Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Dienst Gens Nostra

RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS VAN GENS NOSTRA

Algemeen

Gens Nostra is een forum voor genealogische artikelen in de breedste zin van het woord. Het kunnen familiegeschiedenissen zijn, opgehangen aan een stamboom, of biografieën van voorouders, of het verslag van uw genealogische zoektocht: het gaat om het verhaal dat de data vertellen. Dus geen “kale” stambomen, parentelen of kwartierstaten met alléén een bewerking van de brongegevens zonder veel toelichting, die horen thuis op het internet. Maar ook geen historische artikelen zonder verband met de genealogie, daar zijn andere tijdschriften voor. Uitzonderingen zijn natuurlijk mogelijk. Zo kan een “louter” historisch artikel een plaats vinden als inleiding bij een themanummer of als toelichting bij een discussie.

Daarnaast verschijnen er in Gens Nostra artikelen over methoden van en hulpmiddelen bij genealogisch onderzoek, zoals computergenealogie, DNA-onderzoek, interpretatie van bronnen, enz. Voor computergenealogie kent Gens Nostra de aparte rubriek “Digitaal”.
Tenslotte publiceert Gens Nostra in de rubriek “Portret” oude familiefoto’s met een interessant verhaal erbij. Voorwaarde is wel dat de foto’s van vóór 1900 zijn, en van goede kwaliteit. Voor foto’s en tekst samen is maximaal twee bladzijden beschikbaar.

Gens Nostra stelt weinig beperkingen aan vorm en omvang van de artikelen. Het kan gaan om een familiegeschiedenis die zich uitstrekt over honderden jaren, maar ook om een fragment dat vertelt over een bijzondere vondst in een archief. En alles wat daartussen ligt. Als iets voldoende kwaliteit heeft en interessant is voor een breder publiek dan de eigen familie, dan is het welkom bij Gens Nostra. Uw genealogisch onderzoek hoeft niet helemaal afgesloten te zijn: ook “work in progress” kan van belang zijn. Het artikel moet echter wèl af zijn en voorzien van een inleiding en een afsluitende samenvatting. Probeer de omvang van uw artikel te beperken tot ongeveer zestien bladzijden, inclusief afbeeldingen en noten. Lukt dat niet, verdeel het artikel dan in twee of meer delen die apart gepubliceerd kunnen worden.

In één opzicht is de redactie onverbiddelijk: uw artikel moet origineel zijn, d.w.z. niet eerder elders zijn gepubliceerd, noch op het internet, noch in een ander tijdschrift. Eerdere circulatie in besloten kring is vanzelfsprekend geen bezwaar.

Probeer altijd illustraties bij uw tekst te vinden: een foto of prent van het huis of de straat waar uw familie lang gewoond heeft, een fotokopie van een cruciale vermelding in een doopregister, een transportakte van eigendom, een landkaart met daarin de plaatsen die in uw verhaal een rol spelen, enz. In bijzondere gevallen kan de redactie u helpen met beeldmateriaal.

De redactie streeft ernaar elke auteur binnen drie maanden te laten weten of een artikel geplaatst kan worden, en elk geaccepteerd artikel binnen een jaar te laten verschijnen. In Gens Nostra verschenen artikelen kunnen ook op de website van de NGV of op een CD-ROM worden gepubliceerd. Door een artikel aan te bieden gaat u hiermee akkoord. Overigens behoudt u het copyright over uw artikel en als het eenmaal in Gens Nostra is verschenen mag u het ook elders publiceren, b.v. op een eigen familie-website.

Praktische punten

 • 1. Maak uw artikel in Word of een daarmee compatibele tekstverwerker en stuur het als bijlage bij een e-mail aan de redactie: GNredactie@ngv.nl . Geef in de tekst aan waar uw illustraties moeten komen, met uw onderschrift erbij. Maar heb er begrip voor als de zetter soms iets van uw plaatsing afwijkt.
 • 2. Een redacteur zal contact met u opnemen om mee te delen of uw artikel geplaatst kan worden, en of de redactie wijzigingen voorstelt. In het algemeen moet u die wijzigingen zelf aanbrengen. De redactie behoudt zich het recht voor een artikel stylistisch bij te schaven. Het resultaat hiervan wordt u ter goedkeuring voor-gelegd, want als auteur blijft u verantwoordelijk voor de inhoud van het artikel.
 • 3. Als uw artikel geplaatst wordt zal de redactie u verzoeken de illustraties separaat als jpg-bestand op te sturen. lllustraties zijn bij voorkeur minimaal 1 MB groot.
 • 4. Gebruik geen voetnoten maar eindnoten, met een doorlopende nummering. U hoeft niet elke vondst in een noot te verantwoorden, maar beperk u tot het aangeven van moeilijk traceerbare bronnen: het is niet nodig bronnen te vermelden die via het internet door iedereen zonder moeite zijn na te trekken. Maar vermijd ook te lange noten: een anekdote die de moeite van het vertellen waard is hoort thuis in de tekst (eventueel in een apart kader) en niet in een noot.
 • 5. Data worden in de tekst van uw verhaal altijd volledig uitgeschreven: dus niet 05-01-1806 maar 5 januari 1806. In een genealogie kunt u langere maandnamen afkorten: 5 jan. 1806. Gebruik in uw tekst ook nooit afkortingen als ged. of otr., maar schrijf gedoopt en ondertrouw voluit. Hetzelfde geldt voor een beknopte genealogie (tot zo’n twintig personen). Bij een langere genealogie kunt u wel afkortingen gebruiken, maar zoon en dochter worden altijd voluit geschreven.
 • 6. Houd in een genealogie na de naam van een persoon een vaste volgorde van gegevens aan: geboorte/doop (eerst de plaats, dan de datum), beroep/functie, overlijden/begrafenis, gegevens partner (inclusief schoonouders). Bij een complexere genealogie kunt u na de naam ook “zoon/dochter van ...” vermelden.
 • 7. Vermijd in uw genealogieën alle bijzondere opmaak. Schrijf namen niet in hoofdletters, vette of cursieve letters, en laat de tekst niet inspringen. Gens Nostra past een uniforme opmaak voor genealogieën toe.
  Voorbeeld ter illustratie van de punten 5, 6 en 7:
  “VIIIc. Pieter Jansen, zoon van VIId, geboren Bussum 21 maart 1897, makelaar, overleden Utrecht 4 oktober 1967; trouwt Bunnik 15 april 1920 Jeanne de Vries, geboren Bunnik 12 februari 1899, maatschappelijk werkster, overleden Maarn 3 november 1980, dochter van Dirk de Vries en Jannetje Balk.”
  Hierna volgt alles wat u over het leven van Pieter en Jeanne wilt vermelden. Aansluitend volgen gegevens over kinderen:
  “Uit dit huwelijk:
  1. Dirk Jansen, volgt IXd.
  2. Petra Jansen, geboren Utrecht 17 juli 1925, overleden Utrecht 6 september 1943.”
 • 8. Kleed uw artikel aan met gegevens die een beter licht werpen op het leven van de behandelde personen: woonplaatsen, beroepen en maatschappelijke functies, aan- en verkoop van huizen, erfenissen, enz. Dit alles met bronvermelding waar mogelijk.
 • 9. Vermeld in uw genealogie bij voorkeur géén nog levende personen, om een aanvaring met de privacy-wetgeving te voorkomen. Is het onvermijdelijk, vraag dan schriftelijke toestemming aan de betrokkenen, en meld uw publicatie bij het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens); dit moet rond zijn vóór u een artikel aan Gens Nostra aanbiedt.


Uw aanbod kunt u inzenden naar: NGV, t.n.v. redactie Gens Nostra, Postbus 50, 3980 CB Bunnik, of digitaal naar

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |