NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING
 
NGV Nieuwsbrief 2010 - 01

vrijdag 8 januari 2010

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Landelijk nieuws
Landelijke evenementen binnenkort
Landelijke cursussen binnenkort
Recente NGV prikbordberichten


Nieuws van de redactie

Beste lezers,

We beginnen dit nieuwe jaar met u het allerbeste toe te wensen voor 2010. In deze eerste nieuwsbrief nummer 01 van 2010, onderzoek naar schepen en schippers, armenzorg, rederijkers, operatiekamers en de rubriek 'Wist u dat'.

Wij wensen u weer veel leesplezier.

======

Onderzoek naar schepen en schippers
van de redactie van Mededelingenblad NGV Zaanstreek-Waterland

Heeft uw grootvader een binnenvaartschip gehad en wilt u meer over dit schip te weten komen? De redactie heeft een aantal suggesties voor een onderzoek in deze richting op een rijtje gezet.

De registratie van schepen is ondergebracht in het Kadaster te Rotterdam. Het e-mail adres van het Kadaster is schepen.rotterdam@kadaster.nl en is bedoeld om vragen te stellen over het scheepsregister, over het doen (en laten doen) van onderzoek en eventuele kosten daarvan. Om zelf ter plekke gratis onderzoek te doen, is toestemming nodig van een Rijksarchief, bijvoorbeeld het Noord-Hollands Archief in Haarlem.
Schepen voor de beroepsvaart werden bij de tewaterlating voorzien van een meetbrief. Deze gegevens zijn ook ondergebracht bij het Kadaster, omdat het een belastingmaatregel was. Vroeger waren er meerdere diensten verspreid over het land, maar vanaf 1988 wordt dit allemaal vanuit Rotterdam geregeld. De registratie (de legger) vermeldt allerlei wetenswaardigheden over het schip en bevindt zich vanaf 2008 in het Maritiem Museum te Rotterdam: www.maritiemmuseum.nl
Op de meetbrief werd een ijkmerk vermeld. Via dit ijkmerk kan in het Kadaster worden achterhaald wie de eigenaren van een bepaald schip zijn geweest en of het schip is verbouwd. Het is dus te vergelijken met het kadaster voor onroerend goed. De leggers kunnen op aanvraag worden ingezien. Een verzoek kan worden gedaan via het e-mailadres: bibliotheek@maritiemmuseum.nl.

Was het schip eenmaal in de vaart, dan moest het bemand worden. De schepelingen werden aangemonsterd en in het Noordelijk Scheepvaartmuseum in de provincie Groningen heeft men de monsterrollen van de schepen van de havenplaats Delfzijl, die vanaf 1811 zijn opgemaakt, geklapperd. In het algemeen kunt u in de gemeentearchieven van havenplaatsen dergelijke monsterrollen vanaf 1811 vinden. Via de website van het Noordelijk Scheepvaartmuseum kunt u de monsterrollen raadplegen en bijvoorbeeld op familienaam doorzoeken: www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl

Ten slotte zijn de volgende sites mogelijk interessant voor diegenen die schippersfamilies onderzoeken: www.marhisdata.nl (gegevens vanaf 1813) en http://members.home.nl/a.h.brouwer/collectie1.htm (fotomateriaal 20e eeuw).
Bron: Mededelingenblad NGV Zaanstreek-Waterland nr. 79, blz. 893.

======

Armenzorg
(door Harry Collignon, Oosterhout)

Al van oudsher heeft, vooral binnen de christelijke wereld in Nederland, de zorg voor de armen een belangrijke plaats ingenomen. De armenzorg was gebaseerd op de zeven verschijningvormen van caritas (liefde) nl.: de hongerigen spijzen, de dorstig en laven, de naakten kleden, de zieken bezoeken, de vreemdelingen herbergen, de gevangenen verlossen en de doden begraven.
Zo tussen de twaalfde en dertiende eeuw ontstonden verschillende instellingen, die zich met de uitvoering van deze verschijningsvormen bezig hielden. Op lokaal of parochieel niveau zorgden de 'Tafels van de H. Geest' voor uitdeling van voedsel, drank, kleding en soms ook onderdak. De gasthuizen zorgden voor onderdak voor zieken, pelgrims en andere reizigers.
Om deze zorg te kunnen bekostigen was natuurlijk veel geld nodig. Het grote voordeel van die tijd was dat, dankzij het katholieke geloof, men ervan overtuigd was dat men een plaatsje in de hemel kon veilig stellen door het verrichten van goede werken. Als gevolg van dit gegeven vond de toen-malige overheid de bedelarij niet echt een probleem.
Pas toen er na 1400 sprake was van wat wij tegenwoordig een economische teruggang noemen, kwamen er teveel bedelaars. De overheid dacht dit probleem te kunnen oplossen door bedelarij te koppelen aan een vergunningstelsel. Alleen mensen met een vergunning mochten nog bedelen en om te bewijzen dat zij daar toestemming voor hadden kregen zij een loden penning.
Erg veel is er niet bekend over de allerarmsten in onze samenleving tot pakweg 1600. Wel weten we dat ze na die tijd bijvoorbeeld door de overheid verplicht werden om kleding te dragen, waarvan de kwaliteit en kleur werd voorgeschreven door diezelfde overheid. Was je te lastig of ging je niet goed om met je armenuitkering (te veel drank bijvoorbeeld), dan werd je toelage ingetrokken en kon je 'aan de bedelzak'. Het bestuur van de al eerder genoemde 'Tafels van de H. Geest' werd gevormd door en uit parochianen. Zij kozen uit hun midden jaarlijks twee H. Grootmeesters, die zorgden voor het beheer van de tafelgoederen en voor de uitdelingen aan de armen. Hoewel ontstaan uit de kerk moesten de jaarrekeningen van de H. Geestmeesters goedgekeurd worden door de wereldlijke overheid. Dit leidde langzaam maar zeker tot verzelfstandiging en losmaking van de kerk. Aan het eind van de 16e eeuw verdwijnt de naam 'Tafel van de H. Geest' en wordt vervangen door het nu nog bekende 'armenbestuur'. De naam van de Grootmeesters werd veranderd in 'armmeesters'. Zij werden dan ook niet meer gekozen uit de parochies, maar door de magistraat.

De belangrijkste taken van het armenbestuur, lagen vooral op de materiële verzorging van de armen: voedsel, drank en kleding. Maar in sommige steden ging men iets verder. Zo waren er bijvoorbeeld in Princenhage vijf 'godshuizen'. Geen kerken, maar huizen, die pro deo, omwille van God, gesticht zijn. Men kon daar gratis verblijven en behalve voedsel werd er ook gezorgd voor verlichting en brandstof. Naast de godshuizen, die je vooral in kleinere steden vond, waren er ook zogenaamde gasthuizen. Deze waren eigendom van het stadsbestuur en boden onderdak aan armen, zieken, bejaarden, reizigers en pelgrims.
Deze laatste groep had oorspronkelijk een eigen gasthuis, maar door verloedering werd die samengevoegd met het oorspronkelijke gasthuis. Van ouds her bekende gasthuizen zijn te vinden in 's-Hertogenbosch (Groot Gasthuis) en ook Breda had aan de Haagdijk zijn eigen gasthuis. De inkomsten van het armenbestuur kwamen vooral van schenkingen, legaten, straat- en kerkcollecten.
Ook werden er soms per testament stukken land nagelaten, maar vaker werden er jaarlijkse renten gevestigd (vast gelegd) op onroerend goed ten behoeve van het armen bestuur. Deze rente werd zowel betaald in natura (voor de verdeling) als in geld. Van het geld werd vaak nieuwe land gekocht en verpacht. Dit leverde dan ook weer nieuwe rente op.

Behalve de zorg voor de armen hadden we in Nederland ook te maken met de zorg voor wezen. Op het platteland was de opvang vrij simpel. Als de ouders overleden waren en er was geen familie, die voor de weeskinderen kon zorgen, nam de overheid deze taak over. De wees werd in het openbaar aan de minst-biedende uitbesteed. Daarvoor kreeg de 'aannemer' van de arm meesters een afgesproken bedrag in ruil voor kost en inwoning van het weeskind. Het kind werd dan geacht zich nuttig te maken, zodat de aannemer er hopelijk iets aan overhield.
In de steden ging het iets anders. De weeskinderen kwamen terecht in een weeshuis, waar zij onder leiding van binnensvaders en binnensmoeders werden opgevoed tot nuttige leden van de maatschappij. Meestal rond hun twaalfde jaar werden de wezen buitenshuis te werk gesteld.

In een aantal plaatsen in Brabant kende men het begrip weeskamer. De weeskamer beheerde de bezittingen van weeskinderen (niet alle weeskinderen waren armlastig). Als één van de ouders van een minderjarig kind overleed, was de achterblijvende verplicht aan de weeskamer te laten weten wat er was geregeld ten aanzien van de rechten die de kinderen in de nalatenschap hadden. Hieruit blijkt dat ook kinderen uit éénoudergezinnen als weeskinderen werden gezien. Als er niets was geregeld nam de weeskamer het beheer van de nalatenschap op zich. Het moge duidelijk zijn dat niet alle ouders in een dergelijke situatie terecht wilden komen. Er werd dan een 'acte van seclusie' opgemaakt, waarin de weeskamer van de voogdij werd uitgesloten. Dit uitsluiten kon ook gebeuren door dit als een speciale clausule in het testament op te nemen. In plaatsen waar geen weeskamer was, werden de taken uitgevoerd door de plaatselijke schepenen.

In de diverse weeskamerarchieven bevinden zich behalve de akten van seclusie en/of voogdijstelling ook vele andere interessante zaken. Zo kan je daar boedelinventarissen, boedelrekeningen en soms ook eigendoms- en familiepapieren van sommige wezen tegenkomen.

(bron: Lezen in Brabantse bronnen).
Bron: NGV Afdeling West Noord-Brabant Periodiek 2009-4

======

Rederijkers in de Noordelijke Nederlanden (1480-1650)

Deze site presenteert een prosopografie van rederijkers - een database met biografietjes van alle bekende leden van de rederijkerskamers van Haarlem (1502-1650), Middelburg (1494-1650) en Den Haag (1494) - en een deel van de bestanden waarop de prosopografie en de analyses uit Lustige Geesten gebaseerd zijn. De belangrijkste zijn de Lijst van leden van Haarlemse, Middelburgse en Haagse kamers (1480-ca. 1650) en de Lijst van publicaties en ander schrijfwerk van Haarlemse en Middelburgse rederijkers (1480-ca. 1650).
De prosopografie en de bestanden zijn lopend onderzoek. Ze kunnen geregeld worden aangevuld of gewijzigd. Nieuw onderzoek naar de leden van deze kamers door andere onderzoekers in andere bronreeksen (zoals bijvoorbeeld het Haarlemse notarieel archief) wordt toegejuicht.
Opmerkingen, kritiek, aanvullingen en vragen van gebruikers worden daarom zeer op prijs gesteld en kunnen worden verstuurd naar de auteur. www.lustigegeesten.nl/index.html

======

Pus in de operatiekamer

Eerder in Lelystad en in Alkmaar werden operatiekamers gesloten omdat ze niet steriel zijn. Bij de voorlopers van onze moderne ziekenhuizen gebeurde dat nooit: in die gasthuizen was het gewoon altijd smerig.
Rondvliegende insecten, troep op de vloer en vuile lakens. Het waren taferelen die je rond 1700 in een Nederlands gasthuis kon aantreffen. Dat is toch geen plek om beter te worden? Inderdaad niet. Veel gasthuizen waren een vergaarbak van menselijk leed. Mensen met geld bleven liever thuis en lieten hun eigen dokter langskomen. Alleen zieke armen kwamen er - al dan niet gedwongen - terecht voor een slaapplek en een warme maaltijd. Die slaapplaats deelden zij dan weer met andere zieken. Etterende wonden, vieze verbanden en zwetende zieken - het kwam allemaal in één bedstee samen. Af en toe werden ze door een dokter bezocht. De verpleging had het vooral druk met het verwijderen van wandluis en ander ongedierte.

De ziektes werkten evenmin mee aan een schone omgeving. Zo waren er veel patiënten met 'vuur', een van de 'allerdroevigste en de ijsselijkste accidenten'. Het kwam er op neer dat een wond eerst 'root en heet' kleurde en daarna groene, paarse en gele vlekken kreeg. Na dit stadium stierf het vlees af en verspreidde het een 'stinkende zwarte kruipende vogtigheid'. Amputatie was vervolgens onvermijdelijk.
Het is niet vreemd dat er patiënten waren die het gasthuis ontvluchtten. Lucretia Champ liet het in 1712 nog netjes aan het Middelburgse gasthuis weten. Zij vertrok omdat zij 'tegen haer wil' binnengebracht was. Jacob Groothart deed het een stuk stiekemer. Hij klom midden in de nacht over de poort om aan de ongewenste verzorging te ontkomen.
Bron: www.anno.nl

======

Wist u dat ....

De Zestiende-eeuwse Deux Aesbijbel is gedigitaliseerd
Nu online: de volledige tekst van de zestiende-eeuwse Deux Aesbijbel. De bijbel werd in anderhalf jaar tijd in het kader van het Bijbeldigitaliseringsproject door zestig vrijwilligers gedigitaliseerd.
De Deux Aesbijbel stamt uit 1562 en is een Nederlandse, protestantse bijbelvertaling. Als basis werden Griekse en Duitse bijbels gebruikt. De digitale editie ervan maakt het mogelijk onderzoek naar de invloed van het Duits op het Nederlands preciezer en sneller uit te voeren, aldus initiatiefneemster en neerlandica Nicoline van der Sijs.
De Deux Aesbijbel is de vijfde van het project. Eerder werden al de Statenvertaling, Delftse bijbel, Leuvense bijbel en Lutherse bijbelvertaling overgetypt.
U kunt de transcripten vinden via de websites van:
Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie
Het Nederlands Bijbelgenootschap
En de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
Bron: www.den.nl

======

Een parurier een handelaar in sieraden was en een preter een opzichter van bossen en landerijen was.

======

U voor achtergrond informatie bij uw beschrijving over uw voorouders op de website www.collectiegelderland.nl rond de 40.000 voorwerpen en verhalen kunt vinden van diverse musea uit Gelderland.
Collectie Gelderland biedt u een kijkje achter de schermen. Naast de voorwerpen die daadwerkelijk in het museum te bezichtigen zijn, worden ook objecten getoond die zelden of nooit te zien zijn in het museum. Omdat deze voorwerpen te kwetsbaar zijn om uit het depot te worden gehaald bijvoorbeeld. Bij een flink aantal objecten ziet u onder de afbeelding een balk met een plus- en minteken. Dit betekent dat, als u op de afbeelding klikt, u in kunt zoomen om het object tot in detail te kunnen bekijken.

======

Er een canon voor geneeskunde is gekomen. De canon start met het meisje van Yde en de Romeinse geneeskunde. Veel keerpunten in de geschiedenis worden beschreven, zoals de overgang van 'bezetenheid' naar krankzinnigheid in de 16 eeuw en het euthanasievraagstuk. Maar vooral de voortgang van de geneeskunde komt in beeld, van de introductie van medisch onderwijs tot de eerste kunstnier en van de ontdekking van insuline tot de eerste vrouwelijke geneeskunde student, Aletta Jacobs. Kijk op www.canongeneeskunde.nl

======

Het Burgerboek en de Monsterrollen van Steenwijk digitaal raadpleegbaar zijn.
Tijdens de Landelijke Archievendag 2009 zijn het Burgerboek en de Monsterrollen van Steenwijk digitaal raadpleegbaar geworden. Deze topstukken voor genealogisch onderzoek kunt u nu op een bijzondere manier bekijken op internet. U ziet niet alleen een foto van elke pagina, maar er staat ook een transcriptie naast. U hoeft dus geen oud schrift te kunnen lezen om deze bronnen te raadplegen.
Meer info op http://www.steenwijk.nl/content.jsp?objectid=69395
Rechtstreeks naar de bronnen http://www.archieven.nl/index.php/result-modonly?miview=ldt&mivast=1648&mizig=205&miadt=1648&milang=nl


De webredactie.

  terug naar top

Landelijk nieuws

Unieke foto's ( 1906-1930) door zakenman en wereldreiziger Andries Nielen
(05 jan) Andries Nielen werd in 1850 geboren in het Brabantse Haps, emigreerde in 1867 naar Amerika en overleed in 1940 in Cincinnati, Ohio. Lees verder..
 
Jubileumboek afdeling Twente "Sinds jaar en dag"
(27 dec) De afdeling Twente bestond in 2009 vijfentwintig jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum is het boek "Sinds jaar en dag" uitgegeven. In het boek treft u een groot aantal verhalen en informatiebronnen aan uit de regio en het Duitse grensgebied. Lees verder..
 
Archief Delft - heeft gewijzigde openingstijden in 2010
(25 dec) Gewijzigde openingstijden Studiezaal Archief Delft De studiezaal aan de Oude Delft 169 is gesloten van 25 december 2009 tot en met 4 januari 2010. Wij verwelkomen u graag weer op dinsdag 5 januari 2010. In het nieuwe jaar wijzigen ook de openingstijden. De studiezaal is dan geopend van dinsdag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Lees verder..
 
De Koningsfibula van Wijnaldum, de ontdekking van de missing link
(22 dec) Bijzondere ontdekking over koningsfibula Wijnaldum Door de vondst van het ontbrekende stuk kon de afbeelding op de kopplaat van de fibula ontcijferd worden en kan de fibula volledig in alle pracht en praal getoond worden. Van zaterdag 19 december 2009 tot en met zondag 1 februari 2010 kunt u dit kleinood bezichtigen in het Fries Museum. Lees verder..
 
Raad van Beroerten - Veroordeelden in Delft 1567/1568
(21 dec) Van de bewerkingen die wijlen de heer H.B. Eldermans in de vorige eeuw gemaakt heeft, is weer een deel op de website gezet. Het betreft PDF-jes van zijn typewerk, en het is dus bladzijde voor bladzijde bekijken. Echter op pagina 44 halverwege vindt u een index die door de heer Eldermans gemaakt is, hier kunt u dus op naam zoeken, maar ook op topografie en op huisnamen. Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Landelijke evenementen binnenkort

8e Duitslanddag in Verenigingscentrum te Weesp
(za 06 feb - Weesp - NGV Verenigingscentrum)
Achtste Duitslanddag in het Verenigingscentrum in Weesp Op zaterdag 6 februari 2010 zal voor de achtste maal in het Verenigingscentrum te Weesp de 'Duitslanddag' worden gehouden. Er zijn op deze dag deskundigen aanwezig Lees verder..
 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. terug naar top

Landelijke cursussen binnenkort

Recht en onrecht in de Nederlanden. Onderzoek in het archief van het Hof van Holland
(ma 01 mrt - Den Haag - HOVO Den Haag in samenwerking met het Nationaal Archief en de Stichting Oud-Vaderlands Recht.)
Vele zaken in de hedendaagse rechtspraak lijken nieuw, maar hebben al een eeuwenoude oorsprong. Moet er lekenrechtspraak komen? In de Middeleeuwen was die al gangbaar. Wat was de rol van de rechter in vroeger tijden en was Lees verder..
 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. terug naar top

Recente NGV prikbordberichten

Adam Vos
(06 jan) Gezocht de geboorteplaats en datum van Adam Vos gehuwd in 1808 met Roelofje van Dijk in Veenendaal Lees verder..
 
Frikke Albert Julsing (alias Larry Morgan) geboren 22.02.1908 te Groningen
(06 jan) Wie kan mij helpen aan de gegevens van de vader van Frikke Albert Julsing, geboren 22.02.1908 te Groningen en overleden 1983 te Den Haag Lees verder..
 
Echtpaar Frederik Streefland en Janna Adriana van Hattem
(04 jan) Wie kan mij helpen aan (een) foto('s) van Frederik Streefland (geb./overl. Molenaarsgraaf/Sliedrecht 14-01-1842/27-12-1924) en Janna Adriana van Hattem (geb./overl. Wijngaarden/Sliedrecht 14-05-1848/14-02-1922). Gehuwd Molenaarsgraaf Lees verder..
 
Ik zoek overlijden van Jacoba Schouten en Hendrik Schouten na 1770
(03 jan) Ik ben op zoek naar het overlijden van Jacoba Schouten geb 1-11-1744 te Bergambacht vader Cornelis Jacob zij tr 7-9-1770 te Bergambacht met Hendrik Schouten geb 15-11-1739 te Bergambacht vader Cornelis Willem Wie kan Lees verder..
 
Onderzoek naar Jan de Goede zit vast
(02 jan) Ik ben al geruime tijd op zoiek naar gegevens van Jan de Goede, waarschijnlijk geboren tussen 1675 en 1685 en vader van Isaac de Goede (geboren 1715) . Isaac is op 3 dec 1740 gehuwd met Theodora (Dirckje) van den Heuvel. Lees verder..
 
Geert van der Glas (1868-1936) en M.H. van Dooren (1867-1926) te Kampen
(02 jan) Ik ben op zoek naar nakomelingen van dit echtpaar, die in het bezit zijn van foto's van hen of van de zussen van Geert (Annechien en Aaltje van der Glas). Geert is evenals zijn zussen in Eext (Drenthe) geboren. Hij was de Lees verder..
 
Van den Hoek en Hagelevelt in Waveren
(31 dec) Wie is goed bekend met de v.m. RK statie in Waveren (bij Vinkeveen)? Ik wil graag weten waar de families Van den HOEK en HAGELEVELT, die daar rond 1730-1740 woonden, vandaan zijn gekomen. Lees verder..
 
Hattink
(29 dec) Momenteel werk ik aan een publicatie over alle burgemeesters uit de voormalige gemeente Valburg (Betuwe). Herman Hattink was een van hen (1910-1918).Hattink werd geboren op 10-02-1857 te Rhenen. Hij was gehuwd met Johanna Lees verder..
 
Pieter Meinderts Geertsma & Grietje Louws Visser
(29 dec) Ik ben op zoek naar de overlijdensdatum van Pieter Meinderts Geertsma ( geboren 25-11-1837 ) en van Grietje Louws Visser ( geboren 22-04-1844 ). Zij zijn gehuwd 12-05-1867 te Utingeradeel. Lees verder..
 
Geertje den Oude of geertje den Ouden
(29 dec) In mijn bestand heb ik: Geertje den Ouden, geboren circa 1770 zij trouwt 22-11-1795 te Hazerswoude met Cornelis Hermanusz.Booij. Tevens in het het: Geertje den Oude, geboren circa 1768, zij overlijdt op 8-12-1810 te Hazerswoude. Lees verder..
 
2x Pieter van der Tak geboren circa 1807 in Den haag 2 verschillende vaders
(29 dec) Wie kan me helpen om mijn puzzel op te lossen. Ik heb 2x Pieter van der Tak geboren circa 1807 te den haag met de een als vader Jacobus van der Tak en de andere Jan van der Tak De namen van de moeders zijn me onbekend alvast Lees verder..
 
Zoek: Herman Franciscus Chaigneau, geb. 16.03.1824 te den Haag
(27 dec) Herman Franciscus Chaigneau wordt geboren als kind van Jean Guillaume Chaigneau en Georgina Augusta van der Horst Hebert. Op 5 novermber 1834 zijn de ouders volgens een akte gescheiden. In 1849 is Herman Franciscus (24 jaar Lees verder..
 
Zoek naar GUILLAUME en ZAPHET ZACHARIAS CHAIGNEAU
(24 dec) Ben al langere tijd op zoek naar gegevens van bovengenoemde personen. Zaphet Zacharias Chaigneau is gedoopt 14-08-1763 te Rhenen (Utr) als kind van Jean Zacharie Chaigneau en Marie Oblet. Deze vertrekken naar den Bosch en Lees verder..
 
Marie Cathérine Chaigneau en Andries Wilhelm Bosse huwen 24.05.1820 in den Haag
(24 dec) De bovengenoem Marie C. en Andries W. huwen dus 24.05.1820 in den Haag. Maar zijn er kinderen uit dit huwelijk geboren? In het archief van den Haag niets te vinden. Eventueel buiten den Haag, door verhuizing, maar waar. Wel Lees verder..
 
(Voor)ouders Marinisse/Cornelissen
(23 dec) Wie kan mij helpen aan de (voor)ouders van: Marijnis Cornelissen, geb. te Grijpskerke, ovl. voor vrijdag 31 03 1679 te Grijpskerke. otr. op zaterdag 18 03 1656 te Grijpskerke, kerk.huw. op woensdag 05 04 1656 te Grijpskerke Lees verder..
 
Meer gegevens van Joannes Smolders
(23 dec) joannes smolders michaeli petri smolders ged.?? rk.getrouwd 28-11-1636 te baarle hertog met adriana v/d voort. kinderen. abraham smolders ged. 03-11-1637. michael smolders ged. 01-02-1643. ida smolders ged. 26-08-1646. Lees verder..
 
Hoogstra- Aldfaer PC-programma
(22 dec) Ter overname ; Stamboomcomputerprogramma van/voor Aldfaer. Boek ,Stamboom op de computer, geschreven door Ronald Balhan en Rob van Drie en natuurlijk de bijbehorende cd-rom. Versie 3.5.3. Gekocht in 2008 niet gebruikt. Goed Lees verder..
 
Benoemingen familie
(21 dec) Eenieder weet wat er met opa (grootvader) bedoeld wordt maar het wordt moeilijker wanneer we spreken over de achterkleinzoon van óvergrootvaders broer etc... Heeft dit nog een benaming zoals achter-achter-achter neef of Lees verder..
 
Neher - Uijtenhooren te Amsterdam
(21 dec) graag nadere info/tips/gegevens betreffende Carel Gotlieb Neher, geh. met Anna Maria Uijtenhooren. Allebei geb ca 1850. Dochter Anna Maria Neher is nl geboren te A'dam 21-6-1879. Naamsvarianten mogelijk. reacties graag naar Lees verder..
 
Herbschleb - van Ollefen te Amsterdam
(21 dec) gezocht: voorgeslacht en/of aanvullende gegevens of tips i.z. johannes frederik Herbschleb Amsterdam 1838-1905) gehuwd met clasina margaretha jacoba van Ollefen (Amsterdam 1846-1887) reacties graag naar leonvanschie@home.nl Lees verder..
 
van Assendelft
(20 dec) Inverband met vastgelopen stamboom graag hulp. Jan Cornelisse van Assendelft,tuinder,geb.te Rotterdam begr.te Rotterdam op 31 aug.1664. tr.te Rotterdam op ? met Neeltje Geerlofs van der Bostel begr.te Rotterdam op 18 dec.1711,Zuiderkerkhof, Lees verder..
 
Website familie Hugenholtz, Geesink, Cramer (Ootmarsum), Lehmkuhl, Leeuwarden
(19 dec) Al vanaf mijn 11e (rond 1975) doe ik onderzoek naar mijn voorouders. Voor de geïnteresseerden heb ik sinds enige tijd mijn website volgezet met genealogische informatie, inclusief hondenden foto's uit de periode 1855-heden. Lees verder..
 
Joannes Simons uit Maasbree
(19 dec) Graag informatie over de volgende persoon en zijn voorouders: Joannes Simons, °Maasbree 06.04.1739, x met Marie Louise Provo uit Bavinchove (Nord Pas de Calais)op 03.03.1774 en + te Vinkem (West-Vlaanderen)op 25.05.1803. Lees verder..
 
Gemeentewapens en interpretatie van zegels
(19 dec) In Nieuwsbrief nr. 17 vond ik het interessante artikel over gemeentewapens en de fouten die daarin kunnen worden gemaakt. Mijn vraag gaat eerder over “amptlieden” uit de tijd vóór er gemeentes waren. In mijn studie over Millingen Lees verder..
 
Koninklijk Besluit 61 van 21 maart 1851 (Peter Reichwein)
(19 dec) Bij zijn huwelijk op 14-05-1851 in Delft overlegt Peter Reichwein, afkomstig uit Frickhofen, Duitsland, een extract van een Koninklijk Besluit van 21 maart 1851, nummer 61 krachtens welk besluit Peter niet verplicht is te Lees verder..
 
Eelkje van der Veen-van der Stel
(19 dec) Ik ben op zoek naar gegevens en met name naar een foto van Eelkje van der Stel (1859-1935). Ik heb wel een foto van haar zus Janneke van der Stel (1847-1929) en haar broer Johannes van der Stel (1850-1941). Wie is ook bezig Lees verder..
 
Van Zanten, Limburg
(19 dec) Ik ben op zoek naar de kinderen van Derk (Dirk) van Zanten, geboren te Oosterbeek op 10 februari 1890, overleden te Maastricht op 2 februari 1941. Hij is gehuwd geweestmet Anna Maria Buuron en Paulina Petronelle de Kock. Lees verder..
 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door uw profiel te wijzigen op de NGV website www.ngv.nl

©2010 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257