Vragen en antwoorden uit 1994

Vragenrubriek HuppelDePup.

Redactie: M.J. IJzerman

handleiding vragen (en antwoorden)        terug naar overzicht vragen

Handleiding

Deze rubriek is bedoeld voor specifieke vragen op genealogisch gebied in de provincie Groningen en in Noord-Drenthe en voor algemene vragen van genealogische aard. Voor deze rubriek gelden enkele "spelregels":

 • formuleer uw vraag zo bondig mogelijk;

 • Per inzender wordt in deze rubriek niet meer dan drie vragen per keer behandeld. Indien u meer dan drie vragen instuurt dan worden deze 'uitgesmeerd' over meerdere afleveringen.

 • Als er een antwoord komt of u weet het antwoord op een vraag, stuur deze dan niet aan de vragensteller(ster) maar aan de samensteller van de vragenrubriek. Op deze manier kunnen ook andere lezers profiteren van de antwoorden. 

 • Wanneer u uw vraag of antwoord met behulp van een tekstverwerkingsprogramma heeft opgesteld, kunt u de redacteur van deze rubriek een hoop tikwerk besparen door uw vraag/antwoord op een diskette of floppy op te sturen. Teksten graag in WP 5.x of ASCII en een uitdraai of print bijvoegen. U krijgt uw diskette/floppy z.s.m. terug indien u dat wenst. Natuurlijk kunt u uw inzendingen ook mailen aan dhr.Thijs IJzerman.

 • De redactie behoudt zich het recht voor om uw vragen in te korten of te herformuleren.

 • Het is niet de bedoeling dat de redactie op zoek gaat naar het antwoord, dat moet van de lezers komen.

 • U kunt uw vragen en antwoorden rechtstreeks richten tot de redacteur van de vragenrubriek: M. J. IJzerman, Hoendiep 117, 9743 AP Groningen, tel./fax 050-3119707. Graag altijd voldoende porto voor antwoord bijvoegen (óók als u uw vraag via een andere redacteur instuurt).

De laatste tijd bereiken mij diverse vragen per e-mail, ook via derden. Dat is geen bezwaar (maar liever rechtstreeks), alleen wordt er soms geen adres en woonplaats vermeld, alleen een e-mail adres. Als mij antwoorden per post bereiken ga ik ze niet overtypen maar stuur ik de vragensteller een kopie. Als ik geen adres heb, kan ik geen antwoord sturen. Dus: óók bij e-mail adres en woonplaats vermelden!!

 


VRAGEN (EN ANTWOORDEN)

Vraag 1993/4.

-Waren Koenraad Willems en Haucke van Finsterwolde de ouders van Klaas Coenraads, ged. Midwolda, 10 oktober 1693 ?

-Waren Jan Harms en Gepke N. de voorouders van Jan Harms, ged. 19 februari 1713 te Midwolda ?

-Wie waren de (voor)ouders van Heijne Jans, geb. ca. 1658: hij tr. 1e. Hoogezand, 18-7-1680 Eelje Thijs; 2e. Noordbroek 15-2-1682 Geesje Wigbolts; 3e. Noordbroek 6-5-1694 Wijde Tjarcks. Nakomelingen noemen zich Dallinga.

A.K. Oudman, Stiens.


 


Vraag 1994/1.

Gevraagd nadere gegevens over families Oosterheert (Appingedam), Harmanni (idem) en Groeneveld (Oorspr. uit Leer).

F.R. Oosterheert, Nieuw Zeeland.

Antwoord

Vraag 1994/1, 1994/2, 1994/3.

Op de kwartierstaat van Pietertje Kuiper zijn 3 reacties binnengekomen. K. Bijsterveld uit Groningen schreef een brief met enige aanvullingen (zie hieronder, red.) en met A. de Vries uit Drachten en H. Boon uit Zuidhorn worden ijverig gegevens uitgewisseld.

       A. Veldhuis, Veenwouden.

 


Vraag 1994/2.

Peter Dercks en Auckjen Ulphers gaan in 1669 wonen op boerderij nr. 161 Oldehuis tussen Eenrum en Broek-Pieterburen. Zij waren waarsch. doopsgezind en waren de stamouders van een fam. Wiersum, ook wel Wiersema geschreven, doch daar niet aan verwant.

Gevraagd: Nadere gegevens over de herkomst van genoemd echtpaar.

P. Datema, Vollenhove.

Antwoord

Vraag 1994/1, 1994/2, 1994/3.

Op de kwartierstaat van Pietertje Kuiper zijn 3 reacties binnengekomen. K. Bijsterveld uit Groningen schreef een brief met enige aanvullingen (zie hieronder, red.) en met A. de Vries uit Drachten en H. Boon uit Zuidhorn worden ijverig gegevens uitgewisseld.

       A. Veldhuis, Veenwouden.

 

 


Vraag 1994/3. IWEMA (HuppelDePup jrg. 1, nr. 1)

Sietse Sipkes tr. 1 £ 1730 Hindrikje Egberts, d.v. Egbert Klaassens en Trijntje Derks te Oude Pekela. Bij het h.c. in 1730 van een ander kind, Derk Egberts (met Aafje Jans), wordt eerstgenoemd echtpaar vermeld als hebbende recht van representatie. Hemke Daniëls zou in relatie kunnen staan met de latere familie "de Ruiter", zie b.v. de bekende "Kwartieren Starke-Jager" door M.J.B. Starke gepubliceert in Gruoninga 1969/1970 en 1972.

       K. Bijsterveld, Groningen

Vraag 1994/3.

Contact gezocht met onderzoekers van de familie Iwema.

G. Iwema, Purmerend.

Antwoorden

Vraag 1994/1, 1994/2, 1994/3.

Op de kwartierstaat van Pietertje Kuiper zijn 3 reacties binnengekomen. K. Bijsterveld uit Groningen schreef een brief met enige aanvullingen (zie hieronder, red.) en met A. de Vries uit Drachten en H. Boon uit Zuidhorn worden ijverig gegevens uitgewisseld.

       A. Veldhuis, Veenwouden.

Vraag 1994/3 Sipkes/Daniels.

Egbert Klasen & Trijntje Dercks beiden van Oude Pekel A huwden aldaar 14.01.1694 (h.c. RAG VI D 1 12.01.1694) getuigen bruidegomszijde: Grietje Klasen, moeder d.w.z. Grietje Jacobs, weduwe van Klaas Pieters; getuigen bruidszijde: Derck Roelofs, vader. N.B.: Derck Roelofs hetrouwde met Grietje Jacobs (1694).

Kinderen van Egbert Klasen & Trijntje Dercks zijn:

Klaas (1696); Derck (1700); Grietje (1702).

Kinderen van Klaas Pieters en Grietie Jacobs zijn:

 • Egbert (1671), geh. met Trijntje Derks;

 • Lumme (1675);

 • Grietje (1678);

 • Pietertje (1682);

h.c. 13.10.1693 tussen Klaas Jans & Elske Berents. Getuigen bruidegomszijde: Derck Egberts en Roelf Egberts, swagers. Getuigen bruidszijde: Hendrick Ottes, stiefvader en Klaas Geerts sibbe voogd.

Derck Daniels & Elske Reynts (beiden gedoopt als volwassenen) zijn de ouders van Daniel Dercks (de Ruiter) ged. 1688 en gehuwd 1707 met Martien Edes.

De antwoordgever stamt af van Anna Reints ged. als bejaarde persoon sept. 1663 en geh. met Tamme Foppes.

J.P. Bouwes, Breda.


 


Vraag 1994/5.

Hindrik Jans de Weert, geb. ca. 1754 te Groningen, sjouwer, arbeider, koemelker, overl. Groningen, 7 mei 1820, tr. Groningen, 26-11-1795 Janna Severijn, ged. Oude Pekela, huishoudster, overl. Groningen, 30 januari 1849.

Gevr. voorgeslacht van Hindrik Jans de Weert.

A.J.M. van Aken, Olst.


 


Vraag 1994/6.

-Albert Balthazarsz Bordewijk, ged. 15-2-1657 te Steinfurt, bevestigd aldaar 1680, driemaal gehuwd geweest. Tweede huw. met Stijntje Joris, ged. Oldehove, ca. 1655, overl. vòòr 2-12-1693. Zij was weduwe van Garmt Jacobs en Hendrik Arends.

Gevraagd: waar en wanneer met Albert Bordewijk getrouwd, zijn er ook kinderen uit dit huwelijk ?

-Derde huwelijk Oldehove, 2-12-1693 met Aeltien Jacobs. Zij hertr. 12-2-1713 Harm Harms. Uit huw. Bordewijk-Jacobs 5 kinderen, waaronder: Imke, geb. 3-12-1698, ged. 16-12, tr. 31-3-1720 Pieter Claes Claessens Noord, geb. 16-3-1692, landbouwer aan de 3e dijk; Berent, geb. Oldehove, 19-6-1694, ged. ald. 30-9 en Jacob, geb. Oldehove, 11-2-1702, ged. ald. 19-2.

Gevr. eventueel nageslacht van Imke, Berent en Jacob.

-Tobias Bordewijk, geb. Burg Steinfurt, ca. 1649. Doet in 1669 samen met zijn broer Jan geloofsbelijdenis aldaar. Tobis tr. met Bauchjen Thyes en uit dit huw. een zoon Jan, ged. Groningen, Nieuwe Kerk, 15-9-1681. De familie woonde toen "achter de muere".

Gevr. voorgeslacht van Tobias en Jan, plaats en datum huwelijk Bordewijk-Thyes en voorgesl. Bauchjen.

G. Bordewijk, Eelde.

 


Vraag 1994/7.

Zijn de volgende personen drie verschillende personen of hebben we hier met één en dezelfde te doen (de naamgeving van de kinderen kan in die richting wijzen):

-Lambert, geb. Warffum, 19-10-1686, zn. van Edzo Broeils en Epke Lamberts;

-Lammert Broyels, geh. met Aafke Dreeuws, landb. in de Zuiderhorn te Warffum, die resp. te Warffum en Usquert zijn dochters Aaltjen en Epke liet dopen;

-Lambert (Lammert) Breuls (Breuils, Broyls, Broyels) geh. te Usquert 14-6-1744 met Grietje Jacobs, laat resp. in Usquert en Warffum zijn kinderen Sijbrecht, Aafke, Lammegyn, Edsen en Jacob dopen.

D. Bron, Tynaarlo.

 


Antwoord

Vraag 1994/9a. BORDEWIJK (HuppelDePup jrg. 1, nr. 1)

Op 04-07-1686 copuleerden te Oldehove Albert Bordewijck van Borgstenwert en Stijnje Joris van Oldehove. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen gedoopt te Oldehove, wat natuurlijk niet wil zeggen dat ze er niet waren. Genoemde Stijntje Joris was niet ca. 1655 geboren, maar ws. ca. 1645 of eerder. Zij copuleerde op 01-01-1664 met Garrempt Jacobs, beide afkomstig uit Oldehove. (Huwelijk Oldehove 01-01-1682 Hendr: Arendts van Warffhuijsen ende Stijnje Joris wed. van Garmt Jacobs tot Oldehove)

       K. Bijsterveld, Groningen

 
 

 
Antwoord

1994/10 BROEILS

Gezinsstaat Lammert Broeils: (copie van origineel verkrijgbaar bij de redacteur).

Lammert Broeils, landb. geb. Warffum, 19-10-1686, ged. aldaar 31-10-1686, z.v. Edze Broeils, landb. en Epke Lammers. Hij was getr. 1. met Aafke Dreeuws; 2. Usquert, 14-6-1744 Grietje Jacobs. Kind uit het eerste huw.: I. Epke Lammerts, geb. Usquert, ged. ald. 15-03-1716. Zij was getr. met Berend Bruils. Kinderen uit het 2e huwelijk: II. Sibrich (Sijpke) Lammerts, geb. Usquert, ± 14-6-1744, ged. 09-10-1744 (ged. op vrijdag, zijnde proefpredikatie, na voorgaande opschorting van wegen te vroege beslapinge) begr. Uithuizermeeden 23-03-1804. Zij tr. Oosternieland, 20-11-1774 Hindrik Klaassens, geb. Leermens, ged. ald. 6-12-1750, begr. Uithuizermeeden 12-06-1802, z.v. Claas Hinderks, soldaat en Jantjen Claassens; III. Aake Lammerts, geb. Usquert, ged. ald. 06-03-1746; IV. Lammegijn Lammerts, geb. Usquert, ged. ald. 27-10-1748; V. Edze Lammerts, geb. Warffum, ged. ald. 04-04-1751, overl. ald. 16-05-1807. Hij is getr. te Warffum, 31-03-1782 Anje Eissens, geb. Warffum, ged. ald. 19-08-1753, d.v. Eisse Derks en Bouwke Drewes; VI. Jacob Lammerts, geb. Warffum, ged. ald. 02--2-1755.

M.J. Wieringa, Uithuizermeeden.

 
 


 

Vraag 1994/11. GEERTS/ORSEL.

Philippes Geerts, van Wildervank, overl. ± 1745, tr. Wildervank 12-2-1739 Aeltien Geerts. Zij hertr. Wildervank, april 1746 Jacob Harms Orsel. (kinderen uit het 2e huwelijk: Geert, Roelf, Jacob en Hillichjen).

Kinderen uit het huwelijk Geerts-Geerts:

1. Grietje Lippes, geb. Wildervank, 3-1-1741, overl. Veendam,   20-3-1826, tr. Veendam, januari 1765 Geert Lucas (Boswijk),   (1737-1817), zn. van Lucas Derks en en Hindrikjen Geerts. Kinderen: Lucas, Derk, Philippus, Hindrikjen, Aaltje, Geertje en Aaltje.

2. Geertje Lippes, ged. Wildervank, vrml. 16-2-1744, overl. 1808/1811, tr. (1) Jan Jaspers, ged. Wildervank, 10-4-1744, overl. 1775/7, zn. van Jasper Jans en Fennigjen Jans; tr. (2) Wildervank, 14-1-1778 Wolter Gosses, wednr. Aaltje Jans. Kinderen: (1) Fennigje, Haije, Jasper, Aaltje en Jan.

   (2) Wobbigjen, Albertje, Lippus en Evert.

Gevraagd: Voorgeslacht echtpaar Geert-Geerts en Orsel-Geerts.

     W.G. Boswijk, Brunssum-Treebeek.

Antwoord

Aeltien GEERTS trouwt april 1746 met Jacob Harms URSEL, zij was eerder getrouwd
met Philippus GEERTS, hij met Swaentien LAMMERTS.
Ouders van Jacob Harms URSEL zijn Harm Roelefs URSEL (geb ongeveer 1655) en
Wendel Hindriks. 3 kinderen mij bekend:
1. Roelf, gedoopt 21-9-1690 Veendam, getrouwd maart 1712 Wildervank met
Annigjen JANS 
2. Harmen, gedoopt 29-3-1696 Veendam, getrouwd 6-12-1720 Wildervank met
Claesje PIETERS
3. Jacob Harms, gedoopt 23-10-1698 Veendam
4. Jan, geboren 4-9-1701
Alles  is te vinden in de Oedipus-bestanden van Veendam / Wildervank.

Teijo Doornkamp, Peize

 


 

Vraag 1994/12. DIK/DIJK.

Andries Salomons Dik, geb. Loppersum, 29-12-1772, burger van Appingedam, schipper van de kanonneerboot "Groningen 2" , overl. Termunten 4-3-1814, tr. Loppersum 23-12-1798 Trijntje Jans, geb. 1780/1781.

Als zijn ouders worden genoemd Salomon Dik of Dijk, schipper en Maria Groelofs (ook: Martje Roelfs) wonende te Loppersum.

Gevraagd: Gegevens en verder voorgeslacht vabn de ouders van Andries S. Dik, alsmede van zijn vrouw Trijntje Jans.

  B. Dik, Groningen

 


 
Vraag 1994/13. Te koop gevraagd.

-Zandt, P.J.: De boerderijen in het gebied van de Noorder Afdeling en de Afdeling Uithuizen en omstreken van de Groninger Maatschappij van Landbouw. Verschenen t.g.v. 125-jarig bestaan. Usquert, 1977.

-La Gro, H en Boelema-Siddens, T.E.: Genealogie van het ge­slacht Ten Have. Noordbroek, 1965.

-Boerderijenboek Stedum.

   F.H.J. Boersma, Maassluis, tel. 01899-22308.

 Vraag 1994/14a. GEERTS.

Wie kent het voorgeslacht van Renko Geerts, van Nieuwolda, die in 1746 te Siddeburen trouwt met Metje Geerts (d.v. Geert Jans en Corneliske Hansen), zij woonden te Zuidbroek. In 1760 waren Eltio Daniëls (een neef van Metje Geerts), Engbert Berents en Dries Reuben voorstanders over het minderjarige dochtertje Cornelisje van wijlen Renko Geerts bij Metje Geerts.

(P.S. Is Engbert Berents dezelfde als Engel Berents die in 1729 te Midwolda trouwt met Trijntje Renkes?

Vraag 1994/14b REENDERS/ALDERTS/DE MAAR/VAN DER MAAR.

Wie kent het voorgeslacht van het echtpaar Tonnis Reenders, van de Ewer en Kornelisje Alderts, van Ulrum, die in 1759 te Ulrum huwden. Hun twee kinderen Reender en Aldert noemden zich resp. "de Maar" en "van der Maar". Bij het huwelijkscontract van Reender Tonnis in 1783 waren Wibbe Derks voormond en Berent Pieters en Jan Jans voogden.

Vraag 1994/14c. ARPES.

Wie kent het voorgeslacht van Geertruit Arpes, zij huwde in 1695 te Veendam met Jan Jacobs (Blaak). Zij had in elk geval nog een zuster Aeltje Arpes, tr. 1697 Jan Jans en een broer Harmen Arpes, die rond 1700 3 x trouwde.

       K. Bijsterveld, Groningen

 Vraag 1994/15. ROZEMA/ROSEMA.

a. Tjeert Eckes, 2e kind v. Ecke Tjeerds en Geeske Jeltes uit Niehove, tr. op 16-11-1812 te Grijpskerk met Rensktje Sytzes de Jong. Hij had op 28-04-1812 aldaar de familienaam ROZEMA aangenomen. Wie heeft voorouders, die (elders ?) ook deze naam (of Rosema) aannamen ?

b. Genoemde Ecke Tjeerts is ged. 30-7-1747 en getr. 23-05-1784   te Niehove met Geeske Jeltes, dr. v. Jelte Popkes en Meijske Harms. Gevr. nadere gegevens voorgeslacht Geeskes ouders.

c. DTB-Niehove, waarvan delen ontbreken vermeldt: ged. 21-08-1748: Jantjen Rosema, dr. v. Jan Arents en Antje Frericks. Vanwaar deze naam Rosema ? Wie heeft gegevens over deze ouders ?

       K. Rozema, Noordwijkerhout.

 


 
Vraag 1994/16. PRUISNIER/PRUESNER.

Johan Diederich Konraad Pruisnier (of Pruesner), geb. 1786, tr. 't Zand, 21-11-1816 Elke Klaas Vegter. Johan Diederich Konraad was ene zoon van Andreas Pruisnier, timmerman, overl. vóór 1816 en Anna Maria Dorothea Langwert. Dit echtpaar kwam waarschijnlijk uit Roodewold, Duitsland.

Gevr. Verdere gegevens en voorgeslacht echtpaar Pruisnier-Langwert.

       J. Bulthuis, Roderwolde.

Antwoorden

Vraag 1994/16 Pruisnier/Pruesner.

Zie voor een antwoord op deze vraag Gens Nostra 33 (1978) 8-10. Ook te vinden in Genealogische bibliografie van de provincie Groningen nr. 864 van W.G. Doornbos, Groningen 1990.

J.P. Bouwes, Breda.

Johann Dieterich Conrad Preusner, geb. Laderholz 3-11-1786, ged. Mandelsloh 5-11-1786, als zoon van Adreas Preusner, geb. Schwarzenbach (Fürstentum Bayreuth) 1727, overl. Rodewald 18-5-1803, was Maurer (Timmerman) en Johanna Dorothea Langwehr (Maria Dorothea; Anna Cath. Dorothea; Anna Maria Dorothea) geb. Suttorf, 1751, overl. Rodewald 8-12-1798.

De plaatsen Laderholz, Mandelsloh, Rodewald en Suttorf liggen ten noordwesten van Hannover(D).

Zie ook Pruisnier in Gens Nostra jrg. 33 (1978 blz. 8 t/m 10).

J. van der Molen, Groningen.

 Vraag 1994/17. NIENHUIS/DIJKHUIS.

Contact gezocht met personen die beschikken over gegevens van families met de naam Nienhuis en Dijkhuis in de noordelijke provincies.

     J.R. Nienhuis, Weesp.

Antwoord

Ebeltje Jurjens Benes, geb. Westernieland 16-9-1786, tr. 1e Klaas Derks Mulder, overl. Kloosterburen, 26-11-1818; tr. 2e Klaas Luitjens Dijkhuis, geb. Leens, 26-1-1783, landb. te Leens, z.v. Luitjer Klasens en Geertruid Jans.

Bartelds Jan Houwinga, 35 jr., z.v. Jan Bartelds Houwinga en Martje Jacobs van Weerden, tr. 1842 Geertruid Klaassens Dijkhuis, 21 jr., d.v. Klaas Luitjens Dijkhuis, lb. te Klein Garnwerd en Ebeltje Jurjens Benes.

J. Benes, Wehe den Hoorn.

 Vraag 1994/18. WILLEMS/ANDRIES/BRANDS.

Berent Willems/Griete Andries, beid geb. ± 1614-1620 te Gro­ningen. Huw. ± 1640 te Groningen. Kinderen: Grietien, geb. 13-10-1642; Andries, geb. 7-12-1645 (I); Gerrit, geb. 16-12-1649 (II), allen te Groningen.

Andries Willems (I) tr. Groningen (otr. 17-12-1659) 11-1-1660 Jantien Bruins. Het huwelijk is aangegeven door een broer van Jantien, Andries was net 14 jaar. Kinderen: Roelofjen, geb. 1-2-1661; Willem Andries, geb. 14-1-1666; Jantien, geb. 27-7-1669; Arent, geb. 9-6-1671 (III), allen te Groningen.

Gerrit Willems (II) tr. Groningen, 14-3-1668 Jantien Jacobs.

Arent Willems (III) tr. Groningen (otr. 13-11-1706) 5-12-1706 Catholijntje Sijmons.

De naam Willems is éénmaal veranderd in Andries. In ± 1700 werd het Brands.

Vraag:

geboortedatum en -plaats Jantien Bruins, Jantien Jacobs en Catholijntje Sijmons en verdere aanvullende gegevens over deze familie.

   Mw. E. van Os, Assen.

 


BOTERMAN/VAN DUSSCHOTEN/EDELKOORT/NIJLAND.

Aangeboden gegevens over personen met bovenstaande familienamen in meerdere provincies.

F.J. Nijland, Utrecht.

 


Vraag 1994/19a (PYRS/PIERS).

Hidde Pyrs (ook wel Piers), schipper van Workum in Friesland, tr. 1e (?) te Delfzijl (procl. 1-5-1681) met Elisabeth Warners, weduwe J. Rensens. Hij tr. 2e te Appingedam Grietje van Comen van Appingedam (waarsch. Doopsgezind). Hidde Pijrs laat te Workum dopen op 28-10-1688 een zoon Pier waarvan de moeder Fouw Wijbes heette.

Vr. 19b. Zijn deze personen identiek of 2 verschillende ?

Hidde Pyrs had een dochter Aaltje Pyrs (Piers) en waarschijnlijk een zoon Tjeerd Pyrs. Aaltje (Aaltje Pyrs van Kielcompagnie) tr. te Kropswolde, 11-9-1718 met Lucas Matthias (ook wel Lucas Tijssen genoemd).

Vr. 19c. Waar en wanneer is Aaltje Pyrs geboren c.q. gedoopt ? Niet te Kielcompagnie, Appingedam of Delfzijl.

Vr. 19d. Wie was de moeder van Aaltje ?

(Voorouders van Lucas en nakomelingen van Lucas en Aaltje zijn bekend).

D. Poortinga, Groningen.

 


Vraag 1994/20 HARDHOLT.

Harm Johannes Hardholt geb. ca. 1755 (waar/wanneer?) overl. Donkerbroek 21-1-1814, tr. Rottevalle 20-3-1785 Antje Olcherts, geb. Zuidbroek(Gr) 3-10-1757, overl. Appelscha 19-4-1857, dr. van Olgert Gerbrands en Metje Jacobs. Kinderen:

 1. Johannes Hardholt, geb./ged. Rottevalle, 8-3/2-4-1786, in het leger van Napoleon bij Livorno, overl. Donkerbroek 14-9-1814;

 2. Olchert Harmens Hartholt, geb./ged. Venkert 24-11-1787/13- 1-1788;

 3. Hillebrand Harmens Hartholt, geb./ged. Kollum 13-4/2-5- 1790;

 4. Meltje Hartholt, geb./ged. Kollum 6-6/15-7-1792;

 5. Bastiaan Harmens Hartholt, geb. Kollum 6-6-1794.

Er gaat een hardnekkig gerucht in de familie dat de voorouders wagenmakers waren uit de buurt van Norg. Bij het huwelijk van Harm Johannes in Rottevalle stond vermeld: "beide afkomstig van Duurswoude (thans Wijnjeterp?). Wel duidelijk richting Drentse grens.

Gevraagd: herkomst Harmen Johannes Hardholt en verder voorgeslacht.

T. Kooi, Apeldoorn.

Antwoorden

Vraag 1994/20 Hardholt.

Op deze vraag kwamen twee reacties:

antwoord 1:

Van G. Zuidema uit Groningen een (niet volledige) genealogie ontvangen van Garbrand Pieters van Lellens met als tweede generatie Olgert Garbrands gehuwd met Metje Jacobs van Zuidwolde. Aangezien deze in feite geen antwoord geeft op de vraag, wordt deze genealogie niet gepubliceerd. Belangstellenden kunnen hem opvragen bij de redacteur van deze rubriek.

antwoord 2:

Harm Johannes Hardholt was getrouwd met Antje Olcherts i.p.v. Olebeits (correct, dit berust op een leesfout van uw redacteur).

 1. De geboorte van Antje Olcherts is niet in Zuidbroek aangetroffen, evenmin die van haar ouders.

 2. Is het overlijdensjaar 1857 van Antje Olcherts correct ? Als Bastiaan in 1852 overlijdt, staat er in de acte dat beide ouders zijn overleden.

 3. Volgens overlijdensacte Olchert Harmens Hardholt was hij in Oenkerk geboren.

 4. Het 4e kind heette Metje i.p.v. Meltje (ook dit kan een leesfout zijn).

Mevr. G. Staal-Hebels, Groningen

1994/20 HARDHOLT

Antje Olcherts (i.p.v. Olebeits) overl. Appelscha, 19-04-1837, dus niet in 1857, wed. Harmen Johannes Hartholt. Volgens overl. acte is zij geb. te Zuidwolde op 03-10-1757, doch niet gevonden; ouders onbekend. Miscchien toch een aanknopingspunt met Olchert Garbrands en Metje Jacobs ? Ze hadden nl. 4 kinderen met de namen Olchert en Metje.

G. Staal-Hebels, Groningen.

 


Vraag 1994/21 MOLEMA.

Comtact gezocht met personen die beschikken over gegevens van de families met de naam Molema en Molenaar (Molenaar alleen in Groningen). Momenteel beschik ik -in samenwerking met drie andere genealogen Molema- over gegevens van acht geslachten Molema.

P. Molema, Zoetermeer.

 


Vraag 1994/22a BIJMHOLT/WILLEMS.

Berent Bijmholt en Marrigje Willems laten tussen 1782 en 1735 kinderen dopen te Eelde. Zij trouwt 2e Jacob Stoffers, wednr. van Grietje Egberts.

Gevraagd: herkomst en voorgeslacht van Berend en Marrigje.

G. Zomer, IJlst.

1994-22b ARENTS/FRANSES/BEKKERING.

Roelof Arents (zoon van Arent Roelofs en Maria Lammerts) tr. Eelde, 10-5-1744 Grietien Franses( dochter van Frans Gerrits en Aaltje Caspers). Laten tussen 1745 en 1763 kinderen dopen die later de naam Bekkering aannemen.

Gevraagd: herkomst en afstamming van Roelof en Grietien.

G. Zomer, IJlst.

1994/22c LUBBERTS/HENDRIKS.

Jan Lubberts, j.m. van Eext (van elders?) tr. Anloo, 4-10-1716 Grietjen Hendriks, wed. Ottho Alefs.

Gevraagd: herkomst en afstamming van Jan en Grietjen.

G. Zomer, IJlst.

 


Vraag 1994/23 NIJLAND.

Eildert Nijland, geb. Hoogezand, 26-12-1865, overl. Groningen, 27-2-1920, tr. Groningen, 10-3-1895 Riemke Krans, geb. Groningen, 20-3-1868. Eildert verhuisde 10-2-1892 naar Bedum.

Gevraagd: nageslacht van Eildert Nijland.

F.J. Nijland, Utrecht.

 


Vraag 1994/24a MEMMES/MEINDERS.

Berend Memmes, tr. Noordbroek, 22-10-1693 Grietje Meinders van Veendam.

Gevraagd: voorgeslacht en nakomelingen van dit echtpaar.

A.K. Oudman, Stiens.

Vraag 1994/24b JURRIENS/JANS.

Hindrik Jurriens tr. Beerta, 27-3-1698 Maria Jans, mogelijke dochter van Jan Albert en Grietien Hansen.

Gevraagd: Voorouders en nageslacht van dit echtpaar.

A.K. Oudman, Stiens.

Vraag 1994/24c HERMAN/RIQUERT.

Jacob Herman tr. omgeving Beerta, ca. 1690 Anje Riquert.

Gevraagd: voorouders Jacob Herman.

A.K. Oudman, Stiens.

 


Vraag 1994/25 JAKOBS.

Folkert Jakobs, geb. ca. 1764, overl. Saaksum 7-10-1811, was aldaar landbouwer, eerder was hij landbouwer op Selwerd onder Oldehove, hij trouwde ca. 1786 met Geertruid Alderts, ged. Garnwerd 21-12-1766, overl. Saaksum 30-6-1822, als dochter van Aldert Pieters en Aafke Mennes. Verdere voorouders bekend. Kinderen: Jacob, Aldert, Aaltjen, Aafke, Derk, Aafke, Kunje, Bauwtje, Pieterke en Janna.

Gevraagd: Voorgeslacht Folkert Jakobs.

J. van der Molen, Groningen.