De rubriek "Periodiek Besproken" is auteursrechtelijk beschermd (copyright ©).
Toestemming voor overname van (delen van) deze rubriek moet worden gevraagd aan de redactie van Amstelland,
zie bij Bestuur en Medewerkers

Nr. 9 (255) 4-6-2015


Nederland

Blad voor Landschap en Erfgoed (Utrecht), jg. 9, nr. 1, 2015.

(Postbus 121, 3730 AC De Bilt; www.landschaperfgoedutrecht.nl)

Feestprogramma voor Oudewater [de stad viert het hele jaar zijn 750-jarig bestaan; www.oudewater750jaar.nl/] .

Herstel historische begraafplaats Amerongen [aangelegd in 1829; vrijwilligers gaan aan de slag].


Caert-Thresoor, jg. 33 (2014), nr. 3.

Tijdschrift voor de Geschiedenis van de Kartografie (http://www.caert-thresoor.nl)

S. Vervust / S. Tallir: De Belgische provincie Limburg op de Kabinetskaart van Ferraris (1770-1778) [in november 2013 werd de nieuwe portaalsite Geopunt.be gelanceerd; ‘alle geografische overheidsinformatie voor burgers, organisaties, bedrijven en overheidsinstanties’ wordt daarop gebundeld; kaartmateriaal wordt digitaal toegankelijk gemaakt w.o. het Vlaamse deel van de Kabinetskaart; problemen bij het in overeenstemming brengen van Limburg met modern kaartmateriaal].

P. van der Krogt: De Wereld Atlas voor Huis en Kantoor van W. Versluys, 1922.

H. Ferwerda: Het verzamelen van zeekaarten. Kleuren en topografie op zeekaarten.

P.H. Meurer: Hermannus Venraed. Een vage figuur uit de geschiedenis van de vroege Nederlandse kartografie [waarschijnlijk afkomstig uit Deventer, gaf in 1531 te Parijs een wereldkaart uit en maakte te Deventer in 1535 een met de hand getekende aardglobe, vermeld in een kroniek van Jacobus Revius (Jakob Reefsen, 1586-1658), stichter van het Atheneum Illustre te Deventer].

Kaartencollecties in Nederland

M. de Winter: Kaartenkamer en Trésor van de Technische Universiteit Delft [Julianalaan 134, Delft; http://kaartenkamer.library.tudelft.nl].

Varia Cartographica [o.a. P.J.Veth-penning voor Jan Werner; Oratie (2014) Kees Zandvliet, hoogleraar Geschiedenis van Amsterdam].


Devotionalia, nr. 197, 33e jg., okt. 2014.

(www.devotionalia.info)

K. Cornelissen: Pelgrimsinsignes.

J. Gerits: Denkend aan pater Theo Aerts (1931-2014), theoloog, exegeet en veelzijdig publicist [geb. Hasselt/B (exm. Crooymans), o.a. missionaris op Papoea Nieuw-Guinea].

Uitgevers van bidprentjes (74, aanvulling) [uitgeverij Brakkenstein te Nijmegen].


Het Feyne Kwartier, 20e jg., nr. 1, febr. 2015.

(Genealogisch Centrum Goeree – Overflakkee; secr.: mw. E. Lassing-van Gameren, Washingtonstraat 26, 3255 VJ Oude Tonge; elassing@planet.nl)

Wie zoekt wat [contactmogelijkheden betreffende bepaalde families].

Correcties Kwartierstaat Hagens [Kievit].

E. Lassing: Van een burgemeesterszoon en een fluitiste met Flakkees bloed [Alettus Johannes Anemaet (Oude Tonge 1826 – Parijs 1896), zoon van Cornelis Anemaet, burgemeester en notaris, en Elisabeth Eland; levensloop: verbleef o.a. 1854-1876 in Nederlands-Indië, tr. Soerabaja 1865 Emilie E.B. Krausé (geb. Sint Petersburg); de fluitiste is Isabelle Chapius, dochter van Janine Bourgoin (dochter van Ada Anemaet); Parenteel van Cornelis Anemaet (1787-1851; exm. Van der Valk, tr. Koudekerk 1822 Elisabeth S.H. Eland (exm. Van den Briel): Anemaet, Boeije, Bourgoin, De Bruijn; Kwartierstaat van Emilie Eugenie Benigne Krausé (1837-1856): Krausé (uit Riga of Tallinn), De Linsky (Wassenaar, Den Haag), De Gabrielle (Parijs, Utrecht)].

C. Koene: Onderzoek in dienst van de wetenschap [slechthorendheid in de familie Van Dravik werd overgeërfd uit de familie Van Tilburg].

E. Lassing: Uit de archieven [boedelbeschrijving van Thomas Winkels, geb. Broekhuizenvorst (Limburg) 1715, overl. Sommelsdijk 1771, tr. Anna van Duuren, die hertrouwde Adrianus Legierse].


GEM, 23e jg., nr. 1, febr. 2015.

(uitg.: D. Kranen, Molenstraat 73, 6712 CT Ede; www.erfgoed.info)

M. Maas: De familie Culp. Zeven generaties zangers en muzikanten [verhalenderwijs voorgesteld; gen. III: Simon Baruch Culp (geb. Oude Pekela 1817), tr. Judik de Jong (Bolsward 1822/23-1905)].

B. Stulp: Verdwenen nederzettingen en wat daarvan nog over is: een belangrijk stuk cultureel erfgoed.

F. Rijckaert: Hoe zeldzaam is het verschijnsel van kwartierherhaling in de kwartierstaat?

Wapenregister [31 bij het Heraldisch Bureau Nagtegaal geregistreerde wapens].

D. Kranen: Het wondermiddel van den negentiende eeuw: Holloway pillen. Wat een reclame kan doen!

H. Lups: Beroepen van vroeger. U-beroepen [uienverkoopster t/m uurwerksteller].

H. van den Broek: Naamgeving en de magie van een getal [zevende zoon (Louis, Norbert), handoplegging bij patiënten, drielingen (Gaspar, Melchior en Balthasar; ook kwam voor: Abraham, Isaac en Jacob].

JW. Koten: Ontwikkelingen op internationaal gebied in de genealogie.


Heemtijdinghen, 50e jg., nr. 4, dec. 2014.

(Stichts-Hollandse Historische Vereniging; secr.: Bastion Willem 33, 3445 DG Woerden; www.shhv.info)

B. van Elk: Jan en Faas overleefden de oorlog niet [Jan van Elk (1881-1931) en Neeltje Lokhorst (1883-1956) hadden (o.a.) vier zoons: Jan (1906-1945, tr. 1932 Marie Spruit), Faas (1912-1940), Gijsbertus (1915-1978, tr. Overschie 1942 Mien van Oosten) en Teunis (1918-2001, tr. Jinke Brinks)].

B. Veldstra: Bezwerende metseltekens in Woerden en omstreken.

In Memoriam Cees Beunder [1938-2014, onderwijzer].

H.P. Noppen: Weerbare mannen rondom Woerden [1672; transcripties van enkele lijsten werden in 1980 en 1981 gepubliceerd in dit tijdschrift; zie voor aanvullingen www.noppages.nl onder ‘bronnen’].

F. van Rooijen: Met muisklikken terug in de tijd. Oud-rechterlijke archieven van Woerden gedigitaliseerd [RHC Rijnstreek en Lopikerwaard; www.rhcrijnstreek.nl; voorbeeld casus Barend Brugman en Sara Stoffels van der Schijf; 1725].


Historische Mededelingen, 31e jg., no. 4, dec. 2014.

(secr.: J.H. Tromp Meestersstraat 15, 8331 GN Steenwijk; www.historischeverenigingsteenwijk.nl)

J. Tiesnitsch: De viering van Sint Maarten.

F. Mulder: Uit het leven van Hendrik Wagter (1863-1956) [geb. Steenwijk (exm. Van Dalen), werkbaas van de Vereeniging tot Bestrijding der Bedelarij door Werkverschaffing, tr. 1885 Grietje de Vries (geb. Steenwijk 1863)].

J. Doeven: Panta Rhei: Villa Frisia [Johan Wolff, bankier te Amsterdam, gaf in 1909 architect A. van Driesum te Apeldoorn opdracht tot de bouw; koper in 1914 Meine Marten Visser uit Oosterzee (tr. (1) Martijntje Heeringa, overl. 1939, tr. (2) 1942 Frerikje Hoogenkamp)].


Historisch Geografisch Tijdschrift, 32e jg. (2014), nr. 3.

(uitg. Stichting Matrijs; www.matrijs.com/hgt; redactieHGT@gmail.com)

H. Baas / B. van Snippenburg / H. Renes / R. Rentenaar: De geesten van Holland. Stand van kennis over de oude akkercomplexen op de strandwallen van Holland [Jan Klaas de Cock (1918-1991) promoveerde in 1965 op het proefschrift ‘Bijdrage tot de historische geografie van Kennemerland in de middeleeuwen op fysisch-geografische grondslag; de meeste literatuur over dit onderwerp gaat terug op zijn werk; de huidige stand van kennis in deze samenvatting van de discussie tijdens een symposium, georganiseerd door het Netwerk Historisch Cultuurlandschap; Wat is een geest?; Latere inzichten in de middeleeuwse geesten; inventarisatie van geesten in Noord- en Zuid-Holland; kaarten].

J. Dekker: Levenslijnen. Een verkenning van de cultuurhistorische betekenis van de infrastructuur in Zeeland [‘goede land- en waterwegen waren belangrijk voor het functioneren van een gemeenschap’; netwerk van verbindingen].

S. de Haan: Van moeras tot monument. Ontstaan en ontwikkeling van Broek in Waterland, tien eeuwen wonen en werken in het veen [o.a. effecten van bodemdaling, inpolderingen, graanhandel, opkomst veetelers (afzetmarkt in Amsterdam), vestiging rijke kooplieden, assuradeurs en commissionarissen, die zaken deden op de Amsterdamse beurzen, de trekvaart (voor contacten met Amsterdam), verarming door de komst van de Fransen in de 19e eeuw].

F. Stroeken: Kleine landschapselementen. Teeltmuren, bouwsteen voor tuinbouw en plezier [ook: fruitmuren, slangenmuren; relatief warme groeiplaats voor vruchten].


Historisch Tijdschrift Fryslân, 20e jg., nr. 6, nov./dec. 2014.

(www.friesgenootschap.nl; www.facebook.com/koninklijkfriesgenootschap)

H. Koppen: Plekken met verhalen. Zoutepoel [zoutwinning].

D. Sijens: Friese Bewegers. Dirk Okma. Voorzichtig maar onverzettelijk [Sneek 1902 – 1988 (exm. Oberman), advocaat, politicus, tr. Marietje Krüger].

R. Spruit: De Noordsche Compagnie. Op jacht in het ijs.

Beroemdste Fries in hartje London [Sir Lawrence Alma Tadema, geb. Dronryp, begr. In St. Paul’s Cathedral 1912, schilder].

Gedenkpenning Ubbo Emmius.

H. Nijboer: Prentcultuur en zilverwerk. Copy, edit & paste [Laurens Jansz Micker maakte ca. 1610 prenten met siermotieven, bedoeld als voorbeelden voor goud- en zilversmeden; uitgegeven begin 17e eeuw te Leeuwarden door Jan Jansz Starter (Londen 1594 – Hongarije 1626; Starterus) en Wybrand de Geest; Verwantschap met naamgenoten Micker niet duidelijk].

R. Couwenhoven: Houkje Gerrits, snelste vrouw in onderkleding [uit Veenwouden; hardrijderij voor ongehuwde vrouwen te Leeuwarden 1805 en 1809; in 1805 won Trijntje Pieters Westra uit Poppingawier; Houkje Gerrits Bouma tr. (1) Teunis Iebeles van der Veer, tr. (2) 1815 Johan Cornelis van der Schans uit Bergum, tr. (3) 1822 Popke Binnes Vriesema uit Bergum; zoon Binne Friesema (geb. 1823) deed in 1847 te Dokkum mee aan hardrijderij, hij tr. (1) Trijntje Annes Keegstra, tr. (2) 1854 Hendrikje Aukes van den Berg, tante van de hardrijders Tijs, Okke en Trijntje van den Berg].


In Brabant. Tijdschrift voor Brabants heem en erfgoed, jg. 5, nr. 4, dec. 2014.

(Postbus 1325, 5200 BJ ’s-Hertogenbosch; inbrabant@erfgoedbrabant.nl)

In Memoriam Ad van den Bulck (1939-2014) [oud-voorzitter Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom].

E. Thorissen / J. Pigmans: Seizoensarbeid en huisnijverheid in Noord-Brabant. Van eikschilders en tabakstripster tot touwslagers en mattenvlechters [selectie van 14 ansichtkaarten uit de Brabant-Collectie].

J. Sanders: Het oudste originele document in Noord-Brabant? [gedateerd begin 13e eeuw; Lambert van Den Bosch en vrouw Aleid schenken geld aan het klooster Postel om de tiend van Asten te kopen; oorkonder was Wiricus abt van het klooster Floreffe (1202/03 – 1212); voorts het oudste document van de abdij van Berne].

L. Theunissen / B. van der Veken / A. Müller: De bronstijd van Baarlo. Geen zwervende erven, maar blijvende boeren.

P. Spapens: Landpark Assisië. De dodenakker van het levenswerk van de Broeders Penitenten [in Biezenmortel bij Udenhout; de eerste katholieke instelling (1904) voor mensen met een verstandelijke beperking].

F. Zachariasse: Bossche miniatuurportretten [in het Noordbrabants Museum; Zelfportret (1841) van Daniel Nederveen en – vermoedelijk – zijn zuster Geertrui (1824-1893)].

O. Thiers / Th. Cuijpers: Gildekoning Tony Vaessen. Een verhaal over Kerk, kunst en cultureel erfgoed.


In Paradisum, bulletin voor behoud van monumentale Nijmeegse begraafplaatsen, jg. 23, nr. 2, mei 2014.

(www.stichtinginparadisum.nl)

P. van Schaijk: Rustplaats op begraafplaats Daalseweg in 2013 [Nijmegen; 19 personen, in 2013 overleden en hier begraven; Van Ooijen, Tasma, Smals, Vescia, Loette, Van der Borg, Reijers, De Gier, RuiterRoijen, Van HeesSteur, Van den Heuvel, Jansen weduwe Dragt, Braam weduwe Naber, Balk, Steenberghe weduwe Arntz, HendriksWerner, Kaspers, SeilerDol, Mevissen].

E. Fennema: In Memoriam Christ Doorakkers (1938-2014) [initiator van de Stichting In Paradisum].

B. Janssen: Gebroeders Frans en Jan Verschuur. Nijmeegse schoenfabrieken Robinson en Nimco [Franciscus Verschuur (1885-1953) en Jan (1888-1946), zoons van een schoenmaker in Heesch bij Oss; familiegraf Verschuur].


Leids Jaarboekje, 106e deel (2014).

(secr.: Postbus 917, 2300 AX Leiden)

D. de Boer / Chr. Brandenburgh: De vroegste geschiedenis van Leiden. Nieuwe uitdagingen [o.a. de stadsrechtkwestie].

E. Orsel: Oudste Leidse lakenloodje jonger dan gedacht.

H. Zuidervaart / V. Beurze: Samuel Carolus Kechel ab Hollenstein (1611-1668). Wiskundige en astronoom in de marge van academisch Leiden [geb. Praag (exm. Kocínetu), als student te Leiden ingeschreven 1632, tr. 1643 Aeltgen Lus (exm. Baudius); o.m. privaatdocent in de wiskunde, leerlingen, astronomisch waarnemer, temidden van Leidse geleerden, instrumentencollectie].

M. Boers-Goosens: Weerbaar, wakker en waardig. De officieren op de schuttersstukken van Joris van Schooten voor de Sint Jorisdoelen in Leiden uit 1626 [geschiedenis van de schutterij, gebouw Sint Jorisschutterij in Leiden, sociale en religieuze achtergrond van de officieren, de opdracht, iconografie, wapenschouwing; Vendels Van Brosterhuysen, Van Kerchem, Van Vesanevelt, Van der Meer, Van Banchem, Grootvelt].

R. van Maanen: Leiden 1813-1815, een stad vol onzekerheden [economisch en politiek; machtsvacuüm na vertrek Fransen].

B. Goudriaan: Maarten Jungmann (1877-1964). Schilder en bohemien [Rotterdam – Leiden (exm. Van Ettinger), tr. Den Haag 1917 Geertje Jacoba le Poole].

S. de Heuvel: ‘Hield Stand, Trots Wereldbrand’. S.G. van Looy en de uitgaven van A.W. Sijthoff’s Uitgeversmij N.V. 1940-1945.

A. Siebelt: Touwtrekken om de Leidse arbeiders 16 februari 1943: Henk Woudenberg spreekt in de stadsgehoorzaal [om het Arbeidsfront te promoten].

Kroniek van Leiden over 2013.

In Memoriam Robèrt Marie Theodore Eugène Oomes [Maastricht 1926 – Leiden 2013, docent wiskunde].

Archeologisch en bouwhistorisch jaaroverzicht 2013.

Bibliografie van Leiden en omgeving over 2013.


Letterhoeke, jg. 10 (2014), nr. 3.

(www.tresoar.nl)

H. Bijlstra: Sjoerd Andringa. Een poëtisch beeld van Fryslân [geb. Sint Annaparochie 1921; tentoonstelling van zijn werk (schilderijen en tekeningen) in Tresoar en het HCL tot 29 maart 2015].

J. van der Zee: De bibliotheek van de Ottema – Kingma Stichting [handbibliotheek van Nanne Ottema (1874-1955) over kunstobjecten, vooral keramiek].

S. van der Woude: Naar het tolkantoor van de Sont [digitalisering Sonttolregisters; www.soundtoll.nl].

M. Reitsma: Skriuwersbiografyen op Wikipedia.

O. Kuipers: Van handgranaat tot schilderij [website Europeana 1914-1918 (www.europeana1914-1918.eu/nl) legt documenten, objecten, foto’s en verhalen uit die tijd digitaal vast; op www.facebook.com/Tresoar staat een foto-impressie].

Tj. de Jong: Schimmels [in 2009 is een steekproef genomen betreffende de materiële toestand van de Tresoar-archieven: drie procent is aangetast, veelal door schimmels].

B. de Vries: ‘Eenige voornaame gebeurtenisse’ [aanwinst: 18e-eeuws handschrift van Ruurd Rinses Koopmans (1736 Grouw 1820, tr. 1768 Ybeltje Hasselaar), koopman in boter en kaas, doopsgezind; autobiografische aantekeningen].

M. Kist: Sneker knipkunst.

I. de Jong: Nye Oanwinsten. Brieven út Feitsma-argyf [Sytske Bierma, Durk Feitsma, Feije en Jaap Feitsma, Tony (Anthonia) Feitsma (1928-2009), hoogleraar Fries aan de VU].


Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 43, nr. 1, maart 2015.

(Koninklijk LGOG, Postbus 83, 6200 AB Maastricht; www.lgog.nl)

A.S.M. Patelski: Frans Weekers en enige zijner voorouders [geb. Weert 1967, staatssecretaris van Financiën 2010-2014; met kwartierstaat (6 gen.): Weekers, Hurkmans, Strijbos, Jansen (te Megen); voornamelijk te Weert].

L. Geuns: Stamreeks Abrahams, een timmermansfamilie in Weert [uitgaande van Wilhelmus Hubertus Abrahams (Leiden 1907 – Den Haag 1973, tr. ald. 1939 Adriana Jacomina Hartevelt) naar Henricus Abrahams tr. (1) Hamont 1695 Elisabeth Luijten; tr. (2) Weert 1722 Maria Lemmens].

Boekbesprekingen over de onderwerpen Moesel (een gehucht bij Weert), families Schelberg(en) en de familie Spee van Kessel.

H.H.J.L.M. Boersma: De familie Mieckens uit Eijsden (ca. 1500-ca. 1665) [oudst bekende: Lijns Mijeckens, overl. voor 28-2-1539, tr. Barbara Willems; zij hadden drie dochters: Anna (tr. Jan Simons), Grietjen (tr. Derick Pelsers) en Barbara (tr. Renier Theut(en); een aantal kinderen van Anna en Barbara namen hun moeders naam over, hetgeen het onderzoek naar deze familie bemoeilijkte; ook: Mekens; Voorts o.a. Jonckhans, Huijn(en), Aussems, Vermaesen, Gijsmans, Wijers].


Misjpoge, jg. 28 (2015), nr. 1.

(Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie, Postbus 94703, 1090 GS Amsterdam; www.nljewgen.org)

M. Boers: La Grande Guerre en het grote offer [het Franse Ministerie van Defensie heeft een aantal databases online gezet met gegevens over Franse militairen; van gesneuvelde militairen zijn scans van hun stamboekkaarten te downloaden; aangetroffen werden vier broers uit de Joodse familie De Boers uit Amsterdam; zij sneuvelden in WO-I; levensloop van Baruch de Boers tr. (2) Amsterdam 1884 Corine Levij en zijn gezin; kwartierstaat (4 gen.) van hun kinderen: De Boers, Cohen, Levij, Bloch].

M. Maas: Cato Culp (1878-1967). Een populaire soubrette (zangeres) uit een muzikale familie [geboren als Cato Simons te Groningen 1878 (exm. Culp); carrière, tr. Amsterdam 1905 Martin Kempinski (geb. Breslau 1877)].

B. Schuurman: Kwartierstaat van Cato Simons [5 gen.: Simons (o.a. te Waspik, Den Bosch), Sijffers, Culp, De Jong (te Bolsward)].

D. Metz: Metz uit Münster (3). De band met Nederland [een bruid voor Elias Metz (geb. Warendorf 1817) werd gevonden in Den Bosch: Rosalia Hartogensis (tr. Den Haag 1849); zoon Joseph (geb. Münster 1853) trouwde in 1882 de Rotterdamse Louise Jacobson (exm. Kann)].

H. Schijf: De gezusters Jacobsberg [portretfoto’s van Bertha (1882) en Alice Rosa (1885), geboren in Bielefeld (exm. Sichel), gemaakt door Studio Merkelbach; levensloop].


De Nederlandsche Leeuw, jg. CXXXI, Nr. 3, Sept. 2014.

(www.knggw.nl)

L.M. van der Hoeven: In revisie. Nadere beschouwingen over het geslacht Van Cuijck van Meteren [correcties en aanvullingen op de publicatie van R.A.J. Dix in De NL, jg. 124 (2007) en jg. 127 (2010); eind 16e-17e eeuw; Verwantschap met de familie Van den Oever; bespreking van zes wapenborden in een genealogisch handschrift bij het CBG; De vraag blijft of en hoe Van Cuijck van Meteren stamt uit de heren van Kuyc].

D. Verhoef: Een patriciërsgeslacht Van Vloten te Utrecht (stammend uit het radenmakersgeslacht Van der Hoeff) [er zijn diverse families Van vloten, stammend uit Vleuten, die niet verwant zijn; Onderzoek naar de familie, gepubliceerd in NP 88 (2007/2008), waar als stamvader wordt genoemd Meyndert Cornelisz van der Haer, later: Van Vloten, in de 17e eeuw timmerman te Utrecht; Meynderts vermeende zus Andriesgen (tr. 1634 Claes Jans Munter; Wapenheraut 1907) blijkt dochter van Cornelis Willemsz Hoveling en Jannichgen Segers (die hertr. Adriaen Cornelisz van Vleuten) en andere vermeende verwanten ‘thuis’ gebracht; Meyndert was zoon (1628) van Aeltgen Aerts van der Hoeff; Parenteel Van der Hoeff, 16e-begin 18e eeuw, met o.a. Van Meerwijck, Van Cronenburch, Van Oostrum, Van Putten, Van der Stroom, Van Hulst, Verhoef, Duyts, Munnix].

W. Smit-Buit: De kokosnoot bokaal op kasteel Cannenburch [met alliantiewapen Van Isendoornvan Voorst].

M. Kremer: De familiepenning van Pieter Volmer en Antje Greving: een gemiste kans [tr. Groningen 1742; penning uit 1676[.

R. van de Loo: Het glas in lood wapen van Beatrix von Loe in het klooster Haina. Een mysterieuze wapenfiguur verklaard [tr. (1) 1433 Godeke von Strünkede; (muur)kram].

Forum [De Cruijff (weerwoord en naschrift); Zijn borgen altijd verwant? (weerwoord; met correcties Van Montfoort, Uten Goye, Van Wulven].


De Nederlansche Leeuw, jg. CXXXI, Nr. 4, Dec. 2014.

P.P.R.M. Teeuwen / J.H. Hanssen: Het geslacht Teeuwen uit Tegelen en zijn oorsprong in Maasbree [onderzoek in Noord-Limburg wordt bemoeilijkt door de variabele ‘achternamen’; Onderzoek in Maasbree e.o.; Een huwelijksdispensatie in het archief van het bisdom Roermond bevatte een nuttige aanwijzing; Genealogie 16e-18e eeuw: oudst bekende: Jan in gen Stegen alias Teuwen, vermeld 1571, 1595; zoon Dierick Jan Teuwen in die Steegh, vermeld 1593 had twee zonen en één dochter; nageslacht te Maasbree, Venray, Baarlo, Tegelen].

A. Vredenbregt: De Delftse tak van de familie Vredenbregt / Vredebregt en zijn Duitse wortels [afk. van Wellingholzhausen (Osnabrück); vanuit deze plaats kwamen de broers Lambert en David Fredebrecht in 1738 naar Schiedam; nageslacht van David vestigde zich rond 1780 te Delft; Het feodale recht in de Republiek versus het Land van Osnabrück; Leenheer – Vazal – Colon (‘de leidinggevende en als leenman erkende boer op een leenroerige boerderij’; niet te vertalen met ‘pachter’); De Fredebracht-boerderij, een feodaal leen, bronnen voor onderzoek o.a. een proces in 1664; Genealogie vanaf Johan Fredebrecht, colon, vermeld 1591; kleindochter Gosswina (1620-1683), erfdochter van de boerderij, tr. ca. 1645 Philip Boyman, die generatie I is van een nieuwe familie Fredebrecht; de Delftse tak gen. IV-VII, 18e-19e eeuw].

H.M. Moriën / H.K. Nagtegaal: Vallensis [oudst bekende: Jacob van Dael (van Dale) Georgiusz; zoon Dirck Jacobsz van den Dael werd predikant onder de naam Theodorus Vallensis, tr. Maria van Wassenaar Hanecops (zij hertr. ca. 1570 Cornelis Buysen); t/m gen. IV, 17e eeuw; wapens].

Forum

S.A.C. Dudok van Heel: Het onmogelijke geboortejaar ca. 1475 van de Amsterdamse schilder Jacob Cornelisz (ca. 1460-1533) met de imaginaire achternaam Van Oostzanen [verkeerde aannames in de catalogus van het Rijksmuseum; uitgebreide argumentatie; zoons Cornelis Jacobsz alias Cornelis Buys (1490/1495-1532) en Dirck Jacobsz (geb. voor 1497 – overl. 1567), schilders; Het Occo-drieluik, het Van Teijlingen-triptiek en de Boelen-memorietafel].

N.J.M. Biezen: Twee zegelstempels met het wapen Verheye van Citters [Magdalena F.M. Verheye van Citters tr. Sint Laurens 1803 Leonard Cornelis van Sonsbeeck; hun zoon Jacob Cornelis (geb. Middelburg 1812 werd in 1813 gerechtigd de geslachtsnaam Verheye bij zijn voornamen te voegen, bij KB 1848 mocht zijn nageslacht de achternaam Verheye van Sonsbeeck voeren].


Nijmeegs Katern, jg. 28, nr. 3, juni 2014.

(uitg. Numaga; secr.: Jacob Canisstraat 24, 6521 HT Nijmegen; www.numaga.nl)

W. Kattenberg: An den Teersdijck ... [halfweg Nijmegen – Wijchen].

Y. Driever: Groeten uit Nijmegen. Kunst en Kitsch [tentoonstelling toeristische attracties aan de hand van prenten, reisgidsen enz. en een collectie souvenirs].

L. Ewals: Fred Marcus en het GP-mannetje [stripfiguur in De Gelderlander v.a. 1948].


Ons Voorgeslacht, nr. 674, jg. 70, febr. 2015.

(Postbus 404, 3000 AK Rotterdam; www.hogenda.nl)

C.R.H. Snijder: Het Dordtse scherprechtersgeslacht Kellenaer (Kelner, Kellener) [na de inleiding over de Dordtse scherprechters, de levensloop van Jacobus Kellenaer (geb. 1642) en van Johannes Kellenaer (geb. 1676), vangt de genealogie aan met Andries Hansen Kelner (Kellenaer), scherprechter te Zutphen 1761-1646, Arnhem 1646-1681, tr. Warnsveld 1641 Elsken Gerrits Havestadt, dochter van de Groninger scherprechter; deels geknot parenteel met Froböse, Kahle, Mosel; tot in de 18e eeuw; Bijlage 2: Scherprechters te Dordrecht 1561-1806].

L.M. van der Hoeven: Nogmaals de familie Sleeuwenhoek, de ‘missing’ link [fragment 17e-18e eeuw].


Ons Voorgeslacht, nr. 675, jg. 70, maart 2015.

K.J. Slijkerman: De oudere generaties van het geslacht De Geus uit Puttershoek [de oudste generatie wordt gevormd door vier broers: Jan, Sebastiaan, Pieter en Adriaan Corneliszonen; Jan Cornelisz de Guees, boer te Puttershoek, tr. voor ca. 1590 Grietjen Cornelisdr.; zij hertr. Tussen 1597-1608 Dirck Jansz van der Wier, boer te Maasdam; Cornelis Jansz Gues (Geus) tr. (1) Maasdam 1621 Emmeken Fleuris, tr. (2) ald. 1632 Grietghen Wijngaerden; hun (klein)kinderen].

H. den Hertog / B. de Keijzer: De oudste lijst van leenmannen van de graaf van Gelre, 1326 [transcriptie; eerdere publicatie in 1898; opnieuw vergeleken met het originele handschrift in het Gelders Archief].

A.P.A. van Rooden: Attestaties van en naar Oosterwijk van 1700-1755 [bij Leerdam; transcriptie].

P. van der Hoeven: 10e Penning ‘t Woud over 1543 [transcriptie].


Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek, jg. 32, nr. 1, 1e kw. 2015.

(secr.: Hoenderweg 13, 6712 CA Ede; www.otgb.nl)

A.C.J. Viersen: Bewoners van ‘t Veldhuis te Vorden [de vondst van een envelopje met negatieven van foto’s gemaakt door jhr. P.A. van Haeften, fotograaf te Vorden (geb. 1874) zette aan tot onderzoek met als resultaat deze bijdrage; geportretteerd waren Herman Obbink (1861-1940) en zijn derde vrouw Hendrika Decanije, en dochter Grietje Obbink (geb. 1904 uit zijn tweede huwelijk met Grietje Lenselink) en haar man Gerrit Jan Maalderink; Het daghuurdersplaatsje ‘t Veldhuis werd gebouwd in 1843 door Johan Coenraad Thiel (1793-1874); bewoners: Voorderman, Kettelerij, Hekkelman, Groot Jebbinck, Obbink; Bewoners van de ‘kamer’: Garritsen, Brandenbarg, Begieneman, Van Oene].

G. Stokreef-Braakman: Bewoners op Klein Ovink (Sekmaatsteeg 6) (vervolg). Parenteel van Geertje Brinkman [1799 Oolde / Laren 1836, tr. Laren 1822 Lammert Braakman; afstammingsreeks met Schutte en Reurslag].

T. Nieuwenhuis: Parenteel van Gerrit Nieuwhof (Nijhof), ook later Klein Gebbinck [Gerrit Nieuwhof, zoon van Gerrit, tr. (1) Groenlo 1741 Aeltjen Kranenborg; geknot parenteel; kinderen van dochters: Kroekestoel, Sieverink, Te Frugte, Stevens (te Eibergen), Te Brake, Gebbinck, Goossens (te Eibergen), Knippenborg].

J.A. Bakker-ten Have: Kwartierstaat van Reind Abbink (vervolg) [o.a. Antinck, Besselinck, Egginck].

G. Woertman: Genealogie en DNA, deel 2 [o.a. resultaat Woertman-onderzoek (Gorssel-Epse, Bathmen) en match met Wurdeman].

G.H. Luiting: Drama op de Vosheurne onder Aalten [Gijsberta Deemshof uit Doesburg groeide op bij haar tante Geeske Tannemaat op de Vosheurne; zij trouwde in 1761 met Harmen Brunsink; zij sloten in 1768 een alimentatiecontract met Geeskes zuster, Hendersken Tannemaat, die slecht over weg bleek te kunnen met Harmen, die haar in 1770 vermoordde].

Aanv./verb. Ten Have, Klein Ovink, Abbink.

H. Bussink: De openbare school in De Heurne [eerste schoolmeester 1698-1714 Heyne ter Beest, opgevolgd door Jan Hengeveld (geb. 1691; gedurende bijna 40 jaar); Alof Jan Veelders (per 1754, overl. 1797); meester H.A. Avenarius van 1824-1864, Rocus Nolen (tot 1887)].


Opraekelen, jg. 20 (2014), nr. 4.

(secr.: Meulakkers 3, 7981 DL Diever; www.gemeentediever.nl//diever.erfgoedpunt.nl)

D. ‘Kadebe’: Wittelterweg 30. Familie Jan Berends [woning gebouwd door Jan Berends (geb. Hoogersmilde; exm. Booiman) en Aaltje Bijker (geb. Uffelte), tr. 1915; hun kinderen].

R. en P. Kuiper: Op de praotstoel zit Hendrik Jonkers [93 jaar, geb. Smilde (exm. Bennink); opgeleid tot slager; samen met Piet Boomsma (uit Berlikum, kappersknecht bij Geert Vierhove) te werk gesteld in Oldenburg; levensloop].

P. Kuiper: Jan Draad, beroemd Dieverse of toch niet? [Diever 1852 – Assen 1921 (exm. Punt), kleermaker, tr. (1) 1876 Derkje van de Weerd, tr. (2) 1904-1907 Johanna Baptista Torcque uit Kampen, tr. (3) 1911 Grietje Klaassen uit Sappemeer; Het verhaal van ‘de socialist’ Jan Draad; zie www.inenomassen.nl/jan_draad.html].

Koningsschut in Van Holthesvaartje tussen Dieverbrug en Wittelte.

Timmerman zonder papieren [1808, Jacob Punt, 54 jaar, had niet het vereiste patent om zijn vak uit te oefenen].


Oud Nuus, nr. 176, jg. 45, sept. 2014.

(Stichting Oud Aalsmeer, Postbus 374, 1430 AJ Aalsmeer; info@stichtingoudaalsmeer.nl)

K.G. Eveleens: Schrijver Arie Vreeken en zijn Aalsveense jongens [1865-1938 (exm. Heeren), uit doopsgezinde familie, onderwijzer, schrijver van jongensboeken].

In Memoriam Kees van Veen [1941-2014; lid Commissie Genealogie].

Opgraving in Kalslagen.

K. Maarse: De Eilanders, deel II. Een (bijna) vergeten West-Friese familie in de Haarlemmermeer en Aalsmeer. Drie verschillende kasteleins in Stoombootstation Aalsmeer [Pieter Eilander tr. 1869 Jozina van den Heuvel en zeven van hun tien kinderen, en neef Jan Bloemink (tr. 1870 Aaltje Smit uit Twisk, 1841-1928)].

Diaverzameling van Piet van der Meulen naar het archief van Oud Aalsmeer.

J.W. de Wijn: 500 jaar geleden: Rampspoed in de regio![in 1514 inventarisatie van de levensstandaarden in steden en dorpen van Holland en West-Friesland (Informacie) om belastingdruk naar draagkracht evenredig te verdelen].

Verhalen van Maarten Noordam (2) [o.a. Opoe Noordam-Maaskant; weegmeester Den Tonkelaar; familie Van der Schans uit het Land van Heusden en Altena].


Oud Nuus, nr. 177, jg. 46, dec. 2014.

K. Maarse: De Eilanders, deel 3. Pontwachters, rijwielherstellers en kruideniers aan de Nieuwe Meer [19e-20e eeuw].

J.W. de Wijn: Kerk van Kalslagen: Duiventil voor dolende dominees [de laatste predikant vertrok in 1810; de dorpskerk werd in 1827 voor afbraak verkocht; Wassenburgh (1617), Heurnius (1620), Van Laren (1624), De Vries (2x, 1634-1643), Van Aalst (1717), slot (geb. Meppel, 1765 tot 1792), Van Hengel (1803)].

Werkgroep Historisch Rijsenhout Burgerveen: De graanpakhuizen ‘Nooit Gedacht’ en ‘Graan voor Visch’ [stichter Cornelis Spaargaren, 1834-1919].

Verhalen van Maarten Noordam (3).

J.W. de Wijn: Aalsmeer buiten Aalsmeer, 2. Mijnenveger ‘Aalsmeer’.


Oud-Scherpenzeel, 25e jg., nr. 4, dec. 2013.

(www.oudscherpenzeel.nl)

H. van Woudenberg / W. van den Berg: Scherpenzeelse boerderijen en hun bewoners [pachtboerderij Veenschoten; het gebied van Veenschoten is weer gesplitst in Veenschoten, Schaik, Kraaienoord, Gooswilligen en later De Lucht; oudst bekende eigenaar is: Herman Jansz Bode van Romswinckel, brouwer te Amersfoort (1618); Voorts: Van Ingen, Caen (1681), Van Streijland (1683), Van Roomen (1688); Sinapius (1656, uit Grave); Van Ebbenhorst, Scheerder (1748); Van Heerdt, Van den Ham; Bewoners sinds 1566: Van de Pol (1788, koop boerderij in 1818); familie Van Ginkel (1932-2007); fragmentgenealogieën staan op de website].

P. Valkenburg: Jachtopziener Dirk Arpink (deel 5, slot).

Oud archief Scherpenzeel nog beter toegankelijk [inventaris op www.ede.nl/gemeente/gemeentearchief/archieven/scherpenzeel/scherpenzeel-bronnenoverzicht/].


Oud-Scherpenzeel, 26e jg., nr. 1, maart 2014.

Een Rozenburgse veteraan [Pieter van Meerkerk was in de Meidagen van 1940 gelegerd in Scherpenzeel; geb. Kinderdijk].

Postduivenvereniging De Luchtpost.

Een Valkenburg in de Oost [Barend Valkenburg, geb. 1838, KNIL-militair, tr. Maria van der Maas; zoon Cornelis Hendrik Valkenburg (geb. Atjeh 1877), boekhouder, tr. Wilhelmina Louise Boerwinkel; hun zoon Cornelis Hendrik (geb. Amersfoort 1915) emigreerde in 1935 naar Nederlands-Indië, werd hoofd van een school, tr. 1940 Annie Josephina Roelfs (geb. Sloten / Amsterdam 1918; exm. Paulus); verdere levensloop en nageslacht].


Oud-Scherpenzeel, 26e jg., nr. 2, juni 2014.

H. van Woudenberg / W. van den Berg: Scherpenzeelse boerderijen en hun bewoners (5) [boerderij Breeschoten, oorspronkelijk een deel van Groot Orel; Van Wolfswinkel (1392-1558), Van Scherpenzeel (1540), Van Wassenaar (1575-1703), Van Breeschoten, Van Davelaar; Bewoners vermeld sedert 1566; Ploeg (1787), Van Egdom (1795), Van Ginkel (1805) ... Hooijer (1913-heden)].


Oud-Scherpenzeel, 26e jg., nr. 3, okt. 2014.

P. Valkenburg: De Statenbijbel van Renes [bijbel met notities over de familie Renes uit Scherpenzeel, 1808-1871; het gezin van Gerardus Cornelis Renes tr. 1837 Angenietje van den Pol; veertien kinderen; familie Renes in vogelvlucht 17e-19e eeuw].

W. van den Berg: Post van Lambalgen [verdedigingswerk, onderdeel van de Grebbelinie (1744)].


De Proosdijkoerier, jg. 30, nr. 3, sept. 2014.

(Historische Vereniging ‘De Proosdijlanden’; Postbus 65, 3648 ZH Wilnis; www.proosdijlanden.nl)

Een terugblik [vereniging opgericht 20 september 1984].

F. de Wit: Dolle Dinsdag 5 september 1944.

J. Rouwenhorst: ‘Een teken voor de jongere generatie. Opdat ook zij de jaren ‘40-’45 niet zullen vergeten’.

J. Frankenhuizen: Alweer zeventig jaar geleden.

P. van Golen: Vinkeveen, een gemeente in opbouw (1) [Commissie Ter Aasche Zuwe, 1825, 1934].

M. Sterenborg: Weduwe Strubbe. Oud worden met 50 cent per week: het lukte de weduwe Strubbe in de negentiende eeuw [in 1872 verzocht zij (67 jaar) om verhoging van haar uitkering; Gerritje Gentenaar (1804-1882), weduwe van Johan Friedrich Arnold Strubbe (Engter 1792-1853), die eerder gehuwd was met haar zus Cornelia Gentenaar (1803-1834; exm. Van Grieken); tr. Waverveen 1835].

F. Compier: De Nessersluis, een ‘klinkend’ resultaat (5) 1914 – over militairen en melkwinning [voorbereiding inundatie; inkwartiering bij de familie Nieuwendijk; het gezin van Paulus Nieuwendijk (1859-1947) en Kornelia Koeleman (1868-1956); de melkfabriek van Theo Nieuwendijk].

Oude klassenfoto’s.

Digitale Nieuwsbrief [aanmelden op website www.proosdijlanden.nl].

M. Kentgens: Tot de bodem uitgezocht (3) [o.a. droogmakerijen, kreekruggen, vechten met en tegen water, Haarlemmermeerspoorlijn].

N. Helling: Mijdrecht, postaal centrum ‘Stellingoorlog’ [voorgeschiedenis aanleg Stelling van Amsterdam; veldpostkantoor].

J. Frankenhuizen: Samen zingen is een kunst. Honderd jaar Zang en Vriendschap [opgericht in 1885].

B. Bouwhuis: In gesprek met Fred de Wit [geb. Amsterdam 1926].

P. van Buul: Herman van Soest vertelt over Wilnis tijdens de Tweede Wereldoorlog [o.a. de rol van Abraham van Vliet in het verzet].


Scyedam, jg. 40, nr. 1, maart 2014.

(Historische Vereniging Schiedam; secr.: Stadhouderslaan 29, 3116 HK Schiedam; www.scyedam.nl)

D. van Wassenaar: Fraai gedicht aan Schiedam gericht [in 1778 door Jan Hey, geb. Schiedam ca. 1760].

R. Polderman: De Varkenssluis in Schiedam [gebouwd in 1613-1614].

H. Noordegraaf: Glas- en verfhandel G. van Katwijk [Gerard van Katwijk (1922-1994; exm. Van Pelt), glaszetter, tr. 1947 Elisabeth Maria Looman, geb. 1920].

H. van Broekhoven: Kan die herrie niet ophouden?! Nijverheid aan de Hoofdstraat, van scheepstimmerlui tot jeneverbonzen [scheepstimmerwerven; erven uitgegeven in erfpacht sinds 1598, o.a. Zemelaar, Calf, Struijk (1637), Van Wieringen (1684, 1691, 1726, 1781, 1806), Zondag (begin 19e eeuw), Lindeman (1880); branderij: Den Draak (1781), Doerenpaal (1781), Van Leeuwen 1778 aan Visser, MorganNeale (1724); Jan Jansz Loopuyt kocht huisje en erf (1634), nazaat Jan Loopuyt, zoon Pieter en kleinzoon Jan waren branders].


‘t Seghen Waert, jg. 33, afl. 4, nov. 2014.

(www.oudsoetermeer.nl; ‘t Oude Huis, Dorpsstraat 7, 2712 AB Zoetermeer)

F. Rijkaart / C.M.A.M. van Wijk-Moers: Sprekend verleden: In gesprek met Hans van Zetten [geb. Leiden 1948, leraar lichamelijke opvoeding, trainer, bondscoach, sportcommentator].

J. Pors: Het leven ging gewoon door. Zoetermeer en Zegwaard tijdens de Eerste Wereldoorlog.

R. Moers-de Vree: ‘Meisjes van Nutricia’ [herinneringen van de schrijfster Ria de Vree; met foto van kantoorpersoneel: de dames Westhoek, Arkensteijn, Heemskerk, Lexmond, Vermeer, Molenaar, Burgers, Van Wijk, De Vree].

R. Grootveld: De ambtsketens van de burgemeesters van Zoetermeer en Zegwaard].

Regionale samenwerking [www.rijnlandgeschiedenis.nl; ‘op deze site laten historische verenigingen en instanties zien waar zij mee bezig zijn’].


De Sneuper, nr. 116, jg. 27, nr. 4, dec. 2014.

(Historische Vereniging Noordoost-Friesland; www.hvnf.nl)

K. Bangma: Noordoost-Friese militairen tijdens mobilisatie 1914 [de gereformeerde predikant Sipke Huismans uit Anjum bezocht oktober 1914 zijn gemobiliseerde gemeenteleden in Brabant en Vianen; geb. Loënga 1873, 1901 bevestigd als dominee te Anjum, tr. Lina Banda].

J. Heeringa: Historisch terpdorp Foudgum [o.a. boerderijen Stinstra / Stenstera (behoorde aan de hoofdelingenfamilie Stenstera; later door huwelijk aan Van Burmania), huidige boerderij Stinstra (Jan Thomas nam in 1811 de naam Stinstra aan), boerderij Heemstra (gebouwd in 1806; Gosse Thomas, broer van Jan, nam in 1811 de naam Hiemstra aan), Mellemastate (Eelke Minnes Mellema, vermeld 1511; bewoner Jacob Hoites nam in 1811 de naam Mellema aan].

S. Binch-Talma: Dit zijn rampvol leven: Pybo Talma [Dokkum 1789 – Oudega 1823, zoon van Jacobus Nicolaas Talma (exm. Fruytier) en Trijntje Sapes Eisinga; studie theologie te Amsterdam; geestelijke problemen].

H. Zijlstra: Rouwbrief uit 1774. Jan Rienks aan Klaas Melis [de rouw betrof Antje Johannis (uit Kollum) tr. ald. 1767 Jan Rienks; Klaas Melis (Winia) uit Westdongeradeel, tr. ald. / Ternaart 1737 Aukjen Botes].

A. Stol: Twee familieportretten en een diploma [Folkert Kornelis Botma en Maaike Johannes Polstra (tr. Oostdongeradeel 1877); diploma behaald door hun dochter Tjitske Botma in 1919].

M. Bruining-Hoeksma: Verwant aan Jan Ritskes & Simke Kloosterman [Jan Ritskes Kloosterman (1847-1914), boer en dichter te Twijzel, vader van de schrijfster Simke (1876-1938)].

R.J. Broersma: Wapen & vlag van de stad Dokkum (2).

H. Zijlstra: Verwer-schilder Wessel Pieters Ruwersma [Holwert 1751 – Buitenpost 1827; o.a. de door hem gemaakte heraldische en genealogische aquarel uit 1810 t.g.v. het 50-jarig huwelijksfeest van Daniël de Blocq van Haersma en Maria Wybrandi].

P. de Haan: Het groot bosck soonder boomen. Een heel bijzonder toponiem [huis ‘t Bosck; vermeld in de diaconierekeningen van de Doopsgezinde gemeente van Holwert; oorsprong en bewoners].


Westfriese families, 56e jg., nr. 1, maart 2015.

(Stichting Westfriese Families; secr.: Wilhelminalaan 6, 1815 JC Alkmaar)

(http://www.westfriesefamilies.nl)

L. van der Heide / S. de Smeth: Het Enkhuizer vissersgeslacht Van der Heide [oudst bekende: Poulus Jans van der Heij, uit De Knipe, tr. Heerenveen 1735 Aaltjen Willems; drie zoons: Jan (tr. Enkhuizen 1766 Aaltje Sieuwerts), Arent (tr. ald. 1771 Aaltje Nitters) en Willem (tr. ald. 1768 Trijntje Gijsebrands van den Beek; nageslacht Van der Heide o.a. ook te Hoorn, Den Helder en Amsterdam; met beschrijvingen van schepen en bedrijfsomstandigheden].


NGV-afdelingstijdschriften:

Amersfoort e.o., jg. 24, nr. 1, jan. 2015.

H. Smit: Scheerder [verwanten van Mattheus Scheerder (lakendrapenier, vermeld Amersfoort 1653, 1661, begr. 1709) te Venlo 17e eeuw].

J. Kaastra: Het Mathematics Genealogy Project [doel van dit project is informatie te verzamelen over alle (gepromoveerde) wiskundigen van de wereld; wetenschappelijke ‘stamboom’ met 22 personen].

W. van Maren: Genealogisch onderzoek naar horigen en vrijen in en rond Putten op de Veluwe [onderzoek en website van Paul op den Brouw, oud-hoofredacteur van Gens Nostra; http://odeeby.wordpress.com/].


Apeldoorn e.o.,, 2014, nr. 4.

S.G. Visscher-Visscher: WieWasWie [verslag van een lezing].

F. Rijckaert: Publiceren op internet [verslag van een lezing].

Thema: De meest aansprekende voorouder van ...

T. de Vries: Jan Takes de Vries [geb. Meppel 1817; ging vrijwillig met zijn gezin naar Frederiksoord].

N. Nap: Pieter van der Stok (1769-1857) [o.a. burgemeester van Nieuwpoort, Langerak en Groot-Ammers].

J. Limpers: Johan Limpers [een neef; 1915-1944, beeldhouwer, tr. Katinka van Rood, overl. 2000].

J. Bel: Johannes Jacob Bel [geb. ca. 1801 (exm. Swack), opleiding aan het Instituut voor Koninklijke Kwekelingen].

H. Stoter: Antonio Grietsoor [geb. ca. 1545, Italiaanse huurling in het Spaanse leger, zou mogelijk voorvader van de familie Griekspoor zijn].

J. Jürgens-Lulofs: Warner Lulofs [1627 Emden 1699, tr. ald. 1663 Magdalena Haesbaert].

M. Prudon: Josephus Johannes Gerardus Prudon [zouaaf, Nijmegen 1848 - Amsterdam 1933, tr. ald. 1875 Elisabeth Piels].

N. Bel-Schouten: Evert Schouten [veldwachter – gemeentesecretaris van Obdam].


Apeldoorn e.o., jg. 20 (2015), nr. 1.

Afdeling bestaat 20 jaar.

Vereniging Veluwse Geslachten [presentatie].

C.M. Hogenstijn: Het (groot)burgerschap van Deventer [verslag van een lezing; zie ook Gens Nostra jg. 36 (1981), nr. 4/5].


Aqua Vitae (Betuwe), 18e jg. (2015), nr. 1.

D.G. van Maren: Een visserijconflict te Heerewaarden in 1786 [Johannes van Ingen, pachtte voor de periode 1785-1789 het visrecht op Maas en Waal; borgen Robbert Sepers en Hendrik van de Sand, die voor het niet voldoen van de pachtpenningen opdraaiden].

P.A. Welling: Een kwartierstaat uit lijfsbehoud [Eduard Welling (1908-1985), zoon van een katholieke vader en een Joodse moeder, Betje Swaab (dochter van kermisartiesten); het verhaal van zijn succesvolle poging om tijdens WO-II uit handen van de Duitsers te blijven; tr. 1933 Sara Fransman].

F. Tepper: Genealogie verkeerd [overwegingen bij het maken van een digitaal kijk- en bladerboek].


Delfland, jg. 23, no. 4, dec. 2014.

H.M. Lups: Klassefoto van de Vermeerschool in Delft – 6de klas uit 1922 [onderwijzer K. Peeren; de meeste namen zijn bekend].

Th. Olierook: Het Verhaal achter een Poststuk [mei 1940 van de te Loosduinen wonende moeder van Adrianus van Bohemen, overl. Nieuw-Zeeland 2014, 94 jaar].

Th. Olierook: Vreemde beroepen [met verklaring].


1340 (Rotterdam e.o.), jg. 28, no. 4, winter 2014.

In Memoriam Pieter de Ridders [Rotterdam 1923 – Tilburg 2014].

R. Voogt: Famillement 8 oktober 2014 [verslag / ervaringen].


1340, jg. 29, no. 1, voorjaar 2015.

R.K. Vennik: Zegeningen en irritaties bij digitalisering, social media en computergenealogie bij stamboomonderzoek.


11 en 30 (Friesland), afl. 77, jg. 20, nr. 1, jan. 2015.

Themanummer: Criminele voorouders

Tj. de Jong: Tseard Bakker (1863-1943), in rimpen mantsje út de Wâlden [Tjeert de Groot (geb. Kooten), bakker, tr. 1887 Elisabeth Katoen].

J. van der Molen: Roelof Franses crimineel? [1726 Sloten 1819, zoon van Frans Roelofs Hes en Trientje Nijenhuis; in 1752 voor twee jaar verbannen; Debora Brouwer (26) werd door haar vader, oud-burgemeester van Sloten, en haar stiefmoeder Bavia Lauerman aan een ketting geboeid thuis gehouden, wist zich te bevrijden en vluchtte, maar werd door haar vader per schip teruggehaald; samen met vier andere jongelingen haalde Roelof het schip naar de kant].

H. Bootsma: Jan de Boer, tussen crimineel en kansloze [geb. Leeuwarden 1817, ill. zoon van Janneke Klazes de Boer (ook wel: Noordmans; tr. 1819 Petrus Gemser); o.a. scharensliep, in 1836 schuldig bevonden aan diefstal].

J. de Boer: De ouders van Maria Catharina Piron en hun criminele handel en wandel [Mathias Pironghs / Pieron (Houthem 1752 – Leeuwarden 1831), tuinman, tr. 1784 Geiske, dochter van Bernardus Folkerts; oplichting door Geiske in 1801].

P. Verbree: Een dappere vrouw met veel pech? [geanonimiseerd].

B. van der Meulen: De vader verbleef in het tuchthuis [Wytze Jeens (34) overleed 4-1-1810 in het tuchthuis te Leeuwarden; zijn zoon Harmen Wytzes werd geb./ged. Langezwaag 1/28-10-1810, moeder Marijke Russchers / Rutgers (de Jong); door onderzoek bleek het jaar van overlijden 1811 te zijn].

M. Bruining-Hoeksma: Criminele voorouder [Taeke Brandts (geb. ca. 1705, zoon van Hillebrandt Klazes), schipper en spinbaas, tr. Surhuisterveen 1723 Fetje Sierds; ging veelvuldig in de fout en werd in 1745 veroordeeld tot de galg].

D. Paetzel-Veenstra: Criminele gein [misdragingen van Pijter Baeck, Jacob Noordstra, Elias Hommes en Andries Doem (Daum); 1695].

H. Geestman: Bernardus A.A. Geestman in tweevoud [Pieter Gysselmann, afk. van Bielefeld, tr. Groningen 1748; rond 1780 werd de naam Gees(t)man; Bernardus (geb. Leeuwarden 1896; exm. Copini, overl. Amsterdam 1963), tr. ald. 1922 Florentine Meijerink; voor zover valt na te gaan is hij nooit buitenslands geweest; Echter, op Ellis Island arriveerde in 1921 iemand met exact dezelfde persoonsgegevens, deze overleed in 1945 in Minnesota, gehuwd en twee kinderen; identiteitsfraude?].

T. Slof: De vagebond en de bigamiste [speurtocht naar Klaas Davids (Bakker), vader van Janke Klazes Dijkstra (tr. 1819 Hendrik Jochums Port); Klaas overleed te Radewijk (Hardenberg) in 1838 na een vagebonderend leven; zijn partner Antje Feikes (Prosje alias Keller, naar haar eerste man Fedde Asmus Keller / Kelder); Janke’s moeder Saakje Alberts hertrouwde 1809 Rinse Dirks Jorritsma].

A. Veldhuis: Zo woonde Jan Nannes, met dank aan Claas Claasens, kleine crimineel [‘dankzij’ de diefstal door Claas (31 jaar, geb. Marrum) bestaat er nog een situatieschets van de woning van Jan Nannes te Workum 1753, gemaakt door landmeter Johannes Koopmans].

F. van der Zwan: De Ridderzaal. Van Albrecht van Beieren naar de familie Van der Zwan [afstammingsreeks van Lodewijck van Hulsentop (Scheveningen 1708 – 1737, voorouder van de auteur) van Albrecht von Wittelsbach (1336-1404) via Van Medemblick; eenvoudige weergave zonder bronvermelding voor de middenreeks].

D. van Maren: Merken [verslag van een lezing].

A. Kramer: Verborgen verleden [verslag van uitzendingen over Jack van Gelder, Aaf Brandt Corstius, Cornald Maas, Paulien Cornelisse en Ruben Nicolai].


GeneVer (Zuid-Limburg; Genealogische Verkenningen), jg. 17, nr. 4, nov. 2014.

R.C. Hermans: Parenteel van Henricus Hermans [tr. Maastricht 1633 Maria van Sustersiel; zeven kinderen; van twee zoons volgt nageslacht, voornamelijk te Amsterdam, voorts Doesburg, Deventer, Utrecht; in de tekst wordt dit ook stamboom genoemd, feitelijk is het een geknot parenteel, partners van dochters: Van der Horst, Roelofs, Vernerius, Glaaser, Meijer, Franken, Muller, Wijnoltz].

H. Sonnemans: De (waarschijnlijke) oorsprong van de (Brusselse) familienaam Sonnemans [verschillende vondelingen in de 18e eeuw kregen die naam].

T. van Reeken: Een tussenstap op een genealogische zoektocht (II). De vondsten (deel 2) [betreft de oudste generaties Van Reken, Van Reeckhem, Van Rekum; Bartholomeus Hendrix tr. Budel 1680 Elisabeth (de Metser); Peter Bartholomeus van Reecom tr. (Budel 1715?) Maria Jans Maetjens en hun gezinnen; verwanten].

Vervolg Nederlandse mijnwerkers bij de fa. Wérister nabij Luik (B) in de periode ca. 1902-1970 (VIII) [Jongboom t/m Kohl; met o.a. Jongen, Keltjens, Kleuters, Knauf; voorts Jussen (uit Tilburg), Karstens (uit Leiden), Kernekamp (uit Velsen), Keijzer (uit Ter Aa), Klinkien (uit Hoogeveen), Kock (uit Herwen en Aerdt)].


Gens Propria (Kennemerland), Nr. 77, Nov. 2014-4.

H. van Felius: Van een huwelijkswens, Bregje Hangjas en een knappe meid [bespreking van enkele advertenties in het Advertentieblad voor Haarlem en omstreken; o.a. de echtelieden M.L. Hangjas en vrouw Bregje; zij plaatsten ieder een ‘Waarschuwing’ in 1875; de laatste contra Sara Hangjas tr. Amsterdam 1867 Jacob Eijer (IJer)].

R. van Dobben: Haarlemmer Olie [samenvatting van een lezing; met schema eigenaren (steeds familie) van de firma de Koning Tilly: Tilly, Jonkhout, De Koning, Van Dobben].

M. Boers: Kennemerland in greep familiekliek [bestuursleden blijken wortels te hebben in Weert en Nederweert; Hoens, Fien, Bijlmaekers, Engels].

J. Harren: Het wit- en zwartboek van de Spaarndamse dorpsschool [met naamlijst ‘goed en slecht gedrag der leerlingen’ 1804-1805].

J. Kuijlman: De veteranen van Napoleon.


Gepermeteerd (‘s-Hertogenbosch – Tilburg), nr. 64, jg. 16, dec. 2014.

JW. Koten: Recente geschiedenis Amerikaanse genealogie – de mondiale gevolgen.

J. van Erve: Oproer in Tilburg herdgang Veldhoven oktober 1799 [protest tegen registratie van jonge mannen voor de Bataafse Gewapende Burgerwacht (schutterij)].

K. Weijters en T. van Reeken: Reactie op artikel Hendrik Vos.


GroninGEN, jg. 22, nr. 1, jan. 2015.

W.G. Doornbos: Naamslijsten XXXVIII. Meiers uit het kerspel Zuidbroek, 1667.

G. Klein: Het doopboek [bevindingen tijdens en na digitalisering van een – niet met name genoemd – doopboek, zoals verschillen met geboorteakten].

J.M. Keus: Het uitgestorven Noorse geslacht Motzfeld(t) in Nederland. Verkort overzicht [familie afkomstig uit omgeving Keulen; luitenant Peter Motzfeldt (1736-1800) verwekte bij Anne Andersdatter Fostre een zoon Peter; een nakomeling Petter / Pieter Motzveldt (Trøgstad 1792 – Groningen 1826), tr. ald. 1816 Harmyna Jans Meijer; geknot parenteel met Doris en Goedhuis].

P.J.C. Elema: Kuiper (te Niebert) en Eeuwse Jans [overl. Niebert 1835, weduwe van Hindrik Alberts Kuiper, volgens een krantenbericht 102 jaar oud; fragment Kuiper met Por].

A. Veldhuis: Uit onverwachte hoek / boek. De familie Lijphart – Lijphart [Abelus Lijphart, militair trouwde met zijn nicht Geertruida Elisabeth Lijphart, Groningen 1740; Hij vertrok dec. 1754 als onderkoopman met zijn gezin naar Batavia].

K. Niemeijer: Twee moeders? [Lodewijk Adolph, de in 1838 geboren zoon van Alida van den Burgh (uit Diever, 20 jaar; aldaar niet gevonden), werd in 1859 erkend door de ongehuwde Aaltje Hamming (41 jaar); L.A. Hamming, officier, tr. Maastricht 1867 Dorothee Sophie Moraux; twee van hun zes kinderen werden te Dordrecht onder naam Van den / der Burgh ingeschreven].

P.J.C. Elema: Sip(s) (Groningen) [Valentien Ziep (Sijp, Sips) van Engelberg, soldaat, tr. Groningen 1766 Albertina Pieters Duree; dochter Anna M.F. Sijp tr. Groningen 1793 Lambartus Berkelo].

H. Hartog: Scheurpapier [rapport uit 1819; verklaring over vijf kisten met ‘papier’].

A. Veldhuis: Allem@@l digit@@l (44).


Heraldisch Tijdschrift, jg. 20, nr. 3, juli-sept. 2014.

N.J.M. Biezen: Een signet ‘Jonas’ [zegelstempel met een specifieke vorm, geschikt om in, op of aan kleding te worden gedragen; familie Jonas afkomstig uit Borin (omg. Stettin); NP 42 (1956)].

H. van Heijningen: Bijzonder bisschoppelijk ‘bont’ [in de wapens van twee Amerikaanse bisschoppen].

A.C. Zeven: Het wapen op het schilderij ‘Een voorname vrijage’ door Willem Pieters Buytewech [geschilderd ca. 1617].

Hedendaagse heraldici (19)

B. Grothues: Willem van Ham, historiograaf en heraldicus [geb. Fijnaart 1937, o.a. gemeentearchivaris van Bergen op Zoom].

Overheidsheraldiek

J.A. de Boo: Het wapen van de basiliek St. Petrus’ Banden te Oirschot.

J.A. de Boo: Een nabeschouwing ... [het hiervoor besproken wapen was de laatste kerkelijke wapenverlening bij Koninklijk Besluit].

A. Spreen Brouwer: Over de geschiedenis en betekenis van de familiewapens Brouwer en Spreen Brouwer [familie uit de Groninger Veenkoloniën; in 1930 bij KB toevoeging Spreen aan de geslachtsnaam Brouwer; met beknopte stamreeks van Abraham (Spreen) Brouwer (geb. 1928), zoon van Hilko Jan Brouwer (1851-1965) en Johanna Efina Andrea Spreen, naar Simon Geerts (1765-1827), kapitein-reder, bierbrouwer, die ca. 1811 de naam Brouwer aannam].

H. van Heijningen: Dorpswapens en – vlaggen in West-Friesland: Abbekerk, Lambertschaag en Sijbekarspel.


Heraldisch Tijdschrift, jg. 20, no. 4, okt.-dec. 2014.

B. Grothues: Mgr. Bruno Bernard Heim, aartsbisschop en hervormend heraldicus [1911 Olten 2003; diplomaat].

A.C. Zeven: Vervelles of heraldische hangertjes uit de veertiende en vijftiende eeuw. In gebruik bij de jacht met valken en honden [schildje, bevestigd aan de poot van een valk of halsband van een jachthond].

H.K. Nagtegaal: De veertien kwartieren van mr. Johan Anthonij van Kinschot [1708-1766; basis is één van de ‘Kwartierstaten van Delftse Vroedschappen’ van Willem van der Lely (1698-1772), verder uitgewerkt en gecorrigeerd; Van Kinschot, Sweers de Weert, Tromp, Van Adrichem, Van Kinschot, Sweers de Weert, Pauw, Jonckheyn].

H. van Heyningen: De wapens van Adrianus kardinaal Simonis en prof. Dr. P.J.J. van Geest.

N.J.M. Biezen: Een bureaustempel uit het jonkherengeslacht Van de Poll.

Hedendaagse heraldische ontwerpers en ambachtskunstenaars (20)

B. Grothues: Patrick Damiaens, houtornamentist en heraldisch houtsnijder [geb. Maaseik 1966 [met voorbeelden Odink en Meinhold].

J.A. de Boo: Het zogenaamde krukkenvair van mr. Bontekoe.

J.A. de Boo: In memoriam voor Karel van den Sigtenhorst [1925-2014).


Hollands Noorderkwartier, afl. 100, jg. 28, nr. 4, dec. 2014.

B. Hemrika: Kwartierstaat van Anthonia Dorotea Maria Henneman [geb. Bergen 1951; 5 gen.: Henneman (te Heemskerk), Beekman, Kieft, Slooten].

Aanv. Kwartierstaat De Haan [Keuning / Koning, te Spierdijk, Spanbroek].


Koggenland (Oostelijk West-Friesland), jg. 29, 2014/4.

G. Hinke: Begraafboek van de oude begraafplaats in Purmerend [...’dat tijdens de renovatie van de koepelkerk een doosje met papieren tevoorschijn is gekomen, met daarin o.a. de namen van de overledenen, die na de sluiting van het kerkhof alsnog zijn bijgezet. Deze namen waren niet in het begraafboek opgetekend’; info bij het Waterlands Archief].

Mw. Klooster: Genealogische opzoekingen in het archief van de Koninklijke Marine [samenvatting van een lezing].

H. van Deelen: Overwegingen bij de naam Jan Haring; was hij een visser, een matroos of iets anders? [voornaam / patroniem, toponiem (Het plaatsnamenboek van Gerald van Berkel en Kees Samplonius, 1989, pag. 75, geeft nog een mogelijke betekenis), volksheld Hoorn 1573; hypotheses].


Koggenland, jg. 30, 2015/1.

J. Moojen: De Braziliaanse en Hollandse tak van de familie Moojen. Parenteel van Lambartus Jansz Moojen [1701 Harderwijk 1768, tr. (1) Hierden 1741 Eva van Bleijswijk, begr. Amsterdam 1790; zoon Jan otr. ald. 1779 Maria Catharina Schade; de gezinnen van drie van hun zeven kinderen: Eva Catharina (otr. Amsterdam 1805 Franz Wilhelm Bödecker), Jan George (Amsterdam 1784 – Brugge 1830, tr. Londen 1814 Catharine Turner; twee zoons trokken naar Brazilië) en Johanna Louise Elisabeth (tr. Amsterdam 1808 Jan Krooneman)].

J. Selie: De families Selie en Viege [Carel Selie (ook: Jolij, Selye), militair, tr. (2) Zwolle 1796 Johanna Viegen (Vuege) uit Den Bosch].


Kwartier van Nijmegen, jg. 23, nr. 4, dec. 2014.

E. Jagtenberg / H. Fransen: Joop Pott [levensverhaal].

J. Pott: Brief uit 1865 van Lambertus uit Gildehaus graafschap Bentheim, aan zijn broer Gerrit Pott in Deventer [met transcriptie]. Kwartierstaat van Johannes Pott [geb. Deventer 1936; 6 gen.: Pott (te Gildehaus), Mentink (Laren / Gld.), Van Stegeren (Zwolle), Van Houselt (Opijnen, Ommen), Visser (Schiermonnikoog, Zoutkamp, Leek), Beereboom (Leek), Slager (Scherpenisse), Van Houdt (idem)].

E. Kam: Dokters en apothekers [reglement 1644].

H. Fransen: Tot gerief van de burgerij. Kruidendoctors en chirurgijns [met ‘Straatgevecht in de Burchtstraat’; bakker Lucas Brouwer maakte in 1711 ruzie met zijn zwager zilversmid Reijnier de Soet, die Lucas zodanig verwondde dat deze arbeidsongeschikt werd; betrokken geneesheren Theodorus van Ee en Peter de Man en de chirurgijns Anthonij Hercules Overlander en Johannes Smetius; waarnemen bakkerij door Peter van Keeken en Hendrick Vinck, strafvervolging, doktersrekening].


Land van Cuijk en Ravenstein, afl. 68, jg. 23, dec. 2014.

W. Jaegers: Verbaal van den brand der boerderij ‘Het Hof’ genaamd gelegen te St. Agatha onder Cuijk behoorende aan den bouwman Marten de Bruijn aldaar [1823].

J. van Reen: Het portret van Elisabeth Muller (1820-1908) en Gerardus Mathijs Grubben (1827-1894) [tr. Boxmeer 1858].

M. Roefs: Kwartierstaat Petronella Henrica Maria Kuipers [geb. Velp 1934, tr. Grave 1960 Josephus M. Roefs; 6 gen.: Kuijpers (te Schaijk), Jans(s)en (te Wijchen, Grave), Nikkels (te Balgoij, Overasselt), Bouwmans (te Boekel, Reek)].

W. Keeris: America, America, over emigranten naar de Verenigde Staten van Amerika, Deel VIII, Onderzoek in Wisconsin.

M. Nelissen: BHIC vangt boeven [project: www.bhic.nl/velehanden].

W. Jaegers: Notariële akte om familieoverleveringen aan de vergetelheid te onttrekken [Johan Willem Roessingh, 80 jaar, wonende Cuijk, verklaring in 1847 t.b.v. Johannes Theunis Roessingh Udink over (adellijke) afstamming uit Pommeren].


NoordKOPstukken (Den Helder e.o.), jg. 29, nr. 1, dec. 2014/jan. 2015.

J.T. Bremer: Het gruwelijke verhaal van Wabe Douwes, deel 2 [verkrachting van stiefdochter en kindermoord].

M. Feenstra: Nawoord [hoe het de gezinsleden verder verging; Gezinsstaat van Dieuwer Lamberts, overl. Wieringen 1788, tr. Oosterland 1733 Dirk Cornelisz Rootjes, tr. (2) ald. 1743 Wabbe Douwes, tr. (3) Hippolytushoef 1761 Jakob Klaes Pal].

M. Feenstra: Bartus Veldhuijsen, een militair met een wonderlijke staat van dienst [geb. Amersfoort 1878, o.a. marinier, overl. Den Burg 1970, tr. Amsterdam 1905 Louise Johanna van den Berg (exm. Van Maarseveen); misdragingen 1897-1911].

M. Spil: Heldenaren die stierven in het Medemblikse Rijkskrankzinnigengesticht [Deutekom, Hooijdonck, Broeder, Speelman, Donker, Van Amerongen, Sas, Van der Burg (uit Rotterdam), Nep, Diehle, Schornij, Kramer (uit Dokkum), Bohlen, Van Olderen].


Rijnland, afl. 57, 20e jg., nr. 1, jan. 2015.

Nieuwe bronnenuitgave Oegstgeest [RK dopen 1679-1812; Geref. Dopen 1626 -(hiaat 1648-1661)- 1812].

P. Schevenhoven: Hoogheemraadschap Rijnland [verslag van een lezing].

Rijnlandse geschiedenis gepresenteerd op één website [www.rijnlandgeschiedenis.nl].


Stichtse Heraut, 26e jg., nr. 4, nov. 2014.

M.J. Spaenij: Zwitserse roots van Späni naar Spaenij [samenvatting van een lezing; met beknopte stamreeks (6 gen.); gen. VII werd militair, enkele nazaten in Nederland volgden dat voorbeeld].

J. Jaeger: Cirkeldiagram Jaeger [Arie Jaeger (1918-2012); 6 gen.: –, Huskens (uit Swalmen), De Wit (uit Utrecht), Versteegh; zonder plaatsnamen; in de Toelichting informatie over Jäger, afk. van Ellenhausen (D)].


Threant (Drenthe en Noordwest-Overijssel), 25e jg. (2014), nr. 4.

Bijlage: Jubileumnummer 1989-2014

J. Ridderbos: Genealogieën van Asser Joden [www.joodsebegraafplaatsassen.nl, waarop de namen van 400 Asser Joden, die het slachtoffer werden van de Shoah;

- Het nageslacht van Jozeph Meijer Levie (Kassel 1753 – Eelde 1837) tr. Rieka Gersons Blok (Vollenhove 1763 – Roden 1843); zoon Meijer tr. Sieske Koppel; hun dochter Henderika Levie (1845-1925) tr. Levie Leip genaamd Vos; zoon Aron Vos (1884-1961) en diens zoon Levie Vos (1920 Assen 2008).

- Het nageslacht van Izak Behr (1818-1888) tr. (1) Assen 1841 Clara Mozes, tr. (2) ald. 1861 Maria Groenstad met gezamenlijk achttien kinderen].

H. Scholtens: Interessante familieonderzoek-ervaringen [herkomst van de familie Scholten / Schulte gezocht via Wildervank terug naar Nieuwveen bij Meppel].

H.J. Zomer: Toespraak gehouden door Teunis Karst in 1926 [‘Bij het 25-jarig bestaan van de Christelijke Lagere school in Schoonebeek’].

H.J. Zomer: Twee persoonlijke verhalen van Egbert Karst, veldwachter [te Schoonebeek; 1904, 1905].

J.D. Lindeman: Een gezinsdrama op 18 augustus 1841 te Gieterveen [drie kinderen van Roelf Willems Trip en Margje Jacobs Blaak (tr. Gieten 1824) verdronken; de oudste dochter Hinderkien Trip (Nieuwe Pekela 1825 – Vlagtwedde 1891) tr. Gasselte 1850 Aaldrik Filips Lindeman].

H. Jonkman: Als je veel te vertellen hebt. Over 75 jaar genealogie [gesprek met ds. Pauwel Datema (86)].

A. Pol-Snippe: Genealogie Kamperman [oudst bekende: Gerrit Kamperman tr. Janna Weggenstapel; zoon Derk (ged. Holten 1770), tr. ca. 1798 Johanna Wilhelmina Maalderink; nageslacht te Hoogeveen].

B. Moed: Kwartierstaat van Aaltje ten Veen [geb. Fredriksoord 1877, tr. Westdongeradeel 1901 Anne Tuininga; 5 gen. (deels): –, Goorholt, Bijker (Steenwijkerwold), Rietberg].

B. Moed: Kwartierstaat van Albert Tymens Jaspers [geb. Oudehaske 1800; Vink (o.a. Wanneperveen), Nijmeijer].

J. Klunder: Kwartierstaat van Lambert Klunder [geb. Alteveer 1904, tr. Hoogeveen 1930 Metje Wolting; 3 gen. (deels): –, Benjamins, Slomp, Jonkman].

B. Moed: Kwartierstaat van Roelof Klazes Meester [geb. Sint Johannesga 1772, tr. ald. 1795 Annigjen Geerts Duimeling; 7 gen. (deels): Meister, Spanjer, Akkerman, Roelofs (Vasten)].

B. Moed: Kwartierstaat van Roelof Steringa [geb. Eelde 1783, tr. Dantumadeel 1811 Grietje Durks de Vries; 8 gen.: –, Olthof, Luinge, Ebbinge].

B. Moed: Kwartierstaat van Wolter de Vries [geb. Steenwijk 1896, tr. Leeuwarden 1923 Pietje Groen; 10 gen. (deels): –, Van Oenen, Wiegman (te Steinbeck, Giethoorn), Soer (Zuur; te Havelte)].

N. Scheffer: In gesprek met dhr. T.L. de Jong uit Koekamp.

J.P. Schelhaas: Fraude met identiteit [Jan Schelhaas (26), schippersknecht, 1892].

J.J. Kaldenbach: Uit de oude doos: Hannekemaaiers en andere Hollandgangers [lezing].


De Twee Kwartieren (Kempen- en Peelland), jg. 23, nr. 4, dec. 2014.

S. van Wetten: Anno 1723 – de niet corpulente Adriaantje [oplichtster, gewezen meid van pastoor Leonardus Meijers in Huizingen, Vlaams-Brabant; uit RA Gemert].

De katholieke doop- en trouwacte [beginners-info].

Slaat hem daarmeede van de kar af [RA Boxtel 1802; Hendrik Jacob Huijbers (Huijberts, Huijbens; Breugel 1786 – Schijndel 1859, tr. ald. 1813 Joanna M.A. de Bever), schaapherder in dienst van de broers Leermakers, raakte slaags met Cornelis van den Akeren].

Het fotobidprentje van: Ferdinandus Adrianus Maria Clercx (1896-1958) [geb. Geldorp; exm. Van Gaal].

Vervolg Familie Mulders uit Moergestel [18e eeuw].


Twente Genealogisch, 30e jg. (2014), nr. 4.

In Memoriam Professor Ir H.C. Zorn [Hendrikus Cornelis Zorn, Den Haag 1925 – Enschede 2014; grondlegger Twentebestand.nl].

In Memoriam Mevrouw Grietje Beltman-de Groot.

H. Kok: De broers Rismuller, succesvolle Enschedese militairen (1780-1830) [Anton, Frans en Victor Resmuller, zoons van Johannes Bernardus Rismuller (-mulder), organist (geb. Erle / Westfalen) en Maria Anna Josepha Putt; tegenstrijdigheden in de militaire stamboeken; activiteiten voor, tijdens en na de annexatie].

M. Scholten-Sijses: Pater Ludger Thien (1903-1971) [kenner van de historie van Twente (w.o. boerenerven); zijn kaartsysteem werd ondergebracht in het archief van de Oudheidkamer Twente; Enkele onderwerpen daaruit zullen nader worden belicht, zoals: Bijnamen van inwoners van Twentse plaatsen (bijv.: Delden = kwekweschudders) en Singraven (overzicht van lonen); met cirkelkwartierstaat (6 gen.): Thien (te Doesburg), Roos (te Bergh), Luttikhuis, Evelo; kwn. 36-37 Wessels x Holdijck uit Amsterdam].

O. Huizinga: Meerouderschap en andere vaagheden.

M. Kistemaker: Oude landkaarten en stadsplattegronden [korte geschiedenis van de cartografie; www.oudelandkaarten.eu].

S. Visscher: WieWasWie; iedereen heeft een geschiedenis [samenvatting van en lezing]. Tips bij het zoeken op WieWasWie.nl.

Aanvulling op ‘De tiendaagse veldtocht van Barend Fredrik van Weert’[nadere info over de herkomst en uitvoering van het Metalen Kruis].


Wij van Zeeland, 17e jg., nr. 1, jan. 2015.

E. Lassing: Een verdwaalde merklap uit Goes [in de Oudheidkamer Rozenburg; maakster: Johanna Philippina Bellersheim (ged. Goes 1775) in 1785].

Nieuwe website: www.historievangoes.nl.

P. Harthoorn: Uit Veerse bronnen (5). De ongelukkige reis van het schip Susanna [1665/6, schipper Claes Duijndorp uit Harlingen].

Een nieuw archief in Hulst.

A. Berends: Gilde OLV van de qualen [al sedert 1387 genoemd in de gasthuisrekeningen van Middelburg].

J. Heemskerk: Toevalsvondsten [not. arch. Maassluis; Nicolaas Vermeulen te Sas van Gent, tr. Maria van Hurck, tr. Pijnacker 1682, testeerden 1689].

M. Neuteboom-Dieleman: Uit het Antwerpse voorgeslacht van Susanna Ratel (Goes 1642 – Kapelle 1680). 4. De familie Vekemans; bakkers en diamantslijpers [Margriet Vekemans tr. Antwerpen 1562 Mathijs Ratel; met vijf portretten in kleur en overzichtsschema; Jan Vekemans en Alijdt Pauwels hadden nog een zoon, nl. Joris: op 7-6-1583 verkocht Elizabeth Vekemans Jorisdochterwijlen met Jacques Biermans, tengieter, haar man, een rente - die heer Jan Pauwels van Rethie, priester c.s. als ex. test. van Wouter Pauwels, diamantslijper en Lucie Wraechs zijn vrouw, op 14-6-1536 verkocht aan Digne Goris Gheertswijlen op een huis Den Draeck op de Lombaertveste,- welke rente Joris Vekemans, haar vader kocht op 25-6-1567 voor de helft van Alyt Vekemans, zijn zuster gehuwd met Christoffel Corneliss en de andere helft dezelfde dag ontving in deling met zijn zusters Alyt en Barbele Vekemans, geërfd van hun vader (Felixarchief, SR 375, f. 197)].

R. de Groot: Aan boord van d’Eenigheid (6) [1761-1763; Adriaan Hillebrand, opperkuiper (geb. Veere 1733; exm. Jongesoon)].

J.M.G. Leune: De nalatenschap van Willem Ferleman (ca. 1685-1741) [student rechten Utrecht 1703, luitenant, schout en rentmeester te Zaamslag en o.a. vendumeester Admiraliteit Zeeland, tr. (1) Jacoba Ermerins, tr. (2) Cornelia Maria de Mauregnault; erfgenamen waren zijn neven en nichten].

J. Midavaine: Het blau Huus aen de Sandicxen steenwech IV (slot) [Thomas Cunningham (1604-1669; exm. Naeghele) tr. Veere 1625 Appolonia de Mijster; zoon Thomas (1632-1679) tr. Dordrecht 1672 Ida Schoorman].

J. Kaldenbach: Een zoektocht naar een stoute tapper met een overstroming erin. II. Wilhelm Kramer / Kreimer [overl. Zierikzee 1823, herbergier en bordeelhouder, tr. Maria Vogels (overl. 1834)].


Zaanstreek-Waterland, afl. 99, 27e jg., dec. 2014.

H. Rijswijk: Vrede met Frankrijk: vreugdevuren ontstoken [not. arch. Edam, 1698; verklaringen op verzoek van Sijmon Schram en Jan Plaijsier door Teunis Stam (37), Sijmon Wit (32), Dirk Claasz Stien en Wessel Dirksz].

S. Wegereef Ooggetuigenverslag in een doopregister. Over het bezoek van Peter de Grote en de bouw van een kerk in Zaandam [1679; door de predikant van de Ev.-Lutherse kerk, Georgius Henricus Petri (geb. Giessen 1644; exm. Kissels)].

R.G. Louw: VOC-dienaren uit Landsmeer en Watergang met enkele genealogische gegevens (1) [Abbing t/m Kroon; met o.a. Beemster, Ten Bem, Benjamin, Blees, Breed, Gerbranda, Jas, Kalf, Kat, Klinkert, Kluijt, Koppe].

H. Rijswijk: Inventaris boerderij in de Purmer [Trijn Martens weduwe Jacob Coster; Edam 1690].

T. Winter: Kwartierstaat Antonius J.M. Winter (2) [gen. V – VII; o.a. Siemer, Verzijlberge, Droog, Wassenaar, Oorthuis, Kleij, Graman, Brakenhoff, Dalsing, Graas].


Familieorganisaties:

Familiestichting Huijser, nr. 76, 27e jg., april 2012.

C. van Gelder: De Huysers en de VOC [uitgebreid verslag van de vondsten, aangevuld met genealogische gegevens: Arij Huijsers (geb. Klundert 1747; exm. Van Heukelom, tr. Batavia 1781 Johanna Ch. Elis. Schippers, ged. ald. 1759; exm. Goon); Jan Adam Huijser (uit Marburg / Hessen, overl. Batavia 1767, tr. Enkhuizen 1753 Marijtje Jans Blokland, zij hertr. Martin Hendrik Muller); Adam Huyser Muller (zoon van voorgaande); Sylvester Huijser (ged. Leiden 1678, exm. Van Velthuijsen, tr. Den Haag 1698 Catharina de Ridder uit Brussel)].

Parenteel van Dirk Huijser [Charlois 1879 – Rotterdam 1968 (exm. Van Koten), tr. Rotterdam 1905 Pieternella Bella van Tiel (exm. Diepenhorst); 3 generaties].

A. Huijzer: Nieuwjaarswens uit 1810 van Rokus Huijser van der Gijp [geb. West-Barendrecht 1798, zoon van Pieter Hendriksz Huijser en Maria Rokusdr van der Gijp].

A. Huijzer: De oorlog overleefd, maar de vrede niet [Ridderkerk, 8-5-1945; in een vuurgevecht tussen BS’-ers en Duitsers kwamen acht personen om: Rokus de Groot (gehuwd met Wilhelmina Huizer) en zoon Willem, J. van den Berg (politieagent), Dirk Hobbel (uit Bolnes), C. Berger (arts), Lucas Stolk (uit Ridderkerk) en de passanten Antonia Arts (21, uit Rotterdam) en Hermanus Groeneweg (38, uit Bolnes); Aart Hooijmeijer (uit Rijsoord) raakte gewond, evenals Gerrit van Driel en Willem Kramer].


Familiestichting Huijser, nr. 77, 28e jg., jan. 2013 (laatste aflevering).

C. van Gelder: De Huysers en de VOC (slot) [Bastiaen Huijssers (geb. Klundert 1719; exm. Kramers, overl. 1753); Barend Huijser(s) (ged. Delft 1712 als Bernardus; exm. Poot, tr. Rotterdam 1743 Ariaentje Roodenburg; maakte zeven reizen); Casper Huijzer uit Breda en Leendert Huijzer van Deventer (broers; verklaring in 1766 voor notaris A. de Ridder / Amsterdam op verzoek van hun moeder Antje Parmantje wed. Pieter Huijzer); Cornelis Huizer / Huijser (van Amsterdam, maar waarschijnlijk geb. Leiden 1714; exm. Hooftman); Evert Huijsers (ged. Haarlem 1717, tr. ald. 1739 Hendrina Schouten); Hendrik Huijser (uit Charlois, waarschijnlijk geboren 1717); Johannes Huijser (ged. Den Haag 1769; exm. Godé / Goddé); Laurens Huijser (van Amsterdam, overl. 1738); Stephanus Huijser (tr. Leiden 1765 Elisabeth de Leeuw); Elisabeth Huijser (monsterde aan als Jan Drop, soldaat in 1746, mogelijk uit Delft)].

M. Huiser: Huiser [en andere spellingen] in Noord-Brabant (slot).


In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje, nr. 113, jg. 30, maart 2015.

(secr.: J. Schuit, Mozartstraat 34, 3752 JP Bunschoten; secretaris@schuit.info)

Klaas Galis en Dieuwertje Schuijt [op de website van de Stichting Historisch Genootschap Hauwert staat een overzicht van alle straten van Hauwert en hun bewoners; Klaas Galis (geb. ald. 1876; exm. Tensen) tr. Nibbixwoud 1900 Dieuwertje Schuijt (Blokker 1876 – Hauwert 1944; exm. Balk); hun verhaal].

Roberto Schuit [geb. Amstelveen 1984, golfer; interview].

Het dagboek van Cornelis Schuit [geb. Opmeer 1893 (exm. Jong), landbouwer, tr. Abbekerk 1912 Alida Rood (geb. ald. 1894; exm. Poland); transcriptie 1935-1950].


Uit welke beker, nr. 44, 16e jg., april 2015.

(Familiestichting; secr.: Edelhert 6, 1273 GG Huizen; www.uitwelkebeker.nl)

Meester Kroezestraat [Frans Jacob Kroeze (Amsterdam 1913 – Vollenhove 1982; exm. Huisman uit Aengwierden), douanebeambte in Eijsden 1940-1945, lid verzetsgroep, onderwijzer aan de openbare lagere school te Vollenhove; bron: www.henkvanheerde.nl/vollenhove].

Geboren in 2000 [Kroes(e), Kroesen, Croes(e), Kroeze(n)].

H. Kroeze: Stamboom familie Kroeze [verslag van onderzoek; met fragment (3 gen.), afk. van Mirns en Bakhuizen].

L. Blank: Zeilinstructeur Hein Kroesen maakt van hobby zijn beroep [geb. Den Helder (?) 1981 (exm. Dito); (groot)ouders].

Getrouwd in 2000.


De Veerkamp Krant, Ed. 78, jg. 21, maart 2015.

(Red.: H.E. Veerkamp, Middelblok 105, 2831 BL Gouderak; www.familieveerkamp.nl)

Recent familienieuws.

Wij herdenken de Veerkampen overleden in 2012 [beknopte weergave van persoonslijsten].

Karel van den Sigtenhorst overleden [1925-2014; schilderde het eerste Veerkamp-familiewapen; met afbeeldingen van zes computergetekende familiewapens Veerkamp].

Kwartierstaat Bo Titus Veerkamp [geb. Filderstadt 2013; schema met vier generaties; gekozen is voor de achternaam van de moeder; zoon van Armando Müller (exm. Ortiz) en Julia Veerkamp (exm. Kolb)].

J.-P. Wortelboer: Een zilveren doosje [met initialen van Jantje Jacobs Bos (exm. Wijnema), tr. Uithuizen 1851 Harmanus Jurrien Veerkamp].


België

Brugs Ommeland, 55e jg., nr. 1, maart 2015.

(Kon. Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle vzw, Vestingstraat 71/17, B-8310 Brugge; kemel.y@skynet.be)

T. de Meester: De Brugse Koetelwijkpoort in de Engelsestraat. De confiscatierekeningen van 1302-1305 als kadastrale bron voor het begin van de 14de eeuw [uitgebreid onderzoek om de plaats te bepalen waar eens de Koetelwijkpoort heeft gestaan; aan de hand van renten, die ooit op een huis / perceel zijn gezet, kan men tamelijk ver terug in de tijd de eigenaars vinden; in de periode 1302-1305 werden de goederen aangeslagen van leliaards (zij kozen partij voor de Franse koning in zijn geschil met de Vlaamse graaf); in het Naschrift wordt uitgelegd hoe de informatie uit renteboeken en cartularia te duiden, met voorbeelden van tal van rentebetalers = eigenaren].

Het oorlogsdagboek van brouwer Leon De Meulemeester. Deel 9 [jan.-juni 1918].

B. Vantournhout: Het huis van Jan Benson, Augustijnenrei 5 [het huis werd in 1559 gekocht door Jan Benson, kunstschilder evenals zijn vader Ambrosius Benson, moeder Anna Ghyselin (overl. 1548), tr. Antonine Aernouts, weduwe in 1581, toen zij het huis verkocht aan Jan de Hoorne de jonge (tr. Mayken Debbouts); voorts familie Roelof (1595-1680), Coots (1684-1713), De Ville (1713-1727), Gheuse (1727-1760), enz.].


Heraldicum Disputationes, jg. 20 (2015), nr. 1.

(uitg. Homunculus, Krommelei 47, B-2110 Wijnegem; users.pandora.be/homunculus)

M. Van de Cruys: Het wapen van Rotselaar [fusiegemeente; wapentekening onjuist: lelies zonder voet i.p.v. Brabantse lelies].

In Memoriam Karel van den Sigtenhorst.

A.M. Bosters: Elisabeth van Berchem (ca. 1622-1674), ambachtsvrouwe van Vossemeer en Endegeest [heerlijkheid Vossemeer gesticht in 1410; Elisabeth was voor 1/24e deel ambachtsvrouwe, tr. Wassenaar 1643 Willem van der Rijdt, heer van o.a. Wuustwezel; de acht hier afgebeelde wapens op hun grafzerk in de kerk van Wuustwezel worden besproken: Van Berchem, Reesen, Van Ruijven, Van Nispen, Van Schouwen, Van Santhorst, Van Endegeest, Van Swaenenborg].

Heraldische kunstenaars (18)

M. Van de Cruys: Marcel Stiennon (1904-2000) [tekende voornamelijk familiewapens uit België en Noord-Frankrijk].

H.K. Nagtegaal / H.M. Morien: Herkomst familiewapen van het Amsterdamse geslacht Backer [Cornelis Backer werd in 1815 verheven in de Nederlandse adel; de wapenbeschrijving verschilt van de wapens van de oudste drie generaties van de genealogie Backer; verklaring door vergelijking met de kwartierwapens van Willem Backer (1608 Amsterdam 1686), zoon van Joris Jorisz alias Roodhoorn en Annetge Backer Willemsdr (exm. Lijsbeth van Leuven Hansdr)].

P. De Win: De eerste adelbrieven verleend door Z.M. Filip, Koning der Belgen 2013 – 2014 [Goldschmidt, Van Lysebeth, Hufkens, Beckers-Vieujant, Pirmez, Matray, Samyn, De Westerholt Gysenberg (erkenning), Moretus Plantin de Bouchout, Van den Branden-Jourda de Vaux, Weinberger weduwe Süsskind, Boon-Falleur, Eylenbosch, Ost, Coninsx [Coninxs?], Daubechies, Struyf de Swielande, Swerts, Thomaes, Keutgen, Van den Wyngaert, Brossé, De Briey, Englert, Muûls, De Bassompierre].

In de bijlage Disputationes o.a.:

J.A. de Boo: (Briefwisseling) Golvend en gegolfd.

Voorts: De Wavrin, Oud-Vlaanderen, De Morgenster.

Nieuwe wapenvoerders VHR [Vlaamse Heraldische Raad; 23 wapens].


De Rode Leeuw, jg. 46, nr. 1, jan.-maart 2015.

(Familiekunde Vlaanderen, prov. Limburg; http://www.fv-limburg.be)

J.-P. Meugens: De familie Meugens uit de provincie Limburg vanaf circa 1540 [schets van onderzoek, uitmondend in de publicatie van Gedenkboek van de familie Meugens; met cirkelkwartierstaat van de auteur (geb. Tienen 1932); 7 gen.: –, Stevens (te Hasselt), Vanhooff / Vanhoef (te Kwerps), Schepers (te Nieuwstad), Lamarque, Vandercam, Ponsaerts, Dotremont (te Hoegaarden)].

M. Kunnen: Allem@@l digit@@l.

L. Carlens: De grote herdenking (5). Henri Joseph Auwerx: de derde slag aan de IJzer [Diepenbeek 1894 – Vinckem (hospitaal) 1918, spoorwegwerkman, soldaat; 5 generaties stamreeks vanaf Willem Ouwerx tr. Diepenbeek 1716 Maria Vreven].

J. Maenen: ‘Check, check, one, two ...’: een bijdrage over Lanakense pop- en amusementsmuziek uit de sixties en seventies. Marcel Hendriks, alias Marco Henrico, muzikant [1924-2006].

M. Philippe: Kindermoord bij de familie Damiaens – Dreesen te Overpelt [op het pasgeboren kind van Maria Rosalia Morhaye (geb. 1887) in 1909 door haar tante Anna Hubertina Dreesen tr. Reppel 1894 Joannes Jacobus Damiaens, die de vader was].


Duitsland

Archiv für Familiengeschichtsforschung, 19. Jg., Heft 1/2015.

W. von Restorff: Über den Umgang mit Nachlässen der genealogischen Forschung [adviezen, o.a. voor ordening (archieven en verenigingen hebben te weinig personeel / vrijwilligers om dat te doen)].

J. Kaldenbach: Komp, eine Fuldaer Familie und ihre Nachkommen in Holland [(af)stam(mings)reeks; Christoph Komb (zoon van Sebastian), ged. Fulda 1622, tr. ald. 1664 Anna Katharina Mase; gen. VI. Johan Adam Komp (Fulda 1814 – Bergen/NH 1857), geneesheer, tr. Hoorn 1833 Johanna van der Hulst (exm. Van Baar); hun dochter Evalina W.H.T. Komp tr. Bergen 1860 Cornelis Tuijnman; hun kleindochter Evelina C.M. Tuijnman tr. 1923 Albertus Tamis].

W. Schiller: Familie und Schicksal der Margarete Schiller geborene Großmann aus Niederschlesien in der Mitte des 20. Jahrhunderts [1910-1985 (exm. Reimann) tr. Bunzlau 1932 Erich Schiller (1907-1945; exm. Krause)].

H. Aßmann: Abschrift eines verfasserlosen Briefes aus St. Louis vom 16.2.1850 im Familienarchiv Goldberg und handschriftliche Familien-Notiz von Johanna Goldberg, geb. Kollenberg [1825-1914, tr. 1849 Johann Gerhard Goldberg te Rheydt].


Hessische Familienkunde, Band 38, Heft 1/2015.

R. Grimm / M. Schäfer: Heiraten im 2. katholischen Kirchenbuch Harheim 1747-1819 [transcriptie; enkele vaker voorkomende namen: Balthes, Baste, Biersack, Bockenheimer, Brauburger, Frey, Gangel, Guth, Holz, Kullmann, Menges, Müller, Quirin, Schäffer, Schmidt, Wenz].

L. von Lehsten: Die Familie Tritsch in Schönberg, Odenwald [ook: Deitsch, Dretschz, Drisch, Dritsch, Troitsch; 18e-20e eeuw].

H.G. Thorwarth: Gefallene und Vermisste des Ersten Weltkrieges aus Höchst und Nied.

H.-F. Kartenbender: Auswanderung aus den Jülischen Landen nach Nastätten nach dem 30-jährigen Krieg [Paul Cartenbender verkocht 1660/61 zijn landbezit in Gangelt en vertrok naar Nastätten (Hintertaunus), waar nog vijf andere families uit Gangelt woonden].


Mosaik, Heft 1/2015.

(Familienkundliche Vereinigung für das Klever Land e.V., Emmericher Str. 182. 47533 Kleve; www.mosaik-kleve.de)

H. van Elsbergen: Chronik der Familie van Elsbergen (gen. von Wylich) – Teil 2 [generaties VIII t/m XIII; 17e eeuw – heden].

B. Schweers: Die Familien Boll, Holtermann und Schweers [drie schema’s: Peters x Crull (te Veen; 18e eeuw), Jansen (te Goch, Vynen) en Schweers (te Lüttingen)].

R. Teslau: Familie der Maria Agnes Bosch, Ehefrau von Johann Heinrich van Bebber, Kranenberg [1877-1943; tr. 1910...; ook: ingen Bo(e)ss, ingen Buisch; te Aldekerk, 17e-20e eeuw].M. V-K