De rubriek "Periodiek Besproken" is auteursrechtelijk beschermd (copyright ©).
Toestemming voor overname van (delen van) deze rubriek moet worden gevraagd aan de redactie van Amstelland,
zie bij Bestuur en Medewerkers.

Nr.7 (253) 05 januari 2015

NederlandDe Amsterdamse Straatkrant, jg. 20, nr. 19, 12 dec. – 26 dec. 2014.

M. Willems: Voor spijs en slaap. De stadsherbergen van weleer [In 't Aepjen aan de Zeedijk,
De Prins van Oranje (in het pand, dat Jochem Swartenhondt (x Elisabeth Bas)
kocht in 1606 van de weduwe van Jan Claesz Spiegel hoek Nes – Pieter Jacobszstraat),
De Boerendans in de binnen Brouwerstraat (in 1663 van Jan Zoet (1610-1674), dichter,
toneelspeler, drukker, koopman enz.), herberg Zeeburg aan de Diemerzeedijk (1675 tot ca. 1915),
de herberg van ‘Blauw Jan’ (met exotische vogels en rariteiten, zelfs een indiaan
1764-1765) en andere huizen van vermaak].

d' Avereester kroniek, 31e jg., no. 2, juni 2014.

(secr.: J.H. Slot-Kelder, De Aak 58, 7701 LB Dedemsvaart;
www.hvavereest.nl)

M. Brand-Doosje: Timmerman, buitengewoon ambtenaar en zanger [interview met
Jaap Swankhuizen (geb. Hardenberg 1931), tr. 1955 Hetty van de Graaf].

G.H. Varwijk / H.J. Krikke: Het Zwartepad en de brug [pad door verveningen, vaart daar
langs, brug er over].

Een eeuw geleden. Uit de ‘Dedemsvaartsche Courant’ – het tweede
kwartaal 1914.

Buurtvereniging Van Haeringenstraat ‘De Klompendans’ (ca. 1950) [groepsfoto
van tien jonge vrouwen: Strijker (2), Vasse (2), Pouwels, Pouls (2),
Kok, Poortman, Kamphof].

H. Rijnhart: Een reis te veel [Arend Smeding, schipper, wedr. Elsje Mol,
tr. 1884 Elsje Prins weduwe Tines Scheiuit; omstandigheden van de respectieve
gezinnen; nabij de haven van Vollenhove verging Arends schip in een storm; vijf slachtoffers].

H.J. Krikke: Bos van Plomp [aan de Kalkwijk in Dedemsvaart, aangelegd door Arend
Berends (overl. 1893), die het perceel in 1867 kocht van Ernst Friedrich Meijeringh;
genoemd naar de latere eigenaar schoonzoon Bernardus Plomp].

T. van Marle: Het vijfde pand [herinneringen van de auteur Tinus van Marle
(geb. 1938)].

H. Bartelds: Schoolhoofd Wichert de Boer (1869-1954) [van de Gereformeerde
School te Dedemsvaart, geb. Avereest; exm. Kruis].

Devotionalia, No. 195, 33e jg., juni 2014.

(Molenstraat 14, 55502 AR Veldhoven;
www.devotionalia.info)

Dienaren – dienaressen Gods (70-2). J. Wiersma: Pater William Doyle
(slot) [gesneuveld omg. Ieper 1917].

J. Gerits: Ter nagedachtenis van em.-prof. Dr. Alfons K.L. Thijs (1944-2014), eminent
kenner van de Antwerpse devotieprenten [geb. Antwerpen (exm. Jennes), historicus;
sociaal-economische geschiedenis w.o. textielnijverheid 16e-17e eeuw].

J. Gerits: Het ‘Biese gebedenboek’ uit 1502 terug in Gent [vervaardigd in
opdracht van de familie van Nicolaas Biese en zijn vrouw Margaretha Verdebroeck;
‘… Het gebedenboek eindigt met een dubbele pagina, waarop de opdrachtgevers
en hun nageslacht met de respectievelijke wapenschilden worden vermeld. Daaruit blijkt dat ze
verwant zijn met verschillende oude Gentse families, zoals Steelant, Sersanders
en Everaert …’; gekocht op een veiling; in bruikleen Stadsmuseum Gent].

Uitgevers van bidprentjes (74). Kinderprentjes van Brakkenstein Nijmegen.

Religieuze grafiek en rariteiten in de bidprentjes (55). Bernard van Meurs.

J. Bijnen: De burijngravure van ‘Onse Lieve Vrouwe ter Sneeuw tot Werbeke’
(4) [herdruk rond 1902 vermoedelijk door Jan Jozef Meuleman (Antwerpen 1875 – Retier 1926),
schoenmaker, winkelier, fotograaf, drukke en schrijver].

Devotionalia, No. 196, 33e jg., aug. 2014.

J. Gerits: Albertus de grote († 1280), een opmerkelijke figuur uit de middeleeuwse
kerkgeschiedenis [geb. Lauringen a/d Donau in Zwaben ca. 1193; ‘… waarschijnlijk
stamde hij uit de grafelijke familie von Bollstädt, een lagere dienstadel van
Hohenstaufen …’; dominicaan].

Uitgevers van bidprentjes (75). V.W.U. Van Wees Utrecht.

Het Feyne Kwartier, 19e jg., nr. 3, dec. 2014.

(Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee;
www.genealogieflakkee.nl)

W.G. Visser: Geld in de 16e, 17e en 18e eeuw in
Holland en Zeeland. Deel 2 [vergelijking tussen Hollands en Zeeuws geld; waarde van het geld;
lonen en prijzen].

T. Hagens: Kwartierstaat Teunis Hagens (4) [gen. IX en X; 17e-18e
eeuw; o.a. Pas, Roome, Borstlap, Plokhooij, Oosterling,
De Hondt (te Willemstad), Van Tengnagel, Groenendijk, Verberg,
Witvliet, Koese, Noorman, Hoekman, Van der Hart,
Bakelaar, De Reus, Ruijt, Boslooper, Goekoop,
Emaus; de nummering van de kwartieren afwijkend: mannen oneven, vrouwen even].

Vier maal aanvullingen / verbeteringen op de kwartierstaat Hagens door:

B. van Dooren [Van der / ter Veer x Den Bommel 1686 Erckenbout; kinderen en voorouders].

A. Oosterbroek [Dekker, Gestel, Van Lillo].

C. van den Tol [Heintjes].

M. Mulder-Faassen [Hagens, Kardux, Fauel].

C. Koene: Op zoek naar de ouders van een Sommelsdijker [Johannes (Arentsz) van
Arendonk
, van Zevenbergen, tr. Sommelsdijk 1697 Matje Jacobs van de Wal].

Heemtijdinghen, 50e jg., nr. 3, sept. 2014.

(Stichts-Hollandse Historische Vereniging, Bekenlaan 20, 3448 XC Woerden;
info@shhv.info;
www.shhv.info)

P.C. Beunder: Twee stille relicten van windenergie van weleer [Westeinde van Waarder;
verhogingen in de polder, waar in de middeleeuwen watermolens stonden; de geschiedenis van
twee lapjes poldergrond e.o. 1360-1660].

P. Westerhof: De Nutskleuterschool in Bodegraven: een historische terugblik [het ‘Nut’
en het onderwijs; Nutsspaarbanken, Nutsbibliotheken; Dirk Stoop (1733-1817), huisarts
was initiator; zoon Johannes Bernardus Stoop tr. de dochter van Gerrit Brender à Brandis;
school gebouwd in 1885; commissieleden, architect en bouwers, leerkrachten].

Historische Mededelingen, 31e jg., no. 3, sept. 2014.

(www.historischeverenigingsteenwijk.nl)

M. van Klinken-de Boer: Een Fransman wandelde in de negentiende eeuw door het Steenwijk
van mijn overgrootouders [Marry de Boer, geb. Steenwijk 1935; Henry Havard
(1838-1921), kunsthistoricus, wandelde halverwege de 19e eeuw].

E.R.M. Derks-Hermans: In het spoor van Friederich Christoph Feuss [Jacob
Munsterman (53 jaar), tr. Havelte 1868 Dorothee Feuss (geb. Ede 1846), dochter van
F.Chr. Feuss en Reijertje Jansen; Friederich is al jaren spoorloos als Reijertje in 1863 wil
hertrouwen met Gijsbert Pothoven; verslag van verder onderzoek].

M. Kraal-Bijkerk: Jeugdherinneringen aan Steenwijk.

H.J. Krist: Het verhaal achter Godfried Völtzel [Godfried Christiaan Völtzel
(ook: Velzel) (geb. Ingwiller / Elzas 1758, tr. Aaltje Apeldoorn te Vollenhove) te
Giethoorn werd in 1795 verdacht van diefstal van Tijmen Jans Meister, turfbaas aldaar;
Tijmen (geb. Giethoorn 1753; exm. Bispeling) tr. ald. 1785 Gesien Jans Koers (geb.
ald. 1762; exm. Krikke)].

Korpsfoto Brandweer Steenwijk ± 1929 [met namen].

Historisch Tijdschrift Fryslân, 20e jg., nr.2, maart/april 2014.

(www.friesgenootschap.nl)

K. Huisman: Historici in Friesland. Han Nijdam, onderzoeker van eer en recht
[promoveerde op een studie naar de Oudfriese boeteregisters; geb. Amsterdam 1969; zijn
grootvader Hinne Nijdam kwam uit Sneek].

Thema: het Friese toneel [o.a. volkstoneel, Anne Schumacher (1937), de Friese roman op de planken].

Frederik van Eeden in Nij Beets.

R. Spruit: Dekema State [bij Jelsum; eigenaar in 1791: Gerard van Wageningen,
laatste eigenaar zijn naamgenoot (1920-1994); Hans van der Kallen, auteur van detectives
(Havank) logeerde regelmatig op Dekema State; Familieportretten Van Burmania,
Crommelin, Overmeer].

B. van Haersma Buma: Twee eeuwen rechtspraak in Sneek.

Historisch Tijdschrift Fryslân, 20e jg., nr. 3, mei/juni 2014.

H. Koppen: Friesland reist: tramtraject Sneek – Joure.

K. Kuiken: De Friese aardappel [geschiedkundig overzicht; handelaren / producenten, o.a.
Pieter Schat (1870-1955) uit Oudebildtzijl; Theunis Jensma uit Holwerd tr. Trijntje
Bierma; het aardappelras Bintje werd genoemd naar Bintje Pebesma-Jansen uit Sumar (1888-1976)].

… en andere bijdragen over de Friese aardappel.

J. van Zijverden: Pioniers in pootaardappels [handelshuis Hettema, opgericht in 1898 door
landbouwer Hette Hettema (1863-1947; kleinzoon van Hette Pieters Hettema. 1797-1882),
tr. Anne van der Meer (1865-1926);
www.frysk-en-frij.nl].

J. van Zijverden: Friese mummies ontleed [in de kelder van de kerk van Wiuwert, ontdekt
in 1765; waarschijnlijk van de familie Walta].

Historisch Tijdschrift Fryslân, 20e jg., nr. 4, juli/aug. 2014.

Thema: Pootjebaden.

D. Sijens: Bij het graf van Frans van Aylva [in de kerk van Bornwird;
rond 1513 – 1563, zoon van Sytse van Aylva (1481-1548), grietman van Westdongeradeel,
en Luts van Minnoltsma, tr. (1) Tjemck van Cammingha, tr. (2) Ricxt Unia;
zerk met wapenschilden].

P.J. Borsch: Oord voor frisse lucht [Ameland; o.a. strandpaviljoens van Jan Gabes
Scheltema en de broers Steinvoorte].

J. Otten: Pootjebaden bij de Stenen Man [Harlingen].

J. van Zijverden: Rijs aan Zee [Mirns, Gaasterland; Huize Rijsterbosch (Van
der Feltz
, Van Swinderen)].

R. Spruit: Schatten van stinsen: Liauckama State [nabij Sexbierum; diverse leden van de
familie Van Liauckama passeren de revue; deelnemers aan Kruistochten, een zalig
verklaarde abt, Spaansgezinde Schelte vluchtte naar Oldenzaal (overl. ald. 1574) met zijn derde
vrouw Jel van Dekema, luxe bruiloft van Jel van Liauckama in 1616 met Eraert van
Pipenpoy
, heer van Merchten].

K. Huisman: Historici in Friesland. Oebele de Vries en het Friese communalisme
[geb. 1947].

Historisch Tijdschrift Fryslân, 20e jg., nr. 5, sept./okt. 2014.

Thema: Aan tafel! Voedsel en eetcultuur.

N. IJssenagger: Anglo-Friese betrekkingen.

P. van der Meer: Wurk ûnder hannen. Beneficiaalboeken: klassieker in
nieuwe verpakking [nieuwe editie; ‘… De Beneficiaalboeken zijn inventarissen van de
vermogensfondsen waaruit het onderhoud, de verlichting en verwarming van kerkgebouwen,
alsook de zorg voor de armen en het onderwijs betaald moest worden … registers met
gedetailleerde informatie over de grootte, het vermogen van de Friese parochiekerken, haar
bedienaars … priesters en clerici die aan die kerken verbonden waren. Ze zijn voor ongeveer
driekwart van de Friese steden en dorpen bewaard gebleven. In 1543 werden ze gemaakt
op bevel van de landvoogdes …’].

J. Otten: Geschiedenis van de dagelijkse kost.

R. Spruit: Strijd tegen bederf.

J. Otten: Te gast op Doumastate [te Sexbierum; notities van Jan Hannema
(1746 Harlingen 1825)].

Impressie. Nieuwsbrief van het Katholiek Documentatie Centrum, Nr. 13 (2013).

(Radboud Universiteit Nijmegen; Postbus 9100, 6500 HA Nijmegen;
www.ru.nl/kdc)

Th. Salemink: Door het oog van de tijd. Familiegeschiedenis, lokale archieven en de grote
wereld [auteur onderzocht de geschiedenis van zijn familie, vier eeuwen lang pachtboeren in de
Achterhoek, waarvan anderhalve eeuw in Silvolde; in deze bijdrage beschrijft hij zijn
onderzoekservaringen, waar en wat hij kon vinden over sociale en confessionele omstandigheden;
hij signaleert de verschillen in geschiedschrijving over de Randstad en die over het ‘vergeten’ gebied].

A. Bruls: Vastgevroren op IJsland [n.a.v. het ontsluiten van een collectie fotoalbums,
beschrijft de auteur het leven van een kleine gemeenschap van Nederlandse karmelietessen
op IJsland (1939-1983)].

Aanwinsten archief [o.a. collecties van: Frits Hoeben (1940-2012; zijn werk voor het
bisdom Breda), H.J.J. van Schaick (1902-1978; pastoor te Putten) en A.M.E. van
Zeijst
(1906-1988; grafisch ontwerpster en edelsmid)].

Impressie, Nr. 14 (2014).

L. Winkeler: Unieke vondst: Een pauselijke bul uit 1292 [paus Nicolaas IV gaf toestemming
om het Clarissenklooster Beaulieu bij Petegem op te richten; overgedragen aan het Rijksarchief
in Gent].

L. Ewals: Prentjes met een gebed voor de Nederlandse krijgsgevangenen.

A. van Heijst: Historische sensaties in het archief van het RK Huisvestingscomité
[gesticht in 1914, één der voorlopers van Cordaid; offerte fa. H. Eras & Zonen,
Tilburgse dekenfabrikant, met stalen van wollen dekens; Schoolschriftje met oorlogsherinneringen,
die George Levy als veertienjarige noteerde in 1945, hij kwam in 1939 met zijn zusje
Ursula naar Nederland, sinds 1948 wonend omg. Chicago].

G. Smeets: Een pastoor aan het hof [uit het dagboek van pastoor Rademaker,
1837-1872, Soesterberg, collectie KDC 15821].

Aanwinsten archief [o.a. archieven van Ruud Bunnik (overl. 2013), Mgr. P.J.
Boymans (1914-1984) en Prof. Dr. E.J. Ariëns (1918-2002)].

Impressie, Nr. 15 (2014).

B. Bakker: Openbaar Kunstbezit voor roomse ogen [radiocursus startte in 1957; plan
afkomstig van beeldhouwer Johan Wertheim].

P. van Langen: Muziek en religie. Katholieke musici en de confessionalisering van het
Nederlandse muziekleven, 1850-1948 [onderwerp van haar proefschrift].

L. Ewals: Albert Termote in het KDC [geb. Lichtervelde (B) 1887, overl. Voorburg
1978, beeldhouwer].

Aanwinsten archief [o.a. de collecties van: J.B. Bomans (1916-1929 kamerlid; vader van
Godfried), J.D.M. Cornelissen (1930-1947, historicus, hoogleraar algemene en vaderlandse
geschiedenis der nieuwere tijden te Nijmegen), A.H. Gielen (vanaf 1967 missionaris in
Indonesië, ald. Overl. 2014), Architectenbureaus en familie Margry (sinds 1861),
Richard Schoonhoven (1962-1992 o.a. hoofdredacteur Brandpunt)].

In Memoriam Paul Bluyssen [overl. begin 2014 (87), vrijwilliger bij het KDC 1977-2006].

In Brabant, jg. 5, nr. 2, juni 2014.

(Brabants Heem en Erfgoed;
inbrabant@erfgoedbrabant.nl)

Thema: Eerste Wereldoorlog. Hierin o.a.:

‘George van Raemdonck’ in het A.M. de Jongmuseum [in Nieuw Vossemeer;
tentoonstelling; vluchtte in 1914 uit België naar Nederland, tekenaar, overl. Boechout 1966].

E. Thorissen / J. Pigmans: De Eerste Wereldoorlog. Beelden van een vreemde strijd [briefkaarten].

A. de Beer: Publieke vrouwen op de vlucht [tijdens WO-I; werden gezonden naar
Vluchtoord Nunspeet, waar ongewenste vluchtelingen werden ondergebracht].

H. Janssen / J. van Tilburg: Het militair zendstation (MN7) in Baarle-Hertog [het Duitse
leger kon niet in de Belgische enclaves komen; clandestiene bouw].

M. Goverde: Belgische vluchtelingen [tekeningen van Jan Sluijters (1881-1957)].

Kerspel – Stokkies, nr. 33, sept. 2014.

(Historische Vereniging 't Fledder Kerspel; secr.: wierplas 11, 8381 CD Vledder;
www.fledderkerspel.nl)

T. Stuiver: Van een herberg naar een hotel [gerenoveerd Hotel Frederiksoord;
jhr. François van Westerbeeck (commandeur vesting Steenwijk) sloot in 1614 met
de Vledder markegenoten een overeenkomst om gebied, dat hij in eigendom kreeg, te ontsluiten
(vervenen, graven van vaarwater, turfhandel; Bezittingen rond 1720 verkocht aan
Steven van Royen, zijdehandelaar te Amsterdam (geb. Steenwijk 1685, overl. 1760);
nieuwe eigenaar Nicolaas van Heloma (overl. 1803) uit Heereveen, liet tussen 1766-1774
Huize Westerbeek bouwen; De herberg werd gebouwd tussen 1766-1768/69; tappers o.a.
Voskuil, Elzinga (1811), Van der Veen (1814), Manden (1817)].

Een uitje van de Zondagsschool naar Giethoorn in 1947 [foto met namen; o.a. Ekkels,
Trompetter, Speelman, Posthumus].

T. Stuiver: Het geheugen: Jan Speelman [geb. Piershil 1940, zoon van de dominee
die in 1947 verhuisde naar Vledder].

Letterhoeke (Tresoar), jg. 10 (2014), nr. 1.

B. Looper: De populariteit van Fries design [jaren 1945-1975; Fristho, opgericht in Huizum
1921; directeur Arnould Jean Baptist Merckx].

T. Oppewal: Dam Jaarsma, samler foar it neiteam [geb. 1914].

M. Stoter: Fries zilver in de archieven.

Tsjits Peanstra 1924-2014 [in memoriam].

Undersiker oan it wurd: Alpita de Jong [schrijft biografie over Joast Halbertsma
(1789-1869)].

Nieuwe aanwinsten: J. van Sluis: Album Amicorum Petri Brouwer [Petrus Brouwer
Pzn (1749-1830), gereformeerd predikant te Blija en Hogebeintum 1772-1828].

De Maasgouw, jg. 132 (2013) -4.

(LGOG, Postbus 83, 6200 AB Maastricht)

J. Poeters / G. Halmans: Vrede van Utrecht1713-2013 [symposium in
kasteel Well met als thema: 1713-2013. De Vrede van Utrecht en het noordelijke gebied
tussen Maas en Rijn; teksten van voordrachten].

I. Hantsche: Das Oberquartier Geldern in den Jahren 1543-1713 [met veel kaartmateriaal;
opdelingen].

A.M.J.A. Berkvens: Pruisische Opper-Gelre, 1713-1798. Een inleiding [beknopt ‘… het
ontstaan van Pruisische Gelre en enkele hoofdlijnen van het Pruisisch bestuur in dit territorium …’].

Th. Huijs: De betekenis en gevolgen van de Vrede van Utrecht voor de plaatselijke regeerders
in de Pruisische partage van het Overkwartier in de periode 1713-1740.

V. Veltzke: Geldern und Wesel unter dem Preußen-adler: Zu ihren politisch-militärischen
Beziehungen im 18. Jahrhundert [Wesel was deel van het hertogdom Kleef tot de laatste hertog in
1609 stierf; kwam in 1614 aan Brandenburg; garnizoensstad].

G. van Gemert: Publizistik zum Utrechter Frieden. Niederländische und deutsche
Flugschriften aus der Zeit um 1713.

In Memoriam Stefan Frankewitz, 1952-2013.

Meer Historie, 42e jg., nr. 3, sept. 2014.

Vrijwilligers in beeld. Klasina Sluijter [secretariële ondersteuning].

H. van de Hoef: Hotel ‘De Landbouw’ in Hoofddorp [gebouwd in 1905 door
aannemer De Heij i.o.v. Johannes Aart Labrijn; in 1917 gekocht door Barend
Asjes (tr. Reinaartje van Tuin, overl. 1924), eigenaar in 1924 Johannes van
Woerkom
; in 1968 verkocht door W. Kistemaker aan de Raifeisenbank].

L. de Jong-Bronkhorst: Van Elderen in Haarlemmermeer [interview in 1997 met Hendrik
(Hein) van Elderen (1904-1998), tr. Willemina Treur; kleinzoon van Reinier van
Elderen (kwam in 1873 uit Mijnsheerenland naar de Haarlemmermeer) en Barbara Quartel; familiegeschiedenis].

B. Klaassen: Henk Persoon [geb. Hoofddorp 1933, werkte bij de fa. Spaans].

J. Breure: Dr. D.W. Zuijdam, dierenarts in Haarlemmermeer (1914-1954).

Boerderijen in de Haarlemmermeer verdwijnen in rap tempo [foto's met toelichting].

B. Klaassen / T. Zekveld: Marius Kroon: gesneuveld voor het vaderland op 7 oktober 1944
[geb. Abbenes 1918, emigreerde in 1937 naar Argentinië, nam dienst bij de Prinses Irene
Brigade na een oproep uit Londen 1941].

In Stelling Gebracht: de twee forten bij de Ringvaart en de batterijen.

H. Stroet / A. Griekspoor: Gebroeders Griekspoor in Nieuw-Vennep [familie stamt
af van Antonio Greco (geb. Bivona / Sicilië ca. 1545), tr. 1570 Maeyke van
Viery
; beknopte familiegeschiedenis].

Herinneringen aan Rijk (V). Henk van Pelt [geb. Rijk 1943 (exm. Van der Steeg uit
Apeldoorn), tr. 1970 Rietje Floor].

P. Offerman: Douglas en KLM: een relatie van tachtig jaar komt tot een eind (1).

De Nederlandsche Leeuw, jg. CXXX, Nr. 4, Dec. 2013.

(www.knggw.nl)

E. de Jonge: Het geslacht Van Apeldoorn [met korte geschiedkundige inleiding over
de Veluwe en het hertogdom Gelre 14e-16e eeuw; Ridderschap en
ambtsjonkerscolleges; niet dezelfde familie als Van Apeltern; de oudste generaties Van
Apeldoorn woonden in Deventer, begin 15e eeuw werd Twello op de Veluwe plaats van
vestiging; de genealogie begint met Hermannus de Apeldoren, geb. ca. 1225, overl. na 1291;
stamreeks t/m gen. VII, waarna enkele takken ontstonden].

J. en J.P. Verhave: Konststuckjes van snyden [papierknipkunst; in de
nalatenschap van Anna Maria van Schurman (1607-1678), bewaard in Museum
Martena te Franeker, bevindt zich een snijwerkje met vier familiewapens; vraag is ‘door en
voor wie gemaakt’; afgebeeld zijn de vier kwartierwapens van Johan Abraham van
Schurman (1655-1731; exm. Van der Haar); knipwerkjes uit Zeeland, Den Haag en Delft].

H. Verdonk (†), bezorgd door B. Aarts: Godfried ‘van Henegouwen’
(circa 960), geen hertog, wel graaf? [veel bronnen werden vergeleken om te kunnen concluderen
of Godfried (vader van de broers Godfried en Arnulf ‘van Florennes’ uit
Henegouwen) identiek is – of niet – met Godfried, de eerste ‘hertog’
in Neder-Lotharingen (955-964); Conclusie: moet een ander geweest zijn; …‘
Graafschappen in de tiende eeuw waren nog geen afgeronde, territoriale eenheden’…;
Lijstje van grafelijke gezagsdragers 954-ca. 1000; Schema overzicht betrokken hoofdpersonen].

J. Seekles: Wilhelm Moritz von Schmidt (1765-1846) [zijn persoonlijk archief bevond
zich in het in 2008 aan het HC Overijssel overgedragen familiearchief Wicherlink;
familie Schmid(t) afk. uit Hessen (Krautenhausen, Barchfeld, Winterbüren); militaire
loopbaan, veldtochten in Europa 1804-1811; Fragmentgenealogie (Von) Schmid(t), 18e-19e eeuw].

P.M. Kernkamp: Nieuwe Bronnen: Digitale Kranten: project van de Koninklijke
Bibliotheek ook voor genealogen interessant
[www.kranten.kb.nl;
voorbeelden Broese van Groenou, Teunis Bouman (ged. Gouda 1773) en drie
huwelijken van ds. Berend Jan Broese (Zwolle 1780 Van Loo, Groningen 1787
Sibinga, Garnwerd 1799 Cleveringa)].

Ons Voorgeslacht, nr. 670, jg. 69, okt. 2014.

(www.hogenda.nl;
www.onsvoorgeslacht.nl)

K.J. Slijkerman: De oudste naamdragers Ronaer van het eiland IJsselmonde
[Adriaen Dircxz Roennaer (of: den Roonaert), boer in Pendrecht, had twee
dochters – Neeltje en Aechtgen – wier nageslacht de naam Ronaer gebruikte; een
vermoedelijk derde dochter, Marichgen tr. Pleun Dircksz Verschoor; Neeltje Ariensdr tr.
Jacob Bartholomeeusz (hij hertrouwde Zwijndrecht 1607); Aechtgen Adriaensdr tr. Hendrick
Huijgensz, overl. 1561-1564; vier generaties uitgewerkt; 16e-17e eeuw].

Ons Voorgeslacht, nr. 671, jg. 69, nov. 2014.

J. van den Heuvel / H.M. Kuypers: Van den Heuvel / Verheuvel (Langerak /
Bergambacht) [de vondst van een akte in de civiele rol van Nieuwpoort 1659, betekende een
doorbraak in het onderzoek naar de voorouders van Arien en Jan Woutersz Verheuvel;
fragmentgenealogie met negen generaties; 16e-begin 19e eeuw].

In Memoriam Pieter de Ridders (Rotterdam 1923 – Tilburg 2014).

B. de Keijzer: De datering van het ‘oude register van graaf Florens’, II
[over vier leenmannen was voldoende bekend om tot een nadere datering te komen: Dirk
van Sassenheim
, Dirk heer Simonsz van Teylingen, Willem van Foreest en
Dirk heer van Wassenaar; najaar 1282].

P. van der Hoeven: Delftenaren, gesneuveld voor Haarlem (8-9 juli 1573) [naamlijst].

A.C. Zeven: Het wapen van de Amsterdamse rariteitenverzamelaar Simon Schijnvoet (1652-1727).

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek, jg. 31, nr. 4, 4e kw. 2014.

(www.otgb.nl)

I. Brethouwer: Boerderij Het Paske aan de Romienendiek in de buurtschap Dale, Aalten
1618-1976 [in de inleiding een globaal bewoningsoverzicht; drie generaties pachter / bewoners
met hun gezinnen: Hendrik Jan te Paske (ged. Aalten 1786), tr. (3) ald. 1826 Catharina
Wilhelmina Lievers; hun dochter Harmina Christina (geb. Aalten 1831) tr. (1) ald. 1852
Harmen Jan Papiermole, tr. (2) ald. 1870 Gerrit Jan Wentink; hun zoon Gerrit Jan
Wentink (geb. Aalten 1871) tr. 2x Assink].

J.A. Bakker-ten Have: Kwartierstaat van Reind Abbink [1774 Hengelo 1832;
tr. ald. 1802 Berentjen Guliker; t/m kw. 63: Abbink (eerder: Klein Antinck Koekamp
en Klein Hijkinck Koekamp), Klein Weijenbergh (eerder: Kraassenborgh),
op den Dunsborg (eerder: ten Busch), Bannink (eerder: Antinck)].

B. Lenselink: Terugblik op 30 jaar OTGB.

G. Stokreef-Braakman: Bewoners op Klein Ovink (Sekmaatsteeg 6) [parenteel van Court
Kleijn Oevinck (alleen bekend uit de patroniemen van kinderen, die woonden te Oolde en
huwden 2e helft 17e eeuw te Laren, Lochem en Gorssel): Klein
Oevinck
/ Ovink; Parenteel van Harmen Botterman (ged. Almen 1729), tr. (1)
ald. 1760 Kunneken Gerritsen Goosens, tr. (2) ald. 1763 Geertruij Slagman en hun kinderen].

G.H. Luiting: Een zorgzame samenleving in de 16de eeuw [kwestie uit het
Judicieel protocol van het ambt Bredevoort, 1559; Tobe to Kortbecke, die zijn moeder
Alit verzorgde en zijn drie broers Essell, Bernt en Gert].

G. Woertman: Genealogie en DNA – deel 1.

A. Garritsen: Twee voorvaders met een ‘different’ [meningsverschil tussen
Esken Huetink en Henricus Eggink in café De Zwaan te Steenderen].

Aanvulling Bewoners op Klein Bielder [Groot Dengerink, Pakkert].

Antwoord Doop Berend Roordink [Roerdink, Schuler; te Baak,
18e eeuw].

T. Nieuwenhuis: Parenteel van Joannes (Jan) Nienhuijs (7 generaties) (vervolg en
slot) [Nieuwenhuis; geknot parenteel].

Oud Leiden Nieuws, jg. 2, nr. 3, aug. 2014.

(www.oudleiden.nl)

Zeldzaam zelfportret Jan van Mieris (1660-1690) aangekocht door museum De Lakenhal.

Nieuwe website en historische atlas Erfgoed Leiden.

Oud Leiden Nieuws, jg. 2, nr. 4, okt. 2014.

P. Birker: Een gesprek met Hans Blom en Rens Heruer [(oud) voorzitters
van de Vereniging Oud Leiden].

Werkgroep Geveltekens: Arent Hogenacker en zijn bedrijf aan de Haarlemmerstraat
[overl. 1676, boekverkoper, lettergieter, drukker; 1630].

Oud Nuus, nr. 175, jg. 45, juni 2014.

(info@stichtingoudaalsmeer.nl)

J.W. de Wijn: Aalsmeers wapen deugt al eeuwen niet [kleur op kleur; klimmende
leeuw op oudste afbeelding met de staart tussen de poten (zgn. lafhartige leeuw) met kronkelende
paling tussen de klauwen; verdere afbeeldingen].

K. Maarse Kzn: De Eilanders, een (bijna) vergeten West-friese familie in de Haarlemmermeer
en Aalsmeer [Klaas Eilander (1877-1937) begon in 1913 een koffiehuis; kleinzoon Klaas
Maarse zocht de familiegeschiedenis uit; oudst bekende: Klaas Remmertsz Eijlander,
overl. Wijdenes 1784].

Verhalen van Maarten Noordam (1) [1925-2004, tr. Jansje Maaskant].

J.W. de Wijn: De beginjaren van Kalslagen [ook genoemd: Burggravenambacht; ontginning
12e eeuw; ambachtsheren: Van Leijden, Van Swieten, Copier,
Van Cuijk van Mierop, Van Schuijlenburg; 1701 verkocht aan de stad Haarlem].

De otterklem van Leen Been [bijnaam ‘Leen Voet’, 1893-1970, tr.
Jacoba Jongkind, 1892-1971].

Oud-Scherpenzeel, 25e jg., nr. 1, maart 2013.

(www.oudscherpenzeel.nl)

In memoriam drs. Ing. Jacob Smit.

P. Valkenburg: 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden.

Vervolg: Jachtopziener Dirk Arpink (deel 2). Werkzaam in Scherpenzeel.

Oorlogsherinneringen van Dave Bakker [geb. 1929; emigreerde in 1948 naar Canada].

Oud-Scherpenzeel, 25e jg., nr. 2, juni 2013.

H. van Woudenberg / W. van den Berg: Scherpenzeelse boerderijen en hun bewoners (3).
Boerderij Klein Orel [vermeld in 1416 in een lijst van erven, die tiend betalen aan de St. Paulusabdij
te Utrecht; in 1544 gesplitst in Groot en Klein; eigenaren: Henrick van Wolfswinckel (1544),
Willem van Scherpenzeel (1554), diens zoon Johan (1570); kleindochter Anna Margareta tr.
Arent van Wassenaer van Duvenvoirde verkocht in 1645 aan Hendrik van
Westerholt
; Bewoners / pachters: Peter Elbertsz (1566), Goert Gerritsen (1645), de weduwe
van zijn zoon Gerrit hertr. 1663 Jan Petersz Buijs; zoon Willem Gerritsz (overl. 1682, tr. 1668
Marritien Maes) werd pachter in 1671 en zoon Jan Gerritsz, molenaar, werd burger van Amersfoort,
tr. 1674 en werd stamvader van de familie Bloemendal; Nieuwe pachter in 1690: Peter
Petersen tr. Hendrickje Cornelissen; zij hadden zes kinderen w.o. Cornelis( zijn nageslacht noemde
zich Steenbeek) en Helmert Petersen (overl. 1748) die huwde 1728 Aaltje Teunissen
van Soest
; Voorts Van Huigenbosch (1749), Wolfswinkel (rond 1855), Van
Ginkel
(tr. De Kruijf) (1905), Van de Pol (1934)].

Fragment (Steenbeek)
I. Peter Petersen, tr. (1) Scherpenzeel 31-3-1680 Hendrikje Willems; tr. (2) Scherpenzeel 27-3-1681 Hendrikje Cornelisse, j.d. van de Leeuwerikken Poll.

II. Helmert Petersen, ged. Scherpenzeel 30-3-1689 (als Herbert ingeschreven), tr. Scherpenzeel 7-11-1728 Aaltje Teunissen (Aaltje van Soest),
j.d. van Meerbargen onder Leusden, dochter van Teunis Harmsen van Meerbargen.

III. Aaltje Steenbeek (Aletta van Steenbeek, Aaltje van Steenwijk), ged. Scherpenzeel 8-6-1738, otr. Amsterdam 19-7-1765 Goosen Hoedeman, 1740-1812, metselaar;
nageslacht tot op heden.


Vervolg: Jachtopziener Dirk Arpink (deel 3). Emigratie naar Canada.

‘Uit grootvaders tijd’. Berend van de Wetering vertelt over zijn opa
[Matthijs van de Wetering, Woudenberg 1867-1970, tr. Johanna Cornelia Hardeveld-
Kleuver (Utrecht 1875-1946)].

Over Oegstgeest, 25e jg., nr.1, mei 2013.

(www.oudoegstgeest.nl)

F. Lugt: Oud-Poelgeest in de Middeleeuwen [opgetekend op kaarten uit 1545 (door Jacob
van Deventer), uit 1550 (door Jacob Coensz) en 1570 (door Joost Jansz Bilhamer
alias Beeldsnijder)].

Mr. Sjoerd H. Scheenstra. Burgemeester en hoofd van de Vrijwillige Brandweer Oegstgeest
van Oegstgeest van 1979-1998 [zijn herinneringen als korpschef].

J. Nieuwenhuis / W. Tordoir: Tegel- en Faiencefabriek Amphora [1908-1933; oprichting was
een initiatief van Cornelis Martinus van Sillevoldt (1878-1967) en August Perelaer
(1879-1921), die elkaar in Indië hadden leren kennen].

In Memoriam Hilbert Kamphuisen [81 jaar].

Paktijd, nr. 65, 17e jg., juni 2013.

(Historische Vereniging Boskoop; www.hvboskoop.nl)

E. van Voskuilen: Onder het mes van de chirurgijn. Gezondheidszorg in Boskoop door de
eeuwen heen [met overzicht geneeskundigen 1623-1812; Grims, Eijkepas, Van
Stavel
, Van Epen, Soumain, Kooij, Kurvers; de reizen van Jan van Stavel].

De Proosdijkoerier, jg. 29, nr. 3, sept. 2013.

J. Frankenhuizen: Op zoek naar Mijdrechts enig echte rechthuis [aanwijzingen in
vergaderverslagen; kastelein Klaas Jansen (overl. 1839; 83 jaar), zoon Abraham was
logementhouder (overl. 1860), kleinzoon Klaas (overl. 1877)].

F. de Wit: Nederland 200 jaar geleden bevrijd van de Fransen [secretaris Hermanus
Hensuma en bode Willem van der Ham behielden hun baan; Henricus Abraham
van Doorn schout vanaf 1795].

F. Compier: ‘Russische boerderijen en Vrouwenakker’, een nawoord.

K. Pothuizen: Doodslag op de Vinkeveense dijk! Een rechtszaak uit 1560 [Jan Gerrits op Dirk Claasz].

A. Kok: De Schuytenmaeckers van het geslacht de Cock sedert 1754 te
Vinkeveen [18e-19e eeuw].

F. Compier: De Nessersluis, een ‘klinkend’ resultaat.

De Proosdijkoerier, jg. 30, nr. 2, juni 2014.

(secr.: Raadhuisplein 22, 3641 EE Mijdrecht;
www.proosdijlanden.nl)

J. Frankenhuizen: Negentig jaar Kunst en Arbeid. Deel 1: de crisisjaren [de oprichting van
het christelijk gemengd zangkoor in 1924; voorzitter Hoogendoorn, bestuursleden
Broekhuijsen, Rijkenberg en Van de Lagemaat].

S. Veerhuis: Wilnis, een eeuw geleden.

F. de Wit: Wilnisse burgemeester veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf [Albert Jan
Klaus, geb. Amsterdam 1771, schout van Sloten (1795-96) en Sloterdijk, Osdorp en de
Vrije Geer, burgemeester van Oudhuizen (1805) en Wilnis (1812), ontvanger directe belastingen
(1821), tr. Rotterdam 1809 Maria van Dijk; boedelbeschrijving familie Klaus].

Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. 600 jaar erfgoed
Schepersweg 6, Breukelen; open di-do 9-16 uur; 0346-259.425;
www.rhcvechtenvenen.nl.

F. Compier: De Nessersluis, een ‘klinkend’ resultaat (4).

In gesprek met Jan Berkelaar [geb. Vinkeveen 1949].

't Seghen Waert, jg. 33, afl. 1, febr. 2014.

(www.oudsoetermeer.nl)

P. Drapers: Vijfenzestig jaar geleden in Zoetermeer [oprichting Historisch Genootschap Oud Soetermeer].

R. Vugs: Moord in de Meerpolder [op Cornelia Louisa Hoogduin in 1919, dienstmeid
op de boerderij van Cornelis van Haastert].

't Seghen Waert, jg. 33, afl. 2, mei 2014.

C. Klein: Wat is genealogie en hoe begin je er mee?

Sprekend verleden: In gesprek met drie leden van de GWZ [leden van het eerste uur van de
Genealogische Werkgroep: Henk M.J. Windmeijer (geb. Leiden 1955), Triest de
Jonge
(geb. Kerkwerve / Schouwen Duiveland 1926), Marjoleine Vijverberg (geb. Amsterdam 1949)].

C. Doedijns: Zoetermeerders voor de Goudse rechtbank tussen 1619-1796 [Jacob Jorisz
(1619-1621), Johan Simonse (1658; 17 jaar), Pieter Dirkse van der Klerk (geb. Noordwijk,
in 1784 12 jaar; 1796].

R. Grootveld: Trouwgedrag in ZoetermeerZegwaard in de 19e en vroege 20e eeuw.

E. van der Heijden-Smits: Toon Smits wilde niet in dienst: de militieregisters als bron
voor genealogie [de broers Teunis en Toon (Antonij) Smits, zoons van Jan Smits en Gijsbertje
Boersen te Barneveld; Teunis werd geboren/gedoopt Scherpenzeel / Renswoude (RK) 1794;
volgende generaties Smits in Zegwaard].

H. Windmeijer: Lang gezocht en toch gevonden [de geboorteplaats van Jan Hendrik
Henneken (1756-1830; uit ‘Aamlonkens’ in Hannover), tr. Zegwaard 1790
Anna Maria Sned / de Snet (1761-1808) uit Recke (D); familie gevonden in
Amelunxen / Westfalen].

't Seghen Waert, jg. 33, afl. 3, sept. 2014.

R. Grootveld: Herberg De Rode Leeuw in het begin van de 18e eeuw
[in de Dorpsstraat, verbindingsstraat tussen Den Haag en Gouda; in 1635 kocht Claes Claesz
Brouckwech het pand van zijn broer; koper in 1862 was Meindert Hermanus Begeer;
eigenaar in 1908 Hendrikus Johannes de Mol; in 1924 familie Van Well; gesloopt
in 2014; Jacob Meesz Valkenburg eigenaar in 1704 (overl. 1709; boedelbeschrijving); 1709 Adriaan Hensbroek].

E.W. van den Burg: In gesprek met Henk Sebel [88 jaar; Indiëveteraan].

P. van der Ham: Pleuntje Buitendijk: de eerste BOM-moeder van Zoetermeer?
[geb. Zegwaard 1785 (exm. Van 't Hart), tr. 1810 Arie van den Berg uit
Stompwijk (exm. Van der Hoeven) bij wie drie kinderen, remplaçant voor Leendert
Droog, overlijden nooit officieel vastgesteld; zeven buitenechtelijke kinderen geboren
1814-1829 bij Cornelis van Nierop].

De Silehammer, 22e jg., nr. 2, juni 2014.

(www.historischeverenigingijsselham.nl)

J. Bakker: Centsprenten in Historisch Centrum IJsselham.

K. Hoen-Groenewoud: Calicotstraat in Oldemarkt [snelweverij van katoen bestond kort
1838/1839 op bedrijventerrein ‘Boterberg’; werkverschaffing ter
armoedebestrijding; lijstje van ambachten en nijverheid in Oldemarkt 19e
eeuw met namen van ondernemers].

J. Bakker: Groninger ziekte? Dan naar het ziekenhuis in Blokzijl! [1826; o.a.
Hensema x Spekman].

De Silehammer, 22e jg., nr. 3, sept. 2014.

J. Steenstra: Oude en nieuwe klok van Waag / Gemeentehuis Kuinre [klok in 1683
gegoten door Claude Fremy uit Amsterdam (zoon van Mamertus Fremy uit
Lotharingen, wonende Winterwijk)].

Red.: Oproep: officieuze straatnamen [Wieger Bos tr. 1954 Janke Ketellapper;
Willem Alberts Strampel (Oosterzee 1871 – Joure 1917); Jentsje Raggers
(1899-1974); Geert Bosma (1877-1964); Klaas Hoefman (1877-1949, tr.
Hendrikje Mintjes, 1881-1963)].

J. Bakker: De naam Armvoogdij is soms verwarrend [Armvoogdij van Scheerwolde].

J. Steenstra: De torenklok van Blankenham [in 1597 gemaakt door Cornelis Ammeroy
(van Ammelrooy) uit Utrecht, begr. Amsterdam 1606; zijn dochter Cornelia tr.
klokkengieter Eppe van der Arck].

De Sneuper, nr. 113, jg. 27, nr. 1, maart 2014.

(Historische Vereniging Noordoost-Friesland; Postbus 369, 9100 AJ Dokkum;
www.hvnf.nl)

S. Koorn: Wevers van Ohne in Noordoost-Friesland [stukje geschiedenis; situatie in het dorp
Ohne, Hollandgänger; Genealogische fragmenten van wevers uit Ohne, vermeldingen
in gemeenten in NO Friesland (o.a. Beekmans te Holwerd, Gulmans].

B. Beimers: Wierumer vissersgenealogieën [120 jaar geleden vond de ramp met
vissers uit Wierum plaats (1 dec. 1893); van de betrokken vissers werd uitgezocht op welk schip
ze voeren en werden genealogieën samengesteld, zie
www.hvnf.nl;
het betreft de families Van der Bos, Bosgra, Dijkstra, Gosman,
Hiemstra, Jongeling, Kamma, Logterman, Prins,
Sikkema, Smit, Vaderloos, Visser, Vonk,
De Vries, Van der Zee].

J.C. Gaasterland: Familie Gaasterland: beter gelopen dan gestropen [twee
stammen Gaasterland blijken twee takken van één stamboom; nazaten van Sytse
Kornelis en zijn zuster Wietske Kornelis (tr. Durk Geerts), ged. Oudkerk 1752 resp. 1740,
kinderen van Kornelis Klazes en Gertje Tjebbes].

P. de Haan: Diaconierekeningen: gezin fan Abbe & Ytje 'ut Holwert
[Abbe Berents tr. Holwerd 1697 Ytje Scheltes; zij en hun nageslacht kwamen veelvuldig voor
in de rekeningen; De Vries, Holwerda].

H. Bouta: De goede gaven van tante Mathilda [Bouta, Nes 1876 Kopenhagen 1945,
tr. Ludwig Bach, woonden in Argentinië en reisden de wereld rond; zij liet een
koffer met herinneringen aan haar leven na; zij stuurde Argentijnse bankbiljetten aan haar familie,
die niet wist wat daarmee te doen].

R.J. Broersma: De dorpswapens van Ee & Engwierum.

K. Bangma: Pater Mets: een vluchteling wordt herder van vluchtelingen
[Franciscus Mets (kloosternaam Bernardinus), Dokkum 1864 – Huissen 1915 (exm.
Alves); levensverhaal].

E. Prins: Slim ûngelok yn de Paezemerlannen [torpedomakers van de Marine zouden een
mijn opruimen, die echter explodeerde; 1945; behalve vijf marinemannen kwamen drie burgers
om: Sjoerd en Anne Steegstra en Douwe Oosterling].

P. Hartmans: De strenge winter van 1929.

Stad & Lande, jg. 22, nr. 1, 1e kw. 2013.

(www.stad-lande.nl)

Voor Groningen verworven in 2012 [enkele aanwinsten Groninger Museum, o.a. een zilveren
strooibus, gemaakt door Bernardus Blencke in 1719-30].

F. Westra: Een Griffe voor Groningen [na het beleg van Groningen in 1672 door Bommen
Berend, moest de strategisch gevaarlijke ‘hoogte’ worden afgegraven; planning en uitvoering;
Johan Tideman, landmeter, ingenieur, kartograaf; wijnroeier, schrijfmeester en wiskundeleraar].

Interview met Hein Bekenkamp.

P. Elema: De letterlap van Martje van Ham (1892-1983) [Winsum 1903; geb.
Obergum, overl. Sneek, dochter van Enne van Ham en Antje Frieling].

J. Bottema: ‘Een gevoelige zondaar’? [Wilhelmus Cup, geb.
Franeker 1674, tweede predikant van Loppersum (1703), tr. (1) Judith Gratama, tr. (2)
1703 Anna Maria ten Oever].

W. Doornbos: Benjamin Jacobs en de prentbriefkaartenrage [het topografische
fotoarchief van deze Groninger uitgever deels teruggevonden].

De Stelling, nr. 129, jg. 33, juni 2014.

(www.historieweststellingwerf.nl)

G. Lantinga: Weststellingwerf monumentaal (38). Een Rijksschool in Steggerda.

J. Roorda: De geschiedenis van de Hoeveweg.

E. Lantinga: De Nedergerechten vertellen hun verhaal (3). De 17de eeuwse
voorouders van de katholieke familie Ten Berge (I).

D. Paetzel-Veenstra: Sjoerdtje, ‘het boerinnetje van Blesdijke’ [Sjoerdje
Aukes Veenstra (1822-1899; exm. Matstra), tr. Tietjerksteradeel 1841 Marten
Geeles van der Veen (overl. 1880); wonddokteres; met hun acht kinderen].

H. Deems: De Boijlinger Meente – de Riesemerkamper Miente [scheiding en deling
1880 tussen deelgenoten: Van Riezen, Van Zanden, Oosterhof (2x),
Akkerman, Jager, Veurman, Mulder, Tiesinga; toewijzing van de percelen].

De Stelling, nr. 130, jg. 33, sept. 2014.

De geschiedenis van de Hoeveweg (slot) [boerderijbewoners; de families Haveman,
Menger, Scheer, Landman, Pen, Stuurman, Van
Dalen
, Delfsma, Bosma].

E. Lantinga: De Nedergerechten vertellen hun verhaal (4). Een zoektocht in Weststellingwerf
naar de ouders van de vrouw van een 17de eeuwse meestersmid uit Oldeberkoop
[Steven Jans Smit te Oldeberkoop, geb. ca. 1650, tr. Reinske Wybes; zijn broer was Roelof
Jans Nijenhuis te Nijeholtpade, tr. Frouckjen Lyckles].

Dorpsarchief Idzawolde [archief@ter-idzard.nl ].

B. Speerstra: Biografie van de klipper ‘Broedertrouw’ en zijn schippers /
eigenaren [Rense Bloemhof vertelt … zijn schoonvader Eeuwe van der Zande
(overl. 1966, zoon van Hendrik) was schipper op de klipper (gebouwd in Zwartsluis 1913), vervoerde
veevoeder naar de fabriek in Wolvega; verkocht in 1973 aan René Atsma en in 1979 aan Henk Karelse].

Suetan, 171e afl., maart 2014.

(www.oudzoeterwoude.nl)

Th. Onderwater: ‘Alwaar’ den Weipoortsche Vliet in den Rhijn stroomt
[eigenaren van grond in de Kruisbuurt: Job Jansz Buijtenwegh, tr. (2) Aaltje Caspers
Nierman; zoon Jan kocht in 1725 huis en erf van zijn moeder en in 1741 meer land;
in 1771 verkoop aan zoon Casper, die op zijn beurt in 1805 huizen en erven verkocht aan zijn
zoon Jan Buijteweg, bleef in de familie tot 1825 verkoop aan Clara Le Poole (1765-
1829); Felix (1830), Boelaart (1834), Van Hulst (1840), Cheriex (1841); Van Beveren (1908)].

Suetan, 172e afl., juni 2014.

F. Versteegen: De familie de Groot [Wilhelmus Cornelis de Groot (1862-1933),
tr. Cornelia M. Dolle (1863-1938) kwamen uit Zevenhuizen wonen op boerderij De Uithof;
familieherinneringen van Willem en Gijs de Groot].

J. van Gent: De Graal [wat is de Graalbeweging?; in Zoeterwoude].

H. van der Does: Gelderswoude [probleem rond polderbemaling].

E. Olijerhoek: Welke familie woont het langst in de Weipoort? [kanshebbers: Van der
Krogt
, Van der Poel, Bell, Oostdam, Van Leeuwen,
Versteegen, Zalms].

J. van Gent: Dirck van der Poel 1693 [tekst op gebrandschilderd glas].

Suetan, 173e afl., sept. 2014.

In memoriam Piet Paardekooper [88 jaar].

F. Versteegen: De restauratie van de Meerburgkerk [architect in 1895-96 Jos Tonnaer
(Thorn 1852 – Sassenheim 1929].

E. Olijerhoek: Welke familie woont het langst in de Weipoort? [ Pieter van Steijn
en vrouw Aagje kwamen rond 1840 uit Warmond; zoon Willem tr. Marijtje Kokshoorn;
hun zoon (korte) Piet tr. (1) 1905 Helena van der Geest, tr. (2) 1915 Jannetje van der
Vlugt
; familiegeschiedenis].

J. van Gent: Café Pukkelee [Piet Uljee, timmerman, later café-eigenaar, tr.
1922 Geesje van der Woude uit Frederiksoord].

Tijding, jg. 36 (2013), nr. 2.

(Heemkundekring Het Zuidkwartier, Bergen op Zoom e.o.;
www.hkk-zuidkwartier.nl)

J. van den Bussche / J. van Dooren: Een dorp vol cafeetjes (deel 21). De Heide, deel 3.

J. Daalmans: Schansen in onze omgeving.

W. Adriaansen: Een steen in Woensdrecht [Sjef Adriaansen, verzetsstrijder
1940-1945; zijn vriendin Maria van Os, geb. Woensdrecht 1921, overl. Rosmalen 1943].

J. van den Berg-Buijs: De familie PlantinMoretus (1) [in
vogelvlucht 16e-19e eeuw; landgoed in Putte].

Tijding, jg. 36 (2013), nr. 3.

J. van Elzakker: Perikelen rond de gemeenteschool van Woensdrecht, deel 1.
Schoolmeester Jan Dietvors 1772-1846 [met fragment Dietvors(t); geb. Steenbergen
(exm. Van Loock), tr. Anna Isabella Luijckx (1792-1878); kinderen].

Vervolg De familie Plantin – Moretus (2). Moretushof.

Tijding, jg. 37 (2014), nr. 1.

Vervolg Perikelen rond de gemeenteschool van Woensdrecht, deel 2 [een nieuw schoolgebouw,
maar waar?; gevolgen Onderwijswet, onderwijzend personeel].

Bruiloften op de Oosthei [met foto's van echtparen, 60 jaar of langer getrouwd].

In Memoriam Louis van den Bergh [geb. Velsen 1932, overl. Hoogerheide 2014].

Ut de Smidte, 47e/48e jg., 2013-3/2014-1.

(Fryske Akademy)

In memoriam Prof. Dr. René Jorna (1953-2013).

In memoriam Anne van der Burg [74 jaar].

In memoriam Geartsje Veninga [80 jaar].

In memoriam Prof. Dr. Piter Meijes Tiersma [geb. Toppenhuzen 1952].

Veluwse Geslachten, jg. 39, nr. 5-2014.

(www.veluwsegeslachten.nl)

E. Marskamp: De genealogie van de familie Marskamp [oudst bekende: Derk
Berents tr. (1) (Heerde?) 1665 Hendrickien Jansen; eerst zes generaties stamreeks; uitwerking begint
met gen. VII; gen. VI: Garrit Tijmens nam in 1812 de familienaam Marskamp aan; leden van deze
familie woonden voornamelijk te Heerde].

T. Elbertsen-Hoekstra: Emigratie naar Noord Amerika in de negentiende eeuw [als
voorbeelden de gezinnen van Willem van Donkersgoed (tr. 1. Putten 1848 Gerritje
Gielen, tr. 2. Apeldoorn 1858 Berendje van den Brink), van Gerrit van Diest
(tr. Ermelo 1845 Trijntje van Beek) en van Maartje Koster (tr. 1. Putten 1849 Evert
van Malestein, tr. 2. ald. 1855 Gerrit Mulder, tr. 3. ald. 1865 Aart van 't Groenewoud)].

L. van Pijkeren: De genealogie van Piekeren [uitleg over de diverse spellingen van
de naam (i, ij of ie); Genealogie van Jacob Henrics van Pikeren (ged. Oene 1714), tr. ald.
1730 Aertien Gerrits Docter; zoon Hendrick van Piekeren (Oene 1747 – Hattem
1828), tr. (1) Hattem 1768 Willempje de Wolf, tr. (2) ald. 1797 Hendrikje van der
Worp
; nageslacht tot op heden].

G. Klopman: Genealogie Van Ouwendorp [oudst bekende: Gerrit Claassen,
landbouwer in de buurtschap Ouwendorp (onder Garderen), begr. Garderen 1764, tr. ald. 1717
Aeltjen Dirks Noorman; nageslacht o.a. te Apeldoorn; t/m 20e eeuw].

Antw. O.a. Van den Bosch (te Apeldoorn, Epe), De Jong (te Putten).

Virtus. Jaarboek voor Adelsgeschiedenis, jg. 20 (2013) [aug. 2014].

(Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis, p/a Historisch Centrum Overijssel, Eikenstraat 20, 8021 WX Zwolle;
info@adelsgeschiedenis.nl)

H. Denessen: De Gelderse bannerheren in de vijftiende eeuw [‘… edelen
die op het slagveld een zelfstandige troep strijders mochten aanvoeren onder een langwerpige
banier; ter onderscheiding van de driehoekige ridderwimpel …’; overzicht voorkomen,
gebruik en ontwikkeling; Oorsprong Gelderse bannerheren; Een lijst van vijftien bannerheren
daterend van rond 1550, met nadere toelichting].

K. Kuiken: Van Haren's Church (1682-1686). Contested space and other paradigms for
the construction of early modern nobility [Willem van Haren, ca. 1652-1698; kerk gebouwd
te Sint Annaparochie; familiemausoleum; Appendix: some descendants of Willem van
Viersen
and Titia Godefridi, 1564-1772].

J. Geraerts: Dutch test acts. Oaths, office holding and the catholic nobility in the province
of Utrecht, c. 1580-1700.

W. Verstegen: American mimicry? De planteraristocratie en de Amerikaanse burgeroorlog.

E. Locher-Scholten: ‘Gelukkig heb ik ten minste mijn eigen zilver meegebracht’:.
Adellijk zelfbesef bij mr. J.P. graaf Van Limburg Stirum (1873-1948) [(exm. Nobel),
gouverneur generaal van Nederlands-Indië 1916-1921, tr. 1896 Nini van Sminia].

Y. Kuiper / H. Ronnes: Onderweg naar nieuw onderzoek van de buitenplaatscultuur in
Nederland en België. Een inleiding op het recensiedossier kastelen en buitenplaatsen.

Y. Kuiper: Van het ene kasteel naar het andere. Drie bundels nader bekeken.

W. Landewé: Vechtse tuinen, een Utrechts landgoed en historische buitenplaatsen.
Drie recente publicaties.

S. Reinders: Zonder eer geen adel. Het album amicorum van Henrica van Arnhem
[geb. 1584 (exm. Van Stepraedt); 35 inscripties uit 1608, 1611-1614].

K. Kuiken: Bondservants to barons. Some recent (and less recent) research on ministerials.

N. Bijleveld: ‘De adel is mijn stam’. Interview met scheidend hoofdredacteur Ype Kuiper.

De Waag, 16e jg. (2014), nr. 1.

(Vereniging Historisch Sneek e.o., Wijde Noorderhorne 1, Sneek;
www.vhsneek.nl)

H. Schaafsma: De ambulance van de gemeente (politie) Sneek.

Uurwerk- en horlogemakers in Sneek. Een uitstervend beroep? [namen met specialisme 1806-1962;
Ankringa (1806), Bloksma (1854), Van Braam (1871), Napjus
(1880,1897), Nieuwenhuis (1881), De Boer (1882, 1885), Thummler (1886),
Sustring (1894), Repko (1895), Louwmans (1900), Christian (1909),
De Jong (1926), Gorter (1935), Scholte (1962)].

H. Stallmann / W. van Houten: De Bolwerkschool in de tuin van dokter Endtz
[weduwe en erven van dr. S. Endtz verkochten in 1874 huis en tuin aan de gemeente].

Uit de historie van de stad Sneek. Opvoeding en Vorming van Voogdijkinderen in de 30-er jaren.

Kruizebroederstraat 77. Herberg – Logement – Hotel de Gouden Leeuw 125 jaar
[eigenaren: Koppelman (1832), Bloemen (1839), Bakker (1895),
Ozinga, Brouwer (1906), Wiggers (1992)].

De Waag, 16e jg. (2014), nr. 2.

Kinderen uit Amsterdam in 1944 [Vredevoort, ondergebracht bij Poiesz].

J. Kuipers: Sneek perceel sectie C no. 2140 [werf, in 1889 gekocht door Berend
Barkmeyer uit Briltil / Zuidhorn voor zijn jongste zoons Jan en Gerrit; zus Kunje deed de
huishouding; in 1906 verkocht aan Minne Molle van der Werf uit Kootstertille
voor zijn vier zoons].

H.H. Stallmann: Zomerhuizen (theekoepels) en jachthuizen in Sneek.

Café-restaurant ‘Het Park’ [J. Piso, herbergier 1904, 1911].

Waardeel, jg. 34, nr. 3-2014.

(Drentse Historische Vereniging, Brink 4, 9401 HS Assen;
www.drentsehistorischevereniging.nl)

J.K.H. van der Meer: Bericht voor de koning [Sigismund Jacques van Heiden
Reinestein (geb. Den Haag 1771) berichtte over Drenthe in 1801 aan Lodewijk Napoleon;
uit het Frans vertaald en in historische context gezet].

F. Huisman: ‘Hier kom ik weg’. Daniël Lohues' persoonlijke
geschiedenis van (Zuid-Oost) Drenthe [muzikant, organiseert tentoonstelling].

R. Reinders / S. Arnoldussen: Smeltwaterheuvels tussen Ruinen en Pesse. Bijzondere
ondergrond en rijk cultureel erfgoed.

P. Brood: Mr. Sibrand Gratama en de bibliotheek van het Hof van Drenthe [is dit
jaar verhuisd naar de UB in Groningen; beschrijving van de collectie; Gratama (1784-1858),
advocaat, burgemeester, notaris, rechter].

Familieorganisaties:


De Kruijdboom, jg. 30, nr. 1, april 2014.

(www.familieverenigingkruit.mysites.nl)

H. Kruit: Het mysterie van het gevonden Kasboek [van R. Kruit, 1944-1947, gevonden
te Leiden 30-35 jaar geleden; onderzoek leidde naar Roelof Kruit (1904-1986), winkelier in
herenkleding te Deventer, tr. Martje Huizinga].

Timmers Koerier, 24e jg., nr. 2-2014.

(secr./red.: mw. A. van der Donk, Keizershof 12, 6584 CG Molenhoek)

Aanvullingen op het Timmers-boek of de Koerier; betreft o.a. de Boekelse Takken, de Nulandse,
Kralingse, Haarlemse, Udense, Willemstadse takken; in 19e-21e eeuw].

Uit welke beker, nr. 43, 15e jg., dec. 2014.

(www.uitwelkebeker.nl)

R. Vollmar: Jacob Krüsestraat. In memoriam Jacob Krüse [Holysloot
1905 – Sachsenhausen 1944, tr. 1936 Wilhelmina Hendrika Brenning; Kwartierstaat
(4 gen.): Krüse / Kroese, Kok (te Zunderdorp, Landsmeer), Pronk
(te Edam, Ransdorp), Oortwijn (te Buiksloot, Graft)].

G. Kroes: De Kroezenboom van Nederland naar Zuid-Afrika [Jan Kroes (overl. 1935)
tr. 1933 Anna Cornelia ter Horst; zij hertrouwde Kaapstad 1937 Henri D.R. Blok;
wel en wee van zoons Godfried (1934) en Gabriël (1935) Kroes en hun nageslacht in Zuid-Afrika].

Naamsveranderingen [in de Staatscourant 1929, 1931, 1932].

Frans Jan Kroesen [Padang 1870 – Den Haag 1952; uit Wikipedia; beknopt stamreeksje].

Voorouders Willem Titus Kroese, stam Essen [Medan 1907 – Almelo 1979; → Gerrit
Jan Kroese (Spankeren 1803 – Rheden 1868), tr. Rheden 1844 Johanna Schothorst].

Achterop de kaft een foto van een wapenbord in de kerk van Vollenhove [van Florentine
van Buchorst met 16 wapens w.o. Cruse].

De Veerkamp Krant, ed. 77, jg. 20, dec. 2014.

(red.: H.E. Veerkamp, Middelblok 105, 2831 BL Gouderak;
www.familieveerkamp.nl)

Veerkamp in het Militie Register [van een 35-tal Veerkamp-mannen opgave van
geboortedatum en –plaats; ontleend aan
www.militieregisters.nl].

Fotoalbums van Hans Veerkamp. Derde en laatste deel [1947-1950 dienstplichtig in Nederlands-Indië].

Voorts recent familienieuws.


BelgiëArchiefleven. Nieuwsbrief Stadsarchief Brugge, jg. 21, nr. 4, nov. 2014.

(Stadsarchief@brugge.be)

J. D'hondt: Bronnen van het Stadsarchief. De oorlogskrant ‘Stadsbode’
(1917-1919) nu ook op het internet [tot 23 oktober 1918 ‘onder toezicht’ der Duitsche
Overheid; daarna viel de krant nog wel onder wel onder de Belgische censuur;
www.historischebronnenbrugge.be].

N. Geirnaert: Kaart en huis: nieuwe wijn in nieuwe zakken [de opvolger van
www.huizenonderzoekbrugge.be
is nu
www.kaartenhuisbrugge.be;
met historische informatie over huis of buurt, archeologische vondsten, foto's enz.].

J. Anseeuw: Een verrassende schenking: het familiearchief Visart de Bocarmé
[Amedée Visart (1835-1924) was burgemeester van Brugge en nageslacht bekleedde
openbare functies; de oudste stukken dateren uit de 17e eeuw; het archief bevat o.a.
dossiers over Brugge-Zeehaven, bosbouw, foto's, bidprentjes, briefwisselingen en paspoorten].

In Memoriam Paul Coghe [geb. Hooglede 1932; onderwijzer, lokaal historicus].

Brugs Ommeland, jg. 54, nr. 1, jan.-maart 2014.

(Kon. Heemkundige Kring Maurits van Coppenolle; Vestingstraat 71/17,8310 Brugge;
kemel.y@skynet.be)

E. Vandevyvere: De moerbuizen herzien [al voor 1280 had Brugge een waterleidingnetwerk
om water van de stadsrand naar de binnenstad te brengen. Die waterleidingen werden moerbuizen
genoemd. Het water ging naar openbare gemetselde putten met een bovengrondse putrand: ze
werden fonteinen genoemd. De bodem van de put was dieper dan de binnenkomende buis, zodat
er steeds water in was. Voor onderzoek naar de waterleidingen is een belangrijke bron het
Gheluwenbouck, een naslagwerk van de stad waarin teksten werden gekopieerd, die voor de
stad van belang waren; andere onderzoeksbronnen, beschrijving buizenstelsel].

B. Kervyn: Vijftiende-eeuwse grafsteen ‘van Scatille – Bave’ terug in de
kerk van Sint-Andries [Matheus van Scatille (raadslid 1407-08, overl. 1415) en zijn vrouw
Barbara Bave (overl. ca. 1425); hij was zoon van Catherine van der Beurse; zij was
dochter van Catherine Schinkelaer (alias Schinckele); wapenschilden deels
verdwenen; Een tekening in een handschrift in de KB te Brussel toont het grafmonument met het
volledige opschrift].

D. Everaert: Een vrolijk drinkgelag tijdens een scherp examen in 1746? [op de pijnbank
ondervraagd door de scherprechter; het was gebruik om de patiënten tijdens
een Scherpexamen te laten drinken; In verslagen van vier foltersessies in 1746 in een
examinatieboek wordt drankverbruik vermeld, bevestigd door de rekening van de stadhuiscongiërge
Jacques Gadeijne, op bestelling van de griffier crimineel].

Y. Kemel: Het bereiden van en koken met Verjus [smaakmaker op basis van onrijpe druiven
of ander onrijp fruit; verjuus werd bijvoorbeeld vermeld in de boedelbeschrijving van kanunnik
Jacobus Vrombout in 1510 bij de opsomming van voedingswaren].

Het oorlogsdagboek van brouwer Leon De Meulemeester, Deel 5. Het jaar 1917,
april en mei.

Brugs Ommeland, 54e jg., nr. 2, april-juni 2014.

B. Meijns: Over graven, bisschoppen en kanunniken: de totstandkoming van het religieuze
landschap in Brugge en haar ommeland (tot ca. 1100).

K. Rotsaert: Een schoolenquête op de Sint-Jacobsparochie.

Het oorlogsdagboek …, Deel 6: Het jaar 1917, juni en juli.

J.A. Rau: Van gouden munten tot gouden aambeeld: de geschiedenis van ijzerhandel
Gebroeders De Smedt aan de Geldmun[t]straat 18/20 [met voorgeschiedenis van het pand,
waar van 1419-1524 de zgn. Barnecamer was gevestigd, een soort controle-atelier; het bepaalde
de waarde van de verschillende munten of goudstaven, die in Brugge circuleerden. Daar werd de
eigenlijke waarde van de aangeboden munt of de legering van goud en zilver onderzocht en ertsen
gezuiverd in opdracht van de goud- en zilversmeden; eigenaars vanaf 1580: De Schietere,
Greboval en Blomme, Vande Zande (1630), Danneels (1669),
De l' Espee (18e eeuw), Van Severen (1789); Van een
naastgelegen huis, gekocht door de fa. De Smedt waren achtereenvolgens eigenaren:
Canneel (1580), Verbiest (1585), Veggelman (1614), Ermare (1628),
Van Marissien (1633), Inghelbrecht (1674), Verbeke (1726),
Swyngedauw (1749), Van der Haeghen weduwe Lauwerijns de Diepenbeek
(1791); eigenaren periode 1791-1986; De ijzerhandel].

J. Duyck: Het Blenheim-mysterie op de kerkhoven van Slijpe – Middelkerke –
Sint-Kruis bij Brugge en op de Canadese militaire begraafplaats in Adegem [vliegtuig,
neergeschoten in Slijpe 8-9-1940].

W. Dezutter: Het stroppen van het bruidspaar [oud huwelijksgebruik (in Nederland:
‘geschut’); na het verlaten van de kerk werd het bruidspaar de weg versperd;
het kon verder na het geven van een fooi of trakteren in de herberg].

Korte berichten [Huizenonderzoekbrugge.be wordt de vernieuwde website
www.kaartenhuisbrugge.be;
In de module Kaart kan men kaartmateriaal bekijken en vergelijken; In de module Huis een GIS-
applicatie waaraan historische data zin gekoppeld].

Felix Archief Antwerpen, (digitale) nieuwsbrief dec. 2014.

(www.felixarchief.be)

Digitale parochieregisters [alle parochieregisters van Antwerpen zijn gedigitaliseerd,
voortaan te raadplegen op de website. Gevolg is dat de microfilms van deze registers niet meer
raadpleegbaar zijn in de leeszaal].

Heraldicum Disputationes, jg. 19, nr. 2-2014.

P. De Win: De laatste adelbrieven verleend door Z.M. Albert II, koning der Belgen
2012-2013 [wapenbeschrijvingen: Quadri di Cardano, Almásy de Zsadány,
Meyers, De Rycke, Coekelbergs, Della Faille, Le Hodey,
Collen, Gijs, Philippson, De Cordes, Delloye, Ullens de Schooten Whettnall].

F. van Wieringen: Wapens en logo's van Nederlandse universiteiten en hogescholen.

J. Keuzenkamp: Heraldiek in het Groene Hart. Gemeenten en hun wapens in en rond het
gebied van de nieuwe gemeente Bodegraven – Reeuwijk.

S. Crick / M. Van de Cruys: De verdwenen obiit van Borsbeek [rouwbord; ‘ruitvormig
schilderij van ca. 1 m bij 1 m op paneel of doek, waarop het wapen van de overledene is
geschilderd met vermelding van de overlijdensdatum’; Het rouwbord van Melanie J.Th.
Werbrouck (1819-1887, tr. Mechelen 1841 Auguste H.J.G. de Cannart d'Hamale)
is nog gesignaleerd in 1978].

M. Van de Cruys: Mgr. Godfried Pelckmans O.F.M.Cap. 3de bisschop
van Lahore [geb. Turnhout 1854].

Heraldicum Disputationes, jg. 19, nr. 3-2014.

H. van Heijningen: Heraldische kunstenaars (17). Bontekoe maakte het bont. Over een
burgemeester die meer dan 150 wapens ontwierp [mr. Gerlof Auke Bontekoe,
Hardegarijp 1900 – Oosterwolde 1988, burgemeester van Sleen en Ooststellingwerf].

M. Van de Cruys / H. Lambrechts-Augustijns: Attestaties (mv.) voor Heylinck en
Van den Zijpe [een notariële acte, vastgelegd voor schepenen van Antwerpen in 1674,
waarin het bestaan vermeld werd van een familiewapen van Bavo Heylinck in de OLV-kerk van
Antwerpen, gedateerd 1602; Een tweede (eerdere) attestatie werd in 1665 opgesteld t.v.v. Joanna
Clara van der Sijpe huisvrouw van Thomas Heijlinck; Deze Thomas was stadssecretaris van
Gent; meer informatie werd te Gent gevonden].

A. Daae: Tien jaar Gilde van het Heilig Sacrament van Niervaart te Breda.

J.M.P. Debois: Omtrent de memorietafel van SerooskerkeMicault:
een minnares van Jan II met de Lippen opgespoord? [in persoon zijn afgebeeld Hieronymus van
Serooskerke en Eleonore Micault, met van ieder de wapens van de acht kwartieren; de namen in
kwartierstaatvorm weergegeven; Hieronymus' moeder Jacoba was dochter van Augustijn
van den Eynde, schout van Bergen, die tr. 1482 Cathelijne, natuurlijke dochter van Jan
van Bergen – Glymes bij een dame De Gruytere].

J.A. de Boo: Gegolfd en golvend in wapens met water.

Heraldicum Disputationes, jg. 19, nr. 4-2014.

P. De Win / F. van der Jeught: Heraldiek op een schandpaal: het voorbeeld van de schandpaal
van Kapelle-op-den-Bos [daarvan resteert nog een deel van de zuil waarop de bekroning met
wapenschilden; naast strafinstrument was de ‘kaak’ ook een jurisdictiesymbool, nl.
het recht van de plaatselijke heer om binnen zijn heerlijkheid recht te spreken en te straffen;
beschrijving van de wapens Van Beughem en Du Bois; jhr. Jean J.H. van Beughem
tr. 1735 Marie Jeanne du Bois de Walhain (1708-1780); zijn vader kocht in 1698 de hoge
rechtsmacht van Kapelle-op-den-Bos en Ramsdonk].

D. Delgrange / M. Van de Cruys: Nog een schandpaal? [gemetseld in een muur te Outrijve;
Van Brakele, Du Faing gezegd de Walcourt, De Gand, De la
Motterie
(zijtak van De Lannoy)].

D. Coutereels: Het gegeerde wapen van Oud – Vlaanderen [karbonkel; bronnen:
schilderijen, grafmonumenten, wapenboeken; des Armoises, Bethune, Rethel, Nevers,
Male; Appendix: Overzicht van gegeerd goud en lazuur in enkele wapenboeken].

A. Daae: De Morgenster [van handmerk naar wapen; gevoerd door Christopher
Giertssön Morgenstierne (1619-1679; exm. Glad); zijn kinderen (en
nageslacht) noemden zich Munthe, de familienaam van hun moeder; in voetnoot 4 wordt
van Ludvig Munthe (geb. 1657) als grootmoeder opgegeven Birgitte Munthe (geb. 1634);
waarschijnlijk is bedoeld ‘moeder’; Ludvigs dochter Brigitte (geb. 1686) tr. 1709
Anders Daae].

A.C. Zeven: Een paard met een heraldisch borstschild De Wavrin [heraut uit
Valenciennes].

D. Van Lembergen: Hoe een schaap een linde werd. Het belang van etymologie bij het
ontwerpen van een sprekend wapen [voor het ontwerp van een familiewapen werd voor het
naamdeel ‘lem’ een lam of (zwart) schaap voorgesteld; auteur vond dat niet
toepasselijk op zijn familie en ging op zoek naar de betekenis van de plaatsnaam Lembergen
(deelgemeente van Merelbeke bij Gent); Lintberga (973), Lintbergam (rond 1000), Lentbergen
(1177), Lembergen (1223); Middelnederlands lent of linde en berg].

In de bijlage Disputationes o.a. Reacties op het artikel over Bontekoe (2014/3); Gegolfd 1):
Zeedraak; Gegolfd en golvend (2); De Carnin; Serooskerke (1); Omtrent de memorietafel
van SerooskerkeMicault: een vriendelijke terechtwijzing (met o.a. de
waarschuwing voorzichtig om te gaan met genealogische en heraldische gegevens uit de
17e eeuw – en later! - ).

Rijksarchief in België, (digitale) nieuwsbrief 28 nov. 2014.

(www.arch.be)

Het Rijksarchief te Gent verhuist de komende maanden 26 kilometer archief! [vanuit het
Rijksarchief te Beveren moet 19 km archief naar Gent verhuizen en 7 km vanuit het Geeraard de
Duivelsteen. Tegen april 2015 zal de verhuisoperatie achter de rug zijn. In de nieuwbouw in de
Bagattenstraat worden alle Oost-Vlaamse archieven uit het Rijsarchief gecentraliseerd. De
archieven zijn tot begin april niet raadpleegbaar].

Het familiearchief de Merode Westerloo: een nieuwe archiefgids en inventaris [in 1950
werd het familiearchief in bewaring gegeven aan het Algemeen Rijksarchief. Op 23 oktober 2014
werd de eerste analytische inventaris gepresenteerd. Het archief bestrijkt zo'n 900 jaar
geschiedenis (1040 – 1950). Het archief bevat ook documenten van aanverwante families.
… ‘Voor genealogen vormt het archief een onuitputtelijke informatiebron, maar ook
voor heemkundigen. De stukken van zakelijke aard hebben betrekking op bezittingen in alle Belgische
provincies, in Duitsland, Frankrijk en Nederland.’ Naast de gids verschijnt het eerste deel
van de analytische inventaris. Behalve briefwisselingen worden stukken van genealogische en
heraldische aard beschreven (huwelijkscontracten, testamenten, diploma's,
boedelbeschrijvingen, procesdossiers e.d.). Te bestellen via de webshop of per mail naar
publicat@arch.be].

Stadsgeschiedenis, 8e jg. (2013), nr. 2.

(Centrum voor Stadsgeschiedenis, dep. Geschiedenis, Universiteit van Antwerpen;
www.verloren.nl)

T. Van de Walle: Op weg naar het centrum van de wereld. Een analyse van pelgrimsverhalen
naar Jeruzalem en de perceptie van stedelijkheid (1480-1585) [analyse van de reisverhalen van
Joos van Ghistele (edelman, schepen van Gent, reis 1481-1485, opgetekend in 1490 door
Ambrosius Zeebout), Georges Lengherand (burgemeester van Bergen (Mons),
1485-1486), Jacques Le Saige (lakenverkoper te Douai, 1518), Arent Willemszoon (barbier
uit Delft, 1525), Adriaen De Vlaming (raadsheer te Dordrecht, 1565), Jean Zuallart
(burgemeester van Ath, 1586) en twee islamitische auteurs].

B. Dewilde: Theater en commerciële cultuur in een secundaire stad.
Rederijkerskamer De Kersouwe te Leuven, zeventiende – achttiende eeuw.

H. Blanken: ‘De Kei, der burgers grootste schat’. Alternatieve historische
cultuur in twintigste-eeuws Amersfoort.

M. Walraven: De luisterende historicus, akoestische gemeenschappen en de moderne
stad [ontwikkelingen in de geluidsgeschiedenis].

Stadsgeschiedenis in buitenlandse tijdschriften (2012).

Interview met stadsonderzoeker Eric Corijn [1947, cultuurfilosoof, sociaal wetenschapper, emeritaat 2012].

Vlaamse Stam, 50e jg., nr. 5, sept.-okt. 2014.

(www.familiekunde-vlaanderen.be)

M. Larmuseau: Column – Verborgen in het DNA. Afl. 10: Zit er een Viking in
uw familiegeschiedenis? […‘Op basis van de meest recentste analyses … werd er
geen onderlinge genmigratie in de periode tussen 800 en 1100 gedetecteerd. Ook in de DNA-
projecten van Familiekunde Vlaanderen waarbij enkel naar het mannelijke Y-chromosoom wordt
gekeken, is er in … welke regio in Vlaanderen dan ook waarvoor ooit een belangrijke
‘Noormanse’ invloed in de plaatselijke bevolking werd vermoed, geen
‘Scandinavisch’ genetisch patroon teruggevonden in de autochtone bevolking.’
Kort samengevat: zeer waarschijnlijk niet. Genmigratie door Vikingen is wél gevonden in
Engeland (Wirral schiereiland en West Lancaster)].

A. Preneel: Vlaamse emigranten in het Franse departement Seine-Maritime rond de vorige eeuwwisseling.

W. Devoldere: Onze kwartierstaat: Jan Hoet (1936-2014) [Leuven – Gent;
directeur SMAK – ‘kunstpaus’; 63 kwn.: Hoet (te Roeselare), Degeest,
Osselaere / Housselaere (o.a. te Oostkamp), Watthy, Veys (te Egem),
David, Muyle (te Pittem), Vandenberghe].

F. Vandendael: Genealogie Guns – Tervuren, Duisburg, Overijse, Huldenberg.
Pleidooi voor andere bronnen [verslag van onderzoek; 17e-19e eeuw].

P. Kempeneers: Twee dopen in Neerlinter [in het RA Leuven, uittreksels in het Kerkarchief
1775; twee dochters van Nicolaas Ruysen en Elizabeth Pulinckx, ged. 1715 resp. 1727].

D.J.S.M. Peeters: Augustin Keller, plaatscommandant van Brugge en brigadegeneraal,
en de vrouw van Louis Delmot te Assenede [Louis Delmot (ged. Kaprijke 1793) kreeg negen
kinderen met zijn vrouw Victoria Joanna Keller, tr. Assenede 1822, kerkelijk te Sas van Gent; zij
werd geboren Brugge 1798, dr. van Augustin Maurice Keller (geb. Soloturn, overl. Batavia ca. 1806,
zijn militaire loopbaan) en Caroline Vercauteren].

P. Huys: Oproepen tot erfgenamen in de ‘Gazette van Gend’ (Jaargang
1787) [o.a. voor die van Pieter Coquyt, overl. Sas van Gent 1784 (geb. Waarschoot)].

Nieuwe wapens Heraldisch College: Costermans, Le Beer, Verswijvel,
Polfliet (2x), Schepens, Carpels, Mincke.

D. Mattens: Een leen van 8 bunder, luttel min of meer, en later gespleten. Een
prachtvoorbeeld van familiale erfopvolging [leen van het leenhof van Sint-Baafs; Heijlinck
(1507), Mast (1517), Van der Eecken (1645), Van Steelant (1684),
Versmissen (1730), Schoutheet (1762)].

P. Kempeneers: Tiense opstandelingen uit 1791. Liste ou tableau de tous les scelerats [naamlijst].

P. Huys: Het testament van Jeanne Marie de Vylder weduwe Pierre
Hooghewys in Zele (jaar XIII of 1804) [kinderloos; de erflaatster deelde zelf mee wat zij
van haar naaste verwanten wist; de grootouders: Jean de Vylder x Marie de Vos en Jean
Baptiste de Buyck x Elisabeth van Stertegem].

Oproepen betreffende vermiste personen. Gazette van Gend 1780-1781.

Nieuwsberichten [o.a. Vernieuwing tijdschrift Vlaamse Stam (ingaande 2015 nog maar vier
nummers per jaar, A4-formaat, waarvan één congresnummer; daarnaast een jaarboek
tegen voorintekening en bijbetaling); Vernieuwde website
www.familienaam.be
(o.a. toevoeging van het familienamenboek van F. Debrabandere)].

Vlaamse Stam, 50e jg., nr. 6, nov.-dec. 2014.

M. Larmuseau: Column – Verborgen in het DNA. Afl. 11: Genetische genealogie als
onmisbare sleutel in identificatieonderzoek [maatschappelijk nut; de casus Vaatstra].

H. Swinnen: Niet wel present bij haere sinnen. Lubbeek 1757 – Geel 1792 [zoektocht
naar de geschiedenis van een geestesziek geworden vrouw; Petronella Swinnen tr. 1730
Jan van Parijs; hij overleed in 1753, zij was toen in verwachting van hun tiende kind; bronnen
en literatuur over het omgaan met waanzin in de 18e eeuw en de stad Geel].

P. Donche: De Brugse historieonderzoeker Pieter [III] Lootyns (1586-1653) en de
genealoog Pieter [IV] Lootyns (1624-1701) [ook: Lootins; Pieter III tr. Brugge 1612 Anne van
(der) Eecke (van der Eycken, Vereecke; exm. De Mil); zijn
levensloop, staat van goed; Pieter IV loopbaan, de genealoog].

B. Vannieuwenhuyze: Wie is wie in laatmiddeleeuws Brussel? De ontsluiting van
een databank met 32.000 laatmiddeleeuwse Brusselaars [oorspronkelijk een persoonlijk
werkinstrument; in 2012 werd een overeenkomst gesloten met het Rijksarchief om de databank
te integreren in hun centrale online-zoekrobot Zoeken naar personen
(www.search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen);
bevat momenteel meer dan 24 miljoen personen; de gegevens in Zoeken naar personen,
die voornamelijk uit Burgerlijke Stand en parochieregisters overgenomen, werden hierdoor
aangevuld vanuit academische hoek; Structuur en inhoud van de databank; Bijlage 1: Gepubliceerde
bronnenuitgaven en namenlijsten waaruit gegevens over personen werden gedistilleerd en in de
databank zijn ingevoerd; Bijlage 2: Mogelijkheden voor aanvulling van de databank; indrukwekkende lijsten! ].

M. Van de Cruys: Heraldiek, semiotiek, linguïstiek en symboliek […‘De
wetenschap die de betekenis onderzoekt die tekens hebben en oproepen en hoe deze betekenis
– bewust en vaak onbewust - doorwerkt in onze interpretaties en daarmee beeldvorming
construeert, noemt men semiologie of semiotiek.’]

P. Huys: Oproepen tot erfgenamen in de Gazette van Gend (Jaargang 1788).

In memoriam Paul Coghe. In memoriam Kamiel De Paep.


DuitslandGenealogie. Deutsche Zeitschrift für Familienkunde, Band XXXII, 63. Jg., Heft 2, April-Juni 2014.

J. Udolph: Familiennamen aus sprachwissenschaftlicher- und genealogischer- Sicht.
Wege zur Deutung [nieuwe techniek maakt het mogelijk het onderzoek naar familienamen een
ander gezicht te geven; verspreidingskaarten, samengesteld door niet officieel-toegankelijke
programma's, die in het Zentrum für Namenforschung te Leipzig gebruikt worden].

H.-L. Sarnighausen: Braunschweig – Lüneburgische und kurhannoversche Amtsjuristen des 18.
Jahrhunderts mit ihren Familien in ausgewählten Amtsbezirken. 26.
Kurhannoversche Amtsjuristen von 1637 bis 1859 in Harpstedt bei Wildeshausen [Tiling
(uit Bremen), Wortmann en Redecker (uit Hannover), v. Ramdohr (uit
Celle), Schnackenburg (uit Neuruppin), Wagener (uit Stade), Cörner (uit
Nienburg), Hendel (uit Braunschweig), Meyer (uit Syke), Hapke (uit
Hannover), Reiche (uit Alfeld), enz.].

Hessische Familienkunde, Band 37, Heft 2/2014 [oktober].

(Familienkundliche Gesellschaft für Nassau und Frankfurt; Mosbacher Str. 55, 65187 Wiesbaden;
hartmut.heinemann@hhstaw.hessen.de
www.degener-verlag.de)

Chr. Regner: Die Büdesheimer ‘Müller-Dynastien’ vom 18. Bis Mitte des 19.
Jahrhunderts anhand von Kirchenbüchern [o.a. Busch, Mayer, Zimmerschitt,
Hösch, Hees, Krieger, Metz, Beck, Schmitt].

A. Stephan: Die Hirtenfamilie Ehescheid im Odenwald [voorouders van Johann
Valentin Ehescheid, 1737-1799 (met Breunig en Freieisen) en nageslacht
17e-begin 19e eeuw].

O. Schumann (†): Die Nachkommen des Löser Elieser Simon aus Egelsbach [tr. Martha
N.N.; zoon Simon bar Löser, Schutzjude, geb. 1737, tr. Klara N.N.; nageslacht voert de
familienaam Simon].

Kleine Mitteilungen [betr. o.a. Schimmelpfeng en Schiede].

Mitteilungen des Wetzlarer Geschichtsvereins [inhoudsopgaven jaargangen 39 (2000) – 45 (2013)].

Mosaik, Heft 3/2014.

(Familienkundliche Vereinigung für das Klever Land e.V., Emmericher Str. 182, 47533 Kleve;
www.mosaik-kleve.de)

H. von Elsbergen: Chronik der Familie van Elsbergen (gen. von Wylich)
[vroege vermeldingen 1289-1527; de bewezen stamreeks begint met Henrich van Elsbergen tr. Kort
voor 1600 Tryn Verweyen (ook: in gen Weyer) weduwe Johan van Wylack
(of: van Wylich), pachter van de Wylichshof in Hönnepel; nageslacht 17e-19e eeuw;
familiewapen op het voorblad; eerder werd over deze familie gepubliceerd in Mosaik 1/2009].

In memoriam Leny Aben-Nederpeld.

B. Schweers: Die Familien Boll, Holtermann und Schweers [schema's:
Lambo (te Nijmegen, Kranenburg), Van Krügten en Martens (te Kranenburg),
Boll (te Weeze), Boll (II)].

J. Kaldenbach: Gelegenheitsfund: Englische Wachtendonk-Briefe in Holland [25 stuks uit 1605].

Vervolg Die Nachfahren des Gerhard Luib (Teil 14) [tiende generatie, 19e-20e eeuw;
Van Bebber, Kleinefeldt, Thoolen, Verweyen, Liebeton].

Mosaik, Heft 4/2014.

C. Wendels: Zum frommen Gedenken im Gebet … Totenzettel in der Sterbekultur
[bidprentjes; geschiedenis, weergave (teksten, afbeeldingen), functie, uitreiking, verzamelobject].

B. Schweers: Die Familien Boll, Holtermann und Schweers [drie verwantschapsschema's:
Roeters, Pastoors en Holtermann].

R. Teslau: Kleine Chronik der Familie van Bebber allgemein und der Familie van
Bebber, Kranenburger Zweig [stamreeks vanaf Gerhard van Bebber, te Hönnepel, overl.
Obermörmter 1703, tr. Rees 1660 Gesken Lueb].

H.-G. Kraemer: Berufe in der Stadt Büderich [1714-1781].

M. V-K