De rubriek "Periodiek Besproken" is auteursrechtelijk beschermd (copyright ©).
Toestemming voor overname van (delen van) deze rubriek moet worden gevraagd aan de redactie van Amstelland,
zie bij Bestuur en Medewerkers.

Nr.3 (249) 27 April 2014NederlandHet Feyne Kwartier (Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee;
secr.: mw.E. Lassing-van Gameren, Washingtonstraat 26, 3255 VJ Oude Tonge;
http://www.genealogieflakkee.nl), 18e jg., nr. 3, dec. 2013.
Wie zoekt wat? [o.a. Van Oudenaren, Koppenaal, Hameeteman, Van Gurp];

T. Hagens: Kwartierstaat Teunis Hagens 17-02-1947 [geb. Den Haag; t/m generatie VI-16:
Hagens (te Zevenbergen, Fijnaart, Dirksland), Menheer, Wesdijk, Vervloet, Renaud,
Van der Wende (2 x), De Reus; met alle kinderen van de voorouderparen];
A. Oosterbroek: Stamreeks Buscop [vervolg van jg. 18, nr. 2; van Cornelis Jobsz Bisschop
(ged. Oude Tonge 1724) naar Pieter Willemsz Bisschop (ged. Oude Tonge 1633)].

Het Feyne Kwartier, 19e jg., nr. 1, febr. 2014.
Vervolg Kwartierstaat Teunis Hagens [met kw. VI-17 (Renaud) t/m VII-45 (Komtebed);
met o.a. Lokker, Perrius, Den Eerzamen, Mense, Pullen,
Pas (te Middelharnis), Droogendijk, Plokhooij, Kooijman,
Tamboer, Sonneveld, Human].

Haerlem Jaarboek, 2011.
A. Numan: Onder gewijde grond. Het ontstaan en de historie van de plek waar de
Kathedrale Basiliek St. Bavo is gebouwd [bouw begonnen in 1895, klaar in 1930; de daarvoor
aangekochte grond was eeuwenlang in het bezit van het St. Elisabeths Gasthuis; eerder was het
een leengoed, aan de zuidzijde grenzend aan ver grieten vene, 1331 (vermoedelijk genoemd
naar Griete van Zaenen / Margriete van Zaanden); Jacob van Poelgeest
hield het in 1459 in leen van de Heren van Brederode voor Meine, dochter van Reinier
van der Does; in 1560 werd Jan Verwer Jansz, wantsnijder, beleend en
na hem in 1561 het Gasthuis; Het ontstaan en het einde van de Veenpolder];
J. Temminck: Het logement van Haarlem in Den Haag [voor afgevaardigden
van de stad naar de Staten van Holland; zij logeerden in 1599 bij Hendrik Doedens,
in 1636 bij Maria Doubleth weduwe Jacob Hallingh; in datzelfde jaar werd
een nieuw huis gekocht van Henrick van der Mast; beschrijving huis en boedel;
de reizende bode, instructie voor de kastelein, het tweede logement];
Idem: Het stadsjacht van Haarlem [het eerste werd gebouwd in 1657-1658
door Bastiaen Allerts, versierd door beeldsnijder Christiaen Boumans,
geschilderd door Matheus Pelcum; vervangen in 1689 –
gebouwd door Harmen Jansz Bruyn; vernieuwing in 1756, verkocht in 1795];
J. Pop: De bodebus van Haarlem [onderscheidingsteken, symbool;
de eerste boden droegen geen bodebus, maar een lange staf of roede.
De auteur schrijft o.a.: ‘Deze zogenaamde roededragende boden hadden ook een andere
functie dan de latere reisboden die een bodebus hadden (de bosdragers).
Zij deden in de vroege middeleeuwen dienst als gerechtsboden ten behoeve
van schout en schepenen, die belast waren met de rechtspraak.–
Hij [de bode] had min of meer de opdracht de gedaagde partij thuis te dagvaarden
en aan te zeggen wanneer hij voor het gerecht moest verschijnen.
Ook moesten boden goederen veilen zodat veroordeelden hun schuld konden betalen. –.
Bij de opkomst van de vroedschap als stadsbestuur deed ook een nieuw soort boden zijn entree
in het stadhuis. Zij waren vooral belast met het overbrengen van documenten en berichten naar andere steden. –.
Zij hadden vrije toegang op trekschuiten en veerponten of in diligences.’];
P. Biesboer: Twee portretjes door Jan de Bray [Jan Salomonsz de Bray
(ca. 1627 Haarlem 1697), historie– en portretschilder; de in 1662 geportretteerden
zouden zijn Jacob van Vaerle en zijn zus Lysbeth, gedoopt Haarlem 1640 resp. 1643,
kinderen van Abraham van Vaerle en Maeycken van Heythuysen (tr. 1624);
ook: Van Varelen; levensloop van familie en verwanten;
Na afsluiten van dit onderzoek werd de auteur geattendeerd op het bestaan van twee tekeningen,
gemaakt door Cornelis van Noorde (1731 Haarlem 1795) en gelijk aan de ‘De Bray’
schilderingen, maar als identificatie staan er de namen op van Lambertus Schatter resp.
Eva van Beresteyn, die huwden in 1662; de auteur meent dat de eerste (Van Vaerle) versie juist is.
Niet wordt de vraag gesteld waarom die portretjes gemaakt zijn; gebruikelijk was toch
ter gelegenheid van een huwelijk; het stel is naar elkaar toegewend, waarom zouden een broer en zus dat doen?];
D. van Gijlswijk: ‘De kinderen zullen zo lang ter Schoole moeten gaan tot dat zij
naar hunnen Staat bequaam zijn’. De ontwikkeling van de stadsarmenscholen van Haarlem
in de achttiende eeuw (1757-1795) [stadsschoolmeesters, arbeidsvoorwaarden,
verplichtingen, gedrag, inrichting onderwijs, prijsboeken, oprichting naai– en breischolen];
J. Spoelder: Een Haarlemse instituteur in de negentiende eeuw. Cornelis Spoelder (1842-1925)
[benaming voor de directeur (ook wel de onderwijzer), verbonden aan een Franse school
en de hieruit voortgekomen instituten, ook aanduiding voor het hoofd van een particuliere school,
kostschool; levensschets: geb. Abbekerk, zoon van Cornelis Spoelder (1800-1871),
smid en Bregje Stam (1801-1878) (tr. Wijdenes 1826);
tr. Uitgeest 1884 Dorothea Christine Boon (1848-1922) weduwe Simon Jacob Visser;
particulier onderwijs, kostleerlingen, ook uit Curaçao (Debrot, Sproek), bibliotheek];
A.G. van der Steur: De boekhouding van een doodkistenmaker in Velsen [notities (1844-1924)
in een manuscript; de jaren 1844-1871 gemaakt door Pieter Handgraaf
(1792 Velsen 1871, timmerman, tr. Johanna Maria Huyboom),
vanaf 1872 door timmerman Hermanus van Wort
(1827 Velsen 1915, tr. Susanna Offermans (Leidschendam 1831 – Velsen 1908)];
Idem: Nota van J.D. Zocher Jr. voor de bouw van Sparrenheuvel [1824];
P. de Rooij: Wat maakt een stad tot stad? [tekst van een lezing];
M. Busker: Nieuws over gevelstenen; Idem: Restauraties;
Necrologieën: Aad van Ake (1947-2011), Jhr.
Frans Willem Anne Beelaerts van Blokland (1921-2011),
Jan de Bruin (1920-2011),
Frans Nypels (1937-2011),
Wiek Röling (1936-2011);
Kroniek 2011.

Historische Mededelingen (secr.: drs. H. Spreen, J.H. Tromp Meestersstraat 15, 8331 GN Steenwijk;
www.historischeverenigingsteenwijk.nl),
30e jg., no. 3, aug. 2013.
J. Doeven: Bedrijvigheid in de Vrouwenstraat [bewoners en hun bedrijven vanaf eind 19e eeuw;
Fledderus, Houwer, Boonstra, Velsen, Faber, Meesters,
Dapper, Boerwinkel, Talen, Van Dalen, De Vos, De Bock en vele anderen].

Historische Mededelingen, no. 4, dec. 2013.
J. Tiesnitsch: Hendrikus van Dalfsen (1848-1928),
onderwijzer en geschiedschrijver [geb. Genemuiden, overl. Apeldoorn
(zoon van Jan van Dalfsen en Trijntje van den Berg),
tr. Oostvoorne 1874 Celia de Jong (exm. Van der Spek)];
H. van Dalfsen (†): Steenwijk in de omwentelingsdagen van 1813 en '14
[overgenomen uit Gedenkboek 1813, deel 3, 1913];
J.D. van der Tuin: Steenwijk tweehonderd jaar geleden [nadere beschouwing van
het voorgaande artikel, met beknopte gegevens stadsbestuur en notabelen:
Zomer, Oosterloo, Reiners, Roelofs, Schuurman,
Spanjaard, Steunebrink, Krop, Van Riel, Veen,
Van Ruinen, Fabius, Middendorp, Tuttel, Jalink,
Fledderus, Reek, Hogeman, Bennekers, Wilbrink];
J. Tiesnitsch: Het Onafhankelijkheidsfeest in 1913.

Joods Rotterdam. Genealogisch tijdschrift voor Joods Rotterdam en omgeving
(www.joodsrotterdam.nl; red.:
S. Ball-Sanders, Wittelaan 41, 2245 VP Wassenaar), 4e jg. (2013), nr. 4.
Thema: de geschiedenis van het joods amusement in Rotterdam;
Genealogie familie van Biene [oudst bekende: Abra(ha)m Moses, afk. van Mulheim a/d Ruhr,
geb. ca. 1766, nam in 1811 de naam Van Biene aan, overl. Rotterdam 1837,
tr. ald. 1794 Mietje Boas Levie (later: Dina Bauser); ook: Van Bienen;
leden van deze familie verdienden de kost in de theaterwereld (optredens of exploitatie);
5 (6) generaties t/m eerste helft 20e eeuw];
S. Ball-Sanders: Joods amusement in Rotterdam [o.a. ontstaan nieuwe theaters;
in 1866 werden de meeste kermissen verboden vanwege het uitbreken van de cholera;
rondtrekkende toneelspelers vormden gezelschappen voor optredens in theaters; opkomst variété,
jazz, danscafés; Van Biene, Blazer / Blaaser, Schnitzler,
Bamberg, Van Lier, Boedels, Zwaaf, Solser, David(s),
(Van der) Staal, Tuschinski].

Leovardia. Historisch tijdschrift voor Leeuwarden en omgeving
(secr.: Postbus 2574, 8901 AB Leeuwarden; secretariaat@aedlevwerd.nl),
nr. 42, sept. 2013.
S. ten Hoeve: De Waalse kerk te Leeuwarden, inrichting, herinrichting en zilver
[preekstoel waarschijnlijk gemaakt door landschapskistenmaker en houtkoper Gerrit Ypes Nijhoff (1659)
en het poortje door Sjoerd Ates Haackma, landschapsteenhouwer en landmeter (1653);
de avondmaalsbekers door Harmen Jacobs Raapsvelt (1659) en het doopbekken door Johannes Foppen (1651)];
R. Kuipers: De cichoreiverwerking in Leeuwarden [eerste Friese cichoreifabriek
opgericht 1779 door Gerbrand Sybrandi; andere ondernemers: Frans Edzard Crop
(1773-1844), Willem ter Horst (1785-1870; in 1813), Sierk Hijlko ter Horst en
Jacob van Hulst (1895), S. Kooistra (1916); Gerrit Bockes Bokma
stichtte in 1797 een cichoreifabriek; zijn dochter Wijtske tr. Leeuwarden 1799 Mindert Alberts de Boer;
deze hertr. 1807 schoonzus Jetske Bokma; zij werden de grootouders van ‘Nynke van Hichtum’ (Sjoukje M.D. de Boer)];
A. Fahner: De familie Hillebrand, orgelmakers, spiegelmakers en schrijnwerkers
[Jan Adolf Hillebrand en broer Gerhard Heinrich vestigden zich vanuit Lotte / Tecklenburg rond 1808 in Leeuwarden;
in dienst bij Albertus van Gruisen en zoon Willem, orgelmakers];
A. Toornstra: Lucas Hannema, een veelzijdig kunstenaar [geb. 1891, tr. Franeker 1917 Aafje Dral];
P. Bron: Tumult op Mariënburg, de valse start van een kweekschool
[Leendert Blom jr. uit Overveen werd in 1922 als directeur aangesteld; geschorst in 1925].

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie (L.G.O.G., Postbus 83, 6200 AB Maastricht), jg. 41, nr. 4, dec. 2013.
F. Patelski: Limburgse voorouders van Karel Majoor [voorzitter Limburgs Geschied– en
Oudheidkundig Genootschap, geb. Venlo 1943; de familie Majoor is afk. van Laren in 't Gooi
(www.larensevoorouders.nl);
stamreeks van zijn moeder Antonia M.H. Hermans (1912 Venlo 1987) terug tot Frans Hermans,
overl. Maasbree 1676; met geneagram (schema gemeenschappelijke afstamming) van Paul Witteman,
Karel Majoor, Frans Timmermans, de auteur, Jo Cals en Maxime Verhagen
van het echtpaar Stephanus Huijsmans (Hausman) te Roosteren, tr. (2) Sibilla Reijnen];
A.S.M. Patelski / E.M.A.H. Delhougne (†): Wackers,
een Midden-Limburgse familie met bekende nazaten [zeven geneagrammen met steeds Herman Wackers
(exm. Graus), schepen van Echt 1672 tot zijn overlijden in 1685,
tr. ca. 1660 Aemilia Daemen (exm. Raemeckers), begr. Maasbracht 1719;
de nazaten zijn min of meer thematisch verdeeld over de schema's, zoals sporters en politici];
H.J.L.M. Boersma: De familie Jonckhans, voordien genaamd Simons,
uit Eijsden en Maastricht [oudst bekende: Jan Sijmen, schout van Eijsden 1570,
tr. ca. 1525 Anna Mieckens, weduwe in 1586; Johannes Sijmen der jonge genaamd Hans
overl. tussen 1586-1592, tr. ca. 1560 Griet Mieckens; hun zoon Jan Sijmen ‘geheijten den Jonckhans van Eijsden’,
schepen van Eijsden 1611-1629, overl. 1629/1630; nageslacht t/m begin 18e eeuw].

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 42, nr. 1, maart 2014.
T. van den Berg: Voorouders en verwanten van Mgr. Frans Schraven,
lazarist en bisschop [Lottum 1873 – Chengtingfu 1937; levensloop;
kwartierstaat 6 gen.: –, Van Dijck (te Lottum), (van) Wijnhoven,
Van Dijck (te Lottum); Geneagram Wijnhoven, Geurts, Schraven en Hanssen (priesters)];
A.S.M. Patelski: In Memoriam Louis Augustus (1921-2013) [Kerkrade – Heerlen; exm.
Erkens; leraar Duits; bekend van o.a. zijn visie op het fenomeen Bokkerijders,
waarover hij zijn belangrijkste bijdrage publiceerde in de
Publications 1991 ‘Vervolgingsbeleid en procesvoering tegen de Bokkerijders.
Het ontstaan van een waandenkbeeld
’];
Idem: In Memoriam Albert Corten (1926-2013) [geb./overl. Heerlen;
exm. Cajot; o.a. streekhistoricus];
R. Flokstra: In memoriam Jan Boutens (1928-2013);
J.H. Hanssen: Waar is mevrouw Clousen gebleven?
[Mathias Clousen, begr. Venlo 1737, tr. ald. 1731 Anna Catharina Smitshuisen,
afk. uit Sonsbeck; vertrok na de begrafenis van haar man, haar kinderen achterlatend];
Th. Wieërs: Een raadsel vrijwel opgelost.
Wie waren de ouders van de kinderen van het echtpaar CremersLenaerts
uit Stramproy? [verwarring door gelijknamige echtparen, eind 18e- begin 19e eeuw;
twee nichten (beiden genaamd Helena Lenaerts) huwden in 1788 twee neven (beiden genaamd Theodorus Cremers)];
R. de la Haye: De familie Coulen uit Grubbenvorst. Vervolg artikel:
Steegh, of: hoe een familienaam ontstaat [stamreeks Coulen, vier generaties, 17e eeuw];
H.J.L.M. Boersma: Schematisch overzicht familie Jonckhans.

Meer Historie (secr.: W. Landzaat, Daunisstraat 12, 2132 PS Hoofddorp;
landzaat@quicknet.nl), 41e jg., nr. 4, dec. 2013.
H. Dolman jr.: Scheepvaart over het Haarlemmermeer;
A. Bakker: Tonnen en lantaarns langs het Haarlemmermeer [geïllustreerd met afbeeldingen van oude kaarten];
R. van Rijsbergen: Granen, zaden, peulvruchten en veevoeders.
Ruim honderd jaar ervaring bij de firma Van der Bijl,
een graanhandelsbedrijf [in 1911 opgericht door Jasper van der Bijl];
H. Stroet: Spoorwegpersoneel in de Parklaan te Hoofddorp [opening Haarlemmermeerspoorlijnen in 1912;
tekort aan geschikte woningen voor het personeel; uitbreidingsplan;
namen van de eerste bewoners (23), beroep en vorige woonplaats];
B. Klaassen: Het weggetje van Bakker Lans;
Herinneringen aan Rijk (II) [van Arie Roest (geb. Nieuwer Amstel 1924)
en zijn vrouw Janie Fris (geb. Middelharnis 1928);
en van Jans Overbeek-Leegwater (geb. Schipholdijk 1919, tr. 1941 Leen Overbeek)];
Interview met Trudy Uffels, verloskundige te Zwanenburg 1965-1976 [geb. Amsterdam];
B. Klaassen: 75 jaar firma Nijssen te Nieuw-Vennep
[interview met Dick Nijssen (geb. 1941), zoon van Gerard Nijssen (geb. Nieuw-Vennep 1900)
en Marie Baars (geb. Abbenes 1903)];
F. Ossewaarde: Wethouder Anton Houtsma en het begin van de grote nieuwbouw in Haarlemmermeer,
1970-1977 [geb. 1938; werd in 1977 burgemeester van Wijk bij Duurstede].

Nijmeegs Katern (www.numaga.nl), jg. 27, nr. 2, april 2013.
P. Houwen: De vakwerkloods in het Ooijse Schependom.
Locomotievenloods of toch een oud station van Nijmegen? [dateert uit 1879].

Nijmeegs Katern, nr. 3, juni 2013.
P. Altena: Werkbezoeken aan het rampspoedig vervallen Nijmegen in 1800 en 1804
[door Johannes Goldberg (1763-1828), minister van Nationale Oeconomie in 1800;
Hendrik van Wijn (1740-1831), raadpensionaris van Gouda, landsarchivaris (1802) in 1804].

Ons Voorgeslacht (www.onsvoorgeslacht.nl;
www.hogenda.nl), nr. 661, jg. 68, dec. 2013.
K.J. Slijkerman: Het geslacht van Koenraedt Claesz, uit Groote Lindt met de naamdragers
Van de Lindt, Van der Stoup, Timmerman en Visser [16e-17e eeuw];
Diverse Aanv./corr. o.a. Smitshoek; Parenteel Luytgen Wouters
[aanv./corr. op Utrechtse parentelen, deel 1; Van Oostrum, Schaep, Kalchoven,
Turck / Torck, Van Kemenade, Otterspoor]; Parenteel Cornelis Jacobsz Kemp;
Nakomelingen Jan van Scorel; Vleutense schouten [o.a. Cesarius, Focker];
C.A. van Burik: Parenteel Van Eyndoven [aanv./corr., n.l.:].
Enkele opmerkingen over een familie Van Cuyck uit Culemborg en over de staak Van Ommeren
genaamd Van Cuyck [16e-17e eeuw; met Herdinck, Van Zelck;
Fragmentparenteel Van Cuyck – Van Eyndoven – Van Ommeren (van Cuyck)].

Ons Voorgeslacht, nr. 662, jg. 69, jan. 2014.
H.J. Postema: Nageslacht van een overspelige koster, de oorsprong van een familie Vermeer
[stamvader: Hans Haes uit Mülbach, herbergier, schoolmeester, koster te Doorn,
tr. (1) Wijk bij Duurstede 1607 Otgen Hendricx, tr. (2) Geertruijd Jans, otr. (3) Amersfoort 1625 Ariaentje Jans;
uit een relatie met Ariaentje Hendricks: Hans Hendrick, ged. Cothen 1644,
tr. voor febr. 1662 Jannetgen Rochus Hoogenboom;
hun nageslacht noemt zich Van (den) Meer en Vermeer; te Doorn en Renswoude];
K.J. Slijkerman: De oudste generaties van het geslacht met de naamdragers
(Van der) Stoup, Gelderblom en Tuijtel uit Mijnsheerenland [16e-17e eeuw];
H.M. Kuijpers: De ouders van Marichgen Willems.
Aanvulling op de genealogie van het geslacht De Bruijn (Ameide) [tr. ca. 1575 Henrick Petersen de Bruijn,
vanaf 1579 secretaris van Ameide];
B. Sonneveld: Sederel: een hypothese [Lodewijk Sederel,
j.m. van Utrecht, otr. Maasdam 1787 Jannigje van der Giessen];
R. Kappers: Leerjongens van Schoonhovense goud- en zilversmeden, 1680-1798 [naamlijst met jaar en leermeester];
Aantekening in het doopboek van Numansdorp [De Wild, Korendijker; 1678];
R.A. van der Spiegel: De datering van het ‘Oude register van graaf Florens’ [tweede helft 1287].

Ons Voorgeslacht, nr. 663, jg. 69, febr. 2014.
M.P. Neuteboom-Dieleman: Van Rhoon, Van Graven en Van Sint Guéricx
en de plaag van het ongecontroleerd overnemen van onjuiste gegevens
[Pieter (IV) van Rhoon tr. 1501 Anna van Graven, dochter van Raas van Graven (Leuven 1437-1501)
en Elisabeth van Sint Guéricx (1449-1489); Uit de transcriptie van familieaantekeningen
in De Nederlandsche Leeuw 1902 werden verkeerde conclusies getrokken blijkens kwartierstaten op internet;
Auteur ontrafelt aan de hand van Leuvense schepenakten de familieverhoudingen:
een deel van de aantekeningen lijkt onbetrouwbaar te zijn;
Elisabeth was een dochter van Claas van Sint Guéricx en Katline vanden Meersberghe];
Vraag over scherprechter Willem van Cranendonck [Dordrecht 1535];
K.J. Slijkerman: Begravenen te IJsselmonde 1585 tot 1700
volgens de jaarrekeningen der kerkmeesters [transcriptie];
L. Helms van Eis: De ijstap – platvloerse schelmenstreek [Jan Otten Maescant; 1684];
B. van Dooren: Foutje van de dominee? [een reactie op ‘Ons Voorgeslacht’, jg. 68 (2013);
de voornaam van vrouwen met een toevoeging: eigen patroniem of naar de (overleden) echtgenoot?;
Tot in de 17e eeuw dient men goed op te letten:
ten onrechte wil men – hypercorrect – nog wel eens dr achter de voornaam van de echtgenoot zetten];
Vijf jaar wapenregistratie;
Wapenregister [18 wapens].

Ons Voorgeslacht, nr. 664, jg. 69, maart 2014.
Voor het voetlicht (2). L. van der Hoeven / T. van der Vorm:
Interview met Jan Lots, 25 jaar voorzitter van ‘Ons Voorgeslacht’ (1979-2004);
J.J.F. Lots m.m.v. P. van der Hoeven: Het voor– en nageslacht van Symon Dircsz.
uit Pijnacker. Een parenteel van ca. 1360 tot ca. 1700 [Van (der) Elst, Van Ruyven,
Son / Zon, Van der Aer, Suycker(bosch), Van (den) Overgauw,
Van Berckel, Langelaen, Pijnacker, Pols alias Cleijwech,
Van der Prins, Van Bancken, Van Wouw, Rodenburch, Storm,
Van Overvest, Keth];
J. Heemskerk: Transcriptie van lijst van Lidmaten van Schipluiden 1619.

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek
(red.: E. Reuzel-Gerritsen, Het Laar 6, 7414 BS Deventer;
www.otgb.nl), jg. 31, nr. 1, 1e kw. 2014.
A. Schippers: De Carmigchelt – tak van de familie Carmiggelt
[kwartierstaat (4 gen.) van Hendrikus Wilhelm Carmigchelt (1856 Wilp 1931): –,
Berends (te Voorst), Sarink, Berends (te Voorst)];
I. Brethouwer: Het goed Meijerinck in Leesten te Zutphen, een rijksmonument;
Vervolg De noabers van Blauwhand in Oolde (deel 5) [fragmenten Hollerman,
Groot Oevinck, Timmerij / Timmerie, Levenkamp, Koeslag,
Willemink, Meijerink];
H. Welling: De zoektocht van Herbert Welling
[uit Bocholt naar de boerderij van zijn grootouders, (Nieuw) Bartels te IJzevoorde];
Vervolg Parenteel van Gerrit Idincks (2) [Pelgrom (te Amsterdam),
Pelgrum van Enghuizen (te Rotterdam), Te Winckel, Van Munster];
J.A. Bakker-ten Have: Kwartierstaat van Aaltjen Boomkamp [Laren 1715 – Vorden 1750,
tr. ald. 1736 Peter Woestenenk (exm. Abbink); 3 (4) gen.:
Meijer, Boomkamp, Wissinck, Nagelvoort];
E. en G. Reuzel: De twijfel over de ontsnapte gevangene Hendrik Pelgrum
[vermeld in een bijdrage in de Zandloper (Oud Ede),
geb. Steenderen 1764, tr. Willemina Kraaijvanger;
maar verward met de Hendrik Pelgrum (geb. 1769; exm. Van Dillen),
die tr. Veenendaal 1802 Cornelia Pas (ged. Renswoude 1779; exm. Dreuning)];
B. Smeenk: Parenteel van Gerrit Jan Milius, stadsheelmeester / chirurgijn in Zutphen
[uitgaande van Jan Pietersz Milius (Haarlem 1709 – Deventer 1780),
huwde (4) Haarlem 1759 Judith Zegelingh; zoon Gerrit Jan Milius (Deventer 1766 – Zutphen 1848)
kreeg achttien kinderen uit twee huwlijken; de Achterhoekse tak: (klein)kinderen, w.o. Kersten].

Oud Nuus (secr.: mw. K. Eveleens, Postbus 374, 1430 AJ Aalsmeer;
info@stichtingoudaalsmeer.nl), nr. 172, jg. 44, okt. 2013.
Pruisisch hoofdkwartier in Kudelstaart [1787; tussen 23 september en 9 oktober vonden
er in Kalslagen op 23 locaties in totaal 9672 overnachtingen plaats door Pruisische militairen;
veertig inwoners meldden schade; Frederik Schuilenburg, herbergier,
was het zwaarst getroffen; situatie in Haarlemmermeer, Aalsmeer en Amstelveen];
N. van der Maat: Aalsmeerse anekdotes (16) [o.a. bakker Jan Gortzak,
Arie Zwartendijk, schipper Jan Maarse];
J.W. de Wijn: Familienaam verdringt vadersnaam. Lang voor Napoleon!

Oud Nuus, nr. 173, jg. 45, dec. 2013.
J.W. de Wijn: Oorlogsvlucht uit Kudelstaart
[Kudelstaart als tijdelijke vliegbasis voor de Marineluchtvaartdienst in 1940];
N. van der Maat: Bijzondere verhalen over bekende personen.
Aalsmeerse anekdotes (17) [o.a. Jaap Wey, Leen Scholten,
Arie Zwartendijk, Piet Piet];
10 jaar Commissie Klederdracht;
C. Stieva: 130 jaar: Van Zingschool tot Koninklijk Toonkunstkoor
[in 1866 opgericht door hoofdonderwijzer Braak; notulen bewaard gebleven vanaf 1897;
herinneringen van Jacob Piet].

Oud Utrecht, 86e jg., nr. 4, aug. 2013.
Macht & Pracht rond de Vrede van Utrecht;
R. den Hartog: Een eeuw Rosarium (1913-2013);
E. Munnig Schmidt: Honderd jaar tussen Vecht en Angstel. Oudheidkundig Genootschap Niftarlake;
N. Bokhove: De anonieme humorist op de Utrechtse Dada-avond
[1923; waarschijnlijk Johan Grapendaal, geb. Wijk aan Zee 1866, koetsier,
humorist op bruiloften en partijen];
Herinneringen van Cornelis Dekker (1933-2012) [historicus, oud-rijksarchivaris prov. Utrecht].

't Seghen Waert ('t Oude Huis, Dorpsstraat 7, 2712 AB Zoetermeer;
www.oudsoetermeer.nl), jg. 32, afl. 4, nov. 2013.
R. Grootveld: Armenzorg in Zoetermeer – Zegwaart in de 18e eeuw
[Jacob van Wijngaarden, in 1643 ambachtsheer geworden van zowel Zoetermeer als Zegwaart,
stelde afzonderlijke weeskamers in, ieder met twee weesmeesters; de Heilige Geestmeesters,
benoemd door de schout, bleven een gezamenlijk fonds besturen; inkomsten en uitgaven;
‘invoering van akten van indemniteit verloste de armmeesters van zorg voor nieuwkomers,
maar scheepte ze wel op met levenslange zorg voor geboren Zegwaarders en Zoetermeerders,
die hun geluk elders beproefden’; de uitbetalingen bieden een mogelijkheid om verwanten elders op te sporen];
T. Vermeulen: 100 jaar Sint Vincentiusvereniging Zoetermeer
[opgericht 1913; armoedebestrijding; eerste president: Adrianus Gerardus de Groot];
Sprekend Verleden in gesprek met A.M.M. van WieringenVollebregt
en M.C.G. van Oosten [vrijwilligers Vincentiusvereniging];
A. van de Rijt: Zorg voor anderen [vrijwilligers in de hulpverlening].

De Silehammer (Hoofdstraat 23a, 8375 AK Oldemarkt;
www.historischeverenigingijsselham.nl),
21e jg., nr. 3, sept. 2013.
P. Bremer: De geschiedenis van het middeleeuwse braambos [het bos aan de Paasloër Allee,
gemeente Steenwijkerland; Huize Paasloo en het bos; meetlat voor eeuwenoud bos
(houtwallen, planten, hakhout, hoogteverschillen, verschillende bostypen, geïsoleerde ligging].

De Sneuper (Historische Vereniging Noordoost Friesland,
Postbus 369, 9100 AJ Dokkum; www.hvnf.nl),
nr. 110, jg. 26, nr. 2, juni 2013.
G. Mast: De drie eendenkooien van Oudwoude [oudste vermelding van de kooi te Veenklooster in 1595
(–1688); kooikers Wopcke Wijgers (1633), Reijtse Wijbes (1666); de tweede kooi 1611-1761:
Claes Thomas (1611), eigenaar in 1698 Livius van Scheltinga (1655-1699,
tr. Wia Catharina van Broersma (1658-1720), gebruikers Reinder Eelkes (1698),
Abe Cornelis (1700), Former Melchers (1700), Freerk Dirks (1705), enz.];
Idem: Enkele familieleden van kooiker Freerk Dirks;
M. Bruining: Dezelfde voorouders als ... Dione de Graaff & Martin Bril
[afstammingsreeks van Mattie Hoeksma (1958) en Dione de Graaff (1969) van Anna Folkerts Graetingha
(tr. Sjoerd Itsma), achterkleinkinderen van Degha Grottingen,
landeigenaar te Surhuizum, geb. rond 1440; Gemeenschappelijke voorouders met Martin Bril:
Reindert Folkerts de Graaf (geb. Mummerwoude 1775) en Trijntje Jurks de Vries (geb. Westergeest 1770)];
H. Bouta: Het sprookje van oudtante Mathilda [Tjeerdtje Bouta, geb. Nes / Westdongeradeel 1876];
R.J. Broersma: De dorpswapens van Aalsum & Anjum;
S. Meindersma: : Meindersma's en de molen van Ee
[de erven van Bote Hessels Tamboezer verkochten in 1838 aan Meindert Ernstes Meindersma,
bakker in Kollum een huizinge met bakkerij, molen en pakhuis];
M. Kikstra: De oorlogsslachtoffers van Dokkum [verloop onderzoek; gegevens].

De Sneuper, nr. 11, jg. 26, nr. 3, sept. 2013.
J. Roep / H. Zijlstra: Gebrandschilderde ramen Hervormde Kerk Hollum
[wapenglazen van het eilandbestuur in 1679 met voornamelijk patroniemen en:
Saackma, Duijn en Wiarda; afbeeldingen en beschrijvingen van dertien ramen];
J. de Jager: Roodbaardtuinen [Lucas Pieter Roodbaard, geb. Rolde 1782;
exm. Enting, overl. Leeuwarden 1851, hovenier];
K. Pera: De Friese wortels van Garmt Stuiveling [geb. Stroobos 1907; exm. Tiel];
P. de Haan: Diaconierekeningen bijzondere familie De Vries;
R.J. Broersma: De dorpsgenoten van Bornwird & Brantgum;
R. Keijzer: Amelanders staan samen sterk [voeren in konvooi naar de Oostzee in 1713; Sonttolregister];
G. de Weger: Een wonderbare visvangst in 1915 [door Age Kornelis Vanger uit Enkhuizen;
vishandel Ysbrand Rienstra te Amsterdam];
P. de Haan: Plankjes met namen [Harmanus Louwrens Lijsenberg
1832 (1811-1866, uurwerkmakerknecht];
R. Tolsma: Afscheid van Sneuper Eimert Smits.

De Stelling (www.historieweststellingwerf.nl),
nr. 125, jg. 32, juni 2013.
G. Lantinga: Algemene Begraafplaats Wolvega
[met namen en levensjaren van begravenen 19e eeuw,
o.a. Metzlar, Klijnsma, Sickenga, Homans, De Weerdt];
H. Deems: Het – niet tot oprichting gekomen – waterschap ‘Steggerda’ [1916-1918];
J. Steenstra: Silehem – ontstaan en locatie.

De Stelling, nr. 126, sept. 2013.
Weststellingwerf, afbeeldingen rentmeestersrekeningen 1524-1530
[site Digitale Bronbewerkingen; www.geneaknowhow.net];
G. Lantinga: Het kerkje op De Hoeve [gebouwd 1921, aannemers De Boer en Stoker].

Veluwse Geslachten (secr.: D. van de Heg, De Cotelaer 34, 3772 BP Barneveld;
www.veluwsegeslachten.nl), jg. 39, nr. 1, febr. 2014.
A. van de Kaa m.m.v. G. Klopman: Van de Kraats – nakomelingen van
Arien Cornelissen Muller te Ede, Deel 2 [generaties VIII en IX];
Nakomelingen van Wouter Jansen van de Craats (2e tak)
[tr. Ede 1758 Maatje Stevens van Raaij].
Nakomelingen van Hendrik Jansen van de Kraats (3e tak) [tr. Ede 1760 Neeltje Hendriks].
Nakomelingen van Gerrit Derk van de Kraats (4e tak);
G.H. Klopman: Mulder te Elspeet en Uddel nazaten van Kobus Teunissen Muller [otr. Vaassen 1719 Maria Gerrits];
Idem: Genealogie Van de Brake – nakomelingen van Hannis Jansen van Zeeburg
[uit Doornspijk, otr. Nunspeet 1752 Mensje Hendriks; zes (zeven) generaties];
E. de Jonge: Het recht om een wapen te houwen op een grafzerk.
Pannekoek contra Van Arler [1609; Aelt Pannekoek claimde het eigendom
van een graf in de kerk van Nijkerk, dat voordien behoorde aan zijn
tante Alijt Pannekoek weduwe Johan van der Hell di jonge.
Verweerder was Johan van Arler (zoon van Hermanna van der Hell),
die stelde dat het graf terug moest naar de familie waarvan het gekomen was.
Interessant, mede vanwege de vele verwanten en anderen, die getuigden];
G.H. Klopman: Kwartierstaat van Jannetje van de Bleik
[1865 Nijkerk 1936, tr. ald. 1887 Gerrit Walet; 5 gen.:
–, Van Ruussen, Hooijer, Krijt (te Apeldoorn)];
Idem: Ede – lijk in schuur van vreemd vrouwspersoon
[1821; mogelijk Jannetje van Beek, bedelares, 40 à 50 jaar, wonende denkelijk Scherpenzeel];
Aanv. Kwartierstaat Heerikhuisen [Bast, Hoolwerf];
Aanv. Parenteel Grave;
Aanv./verb. Kwartierstaat Nijhof.

De Waag (p/a Bibliotheek Sneek, Wijde Noorderhorne 1, 8601 EA Sneek;
www.vhsneek.nl), 15e jg., nr. 3/2013.
H. Stallmann: Alkema's ijzerhandel: van Makkum naar Sneek [Ynte Jans Alkema (1841-1925),
scheepsbouwer te Makkum; zoon Jan Ynte verhuisde in 1921 naar Sneek];
A.J. Kuperus: Andries Nannes Kuperus bijgenaamd ‘de koopman’.
Gegevens uit het familiearchief Kuperus [Marssum 1875 – Sneek 1929
(exm. Van Wieren), tr. 1899 Neeltje Jelkes Kreger uit Franeker];
Jeugdherinneringen van Gerrit Ooms (deel 2) [1920-2011];
Henk Paques aan het woord [geb. Sneek 1920; exm. Tromp].

De Waag, 15e jg., nr. 4/2013.
J.W. Jellema: Verhalen over oud Sneek, deel 2 [herinneringen van Jan Wouter Jellema (geb. 1946)];
M. Saffinga: In 2013 bestaat het Fries Scheepvaart Museum 75 jaar;
R. Boeijinga: Het pand aan de Waterpoortsgracht 1 te Sneek;
G. Hofstra: Loodjes voor Sneek (merkloden) [o.a. firma's Wouda, Joustra, Bouma];
H. Stallmann: Van armelui-leverancier naar hofleverancier
[Jan Haga, zoon van lakenkoopman Petrus Haga, als leerling geplaatst bij een bakkerij in Amsterdam;
maker van drabbelkoeken, vestigde zich na zijn huwelijk in 1852 te Sneek];
G. van der Veen: Stadsherberg te Sneek [vermeld in 1680 toen Abeltje Tammes
weduwe brouwer Yske Gerbens een huis verkocht aan het echtpaar Willem Klasen (Raarda) en Riemke Burdes;
kasteleins Born (1756), Saurland (1785/86), Van Kooten (1805),
Knaap (1809), Schotanus (1810);
eigenaren RijsefeldSchultingSchermer (1819), Stuivenberg (1819), enz.];
H. Doevendans: Courante Nouvellen: 150 jaar kranten in Sneek;
Jeugdherinneringen van Agaath Veltman-Jongejans;
H. Stallmann: Kolfbanen: al eeuwen lang een vermaak in Sneek;
Idem: Stadsomroeper, bellenman, of is het stadoproeper?
[tromslagers Siderius en Ballema (1701), Mensonius (1746),
Napjus (1748), Avontuur (1757), Jaarsma];
Idem: De Kruizebroederstraat.

Westfriese families (secr.: E.D. Dekker, Woudrustlaan 15, 1711 KA Hensbroek;
http://www.westfriesefamilies.nl), 54e jg., no. 4, dec. 2013.
E. Dekker: Aanwinst: Van Slooten [ingelijste stamboom,
getekend door A.H. Baart te Leeuwarden; het overzicht begint in 1495 te Slooten;
gegevens verzameld in de jaren 1931-1944 door Hermanus Gooike van Slooten];
D. Vermeulen: De geboorteplaats van Jantje Klaas Houtkoper
[zij kwam in 1820 met man Roelof Jansz Zwaan en vijf kinderen aan in de kolonie Willemsoord;
hij overleed in 1821 te Steenwijkerwold, zij aldaar in 1830, 56 jaar oud;
als geboorteplaats werd Zaandam opgegeven; dat bleek Schardam te moeten zijn];
S. Haverkamp: Voorouders van Antje Querner [Beemster 1898 – Winsum 1989,
tr. Beemster 1924 Adriaan Stam (exm. Terlouw); stamreeks Querner;
met huwelijkspartners Blaauw, Swagerman, De Beer, Hovenier en Hitteman];
E. Dekker: Genealogen over hun hobby (9): Sjaak Koenis
[bakermat van de familie is Sijbekarspel rond 1675; (nog) geen aansluiting is gevonden bij William Koenis,
vermeld 1544 te Abbekerk];
Aanvulling Kwartierstaat Petrus Groot [maart 2013; Kuijlboer, Bleker];
P. Nan: De familie Nan in Wervershoof [Klaas Pietersz Nan (1784-1842),
tr. (1) Venhuizen 1807 Teunisje Cornelis Mans; met uitvoerige citaten uit akten
(transporten, boedel, huwelijks voorwaarden, testamenten); nageslacht].

Westfriese families, 55e jg., nr. 1, maart 2014.
S. de Smeth: Een Zondagsschilder in Enkhuizen [Henk (Henricus Johannes) Erkamp
(Alkmaar 1897 – Hilversum 1963); stamreeks vanaf Godefridus Erdkamp
(ged. Melick 1676), tr. ald. 1697 Margaretha Jansen; ook: Erkkamp];
Aanv./corr. Duijves alias Schuijtemaker
[niet Bloijs maar Blau(w) (1671) te Avenhorn;
aktes en schema's betr. Blauw, Stam, Schuijtemaker, Duijves en Boor];
J. Bijl (†): Fragmentparenteel van Jacob Bankerts
[Zijpe 1849 – Enkhuizen 1925, tr. Andijk 1873 Maartje Dijkman;
Bankert(s), Ridder, Doef, Bok, Niekel, Pool, Bijl];
G. Bakker-Bruijn: Fragmentparenteel van Albert Scheeringa
[overl. Heisfelde 1774; drie kinderen kwamen naar de Beemster; met Kramer, Van der Meer, De Boer].
NGV- afdelingsbladen:
Amersfoort e.o., jg. 23, nr. 1, jan. 2014.
M. van de Krol: The Next Generation
[de mogelijkheden van deze ‘kant en klaar’ website om gegevens op internet te presenteren];
A. Dunselman-Borgers: Oude recepten en de maten en gewichten;
N. Sjamaar: De Veldzichtstraat – een illegaal bebouwd straatje
[in De Bilt; verboden bebouwing vanwege de Kringenwet (1853),
het vrijhouden van schootsveld rond de Waterlinie; op land van Bartholomeus de Groot,
die niettemin in 1927 een bouwvergunning kreeg van de gemeente Maartensdijk];
J. van Eekelen: Mattheus Scheerder, drapier en burger van Amersfoort († 1709)
[burger 1661, tr. Aechien Adriaens, zuster van Bartholomeus Adriaensz van der Maath].

Amstelland, nr. 93, febr. 2014.
Oorkonde voor L.W. Trompenaars;
(P. Miebies): Aptoniem [‘een naam die aansluit bij hetgeen de drager in het dagelijks leven doet’];
M. Plat: Reacties m.b.t. het familiewapen Hartman (2);
M. Vulsma-Kappers: Regesten van kwijtscheldingen (XXXIV) [1588; Schaeck, Bors];
J. Kaldenbach: Amsterdammers in het kerkelijk archief in Keulen.

Amstelland, nr. 94, maart/mei 2014.
M. Vulsma-Kappers: Regesten van kwijtscheldingen (XXXV)
[1588; Kersberch / Kersberg(er) te Danzig, Duyvel / Duvel, Alewijn, De Vrij];
K.E. Mensink: Oorkonde (1) [voor J.J. Helbes];
P. Miebies: Inktvraat voorspellen [het effect van luchtvochtigheid en veelvuldig vouwen aanschouwelijk gemaakt];
Mater semper certa est [door het programma Verre Verwanten werd een familieverhaal bevestigd;
afstammingslijn van Dirkje Pistoor (geb. Amsterdam 1947) via Sneijder,
Bredijk, Simonis, Martijn, Monnier en
Wijnants van Alida van Nassau (geb. 1661), achterkleindochter van prins Maurits];
M.C. Borghols-Keijser: Oorkonde (2) [voor Tj. Feikema];
Gerard Heineken [1841 Amsterdam 1893; n.a.v. een tentoonstelling in het Stadsarchief];
M.C. Borghols-Keijser: Het Rijk-huwelijk van Dirk van Bladeren en Grietje Mulder
[gedachtenisprent t.g.v. het huwelijk te Hoofddorp in 1932 van Dirk (geb. Nieuwer-Amstel;
exm. Gravemaker) met Grietje Elizabeth (geb. Haarlemmermeer);
het kerkelijk huwelijk vond plaats in de N.H.kerk te Rijk];
D. Lens: Een Duitse prediker in de Handboogsteeg
[Ludwig Carl Lentz tr. (1) Leer 1832 zijn nicht Christiane Juliane Caroline Lentz].

Apeldoorn e.o., 2013, nr. 4.
Streekarchief Epe, Hattem en Heerde
www.streekarchiefepe.nl
[verslag van een lezing, gehouden door G. Kouwenhoven];
Tachtig jaar oorlog op de Veluwe [verslag van een lezing, gehouden door E. de Jonge].

Apeldoorn e.o., 2014, nr. 1.
Liever een Pool dan een Schot [verzoek tot naamsverandering door Abraham Louis Schot,
te Hooghalen, in Pool; 1924];
M. Prudon: Altijd Prudon! [samenvatting van een lezing; familie te Nijmegen;
oorspronkelijk Preudhomme, te Huy (Hoei) teruggevonden tot eind 15e eeuw].

Aqua Vitae (Betuwe), 17e jg. (2014), nr. 1.
W. Welling: Waartoe een artikel leidt [lotgevallen van Dirk (Theodorus Hendrikus) Welling (1879-1958;
exm. De Graaf), tr. 1902 Betje Swaab (1876-1944; exm. Werij) en verwanten];
M. Spil: Overleden in het krankzinnigengesticht
[overleden bewoners van Tiel met plaats en jaar van overlijden: Schiltmans (Dordrecht 1854),
Versteeg (Dordrecht 1855), Cornelissen (Rotterdam 1885), Lamers (Rotterdam 1888),
Vischer (Medemblik 1896), Verspiek (Medemblik 1905), De Bie (Medemblik 1917),
Van Gelder (Medemblik 1918)];
J. Voorberg: Bigamie en vrouwenhandel.
De wonderlijke levensloop van Geertrui van Alphen (Asch 1763 – Vreeswijk 1820).
Afl. 4: Een maatschappelijke schets uit het eind van de 18e en begin 19e eeuw
[met De Kruijff, Van Geijtenbeek];
R. ten Ham: Anna Maria Westenend [tr. Huissen 1867 Johannes Roelofs;
neemt haar zusters voornaam aan; zus van Johanna Hendrika Westenend tr. Huissen 1868 Hermanus Laurensen].

1340 (Rotterdam), jg. 28, no. 1, voorjaar 2014.
R.K. Vennik: Bronnen voor de Rotterdamse prostitutie in de tweede helft van de 19e eeuw;
Verv. Buitenpoorters van Brugge afkomstig uit de Noordelijke Nederlanden vanaf 1549
[Leyn t/m De Zaghere; Uit de woorden ‘afkomstig uit’ in de titel
van deze bijdrage zou men kunnen opmaken, dat hier sprake was van personen uit de Noordelijke Nederlanden,
die naar Brugge kwamen. Dat was echter juist niet het geval.
Een duidelijke uitleg van wat onder buitenpoorters verstaan werd is te vinden in de inleiding,
die A. Schouteet schreef voor zijn 'Indices op de buitenpoorterboeken van de stad Brugge,
1549-1788 (uitg. Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, 1965),
pag. IX: '... Waren de poorters gehouden binnen het stadsgebied gehuisvest te zijn,
toch waren er burgers die van deze verplichting onder bepaalde voorwaarden ontslagen waren.
Dat waren de buitenpoorters. Het waren poorters, die voor kortere of langere termijn de stad verlieten,
hetzij om beroepsbezigheden uit te oefenen, hetzij om hun belangen te behartigen,
zonder daarom hun rechten als poorter beknot te zien of ze zelfs volledig te verbeuren.
Afwezigheid van de stad buiten de landsheerlijke grenzen gedurende meer dan één jaar had inderdaad
het verlies van het poorterrecht tot gevolg, terwijl de afwezigheid van de stad gedurende dezelfde tijd,
doch binnen de landsheerlijke grenzen, niet altijd onmiddellijk met uitsluiting uit de
poortergemeenschap werd bestraft, doch in ieder geval aanleiding gaf tot de betaling van het
zogenaamde exue-recht op de goederen en de bezittingen van de afwezige poorter en op
deze die hij van medepoorters mocht erven. Om dus gedurende zijn afwezigheid van de stad al de
poorterlijke voorrechten te behouden, moesten de poorters zich als buitenpoorters laten inschrijven.
Te dezer gelegenheid moesten zij een domicilie kiezen bij een ander poorter binnen de stad,
waar zij konden gedagvaard worden, en moesten zij een borg stellen
voor de betaling van de jaarlijkse taks van 6 denier groot aan het stadsbestuur.
Verlof om zich buiten de landsheerlijke grenzen te vestigen, werd slechts voor een
termijn van drie jaar toegestaan, maar kon telkens voor een nieuwe termijn van drie jaar verlengd worden’.
Van in deze lijst vermelde ‘Amsterdammers’ zijn sporen terug te vinden,
zoals Van Vive / Van Vijven, Sonneville, Taelboom.
Voorbeeld (1): Gheeraert van de Voorde, buitenpoorter 1579; hij was omstreeks 40 jaar,
van Brugge, toen hij ondertrouwde te Amsterdam in 1592 met Janneken de Cock,
van Antwerpen, omstreeks 32 jaar. Hij ondertrouwde (2) Amsterdam 1599 met Maijke de Fosse, van Brugge, 23 jaar.
Voorbeeld (2): Matheus (van) Vijven, van Brugge, vleeshouwer, buitenpoorter 1610,
wedr. van Josynken Draels, otr. Amsterdam 1603 Maeyken Koolzaat, van Brugge,
weduwe Jan Krayloot [zie ook L'Intermédiaire, 38 (1983), pag. 182].

11 en 30 (Friesland), afl. 73, jg. 19, nr. 1, jan. 2014. Themanummer ‘Rampen’
H. Geestman: Scheepsramp op de Flussen [de stoomboot Willem III op zijn route van Sneek naar Stavoren,
1877; 29 overlevenden opgevangen in de herberg van Femme Karels Zalmstra op de Galamadammen];
J.F. van der Wal: Foeke Gerrits van der Wal en de scheepsramp van de Willem III
[geb. Nijega 1839 – 1877, kapitein / eigenaar van de Willem III,
had het schip juist verkocht en reisde als passagier];
I. Spannenburg: De ramp met het stoomschip ‘Volturno’ in oktober 1913
en bemanningslid Neeltje Graauw [op reis van Rotterdam naar New York, hofmeesteres, 32 jaar];
A. Veldhuis: Een onverwachte gebeurtenis met vreselijke gevolgen.
Jacob van der Ley en de Pallas in 1879 [geb. Harlingen 1860; op weg van Petersburg naar Rotterdam];
M. Krips: Herfst in Riga [Nanne Willems van der Zee (ged. Warns 1753),
stuurman op fluitschip Concordia met de Hindeloper kapitein Reiner Jans Duif; 1814];
H. Bootsma: Rampjaar 1903 [ontleend aan het dagboek van Jan Jans Noordmans,
boer onder Spannum, tr. 1890 Maaike Oosterhaven, die stierf aan roodvonk evenals hun dochter Gerbrig (1894-1903)];
T. Slof: Napoleons rampzalige veldtochten [Nicolaas Freni (zoon van Sara Groen),
ged. Leeuwarden 1793, sneuvelde in 1812, maar huwde als Nicolaas Frenet
in 1815 en een tweede maal in 1839, overleed als kolonist in de Ommerschans 1844];
D. Paetzel-Veenstra: Niet lang en gelukkig [Gertje Douwes (ged. Grouw 1692),
tr. (1) 1711 Albert Piers, tr. (2) 1726 Johannes Jetses; zij overleed 1732,
zeven van haar tien kinderen gingen haar voor];
S. Giezen: Friezen elders: Abel Boekweit [verdronken 1825, aangespoeld in Durgerdam];
N. Groeneveld-Buis: Stapelverlies [levensverhaal van Gabe Nijdam;
in korte tijd verloor hij zijn schoonzoon (1878), zoon (1881), kleinzoon (1881) en vrouw Aafke Hoekstra (1882)];
T. Hartman-van der Meulen: De watersnoodramp van 1825
[met gezinsstaat van Hendrik Jans Huisman (Steenwijkerwold 1780 – Oosterzee 1866),
tr. Lemmer 1811 Margjen Luiten Jetten (Havelte 1793 – Echten 1876); tien kinderen].

Genealogica (Flevoland), 30e jg., nr. 1, jan. 2914.
NN: Soddeman genaamd Keute [verslag van onderzoek];
A. Kramer: Kerst 1916 – een briefje van mijn vader
[foto uit 1915 van het gezin van Cornelis Kramer (1869-1919)
tr. Adriana Jongkees (1870-1962)].

GeneVer (Zuid-Limburg), jg. 17, nr. 1, febr. 2014.
Ons lid de heer Dhooge al 60 jaar lid!;
A. Griens: Voortgang Limburgs Kwartierstatenboek
[met voorbeelden van zaken waar de redactie mee te maken kreeg bij
het beoordelen van de inzendingen; heel herkenbaar!];
Idem: Het belang van Huwelijkse bijlagen en de registers van Huwelijkse afkondiging
[drie voorbeelden uit inzendingen voor het kwartierstatenboek: Jan Hermans
tr. Maasbree 1827 Hendrina Mennis; Henricus Jacobs tr (2) Maasbree 1838 Maria Bouten;
Jean H.J. Mariëtte tr. (niet Maastricht maar) Wandre (B) 1868 Maria Huberdina Catharina Mulkens];
R. Philippo: DNA in de Genealogie [samenvatting van een lezing];
Verv. Nederlandse mijnwerkers bij de fa. Wérister nabij Luik (B) (IV) [Dunk t/m Evers].

Gepermeteerd ('s-Hertogenbosch – Tilburg), nr. 61, jg. 16, maart 2014.
De 12 Gouden Regels voor Genealogen
[Golden Rules of Genealogy; CotGenealogy.com ];
E. Hennekam en J. Boeren: Aanvullingen Gouden Regels;
T. van Gestel: Rectificatie Een ‘kwartier’ Pieren.
Het kwartier Pieren uit Waalwijk en Besoijen;
P. van de Sanden: Adriaen Jan Soffaerts (ca. 1600 – 1671)
[tr. Goirle 1629 Magdalena Alewijns; tr. (2) Tilburg 1663 Angela de Roy; levensloop].

GroninGEN, jg. 21, nr. 1, jan. 2014.
W.G. Doornbos: Naamslijsten XXXV. Kerspellieden Oterdum, 1634 [classis Appingedam;
met afbeeldingen van merken];
P.J.C. Elema: Nieuwentijd [oudst bekende: Jan Hindriks Nieuwentijdt,
van Brochterbeek, graafschap Lingen, schoolmeester te Garrelsweer (1748-1758) en Losdorp (1758-1764),
tr. Garrelsweer 1750 Dina Wierts (1720-1793);
zij hertr. Appingedam 1767 Berent Luning;
kinderen en (achter)kleinkinderen; Frijling, Vogelzang];
K. Niemeijer: Caesar [in Groningen geboren kinderen,
die als toegevoegde voornaam Caesar(ea( / Cesarine kregen,
bleken bijna allen geboren in het Academisch Ziekenhuis;
waarschijnlijk ter wereld gekomen d.m.v. een keizersnede;
lijst met namen en geboortedata 1805-1926, 1953];
K. van Straten: Vunzig [voorbeelden uit het rechterlijk archief van Warffum, 1696];
H. Hartog: Valsheid in geschrifte door de schout van Ulrum [Hindrik Evers Noordhuis
ging in 1823 in de fout bij de procedure voor het huwelijk
van de minderjarige Trijntje Alberts de Ruiter met Aldert Thomas van der Kleij te Ulrum];
Interview met Ytje Krol [werkzaam bij de Groninger Archieven];
A. Veldhuis: Allem@@l digit@@l (41).

Heraldisch Tijdschrift, jg. 19, nr. 2, april-juni 2013.
H. van Heijningen: Het wapen van paus Franciscus. Een moeizaam ontstaansproces;
A.C. Zeven: Heraldische kleuren in ‘De Hoenderhof’
van Jan Steen [niet Van Matenesse en Van Lockhorst maar Van Wassenaer];
Idem: Geleedpotigen in de heraldiek. Deel 2. Spinnen, schorpioenen,
kreeften, krabben en garnalen [rijk voorzien van afbeeldingen];
W.A. van Ham: Kerkelijke wapens in Nederland;
J.A. de Boo: Wapens voor twee nieuwe basilieken.

Kempen- en Peelland, jg. 21, nr. 4, dec. 2013.
Verdronken in de Dommel [Gerard Cluijtmans, 7 jaar; Sint-Oedenrode 1775];
Het fotobidprentje van Johanna Maria Timothea Rooijmans-Müller (1883-1926);
Vervolg De familie Mulders uit Moersgestel [Rijsbroeck, Tilemans,
Smout, Roosen, De Bondt, Van Ros, Verstenen / Versteynen / Stijnen;
17e – begin 18e eeuw; met gegevens uit o.a. rechterlijke archieven].
voor 2014 zie De Twee Kwartieren]

Koggenland (Oostelijk West-Friesland), 2013/3.
P. Harthoorn: Een onopgeloste zaak in het Hollands Noorderkwartier [Hartshoorn];
D. Waalboer: De trekschuit [bij zijn onderzoek naar voorouders,
kwam de auteur een akte tegen waarin Willem van den Ordel in 1788 een schippersplaats
in het binnenveer van Muiden op Amsterdam kocht; de vraag ‘wat is een schippersplaats?’
resulteerde in een omvattend onderzoek naar de trekvaart];
S. Schraag: Genealogie SmitSchmidtSmith
[Pieter Smit (geb. Schagen 1822; exm. Groot), grofsmid, tr. Den Burg 1851
Trijntje Smit (geb. ald. 1825; exm. Spigt);
kocht in 1851 de smederij van Pieter Liedmeijer en verkocht deze
in 1858 aan Nanning Dirksz Kikkert; hun kinderen; het gezin emigreerde in 1867 naar Amerika];
J. Schenk: Personen uit West-Friesland genoemd in het ONA van Oosthuizen (laatste deel).

Koggenland (Oostelijk West-Friesland), jg. 28, 2013/4.
A. Dunselman-Borgers: Oude recepten en de maten en gewichten;
J. Kaldenbach: Rebellion in Hoorn in 1825 [met namen van veertien verdachten];
D. Waalboer: GensDataPro en de WieWasWie-knop.

Kwartier van Nijmegen, jg. 22, nr. 2, mei 2013.
Interview met Marcel Claassen [geb. Nijmegen 1947; met kwartierstaat (6 gen.):
Claassen (te Gassel, Nijmegen), Wolterkers (te Gendt, Utrecht, Nijmegen),
Haanraadts (te Krommenie, Amsterdam), Knebel (te Weesp, Amsterdam)];
J. Rengers: Onverwachts onderzoek en bezoek
[voor en van een nazaat van twee Nijmeegse goud- en zilversmeden families:
Saalmans en Wouters; met fragment Saalmans (1794 komend uit Den Bosch)];
E. Kam: Vrachtverkeer [aanstelling in 1692 van Mattijs Coenen
tot commissaris (‘controleur’) van beurtschippers i.v.m. verzenden van goederen en geld];
Idem: Een suikeroom uit Batavia [het testament van Gerrit Jurgens, 1770;
erfgenaam zijn moeder Elsken Segewald wed. Jurgen (N),
wonend Buderich bij Wesel en de kinderen van zijn broer Hendrik Jurgens gehuwd met Catharina Burgerhoff];
Idem: Huwelijksproblemen [van Willem van Wal,
wilde trouwen met Barbara van Coten, de dochter van zijn overleden vrouws zuster;
Nijmeegse predikanten weigerden de inzegening;
om zijn verzoek aan de Raad om dispensatie kracht bij te zetten,
somde hij een aantal gelijke huwelijken met dispensatie op: Hendrick Gijsberts (1638),
Jan Peters Hacksteen met Claesken Hermans (1644),
Jan Wijnants (1653), Roelof van der Geiden met de dochter van Jacob van Haeften (1654),
Geurdt van Gendt met Lenske Franssen (1671), alle te Nijmegen;
maar uit de provincie wist hij er ook te noemen].

Kwartier van Nijmegen, jg. 22, nr. 4, dec. 2013.
P. Eijkhout: Een dubbele naam: Jan van Vucht Tijssen
[geb. Nijmegen 1884, kunstschilder; kleinzoon van Derk (1799-1856),
die bij zijn doop werd ingeschreven als Derk van Vucht, zoon van Jan Tijssen en Anneke Klaassen.
Jan Tijssen (1758-1827) was zoon van Daniel Tijssen en Martina van Vucht (tr. 1751);
Het onderzoek heeft zich niet tot haar ouders uitgestrekt;
mogelijk was haar vader een Derk van Vucht of had ze een broer van die naam.
Het was niet ongebruikelijk dat een kind met voor- én achternaam (of toenaam) werd vernoemd naar een verwant];
Interview met Theo Nagtegaal [geb. Utrecht 1946; met kwartierstaat (6 gen.)
van zijn vader Cornelis Nagtegaal (1917-1982): –, Ottho (te Utrecht),
De Groot (idem), Carbo (idem)];
H. Fransen: Een emancipatiestrijd om een eigen identiteit
[petities over o.a. vrijheid van onderwijs en drukpers (1828);
ondersteund door de pastoors Rijke van Wijchen en Antonius van der Burgt van Ooij en Persingen];
N.A. Hamers: De broederschap van de H. Donatus te Nijmegen;
E. Kam: Rechtspraak door de magistraat van Nijmegen [1716; waarzegster en landlopers].

Kwartier van Nijmegen, jg. 23, nr. 1, febr. 2014.
E. Kam: De lesroosters van de Nijmeegse Latijnse school uit 1737;
E. Jagtenborg/H. Fransen: Archivaris Hella Timmermans [Helena C.M. Brandt,
geb. Nijmegen 1981, tr. 2008 Martin A.J.M. Timmermans; interview; familieverhalen o.a.
over haar joodse overgrootmoeder Clara Cohen (1881-1971);
met kwst.; 6 gen.: Brandt (te Rendsburg, Nijmegen), Altena (uit Gaasterland),
Van der Velden (te Woensel, Eindhoven), Weebers (te Leiden)];
H. Fransen: Twee Nijmeegse weesjongens [Johann Zeitzen (Sitsen, Zeitser, Zeitsen) uit Dremmen (Gulik),
tr. Nijmegen 1800 Maria Elbers uit Uedem; zoontjes Henricus en Jan werden in 1811 wees;
hun verblijf in het weeshuis en verdere leven];
Idem: Dankzij ome Piet [Zeitzen, conciërge op het stadhuis, hield o.a. toezicht op het oud archief; 1923];
E. Kam: Weeskinderen CockVonk [drie kinderen van Hubertus Cock, procureur; 1713];
Idem: Het testament van Hendrik Ruijgers en Ida Sweermans. Participatiezorg in het verleden [1790].

Land van Cuijk en Ravenstein, afl. 65, jg. 22, nov. 2013.
Het portret van ... Johannes Jansen [Keent 1823 – Grave 1911; exm.
Van Maasdijk] en van zijn vrouw Christina Gerrits [St. Agatha 1833 – Grave 1919; hun gezin];
C. Verberk: Kwartierstaat Egbertha Schoonwater [1878 Oploo 1962; 6 gen.: –,
De Ruiter (te Horssen), Van de Weij, Huijbers (te Deurne, St. Anthonis)];
W. Keeris: Amerika, America, over emigranten naar de Verenigde Staten van Amerika,
Deel V. Castle Garden [fort in de baai van New York];
M. Nilissen: Goede Tijden Slechte Tijden in 1786
[bijzonder archiefstuk uit het Brabants Historisch Informatie Centrum;
een schriftje van pastoor Van den Heuvel uit Oploo, 1786];
H. Gruijtrooij: 1841 – Schip vol zout gezonken in de Maas bij Groeningen
[schipper Hendrik van Loosen; Vierlingsbeek];
Aanbesteding van de Maasheesse Kerk den 31 xber 1818;
De stormramp van 1925.

Land van Cuijk en Ravenstein, afl. 66, jg. 23, febr. 2014.
1872 – boedelbeschrijving vergunninghoudster in Boxmeer [Johanna de Bruijn,
vrouw van Johannes Hendrikus Janssen, veerman en herbergier];
Het portret van ... [Henricus Schraven en Maria Hendriks van der Velden;
tr. Oploo 1850; vijf kinderen];
A. Cruijsen: Kwartierstaat van Maria Huisman
[Malden 1898 – Mill 1954; 6 gen.: Huisman (te Reek, Mook), Thijssen (te Heumen, Malden),
Hopmans (te Groesbeek), Schoenmakers (te Groesbeek, Ottersum)];
Verv. Amerika, Deel VI. Passagierslijsten.

NoordKOPstukken (Den Helder e.o.), jg. 28, nr. 1, jan. 2014.
M. Feenstra: Hoog geëerd, diep gezonken [Pieter Guijken
(geb. Rotterdam 1815; exm. Van Nahuijs), tr. Vlissingen 1845 Sara A.H. Terpoorten,
uit Breda; loopbaan bij de Marine als matroos, ziekenoppasser, majoor ziekentrooster,
medailles; met pensioen in 1870, verliet zijn gezin in Den Helder; zwerftochten door het land];
H. Huizing: Vernieuwde website van Familysearch
[https://familysearch.org/ ];
M. Feenstra: De oude begraafplaats van Huisduinen / Den Helder
[de zerk van Kornelis Kornelisz Gielis, 1670-1722; levensloop en stamreeks Gielis (5 gen.)].

Rijnland, afl. 54, 19e jg., nr. 1, jan. 2014.
Impressies van afdelingsbijeenkomsten ‘Leden voor leden’
[aan de orde kwamen o.a. akte van indemniteit, vredegerechten,
onderwijzers in de Meijerij van Den Bosch (Box, Dankers, Fabri);
voorts Paddenburgh, Hoogenstraaten (Strassen, Straater),
Bezemer, Gutlich];
A. Poland: Genealogie in Canada.

Stichtse Heraut, 26e jg., nr. 1, febr. 2014.
R. Dix: Voorbij de DTB naar de Middeleeuwen [samenvatting van een lezing];
J. Broekman: Cirkeldiagram Broekman [Brockman
(uit Ahlen, Wolbeck, te Veendam (Broekman); met beknopte kwartierstaat van Tommy Broekman (geb. 1992); 6 gen.: –,
Simonis, Brinkmann, Van den IJssel];
P. Slop: Vernoemingsreeks [van de voornaam Hadewina; De Jong, Leenheer, De Raadt,
Steehouwer, Santwegh, Hadeweij de Raadt (te Charlois, geb. ca. 1616) via Verduijn
en Verschoor naar Hadewij Aerts (overl. Charlois 1598)];
Billieten voor de nieuwe jaarmarkt in 1614.

Stichtse Heraut, 26e jg., nr. 2, april 2014.
H. Venema-Braam: Toelichting kwartierstaat (cirkeldiagram) De Boervan Santen
[beknopte kwst. van Dieuwertje Clasina de Boer (Amsterdam 1905 – Utrecht 1992); 6 gen.:
De Boer (uit Stavoren, te Enkhuizen), Obbes (uit Hindeloopen), Van Santen, Joosten];
Idem: Van Wittensteijn, soldaten en VOC –dienaren.
Een beknopte samenvatting van de Utrechtse voorouders van Helena (Lena) Brouwer
[Utrecht 1739 – Amsterdam 1812 (exm. Albertje Wittesteijn), tr. ald. 1772 Hendrik van Santen
(exm. Van Solingen); levensloop van Theunis (1681-1715) en Lieven van Wittesteijn
(overl. Batavia 1709, tr. (2) Utrecht 1671 Aelbertje Theunissen)].

Threant (Drenthe), 25e jg. (2014), nr. 1.
W. Standaart: Jannes Reiling was de oudste [overl. 1951, 104 jaar];
G. Dijkstra-Bos: Genealogie van Hermen Derksen (VI) [Meppelink; 19e eeuw;
met de gezinnen van dochters: Damming, Voskamp, Hatzmann, Lambers, Hesselink];
E. Buning: Genealogie Albert Vordinge [vier kinderen te Hijken rond 1600; nageslacht];
A. Stiksma: Kwartierstaat van Reinder van Boven (deel I) [Gasselte 1874 – Assen 1948; t/m kw. 25: –,
Meijeringh (te Eext), Schuring (te Deurze), Meertens (te Gieten)].

Threant (Drenthe), 25e jg. (2014), nr. 2.
E. Buning: Genealogie Vrolijk [gevestigd in de Doelen, De Wijk,
later te Meppel; waarschijnlijk een tak van de familie Van der Doele te IJhorst;
17e-begin 18e eeuw];
Verv. Kwartierstaat van Reinder van Boven (deel II) [o.a. Hollander,
Meijering, Hamming, Julsing, Schuring, Kroeze,
Jobing, Boontjes, Meursing].

De Twee Kwartieren (Kempen- en Peelland), jg. 22, nr. 1, maart 2014.
N.N.: Kempen- en Peelland, twee kwartieren [bestuurlijke indeling, opsomming van plaatsen];
W. van Oers: Introductie bij de kronieken van Hendrik Godefridus van Moorsel
[geb. Duinkerken 1793, kandidaat-notaris en gemeentesecretaris van Heeze, Leende en Someren];
Het fotobidprentje van Leonardus Teurlings (1865-1919);
Verv. De familie Mulders uit Moergestel, Generatie V [eind 17e-18e eeuw];
J. Putman: De ascendenten van Jacobus Putman, een antwoord op vraag LXXVII
[in Gens Nostra, jg. XI (1956), pag. 221; vijf generaties Putman;
oudst bekende: Pieter Putman tr. Gent 1633 Livina van der Camere;
zes kinderen gedoopt te Brugge 1633-1641; ook: Pitmans; te 's-Hertogenbosch, Maastricht en Amersfoort].

Twente Genealogisch, 29e jg. (2013), nr. 4.
H. Zanting: Twentse Geert en bijbelse namen
[Abraham Geerts tr. Giethoorn 1729 Margje Wichers Broer; de auteur verwondert zich
over bijbels-joodse voornaamgeving in de familie; in vroeger eeuwen waren die namen heel gewoon];
O. Huizinga: Wittebrood;
H. Kok: De Twentse mariniers van Cherbourg lichting 1812 [met brief van Jans Wilge uit Deventer; 1813];
G. Schafraad: Het ontstaan van het kerkdorp St. Isidorushoeve [1927];
H. Zanting: Doopvont in de paardenstal [Romaans doopvont uit Den Ham door meester Ter Kuile
in 1927 gered uit een stal];
M. Scholten-Sijses: Kasboekje van Gabriel Davina over de jaren 1845 t/m 1869,
deel 1 [knechts: Mannes ten Hove, Jan Hendrik Vonder; meiden: Alijda en Gertruid Engberink,
Johanna Beumers, Bernadiena Grondkamp, Mien Palast,Alijda Wijman, Anna Egberink;
beknopt fragment Davina; 18e– 1e helft 20e eeuw];
G. Schepers: Zwolse Jan [op reclames van brouwerij Hengelo: Adrianus Bos, geb. Zwolle 1864, overl. Tubbergen 1958].

Wij van Zeeland, 15e jg., nr. 3, juli 2013.
E. Lassing: Een Middelburgse trouwkaart in Goedereede [Jacobus Schelvisvanger
(geb. Maassluis 1721) tr. 1757 Anna Maria Offringa; predikant in Ouddorp 1748-1757, daarna te Serooskerke];
Website: www.archieftholen.nl [ wat kan men er aantreffen];
K. Koppejan: Weer een puzzelstukje op zijn plaats ... [op zoek naar de kinderen van Andries Jacob Jans;
Neelken Andriessen tr. Dommis Feijssen, in 1631 weduwe te Zoutelande;
fragment Coppejans; 16e – begin 18e eeuw];
R. de Groot: Uit het Zeeuws Archief [project d'Eenigheid,
schip van de Commercie Compagnie van Middelburg, 1761-1780];
M. Neuteboom: Krabbendijke, mijn geboortedorp [terugblik in de geschiedenis];
H. van Felius: De grafzerk van Olaert Cornelisz van Oostee
en een vermoedelijk onbekende beeldbank [van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed:
http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl];
J. Raeven-Vreeken: Hoe Diemen en Noord-Beveland verbonden raakten [onderzoek naar voorouders Schippers];
Toevalsvondsten [pachtovereenkomsten betreffende Oostkapelle in RA Wemeldinge;
Testamenten van Zeeuwen in een Engels archief
(http://discovery.nationalarchives.gov.uk/SearchUl/ ),
o.a. Joost van Huyen (1767); Jan Jacobus Leydekker de Bruijn;
Akte van kaveling (Colijnsplaat) tussen de erfgenamen van Anthonis Jacobsz Arckenbout
en vrouw Lijsbeth Pauwen (1627)];
Vervolg Van Oostee te Yerseke (3).
Olaert Cornelisz van Oostee en wat hij naliet ... [overl. Bergen op Zoom 1574; met schema nageslacht];
Notaris Jacob Weststrate, deel 2 [ca. 1644-1697; zijn kinderen uit twee huwelijken];
E. Hamelink: Een gebeurtenis uit het verleden van hofstede ‘Vaartwijk’
[1824; dreigbrieven voor eigenaar Verheijden uit Antwerpen,
geschreven door Louis van den Bergh (geb. ca. 1787; exm. Van de Wege),
tr. Terneuzen 1810 Pieternella Openneer (Oppeneer) uit Hoek];
Op zoek naar een hofstede ... en gevonden (II) [lijst bewoners 1861-1957; De Mol, Knuijt, Kasse];
Hoeve Dijkzicht deel 2 [19e eeuw].

Wij van Zeeland, 16e jg., nr. 1, jan. 2014.
E. Lassing-van Gameren: Zeeuwse vriendinnen [[album amicorum van Arendje Petronella Anemaet
(1823 Oude Tonge 1851; exm. Eland), tr. ald. 1849 Johan Rutger Boeije (exm. Moolenburgh)];
Rederijkersonderzoek levert namen op! [www.gemeentearchiefgoes.nl];
J. van der Rijst: Het Vlissings Prijzenhof (2);
P. Harthoorn: Uit Veerse bronnen (1) [Jacob Naerebout / Arebout,
in 1649 met drie zoons door zeerovers gevangengenomen];
M. Neuteboom: Uit betrouwbare bron ... Apollonia,
alias Leuntje [Leuntje Jansdr Vriese tr. voor 1620 Cornelis Athanasiusz Oliphant];
Lezers schrijven [aanv. Menkenveld / Minkvelt];
J. Heemskerk: Brouwerij De Dry Tonnekes te Middelburg
[eigenaar in de jaren 1724-1732 was Jan Willem Claus van Laar (geb. Amsterdam 1697),tr. Susanna Meeusen];
M. Neuteboom-Dieleman: Van Oostee te Yerseke (slot);
Aan boord van de d'Eenigheid (2). De oppermeester en de inkoop van slaven
[gezondheidszorg; David Henri Gallandat (Yverdun 1732 – Vlissingen 1782)
opperchirurgijn, Petrus Henricus Couperus, uit Heeg, oppermeester];
Notaris Jacob Weststrate en zijn familie (deel 4).

Zaanstreek-Waterland, afl. 93, 26e jg., juni 2013.
E.G. van Wijngaarden-Zalm (†): Het geslacht Baljet en de
relatie met de familie Zalm [Guillaume Baillet, uit Picardië,
burger van Maastricht 1673 (32 jaar), confiturier, tr. Jeanne Dodemont;
sinds 1675 wonende Den Haag; nageslacht te Utrecht en in de 18e eeuw te Oostzaandam;
Hermanus Baljet (1777-1818) tr. Westzaan 1803 Arejaantje Nauta (exm. Krijgsman);
zij hertrouwde 1820 Olfert Zalm (exm. De Leeuw)];
M. Luken: Booker, een merkwaardig, eeuwenoud geslacht uit Oostzaan [artikel uit een krant van 1960];
R.G. Louw: Cornelis Jansz Beth, koopman te Landsmeer en Amsterdam,
en zijn nageslacht Muijen, Van der Laan, Hoola van Nooten (3).
De achterkleinkinderen [Anna van der Laan (ged. Amsterdam 1682, tr. Heemstede 1698
Adriaan van der Saan) en Geertruijd van der Laan (ged. Amsterdam 1689, tr. Haarlem 1711 Dirk Hoola,
uit Schoonhoven); hun huwelijkse voorwaarden en testamenten; Het verdere nageslacht Hoola en Hoola van Nooten];
G. van Wijngaarden: Huwelijkse voorwaarden van Jan Cornelisz Lastdrager en
Annetje Jochems Kat [Zaandam 1615, in het bijzijn van hun ouders; transcriptie];
H. Rijswijk: Notariële akten voor notaris Claes Pietersz Keetman te Edam
[verklaringen in 1659: Jan Willemsz Neele (ca. 34 jaar)en Fredrick Ydessen (ca. 40)
t.b.v. Remmit Pietersz; Meijndert Jansen (ca. 40) en Jan Cornelis (ca. 30)
t.b.v. Trijn Heijnsdr wed. Cornelis Jansz; Maretie Laurus, vroedvrouw (ca. 65)
en zes vrouwen t.b.v. Pieter Heijnse Sijs wedr. van Griet Reijers].

Zaanstreek-Waterland, afl. 95, 26e jg., dec. 2013.
R. Couwenhoven: Testament Neeltje Jans Swager [aanvulling: de naam van de molen,
die zij legateerde aan haar zoon Dirk Pietersz Noomen was De Bonte Ekster;
in 1621 werd een windbrief afgegeven aan Claes Nomis; verdere bijzonderheden over molen en familie];
R. Boom: Breeuwer uit Zaandam, aanzet tot een genealogie van scheepsbouwers
en molenaars, deel 2 [corr./aanv.; vervolg met gen. VI. Pieter Dirksz Breeuwer
(De Rijp 1709 – op zee 1747), tr. rond 1737 Jannetje Maartens van der Weel;
t/m gen. X.c. (19e-begin 20e eeuw)];
H. Rijswijk: Genealogie Cloribus [voor de oudste generaties wordt een veertiental naamgenoten genoemd,
doopsgezinden te Haarlem, w.o. een Augustijn en een Jan.
Een Jan Cloribus was te Amsterdam op 8-1-1623 doopgetuige bij Cattrijna,
dochter van Isaak van de Venne en Cathrina de Beij (tr. 1620).
Een Joannis Klarbus was samen met Sara Taijspil te Amsterdam op 29-3-1622 doopgetuige
bij Johannis, zoon van Jaques van der Hulst en Abigael Jacobs.
Sara Taijspil = Sara Jacobs (Beij),
van en wonende Haarlem, otr. Amsterdam 1608 Gillis Tayspil, van Antwerpen.
bij de doop van hun zoon Jelis (Amsterdam 1616) was Abigael Jacobs doopgetuige onder de naam Abijgael Verhulst.
Bovengenoemde Augustijn Cloribus tr. (2) Haarlem 1638 Claertgen Pieters van Middeldonck,
van Amsterdam, weduwe Johan Witte. Claer(tgen) werd te Amsterdam gedoopt 5-12-1595 als
dochter van Pieter van Mydddeldonck en Tryn [ook: Truijken, Gertruyt Jans);
naamgenoten Van Middeldonck komen in de 16e eeuw voor in Antwerpen e.o.
Vermeldingen Cloribus in combinatie met de voornaam Augustijn zijn te vinden
in de Indices op de buitenpoorterboeken van Brugge 1548-1788,
door A. Schouteet (uitg. VVF 1965). Op pag. 34: Augustyn Cloribus fs. Cornelis, van Poperinghe, 14-1-1567;
Idem, van Gocht in Cleven 22-6-1580. Pag. 60: Cornelis Gloribus fs. Augustyn,
van Emden in Oost-Vrieslandt, 21-7-1592 en Maertin Gloribus fs. Cornelis, van Gocht in Cleven, 22-6-1580.
Voorts pag. 57: Cornelia Geillaert vidua Augustyn Gloribus, van Emden in Oost-Vrieslandt, 21-7-1594.
Ook te Antwerpen een spoor: Marten Gloribus en Francynken Gloribus waren doopgetuigen op 10 november 1578 bij Francina,
dochter van Marten de Blye en Tanneken NN [OLV-kerk, PR 8, ƒ. 79 verso].
R.G. Louw: Zeven generaties Russelman (1) [oudst bekende: Johannes / Jan Russelman,
van Bremen, geb. ca. 1672, begr. Amsterdam 1745, tr. (1) Buiksloot 1699 Albertje van der Veen,
uit Meppel; tr. (2) Buiksloot 1702 Sara Catrina Ruts, uit Gronau;
zoon Hendrik (1707-1781) vestigde zich in de Beemster; nageslacht tot in de 19e eeuw].
Familieorganisaties:
In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje (Stichting ‘Schu-y-i-ijt’, Mozartstraat 34, 3752 JP Bunschoten;
www.schuit.info), nr. 106, jg. 27, juli 2013.
Wilhelmus Schuijt [ged. Alkmaar 1706 (exm. Van der Mieden), predikant te Zevenhoven,
Nieuwpoort, Berkel, Nieuwkoop, Waddinxveen en tenslotte te Utrecht (1742-1784),
tr. Utrecht 1746 Elisabeth de Bosch (exm. Willink)];
Interview met Jan en Fred Schuit [tweeling, geb. Amsterdam 1938 (exm. Smit)];
Onderscheidingen [Chris J. Schuit (1944) en Theo N.M. Schuyt (1949)].

In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje, nr. 107, jg. 27, sept. 2013.
Getroffen door een bom [Amsterdam 1901: Pieternella Catharina Koolen,
vrouw van Wouter Schuijt (tr. Amsterdam 1895)];
Hedde Schuit [geb. Amsterdam 1959; levensverhaal];
Echte Groningers [Jan Sipkes tr. Mensingeweer en Maarslag 1721 Aefke Lammerts;
zoon Lammert Jan Schuit tr. Zuidlaren 1757 Engeltje Sijverts];
Klokkenmaker Simone Vaatstra-van der Schuit;
Kees Schuyt op prof.dr. J.A.A. van Doornleerstoel [socioloog];
Een kermisbrief uit 1827 [voor Jochem Schuijt, geb. de Zijpe 1814 (ex. Blaauboer)].

In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje, nr. 108, jg. 28, dec. 2013.
Ziekte en dood op Texel [het gezin van Dirk Schuit (geb. Hoorn 1813; exm. Zeeman),
tr. (2) Den Helder 1841 Helena Jacoba Grijm (geb. ald. 1819; exm. Schelleman); 17 kinderen];
Maarten Schuit [te Veenendaal];
Marjan van Putten-Schuit [geb. Utrecht 1972; exm. Stolk];
Een bijzondere vondst [te Utrecht van beschreven vellen papier in een holle drempel;
een bewoner van dat huis was o.a. Jan Schuijt (geb. Oudkarspel 1893; exm. Hillegonds),
tr. Velsen 1917 Suzanna de Looff].

In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje, nr. 109, jg. 29, maart 2014.
Uitbaters in Middelburg [eigenaar café Bloemendaal in 1908 werd Arie Schuit
(geb. Middelburg 1882; exm. Sinke), tr. ald. 1901 Dina Paauwe];
Hennie Schuit [geb. Putten 1978 (exm. Van Berkum; interview];
Bagatelle [buitenplaats aan de Vecht; bewoner in 1761-1771 was Jacob Schuijt
(geb. Amsterdam 1703, otr. (1) Amsterdam 1728 Suzanna van Leuvenig;
tr. (2) Aalsmeer 1756 Geertje van Schagen; en kinderen].

Uit welke beker
(www.uitwelkebeker.nl;
red.: bestuur@uitwelkebeker.nl),
nr. 41, 15e jg., april 2014.
Dit is het orgaan van de gelijknamige Stichting voor de geschiedenis van families met namen
als Croes(en), Croeze(n), De Kroes, Kroessen, Cruse,
Krüse, Crouse en andere spellingen en namen die hiervan zijn afgeleid.
Deze aflevering is geheel gewijd aan de verschillende stammen en waar ze vandaan komen.
Twaalf bladzijden zijn gevuld met per stam opgave van plaats van herkomst,
naam van de oudst bekende, diens (geschatte) geboortejaar, beroep (indien bekend),
naam van de partner en aantal nazaten; Aanvullingen e.d. worden gaarne door de redactie ingewacht;
J.A.C. Kroesen: Het ontstaan van onze familienaam [hoeft niet met drinkgerei te maken te hebben].

De Veerkamp Krant (Stichting Familie Veerkamp;
red.: H.E. Veerkamp, Middelblok 105, 2831 BL Gouderak;
a href="http://www.familieveerkamp.nl/">www.familieveerkamp.nl),
ed. 74, jg. 20, maart 2014.
Familieberichten;
Wij herdenken de Veerkampen overleden in 2008;
Dominicaan Theo Veerkamp, stille geleerde met een passie om te weten;
Familienieuws;
Familieadvertenties van vóór 1900.

BelgiëDe Rode Leeuw (http://www.fv-limburg.be),
jg. 45, nr. 1, jan.-maart 2014.
J. Maenen: In Flanders Fields rusten ook vier Limburgse jongens van de familie Maenen;
een vijfde werd bijgezet op het ereveld van Belgische soldaten te Harderwijk
[met gegevens Maenen, 19e-20e eeuw];
Vervolg Kwartierstaat Jozef Ponet [gen. XI – XV];
M. Kunnen: Een haar-soevenir van burgemeester
Joannes Andreas Jageneau van Zichen – Zussen – Bolder
[geb. Maastricht 1810; exm. Coenegracht, tr. ald. 1837 Maria Hubertina Isabella Nysten];
Aanv./corr. Ponet;
M. Kunnen: Allem@@l digit@@l;
De grote herdenking (1)
[in de volgende afleveringen zal steeds het fotobidprentje van een gesneuvelde soldaat gepubliceerd worden].
E. Laruelle: Henricus Josephus Vanpaeschen, één van de zovelen ...
[Hasselt 1893 (exm. Palmers) – Stuyvekenskerke 1915; zes generaties Vanpaeschen].

Vlaamse Stam
(http://www.familiekunde-vlaanderen.be),
50e jg., nr. 1, jan.-febr. 2014.
M. Larmuseau: Column – verborgen in het DNA, aflevering 7:
Weinig Vlaamse ‘koekoekskinderen’ in de laatste 400 jaar – juridische
stambomen komen nagenoeg overeen met de biologische
[deelname aan DNA-Benelux project via website http://www.dna-benelux.eu/ ];
W. Devoldere: Waar vind ik 19de-eeuwse (zuid- en midden-) West-Vlaamse parochieregisters?
[beknopt overzicht wat aanwezig is in het Rijksarchief van Kortrijk en in het documentatiecentrum te Roeselare];
N. De Vijlder: Antwerps paardenbezit in de zeventiende en achttiende eeuw
[Tabel 2: Overzicht Antwerpse paardenbezitters omstreeks 1745];
L. Lathouwers: Halve nichten, volle neven en verre kozijns [het benoemen van verwantschappen];
P. Donche: De Brugse genealoog Jacobus Antonius Kerchof (1625-1685)
en zijn familie (deel 1) [exm. Bultynck; werd priester na een militaire loopbaan;
testeerde in 1683 en 1684];
P. Van Thillo / J. van Tillo: Genealogie van de familie Van T(h)illo [statistisch bewerkt];
P. Huys: 1730: Het geboortejaar van de Brugse schilder Bernard Verschoot [exm. Rialt / Riehalt];
E. Van Haverbeke: Onze kwartierstaat: Lucienne Vanbesien,
alias ‘Lucy Loes’ [Oostende 1928 – Bredene 2010,
volkszangeres; 7 gen.: –, Laplace, Delbol / Delbou,
Vilain, Koten, Vanderputte, Francois,
Eerebout; voornamelijk te Oostende];
W. Steeghers: Gentse poorters uit Waarschoot (1542-1796 [1610, 1664-1795].

DuitslandArchiv für Familiengeschichtsforschung
(Verlag Degener & Co, Am Brühl 9, 91610 Insingen), 17. Jg., Heft 4/2013.
H. Priewer/M. Priewer: Zwillingsgeburten, Säuglingssterblichkeit und
Konfession im Mittelrheingebiet im 17. und 19. Jahrhundert;
H.-C. Sarnighausen: Emmy Danckwerts (1812-1865),
Theodor Fontane und das Henriettenstift in Hannover [ exm. Sarnighausen; naaste familie];
Red./L. von Lehsten: Der erste konservative Kaiserschnitt 1881 in Meckesheim;
B. Ellwanger/E. Wolber: Ferdinand Adolf Kehrer und der
erste konservative Kaiserschnitt 1881 [geb. Guntersblum 1837; exm. Baumann];
E. Wolber: Die Versorgung mit Hebammenhilfe in Meckesheim;
H. Banse/L. von Lehsten: Zur Genealogie der Familie Kehrer
[oorspronkelijk Köhrer, te Langenzenn, Ansbach, Erbach; 17e 20e eeuw];
Chr. Hoffarth: Ab osse ad os. Die Kieler geburtshilfliche Beckensammlung.
Gebäranstalten und die Schicksale schwangerer Frauen im 19. Jahrhundert
[casus 1: Magdalen Johanssen (Friedrichsholm 1815 – Kiel 1844;
exm. Sauter); casus 2: Elisabeth Heimann (Eiderstede 1819 – Kiel 1847;
exm. Mordhorst); casus 3: Maria Spreckels (Düdenbüttel 1850 – Kiel 1888;
exm. Kahrs, tr. Harm Kahrs)].

Genealogie (www.degener-verlag.de),
Band XXXI, 62. Jg., Heft 4, Okt.-Dez. 2013.
Vervolg Hieronymus. Eine Familienchronik als Reise durch die Zeit und
die statistische Auswertungen der genealogischen Daten;
W. Schiller: 7200 Ahnen, aber nur 3800 Vorfahren bis zur 14.
Generation – ein Beispiel zum Ahnenschwund;
H.-C. Sarnighausen: Braunschweig – lüneburgische und
kurhannoversche Amtsjuristen des 18. Jahrhunderts mit ihrem Familien in
ausgewählten Ambtsbezirken. 25. Ambtsjuristen von 1683 bis 1866 in Neustadt am Rübenberge
[Voigt (1683-1707), Sprengel, Meyer (1712-1738), Kücken (1735-1743),
Tiling (1733-1735), Strube (1739-1745), enz.];
Nekrolog deutscher Genealoginnen und Genealogen 2012/2013.

Hessische Familienkunde (www.degener-verlag.de),
Band 36, Heft 3/2013.
R. Bremser: Dietrich Brömser von Rüdesheim und die
Anfänge der bürgerlichen Bremser-Familiengeschichte in
Rheingau und Taunus [oorspronkelijk een ministrialenfamilie, zgn. ambtsadel; oudst bekende:
Giselbert von Rüdesheim (1130-1152) stond in dienst van de aartsbisschop van Mainz;
Dietrich (Dieter) B.v.R. (geb. ca. 1465/70 – overl. ca. 1543) had twee
natuurlijke kinderen (Sebastian en Johannes), vermeld in 1539 in een verdrag
tussen Dieter en zijn broer Heinrich; uitvoerige beschrijving van Dieters activiteiten;
zijn zoons, klein- en achterkleinkinderen; Generatie 4.2, Johannes Bremser is mogelijk
identiek met de orgelmaker te Mechelen, tr. (1) ald. 1637 Joanna Buys;
met overzichtsschema's 15e-17e eeuw];
G. Wiechert: Das Phantom vom Rheingau – war Carlos Kleiber Gietz
wirklich der Neffe des nach Argentinien ausgewanderten Wendelin Gietz?
[met schema's Gietz 17e-19e eeuw].

Hessische Familienkunde, Band 36, Heft 4/2013.
E. Preuschhof: Jüdische Familien in Homberg (Efze) im 19. und 20. Jahrhundert
[in 1533, 1596, 1629 en 1636 werden in Homberg al joodse inwoners vermeld,
daarna eeuwen lang niet tot in 1830 weer wel (David Heinrich Saul, leraar en cantor,
ereburger in 1855); de auteur stelde negentien kwartierstaten samen van joodse inwoners;
daarbij viel op dat zeven namen steeds terugkwamen, n.l. Goldschmidt, Heilbronn,
Höxter, Kann / Moses, Katz en Vogel;
de kwartierstaten (-staatjes) zijn van wisselende lengte; Kwst. 1. Hugo Baum (1902-1919;
exm. Katz); Kwst. 2. Bertha Frenkel (1893-1944; exm. Hardt);
Kwst. 3. Moishe Katz (geb. 1912; exm. Katz); Kwst. 4. Erna Goldschmidt (geb. 1904; exm. Heimroth);
Kwst. 8. Ruth Goldschmidt (geb. 1920; exm. Levy; met o.a. Rosenblatt,
Wertheim, Plaut); Kwst. 9. Adolf Heilbronn (geb. 1894; exm. Buxbaum;
met o.a. Löwenstein); Kwst. 12. Helmut Höxter (1911-1989; exm.
Adelsdorfer; oorspr. Höchster); Kwst. 13. Herbert Höxter (1906-1993;
exm. Oppenheimer); Kwst. 16. Emil Moses II (1901-1942; exm. Stern);
nr. 17. Julius Lotheim (geb. 1906); Kwst. 19. Abraham Alfred Vogel (1884-1945; exm. Höchster)];
Vervolg Dietrich Brömser von Rüdesheim (Teil 2)
[5e generatie nageslacht; o.a. te Presburg, Zorn en St. Goar; het burgerlijke Bremser –wapen;
schema afstamming van Dietrich B.v.R. vaderslijn en lijnen via von Eltz
naar v. Isenburg richting Karel de Grote en via von Hunolstein en von Siersberg
naar Brandenburg enz.; stamreeks van de auteur;
voorts niet verwante naamgenoten Brumser, Brömbser, Premser enz.];
Vervolg Biografie von Anna Catharina Huth, Teil II: Ihr Leben in Amsterdam von 1725 bis 1740 [tr. 1736 Gerrit Loobeek].

Hessische Familienkunde, Band 37, Heft 1/2014.
R. Grimm / M. Schäfer: Heiraten im ersten katholischen Kirchenbuch
von Harheim (heute Frankfurt am Main) 1663-1746 [data, namen bruidspaar, vanaf 1673/74 ook oudersnamen];
A. Dietrich: Die alten Kostheimer Familien (II). Die Familien Herbst
[katholieke familie; eind 16e eeuw – 2004; naamgenoten te Mainz,
18e-20e eeuw];
A. Stephan: Herkunft des Odenwälder Hirten Sebastian Zechowitz
geklärt [te Hettingen en Vielburnn; 18e eeuw];
Kleine Mitteilungen o.a.: 1200 Jahre nach dem Tod Karls des Großen und 1250 Jahre
nach der Klostergründung 764 wird das Welterbe Areal Kloster Lorsch eröffnet.

Mosaik (www.mosaik-kleve.de), Heft 4/2013.
Vervolg Schnittstelle Niederrhein: Die Gründung der niederländischen Republik.
Eine systemtheoretische Betrachtung. 8, Kontrovers diskutiert: Gab es überhaupt
den ‘niederländischen Aufstand’?;
F. Gesthuisen: Joannes Gesthuisen van Uedem boven Cleef.
Soldat bei der Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) [1686-1717]. Die Anfänge der organisierten
Nachrichtenübermittlung;
B. Thissen: Rheinländer und Co. gewinnen einen Ablass in Herzogenbusch
[www.bhic.nl/broederschap].


Verder ontvingen wij:

Delfland, jg. 22, no. 4, dec. 2013.

1340 (Rotterdam e.o.), jg. 27, no. 4, winter 2013.

Devotionalia (www.devotionalia.info),
nr. 192, 32e jg., dec. 2013.
In Memoriam oud-voorzitter pater Henk ter Huurne SSCC [overl. Teteringen 12.12.2013; 92 jaar].