Vragen en antwoorden uit 1995

Vragenrubriek HuppelDePup.

Redactie: M.J. IJzerman

handleiding vragen (en antwoorden)      terug naar overzicht vragen

Handleiding

Deze rubriek is bedoeld voor specifieke vragen op genealogisch gebied in de provincie Groningen en in Noord-Drenthe en voor algemene vragen van genealogische aard. Voor deze rubriek gelden enkele "spelregels":

  • formuleer uw vraag zo bondig mogelijk;

  • Per inzender wordt in deze rubriek niet meer dan drie vragen per keer behandeld. Indien u meer dan drie vragen instuurt dan worden deze 'uitgesmeerd' over meerdere afleveringen.

  • Als er een antwoord komt of u weet het antwoord op een vraag, stuur deze dan niet aan de vragensteller(ster) maar aan de samensteller van de vragenrubriek. Op deze manier kunnen ook andere lezers profiteren van de antwoorden. 

  • Wanneer u uw vraag of antwoord met behulp van een tekstverwerkingsprogramma heeft opgesteld, kunt u de redacteur van deze rubriek een hoop tikwerk besparen door uw vraag/antwoord op een diskette of floppy op te sturen. Teksten graag in WP 5.x of ASCII en een uitdraai of print bijvoegen. U krijgt uw diskette/floppy z.s.m. terug indien u dat wenst. Natuurlijk kunt u uw inzendingen ook mailen aan dhr.Thijs IJzerman.

  • De redactie behoudt zich het recht voor om uw vragen in te korten of te herformuleren.

  • Het is niet de bedoeling dat de redactie op zoek gaat naar het antwoord, dat moet van de lezers komen.

  • U kunt uw vragen en antwoorden rechtstreeks richten tot de redacteur van de vragenrubriek: M. J. IJzerman, Hoendiep 117, 9743 AP Groningen, tel./fax 050-3119707. Graag altijd voldoende porto voor antwoord bijvoegen (óók als u uw vraag via een andere redacteur instuurt).

De laatste tijd bereiken mij diverse vragen per e-mail, ook via derden. Dat is geen bezwaar (maar liever rechtstreeks), alleen wordt er soms geen adres en woonplaats vermeld, alleen een e-mail adres. Als mij antwoorden per post bereiken ga ik ze niet overtypen maar stuur ik de vragensteller een kopie. Als ik geen adres heb, kan ik geen antwoord sturen. Dus: óók bij e-mail adres en woonplaats vermelden!!

 


 

VRAGEN (EN ANTWOORDEN)

Antwoord


 

Vraag 1995/1 DENEKUM/HENDRIKS.

 

Jan van Denekum, j.m. wonende in de Visserstraat te Groningen, tr. Groningen, 10-10-1691 Willemtje Hendriks, wed. van Jacob Lambert van Groningen. Zij van Slochteren. (1e huw. Groningen {A-kerk}, 22-2-1688).

Gevraagd: voorouders van dit echtpaar.

G. Zomer, IJlst.


 

Vraag 1995/1A HARKES.

 

Jan Harkes, 1660-1710 boer en/of bouwopzichter op Klein Koppen te Bierum. Overl. te Spijk 7 mei 1710 en begr. aldaar. Met wioe was hij getrouwd (waarsch. tweemaal) en had hij ook kinderen ?

B.C. Kranenburg, Hengelo (O).


 

Vraag 1995/3 Luitjes.

 

Harmen Luitjes tr. Meeden (h.c.) 2 mei 1663 met Anna Edsens, dochter van Edzo Clasen en Swaenke Deters. Ze krijgen 1 zoon (Luitje Harmens), waarover Wessel Alberts (na het overlijden van Harmen) voormond en Frederick Haijckes sibbe voogd is. Halve neef van Luitje is Jan Frericks.

Gevraagd voorouders van Harmen Luitjens en Wessel Alberts.

A. Veldhuis, Veenwouden.

 


Vraag 1995/4 SPELDE.

Anna Jans Spelde tr. Oude Pekela 3-1-1790 met Hendrik Sijtzes de Jonge. Van hem zijn de voorouders bekend, van haar is slechts een vermoeden,n.l. Jan Jans en Pieterje Hendriks Spelde (geh. O.Pek. 28-1-1759) of Jan Harmannus en Harmke Hendriks (geh. O.Pek. 14-12-1766). Wie heeft bewijs voor één van beide?

A. Veldhuis, Veenwouden.

Antwoord

De ouders van Anna Jans Spelde zijn Jan Jans Spelde en Pietje Hendriks Spelde. Het bewijs is gevonden via een in een notariële acte genoemde aankoopdatum van een schip in Nieuwe Pekela (i.p.v. Oude Pekela). Doorbladeren daar op handtekening leverde ouders en broers/zussen daarvan op.

Met aanv. geg. van G. Caspers te Sneek en A.M. Spelde te Drachten wordt gewerkt aan het in kaart brengen van de Speldes. Nadere informatie bij A. Veldhuis te Veenwouden. (tel. zie adreslijst bestuur).


Vraag 1995/5 LIJPHAR(D)T/REICHLE/KEUN/BORGESIUS.

Wie werkt er (ook) aan/ heeft gegevens over Lijphar(d)t, Reichle, Keun (Kuen) of Borgesius? Graag uitwisseling gegevens.

A. Veldhuis, Veenwouden.


Vraag 1995/6 EGBERTS/HENDRIKS/DEITER.

Jurjen Egberts en Kunnechien Hendriks zijn echtelieden. In de klappers op de huwelijken en de huwelijkscontracten op het R.A. Groningen is dit huwelijk niet te vinden. Een zoon uit dit huwelijk, Jan Jurjens, geb. Oude Pekela 02-02-1743 noemt zich Deiter. De ouders worden niet genoemd in het HC van deze Jan mert Hilke Sickes te Veendam 09-09-1773.

Gevraagd nadere gegevens Jurjen Egberts en Kunnechien Hendriks.

K.A. Caspers-Müller, Ede.


Vraag 1995/7 GRUONINGA.

Ik wil graag de tot nu toe verschenen exemplaren van Grunoninga doorspitten, maar dan thuis m.b.v. de computer. Wie is bereid de gevraagde nrs. of gedeelten daarvan gedurende korte tijd, bijv. een maand, aan mij uit te lenen ? Weet iemand een instantie waar ze te leen zijn ?

K.A. Caspers-Müller, Detmaarlaan 12, 6711 MP EDE, 08380-19489.

(suggestie van de redactie: Ze zijn ongetwijfeld op de universiteitsbibliotheek te Groningen. Wellicht dat de O.B. te Ede ze bij de U.B. Groningen kan lenen).


Antwoord

TOONDER.

Op de kwartierstaat Toonder (HDP 1994/3, blz. 62) is een aanvulling binnengekomen op kwartier nr. 11. Wegens de omvang niet geplaatst, doch op verzoek verkrijgbaar bij de redacteur van deze rubriek.


Vraag 1995\8 VOOGDIJ.

Wat gebeurde er in het midden van de 19e eeuw met kinderen die vroeg wees werden. Waren daar regelingen voor ?

(Wil de vragensteller/ster contact opnemen met de redacteur ? Ik ben zijn/haar naam en adres kwijt)


Vraag 1995\9 SCHELTENS-DOEDENS.

Gevr. trouwdatum Reinder Scheltens en Doeghjen Doedens. Ondertr. Groningen, 14-02-1733.


Vraag 1995\10 WIRDEMA.

Gevr. voorouders en event. nakomelingen van Jacob Pieters, getr. Wirdum., 21-04-1765.

A. Oudman, Stiens.


 

VRAAG 1995\11 BOS/PERSMAN.

 

Gevr. voorouders en event. nakomelingen van Albert Berents, tr. Zuidbroek, 4-11-1711 Elske Derks. Zijn nakomelingen noemen zich Bos en Persman.

A. Oudman, Stiens.

 


VRAAG 1995\12 JANS-ROELFS.

Lammert Jans tr. ca. 1750 met Breske of Brefke Roelfs. Te Winschoten

A. Oudman, Stiens.

 


VRAAG 1995/13 TIGGELAAR.

Mijn Nederlandse stamvader is Jan Aijkes Tiggelaar, geb. 12 mrt. 1748 op het 'Tichelwerk te Weener. Rond 1765/1769 kwam hij van Weener naar Midwolda (Old), en heeft de naam TIGGELAAR aangenomen. Van zijn familie in Weener heb ik niet meer dan onderstaande gegevens kunnen vinden:

WIERT HINDRIKS, tr met TAALKE HINDRIKS. (Taalke is overl.19 juli 1742 te Weener). Kinderen: Taalke Wierts, ged. 9/1/1707; Jan Wierts, ged. 21/10/1708; Ben Wierts, ged. 15/2/1711; Aijko Wierts, ged. 23/4/1713 en Tonnis Wierts, ged. 13/3/1716. Kleinkinderen: Claas Jans, ged. 17/6/1742; Taalke Benes, ged. 25/4/1737; Janna Benes, ged. 10/5/1739; Moertje Benes, geb. 12/4/1742; Teelke Aijkes, geb. 21/1/1738; Taalke Aijkes, geb. 26/6/1740, overl.28 apr. 1746; Wiert Aijkes, geb. 20/5/1743.

Alles vond plaats te Weener (Oost-Friesland).

Vraag: Is er iemand die met zijn stamboom bij één van bovenstaande personen is uitgekomen ? Graag hoor ik dat van u.

J.I. Tichelaar, Assen.

 


VRAAG 1995/14 BULTHUIS.

Zijn er ook NGV-leden in het noorden van het land rechtstreeks of zijdelings bezig met Bulthuis-genealogieën. Zelf ben ik bezig met een genealogie Bulthuis, met als stamvader Jacob Garbrants, geb. Obergum ca. 1760, erfgezeten landbouwer te Stitswerd en getr. met Idetjen Lubberts.

Th. Bulthuis, Groningen.

Antwoord

In het familieboek Poppema komen de volgende personen voor:

nr. 126: Jan Poppema, tr. 27-5-2940 te Bergum Doekje Bulthuis, geb. 25-5-1915 te Bergum, d.v. Hendrik en Maaike Smeding. Uit dit huwelijk twee kinderen. Onder nr. 86: Andries Poppema tr. 5-6-1908 te Oldehove Willemke Bulthuis, geb. 6-12-1879 te Oldehove, d.v. Lambertus en Zwaantje Meijer. Willemke overl. 27-4-1958 te Feerwerd, blijkens grafsteen. Onder nr. 83: Gerardina Poppema tr. 30-8-1913 te Warffum Harm ten Boer, geb. 16-10-1883 te Baflo, z.v. Henderikus en Jantje Bulthuis.

Verder kan nog van belang zijn de Genealogie Bulthuis-Draijer, uitg. Roden, mei 1994, door Jantina Bulthuid-Draijer, 270 pp. met namenlijst.

F.R. Groeneveld, Zuidhorn.

 

Grietje Bulthuis, geb. Groningen, 21-9-1810, overl. Groningen, 17-5-1850, tr. Groningen, 15-5-1842 Hendrik Thiessens, geb. Hoogezand, 28-1-1806, overl. Norg, 4-2-1857. Grietje Bulthuis was een dochter van Hermannus Bulthuis en Martje Pieters Duinkerk en een kleindochter van Claas Claassen en Hemke Harms.

J. Roossien, Den Horn.

Van de heer H.M. Lups te Delft ontving de redactie een genealogisch overzicht wat zich gezien de omvang (2 pagina's) hier niet laat publiceren. Geïnteresseerden kunnen een kopie opvragen bij de redacteur van deze rubriek.


VRAAG 1995/15 GROENEMA.

Jan Jans Groenema van Groningen, geb. 1760, overl. 16/2/1847 te Slochteren, z.v. Jan en Harmanna, landbouwer aldaar, tr. Slochteren, 20/4/1788 Tjake Hindriks Stel, ged. Kolham, 3/2/1765, overl. Slochteren, 7/4/1820, d.v. Hindrik Jans Stel en Frouwke Jans.

Gevraagd geboorte(datum em plaats ? red.) en ouders van Jan Jans Groenema.

W. Molema, Santpoort-N.

 


VRAAG 1995/16 ARIES.

Klaas Geerts Balsters, geb. Borgercomp., ged. Veendam 13/7/1755, z.v. Geert Balsters en Aaltje Klaassen, tr. Windeweer, 14/12/1783 Roelfjen Aries.

Gevraagd: geboorte(plaats en -datum ? red.) en ouders van Roelfje Aries.

W. Molema, Santpoort-N.

 


VRAAG 1995/17 VINK.

Bertus Vink, geb. Zuidlaren, 2/7/1871 was geh. met Everdina Niehoff, geb. Noordwijk, 8/9/1871. Rond de eeuwwisseling woonde dit echtpaar te Amsterdam.

Gevraagd: Voorgeslacht Bertus Vink of lezers die zich ook met de naam Vink bezig houden.

D.J. van Leen, Purmerend.

 


VRAAG 1995/18 BOCKES.

Hendrijck Bockes, geb. ± 1685, tr. 1. Pyttie Clasen, tr. 2. (Hallum, 18-11/1747) Sijke Dirks. Hij huurt de boerderij Scheltemastate (bij Blija) van Coenders uit Groningen.

Gevraagd: Voorouders van Hendrijck Bockes (in Friesland niet aangetroffen).

A. Kooistra-Bokkinga, Wijnjewoude.


VRAAG 1995/19 BEEKMAN.

Berend Hendrik Beekman, wever, getr. met Anna Antoons Jonker, begr. Winschoten, 3 oktober 1806. Nageslacht o.a. te Winsum (tot 1930).

Gevraagd: Plaats/datum geboorte en voorgeslacht Berend Hendrik Beekman. Bestaat er verwantschap met een familie Beekman te Zwolle in de 18e eeuw ?

M.J. IJzerman, Den Ham(Gn).


 

VRAAG 1995/20 HUISINGA.

N.a.v. kwartierstaat Nienhuis in HuppelDePup 1994-2, kw. 51:

Meenje Willem Jans Huisinga tr. Gron., 10-08-1775 Jan Doornbos van Leeuwarden. Meenje is een dr. van Willem Jans Huisinga (1754 toegel. tot koopmansgilde Gron.). Hij tr. mogelijk (Otr. v. Eppenhuizen) Appingedam okt. 1745 Hindrikje Roekes van Sappemeer. Zusters van Willem Jans Huisinga zijn Rigt, Aafke, Jantjen Jans en Renske Jan Huisinga.

Vraag: Bestaat er verband met de kwartieren 102/103 van de kwartierstaat Nienhuis (HDP 1994-2) ?

R.J. van Wijk, Haren(Gn).


VRAAG 1995/21 EEDES-TAKENS.

Tussen 1743 en 1760 laten Luitje Eedes en Grietje Taeckes/Takens in Schildwolde 11 kinderen dopen, maar hun huwelijk daar niet gevonden. Luitje Edes ged. 14-11-1717 te Schildwolde als zn. v. Ede Luitjens en Anje Simons.

Vraag: huwelijksdatum en -plaats van Luitje Eedes en Grietje Taeckes/Takens. In Schildwolde niet gevonden.

G. Staal-Hebel, Groningen.


 

VRAAG 1995/22 VAN STEDUM.

In de familie ging het gerucht dat er een foto bestond van Bouwtje van Stedum, d.v. Derk Jacobs Tempel van Stedum en Willemina van Zanten, geb. Ten Boer 25-09-1859, overl. aldaar 06-04-1899. Zij was getr. 1. Ten Boer, 12-01-1882 Jan Dijkema, overl. Ten Boer, 17-12-1889; 2. Ten Boer, 19-02-1891 Hendrik Staal. Volgens een oom had Bouwtje als bijnaam "Zwarte Bouwke".

Gevraagd: foto van Bouwtje van Stedum.

G. Staal-Hebel, Groningen.


 

VRAAG 1995/23 PRIME.

Wie werkt er ook aan/heeft gegevens over de familie Primé. De fam. Primé komt uit de omgeving van Noordbroek en Siddeburen. Mijn grootmoeder was Albertje Primé geb. 3-7-1891 te Noordbroek. Vroegst bekende voorvader is Bastiaan Primé overl. Siddeburen, na 1756. Graag uitwisseling van gegevens.

A. Beers-Verlaan, Heerenveen.

Antwoord

Van dhr. B.D. v.d. Meulen te Drachten ontving de redactie een genealogie in 3 generaties van Jan Primé, geb. voor 1891, in 3 generaties. Gezien de beschikbare ruimte in HuppelDePup kan deze genealogie niet in deze rubriek gepubliceerd worden. Geïnteresseerden kunnen een copie opvragen bij de redacteur van deze rubriek.

Jan Alberts Antema tr. Nieuwolda 18-03-1839 Elsien Harms Primée. Volgens huw.bijl. afgeg. 26-02-139 te Slochteren is Jan Alberts Antema bijna 63 jaar, arbeider, wednr. van Elsien Harms Bonte.

Jan A. Antema, overl.acte Nieuwolda 06-03-1865 (nr. 5), arbeider, gewoond hebbende te Nieuwolda, geb. ald., e.v. Elsien Harms Primée, eerder geh. met Anje Jacobs en Elsien Hans Bonte, z.v. Albert Egberts en Grietje Jans, beiden overl.

Elsien Harms Primée, geb. Siddeburen 15-08-1820, d.v. Harm Bastiaans Primée, dagloner en Jantje Hendriks Bonte.

Harm Bastiaans Primée, overl. Siddeburen 1826, e.v. Jantje Hansens (=Jantje Hendriks Hansens Bonte).

Elsien Primée, overl. Nieuwolda 24-04-1897, zonder ber., geb. te Siddeburen, gem. Slochteren, wonende te Nieuwolda, w.v. Petrus Bos, eerder geh. met Jan Alberts Antema, d.v. Harms Bastiaans Primée en Jantje Hendriks, beiden overl.

H.G. Antema, Appingedam.

 

In het bevolkingsregister van Appingedam vond ik:

  • Bastiaan Primé, geb. Slochteren, 23-09-1858, NH, dienst­knecht, woonde te Opwierde, vertrekt op 8-12-1883 naar Loppersum. (Bev. Reg. Appingedam 1880-1900, deel 4, fol. 210, nr. 2);

  • Harm Primé, geb. Hellum, 26-03-1836, woonde in de Kerkstraat ?, vestigde zich op 19-05-1855 uit Slochteren in Appingedam.

Verder is er nog een fragment-genealogie Primé in 4 generaties beschikbaar van een tak van deze familie te Appingedam. Op te vragen bij de redactie.


VRAAG 1995/24 BENES.

a. Wie heeft nader informatie (voorouders e.d.) over Tonnis Benes, geb. ± 1675, landbouwer te Pieterburen, geh. met Frouwke Peters.

b. Aan mijn vader is het volgen familiewapen aangeboden: Op een schild een naar (heraldisch) rechts gewend steigerend bruin paard. Op bovenkant van het schild een naar (heraldisch) rechts gewende helm. Schild en helm grijze kleur. Klop dit ?

J. Benes, Wehe den Hoorn.

 


Vraag 1995/25 JONKMANS/ROELOFS.

Mijn voornaam is afkomstig van diverse grootmoeders met de naam EGBERTIEN.

De oudste mij bekende Egbertien is Egbertien Roelofs. Deze trouwt Jacob Jonkmans. De zoon: Wolter Jonkmans (geboren: Vledder 4-7-1756, overleden Vledder 29-3-1816) trouwt in Diever op 1-4-1813 met Hillechien Roelofs uit Steenwijk.

Vraag: gaat deze voornaam nog verder terug?

Egbert W. Hoogenraad, Bellingwolde.

 


VRAAG 1995/26 HAMMING.

Wie kan mij helpen aan "Het geslacht Hamming" nagespeurd door Ite Hamming te Loppersum, te boek gesteld in 1961, uitg. Jan Haan te Groningen. Het is wel in div. openb. bibl., maar ik wil graag zelf een exemplaar.

Arjanne van Zwol, Klinckemalaan 7, 9801 CA Zuidhorn, 05940-2867. (Suggestie red.: Probeert u het eens bij een aantal Groninger Antiquariaten of bij De Slegte, deze heeft ook een zoekdienst).

 


VRAAG 1995/27 SMALLENBROEK.

Coert Jans is ieder geval opgegroeid in 't Kleinemeer bij Sappemeer. Bij zij ondertrouw te Sappemeer 10-9-1724, staat vermeld dat hij daar vandaan kwam. Waarschijnlijk getr. te Kropswolde 01-10-1724. Daar staat Coert Jan vermeld met een Annegien Jacobs en is hij afkomstig uit Sappemeer.

Vraag: Wie weet wie de ouders zijn van Coert Jans Smallenbroek ?

G. Smallebroek, Hasselt.

 


VRAAG 1995/28 BRUGTS.

Op 26-03-1752 zijn te Niebert(Gr) getrouwd Lammert Brugts en Janke Alefs.

Gevraagd: Geboorteplaats en voorgeslacht van Lammert Brugts, in de prov. Groningen niet aangetroffen.

L.K. ter Veld, Groningen.

Antwoord

Het huwelijk van Lammert Bruchts en Janke Alefs is afgekondigd te Nuis 26-03, 02-04 en 09-04-1752. Daarbij was Lammert afk. van Nuis en Janke Alefs van Tolbert. Huw. te Niebert.

Brucht Lammers en Bijke Hendriks zijn waarsch. de ouders van Lammert Bruchts.

Het is mogelijk dat Bijke Hendriks een tweede echtgenote is, van de kinderen van het echtpaar Lammert Bruchts en Janke Alefs die ik genoteerd heb, is er niemand vernoemd naar Bijke Hendriks of haar vader.

R.J. van Wijk, Haren.