Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling 's-Hertogenbosch en Tilburg

NGV-afdeling 's-Hertogenbosch - Geschiedenis

Beknopte geschiedenis

Door Pieter Wuisman en Pieter van de Sanden.

De afdeling is opgericht op 26 oktober 1957 als 12e afdeling van de NGV. Ze is een afsplitsing van de in 1954 opgerichte afdeling Eindhoven (later afdeling Kempen- en Peelland). Oorspronkelijk was de naam afdeling 's-Hertogenbosch, doch deze is in 1973 gewijzigd in afdeling 's-Hertogenbosch - Tilburg. De aankondiging van de oprichting vindt u hier.

In de eerste jaren werd nauw samen gewerkt met de sectie Geslachts-, wapen- en naamkunde van het provinciaal Genootschap voor kunsten en wetenschappen. In de periode 1963 - 1966 vonden er hoegenaamd geen afdelingsactiviteiten plaats en was de afdeling "slapende". Onder voorzitterschap van de heer Bernsen, tevens lid van het hoofdbestuur en provinciaal archiefinspecteur, is de afdeling weer tot nieuw leven gewekt.

Bij het 25-jarig jubileum van de afdeling in 1982 verscheen er een uitermate verzorgde en genealogisch zeer diverse uitgave getiteld "In de permetatie". Van 23 leden werd hierin een bijdrage opgenomen. De toenmalige voorzitter P. Wuisman schreef in het ‘ten geleide’: “Genealogie verbroedert. Het is reeds vele malen gebleken dat mensen elkaar vinden door hun gemeenschappelijke genealogische interesse”. Het boek is inmiddels helaas uitverkocht. Pieter Wuisman leidde de afdeling 26 jaar (1971-1997) en was daarnaast tevens 17 jaar lid van het hoofdbestuur van de NGV, waarvoor hij in 1994 de gouden NGV-speld ontving. Hij werd in 2003 benoemd tot ere-voorzitter van de afdeling. Wuisman was ook streekarchivaris in Oisterwijk en van zijn hand zijn talloze publicaties verschenen. Hij overleed in 2007 op 78-jarige leeftijd.

Tegenwoordig kent de afdeling ongeveer 300 leden en organiseert ze jaarlijks een aantal bijeenkomsten in wisselende plaatsen in de regio. Op initiatief van Wuisman organiseerde de afdeling in samenwerking met de drie andere Brabantse afdelingen tweejaarlijks de succesvolle Contactdag voor Brabantse Families. In 2007 zou de 19e en laatste contactdag plaatsvinden.

Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum in 1997 werd een Kwartierstatenboek uitgegeven waarin 32 leden gezamenlijk zo'n 3800 kwartieren publiceerden. Er zijn helaas geen exemplaren meer verkrijgbaar, wel is deze publicatie beschikbaar op de Jubileum-CD 1957-2007. De hoeveelheid ingezonden kopij garandeerde dat een door veel leden gewenst afdelingsblad hierop nog enkele jaren zou kunnen teren. Begin 1999 verscheen dan ook het eerste nummer van ons kwartaalblad Gepermeteerd. Inmiddels (2013) is daarvan een onafgebroken reeks van 60 nummers uitgebracht.

In 2001 hield het bestuur een uitgebreide enquête onder de leden met vragen naar deelname, (gewenste) activiteiten en voorkeuren en met specifieke aandacht voor de opkomende rol van de computer en het internet. Meer dan de helft van de respondenten bleek al van de AOW te genieten en bijna driekwart gaf aan over ruime genealogische ervaring te beschikken. Computergenealogie was al aardig ingeburgerd, want de helft was er al wekelijks mee aan de slag. De afdeling kreeg van de respondenten als rapportcijfer een 7,5.

In 2005 werd mevrouw Goossens-Iven benoemd tot ere-lid. Zij is bijna 33 jaar bestuurslid geweest van de afdeling, waarvan enkele jaren als voorzitter en 10 jaar lid van het hoofdbestuur van de NGV. In 2007 werd mevrouw Kuntz-Storm met het ere-lidmaatschap vereerd, vanwege haar dan 33-jarige bestuurslidmaatschap waarvan vele jaren als secretaris.

Was In de permetatie en Kwartierstatenboek nog noeste handarbeid, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de afdeling in 2007 werd een nieuwe afdelingswebsite gelanceerd en een jubileum-CD uitgegeven. Daarop naast voorgenoemde uitgaven alle jaargangen van Gepermeteerd, genealogische bijdragen van leden, prachtige kaarten uit de Brabant-collectie, vele oude prenten en gravures en probeerversies van genealogie-software. De toenmalige voorzitter Olav Dierckxsens schetste bij die gelegenheid de geschiedenis van de afdeling, maar wel met de kanttekening dat nieuwe ontwikkelingen ook een keerzijde hebben. “We moeten oppassen niet een vereniging te worden met alleen maar emailcontact”. Leden worden meer consumenten; de ledenparticipatie en vrijwilligersinzet loopt terug.
In 2012 doet de voorzitter een dringende oproep om het bestuur te ondersteunen en te vernieuwen. Gaat dat niet lukken dan dreigt opheffing van de afdeling. Gelukkig is het zover niet gekomen. Een (re)activeringsgroep zorgt voor een ‘doorstart’.

In 2013 nam Olav Dierckxsens afscheid als afdelingsvoorzitter. Hij wordt opgevolgd door Peter de Bruin. Nog datzelfde jaar zou Olav onverwacht komen te overlijden. Bij het verschijnen van het 50ste nummer van Gepermeteerd schetste hij zijn kijk op de genealogie: “De mens heeft de behoefte zich een schakel te weten in een lange keten. De behoefte zichzelf te zien als product van zijn voorouders en als startpunt voor een nieuwe genealogische lijn”.

VOORZITTERS:   ERELEDEN
Dhr. M. Scholten van Aschat 1957 - 1966 Mevr. Th.J.M. Goossens-Iven
Dhr. Mr. H.J. Bernsen 1966 - 1971 Mevr. W.P.H. Kuntz-Storm
Dhr. P.J.M. Wuisman 1971 - 1997  
Mevr. Th.J.M. Goossens-Iven 1997 - 2000  
Dhr. Mr. O.J.A.M.J. Dierckxsens 2001 - 2012  
Dhr. Mr. P. de Bruin 2013 - 2017  
Dhr. A.W.J.M. van Gestel 2017 - heden  

Bijgewerkt: 26 november 2017

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |