Vragen en antwoorden uit 2002

Vragenrubriek HuppelDePup.

Redactie: M.J. IJzerman

handleiding vragen (en antwoorden) terug naar overzicht vragen

Handleiding

Deze rubriek is bedoeld voor specifieke vragen op genealogisch gebied in de provincie Groningen en in Noord-Drenthe en voor algemene vragen van genealogische aard. Voor deze rubriek gelden enkele "spelregels":

-formuleer uw vraag zo bondig mogelijk;  
-Per inzender wordt in deze rubriek niet meer dan drie vragen per keer behandeld. Indien u meer dan drie vragen instuurt dan worden deze 'uitgesmeerd' over meerdere afleveringen.  
-Als er een antwoord komt of u weet het antwoord op een vraag, stuur deze dan niet aan de vragensteller(ster) maar aan de samensteller van de vragenrubriek. Op deze manier kunnen ook andere lezers profiteren van de antwoorden.  
-Wanneer u uw vraag of antwoord met behulp van een tekstver­werkingsprogramma heeft opgesteld, kunt u de redacteur van deze rubriek een hoop tik­werk besparen door uw vraag/antwoord op een diskette of floppy op te sturen. Teksten graag in WP 5.x, Word <7 of ASCII en een uitdraai of print bijvoegen. U krijgt uw diskette/floppy z.s.m. terug indien u dat wenst.  
-De redactie behoudt zich het recht voor om uw vragen in te korten of te herformuleren.  
-Het is niet de bedoeling dat de redactie op zoek gaat naar het antwoord, dat moet van de lezers komen.  

-U kunt uw vragen en antwoorden rechtstreeks richten tot de redacteur van de vragenrubriek: M.J. IJzerman, Hoendiep 117, 9743 AP  Groningen, tel./fax 050-3119707, e-mail: thijs.ijzerman@planet.nl. Bij e-mail graag ook uw adres vermelden, anders kan de vragensteller geen contact met u opnemen! Graag altijd vol­doende porto voor antwoord bijvoegen (óók als u uw vraag via een andere redacteur in stuurt).


Vragen (en antwoorden)

2002/01 VOS/JANS

Ik zoek de ouders en verdere vooruders van mijn Nederlandse voorouders Joannes Pauli Vos, geh. In 1664 teMidwolda met Aefke Jans. Een zoon (mijn voorvader) heette Peter Jannes, die op 22-04-1707 in Nieuwolda trouwde met Aafke Hillebrandts.

Almuth Petersen-Roil, München  

ANTWOORD

Volgens mij kloppen de in de vraag genoemde ouders van Peter Jannes (tr. 22-04-1707 Nieuwolda met Aafke Hillebrants) niet. In het huw. contr. van 16-03-1707 (Nieuwolda) worden o.a. vermeld Jacob Cornelis en Aefke Jacobs als stiefvader en moeder. Aefke Jacobs huwde op 07-07-1672 te Nieuwolda met Johannes Jacobs, waarna zij tussen 05-03-1692 en 08-06-1695 in het huwelijk trad met de in het huw. contr. genoemde Jacob Cornelis.

Peter Jannes is naar mijn mening een z.v. Johannes Jacobs en Aefke Jacobs. Aefke Jacobs is een dochter van Jacob Arents en Martje Pieters en een kleindochter van Arent Jans en Wijven. Zie voor genoemde personen de bewerkte rechterlijke archieven van Nieuwolda en Wagenborgen door S.H. Abels en T.K.J. Wagenaar.
Aafke Hillebrants is een d.v. Hillebrant Alberts Vos en Annieske Boekholt (tr. hc Scheemda 09-03-1678).
De familienaam Vos zal doorgegeven zijn via deze dochter.
In de rechterlijke archieven van Scheemda en Midwolda is meer te vinden over genoemde personen en voorgeslacht.

Klaas Bijsterveld, Groningen


2002/2 LOURENS

Gevraagd de namen van de  ouders van Aamse Lourens uit Farmsum, wiens zoon Jannes Aamsen op 15010-1643 in Farmsum gedoopt werd en op 01-11-1675 in Weijwerd overleed.

Ik kan als tegenprestatie onderzoekshulp naar de Familie Kromminga geven, aangezien ik over een omvangrijk archief over deze familie beschik.

Almuth Petersen-Roil, München  


2002/3 HOLSCHER

Gevraagd alle gegevens betreffende de familie Holscher, afkomstig van Wildervank en uitgewaaid over Nederland.

Gea Jurjens, Sappemeer  

ANTWOORD

Van dhr. J. de Puit uit Oost-Souburg werd een vrij uitgebreid antwoord ontvangen over een 18e eeuwse fam. Holscher uit Zeeland met nazaten begin 20e eeuw in de prov. Groningen. Helaas is het antwoord te uitgebreid om hier integraal te publiceren. Geïnteresseerden kunnen een copie opvragen bij de redacteur van deze rubriek.

In een vorig nummer van Huppeldepup is sprake van een "uitgebreid antwoord" op een Holscher vraag (2002/3). Indien dit antwoord aansluit op mijn Holscher familie (zie onder) uit mijn Nienhuis parentaal zou ik graag een kopie ontvangen van het relevante gedeelte.

Hendrik Holscher [1517], geb. Wildervank 14-9-1873, schipper, werkman, overl. Gron. 8-2-1954, zn. van Geert Holscher [1617] en Jantje Tielman [1618], tr. [582] Hoogezand 19-8-1905 Annegien Nienhuis [1516], geb. Anloo 24-7-1887, overl./begr. Gron. 18/22-2-1969, dr. van Renko Nienhuis [1476], arbeider, scheepstimmerman en Lammegie Venema [1477].

Uit dit huwelijk:

1. Renko [1599], geb. Hoogezand 23-6-1908, volgt II.

2. Cornelis [1600], geb. Hoogezand 3-12-1909, tr. [615] Hoogezand 1-3-1934 Z Spieker [1601].

3. Lambertus [1602], geb. Hoogezand 1-1-1911, tr. [616] Hoogezand 6-7-1942 T de Boer [1603].

4. Jantje [1604], geb. Hoogezand 30-8-1914, overl. Hoogezand 25-7-1941.

 

Renko Holscher [1599], geb. Hoogezand 23-6-1908, overl. Gron. 7-3-1980, tr. [814] H.H. Bos [2071].

Uit dit huwelijk:

1. H. [2072], tr. [815] H. de Vries [2073].

2. E. [2074], tr. [816] R. Gerrits [2075].

3. J. [2076], tr. [817] D. Smit [2077].

Jan Nienhuis


2002/4 KOSTER

Gezocht: nazaten van Ties Koster. Geb. 15-10-1842 te Nieuwe Pekela, zoon van Hindrik Koster, schipper/zeeman, geb. 21-09-1812 te Nieuwe Pekela, overl. 13-08-1855 te Danzig en van Janne Tijssens Bakker, geb. 14-10-1814 te Hoogezand en overl. 18-03-1840 te Amsterdam.

E.G. ten Cate, Zwolle


2002/5 KOKE

Jantiena Harmanna Wolthuis, geboren 29 October 1901 trouwde op 22 Juni 1929 in Muntendam met Willem Koke. Graag meer informatie over Willem Koke. Verder wordt alle informatie over Koke in Groningen en Drenthe zeer gewaardeerd.

Bill Koke, Auckland, Nieuw Zeeland  


2002/6 TER SPILL

In het Ned.Patriciaat 1952, blz.323-330, wordt melding gemaakt van een genealogie Ter Spill. Deze familie heeft ook in de provincie Groningen vertoeft en wel te Engelbert en Hoogezand. Nu ben ik op zoek naar de kinderen van Hugo Adolph ter Spill, ged. Den Haag 21-10-1691, trekt richting Engelbert juni 1718, overl. Hoogezand vóór juni 1741. Engelbert trouwde 04-04-1714 met Jantje Boelema, ged. aldaar 02-12-1694, overl. vóór 1772, dochter van Jan Harms en Jeltje Meertens van Hellum. Slechts één kind vermeld, t.w. Jan Hugo ter Spill, geb. Engelbert 21-12-1717, overl. vóór 1758 Hoogezand. Heeft laatstgenoemde Jan Hugo ter Spill nog broers en/of zusters gehad en zo ja, welke?

Maurice Siegers, Den Haag


2002/7 (VAN) WERKUM

Via internet ontdekte ik de naam Werkum (zonder ‘van’) in Polen, alwaar in de 2e Wereldoorlog een soldaat Zygmunt Werkum sneuvelde in dienst van het Poolse verzetsleger (Armia Krajowa). Is er een relatie met de Groninger familie Van Werkum:  afstammelingen van Hillechien ten Berge (geb. Kollum, 28-02-1826, overl. Groningen, 25-5-1897) trouwde op 8 mei 1851 met Hendrik Nustje (geb. Beerta, 19-07-1819 en overl. 22-12-1900 te Haren?), die bij KB van 23-4-1873 toestemming kreeg zijn naam te veranderen in Hendrik van Werkum.

D.J. van Werkum, Roozendaal


2002/8 BOS

Ik ben al enige tijd op zoek naar de familie Bos, waarvan ik aanvankelijk dacht dat zij uit Bedum kwam. Hier blijkt men echter alleen ter kerke te zijn gegaan (RK), de woonplaats was Zuidwolde. Dochter Bibiana Bos werd gedoopt op 19-3-1810 te Bedum. En daar loopt het spoor dood. Geen van de families Bos uit de provincie Groningen die op Internet publiceren hebben enige binding met mijn tak.

Richard Keijzer, Hilversum  

ANTWOORD

Het volgende heb ik in het Archief van Groningen gevonden.
Petrus B Rohling trouwt te Groningen op 14-05-1843 met Bibiana Gerardus Bos.

Petrus Berend Rohling 26 jaar geboren 16-04-1817 te Dockum, van beroep kleermaker wonende te Groningen. Zoon van wijlen Berend Rohling, in leven marskramer en van wijlen Barbara Pieters Peel geboren en overleden te Dockum.

Huwelijkse bijlagen gaven het volgende:

·         Vader Berend overleden 31-05-1839 te Dockum oud 59 jaar inlandse Kramer, geboren in Niekerken.

·         moeder Barbara overleden 30-06-1842 te Dockum oud 56 jaar ook hier geboren.

·         Bibiana Gerardus zich noemende Bos. Gedoopt R.K.  19-03-1810 te Bedum woonende te Zuidwolde (gemeente Bedum) van beroep dienstbode en 33 jaar meerderjarige dochter van wijlen Gerardus Janes zich noemende Bos in leven, arbeider en van Sussana Alberts Smid wonende te Bedum.

Getuigen zijn:

·         Hermannus Morack oud 53 jaar Stoelmatter

·         Johannes Mulder oud 36 jaar Schoenmaker

·         Johannes Wüst oud 43 jaar Kleermaker

·         Louis de Bueger oud 45 jaar Kleermaker

Heb geen verdere gegevens gevonden van de ouders van Bibiana. Ik ga nog naar het R.K. kerkhof in Bedum. Misschien kan ik hier iets vinden?

Jan Brugge


2002/9 HINDRIKS-GARBRANDS

Evert Hindriks (overl. voor 1731) en Wichertjen Garbrands, (d.v. Garbrand Meertens en Marrejen Wijbes), doopsgezinden te Kalkwijk, gehuwd in 1710, kregen vier kinderen. Een daarvan was Garbrand Everts welke huwde met Maike Jans (zij hertrouwde met Hans Kneubel). Wie weet wie de andere 3 kinderen van Evert en Wichertjen waren ??

Harm Walma, Rotterdam


2002/10 HINDRIKS

Wie weet wie de ouders waren van de broers/zuster; Sijbo Hindriks (x1694 Hebeltje Berends (d.v. Berend Olferts en Bouke Meeckes), woonachtig te Schildwolde), Lupke Hindriks (xPaul Jeronimus (z.v. Jeronimus Pauls en Aaltjen Michiels), Duirt Alberts (z.v. Albert Geerts en Ebe Duirts), woonachtig te Noordbroek), Evert Hindriks (x1710 Wichertjen Garbrands, woonachtig te Kalkwijk), Luirt Hindriks (x1708 Martje Gewes, x1721 Aaltjen Garbrands (d.v. Garbrand Meertens en Marrejen Wijbes), woonachtig te Nieuw Scheemda & Noordbroek) en Albert Hindriks (x1711 Trijntje Jacobs (d.v. Jacob Alberts en Martje Jans), x1725 Aaltje Harm(en)s (d.v. Harmen Feijes en Anje Pieters), x1735 Frouke Jurjens (d.v. Jurjen Harkes  en Nanke Wigers), woonachtig te Nieuw Scheemda). Allen waren doopsgezinden. Ook evt. nadere bijzonderheden omtrent genoemde personen zijn welkom.

Harm Walma, Rotterdam


2002/11 EGBERTS/HINDRIX

Ave Egberts tr. rond 1630 met Tonnis Hindrix en voor 1639 met hopman Tiddo Reents (wed.nr. van Aelheit en van Moeder).  Kinderen (gegevens bekend) zijn Fossa, Frouwe, Hendrik en Scheltije. Zussen van Ave (ook Auwe) zijn Greetje (x Swijcko Edzens), Jantje (x Aelko Phoebens), broers Herman (x Moeder Sijnckes), Herberd en Jan. Ze erven 18 mei 1640 (RA Beerta) van Geeske Egberts, hun zus of mogelijk hun moeder. De moeder van Ave of Tonnis heet Scheltije. Gevraagd voorouders Tonnis en voorouders Ave. Ze wonen Finsterwolde.

Antonia Veldhuis, Veenwouden


2002/12 GRAVER

Herman Graver (x N.N.) uit Bellingwolde heeft zonen Jan (x (1). N.N., x (2) in 1609 Buntke Swijckens), Herman (x 1621 Hemme Febes), Jacob (x rond 1630 N.N.,), Claes (x N.N.) en Peter (x N.N.). Van Herman zijn gegevens bekend, van Jacob de nakomelingen. Gevraagd de N.N.’s.

Antonia Veldhuis, Veenwouden


2002/13 NAGEL

Mijn overgrootvader Wilhelm Friedrich Nagel (zoon van Wilhelm Nagel en Willemina Weken) kwam omstreeks 1868 in NL vanuit Detmold om in de Delfzijlse steenbakkerijen te werken. Ik weet dus precies welke nazaten van hem in NL rondlopen/liepen. Maar ik heb me wel altijd afgevraagd of er misschien ook broers of zussen van hem naar NL gegaan zijn. Wie weet meer?

Walter Nagel, Oosterbeek

(Opm. redactie: al eens gedacht aan de voorzitter van Leefbaar Nederland?)


2002/14 PERA

Ik zoek gegevens van: Derk Jans Pera, geboren in Farmsum plm. 1745 en overleden op 18 februari 1808 in de Ham. Wat deed deze man?

Verder zoek ik gegevens van Anne Dirks Pera, geboren op 6 juli 1797 te Sebaldeburen en overleden op 17 maart 1848. Wat deed deze man? Hoeveel kinderen had hij?

Frederik Pera, Marum.

(Opm. redactie: wordt hier bedoeld Den Ham i.p.v. de Ham, en zo ja, welk Den Ham? Den Ham in het Westerkwartier, Den Ham bij Bellingwolde, Den Ham(Ov) of wellicht Blijham?)


2002/15 VAN AKEN DE WAARD

Augustus van Aken de Waard, commissionair in effecten. Geb. op 11-03-1873 te Groningen, zoon van Pieter Hendrik de Waard en Annegien van Aken,  overl. op 11-11-1945 te Hilversum, hij is op 5 juli 1915 te Groningen in staat van faillissement verklaard.

Gehuwd met Hendrika Maria van Kilsdonk, geb. op 02-10-1878 te Woensel, overl. 24-10-1970 te Hilversum, dochter van Franciscus Antonius van Kilsdonk en Maria Anna Rosenstein.

Uit dit huwelijk:

1. Joanna van Aken de Waard, geboren ca 1907.

Gehuwd met H.H. Kat.

Gaarne zou ik nadere informatie ontvangen over voorgeslacht, nakomelingen en nadere bijzonderheden omtrent bovengenoemde Augustinus.

Herman van Aken, Duiven


2002/16 VONDELING

Ik ben al een tijd op zoek naar gegevens over de familie Vondeling. Echter het onderzoek loopt vast bij het feit dat in 1802 in Delfzijl een vrouw dood is gevonden langs de weg met haar baby in haar armen. De baby is opgevoed door de kerk en kreeg de naam albert alberts vondeling (geb. 1801) en trouwde later met Eltje Aijkes. Echter wat wij niet weten is wie de

overleden vrouw is geweest. Het enige dat we weten is dat ze Elisabeth zou heten en niet uit de omgeving van Termunten cq. Delfzijl zou komen. Mijn vraag is dan ook of iemand iets meer zou weten over deze vrouw?

Richard Vondeling, Groningen


2002/17 BOSWIJK/JANSEN

Bijna veertig jaar geleden kwam ik via een tante in bezit van twee merklappen, Ze waren afkomstig van mijn Groningse overgrootmoeder Jantje Boswijk die in 1843 in Nwe Pekela is geboren. Het waren misschien wel deze merklappen die de oorzaak zijn van mijn belangstelling voor genealogie. De jongste is uit 1847 en bevat de namen van het bezin van mijn betovergrootouders Klaas Eertwijns Boswijk en Lammechien Harms Bruins, de vermoedelijke vervaardigster van de merklap.  De tweede merklap bevat slechts een naam Clare Jansen met het jaartal 1747. Het is daarmee een van onze oudste familiestukken in eigen bezit, maar wie was Clare Jansen? Clare komt niet voor in mijn kwartieren en wellicht was ze slechts een vriendin van een van mijn voormoeders. Wie is haar tegengekomen bij het onderzoek of is wellicht familie van Clare?

R.K.Vennik, Rotterdam


2002/18 HOORN

Ik ben naast de projecten Graver, Tiddo Huninga, Keun (Kuen), Lijphart, Riddering en Vorenholt nu ook begonnen met de familie Hoorn. Namen die (veel) voorkomen zijn Ciriacus, Christophorus, Petrus, Elias, Henric Casimir, Nicolaas, Maria, Elisabeth en Folkerus. Plaatsen Groningen, Nieuweschans en Zuidbroek. De reguliere bronnen zijn intussen uitgezocht. Hierbij het verzoek om gegevens uit Rechterlijke archieven, requesten, HJK, consistorii of andere bronnen waaruit toevalstreffers gehaald kunnen worden. Vind u deze over Hoorn of de eerder genoemde families? Dan graag doorgeven aan

Antonia Veldhuis, e-mail antonia.veldhuis@hetnet.nl.


 2002/19 NOORMAN

Abel  Tjapkes Noorman, geb. ??, meester-boekweytenmolenaar, begr. Noordbroek 7-11-1793.  Hij tr. Noordbroek, 15-05-1769: Grietje Jans, geb. Winschoten, 08-08-1745, overl. Noordbroek 20-07-1811.

Kinderen:

-Anje Abels Noorman, geb. Noordbroek, 22-06-1772;

-Nantje, tweeling met vorige;

-Tjapko

-Bettjo?

-Jan

Gevraagd: geboorteplaats en –datum en voorgeslacht Abel Tjapkes Noorman.

Elly Smink-Niehoff, Olst  

ANTWOORD

Abel Tjapkes en Grietje Jans sluiten Winschoten 15-05-1769 een huwelijkscontract. Voor Abel zijn nog een volle broer Jan en 3 halfbroers Jannes, Gerrit en Aaldrik aanwezig, evenals 2 halfzusters Tietje en Cornelia. Zij zijn allen gedoopt te Noorddijk. De doopdatum

van Abel is 14-11-1734, zn. van Tjapko Jans en Anje Hindriks. Tjapko Jans en Anje trouwen Westerlee 29-03-1717, huwelijkscontract Noordbroek.

19-02-1717.

T. Bosch


2002/20 ABÉ

Jan Leenders Abé, geb. ??, arbeider te Veendam, overl.?? (na 04-06-1836), tr. te Zuidbroek? Elizabeth Geerts Rusius, geb.??, arbeidster, wonende te Veendam, overl. na 04-06-1836.

Kind:

-Lammechien Jans Abé, geb. Zuidbroek,  12-02-1808, dienstmeid, overl. Noordbroek, 22-10-1861.

Gevraagd: geboorte- en overlijdensplaatsen en –data en voorgeslachten Jan Leenders Abé en Elizabeth Geerts Rusius.

Elly Smink-Niehoff, Olst  

ANTWOORD

Van Gea Jurjens-Ruzius werd een uitgebreid antwoord ontvangen m.b.t. een familie Abee. Door de uitgebreidheid (6 blz.) leent het zich niet voor plaatsing in deze rubriek. De redactie bekijkt of het op een andere manier in HuppelDePup geplaatst kan worden. Geïnteresseerden kunnen een copie opvragen bij de redacteur van deze rubriek. 

Elisabeth (Lisabeth) Ruzius(Rusius), werd geboren op 13-12-1778 te Windeweer.

Zij overleed op 14-08-1858 te Veendam.
Zij was de dochter van Geert Swiers Rusius en Lammigje Hindriks(Roelofs). 

Geert Swiers Rusius werd geboren op 29-10-1758 te Hoogezand.
Hij overleed op 19-03-1814 te Windeweer.

Lammigje Hindriks (Roelofs) werd geboren omstreeks het jaar 1755.
Zij overleed op 18-05-1819 te Windeweer. 

Geert Swiers Rusius was de zoon van Hindrik Rusius en Willempje Jacobs. 

Hindrik Rusius werd geboren 12-12-1726 te Hoogezand.
Hij huwde met Willempje Jacobs. Het huwelijk vond plaats op 17-06-1753 te Hoogezand.

Hindrik Rusius was een zoon van Willem Rusius en Lammigje Hendriks. 

Willem Rusius werd omstreeks het jaar 1670 geboren te Gildehaus-Bentheim-Duitsland, als zoon van Daniel Rusius en Leena Hindricksen.
Hij woonde daar met zijn ouders en broers en zuster(s) aan de Muhlenstrasse. 

Voor zover de gegevens over de familie Rusius.

Gea Jurjens-Ruzius, Sappemeer

==========

Jan Leenderts Abé is geboren Meeden op 1 mei 1786, gedoopt Meeden 7 mei 1786, overleden Veendam (Korte Akkers) 30 augustus 1855 trouwt Elysabeth Geerts (Ruizinga/Ruzius). Kind Lammechijn is volgens mijn gegevens geboren te Muntendam op 21-2-1808 en niet in Zuidbroek.

Jan Leenderts is een zoon van Leendert Derks, geb. ca 1742, overleden Meeden 3-4-1817, tr.kerk Meeden 15 april 1769 Frouke Jans, dr. Van Jan Bartels en Anneke Hendriks.

Leendert Derks is een zoon van Derk Meertens, ged. Meeden 12 mei 1709 tr.kerk 27 mei 1731 Martje Jans, ged. Westerlee 26 september 1707, dr. Van Hindrik Jans en Zie Jans.

Derk Meertens is een zoon van Meerten Leenderts, ged. Meeden 1 april 1681, overleden voor 1747, tr. Kerk Meeden 7 oktober 1708 Anje Derkx

Meerten Leenderts is een zoon van Leendert Berents, trouwt Hindrukijn.

Bert van der Laan, Rhenen


 2002/21 HAGENOUW

Ik zoek de ouders en verdere voorouders van Harmen Hagenouw, otr. Groningen, 25-04-1636 (mijn voorvader) en Jan Hagenouw, otr. Groningen, 22-10-1636. Beiden soldaat onder capitain Ernst, resp. Wigboldus van Iselmuiden en afkomstig van Braemsche (Osnabrück) en Thijs Hagenouw, ook soldaat.

Verdere gegevens over hagenouw zijn ook welkom.

Jan Horst, Winschoten


2002/22 SCHUUR

Wie kan mij verder helpen, Ik zoek gegevens over Jan Schuur geb. 19-04-1851 te Finsterwolde, hij was getrouwd met Menna Veld. Wie waren zijn ouders en broers en zussen.

F.J. Schwartz, Wezup


2002/23 OOSTING

Lieuwe (Lijwe) Reinders Oosting, ged. Roden, 26-12-1740, overl. aldaar 19-01-1826. Hij tr. (1) Tolbert, 08-04-1764 Kunje Alles, d.v. Alle Meynderts en Tjeetske Jacobs, ged. Tolbert, 19-08-1742, begr. Niebert, 11-10-1771; (2) Tolbert, 19-07-1778, Peterke Lammerts, d.v. Lammert Reurts en Jantje Jannes, ged. te Tolbert, overl. <1826.

Gevraagd: meer gegevens over nakomelingen uit beide huwelijken (voor een deel reeds bekend).

Bé Langenburg, Emmen


2002/24 CARSTEN-OOSTING

Tjeetstke Lieuwes Oosting, (dochter uit 1e huwelijk 2002/23) ged. Tolbert, 20-09-1767, overl. verm. <1807, zij tr. Leek, 16-09-1798 Jacob Carsten, ‘beiden van het erf van Romen’. Jacob Carsrten overl.<1940.Zij vertrokken 15-091-1798 met attestatie naar Leek.

Jantje Lieuwes Oosting (dochter uit 1e huwelijk 2002/23)., geb. Tolbert, 03-06-1770, overl. Zulte (Roden), 31-12-1840, tr. Jacob Carsten (Jacob Carsten was dus met twee zussen getrouwd).

Gevraagd: nadere gegevens omtrent deze echtparen en hun nageslacht.

Bé Langenburg, Emmen


2002/25 LAMMERS

Meer gegevens over het voorgeslacht en familie van Peterke Lammers, ged. Tolbert, overl. <1826, zie vraag 2002/23.

Bé Langenburg, Emmen


2002/26 VEENSTRA

Ik zoek Andries Veenstra getr. 14-05-1891 met Siebrigje Tjoelker. Ze zijn getrouwd  in Friesland, verhuist naar Doezum of Grootegast, 3 kinderen zijn er in Friesland geboren, maar 3 of 4 kinderen in Doezum of Grootegast. Siebrigje is waarschijnlijk daar overleden. Wie kan mij helpen?

Wiesje van Ginkel, Gorredijk

ANTWOORD

Uit het boek “De Tjoelkers en de Tjoele” (Augustinusga):

Sijbrichje Sijbrens Tjoelker, geb. 1868, overl. Blaufallaat 1948, d.v. Sijbren Jilles Tjoelker en Grietje Wobbes te Augustinusga. Zij tr. 14-05-1891 Andrijs Veenstra, geb. Opende(Gn), 1866, overl. Blaufallaat 1934, boerenknecht te Surhuizum, later te Blaufallaat, z.v. Johannes Veenstra en Wijtske de Boer. Kinderen Veenstra niet bekend in dit boek. 

Nog een paar andere Veenstra’s in dit boek:

·         IJtske Rikeles Tjoelker, geb. 1908, overl. 1979, getr. met Otto Veenstra. Eerst te Augustinusga, later boer Surhuizum op de boerderij van zijn ouders. Uit dit huwelijk 7 kinderen en 1 jong overleden kind.

·         Antjse Jans Tjoelker, geb. 1811, getr. Grootegast,16-11-1831 met Hepke Wijbes Veenstra, geb. Doezum, 1803, boer aldaar, z.v. Wijbe Douwes Veenstra, overl. 1831 en van Froukje Gaaijes Smit, boerin te doezum. In 1868 waren Hepke en Antsje boeren te Gerkesklooster(Frl). Zij overleed in 1877 als landbouwerse te Gerkesklooster. Overlijden Hepke niet vermeld. Hepke had een jong overleden tweelingbroer en nog 2 broers: Gaaije en Anne.

Fam. Ten Cate-Tjoelker, Zwolle

 Nagekomen informatie vragenstelster:

¨       Andries Veenstra, geb. 5-11-1865;

¨       Kinderen Veenstra-Tjoelker: Wietske geb 28-10-1898 Grootegast; Gepke geb. 30-01-1902 Achtkarspelen; Antje, geb. 29-01-1909 Achtkarspelen; Johannes geb. 03-02-1892 Grootegas; Grietje geb. 26-11-1893 Grootegast; Siebrigje is overl. 25-05-1948.

Wiesje van Ginkel, Gorredijk

ANTWOORD

Andries Veenstra *5-11-1865  )(14-5-1891 met Siebrigje Tjoelker *28-8-1868 akte nr. 180

kinderen uit dit huwelijk:

Wytse Veenstra,  *14-9-1896 te Achtkarspelen akte 255

Wietske Veenstra * 28-10-1899 te Opende  overl. 24-7-1976 (mijn oma)

Gepke Veenstra  *30-1-1902 te Friesland

Griet Veenstra * in Groningerland

Johannes Veenstra * in Groningerland

Griet is getrouwd met Pier van der Ploeg, ze hadden geen kinderen, en woonde op Blauw-Verlaat.

Johannes is bij Wietske ingetrokken nadat zijn vrouw stierf.

 

De ouders van Siebrigje Tjoelker zijn:

Griet (Louws) Wobbes, *24-3-1838, overl.  3-7-1873

)( 26-9-1812 met

Siebren (Jilles) Tjoelker, *1830, overl.  6-3-1909

kinderen:

Rinze Tjoelker, geb. 26-12-1863

Jilles Tjoelker,  *31-19-1865

Siebrigje Tjoelker, *28-8-1868

Gepke Tjoelker,  *3-8-1872   

 

Meia de Bruin