Vragen en antwoorden uit 1997

Vragenrubriek HuppelDePup.

Redactie: M.J. IJzerman

handleiding vragen (en antwoorden)          terug naar overzicht vragen

Handleiding

Deze rubriek is bedoeld voor specifieke vragen op genealogisch gebied in de provincie Groningen en in Noord-Drenthe en voor algemene vragen van genealogische aard. Voor deze rubriek gelden enkele "spelregels":

 • formuleer uw vraag zo bondig mogelijk;

 • Per inzender wordt in deze rubriek niet meer dan drie vragen per keer behandeld. Indien u meer dan drie vragen instuurt dan worden deze 'uitgesmeerd' over meerdere afleveringen.

 • Als er een antwoord komt of u weet het antwoord op een vraag, stuur deze dan niet aan de vragensteller(ster) maar aan de samensteller van de vragenrubriek. Op deze manier kunnen ook andere lezers profiteren van de antwoorden. 

 • Wanneer u uw vraag of antwoord met behulp van een tekstverwerkingsprogramma heeft opgesteld, kunt u de redacteur van deze rubriek een hoop tikwerk besparen door uw vraag/antwoord op een diskette of floppy op te sturen. Teksten graag in WP 5.x of ASCII en een uitdraai of print bijvoegen. U krijgt uw diskette/floppy z.s.m. terug indien u dat wenst. Natuurlijk kunt u uw inzendingen ook mailen aan dhr.Thijs IJzerman.

 • De redactie behoudt zich het recht voor om uw vragen in te korten of te herformuleren.

 • Het is niet de bedoeling dat de redactie op zoek gaat naar het antwoord, dat moet van de lezers komen.

 • U kunt uw vragen en antwoorden rechtstreeks richten tot de redacteur van de vragenrubriek: M. J. IJzerman, Hoendiep 117, 9743 AP Groningen, tel./fax 050-3119707. Graag altijd voldoende porto voor antwoord bijvoegen (óók als u uw vraag via een andere redacteur instuurt).

De laatste tijd bereiken mij diverse vragen per e-mail, ook via derden. Dat is geen bezwaar (maar liever rechtstreeks), alleen wordt er soms geen adres en woonplaats vermeld, alleen een e-mail adres. Als mij antwoorden per post bereiken ga ik ze niet overtypen maar stuur ik de vragensteller een kopie. Als ik geen adres heb, kan ik geen antwoord sturen. Dus: óók bij e-mail adres en woonplaats vermelden!!

 


 

VRAGEN (EN ANTWOORDEN)

1997/1 JANS/GEERTTS/POT.

Voor een Nieuw-Zeelands contact zoek ik de kwartieren van het echtpaar Jurjen Jans, tr. 2. (hij was weduwnaar, eerdere huwe­lijk niet bekend) Winschoten, 25-05-1785 Antje Geerts. Hun dochter Hemmigjen (ged. Winschoten, 11-01-1789) noemde zich later Pot.

 P.J.C. Elema, Groningen.

   


1997/2 HEIJEN.

Wie beschikt over gegevens van een familie Heijen ? De bet­overgrootmoeder van de vragensteller was Margaretha Johanna Heijen (1831-1901), overleden te Groningen. Zijn er na nakom­nelingen van haar woonachtig in de provincie Groningen of elders in den lande ?

Eric Diekerhof, Rotorua, Nieuw Zeeland

   


1997/3 BROUWER/HARMS.

Steffen Jans Brouwer is volgens huwelijkscontract getrouwd op 23 mei 1745 te Beerta met Aeltjen Harms, van wie doop- en overlijdensdatum onbekend zijn. Dit echtpaar liet 4 kinderen na: Trijntje, ged. 18-3-1746; Jan Steffens, ged. 26-10-1749: Geertien, ged. 25-11-1753 en Geertien ged. 20-11-1757. Allen gedoopt te Beerta.

Gevraagd plaats en datum doop (Beerta ?) en overlijden Steffen Jans Brouwer.

Ph.G. Brouwer, Terschelling-West.

 


 

1997/4 HOVEN.

Wie weet meer over de herkomst van Harm Nicolaas Hoven en Trientje van der Heiden. Volgens huw. acte van dochter Grietje in 1897 waren zij reeds overleden. Wie heeft ook gegevens over de naam Hoven ?

(Opm.: raadpleeg de huwelijksbijlagen van het huwelijk van Grietje en heeft u al bij de contactdienst geïnformeerd ? red.)

F. Beijert, Hoorn.

Antwoord

Ik kan antwoord geven op vraag 1997/4 betreffende Harm Nicolaas Hoven en Trientje van der Heide. Zij huwden te Roden op 28 mei 1866.

Betreffende de familie Hoven heb ik nog wel meer informatie. Voor het verkrijgen hiervan is het misschien juister, dat de vraagsteller zich met mij in verbinding stelt, met opgave van de in zijn bezit zijnde gegevens. 

Overigens vind ik het vreemd, dat hij niet op Roden is gekomen, of het moet zijn dat Harm Nicolaas Hoven's dochter Grietje niet in Roden is geboren en dat bij haar huwelijk de geboorteplaats ook niet is vermeld.

De Hoven's komen van Steenbergen en de naam Beijert (de vraag­steller heet zo) komt volgens mij voor in de omgeving van Haulerwijk, dat niet zo ver van Steenbergen verwijderd is.

Egb. R. Krijthe, Groningen.

 


 

1997/5A BRONGERSMA.

Bronger Brongersma eigenerfde in Den Ham 1606, is dat dezelfde als Bronger Brongersma Secretaris van Kollum in die periode ?

Anje G. Bousema-Valkema, Hoevelaken.

   


 

1997/5B STOLLINGA/STULLINGE/WOLTERS.

In mijn genealogische gegevens komt voor Hans Stollinga, *1550/60, wonende te Burum Fr. overleden rond 1621/22 te Burum, getrouwd rond 1589 met Griet Minnesdr. In 1607 is hij volmacht voor Burum in de Grietenie Kollum.

Vraag: is hij soms verwant aan Duirt Stollinga op de Hoogemee­den, die waarschijnlijk een nazaat was van Wolter Stullinge soen, Johan, die in 1540, 73 grazen land gebruikte op de Hooge/Lagemeeden vlgs. Om.Arch nr.39. (Duirt Stollinge vlgs. Pathuis no. 2161 overleden te Groningen Ao 1621).

Hans Stollinga's naam werd soms ook als Stullinge geschreven.

De stiefdochter van Hans Stollinga, Corneliske Cornelisdr., trouwde rond 1603 met Valck Wolters, boer op de Hoogemeeden, (zie hieronder) dus contact was er wel tussen beide plaatsen.

Valck (Falck) Wolters huurde van 1604-1618 op de Hoogemeeden,

76-80 grasen land van de kloostergoederen. In 1617 werd het bedrag "voor memorie angetogen, geeft dan wel een jaar huur ten geschenke". (Rond 1616 overleed zijn vrouw Corneliske Corn.dr.)

In 1618 werd vermeld: "hiervan is in die vorige reeckeninge verantwoorded, ergo, nihil". Graag uitleg wat hiermee werd bedoeld ?

Van 1619 t/m 1628 vond ik over Valck Wolters in de rekeningen van de kloostergoederen geen aantekeningen.

Van 1629 tot 1635 werd vermeld dat Valck Wolters en zijn 2de vrouw Abeltjen Jans, 29 grasen land gebruikten.

In 1630 bij de Schatregister verponding werd hij aangeslagen voor 50 grasen hoogh en 30 grasen leech, op de Hoogemeeden als gebruiker en voor 25 grasen in Zuidhorn als eigenaar. Hieruit blijkt dus dat hij nog steeds die 80 grasen land gebruikt.

Graag een verklaring voor dit verschil tussen 29 en 80 grasen en voor het wel of niet gebruiken van die 80 grasen van 1619-1628.

Valck Wolters heeft een broer Gerloff Wolters die 66 grasen kloosterland gebruikt op Den Ham. Gerloff leeft nog in 1644.

Wie weet of zij broers zijn van Tonnis Wolters op de Hoogemee­den, overleden (zie Pathuis, Gron. Gedenkw.heden no. 2152) op 16-3-1653 te Hoogemeeden. Deze was een zoon van Wolters Ton­nis, die overleed op 3-6-1615 (no. 2146 Pathuis).

Anje G. Bousema-Valkema, Hoevelaken.

 


 

1997/5C DIVERSEN.

Van mevr. Bousema ontvingen wij nog een aantal algemene vragen. Wie helpt haar aan een antwoord ?

 Wat betekent:

 • ad hunc actum ?

 • beneficium L. duire C. de errore calculi ?

 • Convent velleiani ?

Wat betekent:

 • "sangen laken" en "hielinge" bij een boedelinventaris in 1614?

 • In 1595 kocht iemand een gerechtelijke 1/11 part van een State ? Wat betekent dit gerechtelijke?

 • Hoe ver gaat de betekenis v.h. woord zoons­luiden ?

Bij een huwelijk moest altijd de naam van de vrouw ingebracht worden met het oog op een geschenk, te betalen aan de rentmeester. Bij Valck Wolters, mijn voorvader, die sinds 1604 kloostergoederen gebruikte op de Hoogemeeden, gebeurde dit niet bij zijn eerste vrouw Corneliske Cornelisdr, met wie hij rond 1602-4 trouwde. Kan het er iets mee te maken dat Corne­liske uit Kollum in Friesland kwam, of dat haar man Valck Wolters sinds hun huwelijk curator was over haar erfenissen ?

Vragen over Kloostergoederen:

Groningen: Jongens werden in de 16e, 17e en 18e eeuw meerder­ja­rig op hun 25ste jaar. Konden zij vóór hun 25ste reeds Kloostergoederen inhuren ?

Op grond waarvan en op welke leeftijd werd iemand volmacht voor een Grietenie in Friesland ?

Friesland: Als ouders in 1621 voor hun 40/50-jarige dochter een vergoeding ontvangen voor cost cleren, schoenen ende boeyen, wat zou ik me dan voorstellen over die boeyen ?

R. Alma bevestigde mijn vermoeden van het antwoord op deze vraag, dat die dochter vermoedelijk krankzinnig was. Wie is er ook zo iets tegengekomen en kan mij er meer over vertellen ?

Anje G. Bousema-Valkema, Hoevelaken.

Antwoord

Onze mede-redacteur dhr. J.H. W. van Campen heeft een uitgebreid antwoord geschreven op de vraag van mevr. Bousema. geïntereseerden kunnen een copie opvragen bij de redacteur van deze rubriek. Ook van de heer K.P. Wegener te Voorschoten ont­vingen wij een reactie op deze vraag:

 1. Ad hunc actum: tegenwoordig in notariele akten: "waarvan akte ...", voorheen ook " in oirconde ...".

In de (pas verschenen) uitgave van het CBG, CB‑reeks nr. 15 "Latijn bij genealogisch onderzoek" staat: "Ad hunc actum requisitis: gevraagd voor het opmaken van deze akte".

 1. Beneficium L(egitimi) duire (?; mogelijk deicire) C. de errore calculi: Waarschijnlijk het recht (beneficium) van een wettige erfgenaam tot verwerping (deicire) op grond van (Cau­sa?) een foutieve berekening van lasten versus baten na een voorwaarde­lijke aanvaarding onder het voorrecht van boedelbe­schrijving.

 2. Conve(niu)nt Velleiani: Na een wetsvoorstel van senator Vel­leianus nam de Romeinse senaat in 46 n.C. het Senatus Consul­tum Velleiani aan, waarbij het vrouwen werd verboden zich te verbinden voor de schulden van hun echtgenoten. Onder Keizer Justinianus werd later bepaald in de Authenticae, dat de vrouw afstand mocht doen van dit (voor)recht.

Ter versterking van de positie van crediteuren werd hier te lande in de akten voor de zekerheid opgenomen: "... verwerpt zij, vrouwe (of: met renunciatie van) het beneficium Sen. Cons. Velleiani et Authentica si qua mulier ...". Uit het verband van de akte zal m.i. moeten blijken of partijen over­eenkomen (conveniunt) om de exceptie nadrukkelijk te accepte­ren, of, juist tegenovergesteld, de verwerping daarvan beogen.

K.P. Wegener, Voorschoten.  

Een sangenlaken is een paars laken. Het woord 'sangen' gebruikte mijn oma nog.

G. Staal-Hebels, Groningen.

Naschrift redactie: Volgens het Nieuw Groninger Woordenboek van K. ter Laan (blz. 853) komt 'sangn' van het Franse 'san­guin'= bloedkleurig. Kop wordt mie sangn: 't hooft loopt mij om van kwaadheid. Er worden drie soorten sangn onderscheiden: roodsangen, blauw­sangen (kleur als een blauwer pruim) en lichtsangen.

 


 

1997/6 ROSKES/ROSCHES

De navolgende personen zijn allen uit Vriescheloo afkomstig:

 • Geeske Roskes tr. Scheveningen 1748.

 • Hendrik Roskes tr. Den Haag 1749.

 • Roske Roskes tr. Leiden 1759; wordt poorter van Leiden in 1755.

 • Willemien Roskes tr. Hendrik Homberg, onbekend waar en wanneer.

Uit diverse acten in het westen blijkt dat zij broers en zusters zijn. Helaas begint de doopnotering in Vriescheloo pas in 1735.

Bovendien hebben wij nog steeds niet kunnen ontdekken waar zich het NH kerkarchief van Vriescheloo bevindt. Is er iemand die deze naam is tegengekomen in kwartierstaat of anderszins?

J. Roskes, Den Haag.

 


 

1997/7 SLAGTER

 1. Wie kan mij helpen aan meer gegevens over Grietje Slagter, geb. Leermens 12-8-1854 en Kornelia Slagter, geb. Zeerijp 4-2-1866, beiden dochters van Albert Tiessens Slagter en Grietje Smit.

 2. Waar is het gezin De Groot-Slagter gebleven? Harm de Groot, geb. Nieuwolda 26-5-1859, tr. Nieuwolda 21-1-1890 met Jantje Slagter, geb. Siddeburen 12-10-1866.

Kinderen: Jantje de Groot, geb. Nieuwolda 1-4-1890; Almina de Groot, geb. Nieuwolda 17-7-1891.

Vertrokken van Nieuwolda naar Termunten; niet meer terug gevonden.

R. Slagter, Papendrecht.

 


 

1997/8 OLDENBURG-HAVINCK/HAVINGA.

Gevr. afstamming van Fredericus Oldenburg (hij was mogelijk Luthers) en (huwelijk Veendam januari 1726) Aafke Havinck (of Havinga), van het Stroobos.  

Zij tr. 2 Veendam 1732 met Gerrit Jans en 3. met Jan Eddens Prins.

Mevr. E. Bolhuis-van Lieshout, Veghel.

 


 

1997/9 SMIT/KOKMEIJER.

Jan Alberts Smit (Kokmeijer) geb. 17 december 1816 in onegt te Nieuwol­da als zoon van Geessien Jans Kokmeijer.

Gevraagd worden alle verdere gegevens, zoals geboorte, huwe­lijk en overlijden van Geessien Jans Kokmeijer.

Tot op heden is het mij niet gelukt om deze gegevens te vinden via huwelijksbijlagen of een geboorte/overlijdens akte.

W. Uil, Steenwijk.

 


 

1997/10 SCHOLTEN-KOPINJAGER.

Jan Geerts Scholten, geb./ged. (NH) Wildervank 7/22-09-1820, † Amsterdam (wonende te Wildervank) 17-01-1872, tr. Jantje Kopinjager, geb. ?, † na 17-01-1872. Jan Scholten was een zoon van Geert Jans Scholten, ged. (Geref.) Wildervank 23-10-1781, schipper, 4,39 † Delfzijl 09-11-1857, tr. Wildervank 03-01-1811 Metje Adriaans Veenhoven, ged. (geref.) Wildervank juli 1786, † vóór 09-11-1857.

Gevraagd: Nadere gegevens over het echtpaar Scholten-Kopinjager en eventuele kinderen.

H. Scholtens, Zwolle.

 


 

 1997/11 MEEUWERDERWEG

Geboren te Groningen en al enige jaren doende met genealogie probeer ik meer dan een indruk te krijgen van het wel en wee van mijn familie die tientallen jaren aan de Meeuwerderweg woonde. Vlak bij elkaar woonden mijn overgrootouders Joosten, het gezin van Nanno Klaas Bremer met hun kruidenierswinkel (fotozaak Vaszlovszky) en de paardenslagerij van de familie De Vries. Ik zoek mensen die, hetzij uit overlevering hetzij uit eigen herinneringen kunnen putten, hun kennis met mij willen delen omtrent de geschiedenis van de Meeuwerderweg en mogelijk wetenswaardigheden over de genoemde personen en zaken weten te vertellen. Het gaat grofweg om de periode 1925-1955.

H. Werk, Beekmansbos 14, 1971 BW IJmuiden, 0255-534152.

Suggestie redactie:

Neemt u eens contact op met "De Oosterpoorter", een uitgave van het Buurtoverleg Oosterpoort, Mauritsstraat 1, 9724 BH Groningen, tel. 050-3121807. Hierin een regelmatig terugkeren­de rubriek over de historie van de Oosterpoortwijk.

(H. Hartog)

 


 

1997/12 KRAY/KRAAI.

Ik ben vastgelopen met het uitzoeken van de naam Kray in de periode 1710-1735.

Cornelis Peters Kray ged. Sappemeer 1735 z.v. Peter Cornelis Kray en Margriet Geertruid Meijer. Een huwelijk van dit echt­paar heb ik niet gevonden. Andere kinde­ren van dit echtpaar heten Liesbet, Ebeltje, Janna en Reynier.

Gevraagd meer informatie over de naam Kray/Kraai;

wie weet waar bovenstaand echtpaar is getrouwd;

Is er een verband met de doopsgezinde Zwitserse familie Krayenbuhl/Kreybuhl, die in 1711 uit Zwitserland werd verdreven ?

J. Kraai Lzn., Groningen.

 


 

1997/13 STREUPER

Jakob Derks Streuper, geb. Zuidbroek 4-11-1821, tr. Zuidbroek 24-3-1842 met Aaltje Eltjes Hut, geb. Muntendam 4-11-1819

Gezocht gegevens over de ouders van Jakob Derks Streuper.

 


 

1997/14 KOSTER.

Hindrik Koster, geb. Nieuwe Pekela 21-9-1812, schipper, zee­man, tr. 18-3-1840 met Janneke Tijssens Bakker, geb. Hoogezand 14-10-1814

Gezocht van beide de gegevens van de ouders.

E.G. ten Cate, Zwolle

 


 

1997/15 VAN DIJK.

Anje van Dijk, geb. Winschoten 3-3-1810, d.v. Evert Jacobs van Dijk, gerechtsdeurwaarder te Winschoten, tr. Winschoten 29-8-1833 met Uneko Warmolts ten Cate, geb. Winschoten 4-8-18­05, diggelfabrikant

Gezocht gegevens over de ouders van Anje van Dijk.

E.G. ten Cate, Zwolle

 


 

  1997/16 CONTACTDIENST

Ik ben op grond van mijn woonplaats ingedeeld bij het gebied IJssellanden, doch al mijn onderzoeken zitten in Groningen, Friesland en Drenthe. Ik heb gebruik gemaakt van de contactdienst van de afdeling IJssellanden. Zijn de adressen van uw contactdienst dezelfde? Of is dat landelijk. Zo niet dan ontvang ik graag een formulier van uw contactdienst, want zelf heb ik ook veel gegevens beschikbaar.

E.G. ten Cate, Zwolle.

Antw. redactie:

De contactdienst werkt landelijk. Het bestand is bij alle CALS-en hetzelfde. De contactdienst zal graag uw gegevens opnemen, u kunt dat bij iedere CALS doen.

 


 

19967/16  WIDMER

Catharina Tijnagel (de grootmoeder van mijn overgrootmoeder) kreeg als ongehuwde vrouw op 27-1-1815 te Groningen een zoon die Johannes Widmer Tijnagel genoemd werd. In het bevolkinsregister 1840 gebruikt deze zoon alleen de naam Witmer als was het zijn achternaam. Om de vader op te sporen zocht ik o.a. in het RK-doopboek en vond daar op 27-1-1815:

"Baptisatus est Johannes filius legitimus Christiani Widmer et Catharina Tengnagel cong:susc: Johanna Poelens"

Ik verder van deze Christiaan niets kunnen vinden, maar misschien is er een lezer die een suggestie heeft?

H.J. Breukink, Groningen.

 


 

1997/17 WASLANDER

Voorgeslacht gezocht van Hermannus Waslander, *Zuidbroek, 08-11-1853, †Zuidbroek 16-03-1935, timmerman/aannemer. Hij tr. Noordbroek d.d. 15-05-1875 Haike Koster, *Noordbroek, 08-05-1835, †Noordbroek 22-11-1933. Zij zouden in de Dorpsstraat in Noordbroek gewoond hebben.

C.M. Beijer-Starreveld, Hoorn.

 


 

1997/18 NIEUWOLD

Jantje Nieuwold, kleermaakster, geb. Holwierde 09-09-1835, wonende te Noordbroek, tr. Noordbroek ? 25-12-1863 N.N. In mei 1865 vertrekt ze naar Oude Pekela.

Gevraagd: Exacte plaats/datum huwelijk en naam echtgenoot. Wat is verder van dit echtpaar geworden ?

Jos Niewold, Hintham.

Antwoord

Jantje Niewold, *Holwierde 09-09-1835, wonende te Noordbroek, tr. ald. 25-12-1863 Frederikus Scholtens, kleermaker, *Noordbroek, 08-06-1837, z.v. Klaas Frederiks Scholtens en Trijntje Hindriks Bos. Ze vertrekken naar Nieuwe Pekela, alwaar een dochter wordt geboren: Trijntje Scholtens, geb. 16-04-1865.

Jos Niewold, Hintham.

Dhr. J.P. Landman in Zuidbroek is bereid om nader onderzoek te verrichten in de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters van de voorm. gem. Noordbroek.

 


 

1997/19 TAMMES

Margaretha Tammes, d.v. Menno Tammes en Gepke Popkens, volgens huw. acte geb. te Oude Pekela, doch geboorte wordt aldaar niet gevonden. Waar is zij wel geboren ? Ook nadere gegevens over haar zuster Aaltje.

Opm. red.: Heeft u de huwelijksbijlagen van Margaretha geraadpleegd ? Daar moet een uittreksel uit het geboorteregister bij zitten.

Jos Niewold, Hintham.

Antwoord

Mijn oud-ouders zijn Philip Deisz, geb. Wehningen (Dld), getr. met Aaltje Martinus Tammes van Usquert. Volgens RAG (Rijksarch. Gron.) DTB 3257 no. 106 (1667-1811) heeft een 3-malige afkondiging plaatsgevonden aan de kerkdeur van de N.H.-kerk te Lellens (gem. Ten Boer) en zijn genoemde personen aldaar op 04-06-1809 getrouwd. Uit dit huw. 2 kinderen: een zoon Jacobuis Philippus, geb. Lellens, 10-02-1810 en een dochter Margaretha, geb. Lellens, 01-01-1812, waarsch. genoemd naar de moeder of grootmoeder van Aaltje Martinus Tammes. Er wonen nog Tammessen in Usquert. De  Margaretha die wordt gezocht is waarsch. geb. te Usquert, zie copie-geboorteacte.


 

1997/20 NOORDBROEK

Wie kan mij helpen aan oude ansichten, een geschiedenisboek (van de laatste 150 jaar) of een fotoboek van Noordbroek ?

Jos Niewold, Hintham.


 

1997/21 HAATJES

In het diakoniereg. van de N.H. gem. Roderwolde (R.A. Drenthe, inv.nr. 141) staat vermeld: "1578 Den 11 july ontvangen van Evert Hatijs 15-4-3" Een reden hiervoor wordt niet gegeven.

Hetzelfde reg. vermeldt in 1786" "den 4 november van Evert Hatijs ontvangen 5-0-0 voot  het Swarte laken dat tot zijn schoonvader Tonnijs Tonnijs is gebruikt geweest". Dit komt meer overeen met een aanslag uit 1794 toen Evert 2-0-0 moest betalen. Een eerdere onderzoek(st)er heeft bij de vermelding uit 1758 de naam "Evert" doorgestreept en er in de marge bijgeschreven "Cornelisje ?" De vraag is nu of Tonnijs Tonnijs de schoonvader was van Evert Haatjes dan wel iemand anders. Zou die eerdere onderzoeker contact op willen nemen ?

N.T. de Oude, Brussel.


 

1997/22 WIDMER

Catharina Tijnagel kreeg als ongehuwde vrouw op 27-01-1815 te Groningen een zoon die Johannes Widmer Tijnagel genoemd werd. In het bev.reg. 1840 gebruikt hij de naam Witmer als was het zijn achternaam. Om de vader te soeken zocht ik in het RK-doopboek en vond daar op 27-01-1815: "Baptisatus est Johannes filius legitimus Christiani Widmer et Catharina Tengnagel conq: susc: Johanna Poelens". Ik heb van deze Christiaan verder niets kunnen vinden.

Gevraagd: Nadere gegevens omtrent Christiaan Widmer.

J. Breukink, Groningen


 

1997/23 KRAY

Ik ben vastgelopen met het uitzoeken van de naam Kray in de periode 1710-1735.

Cornelis Peters Kray ged. 1735 te Sappemeer, z.v. Peter Cornelis Kray en Margriet Geertruid Meijer. Een huwelijk van dit echtpaar heb ik niet gevonden. Andere kinderen van dit echtpaar heten Liesbet, Ebeltje, Janna en Reynier.

Gevraagd: meer informatie over de naam Kray/Kraai; wie weet waar bovenstaand echtpaar is getrouwd; is er een verband met de doopsgezinde Zwitserse familie Krayenbuhl/Kreybuhl, die in 1711 uit Zwitserland werd verdreven ?

J. Kraai Lzn., Groningen.


 

1997/24 HAZEWINKEL/VEENHOF

Gevraagd nader genealogische informatie over de geslachten Hazewinkel (Veendam, Wildervank e.o.) en Veenhof (Gieten).

G. van Keulen, Andijk.

Antwoorden

Ik ben bezig met een familieboek van de fam. Veenhof uit Gieten. Stamvader is Jan Alberts (Veenhof), ged. 26-11-1718 te Gieten, woonde in de Veentang (nu Achter 't Hout), gem. Gie­ten, tr. vóór 1738 Grietien Jans. Een boerderij uit 1722 in Veenhof is nu nog steeds eigendom van de fam. Veenhof (foto aanw.). De oudste in mijn bezit zijnde foto is van Adam Veen­hof, geb. 150-7-1841, landbouwer in Veenhof. In het begin van deze eeuw zijn een aantal nakomelingen vetrokken naar o.a. Wildervank, Grollo, Vroomshoop, Bellingwolde, Eindhoven en Zwijndrecht. Voor meer gegevens kan men contact opnemen met K. Speelman, Burg. Meyboomstraat 24, 2232 LD  Rijnsburg, tel. 071-4027702.

Van de heer H.J. Breukink werd een korte stamreeks Hazewinkel in vijf generaties (1826-1640) ontvangen. Door ruimtegebrek is het niet mogelijk deze integraal op te nemen. Geïnteresseerden kunnen een copie opvragen bij de redacteur van deze rubriek.


 

1997/25 VAN KEULEN

Informatie gevraagd over de bakkerij waarin mijn grootvader Jakob van Keulen omstreeks 1920 gewerkt heeft. De bakkerij was gevestigd aan de Voorstraat in de Oudeschans, gem. Bellingwolde.

G. van Keulen, Andijk.


 

1997/26 LUMKES

Bij het onderzoek op het R.A. Groningen naar de familienaam Lumkes, tot 1885allen voorkomend in  Kielwindeweer, ontdekten we Roelof Arends Lumkes, geb. 09-05-1815, †13-11-1836, ongeh. en Elizabeth Arends Lumkes, geb. -8-08-1820, tr. 15-09-1843 Siemen Siemens. Beiden zijn kinderen van Elizabeth Arends †09-04-1829 als wed. Harm Karsiens Lumkes, alles in Finsterwolde. Wie heeft deze namen in zijn reeks van voorouders of weet er meer van ?

E.H. Lumkes, Zwolle.


 

1997/27 VOS-MOLEMA

Jan Vos, *Leek 08-09-1911 en Antje Molema, *Win­schoten 15-05-1919, wonen per 09-12-1941 in Groningen, 1e Spoorstraat 9, met drie kinde­ren: Tjibbe Hessel, *14-05-1936, Jan, *06-05-1939 en Homme, *08-09-1941. Jan en Antje scheidden op 29-04-1944.

Gevraagd: Nadere gegevens omtrent Jan, Antje en de kinderen.

E.G. ten Cate, Zwolle.

Opm. red.: Gezien het feit dat de gevens al meer dan vijftig jaar oud zijn, maakt u een redelijke kans bij de afd. burgerzaken (Dienst Informatie en Administratie).

Antwoorden

Ouders van Jan Vos zijn Tjibbe Hessel Vos, *Midwolde (gem. Leek) 29-11-1874, †Leek, 01-05-1948, landarbeider en Eltje Huberts, *Leek 10-05-1879, †Leek 03-03-1942, d.v. Stoffer Huberts en Dekien Hagenauw, getr. te Leek 20-06-1903.

Zoon Jan Vos tr. 2. te Groningen, 04-12-1941, na scheiding 29-04-1944 Jan Vos verder onbekend. Uit zijn 1e huwelijk met Jantje Molema een zoon Tjibbe Hessel Vos, *Groningen, 14-5-1936 en uit zijn 2e huwelijk met Antje Molema twee zonen: Jan Vos, *Groningen, 06-5-1939 en Homme Vos, *Groningen, 08-09-1941. Over deze kinderen en over echtpaar Vos-Molema verder niets bekend. (opm. red.: Zie opmerking bij vraag 1997/28 over informatie bij dienst DIA, Kreupelstraat 1, 9712 HW Groningen).

E.G. ten Cate, Zwolle

Ouders Jan Vos: Tjibbe Hessel Vos, *Midwolde, 29-11-1874, landarbeider. †Leek, 01-05-1948. Hij tr. Leek, 20-06-1903 Eltje Haberts, *Leek, 10-05-1879, †Leek, 03-03-1972, d.v. Stoffer Huberts en Dekien Hagenaauw. Zoon Jan Vos, *Leek, 08-09-1911, beroep en overl. onbekend. Na echtscheiding d.d. 29-04-1944 is er van Jan Vos niets meer bekend. Uit zijn 1e huwelijk met Jantje Molema: Tjibbe Hessel Vos, *Groningen, 14-05-1936 en uit zijn 2e huwelijk met Antje Molema: Jan Vos, *Groningen, 06-05-1939 en Homme Vos, *08-09-1941. Van deze kinderen niets naders bekend. Het gezin Vos-Molema woonde per 09-12-1941 1e Spoorstraat 9 te Groningen.

E.G. ten Cate, Zwolle.

1997/28 VOS-MOLEMA

Genoemde Jan Vos komt in één van mijn acht geslachten Molema voor. Ik beschik nog niet over alle gegevens van hem. Zo ontbreken bijvoorbeeld nog het beroep van Jan Vos en de gegevens van zijn ouders. Ik hoop dan ook dat vragensteller/stelster ook mij, mede op grond van mogelijke andere reacties, kan voorzien van verdere aanvullingen.

Op basis van mijn gegevens en de gegevens die in de vraag vermeld worden kan ik onderstaande gezinsstaat opmaken.

Gezinsstaat VOS-MOLEMA

Jan Vos, geboren te Leek op 8 september 1911.

Jan is getrouwd te Leek op 27 oktober 1934 (1) met Jantje Molema, geboren te Scheemda op 7 april 1910, overleden te Groningen op 3 juni 1936, dochter van Jan Molema (stoker strokartonfabriek) en Maria Pronk.

Jan was gehuwd (2) met (en gescheiden op 29 april 1944 van) zijn schoonzus Antje Molema, geboren te Winschoten op 15 mei 1919, dochter van Jan Molema (stoker strokartonfabriek) en Maria Pronk.

Piet Molema, Zoetermeer.


 

1997/28 VEENSTRA

Fokje Hendrika Vos, *Leek 14-07-1909, tr. Oldekerk, 24-05-1930 met Johannes Veenstra, *Oldekerk 30-05-1901, woonde per 03-05-1941 in Groningen, Spoorstraat 3. Drie kinderen: Jetske, *20-05-1934, Tjibbe Hessel, *01-11-1940 en Roelf, *1943.

Fokje Veenstra-Vos en Roelf Vos † tussen 13 en 16 spril 19435 bij de bevrijding van Groningen.

Gezocht nadere gegevens van Johannes Veenstra.

E.G. ten Cate, Zwolle.

Opm. red.: Zie opm. bij 1997/26. Johannes is hoogstwaarschijnlijk niet meer in leven. Kopie-persoonskaart geprobeerd bij het CBG ? Kan ook op geb. datum.


 

1997/29 KEIDWERDIUS

 • Arnoldus Keidwerdius, student te Groningen, "Vesaliensis" 7 juli 1651;

 • Henricus Keidwerdius, student te Groningen, "Clivo-Vesalien­sis, Phil. et Theol., 31 maart 1634;

 • Henricus Keidwerdius, student te Franeker, "Vesaliensis, theol. 16 maart 1637".

 • Gevraagd voor- en/of nageslacht van deze personen. Tevens contact gezocht met personen die onderzoek hebben gedaan naar deze naam of spellingsvariant. Relatie met Gijswijt ?

Leo Gijswijt, Rotterdam.


 

1997/30 TEN BROEK

Vrijdag 08-08-1766 ingeschr. te Amsterdam, reg. 111 (Westerkerk) Hendrik, z.v. Hendrik ten Broek en Maria de Wit. Maria de Wit † West Zaandam, 22-05-1803. Zoon Hendrik otr. Amsterdam 19-04-1793 Hendrika Swerus.

Kwamen Hendrik en Maria uit de prov. Groningen ? Graag alle mogelijke gegevens, zoals plaats (en datum) van herkomst, huwelijk, overlijden enz.

G. ten Broek, Krommenie.