NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING
 
NGV Nieuwsbrief 2009 - 16

vrijdag 27 november 2009

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Landelijk nieuws
Landelijke evenementen binnenkort
Recente NGV prikbordberichten
Recente publicaties van leden


Nieuws van de redactie

Beste lezers,

In deze nieuwsbrief nummer 16 het vervolg van onze oproep voor hulp aan leden in het buitenland, Huizer archieven, de Rechtsgang, archief Steenwijkerland, beeldbank Den Haag en de rubriek 'Wist u dat'.

Wij wensen u weer veel leesplezier.

======

Hulp aan buitenlandse leden

De oproep in de vorige nieuwsbrief om vrijwilligers die bereid zijn wat archief onderzoek te doen voor onze buitenlandse leden heeft tot nu toe geresulteerd in 11 aanmeldingen. Hiermee zijn grofweg de archieven van Noord-Holland, deel van Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Flevoland, Utrecht en Arnhem afgedekt. Er is geen stortvloed van vragen binnengekomen maar op dit moment worden er door twee vrijwilligers onderzoek gedaan in Noord-Brabant en Vlaardingen voor leden uit Australië en Duitsland. Er zijn nog vragen in voorbereiding bij enige buitenlandse leden voor de provincie Noord-Holland. Dit is een leuk begin en gelukkig zijn er leden die bereid zijn om dit onderzoek te doen.

Graag zagen wij dat zich nog een paar leden aanmelden en dan met name uit de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Voor elk van deze provincies heb ik een vraag binnengekregen voor o.a. geboorte-, doop- en overlijdensakten. Ook voor het HCO in Zwolle ligt een vraag voor kopieën van geboorte-, overlijdens- en huwelijksakten. Aanmelden kan eenvoudig door in uw email programma in de geopende nieuwsbrief de "Afzender beantwoorden" knop aan te klikken. Het is nog een pril clubje, deze "NGV email contactgroep" (zomaar een naam), maar voorziet blijkbaar in een behoefte en een landelijke dekking zou mooi zijn. Enkele buitenlandse leden hebben aangegeven bereid te zijn tot een wederdienst in hun archieven maar voor dat we hiermee aan de slag gaan moeten we eerst maar eens deze kant volledig krijgen.

Ook is er een suggestie gekomen om een mailgroep Genealogie op te richten waar deelnemers een opzoekvraag stellen aan de groepsleden en er vervolgens iemand mee aan de gang gaat. Dit kan natuurlijk ook binnen Nederland gebruikt worden en is op zich een goed voorstel, het blijkt op dit moment te functioneren voor leden bij Seniorenweb; misschien is dit ook iets voor de NGV leden, we gaan er eens naar kijken en houden u op de hoogte.

De Webredactie

======

Oude Huizer archieven terug in 't Gooi
Huizen, 02-11-2009

Op 16 oktober is een aantal oude archieven van Huizen van het Noord-Hollands Archief in Haarlem verhuisd naar het Streekarchief in Naarden.

Het gaat om:
* Notariële archieven, periode 1822-1837;
* Oud-rechterlijk en weeskamerarchief, periode 1654-1811;
* Doop-trouw- en begraafboeken, periode 1675-1813;
* Gaardersarchief (plaatselijke belastingen), periode 1793-1796;
* Registers van de eigendomsovergang der gebouwde en ongebouwde eigendommen (kadaster), periode 1814-1832.

Het betreft archieven die door functionarissen van het rijk of door rijksorganen zijn gevormd. De kerkelijke Doop-, trouw- en begraafboeken werden in 1811 door het rijk gevorderd om met behulp daarvan de Registers van de Burgerlijke Stand in te richten, maar vervolgens nooit teruggegeven.

Al deze rijksarchieven kwamen uiteindelijk terecht in het Rijksarchief in Haarlem. Omdat de regering de spreiding van het historisch-culturele erfgoed wil stimuleren, worden deze archieven weer overgebracht naar de gemeenten, mits die beschikken over een archiefdienst, zoals het Stads- en streekarchief in Naarden, waar de gemeente Huizen bij is aangesloten. Als alle andere (overheids)archieven worden ook deze archieven beheerd conform de Archiefwet 1995. Ze zijn daarmee openbaar en voor een ieder op de studiezaal van het archief raadpleegbaar.

De archieven zijn in te zien van maandag tot en met vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur en op dinsdagochtend op afspraak:

Stads- en streekarchief voor Naarden, Bussum, Muiden en Huizen
Gemeentehuis Naarden, Cattenhagestraat 8, 1411 CT Naarden.
Telefoon 035 - 695 7811

Bron: Gemeente Huizen (www.huizen.nl)

======

De Rechtsgang
(door Harry Collignon, Oosterhout)

De rechtsgang in het verleden verschilt op vele punten van de hedendaagse rechtsgang. Eigenlijk is de rechtsgang in het verleden net als zoveel zaken onderhevig geweest aan een rij continue veranderingen. In principe had je in Nederland twee soorten processen, die plaatselijk soms verschillend waren.

De civiele processen: Hier diende een eiser een aanspraak in bij de schepenbank, waarop de tegenpartij op reageerde. De eisende partij gaf daarop een repliek, dat weer werd gevolgd door een repliek van de tegenpartij. Hierna werd soms een bewijs geleverd waarna de einduitspraak volgde.
Tussen de verschillende stadia werd een termijn van bijvoorbeeld twee weken gehanteerd. De duur van deze termijn kon echter variëren. Door het indienen van bezwaarschriften, het toepassen van beroepsmogelijkheden en dergelijke kon de duur van de hele procedure verlengd worden. Processen van jaren waren, ook toen al, geen uitzondering.

De criminele processen: Vóór het einde van de zestiende eeuw was in strafzaken een andere procedure gangbaar dan daarna. De oude manier van procederen vereiste de aanwezigheid van twee partijen: de gekwetste partij enerzijds en de dader van het misdrijf anderzijds. Als aanklager trad de gekwetste partij op, niet (zoals later en nu nog) de overheid. Beide partijen dienden zelf voor getuigen te zorgen. Na de invoering van de criminele or-donnantiën in 1570 op last van Filips II, ging het op de meeste plaatsen anders toe. Vanaf die tijd nam de overheid het initiatief door een geding te beginnen tegen een verdachte van een misdrijf. De overheid zorgde ook voor de nodige getuigen.

Als de schout of drossaard iemand verdacht van een misdrijf, mocht hij, na toestemming van de schepenbank, overgaan tot arrestatie. Die toestemming was niet nodig als de overtreder op heterdaad betrapt werd. De arrestant moest vervolgens binnen 24 uur verhoord worden.
Dat verhoor werd gehouden door schepen en commissarissen. Daarna kwam de zaak op de criminele rol. Tijdens de behandeling werd de verdachte opnieuw door de schepenbank ondervraagd (interrogatiën) op punten die zowel door getuigen als door de vervolgde partij werden aangedragen. In moeilijke zaken placht men nogal eens het advies in te winnen van rechtsgeleerden van buiten de schepenbank.

Als de verdachte bekende, of als de getuigenverklaringen geen grond voor twijfel meer lieten, werd het vonnis uitgesproken. Als het ging om misdrijven waarop de doodstraf stond, en de verdachte legde geen bekentenis af, dan werd hij of zij blootgesteld aan foltering of de pijnbank. Een bekentenis, onder foltering (tortuur) afgelegd, diende voor de schepenbank herhaald te worden om rechtsgeldig te zijn. Trok men zijn bekentenis weer in, dan was een tweede gang naar de pijnbank meestal voldoende om alsnog een bekentenis los te krijgen. Bleef een bekentenis uit, dan mocht de doodstraf niet uitgesproken worden.
(Bron: Lezen in Brabantse bronnen)

Bron: Afdelingsblad West Noord-Brabant (Periodiek 2009-3)

======

Steenwijkerland wil met archief naar buiten
Door Marian Fix, maandag 19 oktober 2009

STEENWIJKERLAND - Op de voormalige gemeente Oldemarkt na zijn de archieven van alle voormalige gemeenten, die na verschillende herindelingen nu Steenwijkerland vormen, geïnventariseerd. Oldemarkt staat dan ook bovenaan het lijstje van de medewerkers van het gemeentearchief.
Zaterdag 17 oktober hebben ze de inventarissen van de voormalige gemeenten Steenwijk (1928-1972) en Steenwijkerwold (1923-1972) kunnen afvinken. Tijdens een officieel programma op de landelijke archievendag, waaraan Steenwijkerland deelnam, zijn de inventarissen van de archieven overgedragen aan de Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken. En daarmee zijn deze gemeentelijke archieven openbaar en beschikbaar voor de geïnteresseerde burger.

Aan wethouder Luc Greven de inventarissen over te dragen. Een beter pleitbezorger voor de schat aan informatie in het depot onder de nieuwe vleugel van Steenwijkerlands gemeentehuis konden de gemeentearchivarissen zich niet wensen. "Het archief is niks geen stoffige boel. Dat is passie en emotie, daar vind je iets over je voorouders, over jezelf. Het is het collectieve geheugen van Steenwijkerland en een onmetelijke bron voor wie van geschiedenis houdt."

Hoe anders was het toen Pieter Jan Molendijk in 1968 burgemeester van Steenwijk werd. "Een stoffige bende. De hele boel lag op een hoop in de kelder van Rams Woerthe." Voor een bijdrage aan een boek heeft hij zelf ervaren hoe het huidige gemeentearchief werkt. "Iedereen kan er komen, iedereen kan er vinden."

Overigens denkt Molendijk dat 'internet nooit de vervanging kan zijn van wat hier in de catacomben is te vinden'. "Er gaat niets boven een eigen archief in een eigen gemeentehuis en enthousiaste en kundige mensen, die er werken. en van het enthousiasme en de kundigheid van de mensen die hier werken."

Het gemeentearchief en internet. "Laten we hopen dat ze een goede combinatie maken", gaf Molendijk de archivarissen van Steenwijkerland mee. "We zitten in een overgangsperiode", beaamt teamleider Roel Lensen van het archief in de catacomben van het gemeentehuis in Steenwijk. Behalve de monsterrollen van het Staatse leger en het burgerboek van Steenwijk zijn - door tal van hardwerkende vrijwilligers - historische foto's ingescand en op internet gezet. "We moeten ook heel veel aandacht besteden aan internetbezoekers. Dat is nieuw voor ons en één van de speerpunten."
Bron: www.destentor.nl

======

Nieuwe Beeldbank Haags Gemeentearchief online

De nieuwe Beeldbank van het Haags Gemeentearchief staat online. Deze bevat ruim 166.000 foto's van 1854 tot nu. Ook zitten er ongeveer 15.000 prenten en tekeningen, 4.800 affiches en 280 kaarten en plattegronden in. Al het beeldmateriaal heeft een beschrijving en is online te bestellen.
Het Haags Gemeentearchief had al een beeldbank waarin u veel beeldmateriaal kon bekijken. De nieuwe beeldbank heeft een moderne vormgeving gekregen en is nog makkelijker geworden in het gebruik. De mogelijkheden voor gebruikers worden in de komende tijd uitgebreid met meer beelden en met film- en muziekbestanden.

U vindt de Beeldbank onder 'Collecties' op de homepage van het Haags Gemeentearchief: www.gemeentearchief.denhaag.nl

======

Wist u dat ....

De Britse luchtmacht in de Tweede Wereldoorlog foto's maakte om de vijand te traceren, deze foto's zijn nu deels op internet gepubliceerd. Van Nederland zijn op dit moment ruim 600 luchtfoto's te zien, het totale archief bevat bijna tien miljoen opnames.
Het archief is te zien op de website http://aerial.rcahms.gov.uk/ "The National Collection of Aerial Photograpy".

======

Een nestelmaker een vervaardiger van veters of rijgsnoeren was en een zwener een varkenshoeder was.

======

Zeventiende-eeuwse schippers die de Sont passeerden, te vinden zijn in de Sonttolregisters. Kijk op www.nationaalarchief.nl/sont/
Bron: Afd. Zaanstreek-Waterland

======

De 21 delen van het Biographisch woordenboek der Nederlanden van A.J. van der Aa nu online staan bij DBNL: www.dbnl.org/titels/titel.php?id=aa__001biog00

======

Dat de collectie van Pieter Nieuwland online is bij Tresoar (www2.tresoar.nl/nieuwland/index.php), zijn eigen toelichting bij Genealogie:

De toelichting kan hier kort zijn. De voorgeschiedenis van deze database is namelijk identiek aan die van de persoonskaarten. Alleen is de basis van dit bestand mijn kwartierstaat (systematische opsomming van alle bekende voorouders), zoals gepubliceerd in Genealogysk Jierboekje 1987 5-90. Die kwartierstaat telde destijds ongeveer 2400 personen. Door het aanbreien van steeds meer familieleden is het bestand uitgegroeid tot ongeveer 19.000 personen. Veel van hen, met name zij die hun herkomst in Tietjerksteradeel hadden, komen in beide verzamelingen voor. Met nadruk wil ik hier stellen dat de gegevens over personen, die in beide collecties voorkomen, beslist niet identiek hoeven te zijn. Het is dus raadzaam, steeds beide collecties te doorzoeken. Gegevens van personen die na 1906 zijn geboren en mogelijk nog in leven zijn, zijn weggelaten in verband met de privacy.

Hurdegaryp, augustus 2009
Pieter NieuwlandDe webredactie.

  terug naar top

Landelijk nieuws

GensData Pro gebruikersdag 20 maart 2010 – komt u ook?
(27 nov) Er is een plan om op zaterdag 20 maart 2010 een landelijke GensDataPro gebruikersdag te organiseren. Wij willen graag weten of daar belangstelling voor is. Graag nodigen we u uit om nu naar de NGV website te gaan www.ngv.nl en ons daar te laten weten of u wel of geen belangstelling heeft. Dit is vrijblijvend en verplicht tot niets. Het geeft ons echter een indicatie hoeveel gebruikers hieraan willen deelnemen. Als u de NGV pagina opstart en u logt in, dan ziet u midden op de pagina een button ‘ga naar stemformulier’ waarna u kunt aangeven of u overweegt om te komen of niet. Lees verder..
 
NIEUW ! Het digitale Genealogische en Historische geheugen van Venray
(27 nov) Digitaal Genealogisch archief Venray en Weekbladen digitaal Velen zijn geïnteresseerd in de geschiedenis van hun familie (= genealogie). Het Gemeentearchief Venray heeft tal van bronnen die u kunnen helpen om uw eigen stamboom te maken. De belangrijkste persoonsgegevens zullen beschikbaar komen via de website van RooyNet. Lees verder..
 
Cursus Stamboomonderzoek op VrijeTijdTV (van TELEAC)
(26 nov) STAMBOOMONDERZOEK: Binnenkort start Teleac met een "Cursus Stamboomonderzoek" De uitzendingen zijn: Aflevering 1: Stamboomonderzoek: Aan de slag Uitzending: dinsdag 01 december 2009 16:05, Nederland 2. Aflevering 2: Stamboomonderzoek: Naar het archief Uitzending: dinsdag 08 december 2009 16:05, Nederland 2. Aflevering 3: Stamboomonderzoek: Doop- trouw- en begraafregisters Uitzending: dinsdag 15 december 2009 16:05, Nederland 2. Aflevering 4: Stamboomonderzoek: Andere bronnen Uitzending: dinsdag 22 december 2009 16:05, Nederland 2. D.i. een vorm van e-learning Lees verder..
 
Leden uit Nederland en West Europa van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap in ’s-Hertogenbosch
(23 nov) Leden zoeken in de jaarrekeningen van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap in ’s-Hertogenbosch 1329-1620 op internet. Lees verder..
 
Sweet memories
(23 nov) In het Stadsmuseum Almelo opent op 24 november de expositie "Sweet memories" 25 jaar genealogische afdeling Twente van de Nederlandse Genealogische Vereniging (N.G.V.) van 24 november 2009 t/m 6 februari 2010 De pijp van overgrootvader of het poëziealbum van een meisje. Dergelijke voorwerpen staan centraal in de zoektocht naar de geschiedenis van de eigenaar. Wie was die overgrootvader en wie was dat meisje? Per vitrine wordt zo naar aanleiding van een dierbaar voorwerp, telkens één persoon gepresenteerd. Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdagmiddag van 12.30-17.00 uur Groepen op afspraak Lees verder..
 
Omzetting van Werkgroep O&P naar dienst 'Ondersteuning en Presentatie voor ComputerGenealogen'
(19 nov) Omdat de Functionele afdeling Computergenealogie per 21 oktober 2009 is opgeheven en de werkgroep “Ondersteuning & Presentatie” daar onderdeel van was, is deze werkgroep nu omgezet naar de dienst “Ondersteuning en Presentatie voor ComputerGenealogen”. Tegelijkertijd is de heer Jaap de Rooij als hoofd van deze dienst benoemd. De dienst Ondersteuning en Presentatie voor ComputerGenealogen zal: • Ondersteuning verlenen aan die genealogen die gebruik maken van de computer bij de uitoefening van hun genealogische hobby • Zich presenteren tijdens genealogische dagen / beurzen en bijeenkomsten • Op verzoek presentaties geven • Assistentie verlenen bij problemen met computerprogramma’s • Zorgen voor publicatie, promotie, productie en ondersteuning van GensDataPro, inclusief de helpdesk, het beheer van de GDP website en het contact met de GDP programmeur. Namens het Hoofdbestuur, Voorzitter Roelof Vennik en secretaris Marius Krooswijk Lees verder..
 
Het novembernummer van "GENS NOSTRA" komt binnenkort uit
(19 nov) Gens Nostra van november bestaat uit 64 pagina's in full color De inhoud: - W. van Haeringen: Raadsels rondom Spohia Logger (circa 1811-1886) - André van Noort: De zilveren troffel van de familie Schouten - Antonia Veldhuis (Wegwijs): Digit@@l naar Amerika - F.P.H.M. Thorissen: De kwartierstaat van Johan Cruijff en vijf groepsportretten, te weten: - A.P.M. Baede: Ernst Baede en Marie Burgers en hun twee oudste kinderen - A. Gazenbeek: Het gezin Heemskerk - Wim L.M. Paternotte: Het gezin Paternotte-Loosekoot - R. de Sévaux: Het gezin De Sévaux - Dirk Jan van Werkum: Dr. Cornelis Eibartus van der Horst en zijn gezin Leo van der Linden, hoofdredacteur Gens Nostra Lees verder..
 
Uniek boek over de historie van Haps en het Land van Cuijk is uitgegeven op 1 nov.2009
(09 nov) Haps en het Land van Cuijk - Van prehistorie tot 21e eeuw In het boek is uniek materiaal verwerkt wat onder meer afkomstig is uit nationale en Europese archieven. Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Landelijke evenementen binnenkort

NGV Algemene Vergadering
(za 28 nov - Utrecht - NGV Hoofdbestuur)
Vanaf 11.30 uur bestaat er gelegenheid tot onderling contact en omstreeks 12.45 uur is er een lunchbuffet. Aanvang van de vergadering 13.30 uur. Pauze om 15.00 uur. 1. Opening door de voorzitter 2. Ingekomen stukken en mededelingen Lees verder..
 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. terug naar top

Recente NGV prikbordberichten

Gezocht: Familie Reinders Oliemuldersweg 39 te Groningen
(25 nov) Ik ben op zoek naar famlieleden van Jan Reinders(1884) en Antje Tel (1890) Ze hadden 12 zoons en dochters waaronder mijn vader Johannes Reinders Lees verder..
 
Boeiende lezing over de Genetische Reconstructie van de Philippo Stam
(25 nov) Op vrijdagavond 11 december houdt de heer Robert Philippo een boeiende lezing over de Genetische Reconstructie van de Philippo Stam. De uitkomst van de onderlinge verwantschap en afkomst van 13 deelnemers aan het onderzoek Lees verder..
 
Geboorteakte Neeritter 22.06.1814 GIELISSEN Maria Christina
(24 nov) Wie kan mij een scan bezorgen van deze akte A.U.B. Ben bereid een gelijkaardige opzoeking te doen voor U in het Belgische Rijksarchief (West- en Oost-Vlaanderen, Antwerpen of Belgisch Limburg). Met dank en vriendelijke groeten, Lees verder..
 
Nabestaanden gezocht van Johanna Roest geboren te Laren
(24 nov) Kunsthistoricus Dick Adelaar is op zoek naar nabestaanden van Johanna Roest. Johanna Roest is in voor 14 juli 1894 geboren in Laren. Zij is op 14 juli 1921 in Loosdrecht getrouwd met Oscar Moritz Ernst Leyden, geboren voor Lees verder..
 
Boek over geslacht Worm uit de Liemers
(23 nov) Uitgegeven door Dr. Ruud Worm; uitgeverij Pirola, Schoorl, ISBN 978-90-6455-638-8. Het boek beslaat 67 pagina's met geneagrammen en kleurafbeeldingen, genealogieen en historische achtergronden, het is uitgevoerd op glanspapier Lees verder..
 
van den Berg uit Utrecht
(22 nov) gezocht informatie over het echtpaar Andreas van den Berg - Hanna Helman uit Utrecht(stad). Hun zoon Johannes van den Berg werd daar in 1809 geboren en trouwde Dirkje Doeser in 1834. Lees verder..
 
Maria Hess (van Herrewegen) born in 1903 or 1904 in Mechelen
(22 nov) I am from Australia and would like to know how I can find out information about my grandmother. She was born in Mechelen in 1903 or 1904, her name was Maria Hess or (van herrewegen) could you please tell me how I could find Lees verder..
 
Jan ( Johannes Isak) de Goede in provincie Utrecht
(18 nov) Ik zoek de voorouders van Jan ( Johannes Isak of Isaac) de Goede, geboren tussen 1675 en 1685. Ik heb 1 zoon van hem weten te vinden nl Isaac die ongeveer geboren is in 1715. Isaac heeft in Langbroek of Overlangbroek gewoond Lees verder..
 
Vlissingen
(18 nov) Hallo ik zoek informatie van Cornelia Vanderhost. gedoopd in 1791 in Vlissingen.Vader Wilhelmus?? met dank Elza Lees verder..
 
Gegevens gezocht, Ophof / Willems
(16 nov) Ben op zoek naar enkele gegevens van Anna Maria Ejetta Ophof Geboren 1906 Rotterdam, Huw op 04-04-1923 Rotterdam, met Jacob Willems geboren 03-10-1900 Amsterdam. Ben op zoek naar: geboorte, overlijdens datum van Anna, Overlijdens Lees verder..
 
Zeelt Schieving op Postwijk Baambrugge
(11 nov) heeft iemand informatie over maria machdalena schieving zij is famillie van vrouwe johanna judith zeelt er hangt een schilderij van haar in de kerk bij postwijk in baambruggen zij was zangeres zij was een dochter van wouter Lees verder..
 
Fam. Zeelt Schieving
(11 nov) Heeft iemand informatie over vrouwe Johanna Judith Zeelt er moet een boek van zijn zij heeft gewoond op Postwijk te Baam bruggen zij is geb op 14-12-1780 overleden op 22-11-1864 zij heeft een kerk naast postwijk laren bouwen Lees verder..
 
Familie Pieter van der Keijl
(11 nov) Ik ben op zoek naar familie van Pieter van der Keijl. Hij woonde in Scheveningen, maar de familie komt denk ik uit Katwijk. Hij had de broers Leendert, Karel en Arie? Lees verder..
 
Schrijnwerkersfamilie Langendorff
(10 nov) De familie Langendorff komt oorspronkelijk uit Düsseldorf en Nieukerke (bij Kleve). Petrus Joseph kwam rond 1800 als schrijnwerker in Arnhem wonen. Hij is de stamvader van alle Langendorffen in Nederland. Baronesse Van Lynden Lees verder..
 
van der Velde(n)
(09 nov) Een van m’n voorvaders is: Gijsberti Peters van der Velden (of: Gijsbertus van der Velden). Hij huwt (1) op zondag 20-10-1737 (Nuland, RANB reg.77, fol 132) met: Maria Henrickx v.d. Pol (getuigen Petronilla Peter van der Lees verder..
 
Gegevens gezocht over Joannes Guilielmi (ca. 1650/1660)!
(06 nov) Ik ben met mijn stamboomonderzoek vastgelopen! De laatst bekende voorvader is Joannes Guilielmi (geboortdatum/-plaats onbekend). Met zijn eerste vrouw Elisabeta heeft hij een dochter: Joanna Guilielmi [geboren 25-11-1685] Lees verder..
 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

Recente publicaties van leden

Tien generaties Worm(s) in Doesburg en de Liemers
(07 nov) door Dr. Ruud Worm; uitgeverij Pirola, Schoorl, ISBN 978-90-6455-638-8. Het boek beslaat 67 pagina's met geneagrammen en kleurafbeeldingen, genealogieen en historische achtergronden, het is uitgevoerd op glanspapier met harde Lees verder..
 
Voor een overzicht van alle publicaties, zie Publicaties. terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door uw profiel te wijzigen op de NGV website www.ngv.nl

©2009 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257

Last updated 27.11.2009