Regels 'Threant'

Het afdelingsblad (ISSN: 1380-393X) verschijnt vier keer per jaar in januari, april, augustus en november.


 

 

Voorblad Threant

 

 

 

 

Voor het aanleveren van kopij voor Threant gelden een aantal regels. Deze regels kunt u hiernaast lezen.

Inzenden van kopij.

De redactie streeft enerzijds naar afwisseling in artikelen in Threant, maar anderzijds naar uniformiteit in de uitvoering. Dat verhoogt respectievelijk de interesse en de leesbaarheid.

Voor die uniformiteit gelden enkele regels:

1. In de kop van een artikel (m.u.v. redactie en bestuur) wordt vermeld: titel, naam auteur, telefoonnummer of e-mailadres;

2. Gebruik bij voorkeur geen symbolen, maar de volgende afkortingen: ged., geb., otr., tr., get., ovl. (of overl.), begr., z.v., d.v. Gebruik in geen geval afkortingen en symbolen door elkaar;

3. Alleen de namen van personen in vet. Alleen de beginletter van een naam als hoofdletter plaatsen;

4. Alleen bij een huwelijk kan de naam van de gemeente volstaan;

5. Bij een artikel zijn illustraties welkom. Fotos voldoende scherp, minimaal 200 dpi in zwart-wit. Scans bij voorkeur in jpg-bestand. Stuur fotos en scans apart met het artikel op;

6. Een genealogische publicatie moet voor tenminste 50% betrekking hebben op het grondgebied van de afdeling Drenthe en Noordwest-Overijssel;

7. De inzender dient rekening te houden met de regels rond privacy van levende personen;

8. De lengte van een artikel mag niet meer dan 22 paginas op A4 bedragen, uitgaande van een lettertype Calibri, puntgrootte 12. Het artikel moet in vier, maximaal vijf uitgaven van Threant te plaatsen zijn.

Algemene regels:

9. De inzender van een artikel doet door haar of zijn inzending afstand van copyright. Het staat de afdeling of de vereniging (NGV) vrij om van ingezonden artikelen onbeperkt gebruik te maken op welke tijd, in welke vorm en via welke informatiedrager dan ook.

10. De redactie reageert altijd op een inzending;

11. Het staat de redactie vrij om een artikel in redelijkheid aan te passen voor publicatie;

12. Het staat de redactie vrij een ingezonden artikel niet te publiceren. De redactie informeert de inzender daarover.

13. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud van ondertekende inzendingen. Deze regels staan ook vermeld op de website van de afdeling.