NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING
 
NGV Nieuwsbrief 2010 - 07

vrijdag 14 mei 2010

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Landelijk nieuws
Landelijke evenementen binnenkort
Landelijke cursussen binnenkort
Recente NGV prikbordberichten
Recente verslagen van landelijke evenementen


Nieuws van de redactie

Beste lezers,

In deze nieuwsbrief nummer 07 van 2010 de landelijke genealogische & heraldische dag, met google huisjes kijken, veel digitaal in Zutphen, jonge criminelen en de rubriek 'Wist u dat'.

Wij wensen u weer veel leesplezier.

======

LANDELIJKE GENEALOGISCHE & HERALDISCHE DAG 29 mei a.s.

Stadswapen van Nijmegen

Zaterdag 29 mei a.s. wordt de landelijke genealogische & heraldische dag gehouden in het Kolpinghuis te Nijmegen.
Het ochtendprogramma staat in het teken van twee interessante lezingen op het gebied van familiegeschiedenis verzorgd door de heer Paul van der Heijden met het thema 'Familiegeschiedenis is overal', respectievelijk de heer Wilfried Uitterhoeve met het thema 'Militairen (in de familie)'. In de middag zijn diverse activiteiten gepland. Aanmelding voor de dag is nog mogelijk.

Gedurende de gehele dag is er gelegenheid de genealogische en heraldische markt te bezoeken. Op deze markt zijn vertegenwoordigers van (familie)historische organisaties en van heraldische organisaties aanwezig. De toegang tot deze markt is gratis van 13:30 - 16:30 uur, hiervoor is aanmelding niet nodig.

Voor meer informatie en aanmelding zie:
http://kwartiervannijmegen.ngv.nl/Genealogische%20Dag.html

======

Google voor huizenonderzoek

Wie een foto zoekt van zijn geboortehuis of van het huis waarin destijds een verre voorzaat woonde, kan tegenwoordig terecht op een nieuwe web site van Google. In het laatstgenoemde geval is het van belang te weten of het pand dat er nu staat ook uit dezelfde tijd stamt. Vooral als zo'n huis in een andere stad of provincie ligt kan een kijkje op internet verhelderend zijn en u een verre reis besparen.

Hoe komt u op deze website maps.google.nl. Klik op het eerstvermelde zoekresultaat "Google Maps". Tik vervolgens in het scherm "Maps" het door u gezochte adres met het huisnummer en postcode en klik vervolgens op "zoeken in maps". Er verschijnt dan een kaart van de omgeving en klik op de rode indicatie met de letter A erin. Op het volgende scherm is het adres (het gezochte huis) zichtbaar. Klik op "Streetview" en de straat komt in beeld met de pijl-aanwijzingen, ook linksboven, met tevens de mogelijkheid om met +/- in of uit te zoomen. Met behulp hiervan kunt u het huis en omgeving bekijken en zelfs een afdruk maken. Het wijst eigenlijk de weg vanzelf.

Nog niet iedere plaats is opgenomen in Google Maps. Al enige tijd geleden was Google begonnen met het filmen van huizen te Amsterdam. Die opnamen waren toen te zien op de bekende website Google Earth. Deze experimentele fase heeft thans plaatsgemaakt voor een aparte website.
Bron: Gens Propria, afd. Kennemerland, januari 2010-1 blz. 16

======

Deel bevolkingsregister Zutphen digitaal Het Regionaal Archief Zutphen (RAZ)heeft een deel van het Zutphense bevolkingsregister gedigitaliseerd. Aan de scans van de pagina's is een index gekoppeld, zodat alle inwoners van de gemeente tussen 1842 en 1861 terug te vinden zijn. De periode 1922-1939 was al digitaal toegankelijk via de website.

Hoewel het pas verplicht was per 1 januari 1850, begon de gemeente Zutphen al in 1842 met het systematisch registreren van haar inwoners. Het bevolkingsregister volgt iemand door de tijd van adres naar adres binnen de gemeente. Als iemand ging verhuizen naar een andere gemeente, werd de nieuwe woonplaats genoteerd inclusief de datum van vertrek. In het register zijn per gezin de volgende gegevens geregistreerd: namen, het woonadres, beroep, religie en plaats van herkomst en vertrek. In 1922 werden de vastbladige registers vervangen door losse gezinskaarten. Vanaf 1939 kwam er een nieuw systeem: de persoonskaart. In 1994 schakelden gemeenten over op een geautomatiseerde bevolkingsadministratie: de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

Zoeken
Via de index die aan de scans is gekoppeld, kunnen makkelijk de gezochte personen opgespoord worden. Vervolgens is het mogelijk de gewenste pagina's gratis op te slaan of af te drukken. Ondanks de hoge kwaliteit van de scans blijft het soms lastig om bepaalde woorden te lezen. De inkt is op sommige pagina's wat vervaagd.

Digitaliseringsproject
Het RAZ is in 2008 begonnen met het digitaliseren van alle bevolkingsregisters die het RAZ bewaart. Door de omvang en de diverse fysieke vormen (boek of kaart) van de bevolkingsregisters is dit voor het RAZ een groot project. Daarom worden van de gemeente Zutphen steeds perioden gedigitaliseerd. In 2008 is de periode 1922-1890 (gezinskaarten) digitaal toegankelijk gemaakt. Dit jaar volgt ook de periode 1862-1890. Dan resteert de periode 1890-1922. De bevolkingsregisters van Brummen en Warnsveld zijn al volledig toegankelijk via de website. De administratie van de gemeente Laren wordt in het najaar gedigitaliseerd. in het najaar gedigitaliseerd.

Verpondingskohier Kreijnck digitaal beschikbaar

Het Regionaal Archief Zutphen heeft het veel geraadpleegde verpondingskohier van Kreijnck gedigitaliseerd. Het kohier is door te bladeren op de website. Het boek geeft informatie over grondbelastingen, eigendom van grond en de grootte van een bezit.

In 1651 werd in de drie kwartieren van Gelderland, te weten Nijmegen, Zutphen en de Veluwe, de verponding ingevoerd. Dit was een belasting op onroerende goederen waaruit inkomsten werden verkregen. Dit belastingstelsel werd gehandhaafd tot en met 1805. Gegevens over de verponding werden opgeschreven in verpondingskohieren. Deze kohieren geven informatie over het aantal huizen per plaats en wie de huizen bezaten: adel, kerk of burgers. Ook over grond kunnen veel gegevens opgenomen zijn: over de grootte van het bezit, over pacht en eigendom, over betalingen en allerlei grondbelastingen.

Uitvoering
De hoogte van de verponding werd bepaald door de pacht of huur en de lasten die op een goed rustten. Als het onroerende goed niet werd verpacht of verhuurd, maar gebruikt werd door de eigenaar zelf, werd de waarde ervan bepaald aan de hand van andere goederen die wel verpacht of verhuurd werden. Iedereen was verplicht juiste inlichtingen te geven. De belasting moest betaald worden over 1/6 deel (ofwel "een zesde penning") van de belastbare pachtwaarde van landerijen en erven, en 1/9 deel van de belastbare huurwaarde van huizen en molens. De penningen moesten door de collecteurs aan de ontvanger van het Kwartier worden afgedragen. Het ambt of de stad hief daarbovenop extra opcenten. Ook het Kwartier kon het bedrag nog eens verhogen.

Verpondingskohier van Kreijnck
In de tijd dat de verpondingskohieren werden opgesteld, was Gerhard Kreijnck (1612-1692) burgemeester van Zutphen. Hij heeft het kohier van het Graafschap Zutphen in iets verkorte vorm overgeschreven. In dit afschrift staan de gegevens uit ruwweg de huidige Achterhoek, Zutphen en omgeving. Het origineel, waarin meer informatie staat over bijvoorbeeld de namen van pachters, ligt bij het. Het grote voordeel van het afschrift Kreijnck is dat het handschrift goed leesbaar is.

Index
Vooralsnog is het kohier alleen per pagina door te bladeren. In de toekomst wordt een index aan het kohier toegevoegd, zodat ook op naam zoeken mogelijk is. Bij het Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek is een lijst te bestellen met alle boerderijnamen (inclusief plaats, soort goed en vindplaats) die voorkomen in het kohier. Deze lijst is ook op de studiezaal van het RAZ te raadplegen.
Bron: Bulletin, afd. Achterhoek en Liemers, 2010-1, blz. 15

======

Gekookte boefjes

Jonge criminelen krijgen tegenwoordig vaak een alternatieve werkstraf, geldboete of jeugddetentie. Dit was tot 1901 heel anders. In de middeleeuwen konden kinderen zelfs de doodstraf krijgen.


De middeleeuwse Joris de Sager, ongeveer dertien jaar oud, werd voor een diefstal veroordeeld tot een jaar verbanning van het eiland Walcheren. Maar voordat Joris moest vertrekken, werd hij eerst nog, voor de ogen van andere schoolkinderen, tot bloedens toe gegeseld.
Kinderen ondergingen in het verleden zware straffen als eenzame opsluiting of voedselonthouding en werden gevangengezet samen met volwassenen. In de Middeleeuwen werd zelfs wel eens de doodstraf uitgevoerd door verbranding of het koken van jonge criminelen.

Alphonse Gallaud de la Pérouse: Parijs 1900.

De wrede straffen namen in de loop van de tijd wel af, maar pas vanaf de achttiende eeuw kwamen nieuwe opvattingen op over de jeugdige boefjes. Criminaliteit zou het gevolg zijn van een slechte opvoeding. Kinderen moesten dan ook een tweede kans krijgen om tot inkeer te komen. Een actiegroep als het Nederlandsch Genootschap voor Zedelijke Verbetering der Gevangenen pleitte voor heropvoeding van criminele jongeren.
Deze ideeën leidden tot de Kinderwetten van 1901. Minister van Justitie Cort van der Linden stelde: Waar ouderplicht tekortschiet, behoren naastenliefde en burgerzin de taak over te nemen. Ouders konden uit de ouderlijke macht worden ontzet. Hun kinderen kwamen terecht in tuchtscholen. Daar werden ze gedrild tot goede burgers. De grens tussen volwassen en jeugdstrafrecht ging omhoog naar achttien jaar. Dan pas konden ze verantwoordelijk worden gesteld voor hun daden.
Maar daarmee was de discussie niet over. Jonge criminelen bleven de gemoederen de gehele twintigste eeuw bezighouden. Twee ideeën streden daarbij om voorrang: ze heropvoeden, of ze zelf verantwoordelijk stellen voor hun daden. Zal de laatste opvatting nu weer de overhand krijgen?
Bron: www.anno.nl

======

Wist u dat


Een syphonlichter was een putjesschepper en een kareelbakker was een steenbakker.

======

Bent u geïnteresseerd in oude Brabantse foto's en films dan bent u bij de Film- en Fotobank Noord-Brabant (FFNB) aan het goede adres: www.filmenfotobank-nb.nl. De FFNB biedt namelijk toegang tot bijna een kwart miljoen historische Brabantse foto's en meer dan 500 oude Brabantse films. Gratis en voor niets staat deze enorme visuele collectie op internet voor u klaar. U hoeft er niet eens voor op pad. In de FFNB kunt u gericht op zoek, maar ronddwalen behoort ook tot de mogelijkheden. Wie weet wat voor verrassingen dat in petto heeft. En mocht u iets tegenkomen dat uw interesse heeft, dan kunt u vanuit de FFNB rechtstreeks contact opnemen met de betreffende collectiebeheerder.
Bron: Mededelingenblad Kempen-Peelland 2010-1, blz. 4

======

Schepen, kapiteins en eigenaren op www.scheepsindex.nl
Hier is informatie te vinden over scheepsnamen, scheepshistorie, specificatie (voorzover bekend), en de eigenaren en kapiteins. Veel gegevens over koopvaardijschepen uit het verleden zijn met moeite, op verschillende plaatsen binnen het web te vinden. Hier een poging de elementaire gegevens samen te voegen.

======

Volkstellingen 1795-1971 op www.volkstellingen.nl
Deze website verschaft toegang tot alle tabellen van de volkstellingen die tussen 1795 en 1971 (zie de bladerfunctie in de rechter kolom) werden gepubliceerd. Ook de meeste toelichtingen, inleidingen en bijlagen (zie de documentatie) zijn digitaal beschikbaar. In totaal zijn ruim 40.000 pagina's, oorspronkelijk gepubliceerd in meer dan 200 banden, toegankelijk gemaakt. Aan de digitalisering van de volkstellingen wordt sinds 1997 gewerkt in een drietal projecten.

======

Ruim 44 miljoen graf records in diverse landen zijn te raadplegen bij www.findagrave.com.


De webredactie.

  terug naar top

Landelijk nieuws

Stamboomonderzoek via internet
(09 mei) Het Regionaal Archief West-Brabant organiseerde op 23 april j.l. samen met de heemkundekring het land van Gastel een informatieavond met als titel ''op zoek naar je roots''. De directeur van het Regionaal Archief sprak over ''stamboomonderzoek via internet'', waarin hij uitlegde welke mogelijkheden internet tegenwoordig biedt voor stamboomonderzoek. Eric Hennekam, bekend van de site http://archieven.org, waarvan hij de bedenker is, liet o.a. een aantal zoekmogelijkheden zien, waarvan de gewone internetter vaak geen weet heeft. Een hand-out van beide presentaties zijn te downloaden via de site van het Regionaal Archief West-Brabant. Lees verder..
 
Nieuwe versie overzicht beste sites voor genealogisch onderzoek
(09 mei) Eric Hennekam heeft het overzicht ''beste websites voor genealogisch onderzoek in Nederland en België'' weer aangevuld. Ditmaal zijn er o.a. een aantal bronnen uit Nederlands-Indië bijgekomen. Verder enkele tips om te zoeken via zoekmachines. Het overzicht beslaat 13 pagina's in pdf. U vindt dit overzicht op: http://forum.archieven.org/index.php?topic=22768.0 Lees verder..
 
Euopeana.eu een interessante site in ontwikkeling
(09 mei) Voor genealogen kan een bezoekje aan de site Europeana.eu zeker de moeite waard zijn. Momenteel omvat de bibliotheek 6 miljoen digitale afbeeldingen, teksten en historische film en geluidsbanden. Aan dit gigaproject werken diverse grotere en kleinere wetenschappelijke instellingen en archieven mee, waarbij de bibliotheek van het Louvre en de British Library de grootste zijn. De Nederlandse participerende instellingen zijn o.a. de bibliotheek van de VU, het Nationaal Archief (voorheen ARA), het Rijksmuseum en Digitaal erfgoed Nederland. Deze bron kan benaderd worden op titel, auteur, datum en onderwerp. De site kan in diverse talen worden doorzocht. De toegang is kosteloos, wel kan men zich laten registreren. Lees verder..
 
Een leuke bijkomstige bevinding bij genealogische onderzoek
(08 mei) Wanneer je genealogie bedrijft zullen de leeftijden van je voorouders je niet zijn ontgaan. Het blijkt dat lang leven in families zit. De reden waarom de overlevingskansen bij bepaalde familie zoveel beter waren, was tot voor kort een mysterie. Recent hebben wetenschappers een mogelijke verklaring voor deze langere levensduur gevonden. Men heeft een specifiek gen gevonden dat duidelijk met een lange levensloop blijkt samen te hangen. Dit gen staat bekend onder de code naam FOXO3A. Bij proefdieren, wormen, fruitvliegjes was dit gen al eerder opgemerkt. Bij de mens werd het in 2008 bij oud wordende Japanse families opgemerkt, maar het was toen niet duidelijk of dit gen niet onderdeel was van het Japanse ras. Een nieuwe studie van de Duitse Kielse Universiteit heeft aangetoond dat ook bij oude Duitsers dit gen kan worden aangetoond, waarmee het bewijs is geleverd, dat het “langleven-gen” niet iets specifieks Japans is maar ook bij Europese bevolking voorkomt. Momenteel is men op zoek naar Lees verder..
 
2e Reactie op TNG-artikel
(07 mei) Zowel dhr. Veldman (1e reactie) als dhr. Erich (zie hieronder) zijn als gebruiker van TNG er van overtuigd dat dit de toekomst is. En ik denk dat ze geen ongelijk hebben. Alles wijst in deze richting. Zie ook de snelle ontwikkeling van de vele sociale netwerken, waarvan met name de jongeren zich bedienen. En kijk naar de plannen van Microsoft om in de toekomst de software niet meer te verkopen, maar via het web (tegen betaling) beschikbaar te stellen. De wijze waarop veel genealogen nu werken is vrij omslachtig. Ieder is op zijn eigen houtje bezig en probeert wel gegevens te krijgen van anderen, maar dat vergt actief vragen en vervolgens via diverse wegen en bestanden of via gedcom een aantal aanvullende gegevens inladen in het eigen programma. TNG opent de mogelijkheid dat iedereen wereldwijd via het web het totale genealogische bestand kan doorzoeken en aanknopingspunten vinden en vervolgens gegevens kan toevoegen. De eigenaar van de database blijft eigenaar van de gegevens. Hieronder Lees verder..
 
Scirrus, een aardige zoekmachine vooral gericht op mensen
(07 mei) Het opsporen van mensen hoort bij het wezen van de genealogie. Er is een aardige zoekmachine die U hierbij kan helpen, te weten Scirrus.com. Hebt u familieleden die ooit iets hebben gepubliceerd of op andere manieren in het nieuws zijn geweest dan is de kans aanwezig dat deze personen met deze zoekmachine te vinden zijn. De database bevat nu ca 400.000.000 personen en gaat terug tot 1900. Met deze zoekmachine is het ook mogelijk gegevens over een plaats te vinden. Deze zoekmachine geeft mijns inziens beter antwoord op vragen die genealogie relevant zijn dan bijvoorbeeld Google.com. Wellicht eens de moeite waard om deze zoekmachine te gebruiken. Van veel documenten is de tekst van het artikel direct volledig of verkort beschikbaar Lees verder..
 
BIERHISTORISCHE RONDWANDELING in de DELFTSE binnenstad
(06 mei) De wandeling zal langs grachtenpanden gaan, waar bierbrouwerijen en gevelstenen zijn, die iets met de brouwnering van Delft te maken hebben gehad. Ook straten en andere interessante items zullen aanbod komen, zoals het water voor de brouwerijen, waar haalden de Delftse brouwers hun graan vandaan en hoe werd het bier naar de klanten vervoerd Lees verder..
 
Heraldisch Tijdschrift 2010/1 binnenkort in de bus
(05 mei) Het Heraldisch Tijdschrift 2010/1 wordt een dezer dagen verzonden aan de leden en abonnees. De verschijning van dit nummer heeft enige vertraging opgelopen. In dit nummer aandacht voor ... Lees verder..
 
OPRUIMING
(04 mei) Tijdens de verhuizing van Hengelo Ov naar Enschede heeft het GIT een grote opruiming gehouden in haar afdelingsbibliotheek . Door deze opruiming zijn o.a. vele afdelingsbladen overkompleet geworden. Onderstaande afdelingsbladen worden a.s. zaterdag 8 mei tijdens de afdelingsmiddag tegen een vrije gift aangeboden! Lees verder..
&nb sp;
Landelijke Genealogische & Heraldische dag op 29 mei a.s.
(03 mei) Zie voor alle informatie: www.ngv.nl Actueel, agenda Lees verder..
 
Komt u ook naar de Genealogische & Heraldische Dag op zaterdag 29 mei 2010 in Nijmegen ?
(02 mei) Nu weer een keer dichtbij voor de genealogen uit het Land van Cuijk en Ravenstein en Noord Limburg. Gedurende de gehele dag (9:30 uur – 16:30 uur) bent u in de gelegenheid de genealogische en heraldische markt te bezoeken. Op deze markt zijn vertegenwoordigers van (familie)historische organisaties uit de regio Nijmegen, alsmede een groot aantal heraldische organisaties aanwezig. Ook de NGV-afdeling Land van Cuijk en Ravenstein is aanwezig met een flinke stand. De organisatie van de 57e Landelijke Genealogische Dag van de NGV is toevertrouwd aan de afdeling Kwartier van Nijmegen van de Nederlandse Genealogische Vereniging in samenwerking met de afdeling Heraldiek. Het is sinds de eerste Genealogische Dag in 1954 de vierde maal dat deze dag in Nijmegen wordt gehouden. De vorige dagen vonden plaats in 1956, 1986 en 2000. Lees verder..
 
600.000 akten van het Regionaal Archief Tilburg via het web toegankelijk
(30 apr) Gegevens van de Burgerlijke Stand van 21 (voormalige) gemeenten online toegankelijk gemaakt. Lees verder..
 
Het volgende nummer van 'Gens Nostra' is het gecombineerde april/mei-nummer.
(27 apr) In de maand april verschijnt, zoals gebruikelijk, géén nummer van Gens Nostra. De redactie van Gens Nostra kreeg enkele vragen waarom men deze maand nog geen Gens Nostra ontvangen had. Er werd naar de nieuwe uitgave uitgekeken. Lees verder..
 
KWARTIER: het nieuwe tijdschrift van archiefdiensten in Oost Gelderland
(26 apr) Het Regionaal Archief Zutphen geeft samen met de andere Oost-Gelderse archiefdiensten (Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg, het Achterhoeks Archief en Waterschap Rijn en IJssel), een nieuw blad uit: KWARTIER. Het blad geeft informatie over ontwikkelingen bij de archiefdiensten, over de archieven die ze beheren en over de activiteiten die de diensten organiseren. Lees verder..
 
Verkort verslag van de Algemene Vergadering van de NGV
(26 apr) Er is inmiddels een verkort verslag van de algemene vergadering van de NGV die afgelopen zaterdag in Utrecht werd gehouden. U kunt het verslag vinden op: http://www.ngv.nl/Agenda/homepage.php?action=listitem&site=NGV&frams=y&ident=1069 U moet wel ingelogd zijn om het verslag te kunnen lezen! Lees verder..
 
Dank voor uw hulp en nieuwe andere hulp gevraagd !
(25 apr) OPROEP KNIPSELDIENST Onze oproep om gescande knipsels te bewerken heeft succes gehad. Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Landelijke evenementen binnenkort

Genealogische & Heraldische Dag 2010
(za 29 mei - Nijmegen - NGV afdeling Kwartier van Nijmegen)
9:30 Ontvangst in het Kolpinghuis 10:15 Welkom en opening 10:45 Inleiding door Paul van der Heijden over het thema "Familiegeschiedenis is overal". 11:45 Koffiepauze 12:15 Inleiding door Wilfried Uitterhoeve over het thema Lees verder..
 
Algemene Ledenvergadering van 'Ons Voorgeslacht' & aansluitend lezing over GDP
(za 29 mei - Krimpen a/d IJssel - Hollandse Vereniging voor Genealogie)
Huishoudelijke deel: Opening -Ingekomen stukken en mededelingen -Notulen AV 2-5-2009 -Rekening en verantwoording boekjaar 2009 -Verslag kascommissie -Begroting 2010 -Benoeming kascommissie 2011 -Bestuursverkiezing Lees verder..
 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. terug naar top

Landelijke cursussen binnenkort

Aldfaer voor gevorderden
(do 24 jun - DEN HAAG - CBG)
Programma: Het Centraal Bureau voor Genealogie organiseert op 24 juni 2010 een eendaagse cursus voor gevorderde gebruikers van het genealogie-computerprogramma Aldfaer. Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van de laatste Lees verder..
 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. terug naar top

Recente NGV prikbordberichten

Henry Vrieling in de Verenigde Staten
(14 mei) Hallo, Ik ben op zoek naar de voorouders van Henry Vrieleing, geboren ca 1867 (niet bekend waar), die trouwd in de VS Michigan met Siena (ook geschreven als Sina, Sena of Lena) Grevengoed, geboren 1892 in Holland Michigan. Lees verder..
 
Inbinden Gens Nostra
(09 mei) Kan iemand mij advies geven i.v.m. het inbinden van Gens Nostra? Ik weet niet goed raad met de reeds ingebonden katerns, bv. van 2008 het maart en april/mei nummer. Slopen, in zijn geheel erin? Hoe doen jullie dat? Lees verder..
 
Altmann-Van Neer- Limburg
(09 mei) I am looking for family members connected to Gustave Adolph Frederik Altmann and Lies Van Neer. They both were born in Indonesia, married in 1933-he died in 1935. If they had any children, they would have been half siblings Lees verder..
 
Fokkema -genealogie
(07 mei) Folkert Dirk Fokkema, geboren Rotterdam 30-10-1894, luitenant der cavalerie van het Nederlandsch Indische Leger, was tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog in toenmalig Ned.-Indië. Misschien hij gesneuveld of gevangen Lees verder..
 
Familie Ouwerkerk, De Werken en Sleeuwijk
(05 mei) Hallo, Ik ben op zoek naar de vader van Cornelis Ouwerkerk, getrouwd met Jannigje van Krugten of Crugten, waarschijnlijk getrouwd rond 1750. Vader van Nanning (~1750), Jan (~1753), Willem (~1755) en Cornelia (~1756). Ik Lees verder..
 
Familie Vis in Epe, Gelderland.
(03 mei) Ik woon in Canada maar ben van Nederlandse afkomst. Ik zou graag wat meer zekerheid krijgen wat de afkomst van Jan Gerritsen Vis betreft. Hij is getrouwd in Nunspeet, Gld op 28-02-1778 met Jentjen Lammerts en overleden op Lees verder..
 
Jan Stoffelsz Bruineelen
(03 mei) Wie kan mij helpen? Ik ben bezig met de stamboom fam Neelen, ben nu tot 1674 gekomen bij de geboorte van Guerte Gerrits Neve op 3-10-1674, zij ging in ondertrouw op 25-5-1698 met Jan Stoffelsz Bruineelen. Op de akte staat Lees verder..
 
Gerz, Maria Catharina Wilhelmina
(02 mei) Ben op zoek naar een (pas)foto van Maria Cath. Gerz, geboren te Amsterdam op 10-10-1858 en overleden te Amsterdam op 26-05-1950. Zij was laatstelijk gehuwd met Frederik Post. Wellicht dat iemand mij ook kan vertellen of de Lees verder..
 
Fam. Klaui
(30 apr) Ik heb de proefversie van Gensdata 2.8 en werk met WindowsXP. Het importeren van mijn gegevens via GEDCOM, is goed verlopen maar het beeldmateriaal is niet meegekomen. Het foto's toevoegen aan een persoon lukt niet. Wat Lees verder..
 
De Visser/Molenaar
(28 apr) Ik ben op zoek naar de familie naam De Visser, en dan met name Jacob de Visser, waarschijnlijk overleden op 19 december 1782 te Schoondijke, echtgenote van Maatje Smallegange geboren 23 oktober 1736. Ik kom op internet kwartierstaten Lees verder..
 
Van Westen uit Schagen
(27 apr) Wie kan mij meer informatie geven over Pieter van Westen en Maartje La(n)gedijk kerkelijk getrouwd op 05-06-1759 te Schagen Geref. Pieter van Westen was chururgijn te Schagen. Mogelijk afkomstig van Zijpe... vermoedelijk Lees verder..
 
Boelens / Wymeer
(25 apr) Hallo, Ik ben op zoek naar een exemplaar van het Ortsippenbuch Wymeer Heeft iemand dit boek nog te koop? Met vriendelijke groet, Marcel Lees verder..
 
Familie Berends
(24 apr) Hallo, Ik ben op zoek naar de gegevens van de vader van Geeske Berends, geboren 20 februari 1944. Geboorteplaats Glimmen ??? Graag uw reactie vr.grt Rene Vonk Lees verder..
 
Wilsschut, Wildschut, Wiltschut.
(23 apr) Hallo, kan iemand mij iets meer vertellen of gegevens delen van de familie Wilschut, Wildschut, Wilschut, geboren in Vianen. Ik ben op zoek naar data van Wilhelmi Wilschut die getrouwd is met Catrijn of Catharina Marton,Merretong. Lees verder..
 
Zeeuwse Genealogische Contactdag
(23 apr) De Jaarlijkse Zeeuwse Contactdag op de eerste zaterdag van september zal dit jaar verplaatst worden naar 16 oktober 2010 (Landelijke Archievendag). Plaats van aktiviteiten zal worden het ZEEUWS ARCHIEF in Middelburg. Lees verder..
 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

Recente verslagen van landelijke evenementen

NGV Algemene Vergadering
(za 24 apr - Utrecht - NGV hoofdbestuur)
Kort verslag van de Algemene Vergadering van 24 april 2010. Na de verwelkoming en opening door de voorzitter volgen de mededelingen en de ingekomen stukken. Er zijn berichten van verhindering van de heren Hamers en Dierckxsens. Lees verder..
 
Voor meer verslagen, raadpleeg het  Archief alle evenementen. terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door uw profiel te wijzigen op de NGV website www.ngv.nl

©2010 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257

Last updated 14.5.2010