Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Dienst Gens Nostra

U kunt zonder inloggen gebruik maken van deze site, ingelogde gebruikers hebben toegang tot eventuele extra functionaliteiten.

Bijgewerkt: 6 juni 2017

Welkom op de webstek van Gens Nostra, het tijdschrift van de Nederlandse Genealogische Vereniging

Het tijdschrift wordt gratis aan alle leden, die geen gezinsleden zijn, toegezonden. Dit jaar verschijnt Gens Nostra zes keer. Een jaargang omvatte vroeger ongeveer 620 pagina's wat dit jaar is teruggebracht tot 384 pagina's. Het idee hierachter is dat er meer informatie op de website geplaatst kan worden.

Gens Nostra

Gens Nostra

Gens Nostra

Gens Nostra bevat genealogische artikelen en bijdragen in de ruimste zin van het woord. Dat kunnen dus complete genealogieën zijn, maar ook kwartierstaten, stamreeksen, genealogische geschiedenissen of vertellingen, heraldische artikelen of bronbewerkingen voor zover van genealogisch belang, evenals kleinere bijdragen zoals curieuze of toevalsvondsten; kortom alles wat de genealoog zou kunnen interesseren. Het blad bevat enkele vaste rubrieken, zoals Boeken en Tijdschriften, waarmee de lezer op de hoogte wordt gehouden van nieuw verschenen literatuur op genealogisch gebied; Digitaal, waarin de nieuwe ontwikkelingen gevolgd worden; en Mededelingen van het bestuur. Iedere jaargang van Gens Nostra is voorzien van een inhoudsopgave en een alfabetische index op familienamen.

Het grootste deel van Gens Nostra bestaat uit ondertekende bijdragen van leden van de NGV. Het blad wordt dus voor en door de leden samengesteld. Verantwoordelijk voor deze samenstelling is de hoofdredacteur, die wordt bijgestaan door een redactie, met welke hij regelmatig bijeenkomt om het hem toegezonden materiaal te beoordelen en te toetsen aan de richtlijnen voor publicatie. Er wordt naar gestreefd dat de artikelen in de eerste plaats de interesse hebben van het merendeel der NGV-lezers. Dit betekent dat Gens Nostra geen wetenschappelijk tijdschrift voor genealogie bedoelt te zijn, maar veeleer een blad voor de Nederlandse amateurgenealoog die de genealogie als hobby bedrijft. Niettemin voldoen de bijdragen aan kwaliteitsnormen die de genealogische wetenschap eigen zijn: de artikelen zijn zo volledig mogelijk, ter zake doende en voorzien van bronvermelding.

Zowel de beginnende als de gevorderde genealoog zal gegevens van zijn gading in Gens Nostra kunnen aantreffen. De redactie streeft naar geografische spreiding over Nederland, doch blijft uiteraard afhankelijk van het aangeboden materiaal. Ook tracht de redactie inhoud te geven aan speciale thema's die geacht mogen worden de belangstelling van de genealoog te genieten, zoals b.v. militairen, migratie, middeleeuwen, voormalige Nederlandse koloniën enz.

Gens Nostra heeft een eigen gezicht een vaste vormgeving, die nodig is om de leesbaarheid te bevorderen en de functie van het blad als naslagwerk te accentueren. Dit betekent dat op te nemen bijdragen, met name genealogieën en kwartierstaten, moeten voldoen aan zekere normen die opgenomen zijn in de "Richtlijnen voor hen die in Gens Nostra willen publiceren". Het is van groot belang dat toekomstige auteurs, alvorens zich aan het schrijven te zetten, deze richtlijnen hier downloaden of bij de hoofdredacteur opvragen en zich er strikt aan houden.

·  Correspondentie kunt u richten aan: NGV, t.n.v. Redactie Gens Nostra, Postbus 50, 3980 CB Bunnik of per e-mail:

·  Samenstelling redactie

·  Hier vindt u oproepen voor volgende edities van Gens Nostra.

·  Jaarverslagen van de redactie zijn beschikbaar voor ingelogde leden.

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |