Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Groningen

U kunt zonder inloggen gebruik maken van deze site, ingelogde gebruikers hebben toegang tot eventuele extra functionaliteiten.

Bijgewerkt: 21-2-2017

Welkom op de website van NGV Groningen

Onze afdeling is onderdeel van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) die werd opgericht in 1946.
Deze website is in eerste instantie bestemd voor de leden van onze afdeling. Als lid kunt u inloggen, en daarna aktief deelnemen aan deze site door bv. interessante links door te geven, uw eigen profiel bij te werken, of door meldingen op het prikbord te prikken.
Maar ook alle anderen die de genealogie in Groningen een warm hart toedragen wordt het nodige geboden.
De categorieën waaruit deze site bestaat zijn links op het scherm in een menu weergegeven. U wordt uitgenodigd deze rubrieken bij gelegenheid eens aan te klikken en door te nemen.

De historie van boerderijen, molens en steenfabrieken in de gemeente Delfzijl
Zie link boerderijendelfzijl
 

Agenda

25 feb.  Duitslandmiddag. Vanaf 13.30 uur (tot ca. 16.30 uur) in Café-Restaurant Hofsteenge. Hoofdstraat 23 te Rolde, georganiseerd door de NGV afd. Drenthe en Noordwest-Overijssel en de NGV afd. Groningen.

              Met medewerking van dhr. Jos Kaldenbach (voorzitter Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland) over "Onderzoek in Duitstalige gebieden, een lastige klus", Upstalsboom-Gesellschaft (Ostfriesland), Oldenburgische Gesellschaft für Familienkunde en Arbeitskreis Familienforschung der Emsländischen Landschaft (AFEL).
Er zijn informatiestands van de Duitse verenigingen en de NGV afdelingen.

              Als u voorouders in Duitsland hebt kunt u hier informatie krijgen hoe en waar u kunt zoeken. De toegang is gratis.

 

             

 

Lezingen voorjaar 2017 

Alle bijeenkomsten in deze periode vinden plaats in de Groninger Archieven. Cascadeplein 4 te Groningen, in het verlengde van het Hoofdstation tussen het Emmaviaduct en het Hoornsediep; vijf minuten lopen vanaf bus- en NS-station.
Toegang is gratis. Aanvang 20 uur.

In de eerste maanden van 2017 organiseren de NGV afdeling Groningen, de cultuurhistorische vereniging Stad & Lande en het RHC Groninger Archieven weer een serie lezingen. Komend voorjaar besteden we aandacht aan de grenzen van stad en provincie Groningen, in aansluiting op het thema van de afgelopen Dag van de Groninger Geschiedenis.

01maart  Lezing: Tonko Ufkes en Piet Nienhuis  
            over de grens langs de zee

De derde avond in de serie lezingen over de Grenzen van Groningen gaat over de grens langs de zee: de Kerstvloed van 1717 en de dijken. Tonko Ufkes besteedt aandacht aan oorzaken en gevolgen van deze natuurramp, die heel Noord-Groningen zwaar trof, waarna Piet Nienhuis ons de sporen van die overstroming in het landschap laat zien.

De “Kerstvloed” van 1717; een bestuurs- en natuurramp

De Kerstvloed van 1717, hoe kon het gebeuren? Waarom gebeurde het na 1717 nooit weer? Aan de hand van een presentatie en een quiz gaat Tonko Ufkes in op de details. Hij schreef in 1984 als afstudeerscriptie: De Kerstvloed van 1717. Oorzaken en gevolgen van een natuurramp. Voor het tijdschrift ‘Stad & Lande’ schrijft
hij zo nu en dan over een 17e-eeuws onderwerp. 


Kerstvloed 1717, zoektocht naar sporen in het landschap

Piet Nienhuis wandelde de afgelopen vier jaren ongeveer 200 km langs de grenzen van de Kerstvloed, de verwoestende stormvloed die alleen al op het platteland van Groningen ongeveer 2.300 slachtoffers heeft geëist. Zijn zwerftochten gingen langs (het tracé van) de middeleeuwse ‘oude dijk’, die gelegen heeft langs de Eems, de Waddenzee en het Reitdiep. Waar mogelijk heeft Nienhuis, bioloog, emeritus hoogleraar Milieuwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen en schrijver van boeken over landschapsgeschiedenis, zijn zoektochten gekoppeld aan de lotgevallen van zijn voorouders, die rond 1700 woonden en werkten in de Ommelanden en het Oldambt. De Kerstvloed van 1717 en zijn voorganger de Sint-Maartensvloed van 1686, hebben vele uitingen van menselijke bewoning in de kuststreek uitgewist. Toch stuitte Nienhuis tijdens zijn wandelingen op vele sporen in het landschap die de herinnering aan de Kerstvloed levend houden. 
Hij schreef Kerstvloed 1717, een pelgrimstocht. Dit boek verschijnt in de loop van 2017.

De lezingenavond is gratis toegankelijk voor alle belangstellenden.

Aanvang: 20.00 uur (de zaal gaat open om 19.30 uur).

De avond wordt georganiseerd door de Vereniging Stad & Lande, de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Groningen en het RHC Groninger Archieven.

De volgende lezing is op woensdag 29 maart over “De grens van de Stad”. Maarten Duijvendak spreekt over de afbraak van de stadswallen en fortificaties uit de eerste helft van de 17e eeuw, die voor de stad een omknelling waren geworden. Wat betekende dit begin van het moderne Groningen voor de bewoners?

De laatste lezing is op woensdag 19 april over de grens met Drenthe. Onder de titel “Kolonisatie rond de Semslinie 1650-2000” vertellen Paul Brood en Erwin Karel over deze oudste lijnrechte grens.

Voor nadere informatie zie de websites van de organiserende verenigingen en instellingen.

     

 

Zaterdagmiddag 8 april 2017             bij de Groninger Archieven (zie hiervoor)

Aanvang : 13.30 uur

Thema : Afdelings-Leden-Vergadering

Agenda

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Mededelingen
  3. Notulen van de Afdelings Ledenvergadering (ALV) van 8 november 2016 (uitgereikt of op te vragen)
  4. Jaarverslag afdeling Groningen over 2016 (uitgereikt of op te vragen)
  5. Financieel jaarverslag afdeling Groningen 2016 (uitgereikt of op te vragen)
  6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
  7. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn penningmeester Henk Boels en secretaris Harry Timmer. Kandidaatstellingen dienen uiterlijk één week vóór deze vergadering schriftelijk en ondertekend door tenminste vijf leden ter kennis van de secretaris te worden gebracht.
  8. Benoeming afgevaardigden naar de Algemene Vergadering van de NGV. Kandidaten zijn de heren G. Zuidema (afgevaardigde) en H. Boels (plaatsvervangend afgevaardigde).
  9. Voorbereiding Algemene Vergadering van de NGV op 22 april 2017 te Driebergen. Stukken voor deze vergadering zijn op de ALV ter inzage (of op te vragen) of na inloggen in te zien op de website van de NGV (www.ngv.nl).
  10. Wat verder ter tafel komt en sluiting.

De stukken voor de agendapunten 3, 4, 5 en 9 kunt u van te voren telefonisch of per e-mail (zie colofon, pag. 32) bij de secretaris, de heer H.J. Timmer, opvragen.
Na het bestuurlijke gedeelte is er ruimte voor een lezing of een workshop.
Eppo van Koldam
zal vertellen over zijn onderzoek naar inwoners van Haren Als u ook iets wilt vertellen, meldt u dan bij het bestuur.

 

Publicaties

Aanvulling militaire bestanden.

De eerder opgenomen artikelen van onze “militaire medewerker” Joop van Campen, zijn aangevuld met  een nieuw artikel “Criminele militaire sententies” Dit artikel is een bewerking van de sententies van Gedeputeerde Staten van Stad en Lande als rechtsprekend college in de periode 13 februari 1683 t/m 24 september 1724.
Als u op de betreffende link klikt kunt u het gehele bestand lezen en bekijken.
Zie ook zijn andere militaire artikelen over het Staatse leger, te vinden onder het kopje 

Publicaties aan de linker zijkant op deze website.

LiefenleedLoket voor Lief en Leed

Eind 2010/begin 2011 is het loket van Lief en Leed opgericht. Het doel is om  aandacht te schenken aan het feit dat het in 2011 200 jaar geleden is dat de Burgerlijke Stand is ingevoerd in Nederland. Per 1 maart 1811 golden de Franse wetten in ons land. Wij waren op dat moment een onderdeel van het Franse Keizerrijk onder Napoleon. Sindsdien worden de belangrijkste zaken uit het leven  vastgelegd, te weten: geboorte, huwelijk en overlijden. In de provincie Groningen was de gemeente Veendam  die als eerste de nieuwe akten vastlegde.  De akten van geboorte , huwelijk en overlijden worden per gemeente in tweevoud opgemaakt. Het ene exemplaar blijft bij de gemeente waar de akte is opgemaakt en het andere exemplaar gaat naar het archief  van de betreffende provincie. Voor de provincie Groningen betekent dit dat de akten vanaf 1811 terug te vinden zijn bij de Groninger Archieven.

Centraal bij het  Loket van Lief en Leed staat de daarbij horende website (te vinden  - www.loketvoorliefenleed.nl ). Op deze website staan allerlei komische, tragische en wetenswaardige verhalen, foto’s, tv afleveringen, doorverwijzingen en tips die betrekking hebben op de te onderscheiden akten of de akten geven achtergrondinformatie  over deze verhalen.

Deelnemende  partijen zijn: RHC Groninger Archieven, NGV afdeling Groningen. RTV Noord, Groninger Museum.
 

Rechterlijk Archief Nieuwe Pekela

De heer O. de Boer te Wassenaar heeft een deel van het Rechterlijk Archief van Nieuwe Pekela en een reeks 18e eeuwse diakonierekeningen van diezelfde plaats getranscribeerd en deze ter beschikking gesteld van de NGV. Wanneer u geïnteresseerd bent kunt u een mailtje sturen naar de secretaris u krijgt de bestanden dan per mail toegestuurd.

Klik hier om oude nieuwsberichten te lezen


Klik hier om de statistieken te bekijken

 

 

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |