Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Groningen

U kunt zonder inloggen gebruik maken van deze site, ingelogde gebruikers hebben toegang tot eventuele extra functionaliteiten.

Bijgewerkt: 21-3-2017

Welkom op de webstek van NGV afdeling Groningen

Onze afdeling is opgericht in 1951 en is onderdeel van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) die werd opgericht in 1946.
De NGV stelt zich ten doel de leden en zij die dat willen worden, te helpen bij het zoeken naar hun voorouders en de geschiedenis van hun familie. Er is op dat gebied veel kennis bij leden die dat graag willen delen, er zijn boeken, bronnen en tijdschriften in het verenigingscentrum en gedigitaliseerde bronnen op de website. Er worden lezingen, voorlichtingsbijeenkomsten en workshops georganiseerd waar u in contact kunt komen met medeonderzoekers en informatie kunt uitwisselen.

De afdeling Groningen werkt hiertoe nauw samen met het RHC Groninger Archieven en de cultuur-historische vereniging Stad & Lande. Elk voorjaar organiseren wij samen een serie lezingen onder een thema, meestal gebaseerd op dat van de “Maand van de geschiedenis” in het voorafgaande najaar.

In het najaar organiseren wij gezamenlijk lezingen over diverse onderwerpen met betrekking tot de cultuur en geschiedenis van Groningen. 
Bij de lezingen zijn leden en belangstellenden van harte welkom.

Deze webstek is er voor de leden van onze afdeling en belangstellenden in familieonderzoek en genealogie in Groningen. Als lid kunt u inloggen en daarna actief deelnemen aan deze site door bv. uw eigen profiel bij te werken, meldingen op het prikbord te zetten en onderzoek doen in de digitale bronnen.

De onderdelen waaruit deze site bestaat zijn aan de linkerkant op het scherm in een menu weergegeven.

 

Lezingen voorjaar 2017 

Alle bijeenkomsten in deze periode vinden plaats in de Groninger Archieven, Cascadeplein 4 te Groningen, in het verlengde van het Hoofdstation tussen het Emmaviaduct en het Hoornsediep; vijf minuten lopen vanaf bus- en NS-station.
Toegang is gratis. Aanvang 20 uur.

In de eerste maanden van 2017 organiseren de NGV afdeling Groningen, de cultuurhistorische vereniging Stad & Lande en het RHC Groninger Archieven weer een serie lezingen. Komend voorjaar besteden we aandacht aan de grenzen van stad en provincie Groningen, in aansluiting op het thema van de afgelopen Dag van de Groninger Geschiedenis.

29 maart 2017292929 mrt 2017 

 

Lezing: Maarten Duijvendak over de grens van de stad

 

De vierde avond in de lezingenserie over de Grenzen van Groningen gaat over de grens van de Stad. Maarten Duijvendak, hoogleraar economische en sociale geschiedenis, spreekt over de afbraak van de stadswallen en fortificaties uit de eerste helft van de 17e eeuw. Wat betekende dit begin van het moderne Groningen voor de bewoners? 

 

De afbraak van de stadswallen en de moderne uitleg

De opheffing van de vestingstatus van de stad Groningen in 1874 en de daarop volgende afbraak van de wallen en fortificaties is een van de grootste ingrepen in de Groningse stadsgeschiedenis. Het feit markeert het moderne Groningen. De komst van een nieuwe fase waar veel inwoners in de late 19e eeuw naar uitkeken. Voor de stad waren de wallen een omknelling geworden, de vesting stond een ruimtelijke modernisering van transport, handel en nijverheid in de weg. Toch duurde het nog heel wat jaren voordat de wallen verdwenen en op de vrijgekomen ruimtes nieuwe bedrijven en woonwijken verrezen. De ontmanteling en het maken van uitbreidingsplannen leidden tot een spannend sociaal en bestuurlijk spel dat veel inzicht geeft in het maatschappelijke leven van Groningen rond 1900.

In deze lezing wordt vooruit en achteruit geschouwd. Vooruit blikkend worden de belangwekkende ruimtelijke gevolgen van de ontmanteling besproken en de politieke strijd die ontstond. Er kwam een nieuwe schil rond het centrum, die niet afsloot, maar verbond met de omgeving. Er kwamen nieuwe activiteiten op de plek van de wallen: nijverheid, groen, woonwijken en nieuwe stedelijke faciliteiten. Maar vooruitkijkend lijkt het wellicht alsof de wallen zelf niet werden gebruikt. Er wordt ook achteruit geblikt en de vele belangen besproken van de inwoners bij de stadswallen. Die hadden in de 19e eeuw allerlei bijzondere en alledaagse functies gekregen, geheel andere dan de militaire autoriteiten voor ogen hadden. De ontmanteling biedt zicht op allerlei nieuwe stadshistorische onderzoeksmogelijkheden.

De lezing is gratis toegankelijk voor alle belangstellenden.
Aanvang: 20.00 uur (de zaal gaat open om 19.30 uur) in het gebouw van de Groninger Archieven, Cascadeplein 4.

De lezing wordt georganiseerd in samenwerking met de Vereniging Stad & Lande en het RHC Groninger Archieven.De laatste lezing is op woensdag 19 april over de grens met Drenthe. Onder de titel “Kolonisatie rond de Semslinie 1650-2000” vertellen Paul Brood en Erwin Karel over deze oudste lijnrechte grens.

Op 12 april houdt “Stad & Lande” haar jaarvergadering en na het huishoudelijk gedeelte begint om plm. 20.45 uur de lezing van Henk Boels over “De guillotine in Groningen, 1811-1813”

Voor nadere informatie zie de websites van de organiserende verenigingen en instellingen.

 

Zaterdagmiddag 8 april 2017             bij de Groninger Archieven (zie hiervoor)

Aanvang : 13.30 uur

Thema : Afdelings-Leden-Vergadering

Agenda

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Mededelingen
  3. Notulen van de Afdelings Ledenvergadering (ALV) van 8 november 2016 (uitgereikt of op te vragen)
  4. Jaarverslag afdeling Groningen over 2016 (uitgereikt of op te vragen)
  5. Financieel jaarverslag afdeling Groningen 2016 (uitgereikt of op te vragen)
  6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
  7. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn penningmeester Henk Boels en secretaris Harry Timmer. Kandidaatstellingen dienen uiterlijk n week vr deze vergadering schriftelijk en ondertekend door tenminste vijf leden ter kennis van de secretaris te worden gebracht.
  8. Benoeming afgevaardigden naar de Algemene Vergadering van de NGV. Kandidaten zijn de heren G. Zuidema (afgevaardigde) en H. Boels (plaatsvervangend afgevaardigde).
  9. Voorbereiding Algemene Vergadering van de NGV op 22 april 2017 te Driebergen. Stukken voor deze vergadering zijn op de ALV ter inzage (of op te vragen) of na inloggen in te zien op de website van de NGV (www.ngv.nl).
  10. Wat verder ter tafel komt en sluiting.

De stukken voor de agendapunten 3, 4, 5 en 9 kunt u van te voren telefonisch of per e-mail (zie colofon, pag. 32) bij de secretaris, de heer H.J. Timmer, opvragen.
Na het bestuurlijke gedeelte is er ruimte voor een lezing of een workshop.
Eppo van Koldam
zal vertellen over zijn onderzoek naar inwoners van Haren. Als u ook iets wilt vertellen, meldt u dan bij het bestuur.

 

Publicaties

Aanvulling militaire bestanden.

De eerder opgenomen artikelen van onze “militaire medewerker” Joop van Campen, zijn aangevuld met  een nieuw artikel “Criminele militaire sententies” Dit artikel is een bewerking van de sententies van Gedeputeerde Staten van Stad en Lande als rechtsprekend college in de periode 13 februari 1683 t/m 24 september 1724.
Als u op de betreffende link klikt kunt u het gehele bestand lezen en bekijken.
Zie ook zijn andere militaire artikelen over het Staatse leger, te vinden onder het kopje 

Publicaties aan de linker zijkant op deze website.

LiefenleedLoket voor Lief en Leed

Eind 2010/begin 2011 is het loket van Lief en Leed opgericht. Het doel is om  aandacht te schenken aan het feit dat het in 2011 200 jaar geleden is dat de Burgerlijke Stand is ingevoerd in Nederland. Per 1 maart 1811 golden de Franse wetten in ons land. Wij waren op dat moment een onderdeel van het Franse Keizerrijk onder Napoleon. Sindsdien worden de belangrijkste zaken uit het leven  vastgelegd, te weten: geboorte, huwelijk en overlijden. In de provincie Groningen was de gemeente Veendam  die als eerste de nieuwe akten vastlegde.  De akten van geboorte , huwelijk en overlijden worden per gemeente in tweevoud opgemaakt. Het ene exemplaar blijft bij de gemeente waar de akte is opgemaakt en het andere exemplaar gaat naar het archief  van de betreffende provincie. Voor de provincie Groningen betekent dit dat de akten vanaf 1811 terug te vinden zijn bij de Groninger Archieven.

Centraal bij het  Loket van Lief en Leed staat de daarbij horende website (te vinden  - www.loketvoorliefenleed.nl ). Op deze website staan allerlei komische, tragische en wetenswaardige verhalen, foto’s, tv afleveringen, doorverwijzingen en tips die betrekking hebben op de te onderscheiden akten of de akten geven achtergrondinformatie  over deze verhalen.

Deelnemende  partijen zijn: RHC Groninger Archieven, NGV afdeling Groningen. RTV Noord, Groninger Museum.
 

De historie van boerderijen, molens en steenfabrieken in de gemeente Delfzijl

Zie link boerderijendelfzijl
 

Rechterlijk Archief Nieuwe Pekela

De heer O. de Boer te Wassenaar heeft een deel van het Rechterlijk Archief van Nieuwe Pekela en een reeks 18e eeuwse diaconierekeningen van diezelfde plaats getranscribeerd en deze ter beschikking gesteld van de NGV. Wanneer u geïnteresseerd bent kunt u een e-mail sturen naar de secretaris en u krijgt de bestanden dan per e-mail toegestuurd.

 

Klik hier om oude nieuwsberichten te lezen


Klik hier om de statistieken te bekijken

 

 

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |