De rubriek "Periodiek Besproken" is auteursrechtelijk beschermd (copyright ©).
Toestemming voor overname van (delen van) deze rubriek moet worden gevraagd aan de redactie van Amstelland,
zie bij Bestuur en Medewerkers.

Nr.5 (251) 21 september 2014

Nederland


D'Avereester Kroniek
(Oudheidkamer, Oude Zuidwolderstraat 13, 7701 AZ Dedemsvaart;
www.hvavereest.nl),
31e jg., no. 1, maart 2014.

J. Altena: Beschieting op 26 maart 1945 te Balkbrug.

G.H. Varwijk / H.J. Krikke: De Zaaimanswijk, de Zaaimansakker en
Evert Zaaiman in Dedemsvaart [geb. Hoogezand 1847, zoon van Aeldrik Zaaiman
en Tammegien Drijfhout; remplaçant voor Pieter Schuth (1869-1871),
trad in dienst bij de kwekerij van Jan Daniël Ruys (1872),
tr. 1880 Katharina Sophia Ester (exm. Hulst); zoon Aaldrik (1880-1947) was
landbouwer te Dedemsvaart, tr. Janna Jalink (1884-1960)].

Het vijfde pand [herinneringen van Tinus van Marle].

Oorlogsherinneringen van Rieks Veerbeek [Hendrikus Wilhelmus, geb. 1936].

H. Rijnhart: Identiteitscrisis [feitelijke onjuistheden in de Burgerlijke Stand
kunnen worden herleid door een aantal bronnen naast elkaar te leggen;
Maria Katrina Zwieters huwde volgens de BS tweemaal: in 1859
met Berend Hendrik Germes en in 1861 met Albertus Dissel;
Berend bleek getrouwd met (Maria) Elisabeth Zwieters; geschiedenis van de
familie Zwieters / Schwieters plus het probleem van de geboorteakte van Albertus Dissel;
www.bonmama.nl].


It Beaken
(Fryske Akademy;www.fryske-akademy.nl), jg. 75 (2013), nr. 1/2.

B. de Vries: Het familiearchief Van EysingaVegilin van Claerbergen
[opnieuw geïnventariseerd door de auteur; voordracht in 2008, gehouden tijdens
het symposium t.g.v. de voltooiing; Het familiearchief, dat in 1923 werd overgedragen,
geeft informatie over aspecten van Friese, nationale en internationale geschiedenis,
die niet in overheidsarchieven te vinden is; Beschrijving van de door de eeuwen wisselende
samenstelling van de archiefstukken, vererving, zorg voor papieren erfgoed].

S. Groenveld: Philip Ernst Vegelin van Claerbergen (1613-1693). Secretaris,
hofmeester en raadsheer in dienst van de vorsten van Nassau-Dietz
[eerder gepubliceerd in Virtus 16 (2009); met enkele bibliografische aanvullingen].

R. Mulder-Radetzky: Het familiearchief Van Eysinga – Vegilin van Claerbergen
als rijke bron voor beeldmateriaal over huizen en tuinen van de Friese adel.

E. Ketelaar: ‘Ten dienste van ons geslacht’. Familiearchieven als
erfgoed in Florence, Engeland en de Republiek van renaissance tot Gouden Eeuw.


Caert-Thresoor
(http://www.caert-thresoor.nl ;
volledige jaargangen t/m 2009, inhoud en samenvattingen vanaf 1982), jg. 33 (2014), nr. 1.

F. Ormeling: Louis Raemaekers' Gekkenhuis. Een Satirieke Kaart van
Europa uit 1914 [cartoonist, geb. Roermond 1869, tekenleraar, illustrator,
landschapsschilder, woonde in Londen, de VS en Brussel].

W. van Wijk: Zestiende-eeuwse reuzenkaart van de Zuid-Hollandse Waard geeft iets
van zijn geheimen prijs [komt op beeldbank Regionaal Archief Dordrecht 1540;
190 bij 375 cm.; bestrijkt het gebied van Rotterdam (nw) tot Breda en Raamsdonk (zo);
Geschil tussen Jan van den Wouden en Karel V over visserijrechten; Transcriptie
van de lijst van landeigenaren w.o. de personen Jacob van der Maer,
Adam van der Dussen en Wit Govaerts; Voorzichtige conclusie is, dat
Cornelis (den) Schilder de kaart maakte m.b.v. het ‘veldwerk’
van Heyman van Myerop alias Van de Ketel (heer van Ketel en
Spaland
sinds 1550, in 1537 al verbonden aan de Rekenkamer van Holland),
ten huize van Jan van Barrij, ambachtsheer van Cromstrijen].

H. Kok: Vervalste oude kaarten uit Istanbul [leerzaam verhaal; een Iraanse vluchteling (‘erudiet en sympathiek’)
had als hobby het schilderen van Perzische
miniaturen. Hij voorzag in zijn onderhoud door van blanco bladzijden in oude
boeken nieuwe oude kaarten te maken; op veilingen schijnen ze wel als echt
verhandeld te worden].

B. Wouda: Dieptelijnen uitgediept. Kartograaf Pierre Ancelin, uitvinder van
het stelsel van dieptelijnen [vóór 1653-1720; de Rotterdamse stadstimmerman
meester Dirck Davidsz Versyden gaf in 1650 al een stippellijn aan voor een
alternatieve vaarroute in de Nieuwe Maas; De kaarten van Ancelin waren bijlagen bij
beleidsrapporten voor het Rotterdamse stadsbestuur; zie ook Rotterdams Jaarboekje,
11de reeks, 7de jg. (2009)].

Kaartencollecties in Nederland. H. Masselink-Duits: Streekarchief Gooi en Vechtstreek
[www.gooienvechthistorisch.nl ].


Devotionalia
(www.devotionalia.info),
nr. 193, 33e jg., febr. 2014.

Sint-Marie-Adolphine [Catharina Dierkx, Ossendrecht 1866 – China 1900].

Ter nagedachtenis van pater Henk ter Huurne (1921-2013)

Toch een heilige? [bidprentje van Ardina van der Schoot, 1830 Schijndel 1915,
tr. Henricus van den Oetelaar; ongebruikelijke voornaam in katholieke kring,
waar geen ‘passende’ heilige bij gevonden werd].

Uitgevers van bidprentjes (72). Van Lindert Cuyk [Jan van Lindert (1824-1903) en
zoon Jos (1862-1942)].


Devotionalia,
nr. 194, 33e jg., april 2014.

Dienaren – dienaressen Gods (70-1). Pater William Doyle
[geb. Dalkey / Dublin 1873, legeraalmoezenier v.a. 1914].

Uitgevers van bidprentjes (73). G. Mosmans ZN [1886 t/m 1898].

Toch een heilige? Ardina (van der Schoot) 2 [reacties; mogelijk een afkorting van Bernardina].

Haerlem Jaarboek, 2012 [2013].

A. van Zalinge: Op de Haarlemse strandwal. Archeologie in Haarlem.

J. van Moolenbroek: De oudste Haarlemse stadszegels. Het stadswapen en
de Damiate-mythe [zwaard en kruis in het wapen zouden zijn verkregen tijdens een kruistocht
naar Damiate].

P. Biesboer: De identificatie van een familiegroep door Frans Hals [in de
boedelinventaris van Agnes van Campen weduwe Zacharias van Eeckhout
(1733) werd een schilderij vermeld, geschilderd door Frans Hals, waarop de familie van Gijsbert
Claesz van Campen was afgebeeld. Agnes blijkt zijn kleindochter; identificatie van het in
tweeën gesneden schilderij, te Toledo en Brussel; Lotgevallen van de familie;
met schema Van Campen – Van Eeckhout – Van Tetterode
16e-18e eeuw].

R. Daniels: Luxueus kuren in een stad tussen veen en duin. Een Haarlemse poging
om een kuuroord aan te leggen op Hollandse bodem, 1889-1932.

P. Hammann: De bewogen geschiedenis van weidemolen ‘De Kleine Veer’.

J. Ramondt: J.C. Ruigrok. In de ban van economische collaboratie,
broedernijd en justitieel falen [Johannes Cornelis Ruigrok (1901-1983) en
broers Arie en Gerard, zoons van Cornelis Anthonie Ruigrok (tr. Adriana van der Wiel),
zoon van Christiaan Jacob Ruigrok, die in 1849 een smederij in Vogelenzang overnam].

M. Rusker: Nieuws over gevelstenen.

Necrologieën: Fries Berkhout (Varsseveld 1930-2012),
Jan Hendrik van Borssum Buisman (1919-2012), Gerrit van Dijk (1938-2012),
Ab van der Steur (1938-2012), Dees Verdurmen (1932-2012),
mr. C.W.D. Vrijland (1916-2012), Roel de Wit (1927-2012).

Kroniek 2012.


Heemskring
www.historischekringheemskerk.nl), nr. 49, april 2013.

M. Hoogewerf: ‘Rie van het leger’ [Maria Jeannette Rissema
(geb. Schiedam 1920; exm. De Graaf), tr. 1946 Henk Houtwipper;
eerste Leger des Heils-soldaat in Heemskerk].

H. Niesten: Sint Agnes-stichting zelf senior [opgericht in 1952; seniorenhuisvesting;
initiatiefnemer pastoor L.C. van den Nouweland; lijst bestuursleden].

P. Brouwer: Paalzitten in Heemskerk.

T. de Graaf: Cathrina, ‘moeder de vrouw’ [geschiedenis van de familie
Zonneveld vanaf Gerrit Zonneveld (Heemskerk 1862-1955), tuinder en
Cornelia van der Kolk uit Beverwijk (1858-1938); negen kinderen
w.o. Gerrit Zonneveld (1889-1979), tr. 1914 Cathrina Brakenhoff (1894-1974)
uit Castricum; herinneringen; familiefoto's].


Heemtijdinghen
(Stichts-Hollandse Historische Vereniging; www.shhv.info ; secr.: Bekenlaan 20, 3448 XC Woerden), 49e jg., nr. 4, dec. 2013.

K. Maartense: Inundatie de tactiek van het verdronken land [militaire activiteit;
Woerden lag in 1672 buiten de Hollandse Waterlinie en kon bezet worden door de
Franse troepen; weersinvloeden, schade voor boeren; beschrijvingen 15e-17e eeuw].

De ramp van Woerden in 1813 [www.verhaalvanwoerden.nl ].

W.R.C. Alkemade: Ontstaansgeschiedenis van de algemene begraafplaats aan de
Molendijk in Waarder [1869-1875; gemeentearchitect Van Selms, aannemer de
Waardense timmerman Hermanus de Hoog, burgemeester Jacobus Bredius,
deskundigen ir. P.A. Korevaar uit Vrijenban / Delft en de Hazerswoudse architect J. Goldberg].

Bijlage: Waardevol Woerden, nr. 19, jan. 2014. Thema: restauratie [www.woerden.nl ].


Heemtijdinghen,
50e jg., nr. 1, april 2014.

L. Albers: De geschiedenis ligt op straat. Oude verhalen met nieuwe media
[website (Het) Verhaal van Woerden].

J. de Kruif: Geschiedenis online: digitaal regionaal historisch onderzoek
[o.a. Wandeling 1672: www.shhv.info/qr-route-woerden-1672 ].


Historische Mededelingen
(www.historischeverenigingsteenwijk.nl), 31e jg., no. 1/2014.

J.D. van der Tuin: Ter gedachtenis van Meester Remijn (1890-1971)
[Marinus Remijn (geb. Sluis; exm. Beun); zijn vader Jan werd geboren in
Noordwolde (1862) en diens vader Marinus in Middelburg (1833); begon zijn loopbaan als
onderwijzer in 1909 in Slochteren, tr. 1921 Ytje Vrouwkje Wierda, uit Willemsoord].

J. Tiesnitsch: Harry Berkenbosch; een bescheiden dichter.

Personeel landgoed De Eese anno 1943 [foto met namen].

H. Frans: Verlaat in Zuidveen verdwenen in Groot Verlaat. Zuidveen in het
schoutambt Steenwijk bestond uit Zuitveen –Westercluft, Zuitveen –Oostercluft
en Zuitveen –'t Verlaat (volkstelling augustus 1748) [de familie Schipper
(scheper = schaapherder) had ca. 144 jaar en boerenbedrijf aan het Verlaat; stamreeks
(vier generaties) 19e – begin 20e eeuw; Industrieterrein Groot Verlaat
met gegevens van schippers en scheepstimmerlieden 1750-1900: KroonHuismanBelRoeles; fragment Roeles,
18e-19e eeuw].


Historische Mededelingen,
31e jg., no 2/2014 .

H. Spreen: Een Nederlands Arbeidsdienstkamp bij Steenwijk [1942-1944].

J.W. Oostdijk: Ick Dien; dagboek van mijn NAD-tijd (7 januari t/m 9 juni 1943].

Oorlogsherinneringen van Ans de Vries-Remerie.


Historisch Geografisch Tijdschrift,
31e jg. (2013), nr. 2.

J. van Doesburg: Op het spoor van de Opstand. Over het belang van
interdisciplinair onderzoek naar historische slagvelden.

A. Haartsen: Montady, een 13e-eeuwse droogmaking in Frankrijk.

G. Otten: Spoorgevels in Nederland [‘representatieve gevels
van fabrieken, gericht naar de spoorweg’].

T. Stol: De geologie van de Gelderse Vallei. Een 17e-eeuwse
interpretatie van de cartograaf Balthasar Lobe [1691].

In Memoriam dr Jan J.J.M. Beenakker (1946-2013).


Historisch Geografisch Tijdschrift,
31e jg. (2013), nr. 3. Thema:
Boshistorisch onderzoek, hierin o.a.:

J. van Laar: De bosgeschiedenis als wetenschap en onderzoeksdomein.
Een historiografisch overzicht.

H. Küster: Contemporary research in forest history in Germany:
aims, methodology and results.

K. Bouwer: Boshistorisch onderzoek in Nederland. Een evaluatie van
recent onderzoek en methodische aandachtspunten voor de toekomst.

STRO en bos. Sonttolregisters online als instrument voor de
bestudering van de bosgeschiedenis 1500-1800


Historisch Geografisch Tijdschrift
(Stichting Matrijs, Postbus 670, 3500 AR Utrecht;
www.matrijs.com/hgt ), 32e jg. (2014), nr. 1.

A.P. de Klerk: Waar eens water was. Waar en waarom het water verdween
uit stad en dorp in Zeeland. Een verkenning [vóórdat men plannen maakt om
dempingen ongedaan te maken, moet worden uitgezocht waarom dat water
werd gedempt; waterputten. (kerk)grachten, havens].

E. Raap: Focus op landschap. Ymond: wat is hier veranderd?

I. Churlylova: Historische waterbuurten op het Friese platteland. Typologie,
waarde en context.

P. van Cruyningen: Bedijkingen in het Deltagebied tussen 1540 en 1700.


Historisch Tijdschrift Fryslûn
(www.friesgenootschap.nl;
www.historischtijdschriftfryslan.nl;
www.vdlp.nl),
20e jg., nr.1, jan./feb. 2014.

H. Koppen: Hepkema's Boschjes, weldoen met groen
[Jacob Hepkema (geb. Oudeschoot 1845 -1919), onderwijzer,
journalist, uitgever Nieuwsblad voor Friesland].

Wurk ûnder handen. A. Dijkstra: Friese Staten veel ouder dan gedacht.

Thema: Eerste Wereldoorlog

K. Bangma: Toenemend gebrek [Folkert Evert Posthuma,
minister van Landbouw, Nijverheid en Handel 1914-1918, werd het symbool van
rantsoenering, voedselschaarste en honger].

K. Huisman: Friese dominees bezoeken soldaten in Brabant
[Petrus Nauta (van Langweer) en Pieter Bootsma (van Balk) in 1914].

D. Sijens: Fryslân foar de Friezen. Nij libben ijn de Fryske Beweging
troch de grutte oarlog [Douwe Kalma (1896-1933), Rintsje Sybesma
(1894-1975)].

G. de Vries: Een Belgische invasie in Gaasterland [1914; gehuisvest op
de hooizolder boven de smidse van Hendrik Feenstra in Rijs].

H. Koppen: Sneek van boven [kaart uit 1698, nagenoeg kopie van een
kaart uit 1649 en die was weer een duplicaat uit 1616; wegen en perceelgrenzen
liggen vaak eeuwen onveranderd vast].

Uitvinders en pioniers

J. van Zijverden: Loeflijnen en buiglinealen. Scheepsontwerper
Folkert van Loon [1775-1840, tr. 1796 Hiske Dirks, uit Dronrijp;
schreef in 1858 zijn Handleiding tot den burgerlijken scheepsbouw].


Holland, 45e jg. (2013), nr. 1.

Thema: Bestuur in Holland

S. Groenveld: Van landsadvocaat naar raadpensionaris. De eerste fase
van een Hollands ambt, 1477-1621.

M. Rutjes: ‘Zij willen over ons volksdeel de baas spelen’.
Holland en de invoering van de eenheidsstaat 1795-1798.

D. Smit: Het belang van het Binnenhof. Plaats en politiek in het
Koninkrijk der Nederlanden.


De Lange Brug
(Stichting Oud Uithoorn / De Kwakel, Postbus 57, 1420 AB Uithoorn;
stichtingouduithoorndekwakel@telfort.nl), 37e jg. (2013), nr. 4.

Geheel gewijd aan het (filmische) leven van het gezin van Johan Marius Andreas
Petrus Joseph Jansen (geb. 1914, overl. Tenerife 1984; exm.
Van Bouwdijk Bastiaanse), huisarts, tr. 1942 Mies van den Bergh;
herinneringen in 2011 aan de huisartsenpraktijk.

Dorpsstraat 28 [eigenaren / bewoners van deze latere dokterswoning:
Jan Roothaar (1785-1844) tr. Amsterdam 1809 Cornelia Kroon
(erfgenamen Bierman en Heydanus); voorts
Fremery Kalff, Boerlage, Eeftinck Schattenkerk,
Koersen, Kaaskooper, Geelen, Jansen; gesloopt in 1986].

Dokters in Uithoorn [Hendrikus Klein rond 1760, overl. 1773, tr.
Sara van Belkom; Pieter Jacobus Noot (vertrok in 1779),
tr. Catharina Hekkers; S.A. de Ridder in 1784; H.C. Ravesteyn
in 1806, tr. Catharina Nolst; B.E.C. Seignette in 1826,
tr. Jacoba Adriana Zaal].

Inhoudsopgave van de films.

Bijlage: cd-rom met Films van dr. Jansen.


Leids Jaarboekje,
2013 (Historische Vereniging Oud Leiden; secr.: W. Smitsloo-de Graaff, Postbus 917, 2300 AX Leiden; www.oudleiden.nl).

F. Lugt: Diesrede 2012. Over het ontstaan van Leiden. Lezing naar aanleiding
van de presentatie van het boek Het ontstaan van Leiden
[met een tweetal discussiepunten: de tijdstippen van verplaatsing van de
Burcht en verlening van het eerste Hollandse stadsrecht].

R. van Maanen: Het laatste woord over het Laatste Oordeel
van Lucas van Leyden? [altaarstuk; argumenten voor de stelling,
dat het omtrent 1526 geschilderd werd in opdracht van de erven van
Claes Dircksz Houtcoper, kerkmeester van de Pieterskerk (ca. 1515-1522),
veertigraad (1510-1524/25), schepen (1518-1519), burgemeester (1522)
en vestmeester; argumenten voor eigendom van de familie Houtcoper alias Van Swieten].

M. Henneke: Jan van Hout over de Vastenavondviering in Leiden.
Een kijkje in de 16de-eeuwse feestcultuur.

J. Schnitzeler: Klem tussen drapenier en volder. Belangenbehartiging van het
Leidse stadsbestuur tussen 1574 en 1594 [in deze periode ‘bestonden in
Leiden gilden en zogeheten neringen naast elkaar. In de textielnijverheid lag de
nadruk op neringen. Neringen waren, in tegenstelling tot gilden, verticaal
georganiseerd.’; alle handelingen voor een bepaalde productie waren in
één nering ondergebracht; aan de top van de nering stonden drapeniers,
van wie de ambachtslieden volledig afhankelijk waren].

R. van Schaik: Een complex complex. Een bouwhistorische studie naar het
Harteveltcomplex in Leiden [thuisbasis van jeneverstokerij De Franse Kroon,
opgericht in 1734 door Willem van Aken en zoon Cornelis;
vanaf 1780 o.l.v. Abraham Harteveld].

M. Dekker: Jeugdcriminaliteit in de Sleutelstad. Een beschouwing van
jeugdcriminaliteit en de bestraffing daarvan in Leiden in de tweede helft van de
18de eeuw [foute families: Vinkestein, De Just, Boers].

C. Fasseur: Gerbrandy en Leiden [Pieter Sjoerds Gerbrandy (1885-1961),
tr. 1911 Hendrina Elisabeth Sikkel (1886-1980)].

E. van der Hoeven: Rotogravure: een drukkerij met wereldfaam
[eerste kapitaalverstrekkers in 1913: Spanjaard, Frentzen en
Loeber; bedrijfsgeschiedenis tot in 1978; de auteur kwam er in 1961 in dienst].

M. Fannee / A. van Noort: Waar is kasteel Alkemade gebleken? [in 1824
afgebroken; waar lagen kasteel en land, dat Hendrik van Alkemade in
1305 opdroeg aan Nicolaas III van Putten?].

Kroniek van Leiden over 2012.

Archeologisch en bouwhistorisch jaaroverzicht 2012.

Bibliografie van Leiden en omgeving over 2012.


Leovardia.
Historisch tijdschrift voor Leeuwarden e.o., no. 23, jg. 5, dec. 2013 – jan. 2014.

H. Oly: Voorstreek 36: van deftig woonhuis naar herberg en café
[eigenaar in 1511 was Sijbrant Auckama, die het huis erfde van zijn
moeder Sibbeltje; verkocht in 1526 aan Eede Martena en vrouw
Jel Douma; bewoond door Bauck Kamstra (dochter van Jel Douma),
overl. 1547, tr. (1) Tjebbe Martena, tr. (2) 1532 Sieds Botnia;
dochter Jel Botnia verkocht in 1571 aan raadsheer Jakob Roussel en zijn
vrouw Sjoukje van Stania; hun zoon Haye van Roussel verkocht in 1590].

N. Donker: De Kleine Kerkstraat, straat van mensen, van ambacht en handel
[in vogelvlucht passeren bewoners met hun bezigheden; de auteur heeft een online
databank opgezet waar iedereen die in de straat heeft gewoond, er een winkel,
bedrijf of nering heeft gehad, er geboren is of anderszins, zijn of haar gegevens kan invullen].

Metamorfose voor de Linnaeusbuurt, deel 2.

G. Keuning: Ontstaan en ontwikkeling van korfbal in Leeuwarden.

R. Kuipers: De Friesche Brood- en Meelfabriek De Hoop [opgericht 1864;
directeuren Pieter Pama de Kempenaer (1819-1881, geb. Arnhem) en
jhr. Hugo van Reijgersberg Versluijs (1836-1927, geb. Middelburg);
nieuwe eigenaren in 1874 Alle Reintema en Samuel Draisma van Valkenburg].


Letterhoeke,
jg. 9 (2013), nr. 3.

Dichter Jacobus Quirijn Smink wint Gysbert Japicx priis.

O. Kuipers: Vrijwilliger aan het woord: Dirk Zeilmaker [geb. 1940,
tr. Saeske van der Rol].

Nieuwe aanwinsten: Alba amicarum van Scheltema-zussen [Lutske (1764-1793)
en Jacoba Maria (1765-1788), dochters van Evert Scheltema (exm. Altena)].

Archieven van de families Huber en Boeles.


Limburgs Tijdschrift voor Genealogie
(Kon. Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap), jg. 42, nr. 2, juni 2014.

R. de la Haye: De Waalse wortels van de Zuid-Limburgse familie Dupont
[oudst bekende: Jehan de Pont en Vaux, geb. ca. 1570; de familie komt voor in de
gichtregisters van Fraipont; Jean du Pont vestigde zich in 1701 als pachter
op de hoeve Groot-Blankenberg bij Cadier; genealogie t/m generatie VI; schema's
Du Pont en De Mauhin; wapen getekend door R. Vroomen].

J.H. Hanssen: De verkeerd gekoppelde Elisabeth Houben
[tr. Leveroy 1755 Stephanus Opheij; niet Petrus Houben x Anthonia Berben,
maar Martinus Houben tr. Leveroy 1725 Diercxken Nielen alias Henssen alias Theunis;
fragmentparenteel Houben – Berben, met Van den Eertweg, Loven,
Van Laer].


Lutje Feith
(Cultuur, geschiedenis en taal van Groningen; Cascadeplein 4), nr. 4-2013.

‘Het succes van AlleGroningers merk je aan de reacties’
[aldus vrijwilliger Harry Timmer].

Concentratiekamp Natzweiler.

De collectie van Bas Schoonenboom [Appingedam 1947; protestfilms].


Lutje Feith, nr. 1-2014.

Webloug [blog met overzicht van alle actuele Groninger streektaalactiviteiten].

Uw bijdrage aan het fotoboek Groningen 40-45.


Lutje Feith, nr. 2-2014.

Drama achter de gevel. Een kijkje achter historische Groningse gevels met bloedstollende verhalen [www.dramaachterdegevel.nl].

De rijke smaak van de 19e eeuw op landgoed Borg Verhildersum [www.verhildersum.nl ].

Leven van Joods meisje Liesel Aussen verfilmd [Leer 1936
(exm. Aron) – Sobibor 1943].


Nijmeegs Katern
(www.numaga.nl), jg. 28, nr. 1, febr. 2014.

J. Brauer: Het doosje van Ivens voor de koningin. Fotografieën Weesinrichting
Neerbosch (rond 1895) [in 1863 begon de Beuningse bijbelverkoper Johannes
van 't Lindenhout
(1836-1918) met de opvang van wezen; in 1867
verhuisde het weeshuis naar Neerbosch; rond 1890 woonden daar een duizend
kinderen; dossiers 20.000 kinderen uit het hele land, die er schoolgingen en een vak leerden].

A. Nolet: Verzetsvrouwen in Nijmegen en nabije omgeving
[Annie van Velzen (1894), Anna Snoeck-Pijnacker Hordijk (1881),
Nel Moolenaar (1918), Johanna Brendel-Jansen,
Elly Scharp-Halberstadt (1929), Truus Gelsing (1920),
Lena Hendriks (1919), Toby Scholte (1918), Olga Revermann
(1919) en Elly Dols (1921)].


Nijmeegs Katern, jg. 28, nr. 2, april 2014.

H. Fransen: Een waarborg voor de eeuwigheid. Katherina van Kleef
stichtte in 1470 vier missen in de Nicolaaskapel.

W.A.M. de Bruijn: Ben de Bruijn, een leven met muziek.
Nijmeegse zang- en operacultuur rond 1920 [Theodorus Johannes Bernardus
Aloysius Carolus de Bruijn, geb. Arnhem 1877 (exm. De Haas),
overl. 1929, tr. 1916 (gesch. 1922) Johanna Ulikana Zegers de Beijl].


Opraekelen
(www.gemeentediever.nl//diever.erfgoedpunt.nl), jg. 20 (2014), nr. 1.

P.L. Goutbeek: Nog een Schultehuis van Diever en wat Meppense venen
[eerder gepubliceerd in Waardeel 2010, nr. 2; mat aanvullingen;
Grevinge en Trumper / Trompers (1613-1629);
Ter Maeth, Rentinck (16e eeuw)].

Op de praetstoel zit Willy Hielkema-Bos [geb. Zorgvlied 1930
(exm. Evers), tr. 1949 Gerrit Hielkema].

Voor de wind gaat het beter [herinneringen van Lieuwe de Harder,
geb. Assen 1931 op het turfschip van zijn ouders].


Opraekelen, jg. 20 (2014), nr. 2.

P. Gols: Smid in Diever [Frederik Offerein; uit bedrijfsadministratie 1852-1856; 1853].

K. de Boer: Het erfgoed van Hendrik Stevens [bijnaam van Hendrik Mulder,
geb. Oldendiever 1862, zoon van Steven Mulder (zoon van Willen, uit Dwingeloo) en
Aaltje Bouman (tr. 1861), tr. 1895 Jantje Koning].

Paulus Mulder repareert al vijftig jaar fietsen [interview rond 1955; geb. Steggerda 1875].

Op het Kasteel [boerderij; bron: Het Drentse geslacht Hummel / Hummelen, door W.T. Vleer].

J. Wierenga: De ‘kromme wegen’ van een Drents edelman.
Naam Roelof van Echten duikt op in 17e eeuw vervalsingsaffaire
[1592-1643, drost van Drenthe 1639].

Voor de wind gaat het beter (2) [belevenissen van Lieuwe de Harder op de Drentsche Hoofdvaart].


Oud Leiden Nieuws
(www.oudleiden.nl;
www.beeldbank.oudleiden.nl),
jg. 2, nr. 1, feb. 2014.

B. Veldstra: Metseltekens, ook in Leiden.

De Collectie Van Houten [foto's, ansichtkaarten en krantenfoto's,
verzameling van Bram van Houten; zie de beeldbank].


Oud Leiden Nieuws, jg. 2, nr. 2, mei 2014.

In Memoriam Olga Thorn Leeson. De vernieuwde HVOL-Beeldbank.

Een wittevlekkenlijst van het Leidse sociaal -economisch verleden [30 onderwerpen].


Oud-Scherpenzeel, 24e jg., nr. 2, juni 2012.

P. Valkenburg: De familie Westra Hoekzema bezoekt Scherpenzeel
[reünie; Aldert Johannes W.H. (Achlum 1898 – Scherpenzeel 1947),
predikant te Willige Langerak (1924), Zegveld (1927), Mijnsheerenland (1930),
Scherpenzeel (1934), tr. 1924 Wilhelmina Geertruida Schuld (1898-1989)].

H. van Woudenberg / W. van den Berg: Scherpenzeelse boerderijen en
hu bewoners (1). De Pol [oudtijds genaamd Klein Lambalgen, vermeld in 1403;
voor Groot Lambalgen zie publicatie in Oud-Scherpenzeel, jg. 13 (2001), maart;
Het zuidelijke deel van Klein Lambalgen wordt later De Pol genoemd; Eigenaren:
Van Colveschoten (1446), Van Lantscroon en Van Glashorst
(1470), Gerrit Gijssen op Lambalgen (1497, 1501, 1511), De Wilde (1529),
Quist (1556), opdeling in vier delen (1599); Sander Jansz was eigenaar
van het deel, dat De Pol ging heten (1651); nageslacht ging Van de Pol heten;
Gijsbert Steenbeek uit Doorn kocht de boerderij in 1808, tr. 1810
Jannetje van de Lagemaat; koper in 1860 was Evert Blaauwendraat (1811-1888)].


Oud-Scherpenzeel, 24e jg., nr. 3, okt. 2012.

W. van den Berg: Accordeonvereniging Fortissimo [opgericht in 1951;
eerste bestuursleden Jacobus v.d. Weerd, Gerrit v.d. Neut en
Geert Koudijs, dirigenten W. van Oudenalder, Arie van Engelen,
Bernard Pot].

P. Valkenburg: De Spaanse griep in Scherpenzeel [als voorbeeld het gezin van
Hermanus Valkenburg (geb. 1882; exm. Wagensveld),
tr. Scherpenzeel1904 Margaretha Jannetje Smith (Nijmegen 1883-1918;
exm. Zurich) en van zijn zus Anna Brandina (tr. Woudenberg 1913
Arnoldus van Hemert, geb. Amsterdam 1891); overzichten van
overlijdens in Scherpenzeel en Woudenberg 1916-1920].

W. van Maren: ‘Uit grootvaders tijd’. Jacoba van Ravenhorst
(1841-1938), een oude tante met veel familie [geb. boerderij Lammersdam te Maarsbergen;
exm. Blaauwendraat); haar zus Jannetje (1834-1920) tr.
Cornelis van Wolfswinkel; verdeling van Jacoba':s erfenis, o.a. aan verwanten in de VS].

Susan Flatners op zoek naar haar roots in Scherpenzeel [kleindochter van
Henri Berendse (1901-1981), die in 1921 emigreerde, zoon van Martinus
(1861-1952) en Jannette van Ravenhorst (1869-1903), tr. 1899].


Oud-Scherpenzeel , 24e jg., nr. 4, dec. 2012.

P. Valkenburg: Jachtopziener Dirk Arpink [Theodorus Arpink
(geb. Eemnes 1902), zoon van Gerardus Leonardus Arpink (geb. Maassluis 1863;
exm. Brama) en Aaltje Arends (Blaricum 1864 –: Eemnes 1905;
exm. Krijnen), jachtopziener in Laren en Eemnes, van de familie
Royaards te Scherpenzeel 1935-1947, waarna hij naar Canada vertrok;
levensverhaal].

H. van Woudenberg / W. van den Berg: Scherpenzeelse boerderijen
en hun bewoners (2). Boerderij Wittenberg [vermeld in 1372, tijnsheer was toen
Gijsbert Jacobsz van Twiller; vermelding van diverse eigenaren en bewoners;
In 1592 verkocht Cornelis Morren de boerderij aan Aelbert Thonisz
van Glashorst; na verschillende eigendomsovergangen in 1691 verkocht
aan Johannes Cornelisz van Vlastuin, zijn familie erfde; Kinderen van
Jan Jans van Vlastuijn (overl. 1758) noemden zich Van Wittenberg;
in 1962 verhuur aan Jan Bieshaar; Veldnamen om en nabij hofstede Wittenberg].

‘Uit grootvaders tijd’ [herinneringen van Maria van Driel-Zwaan, geb. 1942].

Belastingen anno 1627 [boerderij Dashorst; de boer betaalde geen ‘ongeld’
over het Scherpenzeelse deel van de grond].


Oud Utrecht, 87e jg., nr. 3, juni 2014.

L. Mutsaers: Tivoli Eindeloos [1970-2014; Oudegracht 245].

W. Zwikstra: Van voortzetting van de stad tot ‘stad in een stad’.
De transformatie van Muziekcentrum tot TivoliVredenburg.

Het Utrechtse smartlappenfestival. Utrecht: 100 jaar bij de les met jazz.

U. Hascher-Burger: Kerkmuziek in middeleeuws Utrecht.

Muziektenten in Utrecht; Festival Oude Muziek; Opera als kermisattractie;
Het Koninklijk Zeister Harmonie Muziekgezelschap; Flight to Lowlands Paradise
1967-1968: succes en debacle; Fluiten op de Oudegracht [Sigurd Cochius,
geb. 1916; exm. Selleger]; 160 jaar Koninklijke Oratorium Vereniging Utrecht;
Koninklijke Utrechtse Muziekverenigingen; Utrechter kerken als muziekpodium.


De Silehammer
(www.historischeverenigingijsselham.nl),
22e jg., nr. 1, maart 2014.

J. Venema: Twee sleden en een historierijk huis [een luxe slee van
Bram Venema (1907-1989) en eenvoudige van Willem Schokker
(1883-1958); huis eigendom in de 19e eeuw van de familie Dumon,
in 1928 Abraham Venema x Anna Oenema].

J. Steenstra: De pastorie van Blankenham in oorlogstijd
[ds. Willem van Gelder (Barendrecht 1916-1992, tr. 1942 Annetje Staat,
geb. IJsselmonde 1916); werd in 1944 gearresteerd; Margje Brandsma (geb. 1903,
vroedvrouw); de Joodse tweeling Leo en Max van Gelder (exm. Weinberg)].

J. Steenstra: Kaleberghe of Koleberghe vermeld in 1323.

Wij gedenken: Hidde Jan Rijkeboer [Steenwijk 1909 – Vught 1944;
exm. Van der Schuit].


De Sneuper
(www.hvnf.nl ),
nr. 114, 27e jg., nr. 2, juni 2014.

M. Vroom: De drinkdobben in Noord-Fryslan buitendyks [waterpoelen met
een dijkje er omheen, kwelder, drinkwater voor vee; hoe oud zijn ze?].

S. Meindersma: Meindertsma's & Meindersma's,
deel 1 [nazaten van Meindert Gerbens (van het Goddeloze Tolhuis, ged. Driesum 1735,
tr. Romckje Pieters, ged. Rinsumageest 1742; 4 generaties); Nazaten van Meindert Gerrits
(tr. Grietje Beerns; zoon Jan, ged. Oudega 1753)].

L. van Driel: Op zoek naar: Aaltje de Jong [geb. Westdongeradeel 1904
(exm. Kuitert), tr. Leeuwarden 1943 Jan H. Eekhout].

P. Schoorstra: Herkomst van de naam Schoorstra [aangenomen in
1811 door Gerben Botes en Jan Pieters, wonende in en om 't Schoor].

R.J. Broersma: De dorpswapens van Foudgum & Hantum.

H. Scholte: Opskuor yn Moarra, onderzoek naar feiten & fictie.
Familiedrama in Morra [1889; Jacob Harkes Douma (geb. 1858),
tr. 1882 Janke Kornelis Botma (exm. Teerenstra);
verhouding met Attje Kornelis Gaasterland, vertrok met haar in 1889
naar Amerika, waar ze in 1895 trouwden; familieomstandigheden met o.a.
Benthem en Reiding].

J. Douwes Isema: Familieschilderij van ds. Jan Douwes' gezin
[Jan Douwes Ysema (1816-1888), tr. (1) Zwaagwesteinde 1841
Anna Elisabeth Andreae (1819-1862), tr. (2) Albertha A.C. Hugenholtz].

P. de Haan: Meester Wamelink betrapt tonneur [Gradus Frederik
Wamelink (geb. Lichtenvoorde 1843), hoofd lagere school sinds 1886,
tr. Zutphen 1871 Johanna Catharina de Vries].


Terra Westerwolda
(www.terrawesterwolda.nl),
jg. 3, nr. 1, maart 2014.

J. Kok: Hotel Dopper [Lucas Dopper (geb. Wildervank 1826;
exm. Balsters), schuitenvoerder, kastelein, logementhouder,
tr. 1853 Grietje Swarts].

Onze club: VV Onstwedde.

J.S.A. Huizing: Interneringskamp Vriescheloo [uit Rapporten van de wachtcommandant].

H. Blaauw: ZKZZP'ers [herinneringen van Henk Blaauw uit
Vlaardingen aan zijn vader, scheepsjager te Stadskanaal; de kleine bedrijfjes langs
het kanaal].

H. Lemein: Piena Kruize-Draadjes (90). Groot interview [Geppina, geb. 1924,
dochter van Berend Draadjes en Fenna Bults, tr. 1950
Jacobus Kruize te Vlagtwedde].

R. Wegman: Een conflict over de aanwas der heerlijkheid Wedde [verslag in
brieven en rekeningen van Matthias Orth, drost te Wedde; 1570; liet
de aanwas in 1590 in kaart brengen door landmeter Antoni Brunij; namens
de gravin van Aremberg protest tegen de voorgenomen bedijking van de
aangewassen door inwoners van Blijham, Bellingwolde, Den Ham en Uitham;
zij meende gerechtigd te zijn; einde conflict in 1630].

A. Migchels: Het portret van … Geert Harms Migchels en
Roelf Migchels [1808 Onstwedde 1898 (exm. Bessembinders),
tr. (1) ald. 1838 Albertje Jans Bessembinders, tr. (2) ald. 1857
Geertje Oosterveld (exm. Besling)].

J.S.A. Huizing: Uit de geschiedenis van Westerwolde (afl. 3) [1626-1633].

H. Kämink: De etsen van Johan Hemkes. Bijzondere
collectie behouden voor Westerwolde [Schalsum 1894 – Bilthoven 1988].

R. Wegman: De windmolen van Wedde [o.a. conflict tussen Haije Addinga
(die zonder toestemming een windmolen had gebouwd) en Karel Schenck van Tautenburg;
verbrand in 1593].Duitsland


Archiv für Familiengeschichtsforschung,
(www.degener-verlag.de),
18. Jg., Heft 1/2014.

B. Ellwanger: Die Familien Schlusser und Schmidt und die
Geschichte des Meckesheimer ‘Kaiserschnitthauses’ [oudst bekenden:
Hans Martin Schmidt (geb. Derdingen / Württemberg ca. 1648, tr. Katharina Lutz)
en Georg Peter Schlusser (1785-1847, tr. Eva Katharina Erni uit Kirchhaim bij
Heidelberg; zoon Andreas Georg (1811-1877) tr. 1842 Anna M.B. Wesch)].

W. Vollmar: Die Grafen von Ranzow in Holzminden und einige ihrer
Nachkommen [drie generaties Ranzow actief in de VOC; Christoph Graf von Rantzau,
geb. 1623, levensbeschrijving (o.a. studie in Leiden en Utrecht 1645-1647, geloofswisseling in
1650, veroordeeld voor het voeren van 18 heksenprocessen op zijn goederen in
Holstein (o.a. Ovelgönne) 1686, vermeld Groningen 1689 en Den Haag 1690
(testament), overl. 1696; levensbeschrijvingen van nog vier verwanten;
nageslacht van Heinrich Rantzau auf Schmoel (1590-1644), tr. Kiel 1619
Ida Pogwisch t/m generatie VII (VIII), 19e eeuw; IV.2.
Ferdinand Anton (1711-1802), tr. (1) Colombo 1722 Josina Schokman (1722-1758;
exm. Verschuur); hun kinderen werden geboren Colombo,Batavia, Kaap,
Amsterdam, Holzminden].

W. Vollmar: Die Familie des Stallmeisters Michael Gebauer in Wittenberg
und Leipzig († 1723) [drie generaties parenteel met von Brockenburg].

http://jennymarx2014.com
[Jenny von Westphalen (1814-1881), tr. Kreuznach 1843 Karl Marx;
kwartieren Westphal, Henneberg, Wishart of Pittarow,
Campbell of Orchard, von Veltheim, Kametzky von Elstibor,
von Pannwitz, von Viereck; vier generaties Heubel].

Boekbespreking: Armin Wolf: Verwandtschaft – Erbrecht – Königswahlen
[middeleeuwen; ISBN 978-3-465-04180-1; Studien zur europäischen Rechtsgeschichte 283].


Overkwartier van Gelre,
Jaarboek / Jahrbuch 2 (2013).

L. Pijper / W. Steeghs: Hermann van der Moolen aus dem deutschen
Geldern, Ansichtskartenherausgeber 1897-1910 [genealogie zes generaties;
oudste bekende: Adrian van der Moolen, uit Utrecht, geb. ca. 1735, overl. Geldern 1820,
tr. Josina Breve, overl. Monnickendam 1811; uitgebreid wordt ingegaan op het
uitgeven van ansichtkaarten, verspreidingsgebied, fotomateriaal, adreskant, logo enz.].

S. Verkoeijen: De Mons Veneris van Océ. Een heuvel met een
schandelijke naam [de Kutheuvel bij Velden; verbastering van woorden; executies
in 1547 en 1502; territoriumschending door Veldernaren].

M.-L. Posten: Hexen und Dämonen – aus Wahnvorstellung
wird Realität [volksgeloof, voorchristelijke erediensten, kerkelijke bestrijding,
inquisitie, heksenwaan, de macht van geestelijke autoriteiten, einde heksenvervolging
in het hertogdom Kleef en noordelijke Nederlanden].