Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Groningen

U kunt zonder inloggen gebruik maken van deze site, ingelogde gebruikers hebben toegang tot eventuele extra functionaliteiten.

Bijgewerkt: 16-11-2017

Welkom op de webstek van NGV afdeling Groningen

Onze afdeling is opgericht in 1951 en is onderdeel van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) die werd opgericht in 1946.
De NGV stelt zich ten doel de leden en zij die dat willen worden, te helpen bij het zoeken naar hun voorouders en de geschiedenis van hun familie. Er is op dat gebied veel kennis bij leden die dat graag willen delen, er zijn boeken, bronnen en tijdschriften in het verenigingscentrum en gedigitaliseerde bronnen op de website. Er worden lezingen, voorlichtingsbijeenkomsten en workshops georganiseerd waar u in contact kunt komen met medeonderzoekers en informatie kunt uitwisselen.

De afdeling Groningen werkt hiertoe nauw samen met het RHC Groninger Archieven en de cultuurhistorische vereniging Stad & Lande. Elk voorjaar organiseren wij samen een serie lezingen onder een thema, meestal gebaseerd op dat van de “Maand van de geschiedenis” in het voorafgaande najaar.

In het najaar organiseren wij gezamenlijk lezingen over diverse onderwerpen met betrekking tot de cultuur en geschiedenis van Groningen. 
Bij de lezingen zijn leden en belangstellenden van harte welkom.

Deze webstek is er voor de leden van onze afdeling en belangstellenden in familieonderzoek, heraldiek en genealogie in Groningen. Als lid kunt u inloggen en daarna actief deelnemen aan deze site door bv. uw eigen profiel bij te werken, meldingen op het prikbord te zetten en onderzoek doen in de digitale bronnen.

De NGV heeft op 1 juli 2017 een nieuw verenigingscentrum in gebruik genomen aan Kosterijland 3 in Bunnik. Voor verdere informatie zie de website www.ngv.nl

De onderdelen waaruit deze site bestaat zijn aan de linkerkant op het scherm in een menu weergegeven.


 

Lezingenprogramma najaar 2017.

Alle lezingen worden gehouden op woensdagavond in het gebouw van het RHC Groninger Archieven, Cascadeplein 4, Groningen. De toegang is vrij.

18 oktober.

Een avond rond het nieuwe Historisch Jaarboek Groningen. Bjorn Quanjer vertelde over de “Fiets in Groningen in de begintijd” en Jim Klingers over de bouwhistorische zoektocht naar Huize de Groninger Punt bij Glimmen.

1 november.

In 2018 is het 450 jaar geleden dat de slag bij Heiligerlee plaatsvond. Daarom organiseerden we een lezingenavond met Simon Groenveld over Het begin van de Tachtigjarige Oorlog, ca. 1559-1572 en Oebele Vries over De slagen bij Heiligerlee en Jemmingen vanuit Fries en Groninger perspectief.
 

22 november.

De NGV, Stad & Lande en de Groninger Archieven organiseren een lezingenavond met Bertus Fennema over

De Groninger toparchitect A.Th. van Elmpt (1866-1953), een katholieke man van statuur


Woensdag 22 november │ 20.00 uur
Groninger Archieven │ gratis toegang

www.groningerarchieven.nl

 

A.Th. van Elmpt (1866-1953) was een veelzijdige en zeer productieve architect. Hij bouwde in de stad Groningen veel gebouwen die nog altijd door de esthetische kwaliteiten van de gevels beeldbepalend zijn: winkels, villa's (o.a. Huize Tavenier), kantoren, een ziekenhuis (het “Oude R.K. Ziekenhuis”), en hij bouwde ook woningen in de sociale sector. Ook buiten de stad voerde hij belangrijke opdrachten uit, vooral voor gebouwen met een rooms-katholieke doelstelling. Meer dan 30 door hem ontworpen gebouwen zijn aangemerkt als Rijksmonument en veel panden hebben de status van provinciaal of gemeentelijk monument.
Van Elmpt was lid van diverse adviesorganen, was cultureel geďnteresseerd en was 9 jaar gemeenteraadslid in Groningen.

Bertus Fennema maakte met fotograaf Louis van Elmpt de rijk gedocumenteerde monografie Groninger toparchitect A.Th. van Elmpt (1866-1953), uitgegeven door Het Nieuwe Kanaal, Leeuwarden 2016.

De heer Fennema schreef vier boeken over Groninger architecten. Tijdens deze avond zal hij vertellen over de totstandkoming van zijn boek over de architect A.Th. van Elmpt en de verrassende vondsten die hij deed in het archief. Naast het oeuvre van Van Elmpt komt ook zijn maatschappelijke betrokkenheid bij de stad Groningen aan bod.

13 december.

Een lezing over de geschiedenis van de Hunze en het Hunzedal, vooral in het Gorecht. Er wordt gewerkt aan het weer zichtbaar maken van het tracé van de Hunze langs en in de stad Groningen. Marnix Deterd Oude Weme vertelt hier meer over.

Voor nadere informatie zie de websites van de organiserende verenigingen en instellingen.

 

Digitaal toezenden GroninGEN

Het bestuur van onze afdeling en de redactie van GroninGEN geven u graag de mogelijkheid om met ingang van 1 januari 2018 GroninGEN digitaal als PDF-bestand te ontvangen. Hoewel wij de kosten voor het maken en bezorgen van het afdelingsblad zoveel mogelijk beperken stijgen volgend jaar in ieder geval de portokosten weer. Met een landelijk gezien dalend aantal leden komt er minder contributie binnen waar dit soort kosten van betaald worden.

U bent zelf verantwoordelijk voor het juiste e-mailadres waar het nummer naar toegezonden wordt. Als dit verandert moet u dat zelf doorgeven, net als een verhuisbericht. Als u kiest voor digitale toezending ontvangt u geen papieren exemplaar meer. Een voordeel van digitaal toezenden is dat het betreffende nummer met behulp van de zoekfunctie eenvoudig doorzoekbaar is. Denk hierbij aan het zoeken op namen of op een andere zoekterm. Kleurenfoto’s zijn als zodanig zichtbaar. Een ander voordeel is dat de abonnementsprijs (voorlopig) niet omhoog hoeft.   

Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid tot digitale toezending? Stuurt u dan een e-mail met uw naam, e-mailadres en lidnummer (indien van toepassing) naar redactie@groningen.ngv.nl Op het door u opgegeven e-mailadres ontvangt u dan vanaf 2018 GroninGEN. Deze mogelijkheid bestaat natuurlijk ook voor mensen die een bijkomende inschrijving van onze afdeling hebben of die abonnee zijn.

Als het u wat lijkt meldt u zich dan voor 15 november 2017 aan!

 

Publicaties

Aanvulling militaire bestanden.

De eerder opgenomen artikelen van onze “militaire medewerker” Joop van Campen, zijn aangevuld met een nieuw artikel “Criminele militaire sententies” Dit artikel is een bewerking van de sententies van Gedeputeerde Staten van Stad en Lande als rechtsprekend college in de periode 13 februari 1683 t/m 24 september 1724.
Als u op de betreffende link klikt kunt u het gehele bestand lezen en bekijken.
Zie ook zijn andere militaire artikelen over het Staatse leger, te vinden onder het kopje 

Publicaties aan de linker zijkant op deze website.

LiefenleedLoket voor Lief en Leed

Eind 2010/begin 2011 is het loket van Lief en Leed opgericht. Het doel is om  aandacht te schenken aan het feit dat het in 2011 200 jaar geleden is dat de Burgerlijke Stand is ingevoerd in Nederland. Per 1 maart 1811 golden de Franse wetten in ons land. Wij waren op dat moment een onderdeel van het Franse Keizerrijk onder Napoleon. Sindsdien worden de belangrijkste zaken uit het leven  vastgelegd, te weten: geboorte, huwelijk en overlijden. In de provincie Groningen was de gemeente Veendam  die als eerste de nieuwe akten vastlegde.  De akten van geboorte , huwelijk en overlijden worden per gemeente in tweevoud opgemaakt. Het ene exemplaar blijft bij de gemeente waar de akte is opgemaakt en het andere exemplaar gaat naar het archief  van de betreffende provincie. Voor de provincie Groningen betekent dit dat de akten vanaf 1811 terug te vinden zijn bij de Groninger Archieven.

Centraal bij het  Loket van Lief en Leed staat de daarbij horende website (te vinden  - www.loketvoorliefenleed.nl ). Op deze website staan allerlei komische, tragische en wetenswaardige verhalen, foto’s, tv afleveringen, doorverwijzingen en tips die betrekking hebben op de te onderscheiden akten of de akten geven achtergrondinformatie  over deze verhalen.

Deelnemende  partijen zijn: RHC Groninger Archieven, NGV afdeling Groningen. RTV Noord, Groninger Museum.
 

De historie van boerderijen, borgen en buitenplaatsen, steenfabrieken en molens rond Delfzijl


Deze prachtige uitgave levert een belangrijke bijdrage aan de vermeerdering van de kennis en het verdiepen van het inzicht in de regionale geschiedenis van de provincie Groningen, in het bijzonder de geschiedenis van de regio Delfzijl. Kortom, het boek is voor bewoners, betrokkenen en andere belangstellenden een onmisbaar lees- en naslagwerk. Maar ook voor iedereen, die belangstelling heeft voor de geschiedenis van dorp, gemeente en regio, is dit een bijzonder aantrekkelijk boek.

De in full colour uitgevoerde publicatie is verdeeld over 2 boeken en aangevuld met een zeer uitgebreide index als losse bijlage. Voor deze opzet is gekozen vanwege een overstelpende hoeveelheid informatie. In de uitgave is de historie van 182 boerderijen, borgen en buitenplaatsen, 10 steenfabrieken, 8 molens (pel-, rogge- en olie- en zaagmolens) gedetailleerd beschreven. Verder worden 26 watermolens behandeld. Aan alle boerderijen, molens e.d. zijn vele honderden illustraties toegevoegd.
De uitgave bestaat uit 2 banden van elk ongeveer 600 pagina's met daarnaast een apart namenregister. 

Verschijning : 2017
De presentatie heeft plaatsgevonden op zaterdag 7 oktober 2017 in de kerk van Farmsum.
Normale prijs : € 125,00 / intekenprijs € 115,00 (geldig tot 31-12-2016) 

Bestellen kan bij Uitgeverij Profiel B.V. te Bedum (www.profiel.nl).

Zie ook de link www.boerderijendelfzijl.nl voor meer informatie over de inhoud en auteurs.

 

 

Klik hier om oude nieuwsberichten te lezen


Klik hier om de statistieken te bekijken

 

 

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |