De rubriek "Periodiek Besproken" is auteursrechtelijk beschermd (copyright ©).
Toestemming voor overname van (delen van) deze rubriek moet worden gevraagd aan de redactie van Amstelland,
zie bij Bestuur en Medewerkers

Nr. 14 (260), 18-9-2016

Nederland

d’Avereester kroniek, 33e jg., no. 1, maart 2016.

(secr.: De Aak 58, 7701 LB Dedemsvaart; www.hvavereest.nl)

J. Moes: Beter ten halve gekeerd? [Sybrand Jan van der Linde (geb. Den Haag 1921) meldde zich voor de Arbeitseinsatz, kwam tot inkeer en kon alleen weg als hij zou trouwen, tr. Dedemsvaart 1943 Catharina Maria van de Merwe; opgepakt bij een razzia, vluchtte, te werk gesteld samen met Albert Eggen (uit Zuidwolde) en Johan Dhont (uit Middelburg); alle drie op 9 april 1945 vermoord].

M. Brand-Doosje: Een energiek mens [Jenny Bril (geb. 1926; exm. Blokzijl), tr. 1954 Egbert van Faassen; levensloop, herinneringen].

H.J. Krikke: Bonne Ruys, Moerheim en Engeland [Bonne Ruys (1865-1950); kwekerij Moerheim; containers met planten werden naar Engeland verzonden met de Dedemsvaartse stoomtram naar Zwolle en daar overgeladen op schepen; Bijlagen over enkele leden familie Ruys w.o. Mien Ruys (1904-1999)].

Vermist, maar wel gevonden [corr./aanv. Van den Berg, Ommerschans].

H. Rijnhart: Matthijs van den Berg [Hoogeveen 1877 – op zee 1916 (exm. Wijkstra), tr. Avereest 1907 Tietia Koiter (geb. Anloo 1882; exm. Slim); levensloop].


Blazoen, 2e jg., nr. 2, april-juni 2016.

(Stichting Nederlands Genootschap voor Heraldiek; secr.: Akerstraat Noord 43, 6446 XC Brunssum; www.genootschap-heraldiek.nl)

R. de Neve: De garuda in wapens van families met een Nederlandsch-Indische achtergrond [‘... een reden voor de vraag of het eigenlijk wel zo voor de hand ligt de garuda toe te passen in wapens van families met Indische roots’; uitleg waarom het een ‘minder gelukkige symboliek’ is].

Levende heraldiek

D. de Calonne: Een nieuw wapen voor de uit Nederlandsch-Indië afkomstige familie De Calonne [voor alle nakomelingen van Jean Baptiste de Calonne (Sint-Joost-ten-Node bij Brussel 1806 – Semarang, Java 1843), niet verwant met het adellijke geslacht (omg. Doornik)].

Heraldische kunstenaars

B. Grothues: Het heraldische realisme van Hugo Gerhard Ströhl [geb. Wels, Oostenrijk 1851].

E. Godin: De wapens van Joannis Godin en zijn familie. Notitie naar aanleiding van een album amicorum [uit 1653 van Jan Lodewijck Godin (ged. Utrecht 1639; exm. Van Vosbergen), student; beschrijving van het wapen Godin; andere wapens: Hoboken, Van Hertsbeke, De Blanche du Sart, Van Kuijck, Bertlingh, Van Zuijdland, Schuijll; familierelaties o.m. met Van Panhuijs en Montens].

Heraldiek in het nieuws

R. de Neve: Wapenschilderingen aangetroffen in een historisch pand te Kampen [Cuynretorf / Kuinreturf; met foto’s en reconstructietekeningen en poging tot benoeming].

Wapenbrieven Nederlands Genootschap voor Heraldiek: Goos, Feijen, Moghaddam, Creemers, Echtermeijer.

Heraldiek anders. Een knipoog naar de heraldiek.


Caert-Thresoor, jg. 35 (2016), nr. 1.

(http://www.caert-thresoor.nl)

M. van Egmond: De kaartenverzameling van Anton Albert Beekman [historisch-geograaf, 1854-1947].

L. Ruitinga: De Topographische en Militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden digitaal beschikbaar in Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam [ http://imagebase.ubvu.vu.nl ].

E. Heere / F. Ormeling: De nauwkeurigheid van kaarten van Java vóór de triangulatie (1800-1850).

H. Kok: Een Duitse koperplaat uit 1922 van de rede van Batavia. Wat een swastika niet allemaal kan vertellen.

Kaartencollecties in Nederland

L. Ruitinga: Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam [De Boelelaan 1103; http://ubvu.nl/nl/index.aspx ].


Devotionalia, nr. 206, 35e jg., april 2016.

J. Gerits: De zalige broeder Isidoor de Loor (1881-1916) [geb. Vrasene; exm. Hutsebaut].

Religieuze grafiek en rariteiten in de bidprentjes (56-7).

L. Ewals: Joan Collette (1889-1958) [geb. Delft; kunstenaar].


Documentatieblad Lutherse Kerkgeschiedenis, No. 43 (2015).

(red.: Zwemmerslaan 11, 2036 KA Haarlem)

Th.A. Fafié: Archivalia biografie ds. J.L.F. de Meijere Joh. C.zn (1862-1931) [geb. Deventer (exm. Wonders; stamt af van Jan Cornelisz de Meijere, koopman te Hamburg, vermeld v.a. 1595, overl. voor 1623; zie Nederland’s Patriciaat, jg. 82 (1999)); tr. Bodegraven 1895 Anna Helena van Dam].

Th.A. Fafié: Lutheranen in Apeldoorn herdenken slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog [ds. P.H. Borgers sr. (1900-1945), kerkrentmeester A.C. Koot (1887-1945)].

J. Faber: De Molenpage-Stichting te Amsterdam. Geschiedenis van een Hervormd Luthers kerkhofje sedert 1918 [Hendrina Maria Molenpage (1845-1917) tr. Jacob Gritters (1847-1985)].

G. Fafié: Op zoek naar ds. W.M. Duijker (1887-1994) [geb. Nieuwer-Amstel].

Th.A. Fafié: In memoriam de Lutherse oud-diacones Wijnanda Louise Brouwervan Hylckama Vlieg (1906-2015].


Drents Genealogisch Jaarboek, jg. 22 (2015).

(www.drentsehistorischevereniging.nl)

Thema: Beroepen

G. Mulder: Het Tissinge-goed te Pesse en de Mulders van de Pesser windkorenmolen [het Tissingegoed wordt in dit artikel beschreven vanaf de eerste vermelding in de 14e eeuw tot de eerste helft van de 19e eeuw; vermelding in de leenregisters 14e eeuw-1739; dankzij de hierin opgetekende relaties kon een genealogie worden samengesteld. Leengoed tot 1557 (Tesseling, Cluwens, Tiesse, Tissinge). Roelof Wolters Tissinge en zijn broer Johan (zoons van Wolter Coop Cluwensz) werden ieder met de helft beleend in 1575. De westelijke Mulderboerderij (o.a. Mattien Arends Tissinge tr. Ruinen 1718 Jan Luichies Mulder; nageslacht Mulder). De oostelijke Mulderboerderij (Roelof Jans Tissinge / Mulder tr. 1695 Annegien Jacobs Bult; nageslacht Mulder, Klooster, Luning); schema Eigenaren – molenaars van de Pesser koornmolen].

R. Alma / C. de Graaf: Het Drents / Groninger geslacht Hubbelding, later genaamd Ten Holte en Oving [over het foute wapen (leeuw en drie rozen) en het echte, dat een ketelhaak toont; deze wapenfiguur komt meer voor in Drenthe (Hilbing, Hilboldinge, Hillebrants, Homan, Huising, Oldenhuis, Willinge). Leengoederen: beleningen van de vier goederencomplexen, die van de bisschop van Utrecht in leen werden gehouden. De huwelijken van Roelof ten Holte (voor 1486 Geertruyt Meysteringe en ca. 1498 Trudeken Writzers). De erfenis van Johan de Mepsche (overl. rond 1529); erfgenamen waren o.a. Bernier ten Holte en zijn neef Hendrick Klencke en Roelof Buiting; het onderzoek naar hun verwantschap met De Mepsche was een heel gepuzzel; Genealogie 14e-16e eeuw].

D. Swarts: Kwartierstaat van Jannes Simons Swiers. Diverse schoolmeesterfamilies [ged. Roon / Assen 1725 – begr. Assen 1802, tr. ald. 1751 Jantje Egberts; Swiers, Leeuwericksvelt (uit Lingen, te Coevorden), Beunincks / Buyninck, Woerding en patroniemen].

H. van den Beukel: Hervonden familie van mijn grootmoeder Johanna Sieders-Koster, Hoogeveen [de familie Koster te Hoogeveen (19e eeuw), Amsterdam (20e eeuw), in Michigan; Het verhaal van neef Piet in Nieuw Guinea (1897-1936): goudzoeker, trok het binnenland in, waarna nooit meer iets van hem werd vernomen. Kannibalisme?].

C. de Graaf: Wil de echte vader opstaan? [kwam het vaker voor ‘dat gehuwde mensen min of meer openlijk met anderen dan hun eigen echtgeno(o)t(e) samenleefden?’. In het Jaarboek 2013 werd zo’n situatie beschreven (Smit, Stuiver, Hoogenberg); De zaak rond Bernardus Berg (tr. Sleen 1857 Willemtje Oosten; Meijer, Pleizier, Elders, Sands, Sans); De zaak Jantje Kok (geb. Orvelte 1866; kreeg in 1891 zoon Jan, bij huwelijk van zijn moeder in 1894 met Geert Wilting door deze erkend, maar mogelijk zoon van Derk Hemme); De zaak Doornbos / Augustijn / Westerhoff; De zaak Nap (Hoppes, Hofstee, Prandringa); De zaak Thijje Meijer (tr. Meppel 1899 Jantien Jansen; Snijder)].


Het Feyne Kwartier, 21e jg., nr. 2, juni 2016.

(Stichting Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee; secr.: Washingtonstraat 26, 3255 VJ Oude-Tonge; http://www.genealogieflakkee.nl)

J. Kievit: Genealogie Bosloper (2) [Boslooper gen. 7 t/m 12 en Bosloper gen. 5 t/m 10; 18e-19e eeuw-heden].

Uit de archieven (1) (Fragment) Parenteel van Abraham Kalle [1826 Herkingen 1886 (exm. Melissant), tr. (2) ald. 1860 Pietertje Volaart (exm. Van den Ouden); Van Dijk, Nieuwlander, De Geus; Abraham Kalle verloor zijn eerste vrouw en twee kinderen bij een scheepsramp; verslag uit een krant (AH) van 1856].

M. Hansen-Koese: Uit de archieven (2) [onderzoek naar het leven van Geesje (Gijsje) van Bruinisse, die in 1838 in een rouwbrief het overlijden van haar man Johannis Zaaijer bekend maakte].

Uit de archieven (3) [verklaring t.b.v. Mettien Gerrits wed. Davit Aerts Kolff; Roxenisse 1700].


GEM, 24e jg., afl. 2, mei 2016.

(red./uitg.: D. Kranen, Molenstraat 73, 6712 CT Ede; www.erfgoed.info)

D. Kranen: Sparen doet garen. Die wat spaart in der tijd, vindt wat in de Nood (spreuk Haarlemse Spaarbank in 1818). Kleine geschiedenis van het sparen in Nederland.

Meertens Instituut: Zwart werken [herkomst van de uitdrukking; een witwerker].

M. Reinders: Spionage tijdens de Eerste Wereldoorlog.

JW. Koten: Aardbeving in software land. Family Tree Maker overgenomen door MacKiev.

M. Roefs: Stamboomonderzoek en lichaamslengte.

Wapenregister: Brundel [Ruurlo 1760], De Wit [De Witte, Tholen 1668], De Vries [Vollenhove 1712], Moerland [Stavenisse 1632], Van den Bos [Garderen 1748], Landman [Stavenisse 1635], Van Lavieren [Utrecht 1940], Izeboud [Koudekerke 1800], Van den Ham [Hoogeveen], Tyndall [Nickerie 1777], Uijttenbogaard [Van den Bogaerd; Aldenhoven ca. 1596], Schön [Runkel ca. 1625], Van de Moosdijk [Deurne 1698], Sowter [Zuid-Afrika].

H.M. Lups: Beroepen van toen. Vijlenkapper.


Genealogysk Jierboek 2015 (FA nr. 1092).

(Postbus 54, 8900 AB Ljouwert; www.fryskeakademy.nl)

Yn memoriam Jarich Renema [Lollum 1942 – onder Lûkswâld 2015).

J. de Vries: Nakomelingen van Reiner Allerts, eigenerfde te Koudum [de kruitmolen de Eendracht te Staveren speelde een belangrijke rol in de familie; het eigendom was verdeeld in parten; mede-eigenaar was Hans Abbas uit Amsterdam (tr. Leeuwarden 1620 Tietjen Rhala). Reiner Allerts, overl. na 1601, volmacht van Koudum, ouderling 1596, huwde waarschijnlijk meer dan eens, zijn laatste vrouw was Anna Ids; Reiner had drie dochters: Pieck, Bauck en Syts. Pieck Reiners tr. (1) Gale Hankes, tr. (2) Anske Tietesz, tr. (3) 1626 Ids Tjernes – zonder nageslacht. Bauck Reiners tr. voor 1614 Hartman Hartmans Posthumus; vijf kinderen w.o. de zoons Lolk en Ellerts, die volgen. Syts Reiners tr. Hendrik Douwes, burgemeester van Staveren 1605-1609; een zoon Douwe Hendricks Schilsma en drie dochters: Lieuck, Jan en Sibbel Hendriks; van de dochters volgt nageslacht. Parenteel: Æstwarda, Bruinsma, Brouwer, Loyter, Cramer, Columba, Hania, Renici, Hermanides].

H. Nijdam: Een opmerkelijk stuk Fries materieel erfgoed: de wapenlepel van Douwe Lieuwes Nijdam uit 1665 en het familiewapen Nijdam [en het wapen van zijn vrouw Fockel Douwes Allinga; door de in totaal vijf inscripties kon de geschiedenis van de lepel nagegaan worden; Grafstenen in de Sint-Pieterkerk van Grouw; de eerste generaties boeren op Nijdamstra (Nijdam, Goslinga); andere uitingen van boerenstandscultuur (o.a. Hansma)].

O. Schutte: Kwartierstaat Sipkes (Ameland) – Gerkes (Terschelling) in parentelen [kwartieren van Feike Sipkes (1763-1850) en Maamke Jans Gerkes (ca. 1759-1818), tr. Sloterdijk 1787; de voorouders waren – voor zover bekend – Doopsgezind en voornamelijk zeevarend. I. Sipkes, Bakker, Hilbrands, Heep, klein, Zwart, Wiebenga, Boon, Koning, Kleeuwens, Van der Wissel, De Munnik. II. Tichelaar. III. Nel (nageslacht van Hans Feijkes, schipper te Ballum, 1731: Salm te Amsterdam). IV. Gerkes, Bakker, Oepkes (met Swaan, Spits, Swart, Wijngaard, Doeksen, Kleijn). V. Goudkoorn. VI. De familie van Mamke Jelles. VII. Bonk].

J. Renema (†): Renema, Boazum, Skearnegoutum [stamreeks; oudst bekende: Claes Jacobs, boer, overl. voor/in 1617, tr. Eling Ennedr.; gen. VII: Jarich Hoites Renema (1776 Boazum 1829), tr. (1) ald. 1796 Grietje Luitzens (Kleiterp); de naam Renema].

P. Nieuwland: Georg Ulbo van Burmania (1715-1777), geen parel aan de kroon van Menaldumadeel [schets politieke toestand 18e eeuw; afkomst en naaste familie (exm. Van Aylva); carrière van zijn vader; gang van zaken rond de benoeming van Georg Ulbo tot grietman van Menaldumadeel; in de ban van Catharina Elisabeth Holstein (ged. Leeuwarden 1709, die ds. Gellius Meilema had laten veroordelen voor kraam- e.a. kosten van haar buitenechtelijk kind); huisarrest en verdere gevolgen].

Wapenregistraasje

R.J. Broersma: Wapens op Fries zilver [Sjoerda, Van Iepema, Bouma, Brouwers, Cnoop / Knoop, Buwalda, Tromp].

K. Kuiken: Wapens van de ‘Friese Wassenaars’: Altena, Bont(eman), Kuiken en Wassenaar.

Famyljewapens (en –flaggen): Hemminga, Kuiken, Swart.

Doarpswapens (en – flaggen): Ballum, De Veenhoop / de Feanhoop.


Heraldisch Tijdschrift, jg. 22, nr. 2, april-juni 2016.

J.A. de Boo: Afscheid van Eduard van Rijn als erevoorzitter van het Nederlands College Heraldiek.

R. van Dijk: Impressies Heraldische Dag 2016 [in Den Haag].

W. van Anrooij: Hendrik van Heessel : een Gelderse heraut in keizerlijke en Bourgondische dienst [een handschrift in de (v/h) Stadsbibliotheek van Antwerpen zette aan tot nader onderzoek; overl. 1470, tr. Elisabeth van Oudheusden; wapens van de leden van de Orde van het Gulden Vlies t.g.v. hun bijeenkomst in 1456 te Den Haag; Inhoudsopgave van het handschrift].

J.A. de Boo: Oh, Oh dat logo [samengevoegde gemeenten kiezen voor hun huisstijl liever een logo dan een ‘duf’ wapen; heraldicus William Coolen bewerkte het nieuwe logo van Drimmelen tot een wapen; andere voorbeelden van logo’s].

Heraldici, wapenontwerpers en tekenaars (23)

B. Grothues: Albrecht Dürer, een uitstekend heraldisch tekenaar [1471-1528].

N.J.M. Biezen: Een signet ‘Nedermeijer van Rosenthal’ [beschrijving signet, familie en wapen].

Overheidsheraldiek

Het wapen van de nieuwe gemeente Schagen.

R. van Dijk: James Bond en het College of Arms [in de film On her Majesty’s secret Service (1966) doet Bond zich voor als genealoog en heraldicus; Jan Flemming liet zich voorlichten door Count Robin de la Lanne-Mirrlees].

H. van Heijningen: Boornbergum en Kortehemmen: twee dorpen met wapens en samen een vlag.

R. Vennik: Op de keper beschouwd [politiek correct blazoeneren?].

Scheveningen heeft weer een vaandel.


Historische Kring Loosdrecht, nr. 191, 43e jg., voorjaar 2016.

(www.hkloosdrecht.nl)

D.G. Doets: Het geslacht Doets. Korte levensbeschrijving van Jacob Doets en Pieter Doets tot aan hun dood [bewerking van familienotities, die beginnen bij Jan Doets (1705-1784) tr. Neeltje Plas; kleinzoon Jacob Doets (geb. 1766) was schoolmeester te Graft en v.a. 1797 te Blaricum; familie afkomstig van Middelie].

J. Mol: Aanvullingen op de Loosdrechtse geschiedenis 1939-1945, deel 6.

A. de Kloet: Maas Timmerman. Een fatsoenlijk ingezetene en flink werkman [waarderende woorden van gemeentesecretaris Jan van Haselen i.v.m. de benoeming in 1907 als wegwerker en buitengewoon veldwachter; geb. Loosdrecht 1875 (exm. Hasselaar), tr. Maartensdijk 1899 Wilhelmina E. van Lunteren; werkzaamheden, levensloop].

A. de Kloet: Het tolhuisje naast de ‘Koninklijke’ [met de komst van de auto voldeed het wegennet niet meer; kosten voor wegenonderhoud moesten deels verhaald worden op de gebruikers, die begin jaren ‘20 in Loosdrecht voornamelijk bestonden uit leden en bezoekers van de Watersportvereniging].

J. Mol: Loosdrechtse prentbriefkaarten vertellen 11. Loosdrechtse zwembaden, deel 9.


Impressie, 18 (2016)

(nieuwsbrief van het Katholiek Documentatie Centrum, Postbus 9100, 6500 HA Nijmegen; www.ru.nl/kdc/impressie)

L. Winkeler: Alphons Ariëns in Rome [1860-1928; studie 1878-1886; verslag van een lezing].

C. Menkveld over het filmstrokenproject.

J. Prinse: De familie Schmutzer in Nederlands-Indië. Het historisch belang van oude familiefilmpjes [van oorsprong Oostenrijkse familie; de broers Josef en Julius exploiteerden de suikeronderneming Gondang Lipuro op oost-Java, 1912-1934 woonden zij met hun gezinnen op het landgoed Gandjuran].

Collectie Beeld en Geluid.

Louis van Paridon [1922-2016; portretfotograaf; ook dé fotograaf van het katholieke leven in de jaren 50 en 60].


Kerspelstokkies, nr. 38, april 2016.

(secr.: Wierplas 11, 8381 CD Vledder; www.fledderkerspel.nl)

G. Kiers: Honderd jaar uit het leven van Johanna de Wit-Grit uit Nijensleek [geb. Kalteren 1920 (ietsje jonger, dus; exm. Kloosterman), tr. 1946 Teeuwes de Wit].

T. Stuiver: Het geheugen [van Harald Frederik Janson (geb. Vledder 1991; student Univ. Twente].

H. van Eeden: Mest voor de Maatschappij [Veenhuizen – Ommerschans].

B. Jager: Donderdag 12 april 1945, ca. 11.00 uur ... [komst Canadezen].

T. Stuiver: Niets te dol voor ‘de Oliebol’ [oudejaarsmanlijkevrijgezellenvereniging; opgericht in 1994].

Dikke Verhalen. De Openbare Lagere School in Vledder.


Kringblad, jg. 25, nr. 1, jan. 2015.

(Historische Kring Bemmel, Postbus 219, 6680 AE Bemmel; http://www.historischekringbemmel.nl)

R. Haegens: Geschiedenis van de post in Bemmel [de post werd in de Betuwse dorpen te voet bezorgd (voetboden); met de bodedienst Bemmel – Nijmegen werd in 1839 Maria Schopman belast (geb. 1805, tr. 1835 Wilhelmus Jansen). In 1891 kreeg Bemmel zijn eerste groene gietijzeren brievenbus. Brievengaarder was Maria’s man Willem Jansen (1803-1867), oud-onderwijzer, gemeentebode; opgevolgd door hun zoon Arnoldus Jansen (1839-1903); diens kinderen waren ook werkzaam bij de posterijen; ontwikkelingen en veranderingen].

R. Haegens: De wegenbouwer en het gat van DOS [de familie Derksen; o.a. aanleg riolering; Zand- en Grindmaatschappij DOS (gat: afgraving zand en grind)].

A. van Abel: Fragmenten uit het dagboek van Dina Knipping, deel 2 [geb. Bemmel 1920 (exm. Lintsen), tr. 1946 Thé Rutgers (1909-1999); 1944].

R. Haegens: Eerste steen huis Van Egerschot [1950; eigendom schilder Willy van Egerschot en vrouw Bertha Huisman].

R. Haegens: Van raadhuis naar trouwlocatie.

Karikaturen van bekende Bemmelaren (11) [W. van Swelm; tekenaar J. van Eijsden].

In 1941: 90 telefoons in Bemmel.


Kringblad, jg. 25, nr. 2, mei 2015.

R. Haegens: De EKV tijdens de oorlogsjaren [Elster Kwekers Veiling].

A. van Abel: Fragmenten uit het dagboek van Dina Knipping, deel 3 [1945].

R. Haegens: Voorschriften voor terugkerende Bemmelaren [lente 1945, na de evacuatie].

B. Eimers: Slachtofferregister Oorlogsgravenstichting [ http://srs.ogs.nl/ ; lijst van slachtoffers geboren en/of overleden in Bemmel].

Ch. Derksen: Prins Bernhard en Eef Damen [1955; 1959 interventie bij de gemeente i.z. woningtoewijzing].


Kringblad, jg. 25, nr. 3, sept. 2015.

A. Klomp: Verborgen verleden. De geschiedenis van de familie Klomp in Bemmel [stamt af van Gerardus Klomp (geb. Herkenbosch / Limburg 1761), soldaat, tr. Brielle 1793 Maria Lubbers uit Bemmel; nageslacht, o.a. Gerardus Klomp, die in 1880 de opdracht kreeg het gebouw voor Panorama Mesdag te ontwerpen; zijn zoon Joannes Franciscus Klomp werd architect].

Karikaturen van bekende Bemmelaren (12) [H. Jansen, notaris].

R. Haegens: ‘Geen Stephanoot als die van Sloot’ [Vinc Sloot (geb. 1934) bezat een uitgebreid kassencomplex, waar o.a. Stephanotis werd gekweekt].

R. Haegens: Het Mariabeeldje van de familie Houterman.

A. Stuart: Genealogie van Willem Houterman [tr. (1) voor 1781 Joanna Derkse, tr. (2) Lent 1783 Anna Peters; 5 (6) generaties].


Leovardia, nr. 50, mei 2016.

(Antwoordnummer 6163, 8900 VC Leeuwarden; www.aedlevwerd.nl; www.historischcentrumleeuwarden.nl)

S. van der Woude: Ruzie om een rabbijn [in 1747 werd Jacob Nachman Levij uit Emden beroepen als rabbijn van Leeuwarden; een kleine minderheid was tegen zijn komst; zijn voorgangers waren Jacob Eleazer Emmerich (1720-1735) en Hartog Levij].

E. van der Kooi: Het eerste decennium Leeuwarder filmgeschiedenis (1896-1906) [George Christiaan Slieker (1861-1945; tr. Geertje Akkerman) verzorgde in 1896 op de juli-kermis een voorstelling met een cinematograaf; vertoningen in vaste zalen; verminderde belangstelling voor reisbioscopen; succes voor Bernard en Willy Mullens uit Breda onder de naam Albert Frères].

M. Heijmeriks: Kapitein Nero is niet dood – hij leeft [Douwe Andries Bijlsma (1896-1967), straatartiest, boeienkoning, parkwachter Prinsentuin, tr. 1915 Trijntje Robijn].

A. Toornstra: De komst van de radio.

E. bij de Weg: Herinneringen aan de oorlog [van de familie Venema te Huizum].

W. Kromhout: Dat is Lions sesunsestug [voetbalclub].


Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 44, nr. 2, juli 2016.

(www.lgog.nl)

Thema: Maastrichtse vondelingen

R. de la Haye: Voorouders van vondelingen gevonden [uitgebreide versie van een lezing; in de jaren 1814-1823 werd in Maastricht een hoog aantal kinderen te vondeling gelegd; in een aantal gevallen is het mogelijk gebleken de moeder te achterhalen; de praktijk bij het Vondelingenhuis en bij de Burgerlijke Stand van Maastricht; veel voorbeelden; vondelingen kwamen ook uit Luik e.o.].

P. Schoenmakers: Jan Pieter Arbeel (1821-1868). Een zoektocht naar de lotgevallen van een vondeling [in de inleiding vergelijking en bespreking van de artikelen van Harmen Snel (GN 2011) over vondelingen in Amsterdam en de in het Liber amicorum J.J.M.H. Verzijl opgenomen bijdrage over Maastrichtse vondelingen van J. Gulikers en M. Smeets; Overwegingen t.a.v. het vondelingenbriefje (de enige houvast was de constatering dat de baby besneden was); zijn levensloop o.a. bij pleeggezinnen; tr. Berg en Terblijt 1847 Ida Geijselaers].

J. Hoen: In memoriam Leo van Heur (1926-2016) [geb. Helenaveen; mede-oprichter Stichting Limburgs Genealogisch Archief].

A.J. Coopmans: Genealogische markt te Venray.

H.J. van Laer: Genealogiedag Limburg 2016.

H.J. van Laer: Uitreiking Edmond Delhougne Penning.


De Nederlandsche Leeuw, jg. CXXXIII, Nr. 1, Maart 2016.

(www.knggw.nl)

A.J. Mensema: Cannenburch. Een illuster huwelijk Van IsendoornVan Essen. Huizen op een kwartierstaat [in de ‘heerenhuizinge’ Cannenburch bevindt zich een heraldische kwartierstaat van het echtpaar Elbert van Isendoorn à Blois (1601-1680) en Hedwig Maria van Essen (overl. 1646), tr. Vorchten 1645; afgebeeld werden ook genoemd herenhuis en huis Swanenborg, dat Hedwig ten huwelijk mee zou krijgen; Mogelijke bronnen voor de kwartierstaten; De kwartieren; Beschrijving van de wapens].

D. Verhoef: De familieboom van ‘Andryes Jacobs ons overgrootvader’ (Van Cootwijck, Van Doorn, Van Leeuwen, Van Praet). Een briefje in de papieren Mr. Johan van Cootwijck te Utrecht [op het briefje een parenteel van Jacob NN., vader van o.a. Andryes Jacobs en Feysgen Jacobs; onderzoek naar Jacob; De parenteel van Jacob Jansz de coorncoper, overl. 1524-1527, tr. voor 1488 Cornelia NN.; tien kinderen, waarvan zes volgen: Van der Mey / Vermey, Van Paddenburch, Stichter, Van Hoechfelt, Van Cootwijck / Van Coten, Van Leeuwen, Taets, Van Praet, Ter Linden, Van Lottum, Van Halen, Van Doorn alias Van Velpen, Van Noest, Mode, Buth, Van Bronckhorst, Holl, De Wilt, Van Hasselt, Van Velthuysen, Bor, Van Mekeren, Van der Meer, Van der Hagen, Van Montfoort].

A.J.A. Labouchere: Nogmaals de voorouders van Philippina Staunton: Carey en Throckmorton.

A. Bulk-Bunschoten / R.E. Abbas: AbbasBerckhout – Van Edam [uitgebreide vraag].


De Nederlandsche Leeuw, jg. CXXXIII, Nr. 2, juni 2016.

S.A.C. Dudok van Heel: Het embleem van de schilder Maerten van Heemskerck (1498-1574) en de heraldiek van Van Veen en Van der Heck [Maerten richtte in 1570 een gedenktafel op voor zijn vader Jacob Willemsz van Veen (1456-1535); Renaissancesymboliek, een schildpad en een gevleugelde arm, teken- en schildersattributen; deze twee elementen werden door neef Jacob Willemsz van Veen (1539-1599, substituut schout op Texel) in zijn wapen gevoerd; ze komen ook voor in een wapen van Margriet van der Heck, een nicht van Maerten].

B. den Hertog: Op zoek naar de vader van Willem die Cuser [grootvader van Willem Cuser, die in 1392 (samen met Aleid van Poelgeest) vermoord werd; heraldische en genealogische gegevens beredeneerd i.v.m. de vraag Was hij een bastaard of niet?; de conclusie luidt, dat hij een zoon moet zijn van Gwijde van Henegouwen (bisschop): zijn kinderen waren bastaarden, maar werden niet zo genoemd].

E.V. van der Spek (†): De familie Van Solt uit het graafschap Loon [een bijdrage over de nakomelingen van Paulus Woutersz van Solt verscheen in de NL 124 (2007); zijn voorouders en het nageslacht van broer Willem en een neef worden in dit artikel behandeld; Het gehucht Solt (Kempen), het erfgoed De Keyart, sociale status, wapen, mogelijke oudste generaties; Genealogie: oudst bewezen Willem van Solt, overl. 1520, schout van Stockum; hij had vier kinderen w.o. Willem (geb. ca. 1465 – overl. voor 1525) tr. Agnes (Neese) vanden Keyart; kleinzoon Aert (Arnout) van Solt tr. Antwerpen jan. 1557 [= 1558 !] Margareta Michielsen; Aerts neef Willem van Solt Wouterss tr. Antwerpen 1547 Marie Ruttens; van hen nageslacht te Londen en in Amerika].

Wanneer een bruidspaar in verschillende parochies woonde, werd dat doorgaans in beide kerken geregistreerd. In de ene kerk werd alleen de ondertrouwdatum genoteerd, in de andere de trouwdatum, in een derde kerk beide data. Door het vergelijken van de data in die kerken komt men er achter dat de data in de O.L.V.-kerk die van de ondertrouw zijn. Ook te herkennen aan non solvit en nihil dederunt.

De datum bij Vb. Willem van Solt x Maeyken Ruttens is dus die van de ondertrouw. Overigens is ook de gepubliceerde datum (14 juni 1547) niet juist berekend (9e dag na Trinitatis). Pasen viel in 1547 op 10 april [zie H. Grotefend, Taschenbuch, 1971, pag. 182, 183] en Trinitatis toen op 5 juni. De 9e post Trinitatis was in dat jaar 7 augustus. De juiste vermelding = otr. 7 aug. 1547. Bij Willem staat ‘georgy’ = behorend tot de parochie St. Joris.

Ook de Walburgkerk noteerde ondertrouwdata: voor iedere zondagse uitroeping werd een O (rondje) bij geschreven. Na drie rondjes werd er (meestal) een streepje doorheen gezet OOO. Niet op iedere inschrijving volgde een huwelijksvoltrekking.

Eveneens Va. Aert van Solt dient gecorrigeerd. De inschrijving: Arnout van Solten ND – Margareta Michielss nostra, 12 jan. 1557. Het jaartal veranderde pas met Pasen, in het jaar 1558 ook op 10 april. Zij ondertrouwden 12 jan. 1558. ND = Nostra Domina (= O.L.V.), nostra betekent hier ‘behorend tot onze parochie’ = Walburgis.

L.M. van der Hoeven: Genealogie van het Hoogeloonse geslacht Verhees [oudst bekenden zijn de kinderen van een Mijs NN., m.n. Hendrick Mijs (met vier kinderen w.o. Huijbrecht tr. (1) voor febr. 1644 Jenneken Bartels Beecx), Jan Mijs Verhees (met vier of vijf kinderen) en Mayken Mijs (tr. Hanrick Hermans; hun kinderen nemen moedernaam over, waarmee een nieuwe familie Verhees ontstond); fragment Verhees te Casteren, 17e eeuw].

C.P. Briët: Geertruijda Elisabeth Tulle (1822-1882). De erkende dochter van mr. Jacob van Lennep (1802-1868) [beweringen over haar moeder onderzocht; fragment Tulle te Amsterdam eind 18e-19e eeuw; met Prinsen].

C.J. Kuijken: Het Haarlems geslacht Proost [aanv.].

Portret van Willem Feitama en Elisabeth de Haan. Wie was de weg geschilderde figuur? [drie reacties].

Vraag Van Bredehoff.


Het Nederlands Landschap. Tijdschrift voor landschapsgeschiedenis, jg. 34 (2016), nr. 1.

(voortzetting van het Historisch-geografisch Tijdschrift; Uitg. Matrijs; www.hetnederlandslandschap.nl)

M. Paulissen: Met pakpaarden over de heuvels. Kinkenwegen in Limburg [Zuid- en Belgisch-, Land van Herve; lastdiertransport in de 18e en 19e eeuw; oorsprong van het begrip ‘kink-’ niet eenduidig: muildierdrijver, handelaar in metaalwaren, rondtrekkende kleinhandelaren in steenkool of graan (die gebruik maken van pakpaarden) of magere, armoedige paarden; in het huidige landschap zijn kinkenwegen vaak nog onverharde of holle wegen].

G. van Oosterom: Deftig wonen aan de Oude Rijn. De rol van kleiwinning op de ontwikkeling van een vergeten buitenplaatslandschap [in 1858 liet Aart Knijff (1836-1908), pan- en steenfabrikant, buiten Woerden een buitenhuis bouwen met landschapspark en tuin aan de rivier; met kaart van buitenplaatsen langs de Oude Rijn tussen Leiden en Utrecht (1832); invloed kleiwinning; invloed waterschappen; sociale stijging van de fabrikanten (bijv.: Van Lelyveld, Clant, Hoffner de Kanter, Knijff)].

K.A.H.W. Leenders: De metamorfose van grote Meijerijse hoeven 1662-2016. Een bijdrage tot Brabantse gehuchtvorming [na 1629 (Den Bosch) en 1648 (Munster) maakte de Meijerij deel uit van Staats Brabant, bestuurd vanuit Den Haag. Katholiek-kerkelijke instellingen kwamen onder beheer van de Raad van State, die deze bezittingen wilde verkopen. Inventarisaties werden gehouden: in 1662 verscheen het rapport Verbaal van Guilliam van Camphen en Blom; 116 objecten waarvan er honderd Statenhoeven waren. Voorbeelden van gehuchtvorming: hoeve Achterbos bij Asten en hoeve Ten Boomen bij Lierop].

I.-J. Stokroos: Verzuild begraven. Vorm en inrichting van begraafplaatsen in het interbellum [in 1829 werd begraven in kerken en binnen de bebouwde kom verboden; in die tijd was de landschapsstijl populair, zodat de eerste begraafplaatsen in deze stijl werden ontworpen; in het interbellum werd overgegaan op functionalistische en architectonische stijlen].

W. Spanjer: De Watersnoodramp van 1916. ‘Honderd jaar na de Watersnoodramp zien we een totaal ander landschap’. Toen en nu [ www.waterkustland.nl].

E. Buijsman: (Het landschap van) De grote stern.

R. Jaspers: Waalbocht Nijmegen – ruimte voor de Waal.

G.J. de Langen e.9.a.: Het terpenlandschap als actueel onderzoeksthema.

E. Stoop: Molenbelt. Markant in het land.


Nieuwe Drentse Volksalmanak. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie, 132e jaar (2015).

H. Ladrak: Dendrochronologie in Drenthe.

F. Sieders: Het faillissement van de nalatenschap van Johan Struuck, rentmeester van Dikninge [overl. 1679; forse achterstand in het beheer van het stift; bedragen wél verwerkt in jaarrekeningen, maar feitelijk in eigen zak gestoken; in 1661 verdeling nalatenschap van Mechelina Jacqueline Cuingett met hun kinderen; inschakeling advocaten om vorderingen te incasseren; Erfpacht in Drenthe; Procedures].

W. Arentzen: Friedrich Arents’ reis door Drenthe in 1819 [geb. Emden 1782].

G. Kleis: Frederik Roelofs Dekker (1825-1883). Leven en bedrijf van ‘De Drentse Wonderdokter’ alias ‘Het Zuidwoldiger Boertje’ [geb. Pesse (Ruinen) 1825 (exm. Velsel), tr. (1) 1847 Aaltje Wolters Kleis (geb. 1822; ingeschreven als jongen, genaamd Hendrik), tr. (2) 1880 Wikje Jans Buwalda; Uitoefening geneeskunde, processen; Emigratie in 1882 naar USA].

H.M. Luning: Militaire activiteiten op het Balloërveld.

Archeologische bijdragen.


Nijmeegs Katern, jg. 29, nr. 5, dec. 2015.

D. de Kool: Jan Baptist Xavery en zijn gedocumenteerde beeldhouwwerken in Nijmegen [Antwerpen 1697 – Den Haag 1742].

H. Rullmann: Pieter Milborn, een gedreven Zeeuwse drukker op Neerbosch [ged. Middelburg 1825 (exm. Hibon), tr. 1854 Maria Kulderij; vestigde zich eind 1870 te Nijmegen].

J. van der Weide: Willem van Genk en Nijmegen. Coca-Cola op het bergspoor [1927-2005].


Nijmeegs Katern, jg. 30, nr. 1, febr. 2016.

R. van Hoften: Dis-Abdera, de heilstaat van advocaat Christiaan Verwaijen. Nijmeegse landverhuizers naar Amerika [1847: 76 personen uit Nijmegen, Tiel en Gorinchem via Antwerpen naar Noord-Amerika, w.o. Van Gent, Auwerda, Derksen en Verwaijens vrouw Louisa Mumm (overl. Venray 1861); geb. 1810, terug in Nederland 1857, overl. Utrecht 1885].

H. Wegman: De oude spoorlijn naar Kleef. Een vork op de landkaart (2).


Nijmeegs Katern, jg. 30, nr. 2, april 2016.

J. Brauer: Mein Kampf – Mijn Kamp, gedrukt in Nijmegen! Zwarte bladzijden uit Bottendaal.

J. van der Weide: Zeppelins boven Nijmegen.


Old Steenwiek. Historische Mededelingen uit Stad en Wold, jg. 33, nr. 2, mei 2016.

(secr.: Markt 60, 8331 HK Steenwijk; www.historischeverenigingsteenwijk.nl)

L. Hermans: Een N.S.B.’er in Onna [Pieter Helder, geb. Steenwijk 1907 aan de Onnastraat, overl. 1965, tr. 1933 Maria ten Voor; werkte in 1931-32 in Duitsland als melker en veeverzorger, in 1939 werkzaam aan de Grebbelinie; herinneringen van hun zoons].

Red.: Het noodlot van een jood uit Eesveen [Hartog de Groot kwam in 1903 met vrouw Roosje en hun kinderen Philippus (14), Evalina (11) en Herman (9) naar Eesveen; bewerking van een boek van J. van Rossum].

W. Schackmann: ‘Eene algemeene armeninrichting in het rijk der Nederlanden’.

J. Tiesnitsch: Drogisterij Wagter, Woldstraat 26 [opening in 1955 door Annius Wagter (geb. 1921; exm. Heinen), tr. 1945 Gé Westerhof].

F. Keizer: Een verrassende ontdekking in gemeentehuis Rams Woerthe [in 1933 ingemetselde oorkonde].


Ons Voorgeslacht, nr. 687, jg. 71, mei 2016.

(www.hogenda.nl; www.onsvoorgeslacht.nl)

A.M. Ligteringen-Kat: De (Van) Almondes van Voorne [genealogie: nageslacht van Jan Jansz (de oude) van Almonde, geb. ca. 1540, schepen polder Velgersdijk 1594-97, secretaris van Westenrijck bij Zuidland, begr. ald. 1606, tr. (1) Maritgen Jacobsdr.; vijf kinderen: 1. Jacob Jansz van Almonde (otr. Amsterdam 1600 Ariaentje Jans; nageslacht te Oudenhoorn), 2. Jan Jansz Almonde (de jonge), notaris te Brielle, tr. (1) Marija Philipsdr., tr. (2) Marija Hiole (dochter Maria tr. Zuidland 1629 Jan Gerritsz Pasquier), 3. Margretha, tr. Brielle 1604 Daniel Jansz Parve, 4. Cornelia, tr. Jacob Pietersz van der Sluijs, 5. Abraham, 1625 wonende Den Haag].

K.J. Slijkerman: Schouten, stedehouders, schepenen, heemraden en secretarissen van Meerdervoort voor 1700.


Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek, jg. 33, nr. 2, 2e kw. 2016.

(red.: Het Laar 6, 7414 BS Deventer; www.otgb.nl)

W. Ruiterkamp: Bewonersgeschiedenis van de boerderij Ruiterkamp / Corporael Olde Dick 3 Laren [parenteel van Geryet Roeterkamp, tr. Stijn N.N.; zoon Jann, ged. Lochem 1611; diens zoon zou kunnen zijn Henrick Ruiterkamp (Rotercamp of Corporael), tr. (2) Lochem 1667 Marietjen Dondertmans, zes kinderen; fragmenten Te Ruterkamp, Molleman / Meuleman, Roeleving].

D. Blom: Kwartierstaat van Fredrik Willem Johan (Erik) Lieber (of Erik Riemenschneider?) (vervolg en slot).

A. Garritsen: Boerderij Steenweert in Bronkhorst [Mentink (voor 1749), Garritsen, Breukink (1886); bewoners: Wolterbeek, Buenink (1762), Huetink (1785), Garritsen].

W.F. Jansen: Kwartierstaat van Wim Jansen (vervolg) [o.a. klein Onstenk, Van Zadelhoff, Lunsink, Groot Ilsink, Schoneveld, Hietkamp, Op den Kreeftenberg].

E. Claassen: Het geslacht Baerken en de marken van Hengelo en Zelhem, deel 2, slot [Mockinck, Wicherdinck, Luesink, Bowier, Dunsberch; 17e-begin 18e eeuw].

J. Bakker-ten Have: Kwartierstaat Janna Meijerink, deel 3, slot [o.a. Morgenstern, Weggelhorst, Te Berenpas, Op ‘t Have / Ten Have].

A. Garritsen: Een roer in Vorden als roerganger van mijn leven [Lambert Enserinck schoot zich dood met zijn eigen geweer; tr. Vorden 1720 Anneken Veltmaat (1693-1761; Zij hertr. Vorden 1728 Hendrik Harmsen Brinkerhof; haar kwst. (4 gen.): Veltmaat / Joostink / Korterink, Hesselinck, Gruwel, Van Haerle; Afstammingsreeks van de autrice: Enserink, Harenberg, Langenberg, Ten Broek, Garritsen].

G. Luiting: Boedelscheiding op erve de Voortwijs in Henxel in 1793 [Te Voortwijs, Te Giffel, Bruering, Honders].

Verbetering kwst. Wim Jansen [TiemesMenkhorst].

Aanv. Kwst. F.W.J. Lieber [o.a. Venderbosch, Nacken / Van Neck].


Opraekelen, jg. 21 (2015), nr. 3.

(secr.: Meulakkers 3, 7981 DL Diever; www.gemeentediever.nl; http://diever.erfgoedpunt.nl)

R. en P. Kuiper: Op de praotstoel zit Teunis Rozeboom [geb. 1937; kwn.: –, Kleene, Mulder, Houwer), boer, melkrijder, schapenhouder].

Kadebe: Vanaf Jan Jacobs op Wittelte 117 naar Wittelterweg 17 [geb. 1754, zoon van Jacob Remmelts en Geertje Jans, tr. 1793 Lammigje Jans Bult (22 jaar); hun vijf kinderen; Klaster, Bij de Berg, Boerhof].


Opraekelen, jg. 21 (2015), nr. 4.

H. Tillema (Kampen 1868): Hendrik Folmers benoemd tot onderwijzer [te Wapse; geb. Smilde; verkreeg op zijn 16e de 4e en op zijn 18e de 3e rang als onderwijzer].

G. Groenhuis: ‘Ongeluck’ [1565; Andries Peters van ‘t Wolt, Joris Bouwers].

E.P. Oldenkamp: Pieter Oldenkamp (1890-1969) [geb. Diever (exm. Jonkers); jeugd en herinneringen].

G. Kuipers: Abe Brouwer in Diever [geb. Noord-Bergum 1901, straatmaker te Diever].


Opraekelen, jg. 22 (2016), nr. 1.

R. en P. Kuiper: Op de praotstoel zit, Roelof Zoer [geb. Dieverbrug 1934 (kwn.: –, De Vries, Vos, Ter Heide), straatmaker, tr. 1963 Jenny Oosterhof (exm. Boer)].

Kadebe: Rijksweg 66 bij de Wittelterbrug [in 1844 gingen Hendrik Trompetter en Janna Huberts Winters daar na hun huwelijk wonen; Voorts bewoners: Warnders (1852,1866), Wanningen (1874), De Ruiter, Fledderus, Wesseling, Beugel].

Folmers en zijne tijdgenoten.

Keuterij, Kasteel 2 in Diever.


Oud-Dordrecht, jaarboek 2015.

E. Havers: Aart Schouman, tekenaar en kunstschilder. Zijn Dordtse jaren (1710-1753) [zoon van Leendert Maartense Schou(w)man en Cornelia de Vos (tr. Dordrecht 1695); overgrootvader Leendert Maertens huwde als j.m. van Rotterdam in 1637 met Maeyken Thijs; Woonhuis, scholing; Dordrecht in de tijd van Aart Schouman; Zijn aantekenboekjes zijn een bron over dagelijks leven; Handelaar, ambachtsman, kunstenaar; zijn Haagse jaren; Bijlage 1: transcriptie aantekenboekjes; Bijlage 2: de kunsthandel van Schouman, info over kunstenaars, wier werk door Schouman verhandeld werd; Bijlage 3: chronologie].


Oud-Dordrecht, 34e jg., nr. 1, juni 2016.

H. Blok: Eet smakelijk! De ‘grote teering’ van het Kramers- of Comansgilde in 1749 [feestmaal t.g.v. de aanstelling van burgemeester Johan van Neurenbergh als kijser; conciërge Jan Hooghwinkel zal hofmeester en kok zijn; met boodschappenlijst en leveranciers].

E. van Dooremalen: Uit de politiejournalen van de jaren 40 (5) [1947].

N. van Driel: Mr. drs. J.J. Beyerman (1901-1982), een kleurrijk archivaris [geb. Den Helder; studie, carrière; tr. 1936 Irena Germena Drost (1912-1987)].

C. Ritter: Verteld verleden. 50 jaar bouwen in Dordrecht [in gesprek met Bastiaan de Wit (geb. 1931), aannemer].

E. Rovers: Varend op parlementair kompas? De Scheepvaartenquête in relatie tot maritiem Dordrecht (1850-1873)- deel III [maritiem onderwijs; verbindingswegen (water, spoor); zeemanscollege].

J.M.A. van Wageningen: De laatste reis van de Maria Jacoba [van de rederij Van Wageningen; kapitein Sijtje Lammerts (1827-1861, zoon van Folkert Annes Lammerts, o.a. burgemeester van Hindeloopen), tr. Anna Maria Bruins Fullbrun; op retourtocht in 1856 uit Oost-Indië gestrand in het Nauw van Calais].

J. de Heus: Van Lantsyde en Poortsyde tot Jan Eijkelboomsteegje. De geschiedenis van de straatnamen op het Eiland van Dordrecht (7) [Stadspolders (nieuwe stadswijk)].

G. van Engelen: De Dordtse Kring. Een uiterst geheim gezelschap dat ook lang geheim bleef [discussiegroep begin WO-II over de opbouw na de oorlog; verslag van een onvoltooide zoektocht].

K. Sigmond: Schetsen uit Dordtse akten (21). Schutters, geen straatschenders (1549).

J. van Tours: De organisten van de Grote Kerk van Dordrecht (2) [Gherit van (der) Grip(pe) (vermeld 1575-1585, tr. Grietje Faesdr.); Adriaen Servaeszoon (ca. 1585-1595); Hendrick Joosten Speuy (geb. Brielle 1575-1625); Cornelis Woutersz Ringewas (1625-1626); Gerbrant Antoniusz. Valck (1624-1626 te Utrecht, 1626-1632 te Dordrecht, tr. Catharina Maerten); Jacob van Blanckenburgh (Den Haag 1604-1656; blind); Adriaen Adriaensz Broeders (uit Den Briel, tr. 1651 Elisabeth Jans Ridder); Abraham Cools (aangesteld 1657 tot 1699); Isaäc Broeders (1696 tot 1720, tr. Anna Beens); Symen Verhagen (1699 benoemd); Aernout van der Heggen (v.a. 1720, overl. 1761, tr. Pieternella Brands)].

S.C.E. Huizinga: Baden aan de Bankastraat. Het Volksbadhuis aan de Bankstraat te Dordrecht.

K. van der Knijff: Verteld verleden. De eerste bewoners van polder De Biesbosch [Den Hoed, Den Engelsen, Van Wijk (uit Wijk en Aalburg)].


Oud Leiden Nieuws, jg. 4, nr. 1, febr. 2016.

Jaarverslag 2015.

A. Siebelt: Het raadsel van de voedselvoorziening in de Hongerwinter [lezing].

De Leidse helden van 1831. De terugkeer van de Leidse Jagers uit de Tiendaagse Veldtocht [bijeenkomst].

B. Schoenmaker: Op campagne: Leidse deelnemers aan de Tiendaagse Veldtocht van 1831 [lezing].

Zoektocht Leidse kunstambachten van 1475 tot 1575. Driejarig project.

De Leidse Sterrewacht.

Generaties Dekker op de bres voor molenbehoud [Adriaan Dekker, 1892-1963].


Oud Leiden Nieuws, jg. 4, nr. 2, mei 2016.

Morsdistrict, een gebied vol veranderingen [ten westen van Leiden, oorspronkelijk Oegstgeest].

René van Itersons jeugdherinneringen aan de Korevaarstraat [geb. 1952].

A. Siebelt: Een portret van Jan Verhoef [1910-1978; richtte in 1941 de vleesconservenfabriek Vianda op; hulp aan joden].

M. Hooymans: Chaertbouc van Straten binnen desen stadt Leyden 1585-1876-2015.


Oud-Utrecht, jaarboek 2015.

Thema: Utrechters in oorlog en vrede [‘de impact van oorlogsvoering op de burgerbevolking in de provincie Utrecht’].

J. Hoffenaar: Oorlogen en hun impact op de bevolking [behalve slachtoffers – de burger als strijder, accomoderend of profiterend; invalshoek bijvoorbeeld vroegere geschiedschrijving besteedde geen aandacht aan individuen, behalve betr. WO-II].

A. van de Bunt: De wapengraven van Utrecht [in Merovingische en Vroeg-Karolingische tijd; omslag in grafritueel na kerstening; archeologie].

W. van Maren: Eertijds een sterk slot. Versterkte huizen in de Gelderse Vallei in de middeleeuwen [aandacht voor de defensieve functie; Bijlage: (voormalige) gemeente, naam versterkt huis, naam in de middeleeuwen].

B. van den Hoven van Genderen: Oorlog en ellende. Veerkracht en herstel van oorlogsschade op het Utrechtse platteland in de late middeleeuwen [inschatting van de omvang van schades, proberen te bepalen aan de hand van onbetaalde pacht, en late alsnog betaalde bedragen; steekproef uit kerkelijk bezit].

W.H. Strous: Rhenen, garnizoensstad in de Tachtigjarige Oorlog. De relatie tussen burgers en militairen in de eerste helft van de zeventiende eeuw [door de overgang naar het protestantisme rond 1580 vielen de inkomsten weg van de bedevaartgangers, die genezing zochten bij St. Cunera; voor soldaten werd door de stadhouder een regeling getroffen voor de inkwartiering; organisatie van het Staatse leger, huwelijken en geboortes].

N. Stoppelenburg: Een stad in de vuurlinie. Oudewater in 1672 [overbevolkte stad door vluchtelingen en Franse of Staatse militairen, ziektes, economische gevolgen].

F. Vogelzang: ‘Sorchvuldich van eere en reputatie’. Adellijke militairen in Staatse dienst in het Sticht in de zeventiende en achttiende eeuw [de rol van een militaire loopbaan].

R. Uppelschoten: Beroofd, mishandeld en verbitterd. De bevolking van Utrecht in de oorlog van 1794-1795.

R. Alkemade: Woerden als garnizoensstad, 1814-1879. De invloed van het garnizoen op het dagelijks leven in de negentiende eeuw.

J. van der Wiel: Verboden kringen. Over ‘Dood weermiddel’ van F.B. Hotz [de bouw van een fort binnen het 19e-eeuwse project de ‘Nieuwe Hollandse Waterlinie’; Frits Bernard Hotz (1922-2000)].

H. Zijlstra: ‘Een oase in de woestijn’. Hulpverlening in Zeist tijdens de Grote Oorlog.

C. Essens: Tussen hoop en vrees. Burgers en militairen in Schalkwijk en Tull en ‘t Waal voor en tijdens de mobilisatie van 1939 en in mei 1940.

J. Oud: Herdenk – Bezin – Wees waakzaam. Het Vrijheidsmonument in Eemnes.

F. Stuurman / C. van Elsberg: Invloeden van de Amerikanen van vliegbasis Soesterberg op de omgeving.


Oud-Utrecht, 89e jg., nr. 1, febr. 2016.

A. den Boer: De Utrechtse glazen van Richard Roland Holst [in de Dom en het Hoofdpostkantoor; zijn eerste gebrandschilderde ramen kwamen in 1921 in de aula van het Amsterdams Lyceum; tr. de dichteres Henriette van der Schalk].

F. Vogelzang: Strijd op het secreet. Facties in IJsselstein in het midden van de 18e eeuw [de baronie IJsselstein werd direct door de stadhouders bestuurd; Marie-Louise van Hessen-Kassel stelde orde op zaken: ontsloeg de drost Jan Sautijn, benoemde Johan Vultejus (1686-1750, uit Kassel), die vanwege zijn vele werk een plaatsvervanger aanstelde: Jan Graves. Deze ontpopte zich als potentaat, vond schout Pieter van der Meulen tegenover zich].

Th. van der Meer: ‘Daar ben ik herboren’. De Utrechtse jaren van P.J. Meertens (1919-1931) [Pieter Jacobus Meertens (Middelburg 1899 – Amstelveen 1985)].

K. van Vliet: Liefdesdrama in klooster Nazareth in ‘t Gein of de droevige historie van Petronelle Scade [weduwe van Hendrik van Kleef, vluchtte voor de pest naar een klooster, hertrouwde ca. 1443/1444 Jan van Buren, die op haar geld uit bleek].


Oud-Utrecht, 89e jg., nr. 2, april 2016.

I. de Zwarte: Commissie Kindervoeding hielp Utrechtse kinderen de Hongerwinter door.

K. van Vliet: Nieuw onderzoek naar de Utrechtse Libri ordinarii [draaiboeken voor middeleeuwse liturgie].

D. Dornseiffen: Gerardus Dornseiffen, leraar en succesvol schrijver van studieboeken [Den Haag 1774 – Utrecht 1858 (exm. Van den Bergh), studie te Amsterdam 1791-1793, conrector Latijnse school te IJsselstein, tr. (1) De Meern 1803 Wilhelmina L. van Tongeren, tr. (2) Sloterdijk 1807 Adriana Danckerts, tr. (3) 1814 Maria Johanna Danckerts].

J. Pennings: Het nieuwe Waterliniemuseum Fort bij Vechten.

C. Huitema: Het lot van Levie. Hoe een joodse inwoner van Houten in Auschwitz terechtkwam [Levie Mozes (1903-1943), tr. 1931 Maria Willemsen].


Oud-Utrecht, 89e jg., nr. 3, juni 2016.

Themanummer: Utrecht verbeeld.

Utrecht op het witte doek.

Kunstenaars tekenen Utrecht.

Jan van Goyen (1649) [Kasteel Duurstede].

Gillus Jozephus Lauwers (1895-1958) [fotograaf].

Joost Cornelisz. Droochsloot (1631) [Amersfoort].

Wandelen door een Utrecht van woorden.

Ype Wenning (circa 1905) [litho sluisje bij het Amsterdamse Veer in Oudewater].

Dertig jaar documentaire fotografie [Stichting Stedelijke Fotografie Utrecht].

Nicolaas Bastert (circa 1900) [1854-1939, schilder; gezicht op Loenen a/d Vecht].

De domtoren in de achtergrond.

Saenredam (1644) en Rembrandt (1649).

Jhr. Henry Pauw van Wieldrecht, een 19e-eeuwse getalenteerde amateurfotograaf [1865-1912].


Oud-Utrecht, 89e jg., nr. 4, aug. 2016.

M. Bovy: Leo Horneman, vooroorlogse Utrechtse jazzbelofte [Eliazer Isaäk (Leo) Horneman, Utrecht 1911 – ca. 1944].

B. van Santen: ‘Een klein huis, maar het mijne’. Een woning voor de alleenstaande werkende vrouw [1958].

T.H.M. van Schaik: Tante Wally op de barricaden. Juffrouw Van Lanschot van Studentenzaken [mr. W.M.W. van Lanschot (Den Bosch 1911 – Bosch en Duin 2000); studie en werk in Utrecht].

D. de Kool: Apollo van Zijdebalen [buitenplaats aan de Vecht; eigenaar 1709-1740 was David van Mollem (1670-1746); voor zijn tuin deed hij een beroep op verschillende beeldhouwers, o.a. Jan Baptist Xavery (1697-1742); zijn Apollo werd in 2015 geveild bij Christie’s].


De Proosdijkoerier, jg. 32, nr. 1, maart 2016.

(Postbus 65, 3648 ZH Wilnis; www.prossdijlanden.nl)

P. Grundmann: Zeven monumentale kerkorgels in De Ronde Venen [bouwers: Johannes Jacobus Moreau (rond 1760), Wander Beekes (1791-1838), Jonathan Bätz (1785-1849), Henry Bevington (1860), Pieter Flores (1812-1889), Pieter Maarschalkerweerd (1812-1882) en zoon Michael (1838-1915)].

J. Frankenhuizen: Hoe de Rondeveense vreemdelingen weerden. Niet van hier? Dan geen recht op bijstand [Marrijtje Klaasze Aarsman (geb. Thamen), vrouw van Franck van Blokland (1788)].

S. Veerhuis: Het fort bij Uithoorn tussen koop en verkoop (2) [1888].

J. de Haan: Juf E.K. Mulder, 45 jaar onderwijzeres in Vinkeveen [Engje Klazina Mulder, 1897-1982 (exm. De Ruiter)].

P. van Buul: Damhekken in het land van Bijleveld en Gagel.

F. de Wit: Een bijzonder drukke dag [1638, doop van Henricus, zoon van graaf Johan Albrecht van Solms Braunfels].

C. Woerden: Amstelmond en de familie Wichers [buitenplaats aan de Mijdrechtse kant van de Amstel; koper in 1718 Cornelis Beerninck, Hendrick Luder (1733), André Foulquier (overl. 1766), Johan Gerard Wichers (1792), Jan Wicherides (1798)].

B. Bouwhuis: Interview Joop Frankenhuizen. Van techneut tot historicus [geb. Amsterdam 1934].


De Silehammer, 23e jg., nr. 3, sept. 2015.

(Hoofdstraat 23a, 8375 AK Oldemarkt; www.historischeverenigingijsselham.nl)

L. Polderman / J. Steenstra: Oorlogsslachtoffers (1) – Kuinre en Blankenham [Dirk van den Bosch, Teunis Koopmans, Boudewijn Dirk Leenheer (1920-1944; exm. Durksma), Bouwe van Ens (1893-1945; exm. Pijlmans), Thijs van Veen Hzn., Jan de Lange, Hermanes Johan Nijenhuis (1925-1947; exm. Kemperman; vader uit Raalte)].

J. Steenstra: Straatnamen – een tussenstand [inventarisering].

Red.: Uitgezonden en teruggekeerde Indiëgangers [H. ter Heide, E. Groenhof, O. Boerstra, E.J. Poel (naar Australië), G. Zijlstra; Haverman, Ruiter, Bos, Reuver, Van Essen, De Lang, Verbeek, Schaap, Langenkamp, Ensing, Muis, Vaartjes, Gaastra, Duiven, Ter Schure, Pen, Zandbergen, Raggers, Veenstra, Hetebrij, Beugelink].


De Silehammer, 23e jg., nr. 4, dec. 2015.

Red.: Uitgelicht: Jan de Lange, 1916-1945 [het gezin van zijn ouders Jacob de Lange en Aaltje Pereboom (tr. 1894) te Blankenham].

Red.: Nogmaals: Bouwe van Ens, 1893-1945.

Red.: Oorlogsslachtoffers (2) –gemeente Oldemarkt [Jan Lok (1920-1940; exm. De Wagt), George L.A. Koning (1894-1941; exm. Dijkst5ra), Harm Dolstra (1918-1943), Auke Schoemaker (1896-1943; exm. Schreur), Otte Gerrit de Jong (1923-1943; exm. De Groot)].

Red.: Nog een aquarel van Blankenham uit mei 1888 [van de pastorie; waarschijnlijk gemaakt door schoolmeester Klaas Jan Krol (1857-1888)].

J. Steenstra: Eerbetoon aan Tjitske de Geele-de Haan [Douwe de Geele (geb. Berlikum 1892; exm. Stap) tr. Leeuwarden 1920 Tjitske de Haan (geb. Beneden-Knijpe 1893) boden onderdak aan de Joodse onderduikersfamilie Adler].

Red.: Uitgezonden en teruggekeerde Indiëgangers (2) [Ter Heide, Bremer, Groenhof, Boerstra, Zijlstra, Poel, Van Veen, Postma, Buisman, De Boer, Kuit, Visser, Veenstra].


De Silehammer, jg. 24, nr. 1, maart 2016.

J. Bakker: Jongelingen, wanneer is het volle maan? Jongelingsvereniging CJMV ‘Elimelech’, Wetering [opgericht op initiatief van Albert Vaartjes en Hendrik Tip in 1900].

J. Steenstra: Tekeningen van broer Evert Krol en neef Jan Krol Kzn. [van Klaas Jan Krol; over de familie Krol te Sneek, Haarlem en N.-I.].

Red.: Oorlogsslachtoffers (3) –gemeente Oldemarkt (vervolg) [Spier, Muurlink, Nijholt-de Rijk, Verbeek, Oord, Bergsma, Muis, Brouwer, Huisman, Nijholt].

Red.: Nog een teruggekeerde Indiëganger + naschrift [Johan de Lange, 1926-2015 (exm. Duiven), tr. Albertje Bruggen].

H. Oosterhof: Het verjaardagsgedicht [dat Geesje Bos (1884-1947) schreef voor haar grootmoeder; overgenomen uit IJsseldelta (NGV), dec. 1999; met aanv. red. vier generaties kwartierstaat: Bos, Pape, Bos(ch), Jonker].


De Sneuper, volgnr. 121, jg. 29, nr. 1, maart 2016.

(Historische Vereniging Noordoost-Friesland; www.hvnf.nl)

J. Postma: Vroeg-christelijke ringen in Fryslân en hun mogelijke betekenis voor het kersteningsproces; een hypothese.

J. Kooistra: Akkerwoudster dwarswegen & paden.

P. de Haan: Drama in Dokkum, deel 1 [beschrijving van Dokkum rond 1900 naar herinneringen van Barbara Haverkamp-Hooghiemstra; zij noemde o.a. het vervoerbedrijf Boomsma; Bernardus Boomsma (exm. Zijlstra) tr. Dokkum 1881 Tjitske Elderhuis (exm. Luchof); acht kinderen; faillissement na gerechtelijke boedelscheiding; levensloop van de kinderen].

H. Bouta: Een heeren leventje in Jutphaas [Jan Minnes Bouta, 1915-1918 gemobiliseerd].

R.J. Broersma: Wapen & vlag van Oostdongeradeel (2).

P. de Haan: Armvoogdijrekeningen: gevonden op het Vliet [Marum 1719; Bojen Pijtters dood gevonden op ‘t Vliet].

S. Meindersma: Bakkerijen Meindersma, deel 1 [uit Paesens; de eerste bakker was Meindert Wiggers tr. 1717 Ytje Andries].

R. Tolsma: Vier nieuwe indexen, deel 1 [1. Floreenkohieren van Oostdongeradeel (eigenaren, gebruikers van boerderijen en de te betalen belasting); 2. Weesboeken van Oostdongeradeel].


Steengoed, Nr. 59, mei 2016.

(Utrechts Monumenten Fonds; Werkgroep Historisch Onderzoek; www.umf.nu)

Omnibus 2016. Kleine onderzoeken en bijvangsten van de laatste 5 jaar.

S. den Daas: Gerard van Honthorst [in Den Haag; Simon de Pas bestelde in 1639 35 schilderijen bij hem].

G.J. van Ingen / D. van Sichem: De loodwitfabriek C. Hoogeveen & Co in de Lauwerecht [Cornelis Hoogeveen (geb. 1781) kocht als minderjarige, bijgestaan door zijn vader Krijn (baljuw in de Vechtstreek), een deel van het bedrijf van Maria C. de Visser wed. Salomon Gille; de 24-jarige Justus H.L. d’Aulnis werd in 1801 medevennoot; ontwikkeling van het bedrijf; de fabricage van loodwit].

S. den Daas: Gasvlamverlichting.

G. Veldhuijsen: Aankopen Utrechts Monumentenfonds.

B. van Spanje: Nieuwegracht 37 en 39. Twee 17de-eeuwse juweeltjes [eigenaar van nr. 37 was in 1624 Dirck van Weede].

S, den Daas/D. van Sichem/W. Zwanikken: Een keuken vermomd als garderobe in Herenstraat 27.

B. van Spanje: Het huis in de steeg [Nieuwegracht 25 werd gebouwd vóór 1795 in een steeg (gang); buurhuis nr. 23 was eigendom (in 1778) van Viktor J. Koningsberger, wiens moeder het kocht in 1765 van Roelof Verheijen gehuwd met Theresia Baljet; in de koopovereenkomst werd verwezen naar een overeenkomst uit 1733 tussen Adriana Hol (eigenaresse van nr. 23) en Nicolaas van Vianen; transcriptie].


De Stelling, nr. 136, jg. 35, april 2016.

(Blomslaan 29, 8471 AZ Wolvega; www.historieweststellingwerf.nl)

M.L. Veen (†): Mijn kleuterschooltijd [Marten L. Veen, in 1922 vijf jaar oud].

H. Deems: Reglementen op het zoeken of rapen van vogeleijeren [1841].

J. Roorda: Ontvening onder Steggerda in de 16e eeuw (2) [Franciscus Avercamp (compagnon van Rincke van Lycklama) had goede contacten met rijke Amsterdammers, die hij overhaalde te investeren (1639); ontwikkeling van boerendorp tot veenkoloniale woonkern].

Red.: Worstdijk en Worstsloot bij Kuinre [overgenomen uit De Silehammer].

E. Lantinga: De Nedergerechten vertellen hun verhaal (9). Het geslacht Punter in Weststellingwerf [aanvulling op eerdere publicaties; begin 18e eeuw].


Suetan, 179e afl., maart 2016.

(Oud Zoeterwoude, secr.: Burgemeester Slicherstraat 7, 2381 XH Zoeterwoude)

F. Versteegen: De jaren ‘80 en ‘90. Terugblik. Oosthoek deel 6.

J. van Gent: Muskadel en Lagerbergbrug [n.a.v. een foto van de vroegere herberg De Gekroonde Muskadel een stukje geschiedenis (in 1772 werd vergunning afgegeven aan Jan Ariesz Kooij); plannen voor een nieuwe brug in de omgeving].

G. van der Hoeven: Jaarverslag Zoeterwoude 2015.

T. van Deijk: C.R. Bentfort van Valkenburg [Christiaan Reinhart Bentfort (1807-1864; exm. Scheekermans), predikant te Zoeterwoude 1829-1847, tr. Delft 1828 Petronella W. van Sprenkhuizen; kocht in 1829 op een veiling de heerlijkheid Valkenburg].


Tussen Vecht en Eem, 33e jg., nr. 3, sept. 2015.

(www.tussenvechteneem.nl)

J. Groeneveld: De brinken van Soest. De dorpsweide die niet eindigde als dorpsplein.

H. Mous: Weggepest. Ruzie binnen het Huizer dorpsbestuur (1644-1650) [schout Claes Huygen Swart contra niet met name bekende schepenen].

H. Michielse: Eerbetoon aan Lambertus Hortensius. Een nieuwe vertaling van De opkomst en ondergang van de stad Naarden.

A. Kos: De kaart van Walraven uit 1723 [Maurits Walraven (ged. Amsterdam 1667), landmeter, tekenaar; verschil van mening tussen François Hinlopen (1657-1735) en erfgooiers over weiderecht].

E. de Paepe: Jeugdig verzet in woord en beeld [in Hilversum, 1941-1945].

F. Booy: Jean Dulieu en zijn relatie met Soest [1921-2006; pseudoniem van Jan van Oort (exm. Braakensiek), schrijver, tekenaar (o.a. Paulus de boskabouter), tr. 1943 Kitty Sijmons].

W. Pfeiffer: Weesp en zijn molens.


Tijdschrift voor Historische Geografie, 1e jg. (2016), nr. 1.

(Uitg. Verloren, Torenlaan 25, 1211 JA Hilversum; www.verloren.nl/thg )

N. Brand / J.E. Abrahamse: Zeepbel Amsterdam? Over het Plan van Twee Miljoen en de nadelen van bevoorrechting [planoloog Zef Hemel pleit er voor om Amsterdam te laten groeien naar twee miljoen inwoners; zou nodig zijn om de Nederlandse economie te redden van marginalisering; bevoorrechting bij verlening van beleidsruimte en subsidies voor investering; argumenten tégen].

R. van Lanen: Historische routes in Nederland. Een multidisciplinaire zoektocht naar verdwenen en langdurig gebruikte routetrajecten [nieuwe methodiek om routenetwerken te reconstrueren uit perioden, waaruit geen kaarten zijn overgeleverd].

M. Lascaris: Oudste dijken revisted [uit de tijd rond het begin van de jaartelling].

J.E. Abrahamse: Landschap op papier. Plattegrond met de sloop en herbouw van molens in Amsterdam [1661: besluit tot uitbreiding van de grachtengordel; de meeste molens stonden op de oude bolwerken, waar de windvang goed was; korenmolens waren van belang voor de voedselvoorziening in de stad; verplaatsing werd goed voorbereid en de molenaars kregen ieder 1600 gulden verhuisvergoeding].

Literatuuroverzicht.

H.J. Versfelt overleden [10 nov. 2015; 82 jaar].


Tijdschrift voor Historische Geografie, 1e jg. (2016), nr. 2.

Themanummer Landschap en Toerisme [‘de invloed van toerisme en recreatie op de ruimtelijke ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor het landschap’].

A. Pigmans: Recreatie en Romantiek. Het landschap van het Drentsche Aa-gebied tussen 1900 en 1980.

H. Buiter: Als een spin in het web. De ANWB en de Nederlandse rijwielverenigingen.

B. van Gorp / R. van der Vaart: Je horizon verbreden? Informatie in reisgidsen over Amsterdam, Londen en Parijs.

W. van der Ende: Wat zijn dat voor streken? Mensen op het Pieterpad [bedenkster van het pad was Toos Goorhuis-Tjalsma].

H. Renes: Landschap op papier. Een oude toeristische kaart van het Geuldal.


Veluwse Geslachten, jg. 40, nr. 1, febr. 2015.

E. de Jonge: Handmerk of wapen? Bewijslast in de zeventiende eeuw [Van Esveld; Hattem 1611].

G.H. Klopman: Parenteel van Jan Cornelissen van Garder te Barneveld [1732-1790, tr. Voorthuizen 1773 Geesje Jacobs; voorafgegaan door twee oudere generaties; Van Garder(en), Van Ree, Beukhof, Lindeboom, Arends(en), Van de Pol, Van Doornik, Van Duinkerken].

E. Marskamp: Er was eens een familie Corrij ... [genealogie; Jan Corrij tr. Willemken Aelberts; twee kinderen gedoopt te Doesburg (1665, 1668) en één te Spankeren (1677); nageslacht te Apeldoorn, Amsterdam, Beekbergen (Korrij); t/m gen. VI].

E. de Jonge: Het rechterlijk archief van Veluwe en Veluwezoom [de inhoud van akten, waarin familierelaties: o.a. Van Deelen (1425), Huddinck (1440), Blanckert en Van den Glinde (1440), Hardensteijn en Van der Weij (1600), Van Curler (1640), enz.].

E. de Jonge: Twee opmerkelijk[e] zaken in Hattem (1583) [Groethans, Westerick, Cuindertorff, Van Huessen, Van Nierssen].

D. van de Heg: Een boek uitgeven! Droom van veel genealogen!

Aanv./corr: Borgmeijer (kwst. Klopman), Marskamp, Van Ouwendorp.


Veluwse Geslachten, jg. 40 (2015), nr. 2.

J.F. van der Wal: Genealogie Aartsen, Hoog Baarlo, Velp [oudst bekende: Aart Janssen tr. Otterlo 1767 Jacobje Elberts (1730 Otterlo 1790)].

J.G. Smit: Genealogie Aartsen / Aarsen (Apeldoorn) [oudst bekende: Willem Aartsen (ca. 1781 – Eemnes 1818), tr. Eemnes-Binnen 1808 Maria Stofbergen (exm. Vergeer)].

G. Klopman: Genealogie Van de Brug te Elspeet [Jacob Jansen tr. ca. 1720 Annetien Goosens; kleinzoon Gijsbert Riksen van de Brug (1753 Elspeet 1821), tr. Aartje Willems Bosch].

B. van Beek: Kwartierstaat van Teunis (Teus) van Beek. Generatie I t/m VIII [Amersfoort 1910 – Zaandijk 1980; Van Beek (te Leersum, Leusden), De Kruijff, Nijeboer, Jager (te Ermelo), De Graaf (te Epe, Putten), Sillen (Van den Broek; te Ermelo), Doppenberg (Dobbenberg; te Heerde), Wolbersen (Van den Hoorn; te Barneveld, Voorthuizen, Huinen)].


Veluwse Geslachten, jg. 40 (2015), nr. 3.

B. van Beek: Kwartierstaat van Teunis (Teus) van Beek (Deel 2) [gen. IX-XVI].

G. Klopman: Genealogie Frens / Van Kampen – oorsprong Elspeet (Deel 1) [oudst bekende (vermoedelijk) Frederick Guerts, onderscholtis 1644, 1648; een zoon Johannis Fredericks (tr. ca. 1665 Lambertien Jans) en mogelijk twee dochters; VIa. Drees Johannessen van Kampen (1772-1830) tr. Garderen 1795 Anna Willems].

E. de Jonge: Het rechterlijk archief Veluwe en Veluwezoom (II). Minderjarigheid, momberschap(sverborging) en boedelinventarissen [over rechtszekerheid van minderjarigen; Voorbeelden 1547-1681].

Stamreeksen van bekende Veluwnaren. Deel 1. Hooggeleerden van Veluwse komaf.

1. Prof. Dr. Gijsbert van den Brink [geb. Utrecht 1963 (exm. Esveld) → Jacob Thijssen te Hierden, 33 jaar in 1608, tr. Harderwijk 1604 Jutte Reijers Floytert].

2. Prof. Dr. Arnold Albert van Ruler [Apeldoorn 1908 – Utrecht 1970 (exm. Kleiboer) → Maas Jans tr. Barneveld 1646 Dirckjen Philips].

3. Prof. Dr. Willem Lubertus Mosterd [geb. Amersfoort 1934 (exm. Van de Klashorst) → Peter Aartsen Mosterd tr. (1665) Evertje Gerrits].

D. van de Heg: Interview met Willy Klok-Van Dasselaar. Interview met Han Ruyter.

P. Bouw: Inwoners van Harskamp in het midden van de 17e eeuw [namen, jaren, naam huis / erf 1634-1651; in 1655 werden ook leeftijden genoteerd].


De Waag, 18e jg. (2016), nr. 2.

(Vereniging Historisch Sneek e.o., p/a Bibliotheek Sneek, Wijde Noorderhorne 1, 8601 EA Sneek; www.vhsneek.nl)

W. van Houten / H. Stallmann: Sneek in vroeger tijden. Oude namen van straten, stegen en bruggen en uitdrukkingen [Biesesteeg, Bruggetjes].

De distributiewet van 1916. Levensmiddelendistributie in Nederland in de periode 1914-1918.

Red.: Pyer Gerlofs Donia (* 1480 Kimswerd - † Sneek 1520) [Grutte Pier].

De Gedempte Neltjeshaven geschilderd.

J. Kronemeijer / H. Stallmann: Het slepersbedrijf Niemendal op de Badhuisgracht [Koos Reinders Niemendal uit Leeuwarden vestigde zich in 1883 als scheepsjager op het Bolwerk in Sneek].


Westfriese Families, 57e jg., nr. 2, sept. 2016.

(secr.: Woudrustlaan 15, 1711 KA Hensbroek; http://www.westfriesefamilies.nl)

Nieuwe redacteur [Klaas Roos (geb. Oosterleek 1954); met kwartierstaat (7 gen.): Roos (te Hoorn), Coevert (te Medemblik), Bakker (te Bovenkarspel), Visser (Fischer uit Duitsland; te Wieringerwaard), Koeman( te Krommenie), Van Dort (te Zaandam), Koomen (te Lutjebroek), De Ruijter (te Broek in Waterland)].

J. Bijl (†): Genealogie van Gerrit Jacobsz Bankert [ged. Andijk 1742, overl. Enkhuizen 1774, tr. Andijk 1768 Trijntje Sijmens Kooijman; nageslacht tot op heden].


NGV – afdelingsbladen

Amersfoort e.o., jg. 25, nr. 2, april 2016.

P. Eyckerman: Fotodatering en identificatie [verslag van een lezing].

S. Stouten-Schrijer: Willem Hendrik Kam, gemeentearchitect van Amersfoort [Dreischor 1844 – Amersfoort 1925; verslag van een lezing; lijst van door hem ontworpen gebouwen].

A. Oosterbroek: Delpher: de krant als bron voor genealogisch onderzoek [samenvatting van een lezing].

F. Roelvink: Een ongeluk op molen ‘De Gunst’ in Amersfoort [1890; knecht J.H. de Vries viel naar beneden (hersenschudding); de vrouw (N.N.) van molenaar Jan Nefkens was zó geschrokken, dat zij voortijdig beviel en enkele dagen later overleed].

W. van Maren: Armenzorg op het platteland in de 18e eeuw [voorbeelden o.a. Geseker (1789), Westeneng (1722), Logt (1793), Van de Hoef (1794), slot (1794)].


Amstelland, nr. 101, jan. 2016.

M. van der Knoop: Honderd-plus (aanvulling) [beknopte kwartierstaat (4 gen.) van Anna Elisabeth Tiel (Amsterdam 1903 – Voorst 2010); –, Van der Vlerk, Rinses, Wolters (afk. uit Beilen)].

H. Snel: Amsterdamse Notarissen [samenvatting van een lezing; met een kaart van Amsterdam, waarop aangegeven de plaatsen in de stad waar notarissen werkzaam waren in 1742].

W. Messchaert: Gevolgen van een typische Zuiderzeestorm [de Watersnood van 1916].


11 en 30 (Friesland), afl. 82, jg. 21, nr. 2, april 2016.

R. Schelhaas: Hoe de familienamen Toek, Toekstra en Toeksma verschenen en weer verdwenen, een aanvulling.

W. de Hoop: ‘Mijn grootvader is geboren in 1821’ [Sijbrand de Hoop (geb. Nijeholtwolde 1821) emigreerde in 1848 naar Amerika als bediende van J.A. van der Meer; zijn naam werd op de passagierslijst niet genoemd; fragment De Hoop 2e helft 18e eeuw (Friesland) – 20e eeuw (Vriesland Michigan)].

Sj. de Boer: Familie De Pet [18e-19e eeuw, Sint Jacobiparochie, Sint Annaparochie; de twaalf kinderen van Dirk Okkes de Pet en Wytske Bennes Smidt werden volle wezen in 1828, maar niet naar de Mij. van Weldadigheid gestuurd].

A. Veldhuis: Digitale criminelen [databases waar ontspoorde voorouders gevonden kunnen worden].

M. Bruining-Hoeksma: Geneagram Bruining – Hoeksma [gemeenschappelijke afstamming van Jelle Bruining en Martje Hoeksma (tr. 1979) van Sake Douwes en Tietje Oebeles (tr. Oostermeer 1706)].

Sj. Huitema: Johannes Adrianus Jongsma [tr. Hemelum 1894 Neeltje Bruisma; hun gezin].

M. Kist: Het zwarte schaap van de familie; Carel Meijer (1809-1861) [geb. Joure; verbleef in Veenhuizen].


Genealogica (Flevoland), 32e jg., nr. 2, mei 2016.

J. van Heuveln: Familienaam Koolemans [de familie terugzoekend komt men uit bij Cornelis Koolemans (1778-1835), zoon van Margaretha Koelman (1755-1793); Cornelis werd bij zijn overlijden in 1835 Klarenbeek genoemd, zoon van Paulus Klarenbeek en Margaretha Koelman].

L. Helmus: Cruijff en Albers [Johan Cruijff stamde af van Rijk Cruijff uit Amersfoort, tr. Amsterdam 1820 Aukje Liekeles Alberts; van hen stamde eveneens af de operazanger Henri Albers (1866-1926)].

Wat voor organisatie is Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort?


GeneVer (Zuid-Limburg), jg. 19, nr. 2, mei 2016.

P. Eyckerman: Foto datering [samenvatting van een lezing].

Th. Wieërs: Genealogie in de driehoek Weert, Roermond en Maaseik [samenvatting van een lezing].

Een oude notarisakte [Hoensbroek 1835; Diederen; Kerkhoffs].

R. Suijkerbuijk: Simpel !? [onderzoek naar de overlijdensdatum van Cornelia Gulix (geb. Berg en Terblijt 1821), tr. Thomas Lamberix (overl. 1879); hun gezin].

A. Plasier: Kwartierstaat Roger van den Broek (II) [gen. VIII t/m X; Van den Broek (te Maastricht, eind 17e eeuw)].

Nederlandse mijnwerkers bij de fa. Wérister nabij Luik (B) in de periode ca. 1900-1970 (X) [Magermans t/m Over; van buiten de regio o.a. Megens (uit Nijmegen), Metselaer (uit Bussum), Middel (uit Baflo, tr. Beynen uit Putten), Mombarg (uit Ruurlo), Mooij (uit Baarn, tr. Gramsma uit Leersum), Mossing (uit Utrecht, tr. Pool uit Emmen), Mulder (uit Grotegast resp. Emmen), Muste (uit Zierikzee), Nijboer (uit Veendam), Noom (uit Beverwijk), Olijslager (uit Ruurlo, tr. Van den Berg uit Wymbritseradeel), Olijve (uit Emmen), Otten (uit Hoogeveen); voorts Baas uit Wervershoof (tr. Nendels), Idema uit Friesheim/D (tr. Nijholt)].


Gens Propria (Kennemerland), Nr. 83, April 2016-2.

H. Timmers: Bron controle [slachtoffer bij het oproer van kanaalgravers (sept. 1866) was niet Leendert Jan Griekspoor, maar Ubrecht Keijmel (21 jaar, geb. Breskens; exm. Van der Lijke].

J. Kaldenbach: Duitsers gezocht [verslag van een lezing].

C. Lagendijk: Ontboezeming van een jubilaris.

M. Kwant: What’s in a name. Welke conclusies kan je trekken uit de namen van kinderen [HuijerSomers; tr. 1918].

Waarom Haarlemmers muggen heten.


GroninGEN, jg. 23, nr. 2, mei 2016.

W.G. Doornbos: Naamslijsten XLII. Register ‘Onvermogende schatgeveren van Siddeburen doende in een ordinaris verpondinge 500 guldens’, 1740.

Tj. Glas: Aanverwanten van de Lopster familie Glas (vervolg 2). Parenteel van Jacob NN. [nageslacht van Hendrik Jacobs (tr. (1) Loppersum 1729 Martje Eltjes, tr. (2) ald. 1735 Anje Tonnis) en zijn broer Knellis Jacobs (otr. Loppersum / Zeerijp 1735 Martje Nannes): Hoekinga, Kuiper, Wierenga, Smit].

P.J.C. Elema: Waan (Siddeburen) [oudst bekende: Dietrich Wahn, dagloner te Oberaula / Hessen-Kassel, tr. Anna Margaretha Brensel; zoon Andreas Theodoricus Waan (1774-1854) tr. (1) Wagenborgen 1801 Hindertjen Jans, tr. (2) Sidderburen 1811 Pieterke Jans van Sloten, tr. (3) ald. 1822 Trientje Oomkes Arkema].

P. van Rooden: Jacob Harms Hutting, een voorzanger en schoolmeester te Ezinge en Garnwerd [geb. Slochteren 1763 (exm. Papenburg), tr. Kolham 1779 Jantje Harms (Graafman); fragment (klein)kinderen].

G. Zuidema: Van Palland naar Sillje, en verder [in 1921 trouwden te Sappemeer Johann Hinrich Sillje, 73 jaar, stucadoor uit Wardenburg en Jantje Palland, 75 jaar, geboren te Kampen; zij erkenden zes kinderen, alle geboren te Sappemeer, ingeschreven onder de naam Palland].

A. Veldhuis: Allem@@l digit@@l (48). Digitale criminelen thuis zoeken.


Kwartier van Nijmegen, jg. 25, nr. 2, mei 2016.

In Memoriam Jan Smulders [geb. Nijmegen 1949].

H. Fransen: Familiegeschiedenis tijdens oorlog en bevrijding [uit het dagboek van Maria J.P. van Keeken (1916-1999)].

E. Jagtenborg-Groneman: Hommage aan overgrootvader Goswin Groneman [1838-1929, die een familieregister samenstelde; herinneringen van de autrice aan haar jeugd in Marokko en Amsterdam; korte levensbeschrijvingen van haar overgrootvaders, grootvaders en vader; kwartierstaat (6 gen.) van Elize A.E. Groneman (geb. Baarn 1939), tr. Nijmegen 1975 Felix A.R. Jagtenborg; – (Zutphen), Doornbos (Groningen), Doyer (o.a. Krefeld, Zwolle, Leiden), Bertling (Veendam, Assen)].

E. Kam: Wrak in de Waal [van het schip van Evert Claessen, schipper van Keulen].

R. Hoppe: Iedereen stamt af van Karel de Grote [een achterhaalde stelling; zie GEM, 23e jg., nr. 2, mei 2015 de bijdrage van F. Rijckaert; de auteur heeft echter zijn reeks wél ontdekt; zijn met koning Willem-Alexander gemeenschappelijke afstamming van Jaspar von Oertzen (1600-1649) tr. 1626 Eva von Pentz (1598-1666)].

E. Kam: Schippersverordening.


Stichtse Heraut, 28e jg., nr. 2, april 2016.

C.M.C. Luinstra-Staal: Voorouderwaaier [cirkelkwartierstaat van Catharina M.C. Staal, geb. Gorinchem 1948; 6 gen.: Staal (te Soest, Maartensdijk), Vernooij (te Werkhoven, Nederhorst den Berg), Van Peer (te Vleuten), De Waal (te Oudewater); met toelichting].

H. Noppen: Zoeken naar de doop van Cornelia [van Schaijk alias Kopermeijer, Adolf en Vogel; zij bleek gedoopt Utrecht 1726 als ill. dr. van Geertruijd Vogel, die in 1732 huwde met Adolf Copermijjer].


Threant (Drenthe en NW –Overijssel), 27e jg. (2016), nr. 2.

M. de Boer: Gemeentearchief Steenwijkerland online doorzoekbaar [www.steenwijkerland.nl/gemeentearchief, knop Voorouders].

B. Heidmeijer: Handige tips voor bij het zoeken in deze bevolkingsregisters.

Zoekakten.nl gaat door.

H. Scholtens: Interessante familieonderzoekervaringen -2 [voor het vaststellen van de oudste Schulte’s te Nijeveen bij Meppel waren de uitspraken van de Etstoel over momberschappen van belang].

J. Ridderbos: Joodse genealogie [project, begonnen in Beilen; de namen van 48 joodse slachtoffers WO-II; fragmenten Denneboom, Frank, Van Gelder, Kats, Wolff; zestien Joodse patiënten in Beileroord kwamen om].

A. Stiksma: Kwartierstaat van Wemeltje Nijboer (vervolg) [Homan, Hidding].


Twente Genealogisch, 32e jg. (2016), nr. 2.

B. Schothuis: Huisvesting rond het jaar 1770 in Twente [voor soldaat Pheiffer; bij boer Wagelaar Kuiper].

G. Schafraad: Fabrieksschool (deel 2) [te Enschede].

A. Griens: Nieuws van de werkgroep Genealogie van de Historische Vereniging Hardenberg en Omgeving [begonnen in 1997 met B.S., Ambt en Stad Hardenberg; toegevoegd B.S. Avereest, Gramsbergen en Ommen; https://www.genealogieonline.nl/genealogische-gegevens-uit-noord-oost-overijssel/ ].

H. Kok: Wegdam alias Wekdam alias Wijkdam alias ? (Deel 1) [Johannes Wegdam alias Peirik (1791-1861; exm. Wiemerink) en zijn gelijknamige neef Johannes (1791-1861; exm. Barkemeier) en hun militaire loopbaan; verwarring door en gemak van de gelijke naam en het zelfde geboortejaar].

Stadsbrand in Enschede (1862).

M. Scholten-Sijses: 1795, Buitenlandse troepen in Denekamp.


Wij van Zeeland, 18e jg., nr. 2, april 2016.

J. Midavaine: Een schoone welgeboude hoffstede. III. De 18e eeuw tot heden [hofstede Botjeszee; o.a. Peere, Walrave, Langebeeke, Bosselaar (juni 1901), Breel (juli 1901)].

B. van Langeraad: Collectie Schalkwijk naar Zierikzee [Emiel Christiaan (Miel) Schalkwijk, geb. Surabaya 1921, overl. 2015; verzamelde gegevens van Schouwense families; naamlijst van 108 erin voorkomende families].

J. Heemskerk: Verwanten van de familie Ruytter uit Barendrecht in Zeeland [en te Charlois; begin 17e eeuw; Baerman, Tackebos].


Familieorganisaties

Aldfaers Erf, nr. 205, 59e jg., voorjaar 2015.

(www.schotanus-stichting.com)

Ch. den Besten-de Boer (†): Levensverhaal van Bauke Johannes Schotanus (1890-1957) [exm. Lootsma].

Idem, nr. 206, 59e jg., zomer 2015.

J. Hengstmengel: Wetenswaardigheden over het geslacht Schotanus en de Schotanus-Stichting [oudst bekende: Baernd Gabbes (ca. 1522-1551), huisman in Oudeschool bij Heerenveen, tr. Johanna Hendriks; drie zoons – Gabbe, Hendrik en Jelle – gingen studeren].

Idem, nr. 207, 59e jg., najaar 2015.

Vervolg Levensverhaal van Bauke Johannes Schotanus.

Idem, nr. 208, 59e jg., winter 2015.

Schotanussen in de Tweede Wereldoorlog.


‘t Duikertje, nr. 37, 14e jg., mei 2012.

Martijn Duijkers [geb. Ede 1980, levensloop; stamreeks → Franciscus Duijkers, overl. Meerssen-Raar 1718, tr. Elisabeth Weijers].

In Memoriam Mieke Boesters-Duijkers [geb. Heerlen 1930].

Drankvergunning [1904, te Berg en Terblijt voor Maria Anna Hendriks, wed. Joh. Lambert Duijkers (tr. ald. 1865)].

Stamreeks Erik Duijkers [geb. 1086 (exm. Brands) → Petrus Duycarts tr. (2) Valkenburg 1695 Elisabeth van Abel].

Idem, nr. 38, 14e jg., okt. 2012.

De Verenigde Oostindische Compagnie en Duijkers [13 personen].

Stamreeks van Floor Duijkers [geb. Arnhem 1982 (exm. Van der Linden) → Petrus Duycarts x Elisabeth van Abel].

Verkoop huis in Oudega (1814) [door Pieter Ruwers Veenstra aan Gerrit Gerrits Duiker, geb. Nijehaske 1770, kleinzoon van Jan Willems Duiker te Giethoorn].

Stamreeks van Jan Pieter Duijkers [geb. Amsterdam 1874 (exm. Korver) → Franciscus Duijkers x Elisabeth Weijers].

Idem, nr. 39, 15e jg., maart 2013.

Stamreeks van Johannes T.H. Duijkers [geb. Valkenburg 1959 (exm. Schuurs) → Petrus Duycarts].

Stamreeks Petrus J. Duijkers [geb. Venray 1934 (exm. Klaassen) → Henricus Duckers tr. Rotterdam 1670 Catharina Ramaeckers].

Idem, nr. 40, 16e jg., dec. 2013 (laatste aflevering).

Stamreeks Henri M.J. Duijkers [geb. Eijsden 1926 (exm. Ubaghs) → Franciscus Duijkers x Weijers].

Herinneringen van Jan Duykers aan zijn ouders [Hub Duykers en Truus Schuurs].

Stamreeks van Maria Josephina Duijkers [geb. Berg en Terblijt 1919 (exm. Van Hautem) → Duycarts].


Graafwerk, 14e jg., no. 1, jan. 2012.

Periodiek van de stichting ‘Jan Ariensz Bastiaensz de Graeff’.

Parenteel Govert Govertsz van Dijk [tr. Jenneke de Groot; drie kinderen gedoopt te Almkerk – Emmikhoven 1701-1705; zes generaties te Dussen].

Idem, 14e jg., no. 2, april 2012.

Parenteel Govert G. van Dijk (slot) [gen. 7 t/m 9].

Zoeken op internet [parenteel (3 gen.) van Casper de Bruijn (geb. Aalburg 1811; exm. Haspels) en Louisa de Graaf (geb. Wijk 1819), tr. ald. 1840].

Idem, 14e jg., no. 3, juli 2012.

S. de Graaff: Het verhaal van de meegaande molenaar Jan de Graaf uit de polder van Den Hill [buurtschap onder Babyloniënbroek; tr. Mariken van de Koppel; 1711].

De professor van Dussen [Izaäc van Dijk (geb. Dussen 1847; exm. Van Edenburg), predikant te Veen 1871, te Baambrugge 1877, Kollum, Arnhem; tr. Veen 1877 Maria Johanna Jiskoot; hoogleraar te Groningen 1883].

Idem, 14e jg., no. 4, okt. 2012.

Aart de Graaff [geb. Babyloniënbroek 1913 (exm. De Fijter); herinneringen].

Jan Willem de Graaff emigreert naar Canada.


Haselhoff Bulletin, 1/15.

A. Hazelhoff: Jacob van Gemert, zoon van Geertruit Hasel(h)off en baron Jacob Ferdinand Sweerts de Landas [in 1679 verzocht Geertruit te Den Bosch om haar (ruim volwassen) zoon te wettigen; Zij werd gedoopt Den Bosch 1634, dochter van Johan Haseloff, schilder en borduurstikker, en Maria van Turnhout (eerder weduwe Wijnand van Eijnatten); verzoek ingewilligd; Jacob tr. (huw. voorw. Grave 1683) Anne Maria Williams].

Idem, 2/15.

A. en R. Hazelhoff: Een familie Haselhoff uit Schwerte in het land van der Marck [fragment vier generaties: I. Henrich H., overl. Schwerte 1590; II-1. Johan H., overl. ald. 1664, tr. ald. 1605 Margreta Fridwich; II-2. Henrich H. tr. Schwerte 1604 Gretecke Grefe; fragment (3 gen.) te Weesp en Leiden: I. Henrick Jansen Haselhoff tr. Weesp 1673 Femmeken Cornelis].

R. Hazelhoff: Een Hazelhoff op Schokland [Geertruid (ged. Bellingwolde 1797; exm. Teilke Geerts), tr. Schokland 1816 Jan Willems Gertsen / Gerssen].


In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje, nr. 101, jg. 26, maart 2012.

Bericht van het onderzoeksfront. Code RI [stam Schuit in Noord Groningen; Jan Sipkes tr. Mensingeweer en Maarslag 1721 Aelke Lammerts; drie generaties nageslacht].

Idem, nr. 102, juni 2012.

Lang leve de automatisering [Stadsarchief Amsterdam; Jan Coenraad Schuijt en Augustina Priks (ook: Stijntje Brix enz.) kregen vanaf 1731 elf kinderen; otr. werd gevonden door op ‘Jan Coenraad’ 1720-1732 te zoeken: Jan Coenraad Schaid otr. 1730 Christina Brix].

Idem, nr. 103, sept. 2012.

Publieke vrouw [Johanna Christina Schuijt, geb. Amsterdam 1820 (exm. Reesinger) kwam als minderjarige in een bordeel terecht; tr. Amsterdam 1843 Karel Pieter ter Reehorst (geb. Berbice 1807)].

Vondelingen [Schuijt; Amsterdam 1816, 1820].

Idem, nr. 104, jg. 26, dec. 2012.

Bevrachtingscontracten [gevonden via www.historici.nl; Allert Gerrits Schuyt, van Enkhuizen, 1598, 1600, 1601; Claas Allerts Schuyt 1618; Jan Pietersen Schuyt, te Hoorn 1623].

Code EI [Kasper Schuyt, geb. Groningen 1796, militair]. Nog meer schippers in de oude tijden.


Mededelingen van de Studiegroep Geslachten Drost, jg. 21, nr. 1, april 2012.

Website met stamboom familie Drost, Veenendaal.

Postafhandeling tussen de Jappenkampen in 1942-45.

Vraag – antwoord betr. Johannes Cornelis Drost [Buurmalsen 1910 – Bandoeng 1946].

Idem, jg. 21, nr. 2, aug. 2012.

A. Drost: Vernis- en Verffabriek S. Drost, te Venlo [Simon Francis Maria Drost (geb. 1865, zoon van Simon Jacobs Drost, geb. 1793; Wanneperveen), drogist en huisschilder te Venlo, ging in 1899 zelf verf maken; in 1989 nam Jaap van den Boom de verffabriek over].

Idem, jg. 21, nr. 3, dec. 2012.

Nieuwe leden [met stamreeks Wilhelmina Cornelia Drost (geb. Barneveld 1964) → Jan Aarts Drost (ged. Veenendaal 1685), zoon van Aart Peters en Hendrickje Remme, wed. Jan Anthonis Drost].


Timmers Koerier, 25e jg. (2015), nr. 2.

Berichten over verschillende stammen Timmers / Tummers.

De Susterseelse Afstam [oudst bekende: Willem Tummers tr. Maria Bosmans; drie kinderen gedoopt te Susterseel 1753-1759; nageslacht Timmers].

De Strijpense Tak [Timmers te Strijp; 18e-20e eeuw].

Idem, 26e jg. (2016), nr. 1.

De Hesikse tak. Het avontuurlijke leven van vagebond Joost Jan Joosten Timmers [Nuland ca. 1688 – Den Bosch 1739, tr. 1721 Cornelia Jansen van Wackum; met stamreeks; rechtszaak 1738-39].


Turfkroniek, 21e jg., nr. 1, dec. 2014.

Turf & de media [berichten in oude kranten over Velenturf].

Gebroken in de knop ... tak Jan [1786-1860, te Oud Diemen, tr. Gerrigje van Zijl; vier zoons, geen kleinkinderen].

Idem, 21e jg., nr. 2, mei 2015.

De laatste tak: Andreas 1827-1898 [tr. Maria Welten; acht kinderen en verder nageslacht].

Idem, 21e jg., nr. 3, aug. 2015.

Hoe Cor Veelenturf kunstschilder werd [1923-2002].

Idem, 22e jg., nr. 1, dec. 2015.

De Ve(e)lenturf vrouwen ... [oudste vermelding van de naam in 1650: Vuijlturf].

Turf & de media [berichten uit oude kranten].


Uit welke beker, nr. 48, 17e jg., aug. 2016.

(corr./red.: Edelhert 6, 1273 GG Huizen; www.uitwelkebeker.nl)

W. Croese: Barger-Compascuüm laat mij niet los [interview met Nel (Petronella A.M.) Kroese, geb. Barger-Compascuum 1936, tr. Amsterdam 1962 Wim (Wilhelmus G.M.) van Rijnsoever; met stamreeks → Johannes Josephus Kroese (1786 Breda 1860), zoon van Dorothea Croese (1766 Breda 1795)].

Zoekvraag 2007 opgelost [stamreeks van Willem Frederik Kroese (geb. Weespercarspel 1861) → Jurriaan Leendertsz (Kroese), geb. Stavanger ca. 1650, otr. Amsterdam 1678 Marritje Roelofs (Blank)].

P. Eyckerman: Geschiedenis van de fotografie.

100 Jarigen – 31 personen in het bestand.

Het bidprentje van Hermina Beld [Borne 1870 – Weerselo 1944 (exm. Telgenhof), tr. Tubbergen 1890 Johannes Kroeze (1865-1962) en hun gezin (dertien kinderen)].

Slachter Stinus Kroeze Beesd 1915 [voorouders van Constantinus Johannes Kroeze (1888 Beesd 1952), tr. Culemborg 1912 Diderika van Haaften; gen. V: Anthonius Kroesen (Crüse), geb. Erkelenz 1762, tr. voor 1788 Johanna van Gameren, uit Rhenoy].


De Wagenschouw, nr. 52, 27e jg., juni 2012.

Er is ons een onderzoeker ontvallen [Henk Brunsveld].

Vervolg Stamboom.

Idem, nr. 53, 27e jg., dec. 2012. Vervolg Stamboom.

Idem, nr. 54, 28e jg., juni 2013.

Dwarsverbanden in de stamboom ‘Wagenvoort’ [met kwartierstaat (6 gen.) van Marinus Wagenvoort (geb. Vierakker 1939); –, Gosselink (te Steenderen), Smeenk (te Warnsveld), Regelink (te Vorden, Voorst); fragment Wagenvoorde te Deventer; geneagrammen].

Vervolg Stamboom.

Idem, nr. 55, 28e jg., dec. 2013.

B. Wagenvoort: Over drostendiensten en een verwoest grafmonument [van de familie Van der Capellen te Gorssel, 1788; o.a. verzet tegen diensten; patriotten; in de Graafschap].

Vervolg Stamboom.


Van Wermeskerken, Nieuwsbrief, jg. 43 (2009), nr. 1.

In Memoriam Fridy Nijkerk-van Wermeskerken [overl. Brazilië, 93 jaar].

In Memoriam Maria Petronella van Sasse van Ysselt-Steens [Rotterdam 1940 – Breda 2009].

Johan en Sophie van Wermeskerken-Junius [Johan (1848-1918), notaris in Krommenie 1892, tr. Sophie Junius (1853-1904), schrijfster (pseudoniem Johanna van Woude)].


België

archiefleven, jg. 23, nr. 3, aug. 2016.

Nieuwsbrief van het Stadsarchief van Brugge.

(www.brugge.be/archief)

Het stadsarchief en Facebook [ https://www.facebook.com/StadsarchiefvanBrugge].

J. Anseeuw: Wedervaren en terechtstelling van Charles Fryatt in de zomer van 1916 [Engelse koopvaardijkapitein (1872-1916)].

N. Geirnaert: De Engelse koningen Karel II en James II in Brugge [zoons van Karel I; in ballingschap 1656-1659].

N. Geirnaert: Een bijzondere schenking: een pauselijke bul uit 1441 voor Jacobus Braderic [heer van Viven; toestemming om in de kapel aldaar missen e.d. op te dragen].

J. D’hondt: Uitbreiding virtuele leeszaal [bevolkingsregisters 1790-1812 en 1809-1830; BS van deelgemeenten].


@rchieflink, jg. 16, nr. 3, aug. 2016.

(Gent on Files, vriendenkring Stadsarchief Gent; www.gentonfiles.be)

P.J. Lachaert: Vergeten archiefgeschiedenis: het Stadsarchief Gent en de archieven van het Bureel van Weldadigheid en de Commissie van Burgerlijke Godshuizen vóór de Eerste Wereldoorlog. Victor Vander Haeghens inventaris van 1896 [het Bureel beheerde de archieven van de armentafels van zeven Gentse parochiekerken, het archief van de Armenkamer en de archieven van diverse ambachten w.o. van het timmerliedenambacht uit de 15e eeuw (met fraaie miniaturen)].

R. Versteyhe / V. Lammertyn / N. Lefever: De collectie van het Archief OCMW Gent in een notendop [armenzorg en maatschappelijke dienstverlening in Gent sinds 1796; ontsluiting Gents vondelingenarchief (1793-1922)].


Brugs Ommeland, 56e jg., nr. 1, maart 2016.

(Kon. Heemkundige Kring Maurits van Coppenolle vzw; secr.: Vestingstraat 71/17, B-8310 Brugge)

J.L. Meulemeester: Brugse feesten voor de zalige Idesbald in 1896 [n.a.v. zijn zaligverklaring; voorbereidingen, processie; Bijlage: Bibliografie over de zalige Idesbald].

J. D’hondt: Het geboortehuis van kunstschilder Joseph Benoît Suvée, 1743-1807 [Brugge – Rome (exm. De Vriendt)].

K. Rotsaert: De Xaverianen op het kasteel Ter Wind.

J. D’hondt: Een gedenkpenning voor het concordant van Willem I door de Brugse graveerder Franciscus De Hondt, 1827 [Franciscus Joannes De Hondt (exm. Gheuns), tr. 1811 Carolina de Net (exm. Reylandt)].

D. Michiels: De Tisini in Brugge en de uitgave van het Album Pittoresque de Bruges [samenvatting van een lezing; De ‘Tisini’ waren rondreizende prentenhandelaars uit Pieve Tesino (Zuid-Tirol); vestigden zich in de 19e eeuw in België; Tessaro, Avanzo, Gecele].


Brugs Ommeland, 56e jg., nr. 2, juni 2016.

W. Dhaeze / J. Decorte / J. VandeVelde / J.L. Meulemeester: Van steentijd tot wereldoorlog. Tien jaar archeologiebeleid in Oudenburg (2005-2015).

W. Dezutter: Louis Van Hollebeke (1877-1932), secretaris van Kunstgenegen en secretaris van de vrijmetselaarsloge Le Flandre.

J. Delfosse: De familie de Trapezonde, vluchtelingen uit Anatolië in het 15e-eeuwse Brugge [het keizerrijk van Trebizonde (het huidige Trabzon) werd gesticht in 1204; Michaël Alighieri, een Florentijns koopman, aldaar gevestigd, sloot in 1460 namens keizer David een overeenkomst met Firenze, maakte in 1461 deel uit van een gezantschap Georgische en Perzische ambassadeurs naar het Bourgondische hof van Philips de Goede, die bezig was met plannen voor kruistochten. Door de inname van Trebizonde door sultan Mehmet II verloor Alighieri bezittingen aldaar en werd zijn gezin gevangen genomen. In 1462 trad hij in dienst van de hertog, ‘chevalier de Trappesonde’ genoemd; zijn zoon Anthonis de Trapesonde woonde in 1497 te Brugge en overleed in 1511; bij Kathelijne Jan Wegghe dochter had hij een natuurlijk kind Adriaenken].

Brugge in 100 objecten: het Crimineel examinatieboek, 1633-1637 [bevat o.a. de weergave van ondervragingen van vrouwen, die in 1633-1634 beschuldigd werden van hekserij: Mayken Kerrebroeck (Karrebrouck) (65 jaar), Mayken Luucx alias Sobers en Catheline Ide].


Heraldicum Disputationes, jg. 21, nr. 2-2016.

(users.pandora.be/homunculus)

A. Rabbow: 36 Mark zilver voor een hondenkop of hoe de Hohenzollerns aan hun helmteken kwamen [in middeleeuws Duitsland kon een wapen op vier manieren verworven worden: vrij aannemen, door geboorte, door verlening en door aankoop; heraldische tekens konden handelswaar zijn. Voorbeeld hiervan is de aankoop van het helmteken – de brakskop – door Frederik IV van Neurenberg (Zollern) in 1317 van een Zwitser; schets van veranderingen in wapens en helmtekens van de familie (Hohen)zollern onder invloed van veranderende (huwelijks-) politieke omstandigheden. Een helmteken kon gedeeld worden met een andere familie, een zgn. helmgenootschap; teken van een belangrijke familieband].

M. Van de Cruys: Iets over helmgenootschappen [vrij onbekend fenomeen; het helmteken werd evenwaardig beschouwd aan het wapenschild].

A.M. Bosters: Ridder Willem Norys (ca. 1450-1512). Weldoener Huijbergse Wilhelmieten [geb. Bergen op Zoom, tr. Catharina van Halmale, te Antwerpen; hij werd schepen aldaar 1500-1509, overl. 1512; grafzerk met wapens in de kathedraal van Antwerpen.

Schepenregister Antwerpen 116, f. 209, 1 juli 1495; Huwelijks Voorwaarden tussen H. Willem Norijs ridder, wettige zone Claus Norijs in deen partije en Jouffr. Margriete van Halmale wettige dochter Costens van Halmale in de andere partije].

D. Delgrange: Vragen bij een Oudenaardse rol met een zegel van Leeuwerghem [1379-85].

S. Crick: Een rouwbord Triest te Sint-Joris (Beernem) met een merkwaardige sterfdatum [de obiit met zestien kwartieren was bestemd voor Jan Frans Triest (1720 Brugge 1791), maar werd later (ook) gebruikt voor diens zoon Jan Frans Leonard Triest (1744-1821); de overlijdensdatum werd aangepast; fragment Triest. W. de Papeians: Kwartierstaat (5 gen.) van Jan Frans Triest met zestien kwartierwapens: Triest, Van der Beken, Anchemant, De la Motte, d’Anthin, De Villegas, Parmentier, Van den Berghe gezegd Praet, Ryeel, Blomme, Van Marievoorde, Vilters, Schotte, Anchemant, De la Motte].

M. Van de Cruys: ‘In trouwen vast’. Wapenspreuk van Mechelen of van Berchem?


L’Intermédiaire / De Middelaar, No. 413, Ao. LXX, janv.-mars [juli], 1/2016.

(Avenue d’Overhem 11, B-1180 Bruxelles; http://www.scgd.net)

Ch. de Zutter: Nipho de Medicis. Une famille italienne aux Pays-Bas espagnols (Période de 1585 à 1712) [gen. I: Agostino Nifo (Niphus) ca. 1473/79-1538, filosoof, medicus, geadeld door paus Leo X als ‘de Medicis’; zoon Ferdinand kwam in 1585 te Antwerpen, deel uitmakend van een compagnie Italiaanse lansiers; drie zoons w.o. Jeronimo Nipho, militair o.a. te Hulst, Bergen op Zoom, Wesel, tr. Breda rond 1623 Marie de Haen, uit Grave; met schema Nipho 16e-18e eeuw; schema ThesartWild & Rheingraff, 16e-begin 18e eeuw].

G. Waltenier: Actes de fourmorture, passés devant les échevins de la poësté d’Hérimes – Wezerijakten aangegaan voor de schepenen van het Hernegewout (suite) [1663-1684; o.a. Soumillon, Denayer, Ravets, Agneessens, Vanderhoudelinghen].

M. Vanwelkenhuyzen: Un curé qui a appris sa leçon ... [te Laeken, 1745-begin 19e eeuw; Janssens, Van Damme, Leplan].

A. Denefve (†): Combattants belges de la guerre 1914-1918. Militaires belges inhumés au cimetière militaire belge de Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes Maritimes).

M. Vanwelkenhuyzen: Mariages à Bruxelles antérieurs à 1696. Paroisse Saint-Jacques-sur-Coudenberg (suite) [Prosye t/m Sinay].


L’Intermédiaire / De Middelaar, No. 414, Ao. LXX, avril-juin, 2/2016 [aug.].

L. Thilly: Patronymes cités dans les actes du notaire Couvreux de Dinant [1597-1616; beknopte uittreksels; o.a. Tabollet, de Wespin, Aux Brebis / As Brebis / Auxbrebis, Chabotteau, Grongnart, Noiset; 23-3-1615: Guillaume Tabaguet koopman te Dinant verkocht aan Jacques Matheus (Mathijs) koopman te Delft, en op dezelfde datum: Jacques Matheus, koopman te Delft en Jean Thonon, beeldhouwer te Dinant ‘Fourniture à Bois-le-Duc de 12 statues en albâtre de 4 pieds’].

S. Vallette: Récipiendaires liégeois décorés de la Légion d’honneur sous l’ Empire.

M. Vanwelkenhuyzen: Mariages à Bruxelles antérieurs à 1696. Paroisse Saint-Jacques-sur-Coudenberg [Sinno t/m Weermans; met de ‘Van’- namen].

G. Waltenier: Dispenses matrimoniales pour l’archidiaconé de Hainaut (XVIIIe siècle) [o.a. Van Veen, Tacquenier, Spierinck van Welle].


De Rode Leeuw, jg. 47, nr. 1, jan.-maart 2016.

(contact: R. Vroomen, Mussenstraat 7, 6101 CR Echt; www.familiekunde-limburg.be)

De grote herdenking (9)

M. Kunnen: Kwartierstaat van Petrus Tilmanus Verweijen [1893-1915; 6 gen.: Verweijen (te Borkel, Achel), Geusens (te Hamont), Theunissen (te Achel), Schuermans (te Opglabbeek)].

M. Kunnen: Oudste akten burgerlijke stand (1796-1798) van de gemeente Donk ingeschreven in het parochieregister van Donk [samenvattingen van huwelijken, geboorten en overlijdens].

M. Kunnen: Allem@@l digit@@l.

Antwoord Goedermans [te Maastricht, Ophoven; eind 18e-19e eeuw].

Y. Gob e.a.: Toevallige vondst. Helena Hubers uit Kleine-Brogel trouwt met Zwitserse militair in 1703 [Heyndrick Gobeld uit Sankt Gallen].

J. Maenen: Luitenant-generaal De Krahé, opperbevelhebber van het 3de legerkorps, dooppeter van Robert Kints uit Lanaken [geb. 1939 (exm. Weytjens); Joseph H.G. de Krahé (1879-1946; exm. Swennen)].

Aanwinsten documentatiecentrum.

B. Stoffels/M. Kunnen: Eerwaarde zuster Vincentia in de wereld Clara Helena Peeters en de zusters van Liefde van Leuven uit Hunsel en omgeving (vervolg & slot).


De Rode Leeuw, jg. 47, nr. 2, april-juni 2016.

J. Maenen: De Dalerschans van Zutendael, bezit van de familie Maenen sedert 1721 [aangelegd in 1641; schuiloord in troebele tijden; de familie Maenen, 17e-19e eeuw].

De grote herdenking (10)

M. Kunnen: Kwartierstaat van Joannes Lodewijk Bovens van Meeswijk [1891-1914; 6 gen.: Bovens (te Geleen, Meeswijk), Op de Locht (te Meeswijk), Pijkels (te Berg, Meeswijk), Goossens (te Stein, Meeswijk)].

M. Kunnen: Inlichtingen uit Bevolkingsregisters en burgerlijke stand.

M. Kunnen: Allem@@l digit@@l.

Th. Stevens: Lichaamslengte in de militieregisters van Oostham 1815-1835 [wat zijn militieregisters; conscriptie in Franse en Hollandse tijd; gegevens uit de registers; vrijstellingen, plaatsvervangers].

Correcties Kwartierstaat Das.

S. Govaerts: Nog een soldaat Debruyn uit Sint-Truiden.

E. Laruelle: Voorgeschiedenis Goedermans alias Bonhomme [fragment Bonhomme, omgeving Verviers; 18e-begin 19e eeuw; ook: Bonom].


Vlaamse Stam, 52e jg., nr. 3, juli-sept. 2016.

(http://familiekunde-vlaanderen.be; Van Heybeeckstraat 1, B-2170 Merksem-Antwerpen)

Themanummer: Congo

P. Eyckerman: Fotografie in Congo-Vrijstaat.

J. Geypen / V. Vermassen: Ronny Mosuse, het relaas van een zoektocht naar de verborgen geschiedenis van zijn vader [geb. Antwerpen 1971 (exm. Vanbleu), o.a. zanger, muziekproducer, theatermaker].

J. Roelstrate: Congo en familiegeschiedenis. Wewe ni nani? (Wie ben je?) [Katanga; bestuurlijke indeling; Kolwezi; naamgeving; verwantschapshuwelijken; BS-gegevens voor Belgen in Congo; godsdienstig leven (impact van de kerk); kerkhoven; bronnen; bibliografie; websites].

G. Kwanten / J. Luyten: Tante nonneken en nonkel pater op papier. Biografische informatie in missiearchieven in KADOC [Leuven].

W. Devoldere: Congobronnen in kloosterarchieven. Casus: het archief van de Zusters van Maria van Pittem.

R. Jans / G. Gentjens / J. Geypen: Documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis te Merksem. Marcellin De Saegher, een kritische stem uit Congo.

J. De Souter / M. Vanbrabant: Jef Geeraerts: ‘Nu rest mij alleen nog de dood. Je kan niet blijven leven, hé, de datum nadert’ [geb. Antwerpen 1930, auteur, met kwartierstaat (127 kwn.): Geeraerts (te Antwerpen), Lamot (idem), Van der Heiden (te Rucphen, Roosendaal – Nispen), Cornelis (te Bachte-Maria-Leerne); andere Nederlandse kwn.: Jongenelen, Van Santvliet, Mol, Beens, Alleman (te Bergen o/Z), Steers (idem)].

B. Ceuppens: ‘Gemengde relaties’, gemengde gevoelens: koloniale Eurafrikanen [o.a. de juridische status van Eurafrikaanse kinderen].

Ch. Vekemans: Boeren in Katanga. De eerste Belgische landbouwkolonisten in Congo 1910-1920.

M. Mondelaers: Kruisheren, missionarissen in Congo sinds 1920 [met kwartierstaat (6 gen.) van kruisheer Renatus Ludovicus Clerckx (1879-1946): Clerckx (te Zichem), Van Gaeten (te Testelt), Cuypers (te Langdorp), Brems (idem); en de kwst. (5 gen.) van kruisheer Maria Franciscus J.A. Uten (overl. 1982): Uten (te Halen, Diest), Loosen (te Halen), Uytterhoeven (te Hechtel), Nihoul (te Scherpenheuvel)].

D. Vanysacker: De realiteit achter de 216 namen van martelaars op het missiegedenkteken te Gentinnes.

J. Derwael / L.A. Bernardo y Garcia: Nieuwe onderzoekpistes met betrekking tot het koloniale verleden in het Algemeen Rijksarchief 2 – depot Joseph Cuvelier.

S. De Schutter: De familie Kanza, een unieke blik op de Congolese onafhankelijkheid.

W. Devoldere: Broeder René-Camiel Vandermeersch. Kathedraalbouwer – vergeten bouwmeester [bouwheer van de kathedraal in Kisantu; met kwst. (7 gen.): Vandermeersch (te Rumbeke), Vanalst (te Moorsele), Demey (te Langemark), De Cadt (te Oostnieuwkerke)].

Naklank Congres Dag van de Familiegeschiedenis, Waver – 20 en 21 februari 2016.

P. Verlinden: ‘Kind in Kongo’. Hoe Kongo tot in de diepste familievezels doordringt en nooit meer verdwijnt.

Nabeschouwing bij Famillement (2 juni 2016).

M. Larmuseau: Het Grutte Pier-effect in Friesland [ www.gruttepierdefamylje.nl ].


Duitsland

Archiv für Familiengeschichtsforschung, 20. Jg., Heft 2/2016.

(www.degener-verlag.de)

L. von Lehsten: Äbtissinnen und Kanonissen im Reichsstift Elten. Die Ahnenprobe der Elisabeth Prinzessin zu Salm-Salm von 1744. Exklusivrechte des Hohen Adels in den weltlichen Damenstiften [inleiding o.a. het acceptatiebeleid; Die Äbtissinnen von Elten (jaren, familie, bijzonderheden); Ahnenprobe: Elisabeth (1729-1775) was één van de zeventien kinderen van Nikolaus L. vorst zu Salm-Salm en Dorothea F.A. prinses zu Salm-Salm; kwartierstaat (5 gen.) met o.a. de kwartieren Tissart, de Lalaing graaf van Hoogstraten, de Ligne, Van Bronckhorst Batenburg; afbeelding van de opzweringsbrief met wapens in kleur].

C. Lehmann: Die Migration des jüdischen Schusters Julius Schwarz von ‘Russisch Polen’ in die sächsische Oberlausitz nach der Gründung des Deutschen Kaiserreichs [inleiding met thema, onderzoeksvragen, methode en bronnen; geb. Wolbórz 1853 (exm. Grünberg), tr. Neusalza 1877 Pauline Marie Sieber; levensloop, levensomstandigheden van de joodse minderheid in Russisch Polen, minderheidspolitiek in het Duitse keizerrijk].

L. von Lehsten: ‘Erwähltheit’ und ‘Bewärung’ religiöser Eliten. Die ‘Bensheimer Gespräche’ im Fürstenlager 2016 [verslag].


Mosaik, Heft 1/2016.

(www.mosaik-kleve.de)

G. Driever / M. Driever: Der Totenzettel der Frau Wwe. Rentmeister Joh. Hub. Driever, geb. Christina Aengenheyster [Capellen 1842 – 1910, tr. ald. 1867 Johannes Hubertus Drijver (1834-1880)].

J. Telaar-Meijer: Forschung zur Familie Holland(s) aus Bislich [oudst bekende: Wessel Holland tr. Hernsken Wintjes; hun zoon Wilhelm, ged. Bislich 1690, overl. Hönnepel 1758].

R. Janssen-Schlacht: Ahnentafel für Nicole Ketelaer – Nachtrag [Vermeulen, 19e eeuw].

J. Landgrebe: Hönnepel 1702 [fragment Telen / Thelen, Poen].

M. Wennekers: Heiratsaufgebote aus 1812 im Standesamt Wesel [namen van 93 bruidsparen].

J. Landgrebe: Die Nachfahren des Gerhard Luib (Teil 17) [Reintjes, Leub, Veltkamp, Lueb, Knaven, Te Wildt, Ressing].


Overkwartier van Gelre, Jaarboek / Jahrbuch 4 (2016).

J. Poell: De 20 stellingen van Edmundus Poell [geb. Venlo 1746 (exm. Scheltema van Dursema), studie in Leuven, promotie in Utrecht (1765), advocaat te Venlo, ontvanger der landsrechten en rijksbelastingen aldaar, overl. 1813, tr. 1774 Margaretha Maria Rijckx (Utrecht 1742 – 1804; exm. Van Baerle); levensbeschrijving van zijn promotor prof. dr. Christiaan Hendrik Trotz; schildering van levensomstandigheden en studieplaatsen van de promovendus; het proefschrift].

S. Verkoeijen: Families in Velden, Lomm en Arcen in de 17de en begin 18de Eeuw of De Speurtocht naar Wilhelmina aen de Veldijne [met uitvoerige inleiding over de totstandkoming van genealogische overzichten op de verenigingssite (geen webadres vermeld); bewijsvoering met tal van voorbeelden: plaatselijke gewoontes, valkuilen (zoals adresnamen)].

U. Durchgraf: Der Kevelaerer Kunstmaler Heinrich Froitzheim [Wickrath 1875 – Kevelaer 1944].

W. Steeghs: Een herinnering van Duitse soldaten aan diensttijd en de oorlog [fotocollecties].

L. Reutelingsperger: Knikkerdorp, van scheldnaam tot veldnaam [Knekerdorp bij Well; Knikkerdorp bij Venray en bij Arcen].


Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde, 89. Jg., Heft 4, 4. Quartal 2014.

G. Regenstein: Charlotte Regenstein. Eine biografisch-genealogische Spurensuche [geb. Schultz, Gorlosen 1835 – 1901 (exm. Grohmann) , schrijfster, tr. 1850 haar neef Karl Regenstein (exm. Grohmann)].

T. Rumann/K.H.Bielefeld: Das Stammbuch des Carl Levin Rumann (1765-1841) aus Bösinghausen und Stolberg / Harz [tr. (1) Stolberg 1794 Christina H.L. Kuntz; alfabetische lijst van de 116 personen, die bijdragen leverden in het album].

D. Puffahrt: Straffestsetzungen bei Übertretungen in der Stadt Lüneburg. 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts.

F. Hopfgarten: Auswanderer Hieger aus Melle – Oldendorf: Vom ‘Underdog’ zum ‘Häuslebauer’.

D. Koch: Rückblick auf meine Familienforschung.


Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde, 90. Jg., Heft 1, 1. Quartal 2015.

H.-C. Sarnighausen: Zur Familie Schwoon aus Bockhorn bei Varel [(17e-) 18e-19e eeuw].

K.-J. Lorenzen-Schmidt: Bruderschaftsmitgliederlisten als Quellen für die Ermittlung von Ehen [voorbeeld: Hamburger Hausdiener – Bruderschaft 1366-1521; met namen van echtparen].

G. Regenstein: Die Affäre des Ludwigsluster Pfarrers Joseph Schulze [pastor te Ludwigslust; affaire in 1835 met Elisabeth Grohmann].

P. Raap: Lotsenverzeichnis von 1933. Von der Eider, Husum, Bremerhaven und Bremen.

E. Schütze: Bremisches Militär im 17. Jahrhundert. Teil 1 [alfabetische naamlijst]. Teil 2 [naamlijst Bremer Stadtmilitär]. Teil 3 [Anwerbungslisten; 1609, 1611].


M. V-K