NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING
 
NGV Nieuwsbrief 2010 - 03

vrijdag 19 februari 2010

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Landelijk nieuws
Landelijke evenementen binnenkort
Landelijke cursussen binnenkort
Recente NGV prikbordberichten
Recente publicaties van leden


Nieuws van de redactie

Beste lezers,

In deze nieuwsbrief nummer 03 van 2010 een teruggevonden register, West-Friesland (of toch niet), de syphonpomper, Akte van Indemniteit en de rubriek 'Wist u dat'.

Wij wensen u weer veel leesplezier.

======

Register keert terug na 175 jaar!

Onlangs bereikte het Streekarchief Land van Heusden en Altena een opmerkelijke aanwinst: een overlijdensregister van de burgerlijke stand van de gemeente Dussen over de jaren 1823-1832. Op zich is een dergelijk register niet heel bijzonder - het Streekarchief beheert er vele - maar het is wťl uitzonderlijk dat het buiten het gemeentearchief om bewaard gebleven is.
Het boek werd aan het Streekarchief overgedragen door iemand met Dussense roots, bij wie het al jaren op zolder lag. Het opgedoken register is vermoedelijk al in de negentiende eeuw uit het Dussense gemeentehuis ontvreemd. In 1892 werd Dussen immers getroffen door een grote brand, waarbij 23 gebouwen in de as werden gelegd, waaronder het raadhuis. Bij deze brand gingen grote delen van het gemeentelijke archief verloren, maar omdat het nu teruggekeerde register zich op dat moment elders bevond, is het toch bewaard gebleven. Dat gebeurde niet onder de beste omstandigheden, waardoor het register schade heeft opgelopen en met (een onzichtbare) schimmel is geÔnfecteerd. Het Streekarchief laat het register momenteel reinigen en restaureren, waarna het weer wordt opgenomen in het Dussense gemeentearchief, na zo'n 175 jaar te zijn weggeweest...
Bron: www.salha.nl

======

Spelling West-Friesland blijft onderwerp debat

Ooit besloot de graaf van Holland dat 'zijn heerlijkheid' West-Friesland die naam zou dragen. Tenminste, op papier. Maar het gebied binnen de Omringdijk wordt in hele oude bronnen net zo hardnekkig aangeduid als Hollant, Westfrieslant en andere variaties die de schrijver het beste uitkwamen.
Sinds een akte in 1299 bij het hof van de graaf van Holland op papier is gezet, bestaat de naam West-Friesland. Daarna heeft het gebied een moeizame worsteling gehad met de juiste naam. En de spelling. Volgens het Westfries Archief komen in de hele oude papieren allerlei spellingsvormen voor, dus daar is evenmin een harde aanwijzing te vinden.
West-Friesland kreeg bij de vernieuwing van de spelling in 1948 dat koppelstreepje. Nu gaan er weer stemmen op omdat streepje voortaan weg te laten. Nog in de jaren tachtig was dit al een discussiepunt. Dat was toen het toenmalige Samenwerkings Orgaan West-Friesland (SOW) voor het moment kwam dat er nieuw serviesgoed moest worden besteld.
Bron: www.noordhollandsdagblad.nl

======

Verdwenen beroepen: de syphonpomper
(door Jan Spruijt)

De syphonpomper had een officiŽle aanstelling bij de gasfabriek. Dat was in de tijd dat elke stad een gasfabriek had, waar ze van kolen het zogenaamde stadsgas maakten. Dit gebeurde vroeger eerst in gietijzeren retorten en later in kamerovens. Een dergelijk kamer was 30 cm breed en 3 meter hoog; hij werd volgestort met gaskolen en luchtdicht afgesloten, er brandde een groot vuur onder, de kolen werden roodgloeiend opgestookt en op die manier werd het gas eraan onttrokken. Wat overbleef was cokes, die weer werd gebruikt door de mensen in hun kolenkachels.
Het gas werd gezuiverd van teer, zwavel en ammoniak en opgeslagen in een gashouder. Dit stadsgas bevatte ook waterdamp, dat condenseerde tot water in de gietijzeren buizen, die in de grond lagen. De gasbuizen werden op afschot gelegd, zodat het water naar de grote gietijzeren potten liep, die syphons werden genoemd. Dat water moest eruit worden gepompt, anders liepen de syphons over en het water de gasleidingen in. Dan riep men "de gasleiding is verzopen" en zaten hele straten zonder gas.
Dit leegpompen was de taak van de syphonpomper. Hij had een zwengelpomp, die men vroeger ook op boerenerven zag. Met die pomp achter op zijn dienstfiets reed hij door de stad om overal het water uit de syphons te pompen. In bijvoorbeeld Gouda, waar de grond uit een dikke laag veen bestaat, kwamen door verzakking nog al eens lekke buisverbindingen voor, zodat het grondwater in het buizenstelsel liep naar de syphons. Dit moest er dan wel twee maal daags uitgepompt worden om te voorkomen dat hele wijken zonder gas kwamen te zitten. Dus ook op alle zon- en feestdagen! In de winter was dat 'zuinig' werk en de syphonpomper werd ondanks zijn nuttige werk ondergewaardeerd en slecht betaald. Maar hij kon echt niet worden gemist!

Nog iets over de gashouders. In alle steden stonden vroeger grote gashouders, die het stadsbeeld sierden of, zo u wilt, ontsierden. Als een dergelijk gashouder gebouwd werd, was dat een hele onderneming en als hij klaar was, moest er dus gas in. Maar dan moest eerst de lucht eruit. Boven op de gashouder zat een rond deksel met bouten. Deze werden losgedraaid en langzaam ging men het stadsgas erin pompen om zo de lucht via het geopende deksel te verdrijven. Wanneer was de houder nu geheel gevuld met gas? Een mengsel van gas en lucht is zeer explosief. Hoe werd zoiets gemeten? Geavanceerde meetapparatuur bestond in die dagen nog niet. De oplossing was heel eenvoudig: men nam een kip, bond een touwtje aan zijn poot en hing die kip in het open deksel van de gashouder. Zo lang zij heen en weer fladderde, zat er nog lucht in; als zij met gestrekte pootjes stil hing, was de houder geheel gevuld met gas. Dan werd het deksel er weer opgeschroefd en nam de stoker de dode kip mee naar huis om die 's avonds met zijn gezin op te eten. De dierenbescherming bestond in die tijd nog niet, laat staan een politieke partij voor de dieren. Nu zouden er ongetwijfeld Kamervragen worden gesteld!
Bron: afdelingsblad Oostelijk West-Friesland, Koggenland 2009/3-4

======

Akte van Indemniteit

Soms is het moeilijk om de herkomst te bepalen van onze voorouders, een mogelijk bron die ons verder kan brengen is de 'Akte van Indemniteit' (ook wel borgbrief, guarandbrief, ontlastbrief of de "Akte van cautie" genoemd.
De oorsprong van deze akte ligt in de laatste jaren van de 17e eeuw toen er in onze gewesten grote armoede heerste. Allerlei mensen die in behoeftige omstandigheden waren geraakt trokken van de ene naar de ander plaats. Ook waren er veel seizoenarbeiders, die in de zomer genoeg verdienden maar in de winter nauwelijks konden rondkomen, maar ook de bejaarden hadden het moeilijk.
De besturen van steden en dorpen zagen deze ontwikkeling met gemengde gevoelens aan, men stond niet te trappelen om deze armlastigen binnen de grenzen van de woongemeenschap op te nemen en ook nog te onderhouden. Besloten werd om aan de toelating van nieuwe inwoners bepaalde eisen te stellen. Wilde men zich in een andere plaats gaan vestigen dan was men verplicht een verklaring in te leveren, afgegeven door het burgerlijk of kerkelijk (arm) bestuur van de plaats van herkomst waaruit bleek dat men niet ten laste van de diaconie of het armbestuur van de nieuwe woonplaats zou komen te vallen. Hierin stelde dus de plaats van herkomst zich garant indien betrokkene tot armoede mocht vervallen.
Vele instellingen zoals de diaconieŽn of armenkamers van de verschillende kerkelijke gemeenten en parochies, aalmoezenierskamers, gasthuizen en fondsen zorgden goed voor de inwoners van eigen stad of dorp. Voor personen die van elders afkomstig waren bleven de beurzen meestal gesloten. Op deze manier wilde men voorkomen dat vreemdelingen ooit een beroep op deze steunverlening in de nieuwe woonplaats zouden kunnen doen.

In de oude en in de nieuwe woonplaats werden de gegevens genoteerd en voor genealogen dus van belang, omdat de verhuisdatum en de geboorteplaats van iemand vermeld werd. Wanneer een gezin met enkele kinderen verhuisde, dan staan ook de namen en soms de leeftijden van de overige gezinsleden vermeld. Bij vertrek uit de vestigingsplaats werd de akte, of een afschrift weer meegenomen. Soms werden hier ook weer registers van bijgehouden.
De akten van indemniteit werden bewaard in de instellingen die met de armenzorg belast waren, de plaatselijke overheid (oud archief van een gemeente) of kerkelijke diaconie (het plaatselijk kerkarchief). Tegenwoordig zijn er ook vele transcripties op het internet te vinden.

======

Wist u dat

Op 1 augustus 2009 is de website van Stichting Eijsdens Verleden het wereld wijde web op gegaan, www.eijsdensverleden.nl.
De Stichting is volop aan de slag gegaan om de doelstellingen te verwezenlijken. Inmiddels zijn onder andere grote collecties foto's, archiefmateriaal, bidprentjes, brochures, boeken en tijdschriften verzameld over Eijsden-dorp en de tot Eijsden behorende woonkernen, met uitzondering van Gronsveld en Rijckholt (waar de Stichting Grueles actief is).

======

Een blokbreker was een delver van mergel en een uitdraaier was een houtdraaier.

======

Op de website www.historischdenhaag.nl vind u een Ypenburg en Haagse tijdlijn, Haagse Courant '46 '65 (alleen titels) en geschiedenis Ypenburg.

======

Tweehonderd jaar geleden ging de eerste spade voor de Dedemsvaart de grond in. Op www.historischcentrumoverijssel.nl ziet u een webtentoonstelling die het verhaal van de Dedemsvaart laat zien. De moeite waard als u voorouder heeft meegeholpen.

======

Het AudioVisueel Archief Gelderland (AVAG) heeft sinds kort een nieuwe website. De AVAG-site heeft een andere vormgeving gekregen en de inhoud is geactualiseerd en uitgebreid. Nieuw op de site is de beeldbank. Hierin bevinden zich historische filmfragmenten uit Gelderland en het programma-archief van TV Gelderland. Zie http://avag.geldersarchief.nl.


De webredactie.

  terug naar top

Landelijk nieuws

biografisch portaal van Nederland
(19 feb) Op de site biografisch portaal van Nederland (http://www.biografischportaal.nl )vind u de verzameling van levensbeschrijvingen van meer en minder bekende kopstukken uit de Nederlandse geschiedenis. Op dit moment zijn er 42.493 personen van 634 tot 2005 in 51.623 biografieŽn beschreven. Lees verder..
 
Kijkje nemen in een paar fraaie documenten uit familiearchieven in 1875 ?
(16 feb) Recept uit 1875 voor frikkadellen. Zoek het recept voor Frikkadellen in een receptenboek uit 1875 in het archief van de Familie Van Lennep Het receptenboek van C. Van Lennep, geb. van Boetselaar te Ubbergen bij Nijmegen. Lees verder..
 
'Gens Nostra' van februari 2010
(15 feb) Het zojuist verschenen blad bevat de artikelen: -Albert Alberts - was hij een vondeling? door J.C. Elema en A. van der Laan -Het verdronken kind door A. Neggers -Kwartierstaat Hotze de Roos(schrijver van de Kameleonreeks) door A, Hoekstra en M. Kist -De website van de NGV (1)informatieve serie over het gebruik en de mogelijkheden van de NGV website -En weer veel boekrecensies en informatie over verschenen periodieken in binnen- en buitenland, en tot slot: het bidprentje van Sjoerd Dijkstra en Helena Roorda. Lees verder..
 
Beleidsplan Koninklijke Bibliotheek 2010-2013: accent op digitaal
(12 feb) De komende vier jaar werkt de KB intensief aan haar digitale bibliotheek, waarin iedereen toegang heeft tot alle in Nederland uitgegeven digitale en papieren publicaties. Als nationale bibliotheek van Nederland vindt de KB het daarnaast haar taak om een stimulerende functie te hebben bij het tot stand komen van een nieuwe nationale (digitale) informatie-infrastructuur. Hierin werken de KB, de wetenschappelijke bibliotheken en de openbare bibliotheken nauw samen om iedereen in Nederland toegang te geven tot wetenschappelijke informatie. Het beleidsplan van de KB heeft inmiddels veel media-aandacht, o.a. in NRC, Trouw en AD/Haagsche Courant, gekregen. Ook heeft algemeen directeur Bas Savenije een interview gegeven aan VPRO voor het radioprogramma De Avonden. Lees verder..
 
Worden robotscanners de nieuwe toekomst voor bibliotheken en archieven?
(12 feb) Robotscanners zijn in de wereld van het archiefwezen vermoedelijk de volgende stap bij de verdere automatisering. De eerste technische stappen waren de microfilms en de fotokopieer-machines, daarna de computers en de flatbedscanners met de OCR-mogelijkheden. De volgende stap is nu dat deze scanners gerobotiseerd worden, zodat men met grote snelheid een boek zonder dit te beschadigen kan digitaliseren. Wat betekent dit voor de gemiddelde genealoog? Lees verder..
 
EEN GIGANTISCHE COMMERCIňLE STRIJD IS GAANDE IN DE MARKT VAN SOCIAAL GENEALOGISCHE WEBSITES
(11 feb) In vorige artikelen werd er op gewezen dat MyHeritage mede door IsraŽlische staatsondersteuning en externe financiers (Accel Partners en Index Ventures) momenteel de tweede belangrijkste genealogische onderneming in de wereld is. Deze nieuwe onderneming wordt een rechtstreekse bedreiging voor bijvoorbeeld Ancestry.com, gevestigd in Salt Lake City en GENI. Momenteel is een flinke strijd gaande tussen deze ondernemingen. Daarbij probeert MyHeritage.com door een agressieve beleidsvoering steeds meer kleine genealogische ondernemingen op te kopen. Men hoopt daarmee een internationaal conglomeraat te vormen van digitale stambomen. Onlangs werd OSN in Duitsland overgenomen, in Nederland bekend van de site Verwant.nl. Door regelmatige overnames breidt MyHeritage.com zijn bestaande posities uit in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Frankrijk, AustraliŽ, Duitsland en Polen. Wat heeft dat voor de Nederlandse genealoog te betekenen Lees verder..
 
De beste websites voor genealogisch onderzoek
(09 feb) De beste websites voor genealogisch onderzoek in Nederland (incl. Nederlands-IndiŽ) en BelgiŽ (versie 6.7) Lees verder..
 
ONS GENEALOGISCHE ERFGOED werd ERFGOED
(08 feb) Zoals bekend heeft de Heer Henk Lups het twee-maandelijkse tijdschrift ons genealogisch erfgoed, overgedragen aan de Heer Kranen die het tijdschrift in gewijzigde vorm zal voort zetten. Vandaag ontving ik het eerste nummer van dit "gerestylde" tijdschrift, dat nu de naam Erfgoed kreeg. De oude vertrouwde gelige omslag is verdwenen en heeft plaats gemaakt voor een in kleurendruk opgemaakte cover. Het blad ziet er aantrekkelijk uit. Prometheus Delft werkt, zoals vroeger met de heer Lups, ook samen met de nieuwe uitgever. De inhoud van het nieuwe tijdschrift bevat vele korte artikelen met genealogische en familiekundige inhoud en met een populair wetenschappelijke strekking. De omvang bedraagt 40 pagina's. Ik zag enkele aantrekkelijke verhalen zoals de brieven van van Gogh, Aernout Frey chirurgijn in Oirschot, Adriaen Tempelaar, schipper op de trekschuit en zo meer. Verder was er een overzicht van het geslacht Crompeijn aangeleverd door Prometheus. Wij hopen van harte dat dit tijdschrift Lees verder..
 
UPDATE LEGACY 7.4
(08 feb) Tot een van de beste genealogische software programma's hoort zeker Legacy. In de meeste commentaren rekent men dit programma tot een van de top vijf. Dit programma koppelt grote gebruikersvriendelijkheid aan veel mogelijkheden. Er is een wizard beschikbaar die je door de meeste moeilijkheden heen helpt. Verder heeft men landkaarten als optie toegevoegd waarop men de personen kan markeren. De grafische mogelijkheden zijn fraai. De multimediale mogelijkheden zijn uitgebreid en kunnen makkelijk aan persoonsrecords worden gekoppeld. Kortom een geavanceerd en prettig programma, voor een bescheiden prijs van ongeveer Ä 25. Een update van dit programma is altijd een gebeurtenis waar aandacht aan moet worden besteed. Lees verder..
 
STAMBOOM passeert mijlpaal van 3 miljoen personen!
(06 feb) Sinds de integratie van stambo om.ngv.nl in de centrale website is het aantal ingevoerde personen sterk gestegen. Stond het aantal personen in augustus 2009 nog op 2,1 miljoen, nu is het aantal in 6 maanden gegroeid naar meer dan 3 miljoen personen. Wilt u ook uw GEDCOM gegevens in STAMBOOM plaatsen? Hoe dat in zijn werk gaat kunt u lezen op http://stamboom.ngv.nl Lees verder..
 
FAMILY TREE BUILDER 4.0, een volledig met internet geÔntegreerde genealogische software
(06 feb) Bij voorgaande artikelen besprak ik enkele keren MyHeritage.com een Joodse website, die internationaal hoge ogen gooit. Gekoppeld aan de website wordt tevens een genealogisch programma uitgegeven Family Tree Builder (FTB) dat op veel punten sterk vernieuwend is zodat je haast van een nieuwe doorbraak bij de opzet van genealogische software mag spreken. De kracht van deze vernieuwing is dat er sociale genealogische netwerken door worden gefaciliteerd mede door de integratie van internet met de software. Daarnaast is deze software volledig ingebed in de website van MyHeritage.com Wat zijn de sterkten en zwakten van deze vernieuwende opzet en wat zijn de perspectieven ook voor de NGV. In dit artikel gaan we uiteraard in op de vraag of dit nieuwe programma ook zinvol is voor de Nederlandse gebruiker en wie eventueel daarvan wel baat zou kunnen hebben. Lees verder..
 
Van 5 t/m 26 februari kan iedereen meedoen aan de stemronde voor de beste genealogische website 2009
(06 feb) Onze NGV werkt samen met Genealogieonline van Bob Coret, het Brabants Historisch Informaticentrum ( BHIC), de HCC!genealogie, het Centraal bureau voor Genealogie (CBG), het Nationaal Archief(NA) en het Regionaal Archief Tilburg (RAT) aan de organisatie van de verkiezing van de beste genealogische internetsite van 2009. Er zijn 79 websites genomineerd. DOE MEE, kijk op : http://verkiezing.genealogieonline.nl ONDER ALLE STEMMERS ZULLEN MOOIE PRIJZEN VERLOOT WORDEN ! Lees verder..
 
MYHERITAGE.COM, een belangrijke nieuwe genealogische website met joodse wortels.
(31 jan) Op verzoek van Jan Netelbeek wil ik de gebruikers van deze website wijzen op de tegenhanger van de website van de mormonen: MyHeritage.Com. Deze site is nog niet zo lang geleden geopend en snel een groot succes geworden. Deze site implementeert veel nieuwigheden die door de introductie van Web 2.0 nu mogelijk zijn geworden. Lees verder..
 
Canon van Limburg
(30 jan) Eind 2009 is de ďCanon van LimburgĒ verschenen, een historisch overzicht van de prehistorie tot nu toe. Naast het boek, waarvan inmiddels al de tweede druk is verschenen, is er ook een fraai vormgegeven website gemaakt waarin de Canon van Limburg op eigentijdse wijze wordt gepresenteerd. Ga hiervoor naar: http://www.canonvanlimburg.nl Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Landelijke evenementen binnenkort

"Uitvinders in Nederland. Vier eeuwen octrooien" en "Dutch design in een veranderende wereld".
(ma 22 feb - Rotterdam - Nationaal Archief, Kunsthal R'dam en TU Delft)
MADE IN HOLLAND. Uitvinders in Nederland. Vier eeuwen octrooien in het Nationaal Archief Harm Pieters (historicus), Stel: je hebt een geweldige uitvinding gedaan. Een nieuwe vinding om de opwarming van de aarde tegen Lees verder..
 
Genealogische dag Goeree-Overflakkee
(za 06 mrt - Middelharnis - Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee)
's Middags om half twee is er een lezing van de heer Gerbrand Hoek over "Historische boerderij-architectuur op Midden- en Oostflakkee" . Lees verder..
 
GensData Pro gebruikersdag
(za 20 mrt - Jaarbeurs Ė Utrecht - Werkgroep GensDataPro gebruikersdag o.l.v. Wim Timmerman)
NGV GensData Pro gebruikersdag Op deze pagina kunt u alles lezen over de GensData Pro gebruikersdag die de NGV organiseert. Doel Het doel van deze dag is om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen met Lees verder..
 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. terug naar top

Landelijke cursussen binnenkort

Recht en onrecht in de Nederlanden. Onderzoek in het archief van het Hof van Holland
(ma 01 mrt - Den Haag - HOVO Den Haag in samenwerking met het Nationaal Archief en de Stichting Oud-Vaderlands Recht.)
Vele zaken in de hedendaagse rechtspraak lijken nieuw, maar hebben al een eeuwenoude oorsprong. Moet er lekenrechtspraak komen? In de Middeleeuwen was die al gangbaar. Wat was de rol van de rechter in vroeger tijden en was Lees verder..
 
Aldfaer voor gevorderden
(za 06 mrt - Den Haag - CBG)
Het Centraal Bureau voor Genealogie organiseert op zaterdag 6 maart 2010 een eendaagse cursus voor gevorderde gebruikers van het genealogie-computerprogramma Aldfaer. Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van de laatste Lees verder..
 
Workshop 'Stamboomonderzoek voor beginners'
(ma 22 mrt - Den Haag - CBG)
Hebt u altijd al graag willen weten waar uw voorouders vandaan kwamen, hoe zij hun brood verdienden en hoe hun leefomstandigheden waren? Deze workshop helpt u de eerste stappen te zetten in de wereld van archieven, burgerlijke Lees verder..
 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. terug naar top

Recente NGV prikbordberichten

Arsi in Klimmen
(18 feb) Beste collega-zoekers, ik ben op zoek naar de herkomst van een van mijn voorvaderen, Jan Arsi te Klimmen (geboren rond 1800 aldaar). Zijn vader Jan Arsi moet in 1812 meegegaan zijn met de Franse legers en is vermist. Hiervan Lees verder..
 
Gerrit van Dalen en Maartje Smits gezocht
(17 feb) Beste Leden, Sinds kort ben ik bezig met het onderzoek naar mijn voorouders (waar ben ik aan begonnen!) . Voorlopig doe ik het onderzoek via het Internet, als ik verder kom zal ik de feiten in de diverse archieven controleren. Lees verder..
 
Christina Bokhorst-Polhuis
(15 feb) Wie kan mij iets vertellen over mijn overgrootvader Jan Vogelzang geboren op 5-12-1843 in het Bildt (Friesland). De ouders van Jan Vogelzang waren: Jacob Jans Vogelzang en Froukje Joukes Terpstra. Hij trouwde met Henderina Lees verder..
 
Familie Smit in Amsterdam voor 1745
(14 feb) Wie weet wie de ouders waren van Casper Smit, geboren omstreeks 1722, overleden tussen 1781 en 1787. (Naamvariaties Caspar/Kasper/Jasper/IJasper Smit/Smidt/Smits) en zijn vrouw Maria Margareta Fijfers, geboren ?, begraven Lees verder..
 
Familiebijbel Michiel Bruyningh (archief Heshuysen)
(14 feb) Via het stadsarchief van Amsterdam hebben wij het volgende archief en inventarisnummer opgevraagd ter digitalisering: Archief: 225 - Archief van de familie Heshuysen en aanverwante families > Inventarisnummer: 332 - Familiebijbel Lees verder..
 
Printing on demand
(11 feb) Wie heeft ervaring met 'printing on demand'? Graag jullie reacties! Dank, Angelique Hajenius. Lees verder..
 
Stamboom Willaert (Zeeuws-Vlaanderen/Land en Waas)
(09 feb) Wie kan mij helpen aan de gegevens van Jacobus Willaert en pieternella de Letter. Zij hebben minimaal 2 zoons Pieter (Westdorpe 1793- Westdorpe 1860) en Jan Willaert (Zelzate 1790-1839 Terneuzen)? Lees verder..
 
Arie Kortlever & Willempje (Willemijntje) den Toom = Kwartierstaat Chaigneau
(07 feb) Uit dit bovengenoem huwelijk zijn 8 kinderen geboren, vanaf 1802 te Groot-Ammers tot en met 1843 te Streefkerk. Van 3 kinderen zijn de data van overlijden en de plaatsen door mij niet terug te vinden. 1. Cornelia Kortlever, Lees verder..
 
Emmeloord
(06 feb) Wie kan mij even helpen met mijn genealogie. Een bestand opnieuw plaatsen vanaf een stick. Ik kom er niet uit, Verder red ik me prima met het invoeren van de gegevens. Ik werk met Pro-gen Bij voorbaat dank. Lees verder..
 
Gomes gezocht
(05 feb) Gerrit Gomes en zoon Lucas Gomes Gerrit huwt met een Maria, hieruit zoon Lucas Gomes, ged 25 jul 1716 in de de ok kerk De Pauw in Amsterdam. Ik zoek meer informatie over hen. Lees verder..
 
Joseph Schakel Breda/Keulen
(05 feb) Joseph Schakel (naam ook wel Schaekers of Schackers)trouwt op 01-11-1778 te Breda met Jeanne Limborch (ook wel: Limburg). In de trouwakte wordt vermeld dat hij korporaal was en afkomstig uit Keulen. Hij overleed voor 1786 Lees verder..
 
Kwartierstaat Chaigneau - Frederik Diepenhorst & Johanna Hartman
(05 feb) Jacobus Diepenhorst en Frans zijn de zonen van bovengenoemd echtpaar. Maria en Elisabeth zijn hun dochters. Ik ben op zoek naar de data van overlijden en de plaatsen van overlijden van deze 4 kinderen. Ik vermoed dat deze Lees verder..
 
Gezocht in Leiden/Leiderdorp fam van Seijp-Vercoulen
(04 feb) Op 10.12.1814 zijn te Leiderdorp(ZH) gehuwd Jan van Seijp(van Leys?)en Maria Elisabeth Vercoulen (geb 30.11.1789 te Grathem(L),overl te Leiden 24.06.1847?). Wie kan me helpen aan de geb en overl datum van Jan en wie waren Lees verder..
 
Zoek tijdschrift de Nederlandsche Leeuw
(04 feb) Wie heeft het blad de Nederlandsche Leeuw jaargang 111(1994) in zijn bezit en wil voor mij een artikel opzoeken en een kopie maken en doormailen naar mij. Mvg Yvonne Lees verder..
 
Gezocht Boom Voorburg
(04 feb) Voor mijn stamboom van de fam. Boom beginnend in Loon op Zand waar Gerrit Claaszn. Boom geb. op 14 febr. 1702 met een borgbrief vertrok in 1720 naar Cuijk om daar te huwen met Aaltje Jans de Hoog geb. te Cuijk. Zij zijn gehuwd Lees verder..
 
Huwelijk Popke Hindriks Hazekamp met Margrietha Harms Smit
(03 feb) Wie weet waar en wanneer zij trouwden? Popke, ook wel Poppe, is geboren 04-12-1790 in Obergum en Margrietha 07-10-1813 in Bedum. Hun eerste kind Hinderk werd geboren 23-07-1838 in Annerveensche Compagnie. In de archieven Lees verder..
 
Foto uit 1930 met gezelschap te Saw ah Loento (Sumatra
(03 feb) Ik bezit een heel duidelijke foto (23,5 x 17 cm) van een aantal ter gelegenheid van de viering van Koninginnedag 1930 verklede dames en heren, genomen te Sawah Loento (Sumatra's Westkust). De namen van de afgebeelden staan Lees verder..
 
Van der Steen
(31 jan) Wie kan mij helpen..... Ik ben op zoek naar ( ouders ) en verdere familieleden van mijn opa en oma( moederskant) Adrianus van der Steen geboren 18 mei 1884 te Princenhage gehuwd met Antonia Fijneman geboren 4 februari 1898 Lees verder..
 
Gezocht in Baarlo, Blerick, Sevenum, Kessel, Venlo, Helden e.o.
(31 jan) Wissen Sie eventuell noch andere Forscher, die nach: van den Broeck; Coopmans; Huijs; Raets; Willemsen; van Soest; Mobach; Meerts; van der Meulen; Verrijnen; Verstegen; Baeten; Jeucken; Ververgert; Berckels Mertens; Hermans; Lees verder..
 
Abraham Staes of Staats, geboren 1620 in Amsterdam
(30 jan) (Maj) Abraham Staats was rond 1642 een van de eerste settlers in America. Hij was gehuwd met Trijntje Gijsen (of Jochems). Abraham's vader was Izaak Staats of Staes, zijn grootvader was Hans Staes. De familie woonde in Amsterdam Lees verder..
 
Abraham Stads of Staats uit regio Tilburg rond 1650
(30 jan) Ik doe onder zoek naar de naam Stads/Stadts/Staes/Staats. Ik loop vast bij Abraham Stads die rond 1650 met zijn gezin in de regio Tilburg woonde (Gilze of Goirle) Wie helpt me verder Lees verder..
 
Jacob Mol geb.8 febr. 1789
(30 jan) Jacob Mol vertrok op 15 okt. 1811 via Givet [in de Ardennen] met het leger van Napoleon naar Rusland.Hij is nooit teruggekeerd.Mocht men over meer gegevens over hem beschikken dan graag reactie Lees verder..
 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

Recente publicaties van leden

George Hollard
(15 feb) George Hollard is de biografie over een Zwitserse beroepsofficier die zich blijvend in Maastricht vestigt en daar een plaats binnen de aristocratie weet te verwerven. Hij bekleedt functies bij de belastinginning, trouwt twee Lees verder..
 
Voor een overzicht van alle publicaties, zie Publicaties. terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door uw profiel te wijzigen op de NGV website www.ngv.nl

©2010 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257

Last updated 19.2.2010