geboortegegevens van zij vrouw Gerritje Geurts of Geerts, overleden Lees verder..
 
Familie Versteeg/Bogaard/Krasie
(14 mei) Hallo, Ik ben op zoek naar informatie over de volgende mensen: Cornelia Goverdina Versteeg, geboren in 1861 in Vreeswijk. Cornelia is overleden op 26-10-1926 in Oudewater zij was getrouwd met Antonie Frederik de Leeuw. Lees verder..
 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

Recente publicaties van leden

Pharismanes is Friso
(18 mei) Project Genetische Genealogie in Nederland (haplotype i). De auteur meent dat Friezen ťťn gezamenlijke voorvader kennen; de Perzische edelman Pharismanes. Germanen kunnen op grond van die volksnaam uit dezelfde voorvaders Lees verder..
 
Voor een overzicht van alle publicaties, zie Publicaties. terug naar top

Recente genealogische artikelen

HET PORTRET IN HET DNA
(31 mei) In mei van dit jaar verscheen in de Scientific American een artikel onder deze titel. Het is altijd de moeite waard een dergelijke artikel uit dit wereldberoemde blad goed te lezen. Hoewel deze bijdrage vooral op het wetenschappelijk Lees verder..
 
CHARLES DARWIN OOK ALS GENEALOOG INTERESSANT.
(19 mei) Vorig jaar was het 200 jaar geleden dat Charles Darwin werd geboren en aan dit feit hebben heel wat media uitvoerig aandacht besteed. Charles Darwin is vooral bekend om zijn evolutie theorie waarbij hij omgevingsfactoren Lees verder..
 
Recente nieuwe mogelijkheden bij het genetisch genealogisch onderzoek
(16 mei) De doelstelling van dit artikel is om U in het kort enkele nieuwe DNA Ė onderzoektechnieken te noemen die over enkele jaren wellicht beschikbaar, betaalbaar en relevant zijn ook voor de gemiddelde genealoog. Lees verder..
 
Voor een uitgebreider artikelenoverzicht: zie Artikelen. terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door uw profiel te wijzigen op de NGV website www.ngv.nl

©2010 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257

Last updated 4.6.2010