Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Groningen

U kunt zonder inloggen gebruik maken van deze site, ingelogde gebruikers hebben toegang tot eventuele extra functionaliteiten.

Bijgewerkt: 20-1-2017

Welkom op de website van NGV Groningen

Onze afdeling is onderdeel van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) die werd opgericht in 1946.
Deze website is in eerste instantie bestemd voor de leden van onze afdeling. Als lid kunt u inloggen, en daarna aktief deelnemen aan deze site door bv. interessante links door te geven, uw eigen profiel bij te werken, of door meldingen op het prikbord te prikken.
Maar ook alle anderen die de genealogie in Groningen een warm hart toedragen wordt het nodige geboden.
De categorieen waaruit deze site bestaat zijn links op het scherm in een menu weergegeven. U wordt uitgenodigd deze rubrieken bij gelegenheid eens aan te klikken en door te nemen.

De historie van boerderijen, molens en steenfabrieken in de gemeente Delfzijl
Zie link boerderijendelfzijl
 

Agenda

28 jan.   Van 11.00-16.30 uur wordt in het Drents Archief, Brink 4 te Assen de Dag van de Drentse Familiegeschiedenis gehouden. Met workshops, lezingen, een informatiemarkt, presentaties van ervaren genealogen en een kijkje achter de schermen in de schatkamer van het Drents Archief. Dit jaar met speciale aandacht voor migranten zoals kolonisten in de Maatschappij van Weldadigheid, veenarbeiders, dienstmeisjes en Molukse voorouders. Gratis toegankelijk. Georganiseerd door De Dag van de Drentse Familiegeschiedenis is op zaterdag 28 januari van 11.00-16.30 uur in het Drents Archief in Assen. De toegang is gratis. De Dag wordt georganiseerd door het Drents Archief in samenwerking met de NGV-afd. Drenthe en Noord-West-Overijssel. Nadere info zie www.drentsarchief.nl.

25 feb.  Duitslandmiddag. vanaf 14.00 uur (tot ca. 16.30 uur) in Caf-Restaurant Hofsteenge. Hoofdstraat 23 te Rolde, georganiseerd door de NGV-afd. Drenthe en N.W.-Overijssel en de NGV-afd. Groningen. Nadere mededelingen volgen.

Lezingen voorjaar 2017  
 

8 februari 2017


Lezing: Herman Posthumus en Henk Wierts over de grens met Duitsland.

De tweede avond in de lezingenserie over de Grenzen van Groningen gaat over de grens met Duitsland. Herman Posthumus neemt ons mee op een tocht langs de grenspalen als getuigen van de grensgeschiedenis en Henk Wierts vertelt over grensoverschrijdend gedrag in de vorm van smokkel tijdens de Eerste Wereldoorlog.

De ontwikkeling van de rijksgrens tussen Groningen en Duitsland 

Hoe oud is de rijksgrens tussen Groningen en Duitsland eigenlijk, en hoe is de huidige grens tot stand gekomen? Welke claims legde ons land na de tweede wereldoorlog? Hoe werd en wordt de grens gemarkeerd?

Herman Posthumus, jurist, oud-belastinginspecteur en amateur-historicus, vertelt over de ontwikkeling van de rijksgrens tussen Groningen (en Drenthe) en Duitsland. Posthumus schreef het boek: Op zoek naar grenspalen over zijn wandelingen langs de noordelijke rijksgrens, waar de soms zeer oude grenspalen die grens nog altijd markeren. Beperkt komen ook de provinciegrenzen van Groningen met Drenthe en Friesland aan de orde.


College B & W Groningen bij Duitse grens, 1954 Foto Fotobedrijf Piet Boonstra, GrA (2248_24955)

Grensoverschrijdend gedrag in de vorm van smokkel tijdens de Eerste Wereldoorlog

De opleving van de sluikhandel richting Belgi en Duitsland was n van de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog  voor het neutrale Nederland. Historicus Henk Wierts gaat dieper in op de situatie in Oost-Groningen, een gebied waar smokkel vanouds een bekend fenomeen was. Aan bod komen onder meer de uitgebreide maatregelen van justitie en (lokale) overheid om de smokkelhandel onder controle te krijgen; de verscheidenheid aan smokkelwaar en de beproefde smokkelmethodes; het lucratieve aspect van smokkel; straffen en opgelegde boetes en natuurlijk het vernuft waarmee smokkelaars uit handen probeerden te blijven van het gezag. 

Wierts heeft een historisch onderzoeksbureau en werkt onder meer voor de gemeente Groningen en de RHC Groninger Archieven.
 

Alle bijeenkomsten in deze periode vinden plaats in de Groninger Archieven. Cascadeplein 4 te Groningen, in het verlengde van het Hoofdstation tussen het Emmaviaduct en het Hoornsediep; vijf minuten lopen vanaf bus- en NS-station.
Toegang is gratis. Aanvang 20 uur.

In de eerste maanden van 2017 organiseren de NGV afdeling Groningen, de cultuurhistorische vereniging Stad & Lande en het RHC Groninger Archieven weer een serie lezingen. Komend voorjaar besteden we aandacht aan de grenzen van stad en provincie Groningen, in aansluiting op het thema van de afgelopen Dag van de Groninger Geschiedenis.

Het lezingenprogramma van NGV-Groningen, Stad&Lande en RHC Groninger Archieven ziet er in het kort zo uit. Voor nadere informatie zie de websites van de organiserende verenigingen en instellingen.

     

 

Zaterdagmiddag 8 april 2017             bij de Groninger Archieven (zie hiervoor)

Aanvang : 13.30 uur

Thema : Afdelings-Leden-Vergadering

Agenda

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Mededelingen
  3. Notulen van de Afdelings Ledenvergadering (ALV) van 8 november 2016 (uitgereikt of op te vragen)
  4. Jaarverslag afdeling Groningen over 2016 (uitgereikt of op te vragen)
  5. Financieel jaarverslag afdeling Groningen 2016 (uitgereikt of op te vragen)
  6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
  7. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn penningmeester Henk Boels en secretaris Harry Timmer. Kandidaatstellingen dienen uiterlijk n week vr deze vergadering schriftelijk en ondertekend door tenminste vijf leden ter kennis van de secretaris te worden gebracht.
  8. Benoeming afgevaardigden naar de Algemene Vergadering van de NGV. Kandidaten zijn de heren G. Zuidema (afgevaardigde) en H. Boels (plaatsvervangend afgevaardigde).
  9. Voorbereiding Algemene Vergadering van de NGV op 22 april 2017 te Driebergen. Stukken voor deze vergadering zijn op de ALV ter inzage (of op te vragen) of na inloggen in te zien op de website van de NGV (www.ngv.nl).
  10. Wat verder ter tafel komt en sluiting.

De stukken voor de agendapunten 3, 4, 5 en 9 kunt u van te voren telefonisch of per e-mail (zie colofon, pag. 32) bij de secretaris, de heer H.J. Timmer, opvragen.
Na het bestuurlijke gedeelte is er ruimte voor een lezing of een workshop.
Eppo van Koldam is bereid te vertellen over zijn onderzoek naar inwoners van Haren Als u ook iets wilt vertellen, meldt u dan bij het bestuur.

 

Publicaties

Aanvulling militaire bestanden.

De eerder opgenomen artikelen van onze “militaire medewerker” Joop van Campen, zijn aangevuld met  een nieuw artikel “Criminele militaire sententies” Dit artikel is een bewerking van de sententies van Gedeputeerde Staten van Stad en Lande als rechtsprekend college in de periode 13 februari 1683 t/m 24 september 1724.
Als u op de betreffende link klikt kunt u het gehele bestand lezen en bekijken.
Zie ook zijn andere militaire artikelen over het Staatse leger, te vinden onder het kopje 

Publicaties aan de linker zijkant op deze website.

LiefenleedLoket voor Lief en Leed

Eind 2010/begin 2011 is het loket van Lief en Leed opgericht. Het doel is om  aandacht te schenken aan het feit dat het in 2011 200 jaar geleden is dat de Burgerlijke Stand is ingevoerd in Nederland. Per 1 maart 1811 golden de Franse wetten in ons land. Wij waren op dat moment een onderdeel van het Franse Keizerrijk onder Napoleon. Sindsdien worden de belangrijkste zaken uit het leven  vastgelegd, te weten: geboorte, huwelijk en overlijden. In de provincie Groningen was de gemeente Veendam  die als eerste de nieuwe akten vastlegde.  De akten van geboorte , huwelijk en overlijden worden per gemeente in tweevoud opgemaakt. Het ene exemplaar blijft bij de gemeente waar de akte is opgemaakt en het andere exemplaar gaat naar het archief  van de betreffende provincie. Voor de provincie Groningen betekent dit dat de akten vanaf 1811 terug te vinden zijn bij de Groninger Archieven.

Centraal bij het  Loket van Lief en Leed staat de daarbij horende website (te vinden  - www.loketvoorliefenleed.nl ). Op deze website staan allerlei komische, tragische en wetenswaardige verhalen, foto’s, tv afleveringen, doorverwijzingen en tips die betrekking hebben op de te onderscheiden akten of de akten geven achtergrondinformatie  over deze verhalen.

Deelnemende  partijen zijn: RHC Groninger Archieven, NGV afdeling Groningen. RTV Noord, Groninger Museum.
 

Rechterlijk Archief Nieuwe Pekela

De heer O. de Boer te Wassenaar heeft een deel van het Rechterlijk Archief van Nieuwe Pekela en een reeks 18e eeuwse diakonierekeningen van diezelfde plaats getranscribeerd en deze ter beschikking gesteld van de NGV. Wanneer u geïnteresseerd bent kunt u een mailtje sturen naar de secretaris u krijgt de bestanden dan per mail toegestuurd.

Klik hier om oude nieuwsberichten te lezen


Klik hier om de statistieken te bekijken

 

 

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |