NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING
 
NGV Nieuwsbrief 2009 - 08

**4**

 U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Landelijk nieuws
Landelijke evenementen binnenkort
Recente NGV prikbordberichten


Nieuws van de redactie

Beste lezers,

In deze nieuwsbrief nummer 8 nog een laatste tip voor het vergroten van tekst, een artikel over onze verre voorouder waarin wat verder terug wordt gegaan dan onze stamboom, weer wat wetenswaardigheden en de bekende overzichten.

Wij wensen u weer veel leesplezier.

Laatste tip over lettertype vergroten
Nog even voor de duidelijkheid, met name voor Apple-gebruikers, het vergroten of verkleinen van tekst kan door in Mozilla Firefox met Appeltje +, Appeltje - of Appeltje 0 (dus niet de Ctrl-toets).

Nationalisme tot op het bot
Minister Plasterk, die kort geleden een botfragment presenteerde van een Neanderthaler, deed hierbij de uitspraak dat nu 'de eerst bekende Nederlander' was gevonden. Dit is om meerdere redenen een opmerkelijke claim.

Door Mark Kilian

Voor de duidelijkheid: het belang van de vondst kan niet worden overschat. De Neanderthaler, die vanaf 135.000 jaar geleden het Europese continent en het nabije Oosten bewoonde, was nooit eerder in Nederland aangetroffen. En elke vondst die de ontwikkeling van de hominiden (tweevoetige primaten, zoals de mens) verder in kaart brengt, is zeer de moeite waard. Deze dateert overigens al uit 2001. Het fragment was tot nu in het bezit van een amateur-archeoloog.

Het eerste probleem met de opmerking van Plasterk is uiteraard dat de Neanderthalers leefden tot circa 30-35.000 jaar geleden, lang voordat er sprake was van enig Nederland. De Republiek der Nederlanden had zijn oorsprong in de zestiende eeuw, toen een aantal Hollandse steden in opstand kwam tegen het feodale regime van de Spaanse koning Philips II. De troepen van Alva werden verslagen in 1571-1574. De Republiek kreeg pas zijn officiële beslag toen in 1648 de Vrede van Münster werd getekend.

Nederland was tienduizenden jaren terug bovendien geen Neder-land, geen laagland. Wat nu de monding van de Oosterschelde is, de vindplaats van het bot, was meestal een uitgestrekte toendra-vlakte, doorsneden door rivieren. Bovendien leefden Neanderthalers waarschijnlijk niet op één vaste plek. Ze waren met hun kleine, gedrongen postuur bijzonder goed aangepast aan de kou, en leefden vooral van de jacht op grote prooidieren. Deze vonden hun voedsel in de 'schaduw' van de in omvang schommelende ijskappen.

Neanderthalers hadden dus zeer waarschijnlijk een nomadische levenswijze, die zich afspeelde in een veel groter gebied. Het paspoort van 'Krijn' zal nooit opduiken, maar dat zou minstens visa voor België, mogelijk Frankrijk, Engeland of Scandinavische landen bevatten. 'Onze' Neanderthaler zou naar huidige regeringsmaatstaven een permanente economische vluchteling zijn.

Nog problematischer is dat Plasterk met zijn opmerking continuïteit suggereert, zowel in biologisch als in cultureel opzicht. Maar Krijn, Homo sapiens neanderthalensis, behoorde niet tot onze soort, Homo sapiens sapiens, en is dus domweg niet onze voorouder.

De Neanderthalers zijn een late evolutionaire 'vertakking' binnen de hominiden, één die is uitgestorven. Onze biologische voorouders leefden op datzelfde moment in Afrika, in een veel gematigder klimaat. Uit onderzoek van mitochondriaal DNA is gebleken dat de verschillende soorten Homo zich nooit genetisch hebben vermengd. Er is waarschijnlijk zelfs geen direct contact geweest tussen de verschillende stammen.

De Neanderthalers kenden wel vormen van cultuur. Ze maakten vuistbijlen en begroeven hun doden op rituele wijze. Hun taalkundig vermogen was verder ontwikkeld dan die van de meeste primaten, evenals waarschijnlijk hun graad van bewustzijn.

De reden dat de Neanderthalers uitstierven is wat speculatief. Waarschijnlijk speelden klimaatsverandering en toenemende concurrentie van onze voorouders, de Cro Magnon-mens, een rol. Deze maakte in dezelfde tijdsperiode vele verfijnde werktuigen, en was verantwoordelijk voor technologische revoluties en de ontzagwekkende grotschilderingen van bijvoorbeeld Lascaux. Later domesticeerden ze vee, cultiveerden ze gewassen, en ontwikkelden ze vijfduizend verschillende talen. Wat zeker is: onze onderlinge verschillen leidden tot het uitsterven van de ene soort, en het evolutionair succes van de andere.

Het getuigt slechts van onze eigen menselijkheid als we, net als Plasterk, Krijn in ons hart sluiten. Dat kon per slot van rekening al met dodo's, zeehonden en walvissen. Maar het moet hardop gezegd worden dat onze echte voorouders niet wit, gedrongen en harig waren, maar gewoon zwart, en pas 60-80.000 jaar geleden Afrika verlieten. Het waren feitelijk economische vluchtelingen, voortkomend uit het evolutionaire succes van de mens, op zoek naar nieuwe voedselbronnen en gebieden om te leven.

Met al hun erfgenamen, nu zes miljard wereldwijd, hebben we meer gemeen dan Krijn. Als Plasterk onze gemeenschappelijkheid serieus zou nemen, zou hij in de Kamer pleiten voor open grenzen. Nu was zijn tv-optreden alleen een goedkope populistische reclamespot - nationalisme tot op het bot.
Bron: http://is-nieuws.blogspot.com/

Wist u dat ....

Bezittingen van Drentse voorouders nu online zijn te vinden
ASSEN - Was er veel of weinig geld in de familie? Bezaten mijn voorouders een boerderij? Op die vragen is nu een stuk makkelijker een antwoord te vinden. Drenlias, de genealogische database van het Drents Archief, bevat sinds 12 juni informatie uit de belastingadministratie van de 17de en 18de eeuw. Daarin zijn veel gegevens over bezittingen opgenomen.

Vóór 1806 werd er al belasting geheven op erfenissen en bij de verkoop van onroerend goed. De administratie van de belastingontvangers van de 30ste en 40ste penning, zoals deze belastingen werden genoemd, staat nu online.
Bij de overdracht van onroerend goed moest men de 40ste penning betalen: 2½ % van de waarde van het betreffende goed. De 30ste penning (3,3%) werd geheven over alle erfenissen die in de zijlinie of op niet-verwanten vererfden.

De database, die bijna 45.000 persoonsnamen omvat uit de periode 1679-1797, kan doorzocht worden op naam en periode. Vanuit het zoekresultaat wordt een link aangeboden naar een scan van het register, waarin de details van de inschrijving kunnen worden nagelezen.
Bron: www.drenthejournaal.nl

======

Een stenger een knechtje op een boerderij was en een stokmeester een gevangenbewaarder was.

======

CBG digitaliseert en waardevolle wapenboeken ontsluit
Kort geleden verwierf het Centraal Bureau voor Genealogie van de Stichting Nederland's Patriciaat een subsidie voor het digitaliseren en ontsluiten van een aantal waardevolle wapenboeken. Inmiddels is de digitaliseringsfase afgerond.
Het gaat om de volgende handschriften: het Wapenboek D'Yvoy met grafschriften, rouwborden en kerkglazen in verscheidene plaatsen in Utrecht, Holland, Gelderland en Noord-Brabant en van enkele plaatsen in Duitsland, in de jaren 1776-1815 samengesteld door Maximiliaan Louis van Hangest baron d'Yvoy, heer van Mijdrecht (1753-1831); de Wapenboeken De Lange met (kwartier)wapens van veel Nederlandse families (omstreeks 1700); het Wapenboek Van der Schelling met 'Genealogie en wapenen der voornaamste Adelyke Geslagten dezer landen en derzelver Alliantien met hunne couleuren afgemaakt', samengesteld door C. van Alkemade en diens schoonzoon P. van der Schelling (17e eeuw); het Wapenboek Van Haeften (omstreeks 1625); het Wapenboek Van Clootwijk (omstreeks 1600); het Wapenboek met de 'Naamen en wapens der Edel en Agtbaare Heeren Veertig Raaden der stad Delft sedert den jare 1476, in welk jaar bij privilegie van Vrouwe Maria, hertoginne van Bourgondien als Gravinne van Holland, aan de Vroedschap en de Rijkdom van Delft voor eeuwig vergund is haare Veertigen zelfs te kiezen' (omstreeks 1770).
Deze wapenboeken zijn niet alleen fraai uitgevoerd, maar zijn ook van belang voor het genealogisch-heraldisch onderzoek. Sommige handschriften, bijvoorbeeld, bevatten afbeeldingen van wapens uit kerken die in de Bataafs-Franse tijd door de revolutionairen zijn weggehaald of vernield. De handschriften vormen in zulke gevallen vrijwel de enige bronnen waarop onderzoekers kunnen terugvallen. Enkele enthousiaste vrijwilligers zullen de komende tijd de informatie uit de wapenboeken ontsluiten. De digitale afbeeldingen zullen vervolgens worden opgenomen in de Heraldische databank van het CBG. Dankzij dit belangrijke digitaliseringsproject komt binnen afzienbare tijd - naar verwachting medio 2010 - een aantal rijke heraldische bronnen voor een brede groep van belangstellenden beschikbaar. Bron: CBG

De webredactie.

  terug naar top

Landelijk nieuws

In den beginne was er adel...
(26 jun) [pic]AdelaanMaas.jpg[/pic]Dat is het motto waaronder Ralf Coumans en Lou Heynens, uitgevers van Pons Mosae Editions, de start aankondigen van hun nieuwe reeks 'Adel aan Maas, Roer en Geul' Lees verder..

Kostbaar boek van Paringet uit 1752 over de geschiedenis van Grave en het Land van Cuijk nu digitaal
(24 jun) [pic]Grave.jpg[/pic]Dit exemplaar is door Google Books gedigitaliseerd en is afkomstig uit de The New York Public Library, Astor Lenox and Tilde Foundation 1926. De antiquarische waarde van dit boek is momenteel ongeveer € 1.200,--. Lees verder..

Monnikenwerk van stamboomonderzoeker in Leudal
(22 jun) Gegevens van 80.000 mensen uit Leudal online. De vroegere gemeenten waren: Baexem, Buggenum, Grathem, Haelen, Heythuysen, Horn, Hunsel, Ittervoort, Neer, Neeritter, Nunhem en Roggel. Lees verder..

Ontwikkelingen rond de afdeling Computer Genealogie
(21 jun) Per 20 juni j.l. heeft het bestuur van de afdeling Computergenealogie haar taken neergelegd. Deze zullen conform de statuten worden overgenomen door het DB van het Hoofdbestuur. Dit nieuwe bestuur bestaat uit: M.J.(Marius) Krooswijk, secretaris, M.(Menno) de Lange , penningmeester en R.K.(Roelof) Vennik, voorzitter. In de komende maanden zullen wij alles in het werk stellen de continuiteit te waarborgen en tot een nieuwe structuur te komen waar het gaat om computerdiensten. Lees verder..

Een uniek boek over de historie van Haps en omstreken!
(18 jun) Haps en het land van Cuijk - Van prehistorie tot 21e eeuw In het boek is uniek materiaal verwerkt wat onder meer afkomstig is uit nationale en Europese archieven. Lees verder..

Nieuw onderkomen voor Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland in Bolsward
(17 jun) Bijzonder is de collectie van 30.000 bidprentjes en het arcief van meer dan 5000 religieuzen uit Friesland of werkzaam geweest in Friesland Lees verder..

Nieuwbouw Stadsbibliotheek met Stadsarchief ‘s-Hertogenbosch
(16 jun) Belangstelling voor geschiedenis neemt toe. Zowel de bibliotheek als het Stadsarchief zijn zich al enige tijd aan het heroriënteren op hun relatie met het publiek en de rol die zij spelen in deze tijd. Lees verder..

Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Landelijke evenementen binnenkort

Tiende PRO-GEN Genealogische zomermarkt
(za 04 jul - Putten - PRO-GEN Gebruikersgroep)
[pic]DeAker.jpg[/pic]Het thema van de Genealogische Zomermarkt is deze keer PRIVACY. Over het onderwerp privacy is veel te doen. Meer en meer hebben ook genealogen met dit fenomeen te maken. Maar zoals het met wetten gaat, Lees verder..

Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. terug naar top

Recente NGV prikbordberichten

Mede-werkers gezocht voor "nieuwe Van der Aa"!
(30 jun) Sinds 1 juli 2009 is de site www.Plaatsengids.nl in de lucht. Het is de eerste site die cultuurhistorische en cultuurtoeristische informatie over alle Nederlandse plaatsen overzichtelijk presenteert. Alle 3.000 Nederlandse Lees verder..

brief
(26 jun) Ik ben in het bezit van een brief geschreven op 15 oktober 1976 door Father Ted R.S. Brandsma die was gestationeerd in de Philippijnen. ik heb niets aan deze brief maar als er iemand interesse heeft kan hij deze krijgen. Lees verder..

Prikbordmeldingen
(26 jun) Er staan veel oude prikbord meldingen op deze site. Zelf ben ik ook gevraagd mijn vraag op het prikbord te verwijderen. Terecht, deze stond er te lang op zonder dat er een antwoord op is gekomen. Voorstel: Als een bericht Lees verder..

Ontslag bestuur afdeling ComputerGenealogie.
(21 jun) Afgelopen dinsdag kreeg ik een mail met de melding dat het bestuur van de afdeling ComputerGenealogie m.i.v. 1 aug. a.s. uit hun functie zijn gezet door het Hoofdbestuur. De gang van zaken bevreemd me als ik het verhaal van Lees verder..

Jurjen Jans Pinster
(20 jun) Ik zoek meer informatie over: Jurjen Jans Pinster(Pinkster) overl. op 30-4-1834 in fort Bath en Bath.Varensgezel. 46 jaar. geb.Wildervank en gewoond hebbende in Zwartsluis (Zeeuws Archief.) dickpinkster@casema.nl Lees verder..

Zoektocht naar gegevens Maria Naph (geb. rond 1675)
(18 jun) Ik ben al heel lang op zoek naar meer gegevens, zoals doop, huwelijk en overlijden van Maria Naph. De familienaam Naph wordt in DTB's ook wel als Nap vermeld. Maria moet gehuwd zijn geweest met Willem Jacobse Snel (geb.rond Lees verder..

De naam Gramberg in Nerderland en Noord - Duitsland
(18 jun) Hallo lieve Menzen in Nederland ik ben op zoek naar Data`s van en over de Familie naam Gramberg en Verschrijvingen daar van voor 1900 heb zelf Genealogie lijnen naar Noord - Duitsland PS: Ook data`s uit Noord - Duitsland Lees verder..

Ontslag bestuur Functionele Afedeling Computergenealogie van het NGV
(17 jun) Ik kreeg vandaag een bericht van de voorzitter van de Functionele Afedeling Computergenealogie van het NGV dat het hoofdbestuur van het NGV het gehele bestuur van Functionele Afedeling Computergenealogie op non-actief heeft Lees verder..

Johannes Willibrordus Tromp
(17 jun) Ik ben op zoek naar meerdere gegevens van Johannes Willibro rdus Tromp (o.a. overlijdensdatum van hem en zijn echtgenote). Hij was de halfbroer van mijn oma, Margaretha Koelman-Kuijl. Hij trouwde in beverwijk op 7-11-1895 Lees verder..

Ik zoek nazaten van Abraham Paasse, geboren 1831 en/of Cornelia Paulina Paasse
(16 jun) In heb een foto,die gemaakt is omstreeks 1885. De personen die daarop staan, een man van ongeveer 55 jaar oud met daarnaast 4 jongens tussen de 5 en 12 jaar oud. Daarnaast een dame omstreeks 40 jaar oud met een meisje van Lees verder..

Overlijdensdatum en -plaats gezocht
(16 jun) Ik ben op zoek naar de overlijdensdatum en -plaats van Johannes Hendricus van Giels, geboren op 22 december 1866 te Bergen op Zoom, zoon van Johannes Cornelis van Giels en van Helena Henrica Cameron. Johannes Hendricus was Lees verder..

Verwijderen of actualiseren van prikbordberichten.
(16 jun) Ik denk dat het goed is dat degene die een prikbordbericht heeft geplaatst regelmatig naar zijn/haar bericht op het prikbord kijkt. Is er intussen misschien al op gereageerd en hoeft het bericht niet langer op het prikbord Lees verder..

fam 't Hart-van Gelder
(14 jun) Wie kan mij helpen met gegevens omtrent mijn tante Cornelia Johanna van Gelder. Zij is geboren op 20 Februari 1925 te Oldebroek en zou zijn gehuwd te Nijmegen met iemand met de familienaam 't Hart of van de Hart. Ik ben al Lees verder..

katuin, hoen, festers
(14 jun) Ik ben op zoek naar het geslacht Katuin-Festers. Katuin-Hoen. Kuiper-Festers. Wie kan mij daar informatie over geven i.v.m maken van een stamboom. Lees verder..

Familie Droog(h)
(14 jun) Bij het maken van de kwartierstaat van mijn kleinkinderen kwam ik in Heemskerk terug tot: Jan Cornelisz (DROOG(H)) gehuwd met NN. Zij hebben een zoon Cornelis Jansz, geb.voor 1620 en overleden voor 12 dec. 1676. Op 13 aug Lees verder..

op zoek naar gegevens van Paulus Nieste en Jannigje Heep uit Bodegraven
(13 jun) op zoek naar gegevens van Paulus Nieste en Jannigje Heep uit Bodegraven. Het zijn de ouders van: Cornelia Nieste geb. 20-11-1846 te Bodegraven Paulus Nieste geb.02-10-1851 te Bodegraven Anthonius Nieste geb. 30-06-1856 te Lees verder..

Cornelis Jacobsen Bliek uit Wolphaartsdijk
(13 jun) Ik zoek de (voor)ouders met hun gegevens van Cornelis Jacobsen Bliek (Blijek) uit Wolphaartsdijk die op 16 apr. 1734 trouwde met Cornelia Quintense Nagelkerke uit Kapelle. Tevens van Jan Jac. Blijkckaert uit Groede die 29 Lees verder..

Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

©2009 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257