Samenvatting HuppelDePup 2003

nummer 1   nummer 2   nummer 3


HuppelDePup 2003 nummer 1

In dit eerste nummer van dit jaar schrijft Joop van Campen, als voorzitter van de afdeling, traditioneel het Voorwoord door de voorzitter van de afdeling, Joop van Campen, voorzitter. Daarna een in memoriam over mevr. H.A. (Bep) Renssen-Tollenaar, die altijd haar man (Frans Renssen) in zijn werkzaamheden voor de NGV steunde en terzijde stond. N.a.v. de discussie om een nieuwe naam voor HuppelDePup worden de reactie hierop besproken en is de uitkomst dan HuppelDePup de naam van het afdelingsblad blijft.
Antonia Veldhuis waarschuwt voor het openen van mails met bijlagen en daarna volgen de lezingen die georganiseerd zijn.
Dat waren Aspecten van het Groningse recht in de 17e en 18e eeuw (spreker dr. P. Brood)
Regionale overheidsheraldiek in Groningen; van borgen, jurisdicties, waterschappen en gemeenten (dhr. J.A. Bos)
De Afdelings-Leden-Vergadering met daarna een korte lezing
en de Contactavond om genealogische contacten te leggen met -mede-genealogen.

In Genealogisch voorstellen (Antonia Veldhuis) stellen nieuwe en trouwe leden zich voor, ze staan in HDP.

Bestuur en Beleid is de bijdrage van Thijs IJzerman over het reilen en zeilen van het afdelingsbestuur, ook dit staat in HDP.
Evenals de de samenvatting van Het gilde van de goud - en zilversmeden in Groningen, door Joop van Campen.
Deze stond/staat als uitgebreide versie (met bronnenoverzicht) op onze homepage. 

E. Smink-Niehoff schreef de kwartierstaat van Abel Niehoff.
1. Abel Niehoff, geb. Groningen 16-12-1912, heibaas van waterwerken, overl. Zwolle 20-12-1983, tr. Barsingerhorn 19-7-1940 met Hendrika Oud, geb. Zuid- en Noord-Scher-mer 15-8-1919, overl. Zwolle 30-7-1999, dr. van Teunis Oud en Hendrikje Koster. 
Uit dit huwelijk: Elisabeth, geb. Broek op -Lange-dijk 17-10-1940, Hendrikje, geb. Dalfsen 2-11-1946 en Janna Alida, geb. Zwolle 12-7-1955.

2. Arend Niehoff, geb. Noordbroek 3-5-1880, schipper, overl. Zwolle 17-5-1961. 
Aantekening op de geboorte-acte: Bij huwelijksacte van den tweeden Februari 1889 alhier opgemaakt, is dit kind door Abel Niehoff, arbeider te Zuidbroek en Jantje van Dijk, arbeidster te Noordbroek, voor het hunne erkend.
tr. Zuidbroek 21-5-1904 
3. Elisabeth Brouwer, geb. Zuidbroek 6-8-1878, overl. Barsingerhorn 28-9-1938.

4. Abel Niehoff, geb. Zuidbroek 10-9-1854, arbeider, overl. Zuidbroek 9-3-1940, tr. Noordbroek 2-2-1889 
5. Jantje van Dijk, geb. Noordbroek 28-2-1858, dienst-meid, overl. Zuidbroek 26-6-1943.
6. Harm Brouwer, geb. Zuidbroek 6-10-1851, tuinman, overl. Zuidbroek 17-1-1937, tr. Zuidbroek 4-5-1872 
7. Zwaantje Hartman, geb. Noordbroek 17-9-1849, dienst-meid, overl. Zuidbroek 17-5-1929.

8. Fokko Everts Niehoff, geb. Noordbroek 17-10-1807, dienstknecht, overl. Zuidbroek 6-5-1856, tr. Zuidbroek 14-11-1831 
9. Willemtje Boeles Hopkes, geb. Zuidbroek 6-5-1810, dienstmeid, overl. Zuidbroek 22-12-1887.
10. Arent Willems van Dijk, geb. Muntendam 15-9-1800, arbeider, overl. Noordbroek 1-10-1872, tr. (3) Noord-broek 28-4-1853 
11. Sijben Hendriks Ekkelkamp, geb. Slochteren 15-3-1819, arbeidster, overl. Noordbroek 16-11-1905.
12. Jan Harms Brouwer, geb. Noordbroek 19-9-1810, tuin-man, slachter, overl. Zuidbroek 21-5-1891, tr. Noordbroek 7-5-1835 
13. Klaassijn Scheltes Hevinga, geb. Noordbroek 5-12-1810, overl. Zuidbroek 7-10-1854.
14. Klaas Arends Hartman, geb. Noordbroek 11-9-1813, arbeider, overl. Noordbroek 18-2-1885, tr. (2) Noord-broek 4-6-1836 
15. Lammechien Jans Abé, geb. Muntendam 12-2-1808, wonende te Meeden, dienst-meid, overl. Noordbroek 22-10-1861.

16. Evert Hillebrands Niehoff, geb. Noordbroek 21-11-1763, landgebruiker, landbouwer (boerderij no. 38: van 4-6-1799 tot 1812 eigenaar van de boerenbehuizing met schuur en ca. 49 deimt land aan de Zuiderstraat 69 te Noord-broek)*, gemeenteraadslid, overl. Hellum 27-6-1819, tr. (2) Noordbroek 7-4-1800 (h.c. aldaar 20-3-1800) 
17. Anje Abels Noorman, geb. Noordbroek 22-6-1772, overl. Noordbroek 17-5-1812.
18. Boele Wilkes Hopkes, geb. Midwolda 13-9-1776, timmer-man, overl. Zuidbroek 12-10-1850, tr. Zuidbroek 18-5-1806 
19. Geertruijd Alberts, geb. 1782-1783 (doop niet te vinden), overl. -Zuid-broek 22-4-1814, oud 31 jaar.
20. Willem Arents van Dijk, geb. Muntendam 13-7-1770, overl. Muntendam 3-2-1851, tr. Zuidbroek 26-5-1799 
21. Willemtje Kaspers Dieterman, geb. Zuidbroek 11-2-1775, overl. Muntendam 31-10-1855.
22. Hindrik Tomas Ekkelkamp, ged. Hellum 9-9-1759, overl. Slochteren 5-7-1828, tr. Hellum 26-8-1798 
23. Pieterke Alderts Hovinga, geb. Hellum 17-3-1776, overl. Siddeburen 29-6-1836.
24. Harm Jans Brouwer, ged. Beerta 19-12-1776, tuin-man, hovenier, 1e veldwachter Noordbroek 1812, overl. Noordbroek 10-2-1849, tr. Noordbroek 6-5-1805 
25. Anna Wildriks Zuidema, geb. Midwolda 16-3-1781, overl. Noordbroek 3-7-1847.
26. Schelto Okkes Hevinga, geb. Heveskes 13-1-1780, kleermaker, overl. Noordbroek 3-1-1847, tr. Noordbroek 18-5-1807 
27. Trijntje Jans Kloppenborg, ged. Winschoten 30-1-1780, kleermakersvrouw, overl. Noordbroek 24-1-1864.
28. Arent Jakobs Hartman, geb. Siddeburen 2-11-1788, arbeider, overl. Noordbroek 3-12-1849, tr. Noordbroek 16-12-1810 
29. Heiltje (Altje) Klasens, geb. Siddeburen 22-8-1790, overl. Noordbroek 16-1-1818.
30. Jan Leenders Abé (Abee), geb./ged. Meeden 1/7-5-1786, arbeider wonende te Veendam, overl. Korte Akkers (Veendam) 30-8-1855, tr. Meeden
31. Lizabeth Geerts Rusius, ged. Windeweer 13-12-1778, arbeidster wonende te Veendam, overl. Ommelanderwijk (Veendam) 14-8-1858.

32. Hilbrant Alberts, ged. Noordbroek 8-4-1731, landbouwer (boerderij no. 31: van 1768-1790 beklemde meier krachtens koop voor 3100 car. van de boerderij Hoofdstraat 98 te Noordbroek)*, begr. Noordbroek 11-4-1777, tr. Noordbroek 19-11-1758 (h.c. Noordbroek 16-11-1758) 
33. Doetje Everts, ged. Noordbroek 1-1-1736, overl. Noord-broek 18-5-1818.
34. Abel Tjapkes, van Noordbroek, meester boekweyten-molenaar, begr. Noordbroek 7-11-1794, tr. Noordbroek 15-5-1769 (h.c. Noordbroek 15-5- 1769)
35. Grietje Jans, geb. Winschoten 18-8-1745, overl. Noordbroek 20-7-1811.

Voor de nummers 36 tot en met 63 moet u even de HuppelDePup raadplegen.

Jan X en zijn kinderen is een artikel van Reid van der Leij en Antonia Veldhuis.
Jarenlang had Antonia van het echtpaar Marten Jurjens en Sjoukje Jacobs (kwartiernummers 150 en 151) uit Drachten geen voorouders. Ook van zijn eerste echtgenote Antje Tijmens waren geen gegevens. Toen Reid van der Leij deze namen opzocht op zijn laptop vond hij Marten met zijn voorouders. Reid had een doodlopende tak verder.
Jan X zal voorlopig wel even X blijven. Het Rechterlijk Archief waaronder Doezum valt begint pas in 1750. Daarin wel een boedelbeschrijving van de weduwe van zoon Jurjen Jans en enige verkopen van hun kinderen, maar geen voorouders. Het lidmatenregister, kerkeraadshandelingen en doop-en trouwinschrijvingen beginnen al in 1628, wat dus wel hoopvol was. Was, want er was geen doop van een Jurjen. Wel een Eelcke, dochter van Jan Harmens en Anne op 24 oktober 1677. Er is van een echtpaar met deze namen op 9 februari 1679 een kind gedoopt, waarvan de naam niet is -inge-vuld. Dat zou dus de Jurrien kunnen zijn. Bewijs was er niet. Verder doorzoeken van het doopboek leerde dat er twee gelijknamige echtparen moesten zijn, want op 6 februari 1681 laten Jan Harmens en Anne een Jantje dopen en op 17 april van datzelfde jaar een Peter. In de huwelijksklapper staat dat Jan Harmens van Grootegast in Grootegast op 27 mei 1674 trouwt met Anne Mennes van -Groo-te-gast en op 22 maart 1678 trouwen Jan Harmens van Doezum en Anna Roelefs uit dezelfde plaats. Als de gezocht Jan Harmens de “goede“ is, dan is het de eerstgenoemde.
Voorlopig beginnen is de kwartierstaat:
I. Jan X. 
Zijn kinderen bij een onbekende vrouw: 
1. Eelkje Jans, volgt 1. 
2. Jurjen Jans, volgt 2.

1. Eelkje Jans (dr. van I), geb. vóór 1678, mogelijk gedoopt als Eelcke Jans 24-10-1677 als dochter van Jan Harmens en Anne Mennes, overl. na 1735. Zij tr. rond 1695 met Ytze Alberts, huisman, diaken te Doezum (1715), ouderling Doezum (1723-1747), wonende te Kornhorn en te Doezum, overl. 1741/1742. 
Ytze Alberts is op 23 juni 1715 bevestigd als diaken in plaats van Jannes Jacobs, die een “swaar accident” aan zijn been had, hetwelk verergerde, zodat hij het ambt niet meer kan uitoefenen. Op 28 febr. 1723 wordt hij bevestigd tot ouderling en op 24 sept. 1742 komt Jurrien Jans in zijn plaats, omdat hij is overleden.
Uit dit huwelijk:
1. Albertje Ytzes, ged. Marum 8-12-1695 jong overl. (1a.)
2. Albertje Ytzes, ged. Marum 20-6-1697, volgt 1b.
3. Martje Ytses, ged. Marum 10-7-1698, volgt 1c.
4. Sjoukje Ytzes, ged. Grootegast 17-4-1702, volgt 1d.
5. Reina Ytzes ook genaamd Reinje Ytzes, ged. Doezum 1-4-1708, volgt 1e.
6. Nyne Ytzes ook genaamd Trijntje Ytzes, ged. Doezum 21-1-1714, volgt 1f.
7. Ymke Ytzes, afk. uit Doezum, volgt 1g.

2. Jurjen Jans (zn. van I), geb. vóór 1695, mogelijk gedoopt 9-2-1679 als zoon van Jan Harmens en Anne Mennes, huisman, ouderling Doezum (1742-1747), won. te Kornhorn en te Uithoorn onder Doezum, overl. ald. 1747.
20 dec. 1714 wordt Jurrien Jansen in de Corringhorn lidmaat: “na gedane geloofsbelijdenisse tot de Gemeijnte van Christus toegevoegt”.
21 juni 1725; Eelkien Jans huisvrouw van Eetse Alberts, huisman tot Doesum voor de helft, en Jurjen Jans, huisman te Doesum, voor de andere helft, verkopen voor 400 gulden aan Jan Oedses en Fockje Tjeerds, ook huislieden, twee percelen bouwland in Ophuis onder Surhuizum. Ze moeten het in “goeden gangbaren golde ende klinkende munten betalen en geensins met ’s landts obligatien”. Eetse zet een kruisje, de anderen tekenen. Onder de akte staat genoteerd: “deze koop is 3 maal over de kerke van den dorpe Surhuisem geproclameerd, de 3e maal op 10 september 1725”. Niemand heeft tegen deze geboden geprotesteerd, de koop gaat door. De akte is gedateerd 2 maart 1726. Na deze akte volgt er nog een inschrijving: Eelkjen (huisvrouw van Eetse Alberts) en Jurjen Jans transporteren aan Jelkie Tadema en Jetske Oedses el. de nevengaande onbetaalde koopbrief ten laste van Jan Oedses en Freeckien Tjeerds, waarvan het gehele kapitaal nog resteert met de renten. 29 december 1735. (RAF RA hypotheekboek, toegang 13-02, inv.nr. 123 (jaar 1733-1740), blz. 119.)
In 1742 wordt Jurrien Jans verkozen tot ouderling van Doezum in plaats van de overleden Ytze Alberts. Hij is drie maal voorgesteld: op 28 maart, 8 april en 15 april en bevestigd op 22 april 1742.
Op 24 september 1747 staat er in de kerkeraadshandelingen “ouderling Jurrien Jans tot Doesum voor weinig tijds verstorven zijnde”. 
8 okt. 1751; Geert Jurriens, Marten Jurriens en de voormond en voogden over het minderjarige kind van wijlen Jan Jurriens en Ebeltie Meinders verkopen aan Frerik Hindriks en Grietje Lues echtelieden, een huis en schuur in de Uithoorn onder Doesum met de beklemming van het land, in gebruik geweest bij de overl. ouders der verkopers. (RAG Familiearchief Leuringh inv. nr. 115). Het andere huis wordt op dezelfde dag eigendom van Douwe Roelfs & Froukjen Jans el. (Beide aktes ook in RA Westerkwartier, toeg. 735 inv.nr. 77).
26 okt. 1754; Minnert Allardus Nicolay, mederechter van Smallingerland, won. te Oudega, als gelastigde van Dirk Nicolay, en Steven Wopkes als curatoren over Allardus Douwes Nicolay, nagelaten zn. van Douwe Wopkes, in leven bijzitter van Achtkarspelen, contra Jelke Tadema, oud ordinaris Bode der Staten van Friesland, laatst te Warns, dog nu te Meppel, voor hem zelf en als erfgenaam van zijn huisvrouw Jetske Oedses, als hypothecaire crediteuren van Jan Oedses en Fockje Tjeerds, in leven echtelieden tot Ophuis onder Surhuizum, op 28 december 1735 recht door cessie (= overgeving, afstand onder behoorlijke inventaris t.b.v. schuldeisers) bekomen hebbende van Eelkje Jans, huisvrouw van Eetse Alberts tot Doesum, en Jurjen Jans mede ald., op een koopbrief van 21 juni 1725 ten laste van Jan Oedses en Fockje Tjeerds, ged. (RAF Hof van Friesland, toegang 14, inv. nr. 16622).
Hij tr. rond 1715 met Aaltje Tekes, geb. voor 1698, overl. te Uithoorn onder Doezum tussen oktober 1747 en 24-9-1750.
Op 24 sept. 1750 wordt er inventaris opgemaakt van de goederen zoals wijlen Aaltjen Tekes, wed: Jurrien Jans op haar “doodelike deces” heeft nagelaten. Daarin worden twee plaatsen onder Doezum genoemd, waarvan Aaltje de ene bewoonde en de andere door Tietses Douwes wordt gehuurd voor 70 car. gulden per jaar. De boedel is volgens “boelsedulle” verkocht en de beschrijving is slechts drie bladzijden lang. Behalve een stoel en een stoof worden er geen meubels in genoemd. Van de ongeveer 45 artikelen zijn er opvallend veel van stof, zoals “1½ elle root damast, een elle root en wit goedt, 2¼ elle wijt dijmt”, kussens, doeken, mutsen, linnen en lakens. Verder een spinnewiel en enig koperwerk.
Van waarde is (in de lijst) alleen een bijbel met zilveren krap en een gouden rinkje, resp. 2-15-0 en 1-5-4 waard. Bedragen worden ook alleen maar op de eerste bladzijde genoemd. De akte wordt opgemaakt ter instantie van Reinder Heerkes en cons. als voormond en voogden over het minderjarige kind van wijlen Jan Jurriens in presentie van de mede erfgenamen en is ondertekend door Teke Jurriens en Geert Jurriens. (toegang 735, inv.nr. 42).
Uit dit huwelijk:
1. Jan Jurjens, ged. Doezum 20-12-1715, volgt 2a.
2. Teke Jurjens, ged. Doezum in nov. 1719, jong overl. (2b.)
3. Teke Jurjens, ged. Doezum op 3-1-1723, volgt 2c.
4. Geert Jurjens, ged. Doezum 21-1-1725, overl. na 1753. Hij is in ondertrouw gegaan te Grootegast op 25-3-1753 met Antje Jacobs, weduwe van (huwelijk 21-3-1752) Meerten Alberts, overl. 1752, zn. van Albert Meertens en Aafke Jacobs.
Wypke Claasen verklaart 330 car. gulden schuldig te zijn aan Antie Jacobs en eheman Geert Jurriens ingevolge inventarium overgegeven aan de erfgenamen van Meerten Alberts op 22 nov. 1752 (toeg. 735, inv.nr. 77).
5. Marten Jurjens, ged. Doezum op 23-3-1727, volgt 2d.
6. Albert Jurjens, ged. Doezum op 3-2-1732.

1b. Albertje Ytzes (dr. van 1), afk. uit Doezum, ged. Marum 20-6-1697, overl. 1727/1730. Zij tr. Doezum 17 mei 1716 met Rinse Harms, die na haar overlijden op 26-3-1730 te Grootegast trouwt met Meike Boewes, afk. uit Tolbert, dr. van Bouwe Jelles en Aaltje Tonnis.
Uit het eerste huwelijk:
1. Aaltje Rinses, ged. Doezum 26-2-1717, tr. Sijne Tijsses.
2. Harm Rinses, ged. Doezum 30-7-1724
3. Trijntje Rinses, ged. Doezum 21-3-1727
4. Eelkje Rinses, tr. Geert Willems (r.k.).

1c. Martje Ytses (dr. van 1), ged. Marum 10-7-1698, overl. voor 1758. Zij tr. rond 1729 met Hemke Taekes, wonende te Opende, overl. na 1758.
Uit dit huwelijk:
1. Taeke Hemkes, ged. Opende 16-1-1729, tr. Albertje Rinses
2. Jan Hemkes, geb. rond 1739 
3. Ykje Hemkes, tr. Eise Eises.

1d. Sjoukje Ytzes (dr. van 1), afk. uit Kornhorn, ged. Grootegast 17-4-1702, overl. na 1764. Zij tr. Grootegast 17-5-1728 met Nikel Jans, ged. Visvliet 22-4-1703, overl. na 1771, zn. van Jan Jacobs en Lysbeth Hindriks.
Collaterale Successie Achtkarspelen 24-6-1771; overl. 13-2-1771 Antie Durks. Erfgenamen: Nykle en Hendrik Jans, beiden in Groningerland. Bedrag: 800 cgl.
Uit dit huwelijk:
1. Lyzebeth Nikels ged. Doezum 6-3-1729, jong overl.
2. Lijs Nikels, ged. Doezum 31-3-1730
3. Hindrik Nikels, ged. Doezum 3-8-1732, tr. Louke Tjerks
4. Jan Nikels, ged. Doezum 11-10-1739, jong overl.
5. Jan Nikels, ged. Doezum 22-9-1743.

1e. Reina Ytzes ook genaamd Reinje Ytzes (dr. van 1), ged. Doezum 1-4- 1708. Zij tr. (1) Grootegast (ondertrouw) 4-6-1734 met Jan Wytzes, ged. Marum 13-5-1688, overl. in 1749 of 1750, zn. van Wytse Jans en Trijntje Willems. Zij tr. (2) Doezum 10-6-1737 met Doeske Geerts, ged. Grijpskerk 26-4-1716, wonende Doezum, overl. na 1771, zn. van Geert Doeskes en Aaltje Doetjes.
Uit dit huwelijk:
1. Imke Doeskes Wijma, ged. Doezum 17-2-1741, tr. Harke Jacobs Kuiper
2. Geert Doeskes Wijma, ged. Doezum 22-3-1744
3. Ytze Doeskes Wijma, ged. Doezum 9-10-1746, tr. Wytske Gerrits
4. Albert Doeskes Wijma, ged. Doezum 13-4-1749
5. Fetje Doeskes Wijma, tr. Wiggel Wibes.

1f. Nyne Ytzes ook genaamd Trijntje Ytzes (dr. van 1), ged. Doezum 21-1- 1714. Zij tr. Grootegast 9-9-1736 met Heinze Barelds, ged. Wijnjeterp 30- 11-1708, wonende te ’t Dorp onder Doezum, overl. na 1764, zn. van Bareld Heinses, huisman, en Grietje Eeuwes.
Uit dit huwelijk:
1. Grietje Heinzes, ged. Doezum 30-7-1737
2. Eelkje Heinzes, ged. Doezum 11-9-1739, tr. Hindrik Gerrits
3. Bareld Heinzes, ged. Doezum 14-7-1743, tr. Eetje Willems 
4. NN, ged. Doezum 7-4-1748
5. Ytze Heinzes, ged. Doezum 3-10-1751, tr. Alle Bartels.

1g. Ymke Ytzes (dr. van 1). Zij tr. Doezum in het jaar 1715 met Lubbe Sywerts uit Marum, zn. van Sywert Hillebrands, diaken, en Fake Lubbes.
Uit dit huwelijk:
1. Sywert Lubbes, ged. Doezum 29-9-1716
2. Hillebrand Lubbes, ged. Doezum 2-12-1725
3. Aalke Lubbes, ged. Doezum 12-8-1731
4. (waarschijnlijk) Anke Lubbes, tr. Albert Luitjens
5. (waarschijnlijk) Faakje Lubbes, tr. Bartelt Luitjens

2a. Jan Jurjens (zn. van 2), ged. Doezum 20-12-1715, overl. tussen 1741 en 1745.
RAG RA 735-7 Oosterdeel Langewold, 19-11-1753; De schoolmeester Reinder Heerkes te Niezijl als voormond, Jan Roelfs te Niezijl als vreemde voogd over de dr. van wijlen Jan Jurjens in leven te Niezijl bij Ebeltje Meines. Sibbevoogd is Aelse Meints te Drogeham, maar deze is absent.
Hij tr. Drogeham 5-3-1741 met Ebeltje Meines, ged. Drogeham 14-11- 1706, overl. na 1756, dr. van Meine Aelses (landbouwer en bijzitter van Achtkarspelen) en Sibbeltje Halbes.
Uit dit huwelijk:
1. Aaltje Jans, geb. rond 1743, overl. na 1764, tr. Niezijl 20-5-1764 Berend Meinderts uit Grijpskerk.
Ebeltje Meines tr. (2) Niezijl 23-10-1745 Jan Jans Pez uit Niezijl.

2c. Teke Jurjens (zn. van 2), ged. Doezum 3-1-1723, overl. na 29-1-1758, wonende te Marum. Hij tr. Marum 9-6-1748 met Aaltje Jans uit Marum.
Uit dit huwelijk:
1. Jurjen Taekes ook genaamd Jurrien, ged. Marum 16-3-1749.
2. Aaltje Taekes, ged. Marum 16-5-1751.
3. Jan Taekes, ged. Marum 2-6-1754.
4. Albert Taekes, ged. Marum 29-1-1758.

2e. Marten Jurjens (zn. van 2), ged. Doezum 23-3-1727, wonende te Doezum en Drachten, overl. na 11-2-1759 en voor 1795. Hij tr. (1) Doezum 16-4- 1752 met Annegien Tymens, ged. Donkerbroek 28-3-1728, overl. sept. 1754/sept. 1757, dr. van Tymen Hendriks en Grietje Klazes.
Marten Jurjens verklaart op 23 april 1752 aan zijn broer Geert Jurjens overgedragen te hebben ¼ part met 1/8 part en 1/16 part in de twee plaatsen tot Doesum. De ene (Uithorn) wordt door verkoper bewoond, de ander omtrent de kerk door Tiedscher Douwes. Daarna volgt: ¼ door zijn ouders aangeërfd, 1/8 deel van zijn broer Teke aangekocht met 1/16 deel van zijn moeder Aaltje aangekocht waarvan koper andere 16e part van zijn moeder had bekomen. Moeder had 2/16 in de af en uitkoop van de overleden zoon Jan “angehandeld” en 1/8 ingevolge een verzegeling van 19 okt. 1747. (toeg. 735, inv.nr. 77).
Uit dit huwelijk:
1. Grietje Martens, ged. Doezum op 7-1-1753, jong overl.
2. Jurjen Martens, ged. Noord Drachten 22-9-1754
3. Grietje Martens, ged. Noord Drachten 22-9-1754
Hij tr. (2) Drachten 25-9-1757 met Sytske Jacobs, overl. na 1819.
Uit dit huwelijk:
4. Aaltje Martens, ged. Drachten 11-2-1759, overl. Grouw 10-2-1819.
Zij tr. Grouw (Vlaams doopsgezinde gemeente) 8-1-1797 Kerst Kerstes de Jong, koemelker, geb. Grouw in 1761 (doopsgezind), overl. ald. 4-4- 1815, zn. van Kerst Wybrens en Jitske Jelles. Kerst tr. (1) Grouw 18-5- 1783 Lysbet Durks (doopsgezind), overl. Grouw 5-6-1796.
Sytske Jacobs trouwt mogelijk (2) Drachten 19-1-1766 met Jelger Cornelis uit Surhuisterveen. Hier is evenwel nog geen bewijs voor gevonden.

Dit overzicht is niet compleet. De kinderen en kleinkinderen van 1b tot en met 1g zijn verder uitgewerkt, maar omwille van de ruimte niet opgenomen. Ook missen er van de in het artikel genoemde personen nog doop- en overlijdensdata. Aanvullingen blijven dus welkom.


In Naamslijsten van W.G. Doornbos deze keer
willekeur van stadsmeiers, eigenaren en geïnteresseer-den uit Hoogezand, Sappemeer, Veen-dam en Wildervank en de Pekela’s (1709) 1
[De stadsmeiers, eigenaren en geïnteresseer-den in de venen in Hoogezand, Sappemeer, Veen-dam en Wildervank en de Pekela’s stellen vast dat door het niet-structureel vergraven van de venen, veel veen bederft. Gezamenlijk maken zij een willekeur om dit verlies aan veen tegen te gaan.]
Ze staan in HuppelDePup.

Een bizar einde werd geschreven door R.C. Mulder n.a.v. het -in-kloppen van akten t.b.v. het Genlias-project.
No. 19
In het jaar duizend achthonderd negen en zeventig, den negenden der maand April zijn voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente Oldehove, Arrondissement en Provincie Groningen, verschenen Evert Aldert Riddersma oud een en veertig jaren, van beroep dagloner wonende te Munnekezijl, gemeente Kollumerland, nabuur van den overledene, en Anne Dirks van der Wal, oud een en zestig jaren, van beroep dagloner wonende te Munnekezijl, gemeente Kollumerland nabuur van den overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den zevenden der maand April dezes jaars des morgens te zes uur, binnen deze gemeente te Ruigezand in de Munnekezijlsterriet in een aalfuik gevonden het lijk van Minke van der Meulen, die op 15 februari l:l: des avonds was verdwenen en vermoedelijk was verdronken, oud vijftien jaren, van beroep zonder, geboren te IJlst, laatst gewoond hebbende te Munnekezijl gemeente Kollumerland c.a., dochter van Frans van der Meulen, van beroep zaagmolenaarsknecht en van Grietje Ozinga, zonder beroep, echtelieden wonende te Munnekezijl.
Van welke aangifte en verklaring deze akte is opgemaakt, die, na voorlezing, door de aangevers en ons is geteekend met uitzondering van den tweeden comparant die verklaarde niet te kunnen schrijven.
Renvooi: De doorhaling van twee gedrukte woorden in de veertiende regel van boven, erkend.

Nieuws van de archieven
staat onder redactie van Henk Hartog. Hij beschrijft nieuwe genealogieën in de studiezaal van de Groninger Archieven.

Allem@@l digit@@l (8) werd geschreven door
Antonia Veldhuis.
In deze rubriek komen interessante homepages en nieuwe digitale bestanden aan bod. 
Uw kunt hem volledig lezen:
Fred Boer, kenner van Noord-en Zuidbroek, heeft het doopboek van Noordbroek vanaf 1700 gedigitaliseerd. Het bestand is te bestellen via zijn emailadres fhboer@hetnet.nl en is gemaakt in Excel, maar is ook te bestellen in tekstformaat. Het betreft de jaren 1700 tot en met 1811, en deze dopen sluiten naadloos aan bij die van Noordbroek die op de pagina van Dick Kuil gedownload kunnen worden, via zijn Oedipus-programma.
Voor de volledigheid kan Fred verder melden dat deze dopen gecontroleerd zijn door Jacob Boerema, waardoor het aantal fouten tot een minimum beperkt zal zijn.
Zijn homepage is www.homepages.hetnet.nl/~dUIFJES2/index.html, waar (en ik citeer hem) “nog immer enkele bronnen on-line op vermeld staan. Mogelijk breid ik deze nog uit met enkele stukken uit gemeld doopboek, zoals ik ook met Zuidbroek gedaan heb: de onechte kinderen, familienamen, enz.”
Bram de Munck uit Roden stuurde de volgende tips voor Allem@@l digit@@l:
Er werd in HDP al eens aandacht geschonken aan het prachtige nieuwe Zeeuws Archief en zijn Studiezaal InformatieSysteem. Dat SIS is nu uitgebouwd tot het internet systeem ISIS. Te benaderen via www.zeeuwsarchief.nl of rechtstreeks met http://database.zeeuwsarchief.nl. Een groot deel van de burgerlijke stand staat er al in, waaronder alle huwelijken vanaf 1796/1811-1922, de volkstellingen die in de Franse tijd het startpunt moesten vormen van de burgerlijke stand en een heleboel ander materiaal. Een aanrader voor iedereen met Zeeuwse voorouders.
In datzelfde ISIS zijn alle datums van de republikeinse kalender (gedurende 10 jaar in gebruik in Zeeuws Vlaanderen) al omgerekend naar gregoriaanse datums, maar toch, een handig omrekenhulpje hiervoor is het programma Germinal van Ivo De Broeck. Te downloaden van www.geocities/heartland/prairie/5201/french.htm.
Zowel in Groningen als in Assen en Leeuwarden wordt de cursus oud schrift al jaren op dinsdagavond gegeven. Daarom voor iedereen die net als ik nooit kan op dinsdagavond een complete cursus paleografie op http://geneaknowhow.net (keuze genea-lokaal) van Hein Vera en Herman de Wit.

In Gens Data nr. 3, mei-juni 2002 las ik een artikeltje van de heer H.M. Lups. Hij schrijft dat “van der Aa” op CD-ROM is verschenen. Volgens hem is het ingescand van oude kopieen en niet echt geweldig, maar gezien de hoge prijs van de originele boeken en reprint voorlopig een aantrekkelijk alternatief. Verkrijgbaar bij uitgeverij ALVO / Ons Erfgoed.
In dit blad vond ik ook de homepage waarop men VOC-bemanning kan zoeken van schepen van de kamers Hoorn en Delft en (deels) Rotterdam : http://voc.websilon.nl. Na het intikken verschijnt de homepage van de VOC. Onder uitgevaren voor de kamer, 700.000 mensen over zee staat zoeken. En dan wijst het zich vanzelf. Zoeken kan op naam, periode, naam schip, rang en ook op plaats van herkomst. Dus maar even -Gronin-gen geprobeerd. Dit leverde ruim 250 namen op. Een paar bekende: Jan Bolhuijs, matroos a.b. Hoop, gerepatrieerd in 1747; Gerardus Buurma, predikant a.b. Constantia, overl. Azië 1787; Hermannus van Campen, jongmatroos a.b. Blijdorp, overl. Azië 1756; Gerrit Elderkamp, soldaat a.b. Patmos, einde verbintenis 1729; Lodewijk Eppo Gockinga, matroos a.b. Vrouw Anthoinetta Coenradina, overl. 1780 aan boord op weg naar Batavia; Jacob Kamphuijs, opperkuiper op de Standvastigheid, overl. Azië 1755; Hermannus Meijer, soldaat a.b. Gerechtigheid, overl. Kaap de Goede Hoop 1791; Lucas van der Nap, matroos a.b. Bartha Petronelle, gerepatrieerd 1768; Wilhelmus Tangerman, soldaat a.b. Erfprins, overl. Azië 1763; Isaac Trip, kwartiermeester a.b. Canton, overl. Kaap de Goede Hoop 1790. Ook datum van uitvaren en kamer staan vermeld.

N.a.v. een reactie van een lezer van Allem@@l digit@@l, die tevergeefs probeerde een door mij genoemde internetpagina te openen:
Lukt openen niet, dan kan het nadeel van dit medium spelen. Hoewel ik alle adressen zelf heb geopend, kan het voorkomen dat tussen dat moment en de datum van verschijning van HDP de pagina verdwenen is. Dit probleem speelt ook bij het noemen van homepages als bron bij geschreven artikelen. Als u dan in ieder geval de maker en zijn adres noteert (als die tenminste vermeld is) valt er mogelijk nog wat te achterhalen. Hierover meer in een volgende HDP.
In dit geval bleek er iets te enthousiast te zijn getypt. Bij wazamar enz. was het laatste –a-z overbodig en blokkeerde zo de homepage. Overigens had zoeken via www.google.nl op “wazamar” de treffer wel gegeven, hetgeen ik dus nog even heb gecontroleerd. Een laatste controle vlak voordat het blad naar de drukker gaat blijkt dus nodig en zal ik volgende keren doen.
Nog een (wetensw)aardigheidje: als je bij google een voor en achternaam opgeeft zoekt hij op waar op een homepage die termen voorkomen. Dit hoeft dus niet perse achter elkaar te staan. Wilt u dat wel, type dan die term tussen “ ”. Dus zoeken op Pietje Jansen geeft alle pagina’s waarin de tekst Pietje én de tekst Jansen voorkomt, “Pietje Jansen” beschouwt Pietje Jansen als één woord en zoekt daar dus op. Zoals mijn collega Peter altijd zegt: “itssesimpel”.
Hebt u ook een nieuwe digitale bron of weet u een leuke homepage: mail, schrijf of bel me.

In Nieuwe boeken behandelt Eilco van der Laan nieuwe boeken.
Voor de volledige beschrijving van
Boer en heer van Y. Botke, 
Het Hogeland, het Lageland, water – land – dijken en wierden van M.A. Holtman en
Tussen Termunter Ee en Eems. Een Rozendal stamboom van Geert Rozendal
moet u de HuppelDePup raadplegen.
Als nieuwe boeken noemde hij:
Groninger Borgen. Adellijke trots in de Ommelanden (Eindred. R. Broekhuis),
Verstedelijking en migratie in het Oost Groningse veengebied 1800- 1940 (J.F. Voerman),
Ommelandse Raais. Strunen deur Grunnen (F. Schreiber) en de uitgaven die verschenen in de serie Groninger Bronnen en Toegangen:
Academische rouw; deel 31 van J. Ensink, 
Ondertrouwboek van de stad Groningen, 1603–1611; deel 21 (H.J.E. Hartog en D.F. Kuiken), 
Register op het lidmatenboek van de gereformeerde kerk van de stad Groningen, 1594–1660; deel 29 (W.G. Doornbos en A. Veldhuis).
Ook hiervoor de HDP lezen.

In Vragen en antwoorden komen weer nieuwe vragen en binnengekomen antwoorden aan bod. 
Thijs IJzerman
heeft de redactie. Zie HDP.


HuppelDePup 2003 nummer 2


HuppelDepup 2003 nummer 3