Vragen en antwoorden uit 2001

Vragenrubriek HuppelDePup.

Redactie: M.J. IJzerman

handleiding vragen (en antwoorden) terug naar overzicht vragen

Handleiding

Deze rubriek is bedoeld voor specifieke vragen op genealogisch gebied in de provincie Groningen en in Noord-Drenthe en voor algemene vragen van genealogische aard. Voor deze rubriek gelden enkele "spelregels":

  • formuleer uw vraag zo bondig mogelijk;

  • Per inzender wordt in deze rubriek niet meer dan drie vragen per keer behandeld. Indien u meer dan drie vragen instuurt dan worden deze 'uitgesmeerd' over meerdere afleveringen.

  • Als er een antwoord komt of u weet het antwoord op een vraag, stuur deze dan niet aan de vragensteller(ster) maar aan de samensteller van de vragenrubriek. Op deze manier kunnen ook andere lezers profiteren van de antwoorden. 

  • Wanneer u uw vraag of antwoord met behulp van een tekstverwerkingsprogramma heeft opgesteld, kunt u de redacteur van deze rubriek een hoop tikwerk besparen door uw vraag/antwoord op een diskette of floppy op te sturen. Teksten graag in WP 5.x, Word <7 of ASCII en een uitdraai of print bijvoegen. U krijgt uw diskette/floppy z.s.m. terug indien u dat wenst. Natuurlijk kunt u uw inzendingen ook mailen aan dhr.Thijs IJzerman.

  • De redactie behoudt zich het recht voor om uw vragen in te korten of te herformuleren.

  • Het is niet de bedoeling dat de redactie op zoek gaat naar het antwoord, dat moet van de lezers komen.

  • U kunt uw vragen en antwoorden rechtstreeks richten tot de redacteur van de vragenrubriek: M. J. IJzerman, Hoendiep 117, 9743 AP Groningen, tel./fax 050-3119707. Graag altijd voldoende porto voor antwoord bijvoegen (óók als u uw vraag via een andere redacteur instuurt).

De laatste tijd bereiken mij diverse vragen per e-mail, ook via derden. Dat is geen bezwaar (maar liever rechtstreeks), alleen wordt er soms geen adres en woonplaats vermeld, alleen een e-mail adres. Als mij antwoorden per post bereiken ga ik ze niet overtypen maar stuur ik de vragensteller een kopie. Als ik geen adres heb, kan ik geen antwoord sturen. Dus: óók bij e-mail adres en woonplaats vermelden!!

 


VRAGEN (EN ANTWOORDEN)

2001/1 (WILLEMS) SMIT/HIDDES

Mr. Relef Willems (Smit) en Grietje Hiddes laten te Zeerijp de volgende kinderen dopen:

1705: Trijntien; 1711: Trijnje; 1715: N.N.; 1719: Trijntien. Volgens een familiebijbel zou Grietje Hiddes zijn overleden op 27 januari 1733 en begraven op 6 februari 1733, docht niet te Zeerijp gevonden.

Vragen: Wie kan mij meer vertellen over dit echtpaar en slaan Mr. en Smit op zijn beroep?

K.h. Beintema-Meijer, Leeuwarden

 2001/2 OEMKES/SIERTS

Wie kan het volgende wapen plaatsen:

In blauw drie gouden leliën, in het schildhart vergezeld van een rode roos.

Het wapen komt o.m. voor in de kerk van Wirdum op de grafzerk van Geele Oemkes (overl 1607) x Lippe Sierts, en als deel van een alliantiewapen in een gebrandschilderd glas in diezelfde kerk. De andere helft die van de man zou moeten zijn, is nagenoeg identiek aan het wapen Van Bolhuis.

Jan van Bolhuis, Oegstgeest


2001/3 SLAGTER

Wie heeft er gegevens over de zeemansloopbaan en het –leven van Remko Slagter, geb. Ten Boer 28-12-1883, tr. 5-7-1913 en Albert Slagter, geb. Hellum 17-5-1889, tr. 4-3-1911. Uit overlevering is bekend dat beiden vóór hun huw. als matroos en stuurman meerdere jaren aan boord van tjalken op zee hebben gevaren. Van Remko is nog een diploma “stuurman kleine handelsvaart”, 9-11-1904.

R. Slagter, Papendrecht.

ANTWOORD

I.                     Hendrik Slagter, geb. Hellum, 11-2-1859, schipper, overl. Drachten (Smallingerland), 08-05-1923, begr. te Hellum, tr. Slochteren 07-06-1884 Pieterke Kroes, geb. Schildwolde, 21-12-1865, dienstmeid, overl. Groningen 15-5-`955, begr. te Hellum, d.v. Albert Kroes en Jantje Veldhuis.

Kinderen uit dit huwelijk:

1.      Jantje, geb. Delfzijl, 4-11-1884

2.      Fennechien, geb. Schildwolde, 22-01-1886, overl. aldaar 9-5-1886

3.      Fennechien Grietje, geb. Appingedam, 27-02-1887;

4.      Albert, geb. Hellum, 17-05-1889, volgt II;

5.      Lammechien, geb. Loppersum, 25-04-1891, overl. aldaar 2-5-1891;

6.      Janna, geb. Appingedam, 18-9-1893;

7.      Lammechien, geb. Slochteren, 05-09-1896;

8.      Jan, geb. Delfzijl, 05-04-1900;

9.      Pieter, geb. Hellum, 01-09-1902;

10.  Harm, geb. Wirdum, 11-06-1904.

I.                     Albert Slagter, geb. Hellum, 17-5-1889, schipper, overl. Harderwijk, 28-02-1988, begr. te Wageningen, tr. Veendam 04-03-1911 Fennechien Oorburg, geb. Veendam 02-03-1889, overl. Wageningen, 06-03-1966, begr. aldaar, d.v. Heijo Oorburg en Ida Wijngaard.

Kinderen uit dit huwelijk:

1.      Pieterke, geb. Holwierde, 12-08-1911;

2.      Ida, geb. Tjuchem, 4-12-1912;

3.      Hendrik, geb. Onstwedde, 4-12-1915;

4.      Heijo, geb. Emmen, 25-08-1919, schipper, overl. Groningen 13-06-1992, begr. Wageningen 17-06-1992;

5.      Jantje, geb. Groningen, 04-06-1921;

6.      Alida, geb. Doorwerth, 25-09-1928, tr. Amsterdam 17-01-1951 Pieter Bijl, geb. Vlagtwedde, 24-10-1926, schipper, z.v. Jan F. Bijl en Anna Edens.

De redactie is de naam en het adres van de antwoordgever helaas kwijtgeraakt. Wil degene die dit antwoord inzond, zich nog een keer melden?2001/4 HARMS/IJZER/PIETERS

Jochem Harms (IJzer), z.v. Harm Jacobs en Antje Jans, tr. Grietje Pieters. Zij laten te Oudeschans 5 kinderen dopen in de periode 1789-1796.

Gevraagd: nadere gegevens over Harm Jacobs (IJzer) en Antje Jacobs.

J. de Puit, Oost Souburg2001/5 VAN LENNING-EILDERTS

Annechien Wirtje Eilderts, ged. volgens huw.acte Bourtange, 23-09-1804, † Bellingwolde 14-04-1898. Zij tr. Oudeschans, 16-03-1833 Willem van Lenning. Volgens haar huw.acte was zij een dochter van Wirtje Eilderts en Hindrikje Folkerts Bakker. Volgens haar overl.acte  was zij een dochter van Wirtje Eilderts en Hinderkje Folgers. In overl.acte van Wirtje Eilderts te Vriescheloo (gem. Bellingwolde) d.d. 24-04-1819 staat dat hij weduwnaar is van Hindrikje Jans Bakker.

Vraag: zijn Hindrikje Folkerts Bakker en Hindrikje Jans Bakker dezelfde? Graag verdere gegevens over Hindrikje.

J. de Puit, Oost Souburg2001/6 WOLTMAN

In EENRUM woonden rond 1800  zes kinderen van Nanne Jans, landbouwer op de kleine Greeden, overleden 27-11-1788 Eenrum.

Zijn vier zonen, t.w. Jan, Onno, Nanne en Jacob, wiens kinderen zo rond 1785-1800 geboren worden, dragen de naam Woltman.

In ULRUM woonde Harm Jans ~ 25-9-1791 te Ulrum, z.v. Jan Harms en Berendina Huising. Harm Jans is gehuwd met Reinje van Weerden. Hij draagt ook de naam Woltman.

Heeft iemand een verklaring voor de naam WOLTMAN en kan iemand mij vertellen of er verwantschap bestaat tussen de familie Woltman in Eenrum en die in Ulrum.

Anje Bousema-Valkema, Hoevelaken.2001/7 POT

Antje Geerts stierf Winschoten 17-7-1815 en was, gezien de leeftijdsopgave in haar overlijdensakte, geboren ca. 1760. Zij tr. Winschoten 25-5-1785 met de kleermaker Jurjen Jans, een jonge weduwnaar uit Weener, en hun kinderen heetten – met een enkele herhaling – Hemmichje, Geert, Jan, Geertje, Grietje en Jantje. Hemmichje (geb. 1789) droeg later de familienaam Pot, maar zij blijkt nergens in een familie van die naam in te passen.

Gevraagd (voor een afstammeling in Nieuw-Zeeland): doop en voorouders, in het bijzonder die van Antje Geerts.

Mevr. P.J.C. Elema, GroningenDeetje (Detje) Klaassens Kruizinga, geb. Nieuw-Beerta ca. 1789, overl. Nieuw-Beerta 4-12-1874, tr. Nieuweschans 13-9-1810 met Hindrik Jans Mulder, geb. Nieuweschans 23-4-1790, overl. Beerta 28-8-1862.

Gevraagd geboorte/doop van Deetje, de namen van haar ouders enz.

Mevr. E.C. Huizer-Sibinga Mulder, Naarden


2001/8 De Fremont d'Ablancourt.

Volgens een beschrijving afkomstig uit een boedelbeschrijving van monsieur de Fremont d'Ablancourt uit het archief van het Hof van Holland had ene De Fremont d'A­blancourt een hofstede in de provincie Groningen. Hij was een hugenoot en wolhandelaar te Den Haag en Groningen.

De beschrijving dateert van ±1700. De hofstede is gelegen drie uur gaans van Groningen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de hofstede in een straal van ongeveer 15 km. rond de stad Groningen moet hebben gelegen.

            De hofstede ligt langs een vaart. Langs de vaart loopt 'een bequame weg'. De hofstede ligt niet pal aan de weg, maar er een stuk vanaf, aan een weg met lindebomen. De vaart ligt waarschijnlijk aan de noord- of de zuidzij­de van de hof­ste­de.

De hofstede wordt omringd door een gracht.

Gezien de vaart en de frequentie van de trekschuit komen er mijns inziens drie vaarwegen in de provincie in aanmerking, het Hoendiep, het Boterdiep en het Winschoterdiep.

Het Hoendiep lijkt mij niet erg waarschijnlijk omdat daar voor zover mij bekend niet zoveel buitenhuizen hebben gestaan. Hetzelfde geld voor het Boterdiep. Bovendien vraag ik mij af of er op het Hoendiep en het Boterdiep trekschuiten voeren met een frequentie zoals wordt genoemd. Blijft over het Win­scho­ter­diep. Daar voeren diverse trek­schuiten naar Hoogezand en Winschoten. In de omgeving van Westerbroek hebben meerdere buitens gestaan ('veenborgen'). Voorlopig houd ik het er op dat we langs het Winschoterdiep moeten zoeken.

Het is niet bekend of de omschreven hofstede nog bestaat of dat hij inmiddels is afgebroken. Wanneer ik op de Historische Atlas van Groningen (uitg. Robas) kijk (kaart nr. 98) dan zie ik bij Wester­broek langs het Winschoterdiep 'Langwijk' staan. Het huis staat wat van de weg af en er ligt zo te zien een gracht omheen. Op de Grote Provincieatlas (uitg. Wolters Noordhoff) (blz. 70) komt het nog voor, maar dan zonder gracht. Langwijk wordt niet genoemd in Van der Aa. (hiermee is natuurlijk niet gezegd dat Langwijk de gezochte hofstede is, het is alleen een mogelijkheid). Wanneer we kijken op kaart 42 van de Grote Historische Atlas (uitg. Wolters Noordhoff), dan zien we tussen Westerbroek en Hoog­ezand meerdere aanduidingen van 'buitens' zoals Veenlust, Meerzicht, Kweeklust, Jagtwijk en Zomerzorg. Kweeklust komt nog voor op de Historische Atlas, de anderen niet meer. Ze worden geen van allen meer genoemd op de Grote Provin­cieatlas en zo te zien zijn ze er ook niet meer.

De naam de Fremont d'Ablancourt komt niet voor in het boek 'de Ommelander borgen en steenhuizen' en ook niet in 'Groninger Gedenkwaar­digheden'.

Wie weet meer over Fremont d’Ablancourt dan wel over zijn hofstede?

Groningen, Thijs IJzerman


2001/9 ELTJO UUNKES en TRIJNTJE KLAASSEN(S). 

In ons bezit bevindt zich een pastelportret van een echtpaar met twee jonge kinderen, Getekent door H. Langerveld in jaar 1800 in de maand desember”.Op het portret is de naam te lezen van de vader van het gezin, “E. Uunkes, koopman à Winschoot”.Uit een eerste verkennend onderzoek is ons het volgende gebleken.

Het is Eltjo Uunkes die werd geboren in 1769 of 1770 te? .

Hij trouwde op 28 mei 1797 met Trijntje Klaassen(s), geb. 6 november 1769 te Nieuwe Pekel A overl. 10 december 1844 te Winschoten.

Ze kregen in totaal vijf kinderen:

1.   Aaltjen Uunkes, ged. 9 febr. 1798. Gehuwd ? Overl. ?

2.      Uunko Uunkes, ged. 4 mei 1800. Gehuwd op ?  met Margrieta Johanna Abbinga. Beroep: Winkelier te Winschoten. Overl. te Winschoten op 13 augustus 1826.

3.   Klaas Uunkes, geb. 7 juli 1802. Gehuwd op ? met Fennichijn Geerts Hellema. Beroep: Bakker te Winschoten. Overl. te W. op16 juli 1834.

4.      Aaltje Uunkes, geb.? 1804. Gehuwd op ? met Hessel Witkop, boekweitmolenaar te Winschoten. Overl. te W. op 3 januari 1858.

5.      Antje Uunkes, geb. 27 febr.1808. Gehuwd te Winschoten op 31 juli 1835 met Geert Aoukes de Boer, gasfabrijkant te Winschoten. Overl. te W. op 18 september 1874.

Op het portret zijn alleen de kinderen 1. en 2. afgebeeld, op dat moment respectievelijk bijna 2  jaar en 7 maanden oud.

Eltjo Uunkes is te Winschoten overl. op 22 maart 1810.

Zijn vrouw hertrouwde op 10 december 1812 met Klaas Egberts van der Veen, geb. 27 november 1785 te Nieuwe Pekel A, overl. 22 januari 1864.

Vragen:

1.      Zijn er lezers die één of meer namen vanuit hun onderzoek herkennen en mogelijk over meer genealogische of biografische gegevens beschikken dan wij en die gegevens aan ons zouden willen doorgeven ?

2.      Zijn er lezers bij wie het gezin Eltjo Uunkes in de kwartierstaat voorkomt en die een kleurenfoto van het portret op prijs zouden stellen ?

Johan Jeltema en Rienk Bijma, Groningen

ANTWOORD

Aaltjen Uunkes  werd geb. 14 en ged. 22 april 1804 te Winschoten, zij tr. 11-02-1824 aldaar Hessel Jurjens Witkop, schipper, geb. 09-09-1796 en ged. 18-09-1796 te Winschoten, z.v. Jurjen Pieters (Witkop) en Trijntje Harms (Doedens). De vader Eltje Uunkes werd volgens mijn aantekeningen begr. 28-02-1810 te Winschoten (volgens vragenstellers 22-03-1810).

A. de Vries, Drachten.


2001/10 BOS

Geert Bos, geb. Hamdijk (gem. Nieuweschans)  21-08-1817, z.v. Frans Lodewijks Bos, (geb. Lemgo (Lippe, Duitsland) 1771, † 14-12-1840 te Nieuweschans)  en van Jantjen Geerts Kiel, (geb. te Winschoten 1785, † Beerta 25-10-1841). Moeder Jantje vertrok na het overlijden van haar man naar Beerta alwaar zij overleed.

Gevraagd: Nadere gegevens over de zoon Geert bos (getrouwd, waar en wanneer overl.?)

Geert Bos, Vollenhove


2001/11 NAGEL, HERMANNUS

Hermannus Nagel uit Sapmeer in de prov. Groningen tr. 07-05-1786 met Jennichje Overmars in Den Ham in Den Ham(Ov) in de NG kerk. Vermoedelijk is Hermannus ca. 1760/1765 geboren, wellicht te Sappemeer.

Gevraagd: plaats en datum geb/doop en voorgeslacht Hermannus Nagel.

E. Soepenberg, Den Ham(Ov)


2001/12 NAGEL, ELIZABETH

Elizabeth Nagel, tr. Groningen (RK) 23-08-1807 Petrus Josephus Voss.

Gevraagd: plaats en datum geb/doop en voorgeslacht Elizabeth Nagel.

E. Soepenberg, Den Ham(Ov)


2001/13 DE LIGNE

Frederik de Ligne tr. Zuidhorn 22-05-1796 met Trijntje Jans van Zuidhorn.

Bij dit huwelijk wordt vermeld, dat Frederik korporaal is in de compagnie van kapitein de Wilde in het 1e bataljon van de Bataafse Armée in Maastricht.

Hij is waarschijnlijk tijdens de veldtocht van Napoleon naar Rusland in 1812 omgekomen.

Uit bovengenoemd huwelijk zijn drie kinderen bekend.

Vraag: wie zijn de voorouders van Frederik de Ligne en waar komen zij vandaan?

J.J. Hazenberg, Warschau


2001/14 VAN ZANTEN

Een poosje geleden kreeg ik van een neef van mij uit Dokkum (Fr.) een zg. merklap met mijn naam: "A. van Zanten" als zijnde de maakster er op. Nu kan ik onmogelijk die lap gemaakt hebben want het jaartal is 1902 en toen was zelfs mijn moeder nog niet eens geboren. Deze merk- of letterlap werd gevonden in de kerk van de Remonstrantse Gemeente in Dokkum.

De familie van Zanten is afkomstig uit Sappemeer. Daar werd op 2-6-1812 ene Roelf Nicolaas van Zanten geboren  (zn. van Lijkel (=Niclaas) Hindriks van Zanten en Jantje Eppes Weerts). Hij  overleed 4-11-1862 in Anjum (Fr.) En Anjum ligt in de buurt van Dokkum.

Roelf Nicolaas trouwde (in Hoogezand)  op 9-5-1846 met Annegina Alberts (geb. 26-11-1813 te Midwolda, overl. 23-3-1875 te Ezumazijl onder Anjum) en ze kregen (voor zover ik weet) drie kinderen, tw. Nicolaas, Albert en Jantina Cornelia. Alle drie geboren in Anjum.

Van Albert en Jantina weet ik verder niets. Had Albert mogelijk ook een dochter wiens naam met een A begon?

Nicolaas tr. (Anjum) 19-5-1872 met Maria Tillema (geb 1-8-1850 te Harlingen, overl. 26-7-1935 te Amersfoort) en ze kregen 6 kinderen waaronder ene Annegina (zou dat de A van Zanten kunnen zijn?).

Alleen werd Annegina geboren in 1878 en zou ze dus de lap gemaakt moeten hebben toen ze al 24 jaar was???? Meisjes maakten voor zover ik weet die lapjes op ±10 jarige leeftijd toch?

Mijn vragen zijn:

A: Is er iets bekend over het feit dat merklappen ook op latere leeftijd gemaakt werden?

B: Wie heeft meer gegevens over voornoemde  Roelf Nicolaas (van Zanten) en Annegina Alberts (Bos-Drent)

Aukje van Zanten, Veenwouden


2001/15 PEPPINK

H.J. Peppink, *Menkeweer bij Onderdendam, 18-06-1821, † Spijkenisse, 14-08-1908. Op zijn 26e vestigde hij zich als dorpsarts in Spijkenisse en tr. aldaar 1854 met de Rotterdamse apothekersdochter Jannetje Rooster. Hij was het zesde kind van Berend Peppink en Janetje Redeker. Berend was secretaris van het waterschap, later ook griffier van het Vredegerecht en 1825-1835 burgemeester van Bedum.

Gevraagd: nadere gegevens over voorouders H.J. Peppink.

K. Nienoord (Spijkenisse)


2001/16 CLASENS

Mente Clasens, landbouw, tolmeester, kastelein, ged. 1778, †27-08-1828 te Groningen, tr. 08-12-1799 Antje Jans Kremer, overl. te Groningen.

Gevraagd: geboortedatum en –plaats, plaats en datum huwelijk en overlijden Antje Jans Kremer.

E.G. ten Cate, Zwolle

ANTWOORD

Antje Jans Cremer: overleden te Groningen op 12 januari 1860, bijna 79 jaar, geboren te Zuidhorn, ten tijde van haar overlijden wonende buiten de A-poort, U 110, weduwe van Minte Klaassen Reitsema, dochter van wijlen Jan Cremer, in leven koopman, en van wijlen Hilje N.N.

M.R. Kremer


2001/17 WOLTHERS

Wie en/of wat was HARMANNO WOLTHERS die vermeld staat op de stenen brugleuning langs de brug van Termunterzijl?

Waar kwam de naam Wolthers vandaan en wat is er nog meer over te vermelden?

Gaarne zo veel mogelijk inlichtingen over deze en andere Wolthers.

F.H.Even, Borne  

ANTWOORDEN

2001/17 WOLTHERS

Volgens A. Pathuis, ‘Groninger Gedenkwaardigheden’ (Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814), blz. 83, was Harmanno Wolthers anno 1725 burgemeester van Groningen en uit die hoofde waarschijnlijk schepper (bestuurder) van het Termunterzijlvest. Meer informatie over Harmanno Wolthers kunt u ongetwijfeld vinden op de Groninger Archieven.

Redactie.

2001/17 WOLTHERS

Harmanno is een Latijnse naamvalsvorm; Nederlands: Harmen. Familienaam oorspr. Wolters, ± 1700 gewij­zigd in Wolthers. Harmen Wolters (1659-1733) o.a. burgemeester, zijlvest en curator van de universiteit. Latijns acade­misch rouwbe­richt in de Universiteits­bi­bliotheek. Nederlands uittreksel en fragmentgene­alogie Wolt(h)ers (stamvader tot ± 1800) in 'Academische Rouw,' te verschijnen in 'Groninger Bronnen en Toegangen' 2002.

J. Ensink, Groningen.


2001/18 JANS

Klaas Jans van Noordbroek, tr. te Woltersum in 1730 Anje Sibrandts. Zij was geb. Woltersum in 1701, .d.v. Sijbrand Renses en Elske Harmens. Namen kinderen: Sibrant (Woltersum 1731); Peter (Woltersum 1732); Sijbrand (Wittewierum 1733) en Jantjen (Wittewierum 1736).

Gevraagd; herkomst, doop en vourouders Klaas Jans.

P.J.C.  Elema, Groningen


2001/19 GEERTS-PIETERS

Reeds geruime tijd ben ik op zoek naar meer gegevens over het echtpaar JACOB GEERTS x ETJE PIETERS. Zij woonden omstreeks 1757 te Tolbert. Kinderen: Geert (1747), Pieter Teeninga(1751), Hindrik ter Veen ? (1757), Etien (1759), Fenje (1764) en Antje ( ?? ).

Roel Teeninga, adres onbekend (Wil dhr. Teeninga zijn adres nogmaals- aan de redactie opgeven?)


2001/20 BERENDS-GEERTS

De laatste dochter Antje huwde waarschijnlijk met Willem Berends (Sebaldeburen 1773). Kan iemand dit bevestigen en wellicht meer gegevens vinden?

Roel Teeninga, adres onbekend


2001/ 21 WIERINGA

Simon Albers tr. Thesinge 14-11-1745 Anje Luijtjes (geen herkomst van beiden opgegeven). Anje kan zijn geb./ged. (als Anneke) te Garnwerd/Oostum 31-3/11-4-1721 als dochter van Luijtjen Jans en Dieuwerke Hansen. Uit het huwelijk van Simon en Anje, wonend te Oostum, werden gedoopt te Garnwerd/Oostum: Luitjen 22-10-1747 (nakomelingen noemen zich Wieringa), Deverke 30-10-1749, Corneliske 6-2-1752, Albert en Jean (sic) 25-12-1753, Greetjen 16-5-1756, Claas en Bouke 25-6-1758 en Albert 21-3-1762.

Gevraagd: herkomst van Simon en Anje, en hun voorgeslacht.

C.H. van Wijngaarden, Breda


2001/22 HINDRIKS EN LUBBERTS.

Hindrik Hindriks tr. ±1630 (Winschoten?) met Geeske Lubberts (broer Geert x Lamme). Kinderen: Wupke, Hindrik, Jurjen, Lubbert en Aeldert.

Gevraagd voorouders van Hindrik en Geeske.

Antonia Veldhuis, Veenwouden


2001/23 GEERTJE JANS

Hindrik Hindriks, zoon van bovengenoemd echtpaar, tr. (1) Geertje Jans en (2) Wije Hindriks. Voorouders van Wije zijn bekend. Geertje heeft twee zussen: Hemke en Greetije Jans. Gevraagd ouders van de drie zussen Jans.

Antonia Veldhuis, Veenwouden


2001/24 AELRIX

Grietje Aelrix (x 1672 Jan Dercks), Tiacktjen Aelrix (x 1661 Cornelis Phebes), Edze Aelrix (x 1665 Woltie Jans) en Jan Aelrix hebben ooms Jacob Graver en Tiart Jans.

Gevraagd de ouders van deze Aelrix kinderen.

Antonia Veldhuis, Veenwouden


 2001/25 FOCKES

Bij de verdeling van de goederen van Anna Elties (RA Westerlee 21-4-1645) worden genoemd Sicko Fockes, overleden Ide Fockes (x Tammo Willems), Focktjen Fockes (x Jan Gerdts van Loon) en Aleijt Fockes (x Harbert Abels).

Verder zijn erfgenaam de onmondige kinderen van Jantien Bottes (waarvoor de vader Botte Jans en voormond Focko Popkens) en haar gehuwde dochter Gepke met echtgenoot Hinrick Gerdts.

Wie kan de laatste 5 personen plaatsen? Waar woonden ze? Aktes? Welke Focko was de eerste man van Anna Elties?  Enz.

Piet Bos, Zwolle

(Wil de heer Bos zijn adres bekend maken aan de redactie?)


2001/26 en 2001/27

Vervallen


2001/28 CLANT/KLANT

Mijn eerste gevonden voorvader was Gerrit Jansz Clant. Hij trouwde op 22 augustus 1671 in Hoorn NH met ELBROICH LOURIS. Hij tr. waarsch. te Hoorn met ELBRIEGIT LOURENS. Gezien de voornaam van de vrouw ben ik ervan overtuigd dat dit 'mijn' GERRIT JANSZ is.

In 1909 is een genealogie gepubliceerd van de 'Ommelander Clanten'. Deze genealogie werd samengesteld door de heer Kymmel. In zijn epiloog meldde hij dat hij, met anderen, geen aansluiting had kunnen vinden met de 'Noordhollandse Klanten'. Volgens mij moet er een verbinding via Kampen zijn. Nu moet ik natuurlijk nog naar het gemeentearchief van Kampen maar heb toch al een paar vragen. Dat zijn de volgende:

1.      Is het bekend of er, naast het onderzoek van Kymmel, nog andere onderzoeken naar de 'Clanten' hebben plaatsgevonden?

2.      Van de 'Ommelander Clanten' zijn er verschillende naar Kampen gegaan. Is het bij iemand bekend welke 'Clanten' er naar Kampen zijn gegaan?

3.      De volgende literatuur heb ik kunnen bekijken: 'Ommelander Geslachten, het nageslacht van Jacob Sijbolts, landbouwer te Warfum en Geertruid Cornelis'; De Wapens van den tegenwoordigen en den vroegeren Nederlandschen Adel', beschreven door J.B. Rietstap; A.J. van der Aa, 'Biograpisch Woordenboek der Nederlanden'; 'De Ommelander Borgen' door Mr. J.A. Feith en 'Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit kerken van Nederland' door Mr. P.C. Bloys van Treslong en Mr. J. Belonje. Zijn er nog andere publicaties die met het geslacht Clant te maken hebben?

P.T. Klant, Petten


 

2001/28 KLANT/CLANT

Van de heer Keimpema uit Roden werd een pakket met uitvoerige documentatie over diverse geslachten Klant/Clant ontvangen.  Door de omvang en omdat het deels copiën zijn uit o.a. de Nederlandse Leeuw, leent het e.e.a. zich moeilijk voor publicatie in deze rubriek. eïnteresseerden kunnen de documentatie opvragen bij de redacteur van deze rubriek.


 

2001/29 KLEVERINGA/GEERTS

Grietje Kornelis Kleveringa, ged. 7-2-1762 te Ezinge, overl. 19-5-1844 te Zuurdijk, is getrouwd met Jacob Geerts, geb. 1758/1759 te Oldehove (?), overl. 6-8-1811 te Oldehove. Datum en plaats huwelijk niet bekend. Herkomst van Jacob Geerts evenmin bekend (ten tijde van zijn geboorte was in ieder geval de predikantsplaats te Oldehove vacant).

Wie kan mij aan de nog openstaande gegevens helpen? (er zijn uit dit huwelijk 9 kinderen geboren, t.w. Kornelis (1792), Aaltje (1793), Geert (1795), Imke (1797), Vrouwke (1798), Geertje (1800), Geert (1802), Pieter (1804), Jan (1806), allen geboren te Oldehove).


 2001/30 KLEVERINGA

Uit het huwelijk van Pieter Jacobs Kleveringa (geb. 1804 Oldehove, zoon van Grietje Kornelis Kleveringa en Jacob Geerts) en Brechtje Franssens Hartzema, gehuwd 6-6-1835 Oldehove, worden geboren: 1 Grietje (1836 Oldehove), 2. Martje (1838 Nieuwolda), 3. Jacoba Francina (1842 Hornhuizen) en 4 . Kornelis (1856 Onderdendam). De eerste drie kinderen heb ik kunnen traceren. Van Kornelis ontbreken direct na de geboorte alle gegevens. Wie weet iets meer over deze Kornelis Kleveringa?

Alle informatie is welkom.

mevr. G. Sijbesma, Heerenveen

 


2001/31 DOEWES

Gegevens gevraagd over Jan Doewes (afstammelingen heten Nienhuis), doop niet gevonden, gehuwd met Dieuwke Cornellis (verder onbekend); zij laten van 1770 tot 1783 in Leens dopen: Hilje, Claaske, Harm, Bregtje, Doewe. In 1778 en 1783 heet de moeder Dieuwke Klasen.

Piet Bos, Zwolle.

 


2001/32 VAN AKEN DE WAARD,

Augustus van Aken de Waard commissionair in effecten. Geboren op 11-03-1873 te Groningen, zoon van Pieter Hendrik de WAARD en Annegien van AKEN,  overleden op 11-11-1945 te Hilversum, hij is op 5 juli 1915 te Groningen in staat van faillissement verklaard.

Gehuwd met Hendrika Maria van KILSDONK, geboren op 02-10-1878 te Woensel, overleden op 24-10-1970 te Hilversum op 92-jarige leeftijd, dochter van Franciscus Antonius van KILSDONK en Maria Anna ROSENSTEIN.

Uit dit huwelijk:

1. Joanna van AKEN de WAARD, geboren ca 1907.

Gehuwd met H.H. KAT.

Gaarne nadere informatie ontvangen over voorgeslacht, nakomelingen en nadere bijzonderheden omtrent bovengenoemde Augustinus.

Herman van Aken, Duiven

 


2001/33 KLEVERINGA (1)

Grietje Kornelis Kleveringa, ged. 7-2-1762 te Ezinge, overl. 19-5-1844 te Zuurdijk, getr. met Jacob Geerts, geb. 1758/1759 te Oldehove (?), overl. 6-8-1811 te Oldehove. Datum en plaats huwelijk niet bekend. Herkomst van Jacob Geerts evenmin bekent (ten tijde van zijn geboorte was in ieder geval de predikantsplaats te Oldehove vacant).

Wie kan mij aan de nog openstaande gegevens helpen? (er zijn uit dit huwelijk 9 kinderen geboren, t.w. Kornelis (1792), Aaltje (1793), Geert (1795), Imke (1797), Vrouwke (1798), Geertje (1800), Geert (1802), Pieter (1804), Jan (1806), allen geboren te Oldehove.

mevr. G. Sijbesma, Heerenveen

2001/33 KLEVERINGA (2)

Uit het huwelijk van Pieter Jacobs Kleveringa (geb. 1804 Oldehove, zoon van Grietje Kornelis Kleveringa en Jacob Geerts) en Brechtje Franssens Hartzema, gehuwd 6-6-1835 Oldehove, worden geboren: 1 Grietje (1836 Oldehove), 2. Martje (1838 Nieuwolda), 3. Jacoba Francina (1842 Hornhuizen) en 4 . Kornelis (1856 Onderdendam). De eerste drie kinderen heb ik kunnen traceren. Van Kornelis ontbreken direct na de geboorte alle gegevens. Wie weet iets meer over deze Kornelis Kleveringa?

Alle informatie is welkom.

mevr. G. Sijbesma, Heerenveen


  

2001/34 DOEWES/NIENHUIS

Gegevens gevraagd over Jan Doewes (afstammelingen heten Nienhuis), doop niet gevonden, gehuwd met Dieuwke Cornellis (verder onbekend); zij laten van 1770 tot 1783 in Leens dopen: Hilje, Claaske, Harm, Bregtje, Doewe. In 1778 en 1783 heet de moeder Dieuwke Klasen.

Piet Bos, Zwolle