Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Groningen

NGV afd. Groningen - Officieren regiment Nationalen nr. 2

OFFICIEREN REGIMENT NATIONALEN NR. 2.

Door Joop van Campen.

Dit artikel is een uitwerking van het regiment Nationalen nr. 2 (RN-2), zoals vermeld in Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813 van H. Ringoir (Sectie Militaire Geschiedenis van de Landmachtstaf, Den Haag 1981).
Dit regiment bestond uit 2 bataljons, A en B. Behandeld worden de officieren in de rang van majoor t/m generaal van bataljon A.
Voordat dhr. Ringoir dit regiment benoemde tot het regiment Nationalen nr. 2, werd het regiment, zoals gebruikelijk, genoemd naar de bevelvoerende hoofdofficier. Zo spreken we bijvoorbeeld in 1671 van het regiment Rabenhaupt, dat in feite uit één bataljon bestond, later genoemd het regiment (bataljon A, RN-2) van Berend Baron Lewe van Aduard. Na de reductie van de Staatse militie in 1752 werd het regiment (één bataljon) van luitenant-generaal Hendrik George Veldtman gevoegd bij het regiment van luitenant-generaal Berend Baron Lewe van Aduard, als bataljon B. Deze lijn proberen we consequent te volgen in dit artikel.

De tekst in cursief schrift is ontleend aan het genoemde boek.
Overname van gegevens s.v.p onder bronvermelding.
Commentaar en aanvullingen worden zeer op prijs gesteld op e-mail adres:
joopvancampen@yahoo.com

BATALJON A.
Rabenhaupt
1673 Gockinga
1686 Prott
1703 Ripperda
1722 Lewe
1728 Sichterman
1730 Lewe van Aduard
1772 Lewe van Aduard nr. 2
1791 Maneil nr. 2

A) Kolonels

7 mrt. 1671 Karel Rabenhaupt Baron van Sucha
, 31 mei 1672 luitenant-generaal
RABENHAUPT, KAREL BARON VAN SUCHA, officier, geb. Bohemen 6-1-1602, overl. Coevorden 12-8-1675. Begraven in de kerk 3-9-1675.
Militaire loopbaan:
Kolonel 7-3-1671 van het regiment met zijn naam (bataljon A, RN-2)), 31-5-1672 luitenant-generaal, 4-1-1673 van de provincie van stad Groningen en Ommelanden, Drost van Drenthe en Gouverneur van Coevorden, kolonel tevens van het bataljon B.
Bron: Hoofdofficieren der Infanterie van 1568 tot 1813. H. Ringoir, Den Haag 1981; Genealogische & Heraldische Gedenkwaardigheden Drenthe op cd-rom Wapenheraut.

6 sep. 1673 Arend Ludolf Gockinga.
GOCKINGA, ARNOLDUS LUDOLPHUS, officier, commandant van Emden en voorzitter van de krijgsraad, overl. na 24-6-1683, zn. van Helena Gockinga en Ludolphus Henrici, otr. Groningen 5-6-1652 met Judith Iddekinge, d.v. Tobias Iddekinge en Hylka Northoorn.
Militaire loopbaan:
Majoor 2-3-1666 in het regiment (bataljon B, RN-2) van kolonel Andolf Clant, luitenant-kolonel 7-5-1667 in het regiment (later: regiment Oranje Stad en Lande) van kolonel Wigbolt Broersma , kolonel 6-9-1673 van het regiment (bataljon A, RN-2) met zijn naam.
Uit dit huwelijk: 8 kinderen, waarvan het 3e kind:
GOCKINGA, TOBIAS, luitenant, ged. Groningen 13-8-1673 (A-kerk), gesneuveld bij Gènève.
Bron: Academische Rouw, J. Ensink (GBT nr. 31), Groningen 2002; Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981.

19 jun. 1686 Barend Johan van Prott
PROTT, BERNHART JOHAN VAN, officier, geb. Groningen 29-9-1631, overl. Lutjegast 27-2-1703, begr. aldaar, zn. van Anton Günter van Prott en Hibernia Scholles otr. (1) Groningen 14-11-1668 juffrouw Albertina Lucretia Schnabel, erfdochter van Capelleries, overl. Groningen 22-7-1672. Zij werd bij het beleg van Groningen in huis van secretaris Johan Tammen aan de Vismarkt door een van Berend van Galen’s (Bommen Berend) brandbommen gedood. Uit dit huwelijk werd een dochtertje geboren dat jong overleed.
Prott tr. (2) in april 1679 Frederica Tjarda van Starckenborgh, dochter van Verhildersum (Leens), geb. 1649, overl. op Rikkerda kinderloos op 3-4-1687 (38 jaar), d.v. Allard Tjarda van Starckenborgh en Gratia Susanna Clant.
Otr.(3) 13-05-1688 Grootegast/Doezum , tr. (3) Lutjegast 30-5-1688 Cecilia (Cornelia) Elisabeth Tamminga, weduwe de Hertoghe, vrouw van Feringa , Luidema etc, geb. 1652, overl. Lutjegast (Rikkerdaborg) 26-10-1718 (66 jaar), d.v. Onno Tamminga, Heer van Luidema en Elisabeth Rengers. Zij kregen een dochtertje dat zeer jong overleed. Zijn vrouw en voorkind Unico Michiel de Hertoghe erfden van hem. Zijn voorzoon hield hem blijkbaar in ere, daar hij zijn oudste dochter Cecelia Ribernia naar van Prott’s moeder en zijn zoon naar de kolonel zelf vernoemde.
Zijn geslacht, afkomstig uit Oost-Friesland bestaat nog in Duitsland en behoort sinds 1866 tot de adel.
Wapen Prott: In zilver twee aanziende rode ossekoppen naast elkaar. Helmteken: twee trompen, waartussen een aanziende ossekop.
Borg Feringa te Grootegast werd in 1673 gekocht door Daniel de Hertoghe, die omstreeks 1684 overleed. Zijn weduwe Cecilia Elisabeth Tamminga van Ludema hertrouwde in 1688 met kolonel Bernhard Johan van Prott, die in 1675 Rikkerdaborg te Lutjegast had gekocht.
In 1690 vond een boedelscheiding plaats, waarbij de borg Feringa met 47 grazen land toeviel aan Onno Jacob, de oudste zoon van wijlen Daniel de Hertoghe. Deze overleed ongehuwd in 1694, waarna Feringa kwam aan zijn broer Unico Michiel de Hertoghe, blijkbaar pas toen hij meerderjarig werd en trouwde met Ulcia Maria Clant van Aykema in 1698. Hij woonde daar tot 1719, toen hij zich op Rikkerda vestigde, dat hij van zijn moeder en stiefvader geërfd had.
Na zijn dood in 1735 vererfden Feringa en Rikkerda op zijn zoon Daniel Onno de Hertoghe, geboren uit het 2e huwelijk van Unico Michiel de Hertoghe met Maria Helena Enens.
Omstreeks 1745 werd Feringa verkocht en afgebroken.
Borg Rikkerda te Lutjegast: de heerd Rikkerda werd in 1675 gekocht door van Prott. Deze stichtte er een buitenplaats die ook wel borg werd genoemd. Voor zover zijn militaire loopbaan het toeliet, woonde hij er tot zijn dood in 1703. Zijn wapenbord heeft lang de kerk van Lutjegast gesierd, maar hangt thans in het Groninger Museum. Aangezien zijn kinderen vroeg gestorven waren, kwam het huis aan zijn derde vrouw Cecilia Elisabeth Tamminga, eerder weduwe van Daniel de Hertoghe.
Na haar dood in 1718 werd haar zoon Unico Michiel de Hertoghe van Feringa eigenaar, die zich op Rikkerda vestigde. Hij stierf in 1735. De borg Rikkerda met schathuis werd in 1829 gesloopt.
Militaire loopbaan:
Vaandrig in 1654 onder bisschop van Galen, 1657 kornet in Zweedse dienst, 1658 kapitein-luitenant der cavalerie in Deense dienst, 1659 ritmeester in Zweedse dienst, 1661 in Oost-Friese dienst overgegaan, 1664 bevelhebber van een compagnie ruiterij van 100 koppen in de Turkenoorlog, wegens de Heer graaf Anthon Gunter van Oldenburg, 5-9-1665 kapitein in Staatse dienst, 1667 tocht naar Chatham, in 1668 vermeldt als kapitein van een compagnie voetvolk in dienst van het gewest Stad en Lande, 1672 commandeur van de vesting Bourtange tijdens de inval van Bernhard van Galen, bisschop van Munster. Door een tegenaanval vanuit o.a. Bourtange kon de stad Groningen in augustus worden ontzet. Prott verwierf het heldendom, omdat hij verleidelijke aanbiedingen van de bisschop had afgeslagen, 13-5-1672 majoor in het regiment (bataljon A, RN-2) van kolonel Karel Rabenhaupt Baron van Sucha, 11-9-1674 luitenant-kolonel in het regiment (bataljon A, RN-2) van kolonel Arend Ludolf Gockinga, kolonel 19-6-1686 over het regiment (bataljon A, RN-2) met zijn naam tot 01-03-1703.
Bron: Hoofdofficieren der infanterie van 1568 tot 1813. H. Ringoir, Den Haag 1981; Register huwelijksinschrijvingen militairen provincie Groningen, m.n. Grotegast en Doezum, gereformeerde gemeente van 1648-1811 (collectie Wolters); NL 1951 (jrg. 68); NL 1933 (jrg. 51); Register op de huwelijksinschrijvingen van militairen in de stad Groningen 1648-1811, deel I (collectie Wolters). Idem van militairen in de provincie Groningen, gereformeerde gemeente Lutjegast 1684-1811 (collectie Wolters); Toegang 1 Inventaris van de archieven van de Staten van Stad en Lande 1594-1798, inv. nr. 1660 Staat van Oorlog 1668.
Literatuur:
Bourtange, schans in het moeras. G. S. Koeman-Poel, Hoogezand, 1982
Bernard Johan van Prott en zijne verdediging van het fort Bourtange. C.P.L. Rutgers in de Groninger Volksalmanak.
Groninger Gedenkwaardigheden. A. Pathuis, Assen/Amsterdam 1977.
De Ommelander Borgen & Steenhuizen, dr. W.J. Formsma e.a. Assen, 1973.

1 mrt 1703 Ludolf Luyrt Ripperda, 1 jan. 1709 brigadier.
RIPPERDA, LUDOLPH LUIRDT, officier, van Winsum, geb. circa 1648, overl. Namen
5-4-1721 (73 jaar), zn. van Wigbolt Ripperda en Ave Isabella van Heerma, van Holwierde, otr. Groningen 12-2-1676; 27-2-1676 attestatie gepasseerd, otr. Oldehove 13-2-1676, tr. Oldehove 27-2-1676 Maria Isabella van Deest, op Jensemaborgh, overl. vóór 19-4-1704, d.v. van Johan Wilhelm van Deest, heer op Jensemaborg en Fritema, jonker en hoofdeling in Oldehove, Saaxum etc., overste-schepper der Aduader zijlen en Anna Maria van Herema / Heerma. Maria Isabella bracht Jensemaborg in het geslacht Ripperda.
Kinderen uit dit huwelijk:
Anna Maria Elisabeth, geb. circa 1683, overl. 4-7-1749 (66 jaar), tr. Oldehove
24-3-1704 (procl. Groningen 22-3-1704) Willem van Ewsum, heer van Mensinge en
Saaxumborg, luitenant-kolonel, gewond bij het beleg van Bergen in Henegouwen
17-10-1709, overl. 22-10-1709, zn. van Ernst Ewsum en Everarda Johanna van
Berum.
Johan Willem Ripperda, geb. Oldehove 7-3-1684, overl. Tetoean 7-10-1737. De bekende hertog en Grande van Spanje.
Ida Elisabeth, nog in leven 16-12-1757, tr. 1711 (procl. Groningen 28-2-1711) Onno van Ewsum, geb. 1686, majoor, na de dood van zijn broer Willem eigenaar van de Saaxumaborg, overl. Roden 28-12-1720
Ludolph Luirt Ripperda tr. (2) Oldehove 18-1-1705 Anna van Ewsum, dochter van Mensinga tot Rooden, overl. Groningen 14-3-1738, dr. van Ernst van Ewsum en Everarda Johanna van Berum
Militaire loopbaan:
Reeds in 1673 kapitein in het regiment (bataljon A, RN-2) onder kolonel Carel Rabenhaupt. Baron van Sucha, in 1674 kapitein onder kolonel Arend Ludolf Gockinga, majoor 15-9-1677 in het regiment (bataljon A, RN-2) van kolonel Barend Johan van Prott, idem luitenant-kolonel 12-12-1696, kolonel 1-3-1703 tot zijn dood in het regiment (bataljon A, RN-2) van zijn naam, brigadier 1-1-1709. Commandant citadel Namen 1721.
Bron: Wapenheraut 1901 (jrg. 5); NL 1941 (jrg. 59); Register huwelijksinschrijvingen militairen in de provincie Groningen 1648-1811, in het bijzonder van de gereformeerde gemeente Oldenhove 1660-1808 (collectie Wolters); Idem van militairen in de stad Groningen 1648-1811, deel I (collectie Wolters); Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813.
H. Ringoir, Den Haag 1981; Politieke Almanak 1694; Toegang 1605 Oud Archief der gemeente Groningen, 1594-1815, inv. nr. 549r register der toerbeurten m.b.t. de aanstelling van officieren en ambtenaren door de stad Groningen of Ommelanden, 1663-1737.

17 mrt. 1722. Frederik Willem Lewe
LEWE, FREDERIK WILLEM, officier, geb. Middelstum 1-1-1693, overl. in augustus 1728, zn. van Reint (Jan) Lewe, Heer van Middelstum, curator der Groningsche Hoogeschool, lid van Gedeputeerde Staten van Groningen, lid van de Staten-Generaal, gecommitteerde Raad ter Admiraliteit van Amsterdam en Helena Clant, tr. (procl.) Groningen 9-12-1719 Willemina Rengers, van Farnsum, geb. Farmsum 22-9-1692, overl. maart 1736, d.v. Edzard Rengers van Farmsum, Jonker en Hoveling tot Tuwinga en Oldenhuis tot den Post, Heer van Farmsum, en Catharina van der Noot-Risoir.
Militaire loopbaan:
Majoor 15-10-1718 regiment van Zijne Hoogheid de Heer Willem IV Hendrik Friso, Prins van Oranje-Nassau (later regiment Oranje-Stad en Lande), kolonel 17-3-1722 over het regiment (bataljon A, RN-2) met zijn naam tot augustus 1728.
Bron: Register huwelijksinschrijvingen militairen Stad Groningen 1648-1811, deel II (collectie Wolters); Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981; Genealogische & Heraldische Bladen 1909 (genealogie Lewe).

27 sep. 1728. Gerhard Sichterman
SICHTERMAN, GERRIT (GERHARD), iur. dr., officier en gouverneur van Grave, ged. Groningen 24-7-1688 (Martinikerk), zn. van Galenius Sichterman, majoor, en Margaretha Celos, otr. Groningen 1-6-1709, tr. Groningen 16-6-1709 (Martinikerk/Trommius) Louise Christine Trip, ged. Warffum 8-3-1685, d.v. Louis Trip en Christina Trip.
Uit dit huwelijk : een dochter.
Militaire loopbaan:
Kapitein 18-11-1709, volgde zijn vader, kapitein Galenius Sichterman op, die in het najaar van 1709 was overleden, in het regiment (bataljon A, RN-2) van brigadier Ludolf Luyrt Ripperda, majoor 2-5-1712 regiment Oranje Stad en Lande, luitenant-kolonel 24-12-1716 regiment Oranje Stad en Lande, kolonel-commandant 13-10-1718 regiment Oranje Stad en Lande, effectief kolonel 27-9-1728 over het regiment (bataljon A, RN-2) met zijn naam tot
16-2-1730. Generaal-kwartiermeester van de cavalerie, ritmeester over een compagnie paarden 1722; Was in 1725 gouverneur van Grave.
Bron: Wapenheraut 1912-1913 (jrg. 16 en 17); Politieke Almanak 1715, 1718, 1724; Toegang 1605 Oud Archief van de gemeente Groningen 1594-1815, inv. nr. 549r register der toerbeurten m.b.t. de aanstelling van ambtenaren en officieren door de Stad Groningen of Ommelanden, 1663-1737; Academische Rouw, J. Ensink (GBT nr. 31),Groningen 2002.

16 feb. 1730. Berent Baron Lewe van Aduard, 1 jan. 1742 generaal-majoor, 16 mei 1747 luitenant-generaal, 18 dec. 1772 generaal, overl. 2 dec. 1791.
LEWE VAN ADUARD, BEEREND, baron, officier, geb. 1710, overl. 2-12-1791, zn. van de Heer Evert Joost Lewe, Heer van Ludema en daarna van Aduard en onderhorige dorp etc., lid van de Staten-Generaal, lid van Gedeputeerde Staten van Groningen, curator van de Groningsche Hoogeschool, en Christina Emerentiana van Berum, otr. Aduard 15-7-1741, tr. Aduard 29-7-1741 met freule Catharina van Wijhe, Eck en Wiel, vrouwe van Eschate, dr. van Everhard Jan, Heer van Eck en Wiel en Eschate en Hendrina Bentink. Uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren.
Militaire loopbaan:
Kolonel 16-2-1730 over het regiment (bataljon A, RN-2) met zijn naam, generaal-majoor 1-1-1742, luitenant-generaal 16-5-1747, generaal 18-12-1772 in hetzelfde regiment (bataljon A en B, RN-2). Commandeur van de citadel van Doornick. Gouverneur van Sluis.
Bron: NL 1982 (jrg. 99); Genealogische & Heraldische Bladen 1909 (genealogie Lewe); Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813 (H. Ringoir, Den Haag 1981).

14 dec. 1791 Cornelis Baron van Maneil, generaal-majoor, 10 jan. 1794 luitenant-generaal
MANEIL, CORNELIS, VAN, baron, officier, ged. Groningen 18-9-1716 (Martinikerk), overl. Groningen 13-8-1799, begr. Groningen, zn. van Warmolt Ackema van Maneil, cavalerie-officier en brigadier en Maria Albertina von Hartlieb genoemd Walsporn, otr. Groningen
25-3-1769, met belasting te Bergen op Zoom, tr. Groningen 21-4-1769 Josina Petronella Alberda, ged. Groningen 25-9-1739 (Martinikerk), overl. Groningen 9-5-1810, d.v. Edzardus Regnerus Alberda, heer van Bloemersma, Faan etc. o.m. bewindhebber van de West Indische Compagnie en Adriana Sophia Gockinga. Erfde Luingaborg van zijn broeder onder vruchtgebruik van diens weduwe.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Sophia, tr. Groningen 27-09-1795 Marquis Gaspar David Despinay, toenmaals
chef d’escadron van het 5e regiment Jagers te paard in garnizoen te Groningen. Beiden zijn
naar Frankrijk getrokken en zijn daar overleden. Ze hadden kinderen.
2. Maria Albertina, tr. Groningen 11-06-1792 Otto Ernst Gelder des H: Roomsche Rijk, Graaf
van Limburg Stirum, erfjonker, Heer des Furstendoms Geldern, graafschap Zutphen,
kolonel-commandant van de generaal Graaf d’Envie.
Militaire loopbaan:
Luitenant 19-9-1731 in het regiment onder kolonel-commandant Otto George Veldtman (regiment Oranje-Stad en Lande); kapitein-luitenant in het regiment (bataljon B, RN-2) van kolonel Johan Wichers, majoor 19-3-1748 regiment (bataljon B, RN-2) van kolonel Hendrik George Veldtman, luitenant-kolonel 18-3-1766 in het regiment (bataljon A, RN-2) van Berend Baron Lewe van Aduard, in bataljon B onder kolonel-commandant Richard Andreas Gockinga, kolonel-commandant 7-3-1767, generaal-majoor 22-6-1779 in het regiment (bataljon A, RN-2) van Berend Baron Lewe van Aduard; 14-12-1791 kolonel in hetzelfde regiment, nu Maneil Nr. 2; 1792 commandeur van de stad Groningen; 1793 generaal-majoor, tevens commanderende ’s lands troepen binnen de provincie Stad en Lande; 10-1-1794 luitenant-generaal; in de strijd gewond.
Bron: Academische Rouw, J. Ensink (GBT, nr. 31) Groningen 2002; Register huwelijksinschrijvingen militairen stad Groningen 1648-1811, deel II (collectie Wolters); Officiersboekjes 1731 t/m 1794; NL 1925 (jrg. 43); Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981.Kolonels-commandant:


19 sept. 1743 Carel Frederik Graaf van Wartensleben.
WARTENSLEBEN, CAREL FREDERIK GRAAF VAN
Militaire loopbaan:
Hij betaalde op 22-1-1737 de somma van 6600 caroli gulden als aequivalent voor een kapiteinsplaats door de Heren van het Westerkwartier hem aangeboden, benoeming tot kapitein 22-1-1737 in het regiment van luitenant-generaal Johan Wichers (bataljon B, RN-2),
Op 3-4-1740 gaat hij als majoor over in het regiment Oranje Stad en Lande onder kolonel-commandant Hendrik George Veldtman. Hij betaalde hiervoor het aequivalent van 4000 caroli gulden, welk bedrag gelijkelijk werd verdeeld tussen de Stad Groningen en de Ommelanden. Kolonel-commandant 19-9-1743 in het regiment van generaal-majoor Berend Baron Lewe van Aduard (bataljon A, RN-2). Hij wordt voor het laatst vermeld in het officiersboekje van 1745. Op 3-3-1746 verzoekt hij de Staten om een compagnie onder het regiment van de Heer Prins van Hessen-Homburg. De Heren van de Ommelanden geven administrateur Sonius opdracht 1500 à 2000 caroli gulden te negotieren om de compagnie op peil te brengen
Bron: Hoofdofficieren der infanterie van 1568-1813 (H. Ringoir, Den Haag, 1981); Toegang 2 Ommelander Archieven, inv. nr. 587 Ommelander kwitantieboek van de aequivalenten (1714-1748); Officiersboekjes 1737-1745; Toegang 2 Ommelander Archieven, inv. nr. 973 Staatsresoluties 23-2-1746 t/m 18-2-1747.

31 mrt. 1745 Reint Lewe, gesneuveld in 1747
LEWE, REINT, officier, geb. 1694, gesneuveld Bergen op Zoom 1-9-1747 bij een uitval tegen de Fransen tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog, zn. van Reint (Jan) Lewe, heer van Middelstum, curator der Groningsche Hoogeschool, lid van Gedeputeerde Staten van Groningen, lid van de Staten-Generaal, gecommitteerde Raad ter Admiraliteit van Amsterdam, en Helena Clant.
Militaire loopbaan:
Reeds vaandrig in 1715 en opgegaan tot kapitein 20-1-1717, benoemd door de Heren van het Hunsingo Kwartier en betaalde daarvoor het aequivalent van 5100 caroli gulden, majoor 17-3-1722 van de infanterie in het regiment Oranje Stad en Lande onder kolonel-commandant Gerhard Sichterman, luitenant-kolonel titulair 7-9-1728 in het regiment Oranje Stad en Lande onder kolonel-commandant Otto Georg Veldtman, kolonel-commandant 31-3-1745 regiment (bataljon A, RN-2) van generaal-majoor Berend Baron Lewe van Aduard. Later commandant van Bergen op Zoom.
Bron: Genealogische & Heraldische bladen 1909 (genealogie Lewe); Toegang 2 Ommelander Archieven, inv. nr. 587 Ommelander kwitantieboek van de aequivalenten (1714-1748); Toegang 1605 Oud Archief van de gemeente Groningen 1594-1815, inv. nr. 549r register der toerbeurten m.b.t. de aanstelling van ambtenaren en officieren door de Stad of Ommelanden, 1663-1737; Officiersboekjes 1725 t/m 1746. Politieke Almanak 1715,1720; Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981.

28 sept. 1747 Willem de Raadt
RAADT, WILHELMUS (WIILEM) GARRARDUS (GERRIT) DE, officier, ged. Utrecht
5-11-1705, zn. van Melchior de Raadt en Anthonia Verhagen, otr. Groningen 1-5-1734, tr. Groningen 23-5-1734 (A-kerk/R. Alberthoma) Anna de Cock, geb. Groningen 1-11-1705, ged. Groningen 18-4-1710 (Martinikerk), overl. Groningen ca. 1795, d.v. Geert Regneer de Cock, o.a. advocaat en Mettina Margreta Geertsema.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen, waarvan de dochter met een auditeur-militair huwde.
Militaire loopbaan:
1734 cornet in het regiment cavalerie van kolonel Frederick Jacob, Prins van Hessen-Homburg; 1736-1741 kapitein, 19-9-1742 luitenant-kolonel, 28-9-1747 kolonel-commandant in het regiment, (bataljon A, RN-2) van luitenant-generaal Berend Baron Lewe van Aduard. In 1744 diende hij als luitenant-kolonel in het regiment Oranje Stad en Lande onder kolonel-commandant Hendrik George Veldtman.
Bron: Academische Rouw, J. Ensink (GBT nr. 31), Groningen 2002; ANFB. 1885 (jrg II), Officiersboekjes 1743 t/m 1765; Hoofdofficieren der Infanterie 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981.

1749. Jan Baron van Lintelo, overl. in jun. 1766
LINTELO, JAN VAN, baron, officier, van Zutphen, overl. juni 1766 otr. Groningen 2-12-1747 Catharina Rengers van Farmsum. Met belasting tot Farmsum.
Militaire loopbaan:
Benoemingsdatum tot kapitein 29-1-1739 in het regiment (bataljon A, RN-2) van kolonel Berend Baron Lewe van Aduard, als majoor vermeld in 1746 zonder benoemingsdatum, kolonel 31-12-1746. In 1767 wordt hij voor het laatst vermeld in de officiersboekjes in het regiment (bataljon A, RN-2)) van luitenant-generaal Berend Baron Lewe van Aduard. Tijdens de Oostenrijkse Successie oorlog diende hij in 1747 als kolonel in een regiment cavalerie ten dienste van de Staat der Verenigde Nederlanden.
Bron: Register huwelijksinschrijvingen militairen Stad Groningen 1648-1811, deel II (collectie Wolters); Officiersboekjes 1739-1767; Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981.

13 jul. 1750 Richard Andries Ludolph Gockinga
GOCKINGA, RICHARD ANDREAS LUDOLPHI, officier, ged. Groningen 18-8-1713 (Martinikerk), begr. Groningen 5-7-1776, zn. van Scato Gockinga en Richardina Ludolphi, otr. Groningen 16-8-1749, tr. Slochteren 31-8-1749 Helena Piccardt, ged. Groningen 19-8-1712, begr. Groningen 8-1-1779 (of: 4-7-1776), dr. van Johannes Piccardt, heer van Slochteren, Kolham, de Ruiten en de beide Harksteden 1712, admiraliteitsheer te Harlingen 1711, en Amsterdam 1712, erfschepper van het Zijlvest der drie Delfzijlen 1712-1754, raad der Ommelanden, luitenant-hoofdman in de Hooge Justitiekamer, lid Gedeputeerde Staten van Stad en Lande, gecommitteerde ter Generale Staten en in de Raad van State, curator Universiteit Groningen en Maria Louisa van Couten (Coeten). R.A.L. Gockinga laatst wonend in de Poelestraat.
Militaire loopbaan:
Luitenant 21-2-1730 regiment (bataljon B, RN-2) van generaal-majoor Johan Wichers, idem kapitein 21-2-1738 ; idem majoor 30-11-1747 ; kolonel-commandant 13-7-1750 van het regiment (bataljon A, RN-2) van luitenant-generaal Berend Baron Lewe van Aduard. Later ging hij over in bataljon B, waar hij 24-8-1772 generaal-majoor werd en diende tot aan zijn dood.
Op 12-6-1746 vestigde hij zich te Nieuwe- of Langakkerschans met attestatie van Groningen overgekomen de HoogEedele Gestrenge Heer Richardt Andreas Ludolphi Gockinga, kapitein van een compagnie te voet en commandeur van deze Fortresse. Dat is hij in 1749 nog steeds. Idem met attestatie van Slochteren verscheen in 1754 de Heer overste R. A. L. Gockinga en desselfs huisvrouwe Mevrouw H. Picardt. Commandeur van Nieuwe Schans.
Bron : NP 22 (1937) ; Officiersboekjes 1731 t/m 1776; De Nieuwe- of Langakkerschans, J. J.Smedes, Zaltbommel 1975; Academische Rouw, J. Ensink (GBT nr. 31) Groningen 2002; Register huwelijksinschrijvingen militairen in de provincie Groningen 1648-1811, in het bijzonder van de gereformeerde gemeente Slochteren 1722-1811 (collectie Wolters); Hoofdofficieren der Infanterie van 1568 tot 1813. H. Ringoir, Den Haag 1981; Genealogische & Heraldische Bladen, 1906; Kwartierstatenboek 1883-1983 van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, pag. 117 vermeldt:
Dochter Maria Louise Gockinga, geb. Slochteren 9, ged. aldaar 14-1-1753, overl. Amsterdam 23-6-1817, tr. Haren 4-12-1771 Willem Theodorus Nobel, officier, geb. Amsterdam, ged. (N.Z. kapel) 14-8-1748, overl. Haren op Huis Middelhorst 13-9-1809, zn. van Constantijn Gerard Nobel en Johanna Elisabeth Legier.
Militaire loopbaan:
Ritmeester 1770, majoor 1782, en uiteindelijk luitenant-kolonel bij het regiment cavalerie van de Graaf van Rechteren

18 mrt. 1766 Hendrik Ferdinand Baron Lewe van Matenesse, 22 jun. 1779 generaal-majoor
LEWE, VAN MATENESSE, HENDRIK FERDINAND, officier, geb.1724, overl. 1794, zn. van Joost Lewe, Heer van Matenesse, Warfum, Bafloo, Rasquert, Jonker en Hoveling, luitenant-generaal, schepper van Bafloo en Anna Baronnesse von Inn und Kniphausen, tr. Mensingeweer 14-4-1756 freule Johanna Baronesse van Echten, dr. van Johan van Echten en Wendelina Cornera Lewe van Aduard. De bruidegom met attestatie van de Grave, de bruid met attestatie van Ruinen op Drenthe.
Militaire loopbaan:
Kapitein 9-3-1745 in het regiment Oranje Stad en Lande onder brigadier Hendrik George Veldtman, majoor 25-1-1746, in 1752 wordt vermeld dat hij zijn compagnie heeft in het regiment Stad en Lande, maar in 1757 gaat hij definitief over in het regiment (bataljon A, RN-2) van luitenant-generaal Berend Baron Lewe van Aduard, luitenant-kolonel 28-9-1747, kolonel-commandant 18-3-1766, generaal-majoor 22-6-1779 van het regiment (bataljon A, RN-2) van generaal Berend Baron Lewe van Aduard.
Bron: Genealogische & Heraldische Bladen 1909 (genealogie Lewe); Register op de huwelijksinschrijvingen van militairen in de provincie Groningen 1648-1811 in bijzonder van de gereformeerde gemeente Mensingeweer 1676-1811; Officiersboekjes 1746 t/m 1787; Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981.

7 mrt. 1767 Cornelis Baron van Maneil, 22 jun. 1779 generaal-majoor
Zie onder kolonels

15 aug. 1773 Robbert Suur
SUUR, ROBBERT, officier, geb. Emden (D) circa 1715, overl. Emden 26-11-1783. Gereformeerd.
Militaire loopbaan:
Cadet 32 maand (mnd), kapitein 239 mnd., majoor 16 mnd., luitenant-kolonel 12-7-1767,
73 mnd. in compagnie E, kolonel bij de Armee 15-8-1773.
Bron: Archief van de Raad van State, toegangsnummer 1.01.19, inventarisnummer 1955, stamboek 1ste bataljon van het regiment Bernard Baron Lewe van Aduard; Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981.

31 jan. 1774 Coppe Jarghes, 15 okt. 1787 generaal-majoor
JARGES, COPPEN, officier, geb. op Tammingaborg te Hornhuizen (Groningen) 28-4-1727, overl. 15-3-1792, zn. van Gijsbert Harmen Jarges, kapitein, ritmeester, commandant van Delfzijl, ontvanger der konvooien en licenten te Scheemda en Gesina Elisabeth Clant van Ayckema, otr. Mensingeweer 1-4-1758, tr. Mensingeweer 19-4-1758 Anna Maria Hyma (Huma) Juliana Baronnesse Lewe, geb. Huis Matenesse 24-5-1729, idem ged. 25-5-1729, overl. Groningen 1792, dr. van Joost Jan Lewe, heer van Matenesse, Warfum, Bafloo en Rasquert en Anna des H.R. Rijksbarones von Inn- und Kniphausen. Na ontvangen attestatie des bruidegoms van Zutphen op 19-4-1758 alhier getrouwd.
Militaire loopbaan:
Kapitein 5-3-1745 in het regiment van generaal-majoor Otto Georg Veldtman (bataljon B, RN-2), majoor 11-4-1763 in het regiment (bataljon A, RN-2) van luitenant-generaal Berend Baron Lewe van Aduard ; idem luitenant-kolonel 1-3-1766 in bataljon B; idem kolonel-commandant 31-1-1774 in bataljon A, later B; idem generaal-majoor 15-10-1787 in bataljon B.
Bron: Officiersboekjes 1746 t/m 1791; NA 1914 (jrg 12) ; NA 1929 (jrg. 27); Register huwelijksinschrijvingen van militairen in de provincie Groningen 1648-1811, in het bijzonder van de gereformeerde gemeente Mensingeweer 1676-1811; Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981.

12 apr. 1780 Otto Baron Lewe van Aduard
LEWE VAN ADUARD, OTTO, baron en officier, geb. Doornik, ged. Doornik 6-3-1752, overl. Leiden 9-3-1821, otr. Groningen 27-6-1778 (met belasting te Den Bosch; attestatie gepasseerd), tr. (1) Den Bosch 25-7-1778 Anna Isabelle van Swinderen, geb. Groningen 13-8-1758, ged. Groningen 15-8-1758 (Martinikerk), overl. maart 1790, begr. Groningen, d.v. Albert Hindrik van Swinderen, iur. dr. en provinciale rekenkamer en Johanna de Marees, otr. (2) Groningen 10-3-1792 met Adriana Sophia Gerlacius, weduwe van Johan Arnoud Gallas van ’s-Haage. Attestatie van Haarlem 6-3-1792; met belasting te Haarlem. 18-3-1792 attestatie gegeven.
Militaire loopbaan:
Vaandrig 28-4-1766 onder kapitein Jan Lijphart in het regiment (bataljon A, RN-2) van luitenant-generaal Berend Baron Lewe van Aduard, luitenant 19-9-1771 in hetzelfde bataljon en regiment onder luitenant-generaal Berend Baron Lewe van Aduard, kapitein 22-6-1772, idem, majoor 21-3-1774, idem, luitenant-kolonel 2-7-1779, idem, van generaal Berend Baron Lewe van Aduard, kolonel bij de Armee 12-4-1789 in het regiment (bataljon A, RN-2) van generaal Berend Baron Lewe van Aduard.
Bron: Academische Rouw, J. Ensing (GBT nr. 31), Groningen 2002 ; Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981 ; Officiersboekjes 1767 t/m1791; Huwelijksinschrijvingen van militairen in de stad Groningen 1648-1811, deel II (collectie Wolters)

14 feb. 1779 Christoffel Meyer
MEYER, CHRISTOFFEL, officier, ged. Groningen als Christiaan 1-9-1723 (Martinikerk), zn. van Jan Ernst Meijer, luitenant en Frouke Helena Ketel. Ze woonden aan het Martinikerkhof.
Militaire loopbaan:
Vaandrig 34 mnd., luitenant 7-12-1749 in het regiment van luitenant-generaal Hendrik George Veldtman. Na de reductie in 1752 van de Staatse militie werd dit regiment (bataljon B, RN-2) onder luitenant-generaal Berend Baron Lewe van Aduard geplaatst. Kapitein 279 mnd., majoor maart 1773, luitenant-kolonel 15-3-1774 bij bataljon B, kolonel bij de Armée 14-4-1779.
Bron: Archief van de Raad van State, toegangsnummer 1.01.19, inventarisnummer 1955, stamboek van het 1ste bataljon van het regiment van Bernard Baron Lewe van Aduard;
Doopboek Hervormde gemeente Groningen 1701-1725 (kaartsysteem Groninger Archieven);
Officiersboekjes 1750 t/m 1794; Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981.


10 sep. 1779 Georg Christiaan Meyer
MEYER, GEORG CHRISTIAAN, officier, ged. Groningen 22-12-1719 (Martinikerk), zn. van Jan Ernst Meijer, luitenant en Frouke Helena Ketel. Zij woonden bij de A-kerk.
Militaire loopbaan:
Cadet bij de garde van het regiment Oranje Stad en Lande, luitenant 10-1-1735 in het regiment van generaal-majoor Johan Wichers (bataljon B, RN-2), kapitein 3-4-1748 in het regiment van kolonel Hendrik George Veldtman, majoor 6-6-1767 in bataljon A van luitenant-generaal Berend Baron Lewe van Aduard, luitenant-kolonel 2-9-1773 in bataljon A, kolonel 10-9-1779 onder generaal Berend Baron Lewe van Aduard. Gedispenseerd van de dienst in 1784.
Hij betaalde 4-1-1735 de somma van 2.000 caroli gulden, het aequivalent voor een luitenants plaats te voet ingevolge resolutie 30-12-1734. Deze plaats werd hem door de Heren van het Kwartier Hunsingo aangeboden in het regiment van generaal-majoor Johan Wichers (bataljon B, RN-2) in plaats van kapitein-luitenant Lucas Wichers.
Bron: Archief van de Raad van State, toegangsnummer 1.01.19, inventarisnummer 1955, stamboek van het 1ste bataljon van het regiment van Bernard Baron Lewe van Aduard.
Toegang 2 Ommelander Archieven, inv. nr. 587 Ommelander kwitantieboek van de aequivalenten (1714-1748); Doopboek Hervormde gemeente Groningen 1701-1725 (kaartsysteem Groninger Archieven); Officiersboekjes 1750 t/m 1794; Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981.

15 okt. 1787 Jan Evert Baron Lewe van Aduard.
LEWE VAN ADUARD, JAN EVERT, BARON, officier, geb. Doornik 1744, ongehuwd overl.1808, zn. van Berend Baron Lewe van Aduard, generaal en chef, gouverneur en kastelein van Sluis in Vlaanderen en Catharina van Wijhe van Eck en Wiel.
Militaire loopbaan:
Luitenant 50 mnd., kapitein 4-6-1766 in het regiment (bataljon B, RN-2) van zijn vader, luitenant-generaal Berend Baron Lewe van Aduard onder kolonel-commandant Richard Andreas Ludolphi Gockinga, majoor 2-9-1773 in hetzelfde regiment en bataljon, maar later onder kolonel-commandant Hendrik Ferdinand Baron Lewe van Matenesse, luitenant-kolonel 22-6-1779 in hetzelfde regiment (bataljon A, RN-2) onder kolonel-commandant Coppe Jarges, kolonel-commandant 15-10-1787 (bataljon A, RN-2) onder luitenant-generaal Cornelis Baron van Maneil. .
Bron: Archief van de Raad van State, toegangsnummer 1.01.19, inventarisnummer 1955, stamboek van het 1ste bataljon van het regiment van Bernard Baron Lewe van Aduard.
Genealogische & Heraldische Bladen 1909 (genealogie Lewe); Officiersboekjes 1768 t/m 1794; Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981.

Luitenants-kolonels:

7 mrt. 1671 Aernout Huingha, 11 aug. 1674 gesneuveld bij Seneffe
HUING(H)A/ HUININGA, AERNOUT (AARNHOUDT; ARENT; ARNOLD), officier, otr. Groningen 20-3-1669 Jacoba Conders, weduwe Conders. Per attestatie 4-4-1669. Hij kocht als kapitein in 1653 bij keerskoop de borg de Brake te Obergum voor f. 47.000,-- De opbrengst van het bijbehorende tichelwerk bedroeg jaarlijks f 7500,--. Aan onkosten was hij
f 3240-16 kwijt. De netto-inkomsten bedroegen dus f. 4259-4. In 1665 breidde Huinga zijn bezittingen nog uit met land en rechten. Of hij op de Brake heeft gewoond is onzeker; hij was destijds commandant van Oudeschans. Na hem werd Anna Maria Ulgers, weduwe Jarges, eigenares van de Brake. Als zodanig komt zij voor in 1670. Zij hertrouwde met ritmeester Frans Willem Ripperda.
Militaire loopbaan:
Op 11-12-1661 komen met de compagnie van de Edele Arnold Huininga verschillende soldaten met attestatie van Leeroort naar Delfzijl over; commandeur en kapitein te Groningen in 1669, luitenant-kolonel 7-3-1671, gesneuveld bij Seneffe 11-8-1674 als luitenant-kolonel in het regiment (bataljon A, RN-2) van kolonel Arend Ludolf Gockinga. Dit regiment maakte deel uit van de linkervleugel in de tweede linie.
Bron: Neerlands Heldendaden te land, J. Bosscha, Leeuwarden 1872; Hoofdofficieren der Infanterie H. Ringoir, Den Haag 1981; NL 1980 (jrg. 97); Register op de huwelijksinschrijvingen van militairen in de Stad Groningen 1648-1811, deel I (collectie Wolters).
Literatuur: De Ommelander Borgen & Steenhuizen. dr. W. J. Formsma e.a. Assen, 1973.

11 sep.1674 Barend Johan van Prott
Zie onder kolonels.

19 jul. 1686 Feyo Sickinghe
SICKINGHE, FEYO, officier, ged. Groningen 22-10-1654, zn. van Jonker Feyo (Feije) Sickinghe, burgermeester van Groningen en Sophia van Echten, woonachtig in S. Jo[ann]is straat, tr. Zuidwolde 20-9-1680 Elisabeth Tamminga, d.v. Onno Tamminga, Heer van Luidema en Elisabeth Rengers, weduwe van Evert Lewe en Egbert Horenken tot Dijksterhuis.
Militaire loopbaan:
Majoor 1-1-1682 in het regiment Oranje Stad en Lande onder kolonel Hendrik Losecaet, luitenant-kolonel 19-7-1686 in het regiment van kolonel Barend Johan Prott (bataljon A, RN-2)). Komt voor het laatst voor in de Politieke Almanak van 1696.
Bron: NA 1907 (jrg. 5); Politieke Almanak 1696; Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813 H. Ringoir, Den Haag 1981; Politieke Almanak 1694 t/m 1696; Doopboek Hervormde gemeente Groningen 1651-1675 (kaartsysteem Groninger Archieven).

12 dec. 1696 Luyrt Ludolf Ripperda
Zie onder kolonels.

5 mrt. 1703 Siben Sibenius
SIBENIUS, SIBEN, officier, overl. december 1707, tr (1) Groningen 12-5-1675 (proclamatie 24-4-1675) juffer Johanna Altingh, tr. (2) Groningen 7-3-1693 (proclamatie 18-2-1693) juffer Christina Altinks.
Militaire loopbaan:
Kapitein 17-5-1673 waarschijnlijk onder kolonel Karel Rabenhaupt Baron van Sucha en in 1693 onder kolonel Hendrik Casimir II, vorst van Nassau, majoor 12-12-1696, in 1698 majoor in het regiment (bataljon B, RN-2) van kolonel Rempt ten Ham van Holtzappel, luitenant-kolonel 5-3-1703 in het regiment van kolonel Luert Ludolph Ripperda (bataljon A, RN-2). Hij werd opgevolgd door luitenant Gerhard Woldring, die 28-1-1708 tot kapitein werd benoemd.
Bron: Register huwelijksinschrijvingen militairen Stad Groningen 1648-1811, deel I (collectie Wolters); Toegang 1 Inventaris van de archieven van de Staten van Stad en Lande, inv. nr. 1697 Staat van Oorlog 1698; Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981; Politieke Almanak 1702,1705; Toegang 1605 Oud Archief van de gemeente Groningen, 1594-1815, inv. nr. 549r Register der toerbeurten m.b.t. de aanstelling van officieren en ambtenaren door de Stad of Ommelanden. 1663-1737.


11 feb. 1708 Johan Thiassens Swartte
SWARTE, JOHAN TIASSENS, officier, overl. 1740, otr. Groningen 10-9-1692 juffer Barbara Gockinga.
Militaire loopbaan:
Zowel in 1692 als in 1698 kapitein in het regiment van kolonel Rempt ten Ham van Holtzappel (bataljon B, RN-2); 11-2-1708 luitenant-kolonel; 14-4-1717 kolonel titulair.
Begin 1710 beklaagden de voogden van het diaconie kinderhuis zich bij Gedeputeerde Staten, dat overste-luitenant Swartte hun pupillen rekruteerde voor zijn compagnie zonder hun kennis en goedkeuring. Gedeputeerde Staten gelastten hem op 18-2-1710 de jongens naar het kinderhuis terug te zenden. De jongens mogen alleen dienst nemen met het consent van de voogden.
Bron: Toegang 1 Inventaris van de archieven van de Staten van Stad en Lande, inv. nr. 1697 Staat van Oorlog 1698; Idem, inv. nr. 432 rekwestboek 17-1-1698 t/m 14-10-1722 ; Register huwelijksinschrijvingen militairen Stad Groningen 1648-1811, deel I (collectie Wolters); Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981.

7 aug. 1725 Johan Daniel Portz.
Geen nadere gegevens bekend.

19 sep. 1742 Willem de Raadt
Zie onder kolonels-commandant.

28 sep. 1747 Hendrik Ferdinand Baron Lewe van Matenesse
Zie onder kolonels-commandant

1 mrt. 1766 Coppe Jarghes
Zie onder kolonels-commandant

18 mrt. 1766 Cornelis Baron van Maneil
Zie onder kolonels.

18 mrt. 1766 Hendrik Gerard Upmeyer
UPMEYER, HENDRIK GERARD, officier, ged. Groningen (Grote kerk) 30-3-1708, zn. van Henrich Johan Upmeyer en Cornelia Swartte, woonachtig in de Ebbingestraat.
Militaire loopbaan:
Vaandrig 20-2-1719 onder kapitein Peter Geersema in het regiment (bataljon A. RN-2) van kolonel Frederik Willem Lewe , luitenant 12-3-1729 onder dezelfde kapitein in het regiment (bataljon A, RN-2) van kolonel Gerhard Sichterman, kapitein-luitenant (112 mnd.)/ kapitein (207 mnd.) in 1742 met als benoemingsdatum 29-3-1729 onder majoor Gerrold Feytsema Gruys in het regiment (bataljon A. RN-2) van generaal-majoor Berend Baron Lewe van Aduard, luitenant-kolonel bij de Armée 2-12-1766 bij hetzelfde regiment onder luitenant-generaal Berend Baron Lewe van Aduard. Hij wordt voor het laatst vermeld in het officiersboekje van 1776.
Bron: Archief van de Raad van State, toegangsnummer 1.01.19, inventarisnummer 1955, stamboek van het 1ste bataljon van het regiment van Berend Baron Lewe van Aduard; Doopboek Hervormde gemeente Groningen 1701-1725 (kaartsysteem Groninger Archieven);
Officiersboekjes 1727 t/m 1776; Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981.


18 mrt. 1766 Jan Gerard Wolderingh
WOLDRINGH, JAN GERARD, officier, ged. Groningen 20-4-1717, begr. Groningen
18-1-1783, zn. van Gerhardus Woldringh, luitenant-kolonel en Anna Cornelia Berting, otr.
1-8-1750 Maria Johanna Gijsberta Vermeersch, van Harlingen, begr. Groningen 4-1-1789.
Militaire loopbaan:
Kapitein 29-11-1749 in het regiment (bataljon A, RN-2) van luitenant-generaal Berend Baron Lewe van Aduard, luitenant-kolonel bij de Armée in hetzelfde regiment. Hij wordt voor het laatst vermeld in het officiersboekje van 1782.
Bron: NP 06 (1915); Hoofdofficieren der Infanterie van 1569 tot 1813. H. Ringoir, Den Haag 1981; Officiersboekjes 1765 t/m 1782.

7 jul. 1766 Barthold Canter
CANTER, BARTHOLT, BARON, officier, ged. Groningen (Martinikerk) 1-5-1716, geb. in de Brugstraat bij de A-kerk, overl. 14-12-1796, zn. van Joachim Canter en Elisabeth Susanna Sickinghe, otr. Mensingeweer (hc. 9-11-1758) 12-11-1758, tr. Mensingeweer 6-12-1758 met freule Aurelia Anna Baronnesse Lewe, geb. 1722, overl. 1790, d.v. van wijlen luitenant-generaal Joost Jan Lewe, Heer op Matenesse en Anna Baronnesse von Inn und Kniphausen. Na ontvangen attestatie van Zutphen op 6-12-1758 getrouwd.
Militaire loopbaan:
Kapitein-luitenant 29-11-1749 onder luitenant-kolonel Edzard Willem Lewe in het regiment (bataljon B, RN-2) van luitenant-generaal Hendrik George Veldtman, kapitein/kapitein-commandant, idem onder majoor Cornelis van Maneil. In 1757 kapitein-commandant op 900 caroli gulden. Luitenant-kolonel 7-7-1766 bij de Armée in het regiment (bataljon B, RN-2) van kolonel-commandant Richard Andreas Ludolph Gockinga.
Bron: Genealogische & Heraldische Bladen 1909 (geslacht Lewe); Register huwelijksinschrijvingen militairen in de provincie Groningen 1648-1811, in het bijzonder van de gereformeerde gemeente Mensingeweer 1676-1811; Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981; Collecteboek diaconie Hervormde kerk 1796-1802, breukdoden Nieuwe kerk; Officiersboekjes 1750 t/m 1794.

6 jun. 1767 Carel Willem von Gersdorff
Geen nadere gegevens bekend.

12 jul. 1767 Robbert Suur
Zie onder kolonels-commandant

15 mrt. 1774 Christoffel Meyer
Zie onder kolonels-commandant

8 mei 1775 Bartholt Durleu
Militaire loopbaan:
Luitenant 20-1-1744 onder luitenant-kolonel Jan Jacob de Cock in het regiment (bataljon B, RN-2) van generaal-majoor Otto George Veldtman, kapitein/ kapitein-commandant 9-8-1766 in het regiment (bataljon A, RN-2) van luitenant-generaal Berend Baron Lewe van Aduard, luitenant-kolonel bij de Armee 8-5-1775 in het regiment (bataljon B, RN-2) van generaal Berend Baron Lewe van Aduard.
Bron: Officiersboekjes 1745 t/m 1794; Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813.
H. Ringoir, Den Haag 1981.


22 jun. 1779 Jan Evert Baron Lewe van Aduard.
Zie onder kolonels-commandant

2 jul. 1779 Otto Baron Lewe van Aduard
Zie onder kolonels-commandant

1 mei 1789 Willem Folkers
FOLKERS, WILLEM, officier, ged. Groningen 3-8-1725 (Nieuwe kerk), zn. van Dr. Hermannus Meintjes Folkers, raadsheer van de stad Groningen en Maria Christina Alting, otr. Nijmegen 23-8-1761, otr. Tiel 19-8-1761, tr. Nijmegen 7-9-1761 Johanna van Omphal, geb. Nijmegen 26, ged. 27-3-1744, dr. van Anthony Frederik van Omphal, majoor in het regiment Oranje Gelderland en Maria van Aldenburg.
Militaire loopbaan:
Luitenant 13-8-1745 in het regiment van kolonel Hendrik George Veldtman, later in het regiment (bataljon B, RN-2) van generaal-majoor Berend Baron Lewe van Aduard, kapitein 9-8-1766 in hetzelfde regiment (bataljon A, RN-2), in 1770 kapitein-commandant, majoor
1-5-1780 bij dit regiment (bataljon B, RN-2), luitenant-kolonel 1-5-1789 bij dit regiment in hetzelfde bataljon. Hij wordt voor het laatst vermeld in de officiersboekjes in 1793.
Bron: Jaarboek CBG 1952 (deel 6); Officiersboekjes 1750 t/m 1793; Hoofdofficieren van de Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981; Doopboek Hervormde gemeente Groningen 17-1-1725 (kaartsysteem Groninger Archieven).

5 mei 1790 C. Kamphuis
KAMPHUIS, CORNELIS, officier, geb. Grave circa 1731. Hij was gereformeerd, gehuwd en had 8 kinderen.
Militaire loopbaan:
Cadet 74 mnd., sous-luitenant 11-2-1747 in het officiersboekje van 1754 onder kolonel Jan Abraham Veldtman in het regiment (bataljon B, RN-2) van generaal-majoor Berend Baron Lewe van Aduard, luitenant 25-2-1762 onder kapitein Gerold Feytsema Gruys in het regiment (bataljon A, RN-2) van luitenant-generaal Berend Baron Lewe van Aduard, kapitein 20-4-1774 onder luitenant-kolonel Georg Christiaan Meyer in het regiment (bataljon A, RN-2) van generaal Berend Baron Lewe van Aduard, majoor 16-8-1784 in hetzelfde bataljon en regiment, luitenant-kolonel 5-5-1790 in hetzelfde bataljon en regiment, maar in 1792 onder kolonel-commandant Jan Evert Baron Lewe van Aduard in het regiment (bataljon B, RN-2) van generaal-majoor Cornelis Baron van Maneil. Hij komt voor het laatst voor in het officiersboekje van 1792.
Bron: Archief van de Raad van State, toegangsnummer 1.01.19, inventarisnummer 1955, stamboek van het 1ste bataljon van het regiment van generaal Berend Baron Lewe van Aduard;
Officiersboekjes 1754 t/m 1794; Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981.

18 nov. 1793 J. C. Petersen
PETERSEN, JOHAN CHRISTOFFER, officier, geb. ca. 1730 op het eiland Fugen. Hij was luthers, gehuwd en had 4 kinderen.
Militaire loopbaan:
Regiment Imhof,vaandrig 18 mnd. Daarna vaandrig 11-2-1748 onder kapitein Nicolaas Berghuis in het regiment (bataljon B, RN-2) van luitenant-generaal Hendrik George Veldtman, sous-luitenant 6-2-1751 onder kapitein Barthold Canter in hetzelfde bataljon en regiment, luitenant 9-8-1766 onder kapitein-commandant J. E. Lewe in het regiment (bataljon B, RN-2) van luitenant-generaal Berend Baron Lewe van Aduard, kapitein 20-4-1774 onder generaal-majoor Richard Andreas Ludolph Gockinga in het regiment (bataljon B, RN-2) van generaal Berend Baron Lewe van Aduard, majoor 1-5-1789 in hetzelfde bataljon en regiment, luitenant-kolonel 18-11-1793 in het regiment (bataljon B, RN-2) van luitenant-generaal Cornelis Baron van Maneil. Hij wordt voor het laatst vermeld in het officiersboekje van 1794.
Bron: Archief van de Raad van State, toegangsnummer 1.01.19, inventarisnummer 1955, stamboek van het 1ste bataljon van het regiment van generaal Berend Baron Lewe van Aduard;
Officiersboekjes 1750 t/m 1794; Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981.

Majoors:

7 mrt. 1671. Barend Johan van Prott
Zie onder kolonels.

16 sep. 1674. Barthold Coenders
Geen nadere gegevens bekend.

15 sep. 1677. Luyrt Ludolf Ripperda
Zie onder kolonels

1679. Albert Jan van der Merwede
MERWE(N) (MERWEDE; MARWE; MERVEN; MARVEN), VAN DER, JONKER ALBERT JAN, officier, geb. 14-11-1631, overl. 19-9-1686, zn. van Daniel van der Merve, kapitein, later commandeur van Delfzijl en Alyt/Alegonda Horenken, otr.(1) Groningen 15-9-1666 met Helena Catharina de Sighers, overl. vóór 1676 otr. (2) Groningen 2-12-1676 Sophia Oginsky, weduwe cornet Berent Eeck.
Militaire loopbaan:
Bij zijn huwelijk in 1666 was hij luitenant onder zijn oom, kapitein Carell van der Merven. Kapitein in 1678, majoor in 1679, beide keren in het regiment (bataljon A, RN-2) van kolonel Arent Ludolph Gockinga. Werd voor het laatst vermeld in de Staat van Oorlog 1687 en komt nog voor in de lijst van traktementen als majoor in 1688 en 1689 ter repartitie van Stad en Lande.
Bron: NL 1937 (jrg. 55, genealogie van de Merve); NL 1938 (jrg. 56, genealogie Eeck); Toegang 1 Inventaris van de archieven van de Staten van Stad en Lande 1594-1798, o.a. inv. nrs 1676 t/m 1687 Staten van Oorlog 1678 t/m 1689; Toegang 1605 Oud Archief van de gemeente Groningen 1594-1815, inv. nr. 549 r. Register der toerbeurten m.b.t. de aanstelling van officieren en ambtenaren door de Stad of Ommelanden, 1663-1737; Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981.

12 dec. 1696. Hieronymus Alberti
ALBERTI, HIERONYMUS, waarschijnlijk zn. van Daniel Alberti, der beiden rechten doctor, gezworene van de stad Groningen 1650-1651, drost der beide Oldambten 1653-1679 en Taetke Isbrants, otr. Groningen 23-4-1681, tr. Noordwolde 1681 Helena van Dam, pro qua luitenant Jan van Dam als broeder.
Militaire loopbaan:
Kapitein 9-11-1674 in het regiment (later: regiment Oranje Stad en Lande) van kolonel Sweer Tamminga, majoor 12-12-1696 in het regiment (bataljon A, RN-2) van kolonel Barent Jan van Prott, luitenant-kolonel 24-02-1702 in het regiment (later: regiment oranje Stad en Lande) van kolonel Jacob Gruys, kolonel van 8-3-1704 tot 13-10-1718 van het regiment (later: regiment Oranje Stad en Lande) met zijn naam. In de Politieke Almanak van 1719 is hij weer kapitein in het regiment (bataljon A, RN-2) van kolonel Gerhard Sichterman. Daarna wordt hij niet meer vermeld.
Bron: Index huwelijken Groningen voor 1750 (cd-rom); Hoofdofficieren der Infanterie van 1568 tot 1813. H. Ringoir, Den Haag 1981; HDP, januari 2005, jrg. 12, nr.1; Register huwelijksinschrijvingen militairen stad Groningen 1648-1811, deel I (collectie Wolters);
Toegang 1. Inventaris van de archieven van de Staten van Stad en Lande 1594-1798, inv. nr. 1671, Staat van Oorlog 1675; Idem, inv. nr. 1699, Staat van Oorlog 1700; Politieke Almanak
1703, 1704, 1719.

24 feb. 1703. Willem van Ewssum
EW(ES)SUM, WILLEM, VAN, heer van Mensinge tot Roon en Saaxumborg, overl. Bergen 22-10-1709, tr. Oldehove 24-3-1704 (procl. Groningen 22-3-1704) Anna Maria Elisabet Ripperda, geb. ca. 1683, overl. 4-7-1749 (66 jaar), d.v. van Ludolph Luirt Ripperda van Winsum, brigadier/regimentscommandant Nationalen nr. 2 van 1703-1722 en Maria Isabella van Deest. Met belasting tot Roon (lees: Roden) en Oldehove.
Militaire loopbaan :
Kapitein 17-12-1694 in het regiment (later: Oranje Stad en Lande) van kolonel Hendrik Losecaet en later in hetzelfde regiment onder kolonel Jacob Gruys, majoor 24-2-1703 in het regiment (bataljon A, RN-2) van kolonel Ludolf Luyrt Ripperda, luitenant-kolonel 20-12-1704 in het regiment (later: Regiment Oranje Stad en Lande) van kolonel Hieronimus Alberti; gewond bij het beleg van Bergen in Henegouwen 17-10-1709, overl. 22-10-1709.
Bron: Index huwelijken Groningen voor 1750 (cd-rom); Hoofdofficieren der Infanterie van 1568 tot 1813. H. Ringoir, Den Haag 1981; NL 1941 (jrg 59); Register huwelijksinschrijvingen militairen stad Groningen 1648-1811, deel I (collectie Wolters); Toegang 1 Inventaris van de archieven van de Staten van Stad en Lande 1594-1798, inv. nr. 1704, Staat van Oorlog 1702; Register huwelijksinschrijvingen militairen provincie Groningen 1648-1811, in het bijzonder van de gereformeerde gemeente Oldenhove 1660-1811 (collectie Wolters); Heraut 1901 (jrg. 5); Politieke Almanak 1700, 1703, 1704.

12 mrt. 1705. Herman Sichterman
SICHTERMAN, HARMEN, officier, geb. Colderveen 25-11-1660, overl. Veendam 2-1-1725, begr. Groningen 2-1-1725 (Martinikerk), zn. van Gerhardus Sichterman, predikant te Colderveen en Willemina van Bonnema, tr. Groningen (procl.13-9-1684; geboden gaan mede te Havelt) 1-10-1684 Hylke Alberti/Albarti, geb. 1659, overl. Veendam 18/19-12-1715; tr.(2) Sloterdijk 2-10-1687 Hendrikka Tymans van Meppel.
Militaire loopbaan:
Kapitein 8-9-1684 in het regiment (bataljon A, RN-2) van kolonel Barend Johan van Prott, majoor 12-3-1705 in het regiment (bataljon A, RN-2) van kolonel Ludolf Luyrt Rippera. Komt voor het laatst voor in de Staat van Oorlog 1725.
Bron: NL. 1911 (jrg. 29), 1912 (jrg. 30); Wapenheraut 1898 (jrg. 2); Register huwelijksinschrijvingen militairen stad Groningen 1648-1811, deel I (collectie Wolters);
Toegang 1. Inventaris van der archieven van de Staten van Stad en Lande 1594-1798, inv. nr. 1710, Staat van Oorlog 1706; Idem, inv. nr. 1727, Staat van Oorlog 1725; Politieke Almanak 1694 t/m 1718; Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981.

17feb. 1708. Galenus Sichterman
SICHTERMAN, GALENUS, officier, geb. Kolderveen (Dr.) 1662, ged. Kolderveen 20-11-1662, overl. najaar 1709, zn. van Gerrit Sichterman, predikant te Kolderveen en Wilhelmina Bonnema, otr. Groningen 2-5-1685, tr. Groningen 19-5-1685 (Martinikerk/ van der Schuur) Margaretha Celos, geb. 1667, overl. 1742, d.v. Folckerus Celos (Folkert Celosse), luitenant, en Susanna Emmen.
Uit dit huwelijk : 2 kinderen, waarvan Gerrit Sichterman officier is.
Militaire loopbaan:
Kapitein 12-4-1688 in het regiment (bataljon B, RN-2) van kolonel Rempt ten Ham van Holtzappel, majoor 17-2-1708 in het regiment (bataljon A, RN-2) van kolonel Ludolf Luyrt Ripperda.
Bron: Academische Rouw, J. Ensink (GBT nr. 31) Groningen 2002 ; NP.1912; Politieke Almanak 1694, 1700 en 1708; Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981.

3 apr. 1710. Joost Lewe
LEWE, JOOST JAN, officier, Heer van Matenesse, Warfum, Bafloo, Rasquert, Jonker en Hoveling, 12-5-1717 schepper van Bafloo, overl. Mattenesse febr. 1758 en is tot Baflo bijgezet, zn. van Jan Lewe, Heer van Blauwborg, majoor en commandant van Delfzijl en Willemina Lewe van Cantens, otr. Mensingeweer 7-4-1717 (h.c. 19-3-1717) met Anna Baronnesse van In en Kniphuizen van Ulrum, overl. in 1734, d.v. van Hendrik Ferdinand Baron von Inn- und Kniphausen, Heer van Ulrum en Aurelia Jarges.
Militaire loopbaan:
In 1703 vaandrig onder kapitein Johan Wichers in het regiment (bataljon B, RN-2) van kolonel Rempt ten Ham van Holtzappel, kapitein 14-5-1705 in het regiment (bataljon B, RN-2) van kolonel Johan Wichers, majoor 31-3-1710 in het regiment (bataljon A, RN-2) van kolonel Ludolph Luyrt Ripperda, luitenant-kolonel 6-7-1716 in het regiment (bataljon B, RN-2) van kolonel Johan Wichers, kolonel-commandant 4-8-1727 in hetzelfde bataljon en regiment, generaal-majoor 1-1-1742 in het regiment (bataljon B, RN-2) van generaal-majoor Otto George Veldtman, luitenant-generaal 16-5-1747 in het regiment (bataljon B, RN-2) van luitenant-generaal Hendrik George Veldtman, in 1758 is hij luitenant-generaal van dit regiment en heeft een compagnie grenadiers. Kort daarna is hij overleden.
Bron: Register op de huwelijksinschrijvingen van militairen in de provincie Groningen 1648-1811, in bijzonder de gereformeerde gemeente Mensingeweer 1676-1811; Genealogische & Heraldische Bladen 1909 (genealogie Lewe); Politieke Almanak 1703, 1705, 1715; Officiersboekjes 1725 t/m 1758; Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981.

30 dec. 1715. Jan Lewe
LEWE, JAN, officier, jonker, van Middelstum op de Blauweborgh tot Obergum, geboren 1659, overl. 1716, zn. van Johan Lewe van Ewsum, Heer van Middelstum en Ewsum, curator van de Groningsche Hoogeschool, lid van Gedeputeerde Staten, lid der Staten-Generaal, Hoofdman van het Provinciaal Gerechtshof en Geertruida Alberda, tr. Zandeweer
4-11-1683 met juffer Jkvw: Willemina Lewe, juffer op Klinckenborgh en ter Hansouw, geb. 1656, d.v. Joost Lewe tot Hanzouwe, Heer van Klinkenborg, Heer van Cantens, lid Gedeputeerde Staten van Groningen en Ommelanden, afgevaardigde Staten-Generaal, curator der Groningsche Hoogeschool en Petronella (Pieterke) Coenders tot Klinkenborgh.
Uit zijn 1e huwelijk zijn 6 kinderen bekend: een zoon werd militair en twee dochters huwden met militairen.
Hij huwde (2) met Anna Tjarda van Starckenborgh, geb. 1662, overl. 16-12-1730, d.v. Allard Tjarda van Starckenborgh, Heer van Verhildersum en Leens en Gratia Susanna Clant van Nyensteyn.
Militaire loopbaan:
Bij zijn huwelijk in 1683 was hij kapitein onder het regiment (bataljon B, RN-2) van Hendrik Casimir II, vorst van Nassau. Later majoor 30-12-1715 in het regiment (bataljon A, RN-2) van brigadier Ludolf Luyrt Ripperda. Commandant van Delfzijl
Bron: Genealogische & Heraldische Bladen 1909 (genealogie Lewe); Toegang 1 Inventaris van de archieven van de Staten van Stad en Lande 1594-1798, inv. nr 1682 Staat van Oorlog 1684; Register huwelijksinschrijvingen militairen in de provincie Groningen 1648-1811, in het bijzonder van de gereformeerde gemeente Zandeweer 1680-1811 (collectie Wolters); Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981.

17 mrt. 1719. Jacob van Groothuysen
GROOTHUYS(EN), JACOB VAN, officier, ged. Groningen (A-kerk) 5-12-1657, zn. van Bernard Groothuys en Susanne Renemans, woonachtig op de Scho(o)lholm, otr. (1) Groningen 12-1-1684 Susanna Wilmson, pro qua kapitein Alberti als neef. Attestatie gepasseerd, otr.(2) Groningen (huwelijksinschrijving) 17-7-1717 Barbara Helena Alberti van Groningen, pro qua de kolonel Alberti als vader.
Militaire loopbaan:
Luitenant in 1684, kapitein 6-7-1685 volgens de Politieke Almanak van 1694 in het regiment (bataljon A, RN-2) van luitenant-kolonel Feyo Sickinge; majoor 17-3-1719 in het regiment (bataljon A, RN-2) van brigadier Ludolph Luyrt Ripperda. Hij wordt voor het laatst vermeld in het officiersboekje van 1739.
Bron: Register huwelijksinschrijvingen militairen Stad Groningen 1648-1811, deel I en deel II (collectie Wolters); Officiersboekjes 1725 t/m 1739; Doopregister Hervormde Gemeente Groningen 1651-1675 (kaartsysteem Groninger Archieven); Politieke Almanak 1694; Officiersboekjes 1725 t/m 1739; Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981.

28 mei 1722. Lambert Berghuis
BERGHUYS, LAMBERT, officier, ged. Groningen 5-1-1694, overl. Groningen 15-7-1737, zn. van Petrus Berghuis en Catarina Hoisingh, otr. Groningen (huwelijksinschrijving)
15-7-1719, tr. Groningen 30-7-1719 Saackjen Sighers, geb. Groningen 30-1-1698, ged. aldaar 1-2-1698 (Martinikerk), overl. Groningen 1733, d.v. Sigher Sigers en Alegonda Johanna Veldtman. Uit dit huwelijk: een dochter.
Militaire loopbaan:
Kapitein 30-11-1717 in het regiment (bataljon A, RN-2) van brigadier Ludolph Luyrt Ripperda, majoor 28-5-1722 in het regiment (bataljon A, RN-2) van kolonel Frederik Willem Lewe, luitenant-kolonel 2-3-1728 in het regiment (bataljon B, RN-2) van luitenant-generaal Johan Wichers. Commandeur van Coevorden.
Bron: Register huwelijksinschrijvingen militairen Stad Groningen 1648-1811, deel II (collectie Wolters); Politieke Almanak 1719; Officiersboekjes 1725 t/m 1737; Academische Rouw, J. Ensink (GBT nr. 31) Groningen 2002; Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981.

26 feb. 1728. Gerrold Feytsema Gruys
GRUYS, GEROLD FEYTSEMA, ged. Groningen als Gerlach 2-1-1689 (Waalse kerk), ingeschreven als student te Groningen 21-8-1706, lidmaat december 1710, overl. Groningen 1766 (breukdodenboek 14-6-1766, laatst gewoond hebbende in de Herestraat), zn. van Roelof (Rudolph) Feitsema Gruys, luitenant en Isabella Wiltiana Feitsema Verrutius van Schultinga, woonachtig in de Jacobinerstraat, tr. Groningen 31-10-1717 (procl.16 okt.) Geertruida Lewe van Middelstum geb. Middelstum 15-8-1686, overl. Groningen 16, begr. 21-7-1750 (breukdodenboek 25 juli), d.v. Reint (Jan) Lewe, heer van Middelstum en Helena Clant. Zij woonden eerst achter het provinciehuis.
Militaire loopbaan:
Vaandrig te Roermond in 1710; kapitein 3-12-1712 in het regiment (bataljon A, RN-2) van brigadier Ludolf Luyrt Ripperda, later van kolonel Berend Baron Lewe van Aduard , majoor 26-02-1728 (ook vermeld zijn de benoemingsdata 4-8-1727 en12-3-1728) in het regiment (bataljon A, RN-2) van kolonel Gerhard Sichterman. Als kapitein volgde hij de overleden kapitein (3-5-1712) Doede Aepkens op. Gepensioneerd in 1750. Hij wordt voor het laatst vermeld in het officiersboekje van 1765.
Bron: Genealogische en Heraldische Bladen, 1909 ; Hoofdofficieren der Infanterie van
1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981; Politieke Almanak 1715; Officiersboekjes 1727 t/m 1765, NL 1982 (jrg. 99), NL 1961 (jrg. 78).

21 sep. 1737. Onno Joost Alberda
ALBERDA, ONNO JOOST, officier, ged. Uithuizermeeden 21-4-1709, zn van Onno Tamminga van Alberda, heer van Nyenstein en Josina Petronella Clant, otr. Groningen 3-12-1740 tr. Groningen (Martinikerk; prof. C. van Velsen) 18-12-1740 (met belasting tot Zandeweer) Anna Maria Hora, pro qua de raadsheer Johan Hora als vader, ged. Groningen 10-11-1722 (Martinikerk), d.v. Johan Hora, ambtman en Catharina Wolthers, woonachtig in de Sint Jansstraat.
Militaire loopbaan:
Cornet in 1715 bij de cavalerie onder het regiment van kolonel Frederik Jacob Prins van Hessen Homburg, kapitein 21-3-1729 in het regiment (bataljon A, RN-2) van kolonel Gerhard Sichterman, majoor 21-9-1737 in het regiment (bataljon A, RN-2) van kolonel Baron Berend Lewe van Aduard. Komt in 1746 voor het laatst voor in de Officiersboekjes. De jaren 1747 t/m 1749 ontbreken in deze boekjes.
Bron: Register huwelijksinschrijvingen militairen stad Groningen (1648-1811), deel II (collectie Wolters); Ondertrouwregister Stad Groningen 1726-1750 (kaartsysteem Groninger Archieven); DTB 458 Uithuizermeeden 1670-1811; Hooofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981; Politieke Almanak 1715; Officiersboekjes 1729 t/m 1746.

21 apr. 1741. Willem Alberda.
ALBERDA, WILLEM, officier, geb. Rensema/ Uithuizermeeden, ged. Uithuizermeeden 29-6-1710, overl. 25-2-1786, begr. Groningen 3-3-1786, ongehuwd, arbiter der Ommelanden, hoveling op Rensema, lid Staten-Generaal, curator en meesterknaap van het provinciaal jachtgericht, zn. van Onno Tamminga van Alberda, heer van Nyenstein en Josina Peternella Clant.
Militaire loopbaan:
Cornet bij de cavalerie onder het regiment van kolonel Frederik Jacob Prins van Hessen-Homburg. Voor deze cornets plaats werd aan de Heren van het Hunsingo Kwartier op 26-8-1717 een aequivalent van 1900 caroli gulden betaald; ging later over naar de infanterie. Hij betaalde op 14-2-1731 als aequivalent voor een kapiteinsplaats 6600 caroli gulden. Door de Heren van het Westerkwartier gepromoveerd tot kapitein 15-2-1731 in het regiment (bataljon A, RN-2) van kolonel Berend Baron Lewe van Aduard, majoor 21-4-1741 in hetzelfde bataljon en regiment. Lag tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog in 1745 aan de Rijn. Luitenant-kolonel 31-3-1746 in het regiment (later: Oranje Stad en Lande) van kolonel-commandant/brigadier Hendrik George Veldtman. Komt voor het laatst voor in het officiersboekje van 1750. Zegde rond 1754 (waarschijnlijk dus eerder: JvC) de dienst vaarwel. Was afkerig van weelde. Oprecht gelovig man. Hield er van op zijn goed zijn landerijen te bewerken.
Bron: Academische Rouw, J. Ensink (GBT nr. 31) Groningen 2002; Officiersboekjes 1732 t/m 1750; Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag, 1981.

25 jan. 1746. Hendrik Ferdinand Baron Lewe van Matenesse
Zie onder kolonels-commandant
7 dec. 1747. Albert Aemilius Lamoraal Baron Rengers
Geen nadere gegevens bekend.

6 feb. 1751. Cornelis Baron van Maneil
Zie onder kolonels.

11 apr. 1763. Coppe Jarghes
Zie onder kolonels-commandant

18 mrt. 1766. Robbert Suur
Zie onder kolonels-commandant

6 jun. 1767. Georg Christiaan Meyer
Zie onder kolonels-commandant.

18 jul. 1767. Jan Lijphart, 17 mei 1773 luitenant-kolonel titulair.
LIJPHART, JOHANNES, officier, ged. Groningen (Martinikerk) 20-9-1718, overl. Groningen (laken) 12-9-1792, zn. van Onno Lijphart en Margaretha Reichle, otr. Groningen 14-9-1740 met zijn nicht Rijmelia Lijphart, ged. Tzummarum 24-7-1718, overl. na 23-5-1749, d.v. Henricus Lijphart en Josina Aggai Brunia.
Uit dit huwelijk worden drie kinderen geboren, allen met de naam Onno. Er is een Onno overl. in dienst van de V.O.C. in 1790.
Militaire loopbaan:
Cadet 24 mnd., vaandrig 27 mnd. Zijn vader kapitein Onno Lijphart betaalde op 3-1-1734 voor een vaandrigs aequivalent 1500 caroli gulden. De Heren van het Fivelingo Kwartier boden hem deze functie aan. Luitenant 5-8-1737 onder majoor Hendrik George Veldtman in het regiment (bataljon B, RN-2) van luitenant-generaal Johan Wichers, kapitein-commandant 23-9-1749 in het regiment (bataljon B, RN-2) van luitenant-generaal Hendrik George Veldtman, majoor 18-7-1767 in het regiment (bataljon A, RN-2) van luitenant-generaal Berend Baron Lewe van Aduard , luitenant-kolonel titulair 17-5-1773 in hetzelfde bataljon en regiment.
Hij verzocht 14-12-1765 de Heren Staten van Stad en Lande om vrijstelling van een aequivalent van 1600 caroli gulden voor een kapiteinsplaats in het regiment van luitenant-genraal Berend Baron Lewe van Aduard, die hem onlangs werd gebeneficeerd. Daarbij werd vermeld dat hij het land reeds 31 jaar en in de Oostenrijkse Successie oorlog met ere en ambitie heeft gediend. Bij de reductie van de Staatse troepen in 1752 is hij buiten zijn schuld zijn functie van adjudant kwijtgeraakt. Daardoor moest hij jaarlijks ongeveer 700 gulden aan inkomsten missen. Genoemde Heren kunnen zich vinden in de argumentatie en besluiten dat hij de helft van het aequivalent moet voldoen.
Bron: Genealogische gegevens verstrekt door mevrouw Antonia Veldhuis (Veenwouden); Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981; Officiersboekjes 1738 t/m1791; Toegang 2 Ommelander Archieven, inv. nr. 1016a, index op de Staatsresoluties 1729-1807; Toegang 1.01.19 Archief van de Raad van State, inv. nr 1955 stamboek regiment generaal Berend Baron Lewe van Aduard (RN-2, bataljon A. over de periode1772-1794); Toegang 2 Ommelander Archieven, inv. nr. 587 Ommelander kwitantieboek van de aequivalenten (1714-1748).

Mrt. 1773. Christoffel Meyer
Zie onder kolonels-commandant

2 sep. 1773. Jan Evert Baron Lewe van Aduard
Zie onder kolonels-commandant

21 mrt. 1774. Otto Baron Lewe van Aduard
Zie onder kolonels-commandant

31 mrt. 1776. J. van Kaps
KAPS, JOHAN VAN, officier, ged.Groningen (Nieuwe Kerk) 7-2-1720, waarschijnlijk zn. van Lodewijk Ludolf van Kaps en Rolina Wolters, woonachtig bij de Kraan, otr. Grave 11-9-1756 met Cornelia Jacoba Charldorp, geboren en wonende te Grave. Op 26-9-1756 attestatie naar elders.
Militaire loopbaan:
Luitenant 20-10-1749 onder kolonel Willem de Raadt in het regiment (bataljon A, RN-2) van luitenant-generaal Berend Baron Lewe van Aduard, in 1753 (slechts een jaar) luitenant op sous-luitenant traktement in hetzelfde bataljon en regiment, kapitein 16-2-1770 onder kolonel Cornelis Baron van Maneil in het regiment (bataljon B, daarna bataljon A, RN-2) van luitenant-generaal Berend Baron Lewe van Aduard, majoor bij de Armée 31-3-1776 onder luitenant-kolonel bij de Armée Jan Gerhard Woldringh in het regiment (bataljon A, later B RN-2) van generaal Berend Baron Lewe van Aduard. Hij wordt voor het laatst vermeld in het officiersboekje van 1791.
Bron: Huwelijken militairen Grave 1648-1811 (collectie Wolters); Officiersboekjes; Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813 H. Ringoir, Den Haag 1981; Doopboek Hervormde gemeente Groningen 1701-1725 (kaartsysteem Groninger Archieven); Officiersboekjes 1750 t/m 1791.

Jan. 1780. Willem Folkers
Zie onder luitenants-kolonels

18 aug. 1780. E. Engelkens
Geen nadere gegevens bekend.

16 aug. 1784. C. Kamphuis
Zie onder luitenant-kolonels

1 mei 1789. J. C. Petersen
Zie onder luitenant-kolonels

5 mei 1790. W. L. van Vierssen
VIERSSEN, WILLEM LIVIUS VAN, officier, geb. ca. 1745, overl. Hichtum bij Bolsward 27-8-1809, zn. waarschijnlijk van mr. Willem van Vierssen, raadsheer van het Hof van Friesland en Cunira van Scheltinga, otr. Groningen 9-09-1780 met Syna (Seina) Ferdinanda Lewe van Aduard, geb. Doornik 1759, overl. Groningen 27-06-1816, d.v. van Berend Baron Lewe van Aduard, generaal, chef/gouverneur/kastelein van Sluis in Vlaanderen en Catharina van Wijhe van Eck en Wiel. Het huwelijk bleef kinderloos.
Militaire loopbaan:
Kapitein in 1780 in het regiment van luitenant-generaal Rudolph van Leusden in het regiment bataljon A, RN-11); majoor 5-5-1790 in het regiment (bataljon B, RN-2) van generaal Berend Baron Lewe van Aduard, daarna in het regiment (bataljon A, RN-2) van generaal-majoor Cornelis Baron van Maneil. Hij wordt voor het laatst vermeld in het officiersboekje van 1794.
Bron: Officiersboekjes 1791 t/m 1794; Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813.
H. Ringoir, Den Haag 1981; Register huwelijksinschrijvingen militairen Stad Groningen 1648-1811, deel II (collectie Wolters); Genealogische & Heraldische Bladen 1909 (genealogie Lewe); CBG jaarboek, deel 33 (1979)

18 nov. 1793. P. van Voorst
VOORST, PIETER VAN, officier, zn. van mr. Gerard van Voorst, domheer ten Dom, rentmeester van St. Catharina te Utrecht, oud hoofdofficier te Amersfoort, heemraad van de Eem (1746) en Cornelia van den Velde.
Civiele functies:
Voorzitter van de 7e vicarie van Onze Lieve Vrouwe in de zon; de 22e vicarie gend. Raadmis in de St. Joriskerk en de 24ste vicarie in het huis van de Armenpot te Amersfoort, volgens brief van investituur van het kapittel van St. Joris te Amersfoort. i.d. 9-2-1766.
Militaire loopbaan:
Vaandrig titulair 9-8-1766 onder kapitein Jan Lijphart in het regiment (bataljon B, RN-2) van luitenant-generaal Berens Baron Lewe van Aduard, luitenant 20-4-1774 onder kapitein-commandant Willem Folkers in het regiment (bataljon A, RN-2) van generaal Berend Baron Lewe van Aduard, kapitein en kapitein-commandant 25-2-1780 in hetzelfde bataljon en regiment, majoor 18-11-1793 (ook 24-12-1793 vermeld) in het regiment (bataljon A, RN-2) van luitenant-generaal Cornelis Baron van Maneil. Hij wordt voor het laatst vermeld in het officiersboekje van 1794.
Bron: Officiersboekjes 1767 t/m 1794; NL 1926 (jrg. 44); Hoofdofficieren der Infanterie 1568-1813. H. Ringoir, Den Haag 1981.

Verklaring gebruikte afkortingen en termen:
begr. – begraven
d.v. – dochter van
hc. - huwelijkscontract
geb. – geboren
ged. – gedoopt
Jkvw. - Jonkvrouw
otr. - ondertrouw
overl. – overleden
procl. - proclamatie
tr. – trouwde
zn. - zoon

aequivalenten - zijn geldsommen voor bepaalde functies, die gekocht werden.
ANFB – Algemeen Nederlandsch Familieblad
CBG. – Centraal Bureau voor Genealogie
DTB – Doop, Trouw, Begraafregisters
GBT – Groninger Bronnen en Toegangen
HDP – HuppelDePup, afdelingsblad van de Afdeling Groningen van de Nederlandse Genealogische Vereniging.
inv. nr. – inventaris nummer
Investituur – plechtige aanbieding of het omhangen van de onderscheidingstekenen van een waardigheid.
jrg. – jaargang
Kapittel – de vergadering en het college van de kanunniken die tot een dom of collegiale kerk behoren.
NA – Ned. Adelsboek
NL – De Ned. Leeuw
NP – Ned. Patriciaat
Officiersboekjes – deze boekjes zijn aanwezig in het Nationaal Archief in Den Haag. Er is een gedrukte serie van 1725-1794, code V 159, en een handgeschreven serie van 1750-1776, code V 158, beide echter met hiaten.
Politieke Almanak – de volledige titel is: Bestellinge der Generaliteyts/provinciale/ende voor yder lidt particuliere ambten/van de provincie van Stadt en Lande voor den jaere …… , mitsgaders de Namen der Heeren predicanten, praectiserende doctoren en advocaten ende militaire officieren etc. Gedrukt te Groningen etc.
Een aantal boekjes zijn aanwezig in de Groninger Archieven onder Toegang 1766, inv. nr. 13/1695-1700. Een veel grotere serie vindt men in het Tresoar te Leeuwarden.
Pro qua – in wiens plaats
RN-2 – Regiment Nationalen nr. 2
Vicarie – een kapel waaraan jaarlijkse inkomsten verbonden zijn.

 

Publicaties Archief
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |