Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Groningen

U kunt zonder inloggen gebruik maken van deze site, ingelogde gebruikers hebben toegang tot eventuele extra functionaliteiten.

Bijgewerkt: 12-9-2017

Welkom op de webstek van NGV afdeling Groningen

Onze afdeling is opgericht in 1951 en is onderdeel van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) die werd opgericht in 1946.
De NGV stelt zich ten doel de leden en zij die dat willen worden, te helpen bij het zoeken naar hun voorouders en de geschiedenis van hun familie. Er is op dat gebied veel kennis bij leden die dat graag willen delen, er zijn boeken, bronnen en tijdschriften in het verenigingscentrum en gedigitaliseerde bronnen op de website. Er worden lezingen, voorlichtingsbijeenkomsten en workshops georganiseerd waar u in contact kunt komen met medeonderzoekers en informatie kunt uitwisselen.

De afdeling Groningen werkt hiertoe nauw samen met het RHC Groninger Archieven en de cultuurhistorische vereniging Stad & Lande. Elk voorjaar organiseren wij samen een serie lezingen onder een thema, meestal gebaseerd op dat van de “Maand van de geschiedenis” in het voorafgaande najaar.

In het najaar organiseren wij gezamenlijk lezingen over diverse onderwerpen met betrekking tot de cultuur en geschiedenis van Groningen. 
Bij de lezingen zijn leden en belangstellenden van harte welkom.

Deze webstek is er voor de leden van onze afdeling en belangstellenden in familieonderzoek, heraldiek en genealogie in Groningen. Als lid kunt u inloggen en daarna actief deelnemen aan deze site door bv. uw eigen profiel bij te werken, meldingen op het prikbord te zetten en onderzoek doen in de digitale bronnen.

De NGV heeft op 1 juli 2017 een nieuw verenigingscentrum in gebruik genomen aan Kosterijland 3 in Bunnik. Voor verdere informatie zie de website www.ngv.nl

De onderdelen waaruit deze site bestaat zijn aan de linkerkant op het scherm in een menu weergegeven.


 

Lezingenprogramma najaar 2017.

Alle lezingen worden gehouden op woensdagavond in het gebouw van het RHC Groninger Archieven, Cascadeplein 4, Groningen. De toegang is vrij.

 18 oktober.

Een avond rond het nieuwe Historisch Jaarboek Groningen. Bjorn Quanjer vertelt over de “Fiets in Groningen in de begintijd” en Jim Klingers over de bouwhistorische zoektocht naar Huize de Groninger Punt bij Glimmen.

1 november.

Simon Groenveld en Oebele Vries spreken over de Slag bij Heiligerlee in 1568, het begin van de Opstand tegen koning Philips II van Spanje en de Tachtigjarige Oorlog.

22 november.

Bertus Fennema spreekt over architect A.Th. van Elmpt.

A.Th. van Elmpt (1866-1953) was een veelzijdige en zeer productieve architect. Hij bouwde in de stad Groningen veel gebouwen die nog altijd door de esthetische kwaliteiten van de gevels beeldbepalend zijn: winkels, villa's (o.a. Huize Tavenier), kantoren, een ziekenhuis (het “Oude R.K. Ziekenhuis”), en hij bouwde ook woningen in de sociale sector. Ook buiten de stad voerde hij belangrijke opdrachten uit, vooral voor gebouwen met een rooms-katholieke doelstelling. Meer dan 30 door hem ontworpen gebouwen zijn aangemerkt als Rijksmonument en veel panden hebben de status van provinciaal of gemeentelijk monument.
Van Elmpt was lid van diverse adviesorganen, was cultureel geďnteresseerd en was 9 jaar gemeenteraadslid in Groningen.

Bertus Fennema maakte met fotograaf Louis van Elmpt de rijk gedocumenteerde monografie Groninger toparchitect A.Th. van Elmpt (1866-1953), uitgegeven door Het Nieuwe Kanaal, Leeuwarden 2016.

13 december.

Een lezing over de geschiedenis van de Hunze en het Hunzedal, vooral in het Gorecht. Er wordt gewerkt aan het weer zichtbaar maken van het tracé van de Hunze langs en in de stad Groningen. Marnix Deterd Oude Weme vertelt hier meer over.

 Voor nadere informatie zie de websites van de organiserende verenigingen en instellingen.

Dag van de Groninger Geschiedenis op zaterdag 14 oktober.

Die dag wordt gehouden in het gebouw van het RHC Groninger Archieven en de NGV afdeling is met een stand op de informatiemarkt aanwezig. Voor meer informatie over het programma van de dag zie: www.dagvandegroningergeschiedenis.nl

 

Afdelingsledenvergadering (ALV) op zaterdagmiddag 11 november.

Na het huishoudelijk gedeelte zal Albert Beuse, hoofd studiezaal van de Groninger Archieven, vertellen over de nieuwste ontwikkelingen bij de website allegroningers.nl
De vergadering wordt gehouden in het RHC Groninger Archieven en begint om 13.30 uur. Het archief is die zaterdag open voor onderzoek.

 

Publicaties

Aanvulling militaire bestanden.

De eerder opgenomen artikelen van onze “militaire medewerker” Joop van Campen, zijn aangevuld met een nieuw artikel “Criminele militaire sententies” Dit artikel is een bewerking van de sententies van Gedeputeerde Staten van Stad en Lande als rechtsprekend college in de periode 13 februari 1683 t/m 24 september 1724.
Als u op de betreffende link klikt kunt u het gehele bestand lezen en bekijken.
Zie ook zijn andere militaire artikelen over het Staatse leger, te vinden onder het kopje 

Publicaties aan de linker zijkant op deze website.

LiefenleedLoket voor Lief en Leed

Eind 2010/begin 2011 is het loket van Lief en Leed opgericht. Het doel is om  aandacht te schenken aan het feit dat het in 2011 200 jaar geleden is dat de Burgerlijke Stand is ingevoerd in Nederland. Per 1 maart 1811 golden de Franse wetten in ons land. Wij waren op dat moment een onderdeel van het Franse Keizerrijk onder Napoleon. Sindsdien worden de belangrijkste zaken uit het leven  vastgelegd, te weten: geboorte, huwelijk en overlijden. In de provincie Groningen was de gemeente Veendam  die als eerste de nieuwe akten vastlegde.  De akten van geboorte , huwelijk en overlijden worden per gemeente in tweevoud opgemaakt. Het ene exemplaar blijft bij de gemeente waar de akte is opgemaakt en het andere exemplaar gaat naar het archief  van de betreffende provincie. Voor de provincie Groningen betekent dit dat de akten vanaf 1811 terug te vinden zijn bij de Groninger Archieven.

Centraal bij het  Loket van Lief en Leed staat de daarbij horende website (te vinden  - www.loketvoorliefenleed.nl ). Op deze website staan allerlei komische, tragische en wetenswaardige verhalen, foto’s, tv afleveringen, doorverwijzingen en tips die betrekking hebben op de te onderscheiden akten of de akten geven achtergrondinformatie  over deze verhalen.

Deelnemende  partijen zijn: RHC Groninger Archieven, NGV afdeling Groningen. RTV Noord, Groninger Museum.
 

De historie van boerderijen, molens en steenfabrieken in de gemeente Delfzijl

Zie link boerderijendelfzijl
 

Rechterlijk Archief Nieuwe Pekela

De heer O. de Boer te Wassenaar heeft een deel van het Rechterlijk Archief van Nieuwe Pekela en een reeks 18e eeuwse diaconierekeningen van diezelfde plaats getranscribeerd en deze ter beschikking gesteld van de NGV. Wanneer u geïnteresseerd bent kunt u een e-mail sturen naar de secretaris en u krijgt de bestanden dan per e-mail toegestuurd.

 

Klik hier om oude nieuwsberichten te lezen


Klik hier om de statistieken te bekijken

 

 

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |