Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Groningen

NGV afd. Groningen - oFFICIEREN REGIMENT Oranje - Stad en Lande

OFFICIEREN REGIMENT ORANJE-STAD EN LANDE

Door Joop van Campen.

Dit regiment werd in 1647 opgericht en stond vele jaren ter repartitie van het gewest Stad en Lande (lees: Groningen).

In dit artikel worden de officieren in de rang van majoor t/m kapitein-generaal behandeld voor wat betreft hun militaire loopbaan- en burgerlijke gegevens. Als leidraad dient het boek Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813; H. Ringoir, Den Haag 1981.

Voordat dhr. Ringoir dit regiment benoemde tot het regiment Oranje-Stad en Lande, werd het regiment, zoals gebruikelijk, genoemd naar de bevelvoerende officier. Zo spreken we bijvoorbeeld in 1647 van het regiment Beyma, dat in feite uit één bataljon bestond. Na de reductie van de Staatse militie in 1752 werd dit bataljon het 1ste bataljon van het regiment Oranje-Stad en Lande en Drenthe genoemd. Het 2e bataljon, dat vanaf 1730 de naam Oranje Drenthe kreeg, wordt hier niet uitgewerkt.

Bij overname van gegevens s.v.p. bron vermelden.
Correcties en/of aanvullingen worden op prijs gesteld.
E-mail: j.w.h.vancampen@kpnplanet.nl

Vet gedrukte tekst is ontleend aan genoemd boek Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813; H. Ringoir, Den Haag 1981.

1647 Beyma
1658 Gockinga

1667 Broersma
1673 Tamminga
1681 Losecaet
1704 Alberti
1722 Oranje-Stad en Lande
1752 1e bataljon van het regiment Oranje-Stad en Lande en Drenthe
1795 Gevoegd bij het 2e bataljon van de 6e Halvebrigade (Regiment Nationalen nr. 24)

Kolonels
Kolonels-Commandant
Luitenant-Kolonels

Majoors

Termen/Afkortingen

 

KOLONELS

21-1-1647 Balthasar Beyma.

BIJMA, BALTHAZAR, officier, geb. in de Ommelanden, waarschijnlijk te Faan, mogelijk de zn. van Bonno Bijma en Wibbeltien Brants, overl. Groningen 6-7-1658, tr. Groningen 23-4-1637 (proclamatie Groningen 1-4-1637) Rolina Gruys, geb. Groningen ca. 1620, overl. 9-12-1694, d. v. Hilbrant Gruys, hoofdeling te Feerwerd, Leegkerk en Dorkwerd, lid gezworen meente, lid generaliteits rekenkamer, raadsheer en Willemina Alberda.

Militaire loopbaan: Luitenant-kolonel 23-7-1639 onder kolonel George Frederik Vrijheer van Schwartzenberg en Hohenlansberg in het regiment Oranje-Friesland, kolonel 21-1-1674 van het regiment Beyma (later: Oranje Stad en Lande), gedurende de periode 1647-1658.

Bron: Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981; NL 1961 (jrg. 78).

15-8-1658 Eppo Gockinga.

GOCKINGA, EPPO, officier, als student ingeschreven te Groningen in 9-11-1619, overl. vóór 3-5-1667, zn. van Scato Gockinga, secretaris van Stad en Lande 1595, syndicus van de Ommelanden 1602, mede-oprichter en curator voor de Ommelanden van de Hogeschool te groningen 1614-1641, Gedeputeerde in de Staten-Generaal 1618, mederechter over De Groot en Oldebarnevelt, en Luurdje Edzama, tr. 1e Groningen (huw. voorwaarden 2-9-1630: zijn vader geeft hem 200 caroli gulden jaarlijks) 26-9-1630 Catharina Clant, overl. 22-3-1638, begr. Groningen, d. v. Jan Clant en Bijwe van Besten. Hij tr. 2e (proclamatie Groningen 18 juli; huw. voorwaarden: hij ontvangt 200 gulden jaarlijks en zij 300 gulden jaarlijks) 1640 Clara Eyssinge, weduwe van Harmen Noordhoorn (Nordhorn), luitenant.

Militaire loopbaan: Bij zijn 1e huwelijk in 1630 kapitein, in 1643 was hij kapitein en commandant van de fortresse Bourtange, op 21-1-1647 ontvangt hij commissie als luitenant-kolonel in het regiment van kolonel Balthasar Beyma, en werd 15-8-1658 kolonel over dit regiment na het overlijden van kolonel Balthasar Beyma. Hij werd opgevolgd op 3-5-1667 door kolonel Wigbolt Broersema

Bron: Genealogische & Heraldische Bladen 1906; Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813, H. Ringoir, Den Haag 1981; Archief van de Raad van State 1.01.19, inv. nr. 1527, folio 201 vo.-202 en inv. nr. 1528, folio 133; Staten Archief 14; NL 1985 (jrg. CII).

3-5-1667 Wigbolt Broersma, in 1672 gedeserteerd.

BROERSEMA, WIGBOLT, officier, begr. Den Haag in de Kloosterkerk, zn. van Mello Broersema op Scheltkema, jonker en hoofdeling in Zandeweer, Oldenzijl, en Oosternieland, redger, ontvanger-generaal van de provincie en Abele van IJsselmuden, tr. 1646 (proclamatie Den Haag 2-12-1646) Hendrina Junius, geb. waarschijnlijk Den Haag, begr. Groningen (MK), d. v. Jacob Junius en Oede Hillebrants. Uit het huwelijk zijn 3 zonen bekend, waarvan er 2 jong zijn overleden.
Zoon MELLE JACOB BROERSEMA, ged. Groningen 4-4-1649, ritmeester, door de vijand doodgeschoten bij Neuenhaus, begr. Groningen (MK).

Militaire loopbaan: Edelman van de kamer van Zijne Hoogheid en kapitein ten dienste van de Staat, benoeming tot majoor 16-3-1657, luitenant-kolonel 15-8-1658, kolonel 3-5-1667, regiment Broersma 1667-1673 (later: regiment Oranje Stad en Lande), deserteerde als commandant van Coevorden in 1672.

Bron: NL 1940 (jrg. 58); Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813, H. Ringoir, Den Haag 1981; NAV. 1937 (jrg. 86).

6-9-1673 Sweer Tamminga.

TAMMINGA, SWIER (SWEER), officier, overl. 27-7-1681, zn. van Allard Tamminga en Susanna van der Eese, tr. Lebuina Elisabeth Sloet, dr. van Boldewijn Sloet, rentmeester van Vollenhoven en Margrieta van Rijswijk.

Militaire loopbaan: Majoor 21-3-1654, luitenant-kolonel 14-4-1663 bij het 2e bataljon RN-2; kolonel 6-9-1673 bij het regiment Oranje Stad en Lande. Het regiment wordt naar hem genoemd in de periode 1673 – 1681.

Bron: Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813, H. Ringoir, Den Haag 1981; ANF 1885 (jrg. II); Toegang 1605 Oud Archief van de gemeente Groningen 1594-1815, inv. nr. 549r : Register der tourbeurten m.b.t. benoemingen van officieren en ambtenaren door de Stad of Ommelanden, 1663-1737.

20-11-1681 Hendrik Losecaet.

LOSECAET, HENDRIK, officier, overl. 7-9-1702, geen civiele gegevens bekend.

Militaire loopbaan:
Reeds kapitein in 1668 in het regiment (bataljon B, RN-2) van kolonel Andolf Clant, majoor 12-6-1673 en luitenant-kolonel 26-10-1673 in het regiment (later: Oranje Stad en Lande) van kolonel Sweer Tamminga, die hij 20-11-1681 als kolonel van het regiment (later: Oranje Stad en Lande) met zijn naam opvolgde tot aan zijn dood op 7-9-1702. Hij werd op zijn beurt opgevolgd door kolonel (24-2-1703) Hieronymus Alberti.

Bron:Toegang 1605 Oud Archief van de gemeente Groningen, 1594-1815, inv. nr. 549r Register der tourbeurten m.b.t. benoemingen van officieren en ambtenaren door de Stad of Ommelanden, 1663-1737; Toegang 1 Inventaris van de archieven van de Staten van Stad en Lande, 1594-1798, inv. nr. 1660 Staat van Oorlog 1668; idem inv. nrs. 1668 en 1669 Staat van Oorlog 1674; Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981. N.B. de Politieke Almanak van 1700 geeft als benoemingsdatum voor kolonel 7-1-1682.

24-2-1703 Hieronymus Alberti.

ALBERTI, HIERONYMUS, waarschijnlijk de zn. van Daniel Alberti, der beiden rechten doctor, gezworene van de stad Groningen 1650-1651, drost der beide Oldambten 1653-1679 en Taetke Isbrants, otr. Groningen 23-4-1681, tr. Noordwolde Helena van Dam.

Militaire loopbaan: Kapitein 9-1-1674 in het regiment (bataljon A, RN-2) van kolonel Arend Ludolf Gockinga, majoor 12-12-1696 in hetzelfde regiment nu van Barend Johan van Prott, luitenant-kolonel 24-2-1703 in het regiment (later: Oranje-Stad en Lande) van kolonel Jacob Gruys en kolonel 8-3-1704 van het regiment (later:Oranje-Stad en Lande) van zijn naam. Hij werd opgevolgd door kolonel (15-10-1718) Gerhard Sichterman.

Bron: Index huwelijken Groningen voor 1750 (cd-rom); Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981; HDP, januari 2005, jrg. 12, nr.1; Huwelijksinschrijvingen militairen stad Groningen 1648-1811, deel I (collectie Wolters); Politieke Almanak 1696, 1703 en 1705.

13-10-1718 Willem IV Karel Hendrik Friso Prins van Oranje-Nassau, geboren 1-4-1711, 4-5-1747 kapitein-generaal, overleden 22-10-1751.

Geboren Leeuwarden 1-9-1711, overl. Den Haag 22-10-1751, zn. van Johan Willem Friso en Maria Louise van Hessen-Kassel, tr. 1734 Anna van Hannover, geb. Herrenhausen 2-11-1709, overl. Den Haag 12-1-1759, d.v. Koning George II van Groot-Brittannië. Stadhouder van Friesland 1711-1715, Groningen 1718-1751, Drenthe en Gelderland 1722-1751. De overblijvende vier gewesten besluiten in 1723 daarop plechtig de stadhouderloze regeringsvorm te behouden. In 1729 werd Willem IV meerderjarig, aanvaardt het stadhouderschap in zijn vier gewesten, maar kan noch daar, noch elders iets beginnen tegen de regentenmaatschappij met haar nepotisme, corruptie en ambtenverkoop.

Militaire/politieke loopbaan: Hij werd door het slechte verloop van de Oostenrijkse Successie oorlog (1740-1748) in 1747 algemeen erfstadhouder en kapitein-admiraal-generaal, in de ijdel gebleken hoop dat hij hervormingen in het staatsbestuur zou kunnen doorvoeren. In 1747 besluit Lodewijk XIV de zaak met de Republiek te forceren en laat Löwenthal Staats-Vlaanderen bezetten. Willem IV tot stadhouder uitgeroepen. De reeds begonnen vredesonderhandelingen te Breda worden afgebroken en de Engelse aanvoerder Cumberland en de Nederlandse Waldeck lijden op 1 juli 1747 een nederlaag bij Lafeld (ten noordwesten van Maastricht). In september 1747 moet Bergen op Zoom voor de Fransen capituleren. In 1748 Vrede van Aken. De Zuidelijke Nederlanden keren terug onder Oostenrijks bestuur ; de Staten mogen weer garnizoenen leggen in de ontmantelde barrièresteden, waarvan de militaire betekenis nog slechts gering is. Men kan deze vrede ‘de begrafenis van de Republiek als grote mogendheid’ noemen. In 1750 wordt Lodewijk Ernst van Brunswijk-Wolfenbűttel, veldmaarschalk in het Oostenrijkse leger, aangesteld in dezelfde rang om het Staatse leger wat gevechtskracht terug te geven.

Bron: Hoofdofficieren der Infanterie 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981; Kalendarium, Spectrum 1991; Summa Encyclopedie 1975.

22-10-1751 Willem V Batavus Prins van Oranje-Nassau, geboren 8-3-1748, 8-3-1766 kapitein-generaal, overleden 9-4-1806.

Willem V Batavus, stadhouder van alle Noordnederlandse gewesten (1751-1795), geb. Den Haag 8-3-1748, overl. Brunswijk 9-4-1806, zn. van Willem IV en Anna van Hanover, tr. 1767 Frederika Sophia Wilhelmina van Pruisen. Hij stond achtereenvolgens onder regentschap van zijn moeder en van Lodewijk Ernst, hertog van Brunswijk-Wolfenbűttel. In 1766 wordt Willem V 18 jaar en daarmee volwassen. De Staten-Generaal verzoeken zelf in Wenen of de hertog van Brunswijk nog mag blijven. Deze wil in de toekomst niet het risico lopen verantwoording te moeten afleggen voor zijn adviezen. Brunswijk laat Willem V daarop op 3-5-1766 de Akte van Consulentschap tekenen. Brunswijk belooft hierin de stadhouder met raad te blijven bijstaan. Willem V garandeert dat hij voor zijn adviezen aan niemand anders buiten hemzelf verantwoording schuldig is. Deze situatie duurde tot 1784.

Militaire/politieke loopbaan: 1751-1759. Tijdens de minderjarigheid van Willem V treedt de hertog van Brunswijk op als waarnemend kapitein-generaal. Deze rang dankte hij aan de machtige Willem Bentinck, die in hem een tegenkracht hoopte te vinden voor al te grote Engelse invloed. 1780-1784 Vierde Engelse Oorlog. Doordat de oppermachtige Engelse vloot (122 linieschepen tegen 17 van de Republiek) de zeeën beheerst, wordt aan de Nederlandse handel enorme schade toegebracht. De patriotten geven de schuld van deze gang van zaken aan Willem V en de Oranje partij. In 1782 moet Brunswijk zich terugtrekken naar Den Bosch, waarvan hij gouverneur is, omdat men hem verwaarlozing van de vloot verwijt. In het hele land worden patriotse vrijkorpsen of exercitiegenootschappen opgericht. Er zijn rellen. Frederik II van Pruisen waarschuwt de Staten-Generaal niet de rechten van de stadhouder aan te tasten. Vrede van Parijs in 1784. De hertog van Brunswijk moet het land verlaten, nadat de Akte van Consulentschap bekend is geworden. De Staten van Holland verbieden het dragen van Oranje en besnoeien in 1785 de macht van Willem V als commandant van Den Haag. Willem V vertrekt in september van dat jaar naar Het Loo en vervolgens naar Nijmegen. In augustus 1786 adviseert Frederik Willem II, broer van prinses Wilhelmina, zijn zwager krachtiger op te treden. Prinselijke troepen roepen Hattem, Elburg, Doetinchem en Harderwijk tot de orde omdat ze patriotse sympathieën tonen. De Staten van Holland, Groningen, Overijssel en Zeeland schorsen Willem V daarom als kapitein-generaal. In mei 1887 worden troepen van de stadhouder Willem V bij Vreeswijk teruggeslagen door Utrechtse vrijkorporisten. Op 28-6-1787 wordt prinses Wilhelmina aangehouden bij Goejanverwellesluis door een patriots vrijkorps. Zij vraagt haar broer om hulp. Op 13-9-1787 valt Ferdinand van Brunswijk met 20.000 man troepen de Republiek binnen om verhaal te halen en ontmoet nauwelijks weerstand. Op 18-9-1787 herroepen de Staten van Holland alle besluiten tegen het gezag van de Stadhouder. Op 10-10-1787 capituleert Amsterdam voor de Pruisische troepen. Uit Frankrijk komt geen steun en veel patriotten vluchten naar dat land. Frankrijk verklaart 1-2-1793 de oorlog aan de Republiek en Engeland. De Zuidelijke Nederlanden zijn dan al bezet. Inval van Dumouriez (bij wie zich het Bataafse legioen onder Daendels heeft aangesloten). Hij verovert Breda, maar zijn offensief wordt door van Boetselaar bij Willemstad tot staan gebracht. De Fransen lijden vervolgens op 18-3-1793 een nederlaag bij Neerwinden. Ze ontruimen de Nederlanden.
In 1794 ontplooien de patriotten grote activiteit in de Republiek. In augustus behalen de Franse troepen een overwinning bij Fleurus, daarna bezetten ze definitief de Zuidelijke Nederlanden. Het Franse leger trekt Staats-Brabant binnen. Ook Sluis en Nijmegen worden bezet. December 1794 trekken Franse legers over bevroren rivieren de Republiek binnen onder leiding van Pichegru. Utrecht wordt 16-1-1795 ingenomen door het Franse leger. Op 18-1-1795 vlucht Willem V naar Engeland.

Bron: Hoofdofficieren der Infanterie 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981; Kalendarium, Spectrum 1991; Summa Encyclopedie 1975.

KOLONELS-COMMANDANT

13-10-1718 Gerhard Sichterman.

SICHTERMAN, GERRIT, iur. dr. officier en gouverneur van Grave, ged. Groningen 24-7-1688 (Martinikerk), overl. 11-2-1730, zn. van Galenus Sichterman, majoor, en Margaretha Celos, otr. Groningen 1-6-1709, tr. Groningen 16-6-1709 (Martinikerk/Trommius) Louise Christine Trip, ged. Warffum 8-3-1685, d.v. Louis Trip en Christina Trip. Uit dit huwelijk : een dochter.

Militaire loopbaan :
In 1700 wordt hij voor het eerst vermeld als luitenant onder de prinsengarde van Prins Johan Willem Friso, kapitein 18-11-1709 in het regiment (bataljon A, RN-2) onder kolonel Ludolph Luyrt Ripperda als opvolger van zijn vader, kapitein Galenus Sichterman, die in het najaar 1709 was overleden, majoor 2-5-1712 (Ringoir: 14-6-1712) in het regiment (later: Oranje-Stad en Lande) van kolonel Hieronymus Alberti, ritmeester 6-7-1716 onder het cavalerie regiment van kolonel Frederick Jacob Prins van Hessen Homburgh, luitenant-kolonel 1-3-1717; kolonel 13-10-1718 en in 1728 kolonel-commandant van het regiment Oranje Stad en Lande; 1725 gouverneur van Grave; 27-9-1728 kolonel in het regiment (bataljon A, RN-2) met zijn naam, dat hij tot aan zijn dood op 11-2-1730 zal leiden. Hij wordt opgevolgd door kolonel Berend Baron Lewe van Aduard, die meer dan 30 jaar de bevelvoerende officier zal zijn.

Bron: Academische Rouw, J. Ensink (GBT nr. 31), Groningen 2002; Politieke Almanak 1700, 1710, 1715 en 1717; Officiersboekjes 1725 t/m 1729; Hoofdofficieren der Infanterie 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981; Toegang 1605 Oud Archief van de gemeente Groningen, 1594-1813, inv. nr. 549r Register der tourbeurten m.b.t. benoemingen van officieren en ambtenaren door de Stad of Ommelanden, 1663-1737.

7-9-1728 Otto George Veldtman.

VELDTMAN, OTTO GEORG, officier, geb. Groningen 28-1-1685, ged. Groningen 29-1-1685 (Nieuwe Kerk), gesneuveld bij Raucoux (België: tussen Luik en Maastricht) 11-10-1746, zn. van Hendrik Feckens Veldtman, raadsheer en Clara Berlinckhoffs, otr. Groningen 28-1-1708, tr. ald. 12-2-1708 (Martinikerk/Bieruma) Willemina Robers, ged. Groningen 16-7-1686 (Martinikerk), overl. Groningen 17-5-1745, d.v. Johannes Robers en Aeltien Busch. Uit hun huwelijk sproten 11 kinderen, waarvan het 2e kind is Jan Abraham Veldtman, luitenant-kolonel. De meeste kinderen overleden op zeer jonge leeftijd.

Militaire loopbaan: Kapitein Jacob Junius overleed in augustus 1707, wordt opgevolgd 30-9-1707 als kapitein door Otto George Veldtman in het regiment (bataljon A, RN-2) van kolonel Ludolph Luyrt Ripperda. In de Politieke Almanak van 1717 wordt als benoemingsdatum tot kapitein 5-10-1707 vermeld. Majoor 1-3-1717, luitenant-kolonel 15-10-1718 in het regiment (later: Oranje-Stad en Lande) van Willem IV Karel Hendrik Friso, Prins van Oranje-Nassau, gedirigeerd door kolonel-commandant Gerhard Sichterman, Otto wordt kolonel-commandant van het regiment Oranje Stad en Lande van 7-9-1728 tot 7-11-1739. Dan wordt hij opgevolgd door een zoon van zijn oudste broer Hendrik George Veldtman. Otto wordt kolonel 13-11-1739 van de lijfcompagnie van het regiment (bataljon B, RN-2) met zijn naam. Generaal-majoor in hetzelfde regiment 1-1-1742. Op 11-10-1746 sneuvelde hij bij Rocoux in de Oostenrijkse Successie Oorlog. Na zijn door werd hij opgevolgd door kolonel Hendrik George Veldtman.
Het 5e kind uit Otto’s huwelijk: Alegonda, ged. Groningen 1-9-1716 (Martinikerk), otr. Groningen 8-8-1739, tr. Groningen 30-8-1739 (A-kerk) Henrik Gockinga, raadsheer en admiraliteit te Harlingen, ged. Groningen 31-8-1710 (Martinikerk), begr. Groningen oktober 1791, zn van Scato Gockinga en Richardina Ludolphi. Uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren, waarvan het 4e kind was Otto Georg Gockinga, luitenant-kolonel.(hij wordt echter niet vermeld in Ringoir).

Bron: Academische Rouw, J. Ensink (GBT nr. 31), Groningen 2002; Hoofdofficieren der Infanterie 1568-1813 H. Ringoir, Den Haag 1981; Politieke Almanak 1707, 1717; Officiersboekjes 1725 t/m 1746; ANF 1901 (jrg. 14; geslacht Veldtman); Register huwelijksinschrijvingen militairen stad Groningen 1648-1811, deel I (collectie Wolters).

7-11-1739 Hendrik George Veldtman.

VELDTMAN, HENRIC GEORG, officier bij de infanterie, ged. Groningen 20-10-1702, overl. omstreeks 1757, zn. van Ficko Veldtman, commies provinciaal en Cornelia van Hulten, otr.(1) Groningen 25-2-1730 Anna Lammina van Gesseler, ged. Vlagtwedde 25-5-1710, overl. augustus 1732, d.v. Ernestus Wilhelmus van Gesseler, o.m. richter van Westerwolde en Lammina Appius. Uit dit huwelijk: geen kinderen bekend. Otr.(2) Groningen 8-8-1739, tr. Groningen 30-08-1739 (Akerk/Th. Themmen) Beerta Elizabeth Gockinga, ged. 5-12-1711 (Martinikerk), overl. na 12-9-1759, d.v. Scato Gockinga,
o.m. president krijgsgericht en Richardina Ludolphi. Uit dit huwelijk: een zoon.

Militaire loopbaan: Luitenant 28-11-1725 in de compagnie van kapitein Johan Loman in het regiment (bataljon B, RN-2) van generaal-majoor Johan Wichers, kapitein 7-9-1728 in het regiment (bataljon A, RN-2) van kolonel Gerhard Sichterman, majoor 5-9-1737 in het regiment (bataljon B, RN-2) van generaal-majoor Johan Wichers. Geen luitenant-kolonels benoeming gevonden. Kolonel-commandant 7-11-1739 van het regiment Oranje-Stad en Lande, brigadier van hetzelfde regiment 1-1-1742, 16-5-1747 luitenant-generaal in het regiment (bataljon B, RN-2) met zijn naam. Na de reductie van de Staatse militie in 1752 is hij luitenant-generaal in het 2e bataljon van luitenant-generaal Berend Baron Lewe van Aduard. In 1758 wordt hij opgevolgd door luitenant-generaal Joost Lewe.

Bron: Academische Rouw. J. Ensink (GBT nr. 31), Groningen 2002; Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981; Officiersboekjes 1726 t/m 1757.

25-11-1746 Hendrik Jan Trip, 5-4-1754 generaal-majoor, 24-8-1772 luitenant-generaal.

TRIP, HENDRIK JAN, officier en gouverneur van Coevorden, ged. Groningen 25-01-1715, overl. 03-02-1789, zn van Scato Trip, rentmeester en raadsheer te Groningen, lid Staten Generaal voor Groningen, lid van de Raad van State en Maria Lant, otr. Groningen 20-06-1739, tr. Groningen 12-07-1739 (Martinikerk/ van Velzen) Anna Siccama, geb. Groningen 14-01-1721, ged. Groningen 15-01-1721, overl. Groningen 11-05-1814, d.v. Harko Hilarius Siccama en Rolina Maria Wolters.

Militaire loopbaan: Kapitein 10-9-1734 in het regiment (bataljon B, RN-2) van kolonel Otto George Veldtman, geen benoeming tot majoor gevonden, luitenant-kolonel en kolonel-commandant 25-11-1746 in het regiment Oranje-Stad en Lande, generaal-majoor 5-4-1754 in regiment Oranje-Stad en Lande en Drenthe, gouverneur van Coevorden in 1770, luitenant-generaal 24-08-1772 in hetzelfde regiment. Hij wordt voor het laatst vermeld in 1779.

Bron: Academische Rouw. J. Ensink (GBT nr. 31), Groningen 2002; NP 1963 (jrg. 49); Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981; Officiersboekjes 1746 t/m 1779.

9-7-1751 Charles Jacob van Nijvenheim.

NEUKIRCHEN, genaamd NIJVENHEIM (NIEUWENHEIM), CAREL JACOB, BARON VAN, officier, geb. 15-12-1710, overl. Groenlo 5-9-1783, zn. van Wolter Godfried van Neukirchen, genaamd Nijvenheim, Heer van Driesberg, Kessel, Mook en de Musschenberg, generaal-majoor te paard in statendienst, directeur van de Kleefse ridderschap en Albertina Tengnagell, tr. 14-8-1737 Antoinette van Lynden, overl. 14-10-1765, d.v. Bernhard Jan Baron van Lynden, Heer van Leeuwenberg en Clinckenborg, ambtsjonker van Voorst en Johanna Wilhelmina Lewe van Aduard, vrouwe van Cantens, Clinckenborg etc.

Militaire loopbaan: Kapitein 5-8-1734 onder kolonel en brigadier Hendrik George Veldtman, groot majoor van Groningen, luitenant-kolonel 12-12-1747 onder kolonel-commandant Hendrik Jan Trip, idem kolonel 9-7-1751.
Na de reductie van Staatse troepen in 1752 komt hij voor in het 1ste bataljon van het regiment Oranje-Stad en Lande en Drenthe. Ringoir vermeldt hem als kolonel-commandant, maar in de officiersboekjes wordt hij alleen als kolonel aangeduid. Voor het laatst wordt hij vermeld in het officiersboekje van 1772.

Bron: NA 1906 (jrg. 4); Officiersboekjes 1743 t/m 1772; Genealogische & Heraldische Bladen 1909 (genealogie Lewe); Hoofdofficieren van de Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981.

8-7-1779 Ulrich Willem Polman Gruys, 10-1-1794 generaal-majoor.

GRUYS, ULRICH WILLEM POLMAN, officier, geb. Tammingahuizen Wittewierum 8-3-1730, ged. 12-3-1730, zn. van Berendt Gruys, kapitein en Ida Johanna Polman otr. Groningen 5-10-1771, tr. Drempt (Gelderland) 23-10-1771 met Eleonora Frederica van Raders van Doesburg, geb. Leiden 29-12-1739, overl. Groningen 28-9-1811, dr. van Christopher Ernst van Raders en Wilhelmina Johanna von Grotthaus. Attestatie van Doesburg 30-9-1771. Attestatie gepasseerd.

Militaire loopbaan: Vaandrig 1747, luitenant 1755, majoor 28-4-1768 in het 2e bataljon Oranje-Stad en Lande en Drenthe onder kolonel-commandant Boldewijn Jacob Baron Mulert tot de Leemkuil, luitenant-kolonel 22-8-1774 in het 1ste bataljon van het regiment Oranje Stad en Lande en Drenthe, idem als kolonel-commandant 8-7-1779, idem generaal-majoor 10-1-1794.

Bron: Huwelijksinschrijvingen militairen Stad Groningen 1648-1811, deel II (collectie Wolters); Officiersboekjes 1768 t/m 1794; Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981; NL 1961 (jrg.78, genealogie Gruys).

 

LUITENANT-KOLONELS

21-1-1647 Eppo Gockinga.
Zie onder kolonels.

15-8-1658 Wigbolt Broersema.
Zie onder kolonels.

7-5-1667 Arent Ludolf Gockinga.

GOCKINGA, ARNOLDUS LUDOLPHUS, officier, commandant van Emden en voorzitter van de krijgsraad, overl. 26-5-1686, zn. van Helena Gockinga en Ludolphus Henrici, otr. Groningen 5-6-1652 met Judith Iddekinge, d.v. Tobias Iddekinge en Hylka Northoorn.

Militaire loopbaan: Majoor 2-3-1666 in het regiment (later: Oranje-Stad en Lande) van kolonel Eppo Gockinga; luitenant-kolonel 7-5-1667 in hetzelfde regiment nu onder kolonel Wigbolt Broersma. Daarna kolonel 6-9-1673 in het regiment met zijn naam (later: bataljon A, RN-2), met een traktement van 300 caroli gulden per maand. In 1686 is zijn compagnie in dit regiment 110 koppen (manschappen en officieren) sterk. Kort na zijn overlijden wordt hij opgevolgd door kolonel Jacob Groothuys 6-7-1686 door de Ommelanden genomineerd en pas in 1693 door kolonel (19-6-1686) Barend Johan van Prott. Jacob Groothuys wordt door Ringoir in het geheel niet vermeld. Er is dus een duidelijke discrepantie tussen de Staten van Oorlog en datgene wat Ringoir vermeldt in Hoofdofficieren der Infanterie.
Uit dit huwelijk: 8 kinderen; waarvan het 3e kind:
GOCKINGA, TOBIAS, luitenant, ged. Groningen 13-8-1673 (A-kerk), gesneuveld bij Gènève.

Bron: Academische Rouw, J. Ensink (GBT nr. 31), Groningen 2002; Toegang 1 Archieven van de Staten van Stad en Lande 1594-1798, inv. nr. 1660 Staat van Oorlog 1668; idem inv. nr. 1685 Staat van Oorlog 1687; idem inv. nr. 1692 Staat van Oorlog 1693; Toegang 1605 Oud Archief van de gemeente Groningen, 1594-1815, inv. nr. 549r Register der tourbeurten m.b.t. benoemingen van officieren en ambtenaren door de Stad of Ommelanden, 1663-1737.

26-10-1673 Hendrik Losecaet.
Zie onder kolonels.

28-11-1681 Gerlach Verruci van Schultinge.

Kapitein Gerlacius Verruci kocht samen met zijn zwager kapitein Hendrik Steenhuisen de borg Schultinga (onder Bedum) in 1674 publiekelijk na de dood van Lucretia van Isselmuden. De borg had 40 grazen land en bijbehorende rechten. Gerlacius was gehuwd met Dorothea van Walta, d.v. Sybren van Walta, kapitein en majoor en Sjuck van Humalda. Hun zoon Sijbrand Walta Verrucii erfde de borg in 1695. Deze verkocht Schultinga in 1726 aan Johan Lewe van Middelstum.

Militaire loopbaan: Volgens haar Hoog Mogende (lees: Staten-Generaal) resolutie van 7-3-1671 werden er 10 nieuwe compagnieën te voet gelicht o.a. die van kapitein Gerlach Verruci op papier 100 koppen sterk. In 1673 diende hij als kapitein in het regiment (bataljon A, RN-2) van luitenant-generaal Karel Rabenhaupt Baron van Sucha. In 1674 diende hij als kapitein in het regiment (later: Oranje-Stad en Lande) van kolonel Sweer van Tamminga. Majoor 6-6-1677 in hetzelfde regiment onder genoemde kolonel. Luitenant-kolonel 28-11-1681 in hetzelfde regiment onder kolonel Hendrick Losecaet. Hij wordt voor het laatst vermeld in de Politieke Almanak van 1694.

Bron: Navorscher 1853 (jrg.3); Genealogische & Heraldische Bladen 1906; De Ommerlander Borgen en Steenhuizen. W.F. Formsma e.a., Assen 1973; Toegang 1. Inventaris van de Staten van Stad en Lande, 1594-1798, inv. nr. 1667 Staat van Oorlog 1673; idem inv. nrs. 1668 en 1669 Staat van Oorlog 1674; idem inv. nr. 1681 Staat van Oorlog 1683; Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981; Politieke Almanak 1694.

17-1-1695 Jacob Gruys.

GRUYS, JACOB, officier, geb. circa 1649, overl. Groningen 24-9-1705 (55 jaar), begr. Groningen 29-9-1705, zn. van Hilbrant Gruys, jonker en hoofdeling te Lellens, Stedum, Uithuizermeeden en Sebaldeburen, curator der universiteit namens de Ommelanden 1653, 1656, schepper in de Winsumer- en Schaphalsterzijlen en Geertruid Horenken, tr. in 1671 (proclamatie te Groningen 7-10-1671) Swana Alegonda van der Merwede, geb. circa 1648, overl. Groningen 29-10-1721 (72 jaar), d.v. Daniel van der Merwede en Helena van Isselmuden.

Militaire loopbaan: Als kapitein in het regiment (bataljon A, RN-2) onder luitenant-generaal Karel Rabenhaupt, Baron van Sucha hielp hij in 1673 mee aan de herovering van Coevorden; majoor 9-9-1689 (Ringoir: 16-4-1692) in het regiment (later: Oranje-Stad en Lande) van kolonel Hendrik Losecaet, luitenant-kolonel 17-1-1695 in hetzelfde regiment onder genoemde kolonel, kolonel 7-2-1703 (Ringoir: geen vermelding) in hetzelfde regiment met zijn naam. Hij werd na zijn dood opgevolgd door kolonel (8-3-1704) Hieronymus Alberti.

Bron: NL 1961 (jrg. 78); Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981; Toegang 1 Inventaris van de archieven der Staten van Stad en Lande 1594-1798, inv. nr. 1673 Staat van Oorlog 1677; Politieke Almanak 1694, 1695 en 1703.

24-2-1703 Hieronymus Alberti.
Zie onder kolonels.

8-3-1704 Frans Casimir Junius

JUNIUS, FRANCISCUS, CASIMIR, officier, ged. Groningen 19-8-1660, overl. februari 1712, zn. van Dr. Franciscus Junius en Dewertien van Heeck, otr. Groningen 1690 (proclamatie 29-11-1690; kapitein Ayckema verklaart, dat het kind van kapitein Keller bij vrouw Barbara Ayckema in echte verwekt in deze provincie geen vaderlijke goederen heeft) Barbara Ayckema, dr. van Albert/Allardt Ayckema, kapitein en Eva van Laer, weduwe van kapitein Gerard Keller (tr. Lieroord vóór 1677), p.q. de Heer kapitein Allhardt Ayckema als vader.
Uit haar 1e huwelijk had zij een dochter en uit haar 2e huwelijk een zoon.

Militaire loopbaan: Als luitenant voorkomend in 1686, kapitein 26-5-1690 onder het regiment (bataljon B, RN-2) van Zijne Vorstelijke Doorluchtigheid , veldmaarschalk de Heer prins Hendrik Casimir II vorst van Nassau, luitenant-kolonel 8-3-1704 (eed op de commissie 21-4-1704) in het regiment (later: Oranje-Stad en Lande) van kolonel Hieronymus Alberti, idem in hetzelfde regiment kolonel in 1711.

Bron: NL 1956 (jrg. 73); Register huwelijksinschrijvingen militairen Stad Groningen 1648-1811, deel I (collectie Wolters); Toegang 1 Inventaris van de archieven van de Staten van Stad en Lande 1594-1798, inv. nr. 1715 Staat van Oorlog 1711; Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. R. Ringoir, Den Haag 1981; Toegang 1.01.19 Archief van de Raad van State, toegang 1.01.39 Chronologische lijst van eedafleggingen van officieren van het Staatse leger 1700-1704 op hun door de Staten-Generaal gegeven commissie. Door generaal-majoor J. G. Kist, 1928.

20-12-1704 Willem van Ewssum

EW(ES)SUM, WILLEM, VAN, heer van Mensinge tot Roon en Saaxumborg, overl. Bergen 22-10-1709, tr. Oldehove 24-3-1704 (proclamatie Groningen 22-3-1704) Anna Maria Elisabet Ripperda, geb. circa 1683, overl. 4-7-1749 (66 jaar), d. v. Ludolph Luirt Ripperda van Winsum, brigadier/regimentscommandant Nationalen nr. 2 van 1703-1722 en Maria Isabella van Deest. Met belasting tot Roon en Oldehove.

Militaire loopbaan : Kapitein 17-12-1694 in het regiment (bataljon A, RN-2) van kolonel Barent Jan Van Prott, later onder kolonel Ludolph Luyrt Ripperda. In 1700 in het regiment (later: Oranje-Stad en Lande) van kolonel Hendrik Losecaet, majoor 24-2-1703 in het regiment (later: Oranje-Stad en Lande) van kolonel Hieronymus Alberti, luitenant-kolonel 20-12-1704 in hetzelfde regiment , gewond bij het beleg van Bergen in Henegouwen 17-10-1709, overl. 22-10-1709.

Bron: Index huwelijken Groningen voor 1750 (cd-rom); Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981; NL 1941 (jrg 59); Register huwelijksinschrijvingen militairen stad Groningen 1648-1811, deel I (collectie Wolters); Toegang 1. Inventaris van de archieven van de Staten van Stad en Lande 1594-1798, inv. nr. 1704 Staat van Oorlog 1702;
Register huwelijksinschrijvingen militairen in de provincie Groningen 1648-1811, in het bijzonder van de gereformeerde gemeente Oldenhove 1660-1811 (collectie Wolters); Heraut 1901 (jrg. 5); Politieke Almanak 1700 en 1705; Toegang 1.01.19 Archief van de Raad van State, toegang 1.01.19 Chronologische lijst van eedafleggingen van officieren in het Staatse leger 1700-1704 door generaal-majoor J. G. Kist, 1928.

21-3-1710 Menzo Adolf IJsinck
Geen nadere gegevens bekend.

1-3-1717 Gerhard Sichterman.
Zie onder kolonels-commandant.

15-10-1718 Otto George Veldtman.
Zie onder kolonels-commandant.

7-9-1728 Reint Lewe.

LEWE, REINT, officier, geb. 1694, gesneuveld Bergen op Zoom 1-9-1747, bij een uitval tegen de Fransen tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog, zn. van Reint (Jan) Lewe, heer van Middelstum en Helena Clant.

Militaire loopbaan: Van vaandrig opgegaan tot kapitein op 20-1-1717, benoemd door de Heren van het Hunsingo Kwartier en betaalde daarvoor f. 5100,-- in het regiment (later: Oranje-Stad en Lande) van kolonel Hieronymus Alberti, majoor 17-3-1722 in het regiment (later: Oranje-Stad en Lande) van kolonel Gerhard Sichterman, luitenant-kolonel 7-9-1728 in het regiment (later: Oranje-Stad en Lande) van kolonel-commandant Otto George Veldtman, kolonel-commandant 31-3-1745 regiment (bataljon A, RN-2) van generaal-majoor Berend Baron Lewe van Aduard, later is hij kolonel-commandant van Bergen op Zoom.

Bron: Genealogische en Heraldische bladen 1909 (genealogie Lewe); Toegang 2 Ommelander Archieven, inv. nr. 587 Ommelander kwitantieboek van de aequivalenten (1714-1748); Toegang 1605 Oud Archief van de gemeente Groningen, 1594-1815, inv. nr. 549r Register der tourbeurten m.b.t. benoemingen van officieren en ambtenaren door de Stad of Ommelanden, 1663-1737; Hoofdofficieren der Infanaterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981; Officiersboekjes 1725 t/m 1746.

7-11-1739 Hendrik George Veldtman.
Zie onder kolonels-commandant.

31-3-1746 Willem Alberda.

ALBERDA, WILLEM, officier, zn. van Onno Tamminga van Alberda, heer van Nyenstein en Josina Peternella Clant, ongehuwd, arbiter der Ommelanden, hoveling op Rensema, lid Staten-Generaal, curator en meesterknaap van het provinciaal jachtgericht, geb. Rensema/ Uithuizermeeden, ged. Uithuizermeeden 29-6-1710, overl. 25-2-1786, begr. Groningen 3-3-1786.

Militaire loopbaan: Vaandrig bij de cavalerie; ging later over naar de infanterie. Kapitein 15-2-1731 in het regiment (bataljon A, RN-2) van kolonel Berend Baron Lewe van Aduard, majoor 21-4-1741 majoor in hetzelfde regiment onder dezelfde kolonel. In 1743 gaat hij als majoor over in het regiment (later: Oranje-Stad en Lande) van kolonel en brigadier Hendrik George Veldtman. Lag tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog in 1745 aan de Rijn, luitenant-kolonel 31-3-1746 in hetzelfde regiment en kolonel. In 1750 wordt hij voor het laatst vermeld in de officiersboekjes als luitenant-kolonel met benoemingsdatum 8-11-1745 in hetzelfde regiment onder kolonel-commandant Hendrik Jan Trip. Zei rond 1754 de dienst vaarwel. Was afkerig van weelde. Oprecht gelovig man. Hield er van op zijn goed zijn landerijen te bewerken.

Bron: Academische Rouw, J. Ensink (GBT nr. 31), Groningen 2002; Officiersboekjes 1731 t/m 1750; Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981.

25-11-1746 Hendrik Jan Trip.
Zie onder kolonels-commandant.

27-3-1751 Gosse Bennema, doet in juli 1771 vrijwillig afstand.

BENNEMA, GOSSE, officier, ged. Noordhorn 15-3-1716, zn. van Henricus Bennema en Nieske Feringa, tr. Groningen circa 1742 Dina Geertruida Hulsebos.
In de periode 1743-1761 liet het echtpaar 9 kinderen dopen in de stad Groningen en daarna nog 2 in 1764 en 1766 te Delfzijl.

Militaire loopbaan: Gosse Bennema werd 7 aug. 1741 kapitein onder het regiment (bataljon B, RN-2) van kolonel Otto George Veldtman. Hij betaalde kort voor zijn aanstelling het aequivalent ( = een som geld voor het verkrijgen van een bepaalde functie) van 6600 caroli gulden aan de Heren van het Westerkwartier.
In het officiersboekje van 1746 wordt vermeld dat hij majoor 31-3-1746 werd in genoemd regiment, maar kort daarna overgeplaatst naar bataljon A van het regiment Oranje-Stad en Lande onder commandant-kolonel en brigadier Hendrik George Veldtman. In hetzelfde regiment, maar nu onder kolonel-commandant, later luitenant-generaal Hendrik Jan Trip werd hij op 27 maart 1751 luitenant-kolonel. Het officiersboekje van 1773 vermeldt dat hij in juli 1771 vrijwillig afstand heeft gedaan.
Op 10 maart 1762 werd hij benoemd tot commandeur, majoor en boomsluiter te Delfzijl.
In 1774 en 1775 fungeerde hij nog als voorzitter van de krijgsraad binnen de fortresse Delfzijl

Bron: Hoofdofficieren der Infanterie 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981; Toegang 2 Archieven van de Ommelanden, inv. nr. 587 Ommelander kwitantieboek der aequivalenten 1714-1748; Officiersboekjes 1741 t/m 1773; Toegang 2 Archieven van de Ommelanden, inv. nr. 986 Staatsresoluties 1762-1764 van het syndicaal van de Ommelanden; Toegang 139 Krijgsrecht en krijgsraad (HJK), inv. nr. 12 crimineel protocol 1772-1776.

23-7-1751 Gellius Joseph Pathuys.

PATHUIS, GELLIUS JOSEPHUS, officier, ged. Leeuwarden (statie Vleesmarkt) 25-7-1695, overl. Groningen enige dagen voor of op 17-1-1785, zn. van Gerlacus Jacobus Pathuis en Cornelia Bruinsma, tr. Lingen (otr. Lingen 13-10-1724) Johanna Cornelia Meyknecht, geb. Lingen 12-11-1701, overl. Groningen enige dagen voor of op 19-2-1776, dr. van Nicolaas Meyknecht en Johanna Cornelia Canter. Uit dit huwelijk tenminste 12 kinderen (geen militairen). Kocht zijn woonhuis in de Brugstraat, Zuidzijde 20-1-1733 en dit huis werd verkocht 7-12-1803. Hij was medeoprichter en een van de zes directeuren van de Grote Sociëteit te Groningen 1-11-1765, werd in 1768 geportretteerd door F.C. de Hosson.

Militaire loopbaan: Reeds luitenant (benoemingsdatum 19-12-1714) in het regiment (bataljon B, RN-2) van kolonel Johan Wichers, toen hij op 17-12-1717 het recht van nakoop op Oosterhuysen liet gelden; in 1724 luitenant in het regiment cavalerie van Hessen-Homburg onder kolonel Warmold Ackema van Maneel; kreeg 20-3-1725 (volgens officiersboekjes 15-3-1725) een commissie als kapitein in het regiment van kolonel Karel Hendrik Friso, Prins van Oranje-Nassau, stadhouder Willem IV (eed 12-4 1725), onder kolonel Gerhard Sichterman, welke commissie de Raad van State verleende naar aanleiding van een missive van de Staten van Stad en Lande, ging daarmee naar de infanterie over; in garnizoen te Grave tot in 1731, vervolgens te Bourtange 1731-1737, en te Nieuwe Schans in 1744; luitenant-kolonel 27-3-1751 (volgens Ringoir 23-7-1751) in het regiment (Oranje-Stad en Lande) onder kolonel Hendrik Jan Trip, wordt voor het laatst in 1771 vermeld in de officiersboekjes.

Bron: Politieke Almanak 1717 en 1724; Officiersboekjes 1725 t/m 1771; NL 1949 (jrg.66); Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981; Toegang 1605 Oud Archief van de gemeente Groningen, 1594-1815, inv. nr. 549r Register der tourbeurten m.b.t. benoemingen van officieren en ambtenaren door de Stad of Ommelanden, 1663-1737.

28-4-1768 Essias Storm de Grave.

STORM DE GRAVE, ESSAIAS, ged. Batavia 18-02-1731, begr. Groningen 01-07-1769, nam 20-10-1768 de naam Storm de Grave aan, zn. van Martinus Storm, geb. Amboina 20-11-1698, secretaris van de Indische regering729, landrost van Batavia 1731, gouverneur van Ternate 1735-1739 en Jacoba Elisabeth Dubbeldecop, d. v. Jacob Willem Dubbeldecop en Elisabeth de Grave, tr. Nerderhorst den Berg 01-12-1758 Charlotte Wilhelmina van Lintelo, geb. Zutphen 15-11-1733, overl. Hattum 06-07-1766, overluid 10-07-1766, d.v. Arnold Willem Tyman en Elisabeth Louise des Villates.

Militaire loopbaan: Kapitein 27-3-1751 in het regiment ( Oranje-Stad en Lande) onder kolonel-commandant Hendrik Jan Trip. In 1760 kapitein-commandant in hetzelfde regiment met dezelfde benoemingsdatum, majoor 29-07-1766 in hetzelfde regiment onder generaal-majoor Hendrik Jan Trip, luitenant-kolonel 28-04-1768 in hetzelfde regiment en dezelfde generaal-majoor.

Bron: NP 1917 (jrg. 6, genealogie Storm de Grave; Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981; Officiersboekjes 1751 t/m 1769.

22-8-1774 Ulrich Willem Polman Gruys.
Zie onder kolonels-commandant.

 

MAJOORS

15-5-1650 Andolf Clant.

CLANT, ALEF (ANDOLF), officier, jonker, hoofdeling tot Leermens, Rijp, Eenum en ’t Zandt, geb. ca. 1610, ingeschreven als student te Groningen 21-9-1630 en na enige tijd verwisselde hij de toga voor het zwaard, zn. van Eilco Clant, Heer van Nittersum tot Stedum, Gedeputeerde van de Ommelanden, lid Staten-Generaal, lid van de Raad van State, Gecommitteerde in de Rekenkamer van de Generaliteit en Willemina Hinckaerts, otr. Groningen 3-11-1638 Jkvr. Margretha Polman, d.v. Anton Polman tot Nyenhave onder Ruinen en Gesina Alberda. Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen bekend. Het 2e kind Eilco Clant werd majoor te paard en commandant van Deventer, het 4e kind Willemina huwde Laelius Lycklama, ritmeester, heer op Boekstede op Sebaldeburen in de Ommelanden.

Militaire loopbaan: Luitenant 27-8-1637, commandant 18-3-1639 van een vendel van 150 voetknechten en dat was nog zo in 1644, sergeant-majoor 23-11-1650 (Ringoir:15-12-1650) in het regiment van kolonel Balthasar Beyma (later: Oranje-Stad en Lande), luitenant-kolonel 16-3-1657 in het regiment (bataljon B, RN-2) van kolonel Wigbolt van Isselmuiden, kolonel 13-3-1663 (Ringoir: 7-11-1663) van een regiment (bataljon B, RN-2) met zijn naam totdat hij 4-1-1673 werd opgevolgd door kolonel Karel Rabenhaupt Baron van Sucha.

Bron: Genealogische & Heraldische Bladen 1909; Hoofdofficieren van de Infanterie van 1568 – 1813. H. Ringoir, Den Haag 1981; ANF 1905 (jrg. 17).

16-3-1657 Wigbolt Broersema.
Zie onder kolonels.

15-8-1658 Hendrik van der Wenge.

WENGE, HENDRIK VAN DER, officier, majoor 15-8-1658.
Geen nadere gegevens bekend.
Bron: Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981.

2-3-1666 Arent Ludolf Gockinga.
Zie onder luitenant-kolonels.

7-5-1667 Eger van Tamminga.

TAMMINGA, EGER, officier, zn. van Onno Tamminga tot Bellingeweer en Cecilia Eger Beninga, tr. Eilco/ Eilka Clant, d.v. Eilco Clant van Stedum en Willemina Hinckaert.

Militaire loopbaan: Kapitein vóór 1667, majoor 7-5-1667. Idem in 1668 heeft hij 46 voetknechten, in 1672 heeft hij een compagnie met 50 voetknechten in het regiment (later Oranje-Stad en Lande) van kolonel Wigbolt Broers(e)ma. In 1673 diende hij als majoor met 89 voetknechten in het regiment (later: bataljon A, RN-2) van luitenant-kolonel Arent Ludolph van Gockinga. In 1674 komt hij niet meer voor op de Staat van Oorlog.

Bron: Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981; ANF 1885 (jrg. II); Toegang 1. Inventaris van de archieven van de Staten van Stad en Lande, 1594-1798, inv. nr 1665 Staat van Oorlog 1671; idem, inv. nr. 1666 Staat van Oorlog 1672; idem, inv. nr. 1667 Staat van Oorlog 1673; idem, inv. nrs. 1668 en 1669 Staat van Oorlog 1674.

12-6-1673 Hendrik Losecaet.
Zie onder kolonels.

5-9-1673 Herman Gruys.

GRUYS (GRUIS), HERMAN / HERMEN, jonker, officier, ge. Groningen ca. 1620, overl. in november 1679, tr. (1) Groningen 18-7-1651 (proclamatie 10 mei; huwelijkscontract 2 mei) Clara Aldringa, overl. vóór 1663, d.v. Wigbolt Aldringa en Margaretha Gruys, tr. (2) Wirdum 27-3-1663 (proclamatie Groningen 7 maart; attestatie 24 maart; huwelijkscontract 5 maart) Helena Wicheringe, geb. Den Haag 27-1-1624, d.v. Bartolt Wicheringe en Helena Horenken en weduwe Joachim Canter.

Militaire loopbaan: Luitenant van een compagnie te voet , in 1663 kapitein, idem in 1668 als kapitein van een compagnie met 46 koppen in het regiment (later Oranje-Stad en Lande) van kolonel Wigbolt Broersema, kapitein in 1670 van een compagnie van 50 voetknechten in het regiment van kolonel Andolf Clant (bataljon B, RN-2), majoor 5-9-1673 van een compagnie met 89 koppen in het regiment (later Oranje-Stad en Lande) van kolonel Sweer Tamminga. Harmen verdiende als majoor in 1674 per heremaand 80 caroli gulden, luitenant-kolonel 20-5-1678 (Ringoir: 15-2-1677) in het regiment (bataljon B, RN-2) van stadhouder en kolonel Hendrik Casimir II, vorst van Nassau. Hij verdiende 80 caroli gulden en het majoors traktement bedroeg 60 caroli gulden.

Bron: Register huwelijksinschrijvingen militairen stad Groningen 1648-1811, deel I (collectie Wolters), Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981; NL 1961 (jrg. 78); Toegang 1. Inventaris van de archieven van Stad en Lande 1594-1798, Staat van Oorlog 1668, inv. nr. 1666; idem Staat van Oorlog 1670, inv. nr. 1663; idem Staat van Oorlog 1674, inv. nrs. 1668 en 1669; idem Staat van Oorlog 1679, inv. nr. 1677.

6-6-1677 Gerlach Veruci van Schultinge.
Zie onder luitenant-kolonels.

1-1-1682 Feyo Sickinghe.

SICKINGHE, FEYO, officier, ged. Groningen 22-10-1654, zn. van Jonker Feyo (Feije) Sickinghe, burgermeester van Groningen en Sophia van Echten, woonachtig in S. Jo[ann]is straat, tr. Zuidwolde 20-9-1680 Elisabeth Tamminga, d.v. Onno Tamminga, Heer van Luidema en Elisabeth Rengers, weduwe van Evert Lewe en Egbert Horenken tot Dijksterhuis.

Militaire loopbaan: Majoor 1-1-1682 in het regiment (later: Oranje Stad en Lande) van kolonel Hendrik Losecaet, luitenant-kolonel 19-7-1686 in het regiment van kolonel Barend Johan Prott (bataljon A, RN-2). Komt voor het laatst voor in de Politieke Almanak van 1696.

Bron: NA 1907 (jrg. 5); Politieke Almanak 1696; Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813 H. Ringoir, Den Haag 1981; Politieke Almanak 1694 t/m 1696; Doopboek Hervormde gemeente Groningen 1651-1675 (kaartsysteem Groninger Archieven).

3-3-1683 Rempt ten Ham van Holtzappel.

HAM VAN HOLTZAPPEL, REMBT TEN, officier, ged. Groningen 23-5-1655, overl. ca. 1710, zn. van Rembt ten Ham, jonker en hoofdeling op Dijkumborg, Clinckema en Garsthuizen, kapitein, en Anna Beerta van Ewsum, tr. (proclamatie Groningen 18-12-1680 Anna Elisabeth barones van Holtzapfel, ged. Groningen 29-4-1663, overl. na 22-11-1705, d.v. Adolph van Holtzapfel, heer op de Blauwborg, jonker en hoofdeling in het halve Ampt, erfschepper van Winsumer en Schaphalsterzijlen en Lucretia de Sighers.

Militaire loopbaan: Bij zijn huwelijk in 1680 was hij kapitein-luitenant van de lijfcompagnie van de Heer Prins Hendrick Casimir van Nassau. Majoor 13-11-1690 [idem majoor 3-3-1683 in het regiment (later: Oranje-Stad en Lande) van kolonel Hendrik Losecaet] in het regiment (bataljon B, RN-2) van kolonel Hendrik Casimir II, vorst van Nassau; luitenant-kolonel 9-1-1695 onder genoemde vorst van Nassau, die inmiddels veldmaarschalk is; kolonel 12-12-1696 in het regiment (bataljon B, RN-2) Holtzappel (1696-1705).

Bron: NL 1941 (jrg. 49); NL 1950 (jrg. 67); Huwelijksinschrijvingen militairen stad Groningen, 1648-1811, deel I (collectie Wolters); Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981; Politieke Almanak 1694 en 1700.

16-4-1692 Jacob Gruys.
Zie onder luitenant-kolonels.

17-1-1695 Joost de Valcke.

VALCKE, JOOST DE, officier, geb. Groningen 1641, in 1662 student te Leiden, overl. vòòr 13-11-1703, tr. met Wiek van Ipema, d.v. Seerp Ipema en Margaretha Anna van Inthiema, Willems dochter.

Militaire loopbaan: Kapitein reeds in 1673 in het regiment (later: Oranje-Stad en Lande) van kolonel Sweer Tamminga, 17-1-1695 majoor in hetzelfde regiment nu van kolonel Hendrik Losecaat. Komt voor het laatst voor in de Politieke Almanak van 1703.

Bron: ANF 1901 (jrg. XIV); Toegang 1. Inventaris van de archieven van de Staten van Stad en Lande 1594-1798, inv. nr. 1667 Staat van Oorlog 1673; Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813, H. Ringoir, Den Haag 1981; Politieke Almanak 1703; Toegang 1605 Oud Archief van de gemeente Groningen 1594-1815, inv. nr. 549r Register der Tourbeurten m.b.t. benoemingen van officieren en ambtenaren door de Stad of Ommelanden, 1663-1737.

21-12-1703 Menzo Adolf IJsinck.
Zie onder luitenant-kolonels.

14-6-1712 Gerhard Sichterman.
Zie onder kolonels-commandant.

1-3-1717. Otto George Veldtman.
Zie onder kolonels-commandant.

15-10-1718 Frederik Willem Lewe.

LEWE, FREDERIK WILLEM, officier, geb. Middelstum 1-1-1693, overl. in augustus 1728, zn. van Reint (Jan) Lewe, Heer van Middelstum, curator der Groningsche Hoogeschool, lid van Gedeputeerde Staten van Groningen, lid van de Staten-Generaal, gecommitteerde Raad ter Admiraliteit van Amsterdam en Helena Clant, tr. (procl.) Groningen 9-12-1719 Willemina Rengers, van Farnsum, geb. Farmsum 22-9-1692, overl. maart 1736, d.v. Edzard Rengers van Farmsum, Jonker en Hoveling tot Tuwinga en Oldenhuis tot den Post, Heer van Farmsum, en Catharina van der Noot-Risoir.

Militaire loopbaan: Reeds in 1700 had hij een vaandrigs plaats in het regiment (bataljon B, RN-2) van kolonel Rempt ten Ham van Holtzappel, in 1703 cornet in het regiment cavalerie van kolonel Frederick Jacob Prins van Hessen Homburgh, kapitein 28-2-1712 in het regiment (later: Oranje-Stad en Lande) van kolonel Hieronymus Alberti, majoor 15-10-1718 regiment van Zijne Hoogheid de Heer Willem IV Hendrik Friso, Prins van Oranje-Nassau (later regiment Oranje-Stad en Lande), kolonel 17-3-1722 over het regiment (bataljon A, RN-2) met zijn naam tot augustus 1728.

Bron: Register huwelijksinschrijvingen militairen Stad Groningen 1648-1811, deel II (collectie Wolters); Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981; Genealogische & Heraldische Bladen 1909 (genealogie Lewe); Politieke Almanak 1700, 1703 en 1715.

17-3-1722 Reint Lewe.
Zie onder luitenant-kolonels.

13-9-1728 Jan Hendrik Wichers, doet in 1737 vrijwillig afstand.

WICHERS, JAN HENDRIK, geb. Groningen 19-5-1675, overl. Groningen 7-4-1733.
tr. 27-4-1706 met Walburch van Boshuysen, geb. 1677, overl. Groningen 23-4-1757, d. v. Hendrik van Boshuysen en Heiltje Doenga op Folkerda.
Er zijn drie kinderen uit dit huwelijk bekend.

Militaire loopbaan: Vaandrig in 1695 onder kapitein Hieronymus Isbrants in het regiment (bataljon A, RN-2) van kolonel Berent Jan van Prott, luitenant in augustus 1703 onder kapitein Herman Sichterman in het regiment (bataljon A, RN-2) van kolonel Ludolf Luyrt Ripperda, kapitein 10-6-1707 in het regiment (later: Oranje-Stad en Lande) van kolonel Hieronymus Alberti, majoor 13-9-1728 in het regiment (later: Oranje-Stad en Lande) van kolonel-commandant Otto George Veldtman, commandant van Nieuwe Schans, doet in mei 1737 (?) vrijwillig afstand als majoor titulair.
Opmerking: deze datum spoort niet met zijn overlijden in 1733.

Bron: N.P. 1931/1932 (jrg.20, genealogie Wichers); Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981; Politieke Almanak 1695, 1704 en 1708; Officiersboekjes 1729 t/m 1737; Toegang 1605 Oud Archief van de gemeente Groningen 1594-1815, inv. nr. 549 r Register der tourbeurten m.b.t. benoemingen van officieren en ambtenaren door de Stad of Ommelanden, 1663-1737.

8-6-1737 Lucas van Hulten.

HULTEN, LUCAS VAN, officier, van Harlingen, otr.Groningen (huwelijksinschrijving)
3-10-1716, tr. Groningen 18-10-1716 Anna Catharina van Brunsvelt, van Groningen.

Militaire loopbaan: In 1706 werd hij vaandrig als opvolger van Georgh Kemmerer, die promoveerde tot luitenant, in het regiment (later: Oranje-Stad en Lande) van kolonel Hieronymus Alberti, in 1715 luitenant onder kapitein Johan Toppinga in hetzelfde regiment met dezelfde kolonel, kapitein
14-5-1717 in hetzelfde regiment nu onder kolonel Gerhard Sichterman, majoor-titulair 8-6-1737 in hetzelfde regiment nu onder kolonel-commandant Otto George Veldtman. In het officiersboekje van 1740 wordt hij aangeduid als oud majoor en hij wordt voor het laatst vermeld in 1746.

Bron: Register huwelijksinschrijvingen militairen Stad Groningen 1648-1811, deel II (collectie Wolters); Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981; Officiersboekjes 1738 t/m 1746; Politieke Almanak 1706, 1715 en 1718; Toegang 1605 Oud Archief van de gemeente Groningen 1594-1815, inv. nr. 549 r Register der tourbeurten m.b.t. benoemingen van officieren en ambtenaren door de Stad of Ommelanden, 1663-1737.

4-3-1740 Carel Frederik Graaf van Wartensleben.

WARTENSLEBEN, CAREL FREDERIK GRAAF VAN, geen civiele gegevens bekend.

Militaire loopbaan: Hij betaalde op 22-1-1737 de somma van 6600 caroli gulden als aequivalent voor een kapiteinsplaats door de Heren van het Westerkwartier hem aangeboden, benoeming tot kapitein 22-1-1737 in het regiment van luitenant-generaal Johan Wichers (bataljon B, RN-2),
Op 3-4-1740 gaat hij als majoor over in het regiment Oranje Stad en Lande onder kolonel-commandant Hendrik George Veldtman. Hij betaalde hiervoor het aequivalent van 4000 caroli gulden, welk bedrag gelijkelijk werd verdeeld tussen de Stad Groningen en de Ommelanden. Kolonel-commandant 19-9-1743 in het regiment van generaal-majoor Berend Baron Lewe van Aduard (bataljon A, RN-2). Hij wordt voor het laatst vermeld in het officiersboekje van 1745. Op 3-3-1746 verzoekt hij de Staten om een compagnie onder het regiment van de Heer Prins van Hessen-Homburg. De Heren van de Ommelanden geven administrateur Sonius opdracht 1500 à 2000 caroli gulden te negotieren om de compagnie op peil te brengen

Bron: Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag, 1981; Toegang 2 Ommelander Archieven, inv. nr. 587 Ommelander kwitantieboek van de aequivalenten 1714-1748; Officiersboekjes 1737 t/m1745; Toegang 2 Ommelander Archieven, inv. nr. 973 Staatsresoluties 23-2-1746 t/m 18-2-1747.

19-9-1742 Pieter Geersema, overleden in 1745.

GEERSEMA, PETER/PIETER, officier, geen civiele gegevens bekend.

Militaire loopbaan: Vaandrig in 1703 in de compagnie van kapitein Hendrik van Hulten in het regiment (later: Oranje-Stad en Lande) van kolonel Jacob Gruys, luitenant 1-12-1712 in de compagnie van luitenant-kolonel Menso Adolph Isinck in het regiment (later: Oranje-Stad en Lande) van kolonel Hieronymus Alberti, kapitein 1-5-1721 in het regiment (bataljon B, RN-2) van kolonel Johan Thiassens Swartte, majoor 1742 in het regiment (later: Oranje-Stad en Lande) van kolonel-commandant Hendrik George Veldtman. Hij wordt voor het laatst vermeld in het officiersboekje van 1745.

Bron: Officiersboekjes 1727 t/m 1745; Politieke Almanak 1703 en 1724; Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981.

31-3-1746 Gosse Bennema.
Zie onder luitenant-kolonels.

7-11-1747 Jan Abraham Veldtman.

VELDTMAN, JAN ABRAHAM, officier, geb. Groningen 17-4-1713, overl. Groningen 6-3-1764, zn. van generaal-majoor Otto George Veldtman en Willemina Robers.

Militaire loopbaan: Luitenant 23-7-1731 in de compagnie van kapitein Berend Gruys in het regiment Oranje-Stad en Lande onder kolonel-commandant Otto George Veldtman, kapitein-luitenant 30-4-1736 in de compagnie van kapitein Willem de Raad in hetzelfde regiment, kapitein 16-5-1738 in hetzelfde regiment onder kolonel-commandant Hendrik George Veldtman en daarna een aantal jaren kapitein in het regiment (bataljon B, RN-2) van generaal-majoor Otto George Veldtman, majoor 7-11-1747 onder kolonel-commandant Hendrik Jan Trip in het regiment Oranje-Stad en Lande, kolonel-commandant 1-1-1748 in het regiment (bataljon B, RN-2) van luitenant-generaal Hendrik George Veldtman. Na de reductie van de Staatse militie in 1752 werd hij kolonel-commandant van het 2e bataljon van het regiment (bataljon B, RN-2) van de luitenant-generaal Berend Baron Lewe van Aduard.

Bron: Officiersboekjes 1732 t/m 1764; Hoofdofficieren der Infanterie 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981; ANF 1901 (jrg. 14, geslacht Veldtman).

1749 Roelef Gerard Feytsma Gruys (eerst bij de cavalerie) obiit mei 1767.

GRUYS, RUDOLPH GERHARD FEITSEMA, officier, geb. Groningen 13, ged. 14-12-1718, overl. 14-5-1767 (breukdodenboek 23 -5-1767), gewoond hebbende in de Heerestraat, zn. van Gerrold Feitsema Gruys, majoor der infanterie en Geertruida Lewe van Middelstum, tr. Groningen (Martinikerk) 16-2-1749 (proclamatie 1-2-1749) Catharina Lucretia Lewe, ged. Groningen 26-2-1721, overl. 21-3-1768, d.v. Frederik Willem Lewe, kolonel der infanterie en Willemina Rengers van Farmsum en weduwe van Johan Albert Joost Gruys.

Militaire loopbaan: Majoor 31-12-1746 in het regiment Oranje-Stad en Lande onder kolonel-commandant Hendrik Jan Trip. Na de reductie in 1752 van de Staatse militie is hij majoor in het 1ste bataljon van het regiment Oranje-Stad en Lande en Drenthe. Voor het laatst wordt hij vermeld in het officiersboekje van 1765 in hetzelfde bataljon onder generaal-majoor Hendrik Jan Trip.
Zijn compagnie telde dat jaar 55 koppen.

Bron: Officiersboekjes 1750 t/m 1765; Toegang 1 Inventaris van de archieven van Stad en Lande 1594-1798, inv. nr. 1778 Staat van Oorlog 1765; Genealogische & Heraldische Bladen 1909 (genealogie Lewe); NL 1961 (jrg. 78, genealogie Gruys).

29-7-1766 Essias Storm de Grave.
Zie onder luitenant-kolonels.

28-4-1768 Wolter Piccardt.

PICCARDT, WOLTER, geb. Harkstede, overl. 1794, zn. van Ds. Hendrik Piccardt en Henrica Elisabeth Piccardt.

Militaire loopbaan: Vaandrig 2-4-1742 in het regiment (bataljon A, RN-2) van kolonel Berend Baron Lewe van Aduard, luitenant 1-7-1743 in de compagnie van luitenant-kolonel Reint Lewe in het regiment Oranje-Stad en Lande onder kolonel-commandant en brigadier Hendrik George Veldtman, kapitein 7-12-1749 en kapitein-commandant in hetzelfde regiment onder kolonel-commandant Hendrik Jan Trip. Na de reductie van de Staatse troepen in 1752 is hij in 1754 in het 1ste bataljon van het regiment Oranje-Stad en Lande en Drenthe kapitein-commandant op f. 500,-- met dezelfde benoemingsdatum. In 1760 is hij 2e kapitein in het 1ste bataljon van hetzelfde regiment in de lijfcompagnie van Willem V, Batavus Prins van Oranje-Nassau. In 1763 wordt hij aangeduid met uitgevallen kapitein-commandant in hetzelfde bataljon en regiment. Idem in 1764 als 2e kapitein. In 1769 is hij in hetzelfde bataljon en regiment 2e kapitein-commandant en majoor 28-4-1768. In 1770 is hij majoor in de compagnie van luitenant-kolonel Gosse Bennema in hetzelfde bataljon en regiment. In 1772 heeft hij als majoor zijn eigen compagnie in hetzelfde bataljon en regiment onder generaal-majoor Hendrik Jan Trip, luitenant-kolonel 10-3-1772 bij het 2e bataljon van het regiment Oranje-Stad en Lande en Drenthe, kolonel-commandant 27-4-1778 van het 2e bataljon van hetzelfde regiment. In 1781 werd hij kolonel bij de Armée tot aan zijn dood in 1794

Bron: NP 1937 (jrg. 23); Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981; Officiersboekjes 1742 t/m 1794.

M. A. ten Berge.

BERGE, M. A. TEN, officier, geen civiele gegevens bekend.

Militaire loopbaan: Sous-luitenant 17-7-1747 in de compagnie van kapitein-commandant Wolter Piccardt in het regiment Oranje-Stad en Lande. Idem luitenant 26-10-1752. Na de reductie van het Staatse leger in 1752 werd hij 26-10-1758 luitenant op een sous-luitenants traktement in de compagnie van majoor Roelef Gerard Fijtsema Gruys in het 1ste bataljon van het regiment Oranje-Stad en Lande en Drenthe, kapitein 5-7-1766 in hetzelfde bataljon en regiment onder generaal-majoor Hendrik Jan Trip, idem majoor 4-7-1771. Hij wordt voor het laatst vermeld in het officiersboekje van 1773.

Bron: Officiersboekjes 1752 t/m 1773; Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981.

22-8-1774 Gerard Willem Ardesch.

ARDESCH, GERHARD WILLEM, officier, van Harderwijk, otr. Groningen 21-2-1789 Sybilia Volkera van Iddekinge, van Wildervank, geb. 1757, overl. Harderwijk 4-2-1844, d. v. Rembt Tobias van Iddekinge, luitenant-kolonel van de cavalerie, commandant van Bellingwolde en Sybilla Volkera Sichterman. Ze huwden Groningen 22-03-1789. Attestatie gegeven 15-8-1803 !

Militaire loopbaan: Kapitein-commandant 17-7-1772 in de lijfcompagnie grenadiers van Willem V, Batavus Prins van Oranje-Nassau in het 2e bataljon van het regiment Oranje-Stad en Lande en Drenthe, majoor 22-8-1774 in het 1e bataljon van het regiment Oranje-Stad en Lande en Drenthe onder luitenant-generaal Hendrik Jan Trip, luitenant-kolonel 9-7-1779 in het 2e bataljon van hetzelfde regiment onder kolonel-commandant Wolter Piccardt, kolonel-commandant 10-11-1792 in het 1ste bataljon van hetzelfde regiment onder generaal-majoor Ulrich Willem Polman Gruys.

Bron: ANF 1905 (jrg. 17); Officiersboekjes 1774 t/m 1794; Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981; Register huwelijksinschrijvingen militairen Stad Groningen 1648-1811, deel II (collectie Wolters).

13-10-1778 Constantijn Onno de Thouars.

VASSEUR DE CONGNÉE DE THOUARS, CONSTANTIJN ONNO LE, geb,. Denekamp 10-9-1749, overl. Oldenzaal 10-12-1791, zn. van George Cornelis le Vasseur de Congnée, marquis de Thouars, Heer van Sonnevelt en Harseveld, groot-majoor van de stad Geertruidenberg, luitenant-kolonel in 1748 en Wilhelmina Ermgarda Duca du Tour, otr. Groningen 12-1-1788 (attestatie van Rotterdam d.d. 7-1-1788; attestatie gepasseerd) Elisabeth Maria van Dijk, geb. Rotterdam (of Leidschendam), overl. na 1814, d.v. Goswijn van Dijk en Elisabeth van Spijck. Er zijn 2 dochters uit dit huwelijk bekend.

Militaire loopbaan: Kapitein 18-3-1770, maar hij wordt pas in 1777 vermeld in de officiersboekjes in het 1e bataljon onder luitenant-generaal Hendrik Jan Trip van het regiment Oranje-Stad en Lande en Drenthe; majoor 13-10-1778 in hetzelfde bataljon en regiment. Bij zijn huwelijk in 1788 als luitenant-kolonel genoemd, maar geen vermelding in de officiersboekjes. Gedispenseerd als majoor in de periode 1789 t/m 1791. In 1791 wordt hij voor het laatst vermeld in de officiersboekjes.

Bron: NP 1956 (jrg. 42); Officiersboekjes 1777 t/m 1791; Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981; Register huwelijksinschrijvingen militairen Stad Groningen 1648-1811, deel II (collectie Wolters)

4-7-1787 Willem Dirk van Doorn.

DOORN, WILLEM DIRK, officier, geen civiele gegevens bekend.

Militaire loopbaan: Kapitein 4-7-1772 in het 1ste bataljon Oranje-Stad en Lande en Drenthe onder luitenant-generaal Hendrik Jan Trip, majoor 4-7-1787 in hetzelfde bataljon en regiment onder kolonel-commandant Ulrich Willem Polman Gruys, luitenant-kolonel 18-7-1793 bij het 2e bataljon van hetzelfde regiment onder generaal-majoor Ulrich Willem Polman Gruys.

Bron: Officiersboekjes 1773 t/m 1794; Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813.
H. Ringoir, Den Haag 1981.

26-4-1793 W. F. Kayser.

KAYSER, WILLEM FREDERIK, officier, geen civiele gegevens bekend.

Militaire loopbaan: Adjudant 15-11-1762, luitenant 23-9-1766 in het 1ste bataljon van het regiment Oranje-Stad en Lande en Drenthe onder kolonel-commandant Boldewijn Jacob Baron Mulert tot de Leemkuil, kapitein 29-8-1774 in hetzelfde bataljon en regiment, nu onder luitenant-generaal Hendrik Jan Trip, 2e kapitein-commandant 29-8-1774 in het 2e bataljon van hetzelfde regiment onder kolonel-commandant Ulrich Willem Polman Gruys, kapitein-commandant
27-8-1774 in het 2e bataljon van hetzelfde regiment in de lijfcompagnie van Willem V, Batavus Prins van Oranje-Nassau, majoor 26-4-1793 in het 1ste bataljon van hetzelfde regiment onder generaal-majoor Ulrich Willem Polman Gruys.

Bron: Officiersboekjes 1774 t/m 1794; Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813.
H. Ringoir, Den Haag 1981.


verklaring gebruikte afkortingen en termen

 • begr. – begraven
 • d.v. – dochter van
 • hc. - huwelijkscontract
 • geb. – geboren
 • ged. – gedoopt
 • otr. - ondertrouw
 • overl. – overleden
 • procl. - proclamatie
 • tr. – trouwde
 • zn. - zoon
 • aequivalenten - zijn geldsommen voor bepaalde functies, die gekocht werden.
 • ANF – Algemeen Nederlandsch Familieblad
 • CBG. – Centraal Bureau voor Genealogie
 • DTB – Doop, Trouw, Begraafregisters
 • GBT – Groninger Bronnen en Toegangen
 • HDP – HuppelDePup, afdelingsblad van de Afdeling Groningen van de Nederlandse Genealogische Vereniging.
 • inv. nr. – inventaris nummer
 • jrg. – jaargang
 • NA – Ned. Adelsboek
 • NL – De Ned. Leeuw
 • NP – Ned. Patriciaat
 • Officiersboekjes – deze boekjes zijn aanwezig in het Nationaal Archief in Den Haag. Er is een gedrukte serie van 1725-1794, code V 159, en een handgeschreven serie van 1750-1776, code V 158, beide echter met hiaten.
 • Politieke Almanak – de volledige titel is: Bestellinge der Generaliteyts/provinciale/ende voor yder lidt particuliere ambten/van de provincie van Stadt en Lande voor den jaere …… , mitsgaders de Namen der Heeren predicanten, praectiserende doctoren en advocaten ende militaire officieren etc. Gedrukt te Groningen etc.
  Een aantal boekjes zijn aanwezig in de Groninger Archieven onder Toegang 1766, inv. nr. 13/1695-1700. Een veel grotere serie vindt men in het Tresoar te Leeuwarden.
 • Pro qua – in wiens plaats
 • RN-2 – Regiment Nationalen nr. 2

 

Publicaties Archief
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |