Vragen en antwoorden uit 1998

Vragenrubriek HuppelDePup.

Redactie: M.J. IJzerman

handleiding vragen (en antwoorden) terug naar overzicht vragen

Handleiding

Deze rubriek is bedoeld voor specifieke vragen op genealogisch gebied in de provincie Groningen en in Noord-Drenthe en voor algemene vragen van genealogische aard. Voor deze rubriek gelden enkele "spelregels":

 • formuleer uw vraag zo bondig mogelijk;

 • Per inzender wordt in deze rubriek niet meer dan drie vragen per keer behandeld. Indien u meer dan drie vragen instuurt dan worden deze 'uitgesmeerd' over meerdere afleveringen.

 • Als er een antwoord komt of u weet het antwoord op een vraag, stuur deze dan niet aan de vragensteller(ster) maar aan de samensteller van de vragenrubriek. Op deze manier kunnen ook andere lezers profiteren van de antwoorden. 

 • Wanneer u uw vraag of antwoord met behulp van een tekstverwerkingsprogramma heeft opgesteld, kunt u de redacteur van deze rubriek een hoop tikwerk besparen door uw vraag/antwoord op een diskette of floppy op te sturen. Teksten graag in WP 5.x of ASCII en een uitdraai of print bijvoegen. U krijgt uw diskette/floppy z.s.m. terug indien u dat wenst. Natuurlijk kunt u uw inzendingen ook mailen aan dhr.Thijs IJzerman.

 • De redactie behoudt zich het recht voor om uw vragen in te korten of te herformuleren.

 • Het is niet de bedoeling dat de redactie op zoek gaat naar het antwoord, dat moet van de lezers komen.

 • U kunt uw vragen en antwoorden rechtstreeks richten tot de redacteur van de vragenrubriek: M. J. IJzerman, Hoendiep 117, 9743 AP Groningen, tel./fax 050-3119707. Graag altijd voldoende porto voor antwoord bijvoegen (óók als u uw vraag via een andere redacteur instuurt).

De laatste tijd bereiken mij diverse vragen per e-mail, ook via derden. Dat is geen bezwaar (maar liever rechtstreeks), alleen wordt er soms geen adres en woonplaats vermeld, alleen een e-mail adres. Als mij antwoorden per post bereiken ga ik ze niet overtypen maar stuur ik de vragensteller een kopie. Als ik geen adres heb, kan ik geen antwoord sturen. Dus: óók bij e-mail adres en woonplaats vermelden!!


VRAGEN (EN ANTWOORDEN)

1998/1 DOORNKAMP

Elske Hindriks Doornkamp zou volgens bev.reg. Bellingwolde 1860-1870 geb. zijn op 21-03 of 21-05 1821, doch een geboorte­acte is niet gevonden. Zij heeft 2 dochters: Berendina Doorn­kamp, geb. Nieuweschans 26-01-1841 en Hinderika Doornkamp, geb. Nieuweschans 19-02-1843. Kleinzoon Hinderk Doornkamp, geb. 21-5-1864 te Nieuweschans of Bellingwolde.

Op 26-01-1821 trouwen te Stapelmoor (Oost Friesland) Hinderk Jans en Berendina Graalman. Hun eerstbekende kind greb. Ham­dijk (Nieuweschans) 22-03-1823. Voorzover bekend zijn er tussen 1825 en 1830 nog twee kinderen uit dit huwelijk geboren.

Verder speurwerk in de 10-j. tafels BS Beerta, Nieuweschans, Wedde en Winschoten heeft niets opgeleverd.

Gevraagd: geboorte-, huwelijks en overlijdensgegevens van Elske Hindriks Doornkamp. Bestaat er een relatie met Hinderk Jans en Berendina Graalman ?

Dorothy Stötefalk, Geervliet.

Antwoord

Berendina Graalman was een halfzuster van een voorvader van mijn vrouw, geb. Graalman, nl. Dirk Hindriks Graalman, geb. Weener 23-04-1767, z.v. Hindrik Geerts Graalman en Anna Lys­beth Jurjens. Berendina werd geb. te Weener, 01-05-1800 uit het 2e huwelijk met Elsjen Janssen Blank. Op 26-02-1835 over­leed in het huis getekend nr. 269 te Hamdijk (gem. Nieuwe­schans) Berendina Hindriks Graalman, oud 34 jaar en ruim 9 maanden, echtgenote van de dagloner Hindrik Jans Doornekamp (*Weener 08-03-1794. ged. 14-03, †Bellingwolde 29-11-1854), nalatende 5 minderjarige kinderen., dochter van Hinderk Geerts Graalman († voor 26-11-1820) en Elske Jans Blank.

W. Molema, Santpoort-Noord.

In vraag 1998/1 vroeg Dorothy Stotefalk uit Geervliet naar de geboorte- en sterfdata van Elske Berends Doornkamp. Zij is volgen mijn gegevens op 13 september 1824 geboren in Bunde, Dld als Elske Berends Hindriks, dochter van Berend Hindriks en Geertje Meinderts Bruns en gestorven op 21 feb 1876 in Dunkirchen, Dld. De naam Doornkamp kreeg ze pas op 18 juli 1855 toen ze in Bellingwolde trouwde met Dirk Dirks Doornkamp, geboren 22 okt 1828 Nieuweschans, gestorven 29 maart 1876 in Bellingwolde. Berendina en Henderika zijn 2 voorkinderen, waarschijnlijk vernoemd naar haar vader.

De in dezelfde vraag genoemde Hindrik Jans (Doornkamp) en Berendina Graalman zijn oom en aangetrouwde tante van Dirk Dirks. De kinderen van deze beiden zijn Grietje (1823), Geeske (1825), Janna (1828), Jan (1829), Hendrik (1832), doodgeboren kindje (1835), allen geboren in Nieuweschans.

Hindrik Jans en Berendina Graalman zijn mijn betbetovergrootouders.

Teijo Doornkamp, Peize


1998/2 BOSWIJK/NIEBOER/SCHREUDER

Gevr. nadere gen. informatie over de geslachten Boswijk, Nieboer, en Schreuder (Nieuwe en Oude Pekela, Veendam).

H. Speelman, Rijnsburg.


1998/3 BULTHUIS

Onlangs werd ik benaderd door een amateur genealoog uit de V.S. die gegevens zoekt over Geert Powel Bulthuis, geb. Us­quert (volgens de passagierslijst), 17-01-1848. Hij emigreerde naar de V.S., Muskegon, Michigan. Hij was getr. met Jantje Roman, geb. ± 1849 in Nederland. De vader van Geert Powel was Powel Jans Bulthuis, geb. 05-03-1799 en overl. in 1880 in Nederland.

Siemon J. Staphorst, Almere.


1998/4 BUNTKENS/JANSEN

Voor de genealogie Tiapcko Eggens, geh. Popp (waarsch. uit Noordbroek afkomstig) zoek ik nageslacht van Eppo Buntkens, geh. te Noordbroek, 2204-1633 met Lamme Jansen. Het paar woonde te Oostfriesland. Een broer van Tiapcko heette Johan. Andere namen uit deze genealogie: Bontko Ttjapckes (x Anna Rotgers), Eggo Tjapckes (x Luppe), Ebel Egges, Harmen Egges (x Hillie Honnes), Tiapcko Tiarcks. Tot nu toe is bgekend dat hier een tak 'Boer' en een tak 'de Vries' uit voortkomt.

Gevr. Nageslacht van Eppo Buntkens en Johan en ouders Lamme Jan­sen.

F. Boer, Amsterdam.


1998/5 BEKKER

Gerardus (Gerrit) Bekker, geb. ca 1751, † Harlingen 30-10-1825. Hij zou afkomstig zijn uit Munsterland. Gevraagd duide­lijkheid over zijn afkomst of anders mogelijkheden die er zijn om achter zijn geboorteplaats te komen . Acten van zijn kinde­ren geven hieromtrent ook geen nieuws.

Suggestie red.: Wat staat er in zijn overlijdensacte als geboorteplaats ? De huwelijksbijlagen van zijn kinderen (in­dien getr. na 1812) kyunnen ook gegevens bevatten.

F. Boer, Amsterdam.

Antwoord

1998/5 BEKKER

Van de heer P. Rouing te Gouda werd een aantal 'Bekker-vondsten' en suggesties ontvangen voor nader onderzoek naar de herkomst van de familie Bekker. Gezien de omvang (±1 blz.) en de beperkte ruimte voor deze rubriek kan het antwoord helaas niet geplaatst worden. Belangstellenden kunnen een copie van de brief opvragen bij de redacteur van deze rubriek.


1998/6 JACOBS

Harmen Jacobs, geb. ca. 1600, boer in Noordbroek, † na 1600, tr. Diever Meertens. Dochter: Lamme Harms, geb. ca. 1635.

Gevr. voorgeslacht Harmen Jacobs.

C.E. Kuipers, Drachten


1998/7 PIETERS

Jacob Pieters, gerb. ca. 1630 te Noordbroek ?, † na 1672, tr. vóór 1672 Antje Geurts (voorgesl. bekend).

Gevr. Voorgeslacht Jacob Pieters.

C.E. Kuipers, Drachten.


1998/8 WARMOLTS

Ellechien Warmolts, geb. ca. 1665, † Groningen, 11-4-1725, tr. 1. vóór 1694 Uko Harms (voorgesl. bekend), tr. 2. na 1708 Arent Pieters Dijk.

Gevr. Voorgeslacht Ellechien Warmolts.

C.E. Kuipers, Drachten.

Antwoord

Ellechien Warmolts is een dochter van Warmolt Harckes en Tetie Jans (die een dochter is van Jan Hendriks en Evertje).

Ze is een kleindochter van Harcke Pieters, wedn. van 1. Haic­ke; 2. Kunne en zijn 3e vrouw Trijntje Warmolts (die in 1638 hetrouwd met Tiddo Melchers). Achterkleindochter van Pieter Harckes (1565-1645), doopsgezinde vermaner, Meeden en zijn 1e vrouw Ellechien (hij hertrouwd: 2. Engel; 3. Tjaecke Jans).

Elllechien Warmolts tr. te Noordbroek (h.c. 14-03-1688) Uke Harmens. In de klapper op de huwelijkscontracten van Noord­broek wordt hij ook Uke Harckes genoemd, zoon van Harcke Peters en Emme. In dezelfde klapper komt het huwe­lijk voor van Harmen Ukes en en Emme Cornelis, 09-02-1650. Is Emme wellicht laer getrouwd met Harcke Peters, zodat Uke Harmens zijn stief­zoon zou kunnen zijn ?

Deze gegevens zijn ontleend (afgezien van de klapper) aan Gruoninga 1970, no. 3, blz. 95: enkele families te Meeden in de 17e eeuw door M.C. van Hoorn, punt D).

M. Rümke-van Hoorn, Amsterdam.

  Uko Harms en Ellechien Warmels lieten te Noordbroek 14.3.1688 een h.c. opmaken. Voor hem: Harcke Peters en Emme (stief)vader en moeder; voor haar: Warmelt Harkes en Tetie vader en moeder.

  De kwartierstaat van Ellechien Warmels ziet er als volgt uit:

 1. Ellechien Warmels, geb. rond 1665, †Groningen op 11-04-1725. Ellechien tr.1688, (h.c. te Noordbroek, 14-03-1688) (1) met Uke Harmens, geb. rond 1660, zoon van Harmen Ukens en Emme Corne­lis. Elle­chien was gehuwd (2) met Arent Pieters Dijk, geb. rond 1665.

 1. Warmolt Harckens, geb. rond 1635.

 2. Tetie Jans, geb. rond 1635.

 1. Harcke Pieters, geb. rond 1585, †tussen 06-03-1634 en 12-07-1636. Harcke was weduwnaar van Haicke Elles, geb. rond 1585, †voor 15-01-1615. Harcke was weduwnaar van Cunne Jans, geb. ±1590, †voor 08-11-1625. Harcke is getrouwd (3) met

 2. Trijne Warmels, geb. rond 1600. Trijne was later gehuwd, huwelijkscontract opgemaakt te Meeden op 8 september 1638 met Tiddo Melchers, geb. rond 1600.

 1. Jan Hindricks, geb. rond 1600, †voor 23-04-1638. Jan was weduwnaar van Tettie, geb. rond 1600, †voor 25-02- 1634. Jan is getrouwd te Midwolda op 2 maart 1634, h.v. Wagenborgen, 25-02-1634 (2) met 

 2. Evertje Hindricks Rotmers, geb. rond 1610.

 1. Pieter Harckes, geb. rond 1560, overl. tussen 9 febr. 1644 en 17 juni 1645. Pieter was later gehuwd met Engel, geb. rond 1580, overle­den voor 2 februari 1630. Pieter was later gehuwd met Tiacke Jans, geb. rond 1600. Pieter was gehuwd (1) met

 2. Ellechien, geb. rond 1560, overleden voor 11 september 1619.

 1. Warmelt, geb. rond 1570.

 1.  Hindrick Rotmers, geb. rond 1575. Hindrick was later gehuwd met Anne, geb. rond 1600. Hindrick was gehuwd (1) met

 2. Immecke Harckes, geb. rond 1575.

 1. Harcke Tyabbens, geb. rond 1540.

 2. Ewe, geb. rond 1540.

Bram van der Laan, Heiloo


1998/9 EBBENS/ABBRING

Ebbing Ebbens tr. Haren 29.11.1722 Aaltje Abbring. Kinderen:

1. Hindrik Ebbing, ged. en † Haren 30.06.1729; 2. Grietje Ebbing, ged. Onnen 27.6.1730; 3. Hindrik Ebbing, ged. Onnen 01.11.1733, tr. Harmtje Hoiting, ged.  Noordlaren 18.9.1735, † Vierhuizen 03.07.1813, d.v. Geert Jans Hoting. Op 25.06.1724 een kwestie voor de etstoel tegen Gretien Sissing over de erfenis van Hendrik Swiers. Ebbing verklaard dat zijn moeder een volle nicht was van Hendrik en getr. was op (h.c.) 05.05.1683, ws. te Groningen.

Gevraagd: Voorouders van Ebbing en Aaltje.

Hans Homan Free, Hoevelaken.

Antwoord

De ouders van Ebbing Ebbes zijn vrijwel zeker:

Hendrik Ebbing X Grietien Muntingh.

Grietien Muntingh was een dochter van Jacob Muntinge, tho Onnen tr. Zuidla­ren 9.11.1645 Hindrikien Bavinge, tho Suidla­ren. Jacob had een zuster Henderkien X N.N. Sissing: hieruit o.a. GRIETIEN SISSING, en een zuster Jeichien tr. Zuidlaren 1643 Reinder Zwiers.

Uit dit laatste huw. HENDRIK SWIERS.

Bram van der Laan, Heiloo


1998/10 PIETERS

Grietje Pieters, ged. ± 1763, tr. Wagenborgen 16.05.1796 met Abel Reints Zomerman, en † Wagenborgen 14.12.1822. Uit haar huwelijk o.a.? Reint, Jurjen en Aagtje.

Gevraagd: Plaats doop (niet gevonden te Wagenborgen) en voor­geslacht Grietje.

(Opm. red.: Worden de geboortplaats en de ouders van Grietje niet in de overlijdensacte vermeld ?)

Hans Homan Free, Hoevelaken.


1998/11 JACOBS/MINDELTS

Ente Jacobs, geb. ca. 1718, tr. ca. 1741 Trijnje Mindelts, wonende in de prov. Gron. Hun 1e zoon is mogelijk Jacob Entes, tr. Geertruid Barels, wed. Jacob Pieters, beiden te Stedum.

Van Ente en Trijnje zijn tussen 1744 en 1759 zes kinderen gedoopt te Stedum.

Gevraagd: Voorgeslacht en nadere gegevens plaats datum huwe­lijk Jacob en Trijnje.

G. Buurman, Wageningen.


1998/12 ENTES

Kinderen van Ente Jacobs en Trijnje Mindelts (zie vraag 1998/11) zijn: Jacob Entes, geb. Stedum ± 1745, tr. 1775 Geet­ruid Barels en Mindelt Entes, geb. Stedum, sept. 1747, wonend vanaf 1774 te Middelstum, tr. 1e. Harmtie Lambers en 2e. (1804) Geertje Jacobs (wed. Jacob Abels).

Gevraagd: Nageslacht tot ca. 1825 van Ente en Mindelt.

G. Buurman, Wageningen


1998/13 SCHMAAL/IDZERDA/BOELS/HILLENIUS/HAZELHOF

Gevraagd de overlijdensdata (of indammen ervan) van de volgen­de personen:

Anna Schmaal (geb. 1723, overl. 1800/1811), Anna Schmaal (geb. 1755, overl. 9-4-1787/179­1), Tjark Udema van Schmaal (geb. 1758, overl. na 24-2-1794), Jan Nijklaas Idzerda (geb. 1738, overl. 28-12-1800/30-4-1811), Meische Idzerda (geb. 1772, overl. 28-12-1800/180­4), Aukens Schmaal (geb. 1741, overl. 9-2-1788/1802), Lucas Schmaal (geb. 1702, overl. na 4-11-1763) en zijn echtgenote Teetie Boeles (geb. 1703, overl. na 15-8-1743), Willem Schmaal (geb. 1705, overl. 5-11-1766/20-6-1772), Grietje Jans (geb. 1742, e.v. Hindrik Hofsnijder Schmaal, overl. 1781/1806), Lucas Schmaal (geb. 1743, overl. 9-4-1807/30-4-18­12), Magdalena Schmaal (geb. 1707) en haar echtge­noot Eltie Hillenius (geb. 1709), zij overl. na en hij voor 17-12-1762 en Hiskien Schmaal (geb. 1711) en haar echtgenoot Lucas Hazelhof (geb. 1712), beide overl. tussen 26-2-1747 en 17-12-1762.

Antonia Veldhuis, Veenwouden

(opm. redactie: Dit zijn eigenlijk 16 aparte vragen. Een volgende keer graag uitsplitsen).


1998/14 UKES

Uuko Wallens, (2x Wallo Eggens) tr. Haycke Harmens, d.v. Harmen Engelberts, h.c. Noordbroek 4-9-1615.

Harmen Engelbert en Siben hebben 5 kinderen die allen een h.c. op laten maken: Engelbert (1608), Jochem (1612), Remko (1613) en Hebele (1628) en Haycke (1615).

Harmen Ukens tr. 1. Noordbroek 22-3-1646 Ameltien Egberts en 2. Noordbroek (h.c. 9-2-1650) Emme Cornelis.

A. Veldhuis, Veenwouden

Antwoord

Als eerste zou ik op willen merken dat ik het merkwaardig vindt, dat de vraagsteller benieuwd is naar het voorgeslacht van Harm Ukes maar niet naar de kwartieren van zijn onbekende vrouw. Zie voor zijn vrouw het antwoord op de vraag 1998/8 van M . Rumke-van Hoorn en Bram v.d. Laan.

Helaas heb ik geen bewijzen kunnen vinden van een relatie tussen Harm Ukes en Uko Walles, maar dat lijkt mij wel waarschijnlijk. Als Uko Walles de vader is van Harm Ukes, dan is zijn moeders voorgeslacht beschreven in de Ned. Leeuw 1988, k. 14 en eerder, Oldambster Geslachten (XII) $XVI, door drs. O.D.J. Roemeling.

Klaas Bijsterveld, Groningen


1998/15 SCHOLTES

Sebe Scholtes, geb. 1663, bezit een plaats in Noordbroek, † ald. 21-08-1743, tr. vóór 1693 Emke Meertens, geb. 1662, † Noordbroek 11-10-1726. Zoon: Scholte Sebes.

Gevr. voorgeslacht Sebe Scholtes.

C.E. Kuiper, Drachten

Antwoord

Sebo Scholtes van Noordboek tr. aldaar 13-4-1688 (h.c. Meeden [vkk] 13-2-1688) Hemke Meertens van Meeden.

A. Veldhuis, Veenwouden.

Opm.: Vraag 1998/14 en 1998/15 waren zo te vinden in de klapper op de huwelijkscontracten. Als u naar Groningen gekomen was, had u het zo kunnen vinden.


1998/16 CLAASSEN

Martje Claassen, geb. ca. 1695, † vóór 1735, tr. vóór 1721 Scholte Sebes, boer in Noordbroek. Dochter: Beertje Scholtes.

Gevr. voorgeslacht Martje Claassen.

C.E. Kuiper, Drachten


1998/17 HAVINGA

Klaas/Claas Harmannusz Havinga, geb. ±1703, werd 1740 lidmaat te Pieterburen, schoolmeester te Breede; wedman en maire te Usquert, ouderling te Usquert, was tevens organist, beghr. te Usquert 04-07-1790, 86 jaar en 6 maanden, tr.Pieterburen 24-11-1737 Sybrich Hendriks van Wijk, † tussen 1773 en 1790, .d.v. Hendrik van Wijk. Bij h.c. te Pieterburen d.d. 17-10-1737 zijn dedigslieden aan de bruidegomszijde: Peter Harms en Jannes Harms als broeders en aan de bruidszijde: Jan Hendriks als broeder en Jantjen van Wijk als 'moie'.

Gevraagd: alle aanvullende gegevens over dit echtpaar/deze familie.

S.J. Staphorst, Almere.


1998/18 JABBINGA/JAPPINGA

Jan Jabbinga, schout van Markelo (Overijssel) tr. ca. 1690 Wilhelmina Helmigs (kinderen o.a. Berend, Aleijda). Gelet op zijn naam mag veronder­steld worden dat hij uit het Noorden des lands komt. In 1947 (volkstelling) komt de familienaam niet meer voor. Is er wellicht sprake van een Jappin­ga, wiens naam verkeerd werd gespeld ? Wie kan hem evt. plaatsen bij een in Groningen voorkomende familie Jappinga?

E. de Jonge, Emst.


1998/19 FRANS/STOMPOOR

Sijna Willems, geb. ca. 1765, † Oude Pekela 9-12-1830; volgens overl. akte dochter van Willem Harms Stompoor en Elisabeth Harms. Gevraagd gegevens over voorgeslacht.

E. de Jonge, Emst


1998/20 KREITER/KRUITER

In Bellingwolde huwen op 7-10-1709 Pieter Kreiter, j.m. van Vrezeite, en Anna Berents. Gevraagd voorgeslacht en suggesties over plaats Vrezeite (Freysoythe in N-Duitsland?)

E. de Jonge, Emst  

Antwoord

Es handelt sich um Friesoythe bei Oldenburg in Niedersachsen/Deutschland. Ende des 17. Jahrhunderts siedelte sich dort ein gewisser Balthasar Kreuter oo Elske von Hagel an. Der älteste Sohn Peter (*1680) verließ Friesoythe und heiratete 1709 in Bellingwolde.

Johann Lüschen, johann.lueschen@nwnd.de


1998/21 GROOTHUIS/SMITS

Hindrik (Jacobs) Groothuis tr. Groningen 19-07-1793 Anna Smit(s), *Groningen 28-11-1764, †Groningen 20-01-1836. In 1822 is Hindrik al enige jaren overleden. Een zoon van dit echtpaar is Gerrit Groothuis, *Groningen 19-03-1797, †Groningen 13-01-1862.

Gevraagd: Verdere gegevens en voorgeslacht Hindrik Groothuis.

H.G. van Dam, Amsterdam


1998/22 VAN DER WAL/DERKS

Klaas Dirks van der Wal tr. Grootegast 05-08-1792 Jisseltje (Rienks) Derks. Hij is waarsch. in Veenwouden geboren en na 1819 overleden. Jisseltje komt van Grootegast en †Grootegast 05-03-1807. Een dochter van hen is Aukje Klazes v.d. Wal (*Grootegast 03-11-1793, †St. Annaparochie 02-04-1855).

Gevraagd: Verdere gegevens en voorgeslacht van dit echtpaar.

H.G. van Dam, Amsterdam.


1998/23 KREMER/SIEGERS/SIJGERS

Garbrand Hindriks Kremer, tr. Windeweer 23-02-1790 Janna Jans Siegers/Sijgers. Garbrand is *Lula (gem. Hoogezand) 1751 en †aldaar 20-09-1817. Janna waarsch. *Kropswolde 27-01-1771 en †december 1810. Een dochter van hen is Berendje Garbrand Kremer (*Kalkwijk, gem. Hoogezand 17-12-1805, †Anloo 26-04-1887).

Gevraagd: Verdere gegevens en voorgeslacht echtpaar Krmer-Siegers.

H.G. van Dam, Amsterdam.

Antwoord

Van de heer J. Lageman te Veendam werd een kwartierstaat in zes generaties en een gezinsstaat ontvangen van Garbrand Hindriks Kremer. Belangstellenden kunnen een copie opvragen bij de redacteur van deze rubriek.

Janna Jans Siegers ged. Kropswolde 13-2-1752, † Windeweer (gem. Hoogezand) 22-10-1810. Dochter van Hindrik Jans, tr. Kropswolde 1746 met Jans ... (familienaam niet vermeld).

Echtpaar Kremer heeft 5 kinderen:

Hindrik Garbrands Kremer, *1791 †21-5-1875, Willem Garbrands Kremer * 25-11-1792, Tiebegje Garbrands Kremer * 10-1794, Berendje Garbrands Kremer * 17-12-1805 †26-4-1887 en Aaltje Garbrands Kremer * 1809 †4-6-2863. Was Berendje ongehuwd ? Een zoon Berend Kremer †10-4-1873.

E.M. Vos, Groningen.

Antwoord

1998/23 HINDRIKS

De kwartierstaat van Garbrand Hindriks Kremer blijkt volgens mededeling van dhr. Hartog (redacteur HuppelDePup) bij nadere controle niet te kloppen. Zie voor een correcte kwartierstaat HuppelDePup 1999 nr. 1, blz. 28.

Redactie.

Wijbe Garbrands was, denk ik, een broer van Meerten Garbrands, die de grootvader was van Barber Meerten ten Cate die als weduwe op 46-jarige leeftijd trouwde met Jan Jochems Lumkes op 220-4-1804. Jan is dan 29 jaar. Er komen geen kinderen. Zij had al drie kinderen bij Christiaan Boer.

E.H. Lumkes, Zwolle.


1998/24 KLOPPENBURG

Mense Jans (Kloppenburg sinds 1786) *Nieuwe Pekela 07-09-1725, †Nieuwe Pekela 27-12-1800, tr. Nieuwe Pekela 07-09-1747 Sara Harms Raasvelt, *Nieuwe Pekela 10-2-1732, †aldaar, 23-12-1804. Door ziekte van de predikant is er geen aantekening gemaakt in het doopboek. Sara was 15 jaar en 7 maanden toen ze trouwde. Mense leefde kerkelijk intens mee.

Gevraagd: Voorouders Mense Jans Kloppenburg.

R. Kloppenburg, Barneveld.

 


1998/25 BOLDEWIJNS

Helena Boldewijn (†1742), tr. mogelijk in Oude Pekela medio 1731 met Derk Jan Houwink (1695-1783), schoomeester aldaar. Zij hadden twee kinderen: een dochter Debora en een zoon Barak, geen van beiden naar vaderszijde vernoemd (tenzij Barak bedoeld was als een vorm van Berent).

Bij h.c. te Winschoten traden voor Helena op haar volle broer Geert Boldewijns (smid, ongeh. of althans kinderloos † in of voor 1738) en haar halfbroer Berent Berents (verder niet thuisgebracht).

Gevraagd: Ouders en event. doop van Helena.

Mw. P.J.C. Elema, Groningen.

Antwoord

1998/25 BOLDEWIJNS

Volgens "Westerwolders en hun woningbezit, het dorp Vlagtwedde", door C.J. Wegman en R.M.A. Wegman, p. 76, is Helena op 05-12-1691 gedoopt te Vlagtwedde als dochter van Boldewijn Geerts Gruut en Albertien Tiabbes. Hier is nog meer info over voorgeslacht te vinden.

Klaas Bijsterveld, Groningen


1998/26 PEKELDER FAMILIES

Contact gezocht met mede-onderzoekers in Pekela, o.a.: De Jonge, Harms, Gooskens, Nolten, Vos, Niks, Pinkster(boer), Boelkens, Drent, Duin, Ruiten, Overwijk, Beuker, Spelde, voor uitwisseling van gegevens.

E. de Jonge, Hanendorperweg 74, 8166 JJ  Emst, 0578-662208.


1998/27 LOUWES

Harm Louwes getr. met Grietje Geerts. uit dit huwelijk vier kinderen: Jantje Harms, ged. Midwolde, 09-01-1780, tr. 30-05-1802 Gerben Hendrik Buist; Louwe Harms, ged. Midwolde 06-05-1781, tr. aldaar Boukje Hendriks Bos; Geert Harms, ged. Mid­wolde 27-01-1788, tr. aldaar 16-09-1810 Jantje Jans Koopman en Jan Harms, ged. Midwolde 07-02-1796, †Groningen (Mil. Zieken­zaal) 27-02-1821 aan longtering.

Volgens DTB Midwolde/Leek is ged. 25-01-1756 een Harm Louwes met als ouders Louwe Hendrik en Jantje Harms, doch er is vermoedelijk ook nog een Harm met als ouders Louwe Willems en Jantje Harms (Hummel) of zijn Louwe Hinderk en Louwe Willems dezelfde persoon ?

Gevraagd: Ouders van Harm Louwes en Grietje Geerts.

J.M.J.J. Louwes, Krimpen aan den IJssel.

1998/28 PEKELSE FAMILIES

Contact gezocht met mede-onderzoekers in Pekela o.a.: de Jonge, Harms, Gooskens, Nolten, Vos, Niks, Pinkster(boer), Boelkens, Drent, Duin, Ruiten, Overwijk, Beuker en Spelde; voor uitwisseling van gegevens.

E. de Jonge, Emst


 

1998/29 CAFÉ DE JACHTWAGEN

Van 1928 tot en met 1987 is het café 'De Jachtwagen" gelegen aan de A-weg 4 te Groningen in het bezit geweest van drie generaties Vos, familie van mijn moeders kant. Wie weet hoe de naam "De Jachtwagen" ontstaan is ?

H. Werk, IJmuiden.


1998/30 COOL

Voorgeslacht gezocht van Geert Jans Cool, geb. Appingedam, ±1720, begr. ald. 05.03.1795, tr. ca. 1650 (1750 ?) Jantje Wolters, geb. ca. 1725, † Appingedam, 23.06.1784. Zoon: Jan Geerts Cool.

C.E. Kuipers, Drachten


1998/31 RENGERS

Voorgeslacht gezocht van Melle Rengers, *ca 1617, landbouwer op 'Douwer' in Leens, †ald. 09.03.1691; tr. 1646 Trijntje Sierts (voorgesl. bekend). Zoon Renger Melles.

C.E. Kuipers, Drachten


 

1998/32 JACOBS

Voorgeslacht gezocht van Geertje Jacobs, *ca. 1655, tr. ca. 1680 Renger Melles, *Leens, 1653.

C.E. Kuipers, Drachten


 

1998/33 ELLERMAN/JURJENS

Hendrik Hendriksz Ellerman/Elderman tr. West-Zaandam 24-05-1776 Hester van Loghem, afk. uit regio Enschede. Hendrik kwam met attestatie van Wormerveer en werd op 05-08-1764 aangenomen in de Ger. kerk te West-Zaandam. Zijn geboorte/doop werd niet gevonden in de Zaanstreek.

Hendrik Jurjens en Maria Boldwijn laten te Winschoten 2 kinderen dopen: Jurjen, ged. 24-11-1737 en Hillena, ged. 15-05-1740.

De naam Jurriaan komt regelmatig terug bij de afstammelingen van Hendrik Hendrisz Ellerman.

Vraag: Is Hendrik Hendriksz Ellerman wellicht een zoon van Hendrik Jurjens en Maria Boldwijn ?

Henny Zonneveld-Aupers, Alkmaar.


 

1998/34 BENES

Juliaantje Jurriens Benes was getr. met Reinder Yzebrands van Hochten, dochter Jeanette Reinders van Hochten, *Kloosterburen 24-08-1812, tr. Kloosterburen 01-11-1832 Jan Gerrits Frik, landarbeider, *Zoutkamp 12-04-1804, †Hornhuizen 10-03-1859.

Gevraagd: ouders en andere gegevens van Juliaantje.

J. Benes, Wehe-den-Hoorn.


 

1998/35 TUIN

Hendrik Pieters Tuin, tr. te Scheemda, 15-05-1780 "uit Winschoten". †Scheemda 03-05-1814 "zijnde 72 jaar oud". In Winschoten echter geen geschikte 'kandidaat' die hier voor in aanmerking komt. Vermoedelijk komt hij uit Duitsland. Er is wel een Meindert Hindriks bekend (broer?) uit Varsmouth(?). In mijn kwartierstaat veel voorouders uit Hannover (Weener).

Gevraagd: Nadere gegevens herkomst Hendrik en wie heeft ervaring en tips over speurwerk over de grens?

Aafko H. Tuin, Terneuzen.


 

1998/36 SLAGTER-SMIT

Albert Tiessens Slagter, geb. Siddeburen 10-11-1822, z.V. Ties Hindriks Slagter en Lijsbet Harms Meijer, tr. 't Zandt, 24-05-1851 met Grietje Smit, geb. Leermens 22-11-1829 d.v. Harm Mennes Smit en Grietje Reints. Kinderen: Grietje, gerb. Leermens, 12-08-1854; Elizabeth, geb. Leermens, 14-01-1858; Tiessiena, geb. Zeerijp 09-12-1862, Kornelia, geb. Zeerijp, 04-02-1866. Elizabeth had een zoon Pieter Jan Slagter, geb. Zeerijp 13-06-1878, †Eenum, 09-09-1900. Tiessina tr. Hindrik Nienhuis, geb. Loppersum, 08-10-1858.

Gevraagd: aanvullende gegevens over Grietje, Elizabeth en Kornelia.

R. Slagter, Papendrecht


 

1998/37 SLAGTER-ZUIDEMA

Albert Jans Slagter, ged. Siddeburen, 27-08-1775, †aldaar, 05-08-1844, tr. Siddeburen 14-04-1800 Grietje Reinders Zuidema, d.v. Reinder Tjapkes en Aaltje Heres.

Gevraagd: Plaats en datum overlijden Grietje Zuidema.

R. Slagter, Papendrecht.


 

1998/38 DE GROOT-SLAGTER

Harm de Groot, geb. Nieuwolda, 26-05-1859, z.v. Jacob de Groot en Jantje Harms Swaaibers, tr. Nieuwolda 21-01-1890 met Jantje Slagter, geb. Siddeburen 12-10-1866, d.v. Hindrik Tiessens Slagter en Almina Klaassens Reinders. Kinderen: Jantje, geb. Nieuwolda, 01-04-1890 en Almina, geb. Nieuwolda, 17-07-1891.

Dit gezin werd uitgeschreven van Niewolda naar Termunten, doch aldaar niet aangetroffen.

Gevraagd: Aanvullende gegevens over dit gezin.

R. Slagter, Papendrecht.


 

1998/39 Niewold/Nieuwold

In een poging te achterhalen hoeveel families er met deze naam zijn, vraag ik het volgende: wie heeft er genealogische (en andere) gegevens van de verschillende families Nie(u)wold. Alle gegevene van twee of meer generaties zijn meer dan welkom!

Jos Niewold, Jan Heijmanslaan 61, 5246 BJ Hintham.


 

1998/40 BUREMA

Via mijn schoonmoeder kwam ik in het bezit van een album met familiefoto's, waarschijnlijk voornamelijk vooroorlogse foto's vancde familie Burema (regio 't Zandt) bevattend, maar voor mij onbekenden. Wie weet meer ?

H.M. Lups, Buitenwatersloot 142, 2613 SV Delft, 015-2146963, e-mail alvolups@wanadoo.nl