De rubriek "Periodiek Besproken" is auteursrechtelijk beschermd (copyright ©).
Toestemming voor overname van (delen van) deze rubriek moet worden gevraagd aan de redactie van Amstelland,
zie bij Bestuur en Medewerkers

Nr. 10 (256) 24-7-2015


Nederland

d’ Avereester kroniek, 31e jg., no. 4, dec. 2014.

(Historische Vereniging Avereest; secr.: De Ark 58, 7701 LB Dedemsvaart; www.hvavereest.nl)

J. Moes: Een diep tragische geschiedenis [1934; ruzie om een meisje].

H. Bartelds: Invoering Beroepswet 1902 [map met 60 formulieren, waarop ondernemers diverse inlichtingen moesten verstrekken m.b.t. de ongevallenwet (1901); samenvatting van deze info].

H. Rijnhart: Wat verdiende jouw opa? [gemeentelijke belastinginkomsten; oudst bewaarde register van 1853 (Kohieren van de Hoofdelijke Omslag); aangeslagenen per wijk; grootverdieners: Van der Veen, Veeningen – Eppinge, Steenbergen, Plomp, Kerkhoven, Daman, Van Hemert, Van der Haar – Westerhuis, Ten Kate, Mulder; Families Van Haeringen en Minke ontbreken in deze top; voorts Varwijk, Rooseboom, Rijnhart].

M. Brand-Doosje: Uit het leven van Jentje Schreur – Rabbinge [geb. Oud-Avereest 1927 (exm. Dragt), tr. 1948 Jan Schreur uit Staphorst].


d’ Avereester kroniek, 32e jg., no. 1, maart 2015.

M. Brand-Doosje: Hoe hebben zij de bevrijding beleefd? [herinneringen van mensen van tachtig jaar en ouder: Tibben, Bakker, Schwieters, Meesters, Stroomberg, Kuijer, Sieben, Bastiaan, Swankhuisen, Brand, Batterink].

G.H. Varwijk: Herman M. Roering (1924-2015; geb. Amsterdam, woonde twee jaar tijdens de oorlog in Dedemsvaart t.h.v. Meindert Haitjema].

Bevrijding [herinneringen: Van Engen, Luten, Wiersma].

J. Moes: De andere oorlog [Jetty Smits-van de Wall (geb. Djember 1925) geïnterneerd in kamp De Wijk bij Malang].

Beeldbank Avereest uitgebreid met meer dan duizend foto’s [www.beeldbankavereest.nl ; voorbeeld: kruidenier Willem Meijerink (Slagharen 1867 -1956) tr. 1894 Johanna E.H. Kramer (Ommen 1867 -1942) en hun gezin].


Caert-Thresoor, 33e jg., 2014-4.

(Tijdschrift voor de Geschiedenis van de Kartografie; secr.: p/a Nationaal Archief, Postbus 90520, 2509 LM Den Haag; http://www.caert-thresoor.nl)

N. van der Sijs: De ontwikkeling van taal- en cultuurkaarten [‘thematische kaarten met de verspreiding van een taal- of volkskundig verschijnsel’; www.meertenskaartenbank.nl) met ongeveer 30.000 taal- en cultuurkaarten].

J. Buit: Kaartbeschrijvingen van Holland en Utrecht in het Toonneel der Steden, van Joan Blaeu.

J.C. Armstrong: De bron van Van Keulens gedrukte kaart van Nieuw Matheleage [Joannes van Keulen, 1753; Matheleage verengelste vorm van Magelage, eiland bij Madagaskar].

A. de Zeeuw: De Comitatus Zutphania van Kaerius en Visscher. Van Landkaart naar nieuwskaart en weer naar landkaart [in de bibliografie van Gelderland en de Kwartieren, zijn de diverse staten van de kaart Comitatus Zutpania onvolledig en in verkeerde volgorde weergegeven].

Kaartencollecties in Nederland:

M. de Jonge: RHC Groninger Archieven [www.beeldbankgroningen.nl ; www.groningerarchieven.nl ].


Caert-Thresoor, jg. 34, 2015-1.

M. Bischoff: Zinnebeelden op titelpagina’s van vroegmoderne atlassen.

G. van Nes: Unieke kaart van de Zijpe ontdekt in het Noord-Hollands Archief [gemaakt rond 1620; aangepast aan die van 1600; ernstig beschadigd].

L. van Driel: Hoe men het beste naar Sluis kan zeilen. De kaart van het Sluise Gat door Gerrit Verdooren, 1784/94 [Bergen o/Z 1757 – Oost-Souburg 1824; o.a. commandant der zeemacht].

Kaartencollecties in Nederland:

L. de Boer / M. van Delft: Koninklijke Bibliotheek [www.kb.nl].

Varia Cartographica [o.a. Bunkerarchief op website NA (militaire kaarten WO-II); Friese kaarten online: http://www.frieskaartenkabinet.nl/nl/ ].


Devotionalia, nr. 198, 33e jg., dec. 2014.

(Molenstraat 14, 5502 AR Veldhoven; www.devotionalia.info)

Uitgevers van bidprentjes (76). V.L.C. van Lindert Cuijk [stichter van de drukkerij was Jan van Lindert (1824-1903)].


Devotionalia, nr. 199, 34e jg., febr. 2015.

Uitgevers van bidprentjes (77 vervolg op 75). V.W.U. (Van Wees Utrecht).

Religieuze grafiek en rariteiten in de bidprentjes (56). Misdrukken bij datums op prentjes [Adrianus Hoeben (1822- -1822 =1892), Alfred Godefroid van de Velde (1856 – 1199 = 1899]. Martinus van Wanrooij (1865 – 1648 = 1948), Theodora Lamberta Driessen (1904-1554 = 1954].


Drents Genealogisch Jaarboek, jg. 21 (2014).

(Drentse Historische Vereniging voor Geschiedenis en Genealogie, Brink 4, 9401 HS Assen; www.drentsehistorischevereniging.nl)

Thema: Heraldiek

R. Alma: Zegels in het Drents Archief [zegels kan men in veel archieffondsen vinden; de kunst is te weten wáár. Systematisch zoeken is nauwelijks mogelijk. Zegels van personen, die geen openbaar ambt bekleedden, bevinden zich doorgaans op brieven, correspondentie, bewaard in het archief van de ontvanger. Een overzicht is wel gemaakt van aanhangende waszegels, waarmee tot begin 19e eeuw perkamenten oorkonden werden gezegeld. Een belangrijk deel van de ca. 3000 zegels in het Drents Archief wordt in dit jaarboek gepubliceerd. Hieronder bevinden zich ook van niet-Drenten. Het archief bezit voorts enkele zegelcollecties, w.o. die van Just van Deventer, overgenomen door Corneille F. Janssen, die de ca. 15.000 lakafdrukken legateerde aan het Drents Archief (1997). Het archief ontving verzamelingen van Herman Versfelt (1859-1936), Louis Albert Roessingh (1873-1951), Van Berkel en B.J. Cramer von Baumgarten].

Red.: Zegels selectie uit het Drents Archief [met alle herkenbare wapens van personen; de grens ligt bij 1650; 476 afbeeldingen in alfabetische volgorde, voorzien van naam zegelaar, functie (meestal), datum, bron; driemaal of vaker voorkomend: Bentinck, von Bernsau, Van den Boetzelaer, Ter Borch, Van den Camp(e), Van den Clooster, Van Coevorden, Van Echten, Van Ewsum, Van Haersolte, Hagen, Van Iselmuden, Jarges, Van Laer, Ter Maet, Mulert, Van Munster, Nijsingh, Oving, Pigge, Polman, Quadt, Van Raesfelt, Van Rechteren, Rengers, Ripperda, Van Ruinen, Van den Rutenbergh, Santinge, Sloet, Van Steenwijk, De Vos van Steenwijk, Waninge, Woltinge; Van ‘verderop’: 71. Lucas van Camphuesen (Zwolle, 1550), 103. Joost Corneliss (Breda, 1569), 185. Bernt Heyhinck (Deventer, 1369), 198. Seyne Huusmanninck (Ommen, 1440), 462. Henrick Wiltens (Breda, 1562)].

P. Datema: Een genealogisch probleem, heraldisch benaderd: de afstamming van Gisela Pype en Johan Hidding [bedoeld als hypothese; Gisela voerde in de jaren 1407-1408 een proces rond de vraag of zij als weduwe haar man mocht opvolgen op Mensinge bij Roden, een borchleen (om leenman/-vrouw van een borchleen te zijn moest men riddermatig zijn); gegevens familie Pype 13e-14e eeuw; Gisela’s afkomst via haar moeder Fosse Sygers; zoektocht naar bewijs voor riddermatigheid in alle kwartieren; verwanten Drijntsman en Bavinge; voorts Van Norch en Krabbe].

C. Schaafsma: Heraldiek in Eelde [familiewapens in de Dorpskerk, met genealogische gegevens: Ter Borch, Ripperda, Schaffer, Nijsingh, Alting, Sichterman, Hogewolt, Emmius, Sigers, Van Anstenraedt (Amstenraedt), Horekens, Swarte, Ulger, Grijp, Ten Holte, Huinge, Alberda, De Mepsche, Van Dongen, Ovingh, Van Dulmen, Van Welvelde, Burmania, Canter, Juckema; voorts vier kerkhoven in Eelde (met o.a. Hora Siccama, Modderman, Swartwolt, Camphuis) en landgoed Vennebroek (Camphuis, Pierson) en glas-in-lood-ramen (o.a. Valat, Jarges, Warmolts, Paping, Uilkens, Gasinjet].


Heraldisch Tijdschrift, jg. 21, nr. 1, jan.-maart 2015.

(Sectie Heraldiek NGV)

Heraldici, wapenontwerpers en –tekenaars (21)

B. Grothues: Prisca van Dessel, heraldisch designer [geb. Brasschaat 1964, vaste tekenares Raad van Adel].

N. Biezen: Heraldische stijlen. Acht eeuwen heraldiek in vogelvlucht [schema van kunsthistorische stijlen 1150-1939 en behandeling daarvan].

Op de keper beschouwd [Euro-munten van Litouwen].

R.W. van Dijk: Overheidswapens worden beschermd door hun koninklijk besluit.


Historische Kring Loosdrecht, nr. 185, 41e jg., herfst 2014.

(Acacialaan 2, 1231 BT Loosdrecht; www.hkloosdrecht.nl)

D. Thijs: Gerda Jansen-van Doornik [geb. 1933; interview; in dienst bij de familie Alfred Sprenger; tr. 1957 Henk Jansen].

J.P. Kuhn: Mol porselein, datering naar merkteken [gemaakt van 1774 tot 1784; 2000-2007 is de porseleinfabriek te Oud-Loosdrecht opgegraven].

J. Mol: Vertrouwde zeilschepen (24).


Historische Kring Loosdrecht, nr. 186, 41e jg., winter 2014.

T. Timmerman: ‘Wie recht om een koe ...’ [‘legt er één op toe!’; Cornelis Kennis en zijn vrouw Anny van Blaaderen kochten in 1948 en 1954 eilandjes in Loosdrecht, raakten in conflict met buurman Jan Serry].

T. Timmerman: John Mol en Hendrik Mol [herinneringen van John Mol (geb. Nieuw-Loosdrecht 1935; exm. Van den Brink uit Nijkerk)].


Historische Kring Loosdrecht, nr. 187, 42e jg., voorjaar 2015.

Thema: Vrijheid

T. Timmerman: Courage, ende het sal waereghtig nogh wel gaen! [illegaal vlugschrift; één van de initiatiefneemsters was Maria Jacoba (Rie) van Schaik (geb. Loosdrecht 1925)].

T. Timmerman: De laatste dag [5 mei 1945; herinneringen van Rie van Schaik, Dirk Lagerman, Bertus van Schaik].


Historische Mededelingen, 32e jg., no. 1/2015.

(tijd. secr.: Prinses Christinastraat 58, 8331 GB Steenwijk; www.historischeverenigingsteenwijk.nl )

J. Doeven: De geschiedenis van smederij Drent [Evert van Noort had vanaf ca. 1870 een smederij in de Oosterstraat. Toen hij overleed nam een van de smidsknechten, Stefanus Drent (1865-1931, tr. Jacoba Remijn, 1867-1939) op 1-1-1900 de zaak over van de weduwe Aaltje Vierkant; zoon Harm (1902-1979) werd eigenaar in 1939, tr. Trijn Bakker, uit een kermisfamilie; bouw kermisattractie; hun zoon Luc (1935-2006) kwam in 1949 bij zijn vader werken].

J. van der Tuin: Jan Godefroy (1882-1958), beeldend kunstenaar en schrijver [Steenwijk – Hilversum; zoon van Jan Godefroy (uit Leiden), sinds 1880 organist, en van Jacoba A.W. Piepers (uit Nijmegen), tr. 1881; Jan tr. (Amsterdam) 1910 Sophia M.L. Koster].

G. Heidinga: De jeugd van Bethel, vijftig jaar geleden [foto; met veel namen].

L. Bennen: Van der Molen: drie generaties in de muziek [Hendrik Jan van der Molen (1865-1951), orgelbouwer, tr. Deeltje Heite; zoon Teke (1889-1960) onderhield en stemde kerkorgels; vrijwillige Landstorm; dochter Marrie (1924-2012, tr. Jacob Bennen) hielp bij werkzaamheden aan orgels en gaf orgelles; muziekwinkel].


Hollandse Bronnen, Deel 9 (2015).

(uitg. Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht)

A.H.G. Verouden m.m.v. P.J. Bos: Actaregister van de kerkenraad van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Arnemuiden (deel 2) (1625-1640) [deel 1 bevatte de acta over 1575-1625; Index op persoonsnamen en topografie; Bijlage: Lidmatenlijst Arnemuiden 1625-1638].


Impressie, afl. 16 (2015), juni.

(nieuwsbrief van het Katholiek Documentatie Centrum (KDC), Postbus 9100, 6500 HA Nijmegen; www.ru.nl/kdc/impressie)

Chr. Dols: De feitenfabriek. Sociologen en bisschoppen, 1946-1972 [‘onderzoek naar de rol van de katholieke sociologie bij het naoorlogse bisschoppelijke beleid’; geraadpleegde archieven: bisdomsarchieven, KDC-archieven (o.a. van het Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut en persoonsarchieven w.o. van Walter Goddijn (studie 1948-1951)].

A. van den Berg: Een stage op het KDC: wat doe je dan zoal? [ontsluiten van een deel van het archief van dominicaan Edward Schillebeeckx; assisteren bij het duiden van documenten in het Latijn (‘kerkelijk Latijn heeft soms andere betekenissen dan het klassieke Latijn’)].

Zj. van den Elsen: BKNP 4, een tussentijdse stand van zaken [Bibliografie Katholieke Nederlandse Periodieken; hierin ‘worden ruim 3500 katholieke landelijke en regionale periodieken beschreven die zijn verschenen in de periode tussen 1736 en 1980’].

Aanwinsten Archief [o.a. Archivalia Van Rossum (van vier familieleden: A.A.J. van Rossum (1843-1916; o.a. medeoprichter tijdschrift Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht), T.J.M. van Rossum (1875-1944, bouwpastoor Hengelo), J.F.Th. van Rossum (1892-1956, boekhandelaar, organist) en J.J.H. van Rossum (1901-1977, deken van Arnhem); archieven van: H.F. Linskens (1921-2007, hoogleraar botanie), J.J. Poelhekke (1913-1985, hoogleraar ‘geschiedenis’), Catharina Trossel (1899-1979, brieven kostschooljaren), K.J. Hahn (geb. Karlsbad 1912, o.a. buitenlandsecretaris KVP, correspondent De Tijd en AD)].


Kerspelstokkies, afl. 34, dec. 2014.

(Historische Vereniging ‘t Fledder Kerspel; secr.: Wierplas 11, 8381 CD Vledder; www.fledderkerspel.nl)

R. Koopmans: Garage Koopmans [Johan Frederik Koopmans (geb. Hilversum 1912) en Annie van Bruggen (geb. Nieuw-Scheemda 1912) vestigden zich na hun huwelijk in 1939 in Vledder, waar hij een autosloperij en wagenbouwbedrijf begon en zij het naastgelegen café en logement exploiteerde; Fiat dealer].

T. Stuiver: Het geheugen [in gesprek met Andries de Vries (1920) en zijn vrouw Jeltje Ludwig; huisarts, schoolarts, apotheekhoudend; herinnering aan Jeltje Slager en Herman Specht (kruidenier) en aan wijkverpleegkundige Elisabeth Cassee].

T. Stuiver: De Gerard Adriaan van Swieten tuinbouwschool [en leerlingenverenigingen].


Kerspelstokkies, afl. 35, april 2015.

T. Stuiver: Erica, 125 jaar toneel [in 1861 richtten ds. Johannes Cannegieter (1820-1901) en Willem van Emst jr (geb. 1830), opzichter gebouwen Mij. Van Weldadigheid in Frederiksoord het reciteergezelschap de Vriendschap op; in 1862 volgde in Wilhelminaoord Concordia; fusie 1867; opmerkelijke speler was Herman Specht sr, kruidenier].

T. Bethlehem / P. de Geus: De Winkel van Keizer [Marinus Keizer (geb. Steenwijk 1931-2001, bakker aldaar, sinds 1964 groentewinkelier te Vledder, tr. Steenwijk 1958 Jannie Lijst].

T. Stuiver: Het geheugen [Aleida H. van Dijk (geb. Vledder 1952), tr. Jochem Blum; herinneringen].


Leovardia, nr. 46, jan. 2015.

(Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd; Antwoordnummer 6163, 8900 VC Leeuwarden)

S. ten Hoeve: Nieuwe gegevens over de grafmonumenten van Willem Lodewijk en Anna van Oranje [overl. 1620 resp. 1588].

J. Faber: Hoe een frauderende Friese provincieambtenaar een Texaanse volksheld werd [Philip Hendrik Nering Bögel (geb. Paramaribo 1756), tr. Oldeboorn 1782 Georgina W.F. Lycklama à Nijeholt; deed een greep in de provinciekas en vertrok in 1793 met de noorderzon en een prijs op zijn hoofd; zijn bijdrage aan de kolonisatie van Texas, aldaar overleden 1827].

W. Kromhout: Industriekern Leeuwarden, deel 2.

G. Mast: Broer van Gunst, de laatste kooiboer van Ryptsjerk (1952-1969) [geb. Pellworm (Sleeswijk-Holstein) 1908, waar zijn vader Laas van Gunst kooiker was, vanaf 1914 te Ternaard (tr. Pietertje Miedema); Broer tr. Wymbritseradeel 1933 Wiebrigje Boersma].

R. Kuipers: Tabaksfabrieken Taconis [Hendrik Taconis (1758-1827), meester bakker te Heerenveen, tr. (1) Wijtske Tjeerds van Althuis, tr. (2) Jeltje Wijnouts van der Wal; zoon Simon begon in 1818 een tabakskerverij; familiegeschiedenis].

B. Veldtman: Ut trieste ferhaal fan Gerard Dirk Hofman [1919-1941, leerling machinist; zijn schip werd getorpedeerd].


Letterhoeke, jg. 11 (2015), nr. 1.

(www.tresoar.nl)

A. de Jong: De waarde van bewaarde brieven [bron van kennis en inspiratie voor bijvoorbeeld onderzoekers van verschillende vakgebieden en documentaire- en filmmakers].

H. Laagland: Verborgen pareltjes nu online [www.frieskaartenkabinet.nl].

J. Steendam: Maria Louise van Hessen-Kassel, thuis in Fryslân [Kassel 1688 – Leeuwarden 1765].

M. Kist: Ver van huis gestorven [Teunis Jans Noordraven (uit Vrouwenparochie), in 1833 in garnizoen te Maastricht, schreef een brief aan A.S. Andringa (te Kornjum) over Adolf Ypey (uit Leeuwarden, 25 jaar), die ter dood werd veroordeeld wegens schieten op zijn overste (hij miste); vermeld werd ook dat Willem Feenstra deserteerde].


Lutje Feith, nr. 3-2014.

(cultuur, geschiedenis en taal van Groningen)

Verhalenbundel Fieke Gosselaar [geb. Finsterwolde 1982, dichteres].

Brieven uit gevangenschap. De collectie van verzetsman Thies Jan Jansen (1906-1944) [afscheid van zijn gezin in Weiwerd].


Lutje Feith, nr. 1-2015.

J. van Keulen: Otto Eerelman, schilder van aanzien ... Interview met kunsthistoricus Harry Kraaij over zijn onderzoek naar Otto Eerelman.

R. Duursma: Kentekens als bron [alle Groninger kentekens van 1906 t/m 1950 zijn in een database ingevoerd: A-1 t/m A-49729; o.a. wanneer uitgegeven, tot wanneer in gebruik; www.groningerarchieven.nl/bronbewerkingen/kentekens].


Meer Historie, 42e jg., nr. 4, dec. 2014.

(Historisch Museum Haarlemmermeer, Bosweg 17, 2131 LX Hoofddorp; www.meerhistorie.nl)

M. Harlaar: Vrijwilligers in beeld: Gemma Brantjes-Derriks (1946).

B. Klaassen / T. Zekveld: Een vergiftigingszaak in Nieuwe Meer [Jan Hoogenhout, overleed in het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam, vergiftigd met arsenicum, in 1911; tr. Martha de Haan; Christina Frederika van Exter van Raam overleed plotseling een maand eerder; haar man bakker Martinus van Exter zou een verhouding hebben met Martha].

T. Zekveld: Interview met Jan Tamboer (89).

H. Stroet: Chronologie van de onderbemalingsinstallatie aan Hoodweg Oost te Nieuw-Vennep [1869-2014].

A. Bakker: De tankgracht van Weteringbrug [1943-44].

B. Klaassen: Herinneringen aan Rijk (slot).

Herinneringen van Elisabeth Müller- van ‘t Zelfde [geb. 1933; exm. Visser].

H. van Raak: Rehobothschool. School met den Bijbel in Nieuw-Vennep [gebouwd 1906; opgeheven 2014].

B. Klaassen: In de oorlog werden bij de firma Spaans potkacheltjes gemaakt [Melis Spaans (geb. Oudendijk bij Hoorn 1806), landbouwer, tr. 1828 Trijntje Hofdijk (geb. Alkmaar 1807); kinderen geboren te Abbekerk; kwamen vrij kort na de droogmaking van de polder in de Meer wonen (1853/54); zoon Willem (1840) tr. 1868 Lijsabeth Klomp (geb. Grootebroek 1842); hun zoon Melis (1872), smid, tr. 1896 Maria Gijzenberg (1866-1918)].

Herinneringen van Cornelia Molenaar- Kamerman [95 jaar in 2007 (exm. Stander), tr. 1942 Cornelis Molenaar].


Misjpoge, jg. 28 (2015), nr. 2.

(www.nljewgen.org; Postbus 94703, 1090 GS Amsterdam)

D. Metz: Metz uit Münster (4). Een meervoudige identiteit [periode te Düsseldorf t/m WO-I; gouvernante Eva Roodschild (geb. Zutphen 1870); Theodoor Metz (geb. 1890), diensttijd, tr. (Frankfurt a.M.) 1920 Herta Baumgarten; beschrijving familieomstandigheden tot 1933].

M. Maas: Stella Fontaine(1889-1966). ‘De jolige imitatrice [geb. Amsterdam 1889 als Saartje Canes, zangeres, voordrachtkunstenares, tr. 1918 Salomon Gazan].

B. Schuurman: Kwartierstaat van Saartje Canes [1889 Amsterdam 1966; 5 gen.: –, Schellevis, Bolle, Schwalb; alle 31 kwartieren te Amsterdam].

R. Schütz: De strijd om de herinnering. Bestuurlijke conflicten over slachtoffergegevens in het pas bevrijde Nederland (1945-1950) (1) [om te kunnen hertrouwen, voor het ontvangen van uitkeringen e.d. eisten officiële instanties rechtsgeldige verklaringen van overlijden; verslag over bureaucratie, nieuw kaartsysteem in Westerbork, Afwikkelingsbureau, strijd om archieven en andere ruzies].

H. Schijf: Twee Russische families [een trouwfoto uit de Merkelbachstudio (www.redeenportret.nl) van Wolf Schpektor (Brest 1897 – Amsterdam 1968) en Margaretha Nutkiewietz (Amsterdam 1908 – Bussum 1992), tr. 1928; behoorden tot een kleine Russisch-Joodse groep].


Nederland’s Adelsboek, jg. 98 (2013-2014). Win – Z.

(www.cbg.nl)

Twintigste en laatste deel van de derde historische reeks.

Von Winning [oude Maagdenburger adel; Heinrich von Winning, heer van Sternberg enz., vermeld 1484-1499].

Van Winter [Antoni van Winter, vermoedelijk afk. van Bremen, vermeld Dordrecht 1619, 1622, begr. ald. 1639; zoon Pieter tr. (2) Zwolle 1654 Anna Elisabeth Wichers].

Van Haersma de With [Poul Christensen, uit Jutland, vermeld 1648-1673; kleinzoon Jens Nielsen True noemde zich later Jan de With (Aarhus 1715 – Oenkerk 1781), in dienst van de VOC, tr. Dokkum 1750 Wickje Minnema; hun zoon Jan Minnema de With tr. Menaldum 1794 Catharina van Haersma].

Wittert [Adriaen Dircksz Wittert, vermeld te Delfshaven 1544, reder haringvisserij, tr. (2) 1546 Hadewij (van) Kels].

Wladimiroff [Alexander Vladimirovich Vladimirov, geb. Zagam (Rusland) 1828, tr. (2) [St. Petersburg 1852] Anna Matusevicha].

Wolff Metternich [Arnold Wolff von Gudenberg; zoon Wilhelm vermeld Andernach 1429].

Van Wolframsdorff [oude adel uit Thüringen en Saksen; Georg von Wolfframsdorff, overl. 1486; gen. XI. Carl H.M. von W. (Gera 1763 – Dordrecht 1813), officier, tr. Dordrecht 1789 Margaretha Emerentia Bagh].

Wttewaall van Stoetwegen [Gherit Jansz, gegoed te Honswijk 1530; zoon Jan Gerritsz in het Waal, o.a. kerkmeester 1534, vermeld Utrecht 1580].

Barchman Wuytiers [Dirck Govertsz (uit Delft), haringkoper te Amsterdam, overl. ald. 1557, tr. Aecht Cornelisdr Verburg, dochter van Cornelis Ysbrantsz Berckman en Aeff Jans Verburch].

Van Asch van Wijck [Jan van Wijck, te Lienden, vermeld 1511, 1513; zoon Zeger van Wijck vermeld 1522-1566, tr. Agnes Holl].

Van der Wyck [Herman van der Wyck, soldaat (1613), voogd van Neede 1616-1651, tr. (1) Zutphen 1613 Anna Rabel].

Von Wydenbruck [Peter von Wydenbruck, 1540-1614, tr. Elisabeth von Heerde; zoon Bernhard was o.a. kanselier van de Keurvorst van Keulen te Paderborn, overl. 1643].

De Wijckerslooth [Willem Petersz Smit, pachter onder Maarschalkerweerd 1459, overl. 1484; kleinzoon Anthonis Peters was pachter van een hofstede aan de Wijkersloot (tussen Wijk b.D. en Cothen), vermeld 1525-1558].

De Wymar [Arnold von Wymar, Herr zu Merzenich (1500), tr. (Katharina) Thurr von Distelrath, in leven 1559].

Van Hangest d’ Yvoy [Nicolaas Gillisz Ivoi, militair, overl. Willemstad 1636, tr. (Asperen 1619) Geertruyd van Glabbeeck].

Van Zuylen van Nievelt [Dirk van Sulen, ridder, vermeld vanaf 1285 als Dirc van Nijenvelde, gesneuveld bij Zierikzee 1304; gen. V. Willem van Sulen van Nijeveld tr. 1406 Beatrix van Amstel van Mijnden].

Niet opgenomen geslachten. Aanvullingen en verbeteringen.


De Nederlandsche Leeuw, jg. CXXXII, Nr. 1, Maart 2015.

(www.knggw.nl; www.verloren.nl)

C. van Schaik: Van Lockhorst te Doorn, Darthuizen en Neerlangbroek [weerlegging van de – zoals de auteur het noemt – hardnekkige mythe, dat Willem Rutten Lockhorst zoon zou zijn van Rut Jansz van Garderen; Rutger Jan Helmertsz (van Garderen), 1634 wonende Darthuizen, vermeld 1637, 1652, begr. Wijk bij Duurstede 1666, tr. Utrecht 1631 Lijsbeth Pieters van Ommeren; hun drie kinderen Jan, Peter en Jannigje ontvingen in 1671 een legaat van hun oom wijlen Oth Petersz van Ommeren. Ruth Jansz van Lockhorst verklaarde in 1675 54 jaar oud te zijn (geb. rond 1621) en kan dus niet in 1631 getrouwd zijn; hij was tussen 1684-1691 zeven keer borg voor Willem Rutten Lockhorst; Ruth Jansz werd in 1662 voor de eerste maal met de familienaam Van Lockhorst aangetroffen. Bewijsvoering oudere generaties. Genealogie: oudst bekenden de broers Jan Jansz van Lockhorst (tr. voor 1561 Cornelia Gerrits) en Anthonis Jansen van Lockhorst, die in 1566 voogd was over de drie kinderen (Wouter, Jan en Anthonia) van Jan. Bijlage (niet aan te sluiten): Cornelis Jan Jansz van Lockhorst, te Cothen, tr. Utrecht 1627 Maychgen Steven Hermans en hun kinderen].

P.M. Kernkamp: Een familie Post te Utrecht [oudst bekenden: Willem Jacobs Molenaer (Post), korenmolenaar te Breukeleveen (overl. 1676/1677, tr. Aechje Aris Kanen / Komen) en broer Geurt Jacobs Post, korenmolenaar te Breukeleveen en Utrecht, overl. ald. 1685, tr. ald. 1642 Jannichgen Gerrits (van Bijlevelt); nageslacht te Utrecht t/m begin 20e eeuw].

J.S.L.A.W.B. Roes: Het zegelstempel van mr. Willem Joseph Triebels (1823-1898). Een laat-achttiende-eeuws cachet uit de Nijmeegse familie Triebels beschreven in zijn historische context, inclusief de vererving ervan binnen de families Triebels – RoesDeurvorst [met Fragmentgenealogie Triebels – Roes – Deurvorst].

E.P. Veltkamp: De Nederlandse adeldom van de familie Van Heeckeren (d’ Anthès) [George Charles d’ Anthès (1812-1895), Frans officier in Russische dienst en zijn pleegvader Jacob D.B.A. baron van Heeckeren (1792-1884), gezant van Nederland te Sint Petersburg, die hem wilde adopteren].

C.P. Briët: (Colenbrander) Olthoff [naders over een vraag in 2014: Olthoff te Zutphen].


Nederland’s Patriciaat, 93e jg. (2014).

(www.cbg.nl)

Van de acht opgenomen genealogieën werden vier niet eerder in NP gepubliceerd en vier langer dan veertig jaar geleden. Tussen haken de oudst bekende (of bewezen) generatie(s).

Van Dobben [Aert Jansz van Dobben, lijndraaier te Woerden, vermeld 1615; zoon Jan tr. Geertje Cornelis Lindenburgh, van Bodegraven].

Kamerling [Wilhelmus van Buckhorst, vermeld Zwolle 1275 en Hasselt 1277; acht generaties verder: Gerijt van Bockhorst genaamd Kemerlinck Dericksz was kamerling (kamerheer) van Jacob van Bronckhorst-Batenburg 1485-1501, tevens van hertog Karel van Gelre 1496-1509; diens achterkleinzoon Henrick Kemerlingh was meester-smid, te Arnhem (1606)].

Lisnet. Van Wickerman Lisnet. Lammers Lisnet [Joan Nicolaas Lisnet werd met zijn vrouw Catharina Wolters lidmaat Lutherse gemeente te Hoorn 1742].

Olivier. Van der Schatte Olivier. Van de Velde Olivier [Martinus Olivier, hovenier o.a. op Kingmastate, tr. ca. 1685 Franske Alefs].

Schaepman [Henrick Schaepman tr. Münster (Westfalen) 1629 Maria Volbers; kleinzoon Henricus (geb. Münster 1659), meester-bakker aldaar; diens zoon Joannes Everardus Schaepman (1686-1758), ambtman, tr. Zwolle 1713 Johanna Sophia Ensinck].

Schepel [Gerrit Berents, landbouwer te Noordbroeksterhamrik, tr. voor nov. 1741 Anje Harms; zoon Jan Gerrits (1755-1796) tr. Noordbroek 1783 Aaltje Geerts (Schepel)].

Van Spaendonck [Henrick van der Spaendonck, te Esbeek onder Hilvarenbeek, vermeld 1395; nageslacht in de 15e-16e eeuw voornamelijk pachters en/of bezitters van boerderijen en landerijen].

Wyers. Wijers [Arndt Wijers, afk. van Merkelbeek, herbergier en landbouwer te Meerssen, tr. tussen 1598-1600 Elisabeth Daems].


Nieuwe Drentse Volksalmanak, 131e jaar (2014).

Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.

P.J. van Wiechen / J.K.H. van der Meer: Van Heiden, een zeeheld uit Zuidlaren [Lodewijk Sigismund Gustaaf van Heiden (geb. Den Haag 1772; exm. Van Reede van Amerongen); zijn grootvader was opperkamerheer van Willem V en drost van Coevorden en Drenthe, kocht havezate Laarwoud te Zuidlaren; 1782 adelborst, vanaf 1795 in Russische dienst en maakte daar carrière, 1838 militair commandant van Reval; overl. ald. 1850; iets over zijn nazaten].

C. van Dijk: Albertus Slingenberg 1818-1890. Schaduwburgemeester van Coevorden. Gelegenheidsdichter [tr. Coevorden 1848 Johanna Adamina Rikkers (1814-1886); schoolopziener, lid Provinciale Staten; spoorlijnen Meppel – Groningen en Harlingen – Coevorden – Duitsland].

H.M. Luining: Vissen in Drentse wateren.

Archeologische bijdragen.


Nijmeegs Katern, jg. 28, nr. 4, okt. 2014.

(www.numaga.nl)

P. Coenen: David Ubbergen versus Goliath Nijmegen [vernieuwingsplannen na 1945 als een snelweg door de Ooijpolder en Duffelt vonden uiteindelijk geen doorgang].

P. Begheyn: Het geboortehuis van Petrus Canisius staat aan de lage markt [de vroegere gemeentearchivaris van Kleef, Friedrich Gorissen (1912-1993) had op 16.000 systeemkaarten gegevens genoteerd over middeleeuwse huizen in Nijmegen en hun bewoners 1380-1550; een werkgroep digitaliseerde dit materiaal, waardoor gegevens over het geboortehuis van Canisius bekend werden].

R. Aerts: Nijmegen als wereldpodium; 65 jaar Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek.


Nijmeegs Katern, jg. 28, nr. 5, dec. 2014.

J. Pouwels: Nijmegen en Malden een aparte relatie [eerste heer van Malden werd Johan van Groesbeek in 1347, Kleefs leen 1347-1769; Ludolph Steenhuys kocht in 1660 de heerlijkheden Malden en Heumen van de heren van Groesbeek; zijn kleindochter verkocht ze in 1769 aan Nijmegen; bestuurlijke relatie].

H. Wegman: Volle zalen en staande ovaties. Amateurtoneel in Nijmegen 1915-1965, deel 1.


Nijmeegs Katern, jg. 29, nr. 1, febr. 2015.

R. Liebrand: Een tramspoor in de wegberm. De Maas – Buurttram 100 jaar geleden van start [voorstel in 1899 door R.H. Eijssonius de Waal (overl. 1903); J.W. van Marle pakte in 1904 het project op].


Ons Voorgeslacht, nr. 676, jg. 70, april 2015.

(www.onsvoorgeslacht.nl; www.hogenda.nl)

M.P. Neuteboom-Dieleman: Het verhaal achter de Hazepolder te Petten. Twee 16e-eeuwers, Nicolaas Nicolai, alias Grudius en Servaas de Hase en hun betrokkenheid bij de inpolderingen in Noord-Holland [Nicolaas Nicolai (Leuven 1504 – Venetië rond 1570), zoon van Nicolaas Everaertsz (uit Grijpskerke, topjurist, rector universiteit Leuven) en Elisabeth de Blioul; o.a. advocaat, secretaris van Granvelle, secretaris Raad van State, tr. (2) 1536 Johanna Moys; samen met zwagers Jan en Willem Moys en Servaas de Hase (tr. Maria Moys) in 1552 betrokken bij de inpoldering van de Zijpe; Servaas de Hase was eerder actief bij bedijking te Kruiningen].

W.H. Morel van Maurik: Van Angeren in Maurik [aan de hand van beleningen kon een stamreeks worden opgesteld met als oudste: Didderic Doys van Angeren (zegelde 1394, vermeld 1402) naar gen. IV. Derick(gen) Doys, vermeld 1480, tr. Goossen van Setten, vervolgd met vijf generaties Van Setten en twee generaties Verwey; Aelbertken van Setten, overl. ca. 1636, tr. Albert Verwey Hugoz., overl. 1652].

W.T. Molema-Smitshoek / K.J. Slijkerman: Reconstructie van de familie Van Gemert in ‘s-Gravendeel [aanzet tot reconstructie gedaan door wijlen dhr. Lots; op verzoek van de redactie van OV zijn de auteurs verder gegaan; vergissing(en) op internet door foute aanname tweede generatie; oudst bekende: mr. Leendert Leenderts (van Gemert), chirurgijn, wever, te ‘s-Gravendeel, overl. tussen 1671-1675, tr. voor 28-6-1653 Neeltje Cornelis, weefster; zeven kinderen].

A. van der Tuijn: Rekening van de verkochte lijf en losrenten onder Isaack Lambartsz. van der Wel in het jaar 1587-1588 [op de stad Delft; o.a. in 1587: Van Adrichem, Duijck (te Leiden), Van Oosterhout (te Dordrecht), De Goijer (te Utrecht), Puit (te Amsterdam); 1588 o.a. Stuver, De Goijer (Utrecht), Puijt (Amsterdam), Van Teijlingen (Leiden), Van Lodesteijn].

Vragen o.a. Hello(uw) [te Woudrichem, begin 18e eeuw]; Stam [te Dordrecht, gerecht Bloemendaal, 18e eeuw].


Ons Voorgeslacht, nr. 677, jg. 70, mei 2015.

A.M. Ligteringen-Kat: Van Jan van Almonde tot Jan van Almonde: een genealogische verkenning [naamgenoten woonden te Delft (met belangrijke juridische en bestuurlijke functies), te Brielle en Danzig; onderzocht werd of van er een gemeenschappelijke afstamming sprake kan zijn; puzzels en hypotheses].

B. de Keijzer: De zegels van de dijkgraaf en hoogheemraden van de Alblasserwaard, 1413 [transcriptie charter; afbeeldingen en beschrijvingen van veertien zegels: Stempel, de Molenaar van Strijen, De Kok, Besemer, Van Stakenburg, Van Wier, De Hoghe, Van Honswijk, Voorn en vijf patroniemen].

L.M. van der Hoeven: Begraven Rijnsaterwoude 1620-1634, 1650-1651 [in de rekeningen van de Heilige Geestmeesters aldaar; ook inwoners van omliggende dorpen].


Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek, jg. 32, nr. 2, 2e kw. 2015.

(Boterweide 3, 7091 RC Dinxperlo; doortjeterbeek-osgb@kpnmail.nl; www.otgb.nl)

J. Hiddink: Brooduitdeling bij Muldersfluite en de perikelen in 1775 en 1776 [al vóór 1553 bestond voor ca. 90 erven van de Dunsborger Hattemer Marke de verplichting broden te leveren, die door markenrichters op Hemelvaartsdag aan de armen van Hengelo en Zelhem werden uitgedeeld; later deden predikanten en diakenen dat; markenrichter Franco de Bruijn deelde in 1776 extra broden uit].

W.F. Jansen: Kwartierstaat van Wim Jansen [Willem Frederik Jansen, geb. Vorden 1937; 33 kwn.: Jansen (te Voorst, Laag Keppel), Bitters, Willemsen (te Hummelo), Pennekamp, Schuppers, Brummelman, Kreeftenberg, Rexwinkel].

A. Metz: Bewoners van het erve ‘De Vree’ [te Steenderen; eigenaren: Albrecht G. graaf tot Limburg – Bronckhorst – Stirum (1699), Ripperda 1700), Van der Heijden (1776), Van Middachten, Vos de Wael (1865), Van Tricht (1869), Breukink (1885), Van de Water (1929); bewoners sinds 1647, o.a. Huetink (1751)].

T. Nieuwenhuis: Parenteel van Gerrit Nieuwhof (Nijhof), ook later Klein Gebbinck (vervolg; slot) [19e – 20e eeuw].

G. Woertman: Genealogie en DNA – deel 3 (slot).

J.A. Bakker-ten Have: Kwartierstaat van Reint Abbink (vervolg; slot) [Antinck, Starink, Besselinck, Hoevynck].


Opraekelen, jg. 21 (2015), nr. 1.

(www.gemeentediever.nl)

D. Kadebe: Via het oude pad naar Noordswegje 9 [boerderij van Heime Veldkamp tr. 1779 Jantje Jans; zoon Roelof tr. 1828 Geesje Jans bij de Berg; eigenaren Barelds (1877), Zantinge (1895); pachters Groeneveld (1902), Daleman (1905)].

F. Jansen: Gemeentehuizen in Diever.

G. Groenhuis: De Joodse familie Zaligman in Diever [Philip Zaligman, lapjeskoopman, tr. Heintje Wilda, woonden 1920-1935 in Diever, daarna te Meppel].

G. Groenhuis: Caesarius von Heisterbach en het wonder van Diever [rond 1210-1220; opgetekend in 1221 door monnik Caesarius in klooster Heisterbach (bij Bonn)].

G. Groenhuis: Een erfenis in Diever in 1564 [de broers Roeloff en Jan Wyntkens contra zwager Otto Claes].

Huisarts Jacob Schouten [Wassenaar 1865 – Utrecht 1890; portretfoto].


Oud Leiden Nieuws, jg. 3, nr. 1, febr. 2015.

(www.oudleiden.nl)

Website over en voor Rijnlandse geschiedenis gelanceerd [www.rijnlandsgeschiedenis.nl; deelnemende historische organisaties vullen de website met agenda, nieuws en artikelen; ervaringen kunnen worden uitgewisseld].

De Engelse Industriële Revolutie beleefd door een Leidse lakenfabrikant [Jan van Heukelom (1784-1847) reisde in 1805 naar Engeland; reisverslag uitgegeven].


Oud Leiden Nieuws, jg. 3, nr. 2, mei 2015.

Tramhistorie in Leiden en omstreken.

Werkgroep Geveltekens: Geveltekens buiten de singels [geïnventariseerd].

Oud-voorzitter Pieter Obbema overleden [84 jaar].

Nieuwe bestemming van het Ehrenfesthuis? [Paul Ehrenfest in 1912 benoemd tot hoogleraar Theoretische Natuurkunde, overl. 1933; zijn vrouw Tatiana Afanasjewa, wiskundige, ontwierp het huis].


‘t Seghen Waert, jg. 34, afl. 1, maart 2015.

(‘t Oude Huis, Dorpsstraat 7, 2712 AB Zoetermeer; www.oudsoetermeer.nl)

A. Batenburg: Een ‘openbaare leugenaar’ in Zoetermeer [uit de kerkeraadsnotulen 1745-1758 (bewaard vanaf 1644); Gideon van der Pot (ged. 1719; exm. Van de Drift), kramer, tr. 1747 Magteltje Kind; kwestie met dominee David van Heuven].

P. Drapers: Huurman, metselaars sinds 1750 [Hendrik Willems Huurman, uit Gouderak, tr. 1654 Machteltje Gerrits; zoon Aard (1664) en kleinzoon Teunis (1691) waren biersteker; Pieter Teunisz Huurman (Ouderkerk a.d. IJssel 1728 – Moordrecht 1790) werd metselaar; familiegeschiedenis en –bedrijf].

In memoriam Henk Oskam (1917-2015).

J. Spruit: Kroniek van de Rooms-katholieke Begrafenisvereniging (1933-1963) [uit de notulen van J.C. Spruit (1895-1975)].


De Silehammer, 22e jg., nr. 4, dec. 2014.

(Historische Vereniging Ysselham, Hoofdstraat 23a, 8375 AK Oldemarkt; www.historischeverenigingijsselham.nl)

J. Steenstra: De drie klokken van de RK kerk te Oldemarkt [de eerste kapel aldaar werd in 1448 gewijd, mede dankzij de schenking van landerijen door Jacob Muerling; in 1489 tot kerk verheven; zelfstandige parochie in 1851; nieuwe klokken in 1948 geleverd door fa. Van Bergen te Heiligerlee].

J. Steenstra: Het buurrecht van Kuinre uit 1385 [bevestiging van oude rechten; buur in de zin van inwoner, rechtsgenoot; rechten van de heren van Kuinre].

Red.: Reactie: Jan Bosstraat, Blankenham [Jan Bos (Scherpenzeel 1924 – Heerenveen 1991), metselaar, stratenmaker].


De Silehammer,23e jg., nr. 1, maart 2015.

Thema: 70 jaar Bevrijding

In Memoriam Bartha VerbeekWitvoet (1927-2014).

Lijst van Nederlandse pilotenhelpers [Dutch Helpers List van de National Archives in de VS; uit Kuinre, Oldemarkt, Kalenberg en Ossenzijl zestien personen; Teunis Schuurman doet onderzoek naar gecrashte vliegtuigen en de lotgevallen van hun bemanningen in WO-II: www.teunispats.net/sglo.htm en voor pilotenhelpers: www.teunispats.net/rg498.htm ].

S.J. Barteling: Jeugdherinneringen – de oorlogsjaren in Ossenzijl [leven en gezin van Simon Barteling (geb. Haarlem 1904), onderwijzer, tr. (1) Rotterdam 1928 Jozina Suzanna Kreulen (geb. Meppel 1905), tr. (2) 1934 Jantje Kreulen].

Herinneringen Abbe Bootsma.

L. Polderman / J. Steenstra: Zij kwamen uit Kuinre en Oldemarkt ... [Joden, te Kuinre sinds 1774 en te Oldemarkt sinds 1762; gegevens van de tien laatsten aldaar geboren: Stern, Ter Horst, De Vries, De Horst, Spier, Van der Woude(n); www.joodsmonument.nl ; www.dutchjewry.org ].

Red.: Predikanten in de frontlinie [Van Gelder, Dijkhuis].

J. Steenstra: De Joodse onderduikersfamilie Adler [David Adler (geb. Bonyhád, Hongarije) tr. Bertha Heinemann (geb. Griebelstadt /Beieren 1882), hun levensverhalen; zoon Jakob (geb. Neurenberg 1911) kwam in 1933 naar Amsterdam, waar hij medicijnen studeerde, tr. Betsy de Leeuw (geb. Steenwijk 1913)].

Onderduikers bij Kloas en Tiempie Los aan de Horstweg. Interview met Janny de Bock-Los [Klaas Los (1899-1966) en Tiementje Duiven (1899-1976), tr. 1926; drie dochters w.o. Janny (1933); onderduikers Uiltje Bergsma (188-1959) en zijn vrouw Sietske Klaver (geb. 1891)].


De Sneuper, nr. 117, jg. 28, nr. 1, maart 2015.

(Historische Vereniging Noordoost-Friesland te Dokkum; www.hvnf.nl)

K. Egas: De familie Egas van Holwerd, deel 1 [Govert Egas (geb. Hardinxveld 1839; exm. Sondervan; kleinzoon van Antonie Eichas uit Duitsland) vestigde zich in 1872 te Holwerd, aannemer van wegenbouw en zeeweringswerken, tr. Staphorst 1867 Aaltje Zweers; levensbeschrijving en gezin].

J. Kooistra: Sigarenfabrikant Petrus Jorritsma [Dokkum 1841 – Wateren 1890; tr. 1867 Jesina Johanna Demes (1837 Dokkum 1911)].

K. Pera / J. Claus: Het geleende paspoort [Petrus Josephus Claus (Bever/B 1749 – Galmaarden 1810; exm. Deschreve) tr. Bever 1778 Johanna Catherina Sirjacobs (1748 Galmaarden 1809; exm. Vanderoost); twee zoons kwamen naar Friesland; Johannes Franciscus Claus (geb. Bever 1781), linnenwever te Oostermeer, vermist, maar zijn verlofpas werd gevonden; Guillaume (Willem) Claus (geb. Galmaarden 1787) deserteerde uit het leger van Napoleon, gebruikte naam en pas van zijn broer, woonde samen in Oostermeer met Aukje Halbes van der Heide].

R.H. Postma: De ijsherberg van Oudwoude. Het Huisternoord [in de winter pleisterplaats voor schaatsers; pachter rond 1830 was Johannes Tjeerds Algra, tevens beurtschipper; dienstmeid Antje Douwes Boersma tr. 1835 Anne Sybes Starkenburg uit Veenklooster].

H. Bouta: De koffer wordt gesloten [met herinneringen aan Mathilde (eigenlijk Tjeerdtje) Bouta (Nes 1876 – Kopenhagen 1945) tr. Ludwig Bach (overl. Hamburg 1937)].

R.J. Broersma: Wapen & vlag van de stad Dokkum (3).

H. Plantinga: Huisnummering 1850-1963 van Dantumawoude.

L. Moes: Etienne Babois, een Fransman die Fries werd [geb. Montreal, Ardeche, 1784 (exm. Durand), 2e luitenant, met het leger van Napoleon naar Nederland gekomen, tr. Anjum 1812 Jacoba Johanna Bakker (1789-1859); veldtocht naar Rusland (Jacoba ging mee); wederwaardigheden ontleend aan haar dagboek; vestigden zich in Harlingen, Anjum en Ezumazijl].


Suetan, 174e afl., dec. 2014.

(Stichting ‘Oud Zoeterwoude’, Postbus 101, 2380 AC Zoeterwoude; www.oudzoeterwoude.nl)

F. Versteegen: Oosthoek – De Fabriek, deel 1 [geschiedenis van de betonfabriek; in 1720 kocht Jan Gerritsz Meurs uit Koudekerk een stuk land in Alphen a/d Rijn, waar hij een pannenbakkerij op liet bouwen; in 1823 gekocht door Maarten Oosthoek; zoon Arie (geb. 1816) breidde uit met een cementfabriek; vijf generaties Oosthoek].

E. Olijerhoek: Welke familie woont het langst in de Weipoort? De families Berg en Den Elsen spannen de kroon [Arend Joris den Elsen tr. 1712 Jannetje Cornelis Heijdra; Jan Pietersz Berch (geb. 1527) woonde in 1587 in de Weipoort].

G. van der Hoeven: Bijnamen in Zoeterwoude. Van Jan Ploeg Beeldje en Koos Kissie tot de Lapjesman en de Knakenpoetser [o.a. Van Leeuwen, Van der Hoeven, Van der Ploeg, Zandbergen, Van der Salm, Van der Krogt, Tijssen, Slingerland, Paardekooper, Hulsbos, Van Velzen].

J. van Gent: De nachtwakers van Zoeterwoude [de laatste: Cornelis Berg, 1852-1938].


Suetan, 175e afl., maart 2015.

P. Onderwater: Oud Zoeterwoude presenteert nieuwe beeldbank op internet [na foto’s nu bidprentjes].

F. Versteegen: Oosthoek deel 2. Alles op een rij [getekende huizenrij met namen van (vroeger) daar wonende families].

J. van Gent: 70 Jaar na de Bevrijding [korte verhalen over Cor van Veen, Jan van Steen, Jan Buitendijk, Hendrik Westhof].

G. van der Hoeven: Jaaroverzicht Zoeterwoude 2014.

Een poesiealbum vertelt [Elisabeth Cornelia Heemskerk (exm. Pijnacker) kreeg dit album in 1903 op haar 22e verjaardag].


Terra Westerwolda, jg. 3, nr. 3, nov. 2014.

(Historische Vereniging Westerwolde, Ceresstraat 2, 9502 EA Stadskanaal; www.verenigingwesterwolde.nl; www.streekhistorischcentrum.nl)

E. Engelkes: Jarke Engelkes, geschiedenis van een gemeentesecretaris [Wedde 1874 – Groningen 1939, tr. 1901 Hebelina de Grooth (1878-1964)].

G. Volders: Aan de grens van de neutraliteit: Westerwolde tijdens ‘14-’18. Deel II: leven met oorlogsgasten.

J. Westendorp: De verbouw van boekweit op het hoogveen.

Chr. Lutz: Juwelier Lutz. Een vertrouwd ‘Knoulster’ adres! [Paulus Lutz (Groningen 1918-1993) tr. Groningen 1945 Rika Brinkhuizen].

Uit de geschiedenis van Westerwolde:

J.S.A. Huizing: Gevonden in de Groninger Archieven, afl. 5 [1637-1639].

H. ter Heijden: Willem ten Have blikt terug op zijn jonge jaren in Harpel [geb. 1918; tr. 1946 Hilkiene Eelsing].


Tijding, 2014-2.

(Heemkundekring ‘Het Zuidkwartier’ – ten zuiden van Bergen op Zoom: Hoogerheide, Huijbergen, Ossendrecht, Putte en Woensdrecht – inl.: C. Cleeren, Past. Dierckxstraat 17, 4645 EK Putte; Cormar65@ziggo.nl)

E. Jansen: De smokkel en de elektrische draad [tijdens WO-I; uitgebreide verslaglegging].

Canadese bevrijders tijdelijk begraven.

J. van Elzakker: Perikelen rond de gemeenteschool van Woensdrecht. Deel 3. Een nieuwe burgemeester [1889: Eugenius M.G. Moors; raadslid Frits A. Dietvors (va. 1892), J.C. Verdult (geb. Woensdrecht 1867) schoolhoofd (va. 1892), meester Andries Eggermont (geb. Hontenisse 1872; exm. Weesepoel, benoemd 1894, tr. Woensdrecht 1902 Cornelia Koekhoven)].


Tijding, 2014-3 (nov.).

J. van den Bussche / J. van Dooren: Een dorp vol cafeetjes (deel 22). De Noordstraat ofwel Molenstraat, Moleneind en Putsmolentje [veel foto’s en verhalenderwijs info over personen, o.a. Mühlenbruch / Meulenbruck].

J. van Elzakker: In gesprek met Cor Huige-Raas [geb. Heinkenszand 1920; redde een Amerikaanse parachutist Walter Hern; 1944].

Herinneringen september / oktober 1944 [van Jan Colpaart, in 1943 enige tijd ondergedoken bij de familie Steketee in Bergen op Zoom].

Perikelen rond de gemeenteschool van Woensdrecht. Deel 4. De benoeming van Jan Mercx [Jan Theodorus Mercx (geb. Vierlingsbeek 1869), werd in 1903 bovenmeester, tr. Anna Barbara v.d. Laar].

Op de plek van café De Cozze stond tot 1903 de jongensschool [nieuwe eigenaar van grond en opstallen in 1922 Jacobus Gerardus Michielsen (1881-1962; exm. Schrauwen), tr. Ossendrecht 1906 Anna Antonetta van Loon].


De Waag, 16e jg. (2014), nr. 4.

(Vereniging Historisch Sneek e.o., p/a Bibliotheek Sneek, Wijde Noorderhorne 1, 8601 EA Sneek; www.vhsneek.nl)

J.A. Bazuin: Sam (Salomon) Velleman, sportman en koopman [Sneek 1899-1971; groothandel in lompen en metalen].

H. de Boer: Zuivel uit Sneek ...? Een geheel nieuwe werkgever rond 1880! Begin van het einde voor de waag ... [gebouwd in 1882/83 door de firma Harmens uit Harlingen, de toen grootste boterexporteur van Friesland].

G. van der Veer: Een doorbraak!! [woningen moesten verdwijnen voor uitbreiding van het St. Antonius Ziekenhuis en later een winkelcentrum; panden uit de erfenis van Aagje Anna Hoekstra (overl. Sneek 1860; exm. Tuinhout), tr. Midlum 1800 mr. Wicher Meurs; dochter Sietske Anna Meurs erfde de huizen, tr. (1) 1837 Gerard van Nijmegen Scheltema (overl. 1839), tr. (2) 1845 Constantinus Scheltus (geb. Leiden)].

E.H. Hofstra: Muntschat uit de vroege 14e eeuw.

De Sneker Waag [schilderij door Jan Binnerts Tinga, ca. 1856].

Op bezoek bij een krasse Sneker [dhr. Paques (94), kapper].

A. Kuperus: Een eigen machinefabriek [gestart in 1936 door de broers H. en J.P. Kwant].

T.J. Rijpma: Sneker kerkdieven betrapt [1535; Agge Broersz, Oene Aedzaerz, Rompcke Meijnertsz].


De Waag, 17e jg. (2015), nr. 1.

In Memoriam Dries Kuperus (1938-2014).

Oosterpoort – Noorderpoort [geschilderd door A. van Tuinen].

Historisch Sneker straatmeubilair. De Stoepbank.

Bloemisterijen rond de Franeker vaart.

T.J. Rijpma: Kinderen als secretaris van Sneek. Albertus Jacobus Frieswijk (10) en Quirijn de Blauw (12) kregen in 1700 en 1738 hun aanstelling – verregaande baantjes politiek in de 18e eeuw [bewerking van Friesche Volksalmanak 1885].


De Waag, 17e jg. (2015), nr. 2.

J.W. Jellema: Leger des Heils Sneek opgericht op 12 mei 1900 [eerste korpsofficieren F. Palstra en H. Nak].

J.P. Tichelaar: Oorlogsverhalen: tjalk in oorlogstijd 1943-1945 [bouwjaar 1896; eigenaar Foeke Tichelaar (1905-1960) tr. Carolina Smit (1905-1984)].

De Waag [lithografie; tekenaar A. Martin (1827-1900; lithograaf Gerrit Jan Scheurleer (1827-1899)].

Een oude foto van de Oude Koemarkt in Sneek [jaren 80 19e eeuw; genoemd worden o.a. Boeijenga, Ouwendag, Boersma, Beekma, Poiesz, Joustra, Tromp, Zelle, Meiners].

A. Slippers: Sneker kruideniers: Stienstra [notities in een boekje bijgehouden door Teatske Stienstra (89), eerder door haar vader Haije Stienstra (overl. 1942)].

G. van der Veer: Een legpenning [ontwerp H. Kuyper; uitgereikt aan o.a. het College van Regenten van het Old Burger Weeshuis te Sneek, als dank voor de verzorging van kinderen uit Tuindorp – Watergraafsmeer (Amsterdam) maart – juni 1945; medisch toezicht door arts Van der Zijpp].

Herinneringen van een Sneeker [Thomas Veenema, geb. a/b 1924].


Waardeel, jg. 34, nr. 4-2014.

(Drentse Historische Vereniging, Brink 4, 9401 HS Assen; www.drentsehistorischevereniging.nl)

H. Luning: Uit het zicht verloren? De oude katholieke begraafplaats in Assen [ingezegend in 1894; geschiedenis van de katholieke statie sinds 1833; vooral voor veenarbeiders uit Duitsland; pastoor H.D. Brenninkmeijer (1868, overl. 1883); geschiedenis van het kerkhof: gesloten in 1970, verkocht in 1979 aan loodgieter Alkema, maar niet opgeheven].

J. Askes: Jan Bulthuis. Lid van de knokploeg Noord-Drenthe en betrokken bij de overval op het Huis van Bewaring in Assen in 1944 [geb. Klazienaveen 1922, marinier gelegerd in Rotterdam 1939, overl. Edam 2012, tr. na de bevrijding Aaltje Felzel].

J. Ridderbos: Het raadsel van het oorlogsmonument aan het Stadsbroek te Assen [met namen van goede en minder goede vaderlanders; De Ruiter (3 x), Broerse, Smallenbroek, Hartlief, Brack, Hulshof, De Haas].


Waardeel, jg. 35, nr. 1-2015.

B. Hanskamp: Ruilverkavelingen op de Drentse essen [essen eertijds verkaveld in grote blokken, onderverdeeld in stroken; risicospreiding; de versnipperde eigendomsstructuur voldeed niet meer in de 20e eeuw].

H.R. Moek: Heyboer en Drenthe [Anton Heyboer (Sabang 1924 -2005; exm. De Haas); in 1946 trok hij te Borger in bij de schilder Hans Heyting (geb. Beilen)].


Westfriese Families, 55e jg., nr. 3, dec. 2014.

Jubileum uitgave 1954-2014; 60 jaar Stichting Westfriese Families (240 pagina’s; naamregister).

Negen Westfriese kwartierstaten van (oud-)bestuursleden (of van één van hun (voor-)ouders).

–Anna Helder [geb. Sijbekarspel 1950; 6 gen.: Helder, Nobel, Huygens, Winkel, Pijper, Brugman, Sleutel].

–Everardus (Evert) Antonius Grooteman [geb. Bovenkarspel 1938; 6 gen.: Grooteman, Buijsman, Koeman, Voerman, Visser, Schaper, Buijsman, Neefjes].

–Jacobus (Jaap) H.N.W. Raat [geb. Wervershoof 1936; 6 gen.: Raat, Bakker (te Medemblik), Ramakers (te Leiden), Speet (idem), Renckens, Mescher, Lippits, Oostermeijer (te Mettingen)].

–Dirk Jan Bos [Sint Maarten 1925 – Den Helder 2013; 6 gen.: Bos / Van den Bosch (te Hoorn, Opperdoes), Kramer (te Medemblik), Van Dalfsen (te Genemuiden), Mulder (idem), Wolf (te Veldhausen), Buter (te Schüttorf, Assen), Walch (te Zaandam, De Rijp), Pranger (te Jisp, De Rijp)].

–Antje Tol [geb. Sint Pancras 1912; 5 gen.: Tol, Swart (te Sint Pancras), Slijker, Pool (te Kolham), Vroegop, Kist, Koeten, Groot (te Barsingerhorn)].

–Eduard (Ed) Dick Dekker [geb. Heerhugowaard 1957; 7 gen.: Dekker (te Midwoud, Nieuwe Niedorp), De Beurs, Bierman, Bakker (te Hoogwoud), Ruig, De Graaf (te Schoorldam), Coevert, Ruiter (te Opperdoes)].

–Pieter Bruijn [Twisk 1883 – Venhuizen 1952; 6 gen.: Bruijn (te Twisk), Koning (te Enkhuizen), Korver, Prins (te Venhuizen), Burger, Joosten Bart, NN, Wilms (te Aardswoud)].

–Trijntje Wonder [1859 Beemster 1920; 5 gen.: Wonder, Van Twisk, Manhans, Zeijlemaker (te Kolhorn), Visser (te Driehuizen), Wiering, Sander, Kuiper (te Barsingerhorn)].

–Cornelis Langedijk [geb. Noord-Scharwoude 1941; 6 gen.: Langedijk, Sijpheer, Goudsblom, Kaan te Zijpe), Kansen, Schoenmaker (te Zuid-Scharwoude), Van der Sluijs (te Ursem), Schollee].


NGV-afdelingstijdschriften

Amstelland, nr. 95, aug. 2014.

In memoriam Han van der Linden-Schadd (1922-2014).

M. Vulsma-Kappers: Regesten van kwijtscheldingen (XXXVI) [1588; o.a. Appelman, Put, Alewijn, Capyt / Coppit, Prins, Grol, Bonteboter, Swaen, Hooft].

P.A.T. Miebies: De kwartierst(r)aat [Hendrikus Rempestraat in Slotermeer; Hendrikus Rempe (1903-1944), tr. Amsterdam 1931 Jacoba van Zanen; 15 kwn.: –, Verhoef (te Maarsseveen), Veenendaal, Renes].

Th.A.J.W. Wajer m.m.v. P.H. Krom: Boerderijen en ander bezit in het Amsterdamse [Maria Verburg, dochter van Abraham (veehouder op Zorgmeer) tr. 1866 Jan Griffioen, zoon van Gerrit (veehouder op Vischmeer); slager Andries de Jong (eigenaar van o.m. Vischmeer) tr. 1793 Cornelia Clasina Camps; na hun overlijden werd het bedrijf voortgezet door Gijsbert Blokhuis (schoonzoon) en Johan Lodewijk Krom].

J.C. Gaasterland: Twee oudere buurvrouwen en een nog ouder bijbeltje [juffrouw Jo en juffrouw Tjitske (1892-1981 resp. 1893-1985); Stamreeks Schuling, oudst bekende: Steven Schuling, van Groningen, geb. ca. 1741, otr. Amsterdam 1766 Catharina Borghard (exm. Evenhuijs); vijf generaties met gezinnen].

F.I. Kappers: Pieter Haack de Jong (1664-1721), een Amsterdammer die burgemeester werd van de stad Utrecht (I) [tr. (1) Utrecht 1685 Anna Maria van Weede (1665-1703; exm. Van Berck), tr. (2) 1716 Anthonia Schade (1664-1735; exm. Strick van Linschoten), weduwe Van Luchtenburgh; zoon van Jan de Jong, koopman uit Ooltgensplaat, otr. (1) Amsterdam 1655 Susanna van Dans, otr. (2) ald. 1661 Sara Haack, dochter van Pieter].

P. Miebies: (M/V) [wetswijziging geslacht- en voornaamverandering].


Amstelland, nr. 96, nov. 2014.

Regesten van kwijtscheldingen (XXXVII) [1588; o.a. Heese, Hooft, Van Wamelen, Doodshooft].

F.H. Boer: De kwartierst(r)aat (2) [Jacob Paffstraat in Osdorp; Jacob Paff (1915-1969), tr. Amsterdam 1940 Kaatje van der Bijl; 15 kwn.: Paff (uit Leeuwarden), Van der Molen (idem), Pietersma (te Opeinde, Drachten), Okkema (te Grouw)].

Red.: Breitner’s Prinsengracht [geschilderd in 1895; waarschijnlijk zijn de huizen, genummerd 184 t/m 154, afgebeeld; uit het bevolkingsregister van 1874-1893 werden de bewoners genoteerd].

F.I. Kappers: Pieter Haack de Jong (1664-1721) (II) [kleinzoon van Pieter Haack otr. Amsterdam 1627 Maria van Balck; hij maakte zijn fortuin in de papierhandel, overleed 1671].

P. Miebies: Executeert u nog wel eens iets? [taalgebruik in de 18e eeuw, vergeleken met Engelse woorden].

J.C. Gaasterland: Abusivelijk die naam opgegeven [Jan Koster tr. Sloten 1825 Aeltje van Zoest, dochter van Jan van Zoest en Geertje van Maanen; grootvader Zeger Jansz van Zoest tr. (2) Sloten 1785 Geertje Jans Wildenburg; in huwelijksbijlagen werd de overlijdensakte van de verkeerde Geertje gevonden].


Amstelland, nr. 97, febr. 2015.

In memoriam Marianne Borghols-Keijser (1933-2014).

Regesten van kwijtscheldingen (XXXVIII) [1588; o.a. Ypers, Verlorenarbeyt, Garst, Coesvelt].

Correcties & aanvullingen [Paff, Pietersma].

K. Boas: De kwartierst(r)aat (3) [Joh.M. Coenenstraat in Zuid; Johannes Meinardus Coenen (Den Haag 1824 – Amsterdam 1899, o.a. componist, tr. Amsterdam 1853 Christina W.J. van Ollefen; 15 kwn.: Coenen (te Jeuchen / Rheinland), Van den Bergh (te Monster), De Barnsteen, Meijer (te Den Haag)].

A.J. Plantinga: Het weeskamerarchief [inleiding tot een lezing].

P. Miebies: Genealogie in het jaar 2046 [terugblik en vooruitzien].


Delfland, jg. 24, no. 1, maart 2015.

A.P.J. Käyser-van der Zee: Oud-secretaris van Delfland, de heer Ir. B. Korff (1930-2014), overleden.

H.T.M. Smit: Portret van Jacobus Johannes Schaareman en Johanna Francisca van der Burg [Delft 1857 – Dongen 1936 (zoon van Johannes Schaarman en Sara L. Buchel) resp. 1857 Delft 1925 (exm. Hunnego), tr. Delft 1879; met gegevens van hun negen kinderen].


GeneVer (Zuid-Limburg), jg. 18, nr. 1, febr. 2015.

H. Pelzer / H. Beulen: Stamreeks Hein Pelzer [elf generaties, te beginnen met Herman Pelzer (Pelsers) tr. Eygelshoven 1619 Maria Moers (Moors); o.a. te Heerlen, Nieuwenhagen, Waubach en Ubach over Worms].

R. Philippo: Twee eeuwen Macht, Malaise & Migraties [samenvatting van een lezing].

R. Suijkerbuijk: NN [een overlijdensakte te Houthem 1934 vermeldt de vondst van een lijk van een onbekende man; een krant wist naderhand te melden, dat het betrof: Klaas Dol, 52 jaar, afk. van Den Helder].


Gens Propria (Kennemerland), Nr. 78, febr. 2015-1.

H. van Felius: Verhalen over vluchtelingen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog [samenvatting van een lezing; met aantallen Belgische vluchtelingen in Zuid-Kennemerland 1914; verhalen over verwanten: de Feijter (Renesse 1875) tr. (1) Haamstede 1911 Cornelis Bom, tr. (2) Roeselare 1923 Alfons Blomme].


Gepermeteerd (‘s-Hertogenbosch – Tilburg), nr. 65, jg. 17, maart 2015.

Th. van Herwijnen: Driesse van Uden, een merkwaardige samengestelde achternaam [Peter (Petrus) Driesse(n) (bijgenaamd) van Uden, ged. Boekel 1794, zoon van Wilm Driessen (van Uden) en Elisabeth Gerits Snijders; voorbeelden van verschillende spellingen van de namen en wisselende achternamen van naaste familie te Sint-Michielsgestel; niet verwonderlijk in de periode vóór 1850 als nog niet overal spelling en namen eenduidig zijn].

T. van Reeken: Nog te betalen soldatenschoenen [Cornelis van de Ven en Hendrik van den Bogaerd hadden in 1794 in opdracht van de gemeente Helvoirt 433 paar schoenen geleverd voor Franse militairen].

A. Neggers: De RK doop- en trouwacte [uitleg voor beginners].

P. Eyckerman: Fotodatering [verslag van een lezing].

N. Koppers: Huisnummering in ‘s-Hertogenbosch.


Kwartier van Nijmegen, jg. 24, nr. 1, febr. 2015.

E. Kam: Ons kent ons [stedelijke ambten en vriendjespolitiek; o.a. De Mist (1681), Beeckman (1684), Van Dalen (1685), De Hoogh en Schipman (1699), Lamers (1705), Mulder (biersleper, 1722-1724)].

E. Jagtenberg / H. Fransen: Rainer Hoppe [geb. Hamburg 1938, o.a. genealoog K.U. Nijmegen, tr. Nijmegen 1968 Louise M.C. Smits; interview; Kwartierstaat van zijn kinderen (6 gen.): Hoppe (Ermke / Kr. Cloppenburg, Zwolle, Wijhe), Wolters (Achel), Petersen (Lüneburg, Lüchow), Bilgmann (o.a. Hamburg), Smits (Nijmegen), Vos (idem), Brenneker (Beberich, Nieukerk), Hendrix (Venlo)].

H. Fransen: Een nieuw reglement voor de poortwachters [1816, 1827; nadelige gevolgen voor oudere portiers].

H. Fransen: Begraven in en om de Stevenskerk [o.a. familiegraf van Hendrick Heysen (overl. 1686), tr. Nijmegen 1630 Christina Beeckmans].

E. Kam: Een begrafenisreglement uit 1647, deel 1 [transcriptie].


Land van Cuijk en Ravenstein, afl. 69, jg. 24, febr. 2015.

M. Roefs: Het portret van ... [drie (klooster)zusters Claassen, geb. Beers 1871, 1877 resp. 1787, dochters van Martinus Claassen en Gijsberta Aben].

C. Klerken: Hij was een smokkelaar [Peter Johannes (Kusters), geb. Maasbree 1890, ill. zoon van Anna Maria van den Homberg; Zij tr. Maasbree 1901 Gerard Kusters, die het kind erkende en zijn naam gaf; doodgeschoten tijdens het smokkelen 1916; fragment Van den Homberg].

Lidmaten Nederlands Hervormde Gemeente Grave online [ www.bhic.nl/onderzoeken/lidmaten ].

M. Roefs: Kwartierstaat Josephus Martinus Roefs [geb. Escharen 1935; 6 gen.: Roefs (te Schaijk), Van der Linden (idem), Bongers (te Zeeland, Mill), Claassen (te Cuijk, Beers)].

M. Nelissen: BHIC blogt (en doet nog veel meer ...) [de brief van Johannes Ermers uit Sint Hubert (geb. 1790) vanuit Amiens 1812].

W. Keeris: Amerika, America, deel IX, Wisconsin.


Stichtse Heraut, 27e jg., nr. 1, febr. 2015.

Y. Jansen-Linse: Toelichting cirkeldiagram Bosch [Johannes G.A. Bosch (1885-1932); 6 gen.: –, Schalij, Van Wijngaarden, Slotemaker; beknopt, zonder plaatsnamen].


Threant (Drenthe), 26e jg. (2015), nr. 1.

M. Fieret: Helden van toen [11-jarige Gosse van der Heide redde een 8-jarig kind, Veenhuizen 1927; beloning door Carnegie Heldenfonds; Donkerbroek 1915 – Groningen 2001 (exm. Van der Veer)].

G. Dijkstra-Bos: Genealogie van Jan Jans Kruit (deel I) [tr. Hendrikien Jans Koning; zoon Jan (Borger 1783 – Gasselte 1857) tr. Westerbork 1805 Geesien Yzerbrands; (klein)kinderen].

M. Fieret: Egbertje de Vries [Uffelte 1902 – Meppel 2014, tr. Havelte 1926 Geert Leutscher; kwartierstaat (6 gen.): De Vries (te Ruinen), Smid (oorspronkelijk Van der Haar, te IJhorst), Hoogeveen, Hagedoorn (te Roden)].

A. Stiksma: Kwartierstaat van Reinder van Boven (deel IV, slot) [gen. X – XII, enkele kwartieren, o.a. Julsing, Meursing, Meijering, Alingh].

J. Visch: Matrilineaire reeks van Vrougjen van Dijk [Zuidveen 1817 – Steenwijk 1868, tr. ald. 1838 Jan Greven; via Wessels, Brul, Tiessen, Immigje Roelofs (ged. Oosterwolde 1705), Jantien Everts (ged. Appelscha 1670), dochter van Evert Feddes].


De Twee Kwartieren (Kempen- en Peelland), jg. 22, nr. 1, maart 2015.

Y. van Gennip: Het fotobidprentje van: Wilhelmus van Luijk [Heeze 1897 – Eindhoven 1942 (exm. Haans), tr. Heeze 1921 Cornelia Cuijten, uit Nuenen].

J. van Hassel: Nieuwe versie van Aldfaer en samenwerking met MyHeritage.

NN: Hendrik Jan of Jan Hendrik? [Jan Hendrik Spijkerboer (geb. Best 1837); fragment Spijkerboer: Jan Jacob tr. Hattem 1759 Claasje Rens; kleinzoon Jan Jacob Spijkerboer (Hattem 1808 – Best 1890), tr. Best 1836 Catharina H. Potters; de gezinnen van twee zoons, Hendrik Jan en Jacobus].

NN: Burengerucht in Best [uit het archief van het Vredegerecht; agressieve acties van soldaat Peter Copla in 1822 (ged. Best 1799, tr. ald. 1828 Barbara Willem van Tartwijk); verklaring van Willem (Jacob) van Ekerschot (ged. Best 1782; exm. Coopal, bouwman)].

R. Mulders: De familie Mulders uit Moergestel (vervolg). Generatie VIII [18e-19e eeuw].


Twente Genealogisch, 31e jg. (2015), nr. 1.

In memoriam Jacob Weener [82 jaar; begeleider Genealogisch Informatiecentrum Twente].

M. Scholten: Brenner of Zweers? Het bidprentje geeft de waarheid weer [Aleida van Mook (Dalen 1853 – Losser 1940) tr. Emmen 1873 Jan Zweers (geb. Stad Hardenberg 1843); Na de geboorte van hun eerste (en enige) kind een maand na hun huwelijk, vertrok het gezin in 1874 naar Lingen; na een kwart jaar kwamen moeder en kind terug zonder Jan, wiens verblijfplaats onbekend bleef. Aleida kon niet hertrouwen, maar ging samenwonen met Johannes Petrus Brenner (Den Haag 1842 – Losser 1915); zij kregen acht kinderen, die echter officieel met de achternaam Zweers werden ingeschreven. Jantina ‘Zweers’ staat op haar bidprentje als Jantina Brenner weduwe Gerh. Joh. Weijering; een interessante puzzel opgelost!].

J. Boerrigter: Het vaderland en de vrede dienende [Pieter Jacobus Boerrigter (Ambt Hardenberg – Korea 1951; exm. Steutel), oorlogsvrijwilliger in Nederlands-Indië 1945-1948 en vrijwilliger VN troepen in Korea; militaire loopbaan].


Familieorganisaties:

Haselhoff Bulletin, 23e jg., nr. 1, mei 2012.

R. Hazelhoff: Moord in Franse tijd [Harm Tammes, landbouwer en herbergier te Vlagtwedde, tr. 1783 Janna Heeres Hazelhoff (ged. Wedde 1760), beiden begraven Vlagtwedde 1795; volgens familieoverlevering vermoord door Franse soldaten; uit Terra Westerwolda].

A. Hazelhoff: De vondst van een bijzondere familieakte [huwelijks contract 1813 tussen Jacob Tammes Geertsema en Pietertje Folkerts Hazelhof].

R. Hazelhoff: Een familie Hazelhof uit Huissen vindt werk in het Ruhrgebied en de Limburgse mijnen.


Haselhoff Bulletin, 23e jg., nr. 2, dec. 2012.

Aanwinsten voor het familiearchief.

De tabaksdoos van familie Hazelhoff Roelfzema.

R. Haselhoff: Harrie Hazelhoff, een bijzondere kunstschilder uit Winschoten.


Haselhoff Bulletin, 24e jg., nr. 1, mei 2013.

W.J. Trijssenaar: Levensverhaal van Doedo Folkert Hazelhoff (1861-1956) [(exm. Eding), tr. 1888 Titia Catharina Hermanna Roelofs, uit Bellingwolde].

J. Hazelhoff: Een greep uit de geschiedenis van de Morige van Blijham en de rol van de familie Hazelhoff in deze streek [gehucht].

R. Hazelhoff: Kapitein Jan Hazelhoff komt in 1918 om het leven bij een scheepsramp [geb. Oude Pekela 1873 (exm. Van Till), tr. Dordrecht 1902 Lummigje Tilbaard].


Haselhoff Bulletin, 24e jg., nr. 2, dec. 2013.

Evert Hazelhoff op het nippertje van de verdrinkingsdood gered [in febr. 1797; geb. Foxhol 1772, tr. (1) Leeuwarden okt. 1797 Bottje Jurrema, tr. (2) 1806 Jacoba Lohman].


In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje, nr. 114, jg. 30, juni 2015.

(corr.adres: Mozartstraat 34, 3752 JP Bunschoten; www.info@schuit.info)

Militaire onderscheidingen [MWO voor Xaverius Aldegundis Schuijt (Zwolle 1796 – Pontjang 1844; exm. Hoevenaar), Lourens Schuijt Korver (Hoorn 1820 – Sneek 1900; exm. Schuijt) en Dirk Schuijt (Ursum 1807 – Anna Paulowna 1895; exm. Appel); Kruis van Verdienste voor Jan J.A.M. Schuyt (Rotterdam 1899 – Singapore 1967; exm. Seeuwen)].

Jaap Schuit [Jacob Hendrik, geb. Tilburg 1945 (exm. Karman); levensverhaal].


Het Patertje, sept. 2012.

(met ingang van 2013 digitaal)

Nieuwsberichten over Stamboom: Pater – De Vroonlanden [graf van Piet Pater (te Waarland, bevestigd als oorlogsgraf; 1924-1943); Het fort Liefkenshoek (Klaas Jansen Pater, overl. ald. 1838, geb. Hoorn 1817, kanonnier; onderzoek naar bewoners van het fort 1585-1786 door Prof. Dr. J.M.G. Leune)], Pater – Nunspeet, Pater – Amerongen, De Pater – Rotterdam, Pater – Westerkwartier, Pater – West Veluwe.


Het Patertje, 28e jg., dec. 2012.

Nieuwsberichten over Stamboom: Pater – Amerongen, Pater – Suriname, Pater – Nunspeet [vervolg Geschiedenis van Nunspeet; Belgisch vluchtoord tijdens WO-I], Pater – De Vroonlanden [aanv. Liefkenshoek; Jan Jansz Pater (Dirkshoorn 1796 – Den Helder 1872; exm. Spierdijk; soldaat 1810-1819); fragmenten Pater te Avenhorn (20e eeuw)], De Pater.


De Veerkamp Krant, ed. 79, jg. 21, juni 2015.

(Red.: H.E. Veerkamp, Middelblok 105, 2831 BL Gouderak; www.familieveerkamp.nl)

In Memoriam Truus Veerkamp-Ket [1925 Utrecht 2015, tr. 1949 Herman Veerkamp].

Wij herdenken de Veerkampen overleden in 2006 [uit persoonslijsten CBG].

De Franse familie Veerkamp.

Uit het atelier van Mieke Veerkamp-Wessels [te Oosterhuizen].

Ex libris van Veerkamp bibliotheek.


België

archiefleven, jg. 22, nr. 2, april 2015.

(Nieuwsbrief Stadsarchief Brugge, Burg 11A, B-8000 Brugge; Stadsarchief@brugge.be)

N. Geirnaert: Bronnen van het Stadsarchief. Het Archief Gilliodts [Louis Gilliodts was van 1868 tot zijn overlijden in 1915 stadsarchivaris; tr. (1) 1858 Eugénie van Severen, tr. (2) 1906 Romanie Vandenbussche; via verervingen kwam zijn archief na verkoop in 1978 aan de stad Brugge. Het bestaat - behalve uit zijn persoonlijke archief – uit deelbestanden uit verschillende families (Gilliodts, Van Severen, Costenoble en aanverwanten); Gilliodts verzamelde stukken uit andere archieven en bestanden bij particulieren, kloosters en instellingen. Het oudste stuk bijvoorbeeld, een oorkonde uit 1228, hoort thuis in het archief van de abdij Spermalle, veen ander uit 1265 is afkomstig uit het archief van de Sint-Salvatorskerk. ‘Honderd jaar later moeten archivarissen rekening houden met een deontologische code. Die schrijft voor dat archivarissen zelf niet voor eigen rekening documenten mogen verzamelen’].

N. Geirnaert: Pedro de Salamanca en zijn testament (1529) [poorter van Burgos (Sp.), koopman in wol, herbergier en bankier; het testament verwijst o.a. naar verschillende kunstwerken, w.o. een triptiek (1521, door Jan Gossaert) en De bewening van Christus (door Peter Wolfganck)].

Nog een opmerkelijke aanwinst van 2014: het testament van bisschop Jan de Witte, 1540 [1475-1540; o.a. huisleraar van de dochters van Philips de Schone; bisschop van Cuba (1528)].

J. D’hondt: In Memoriam Daniel Lievois (1940-2014) [historicus te Gent; grondlegger van het interdisciplinaire huizenonderzoek in Vlaanderen].

Stadsarchief van Brugge, Jaarverslag 2014.


@rchieflink, jg. 15, nr. 2, april 2015.

(Gent on Files, Vriendenkring Stadsarchief Gent; www.gentonfiles.be)

L. ten Haaf: Pen en perkament als wapen tegen bezitsaanspraken: cartulariseren in de Bijlokeabdij in de veertiende eeuw [het Stadsarchief verwierf in 2011 het archief van de Bijlokeabdij, dat o.a. een omvangrijke reeks in goede staat bewaarde charters en cartularia bevat; onderzocht werden twee cartularia Rooden Boeck I en II; samengesteld in de veertiende eeuw uit 187 oorkondes 1204-1301.

‘Een cartularium is een verzameling van afschriften van archiefdocumenten, samengesteld door een persoon of instelling. In een boek, of meer zeldzame gevallen in een rol, werden documenten integraal of gedeeltelijk gekopieerd die betrekking hadden op goederen, rechten, administratie of geschiedenis van die persoon of instelling. Het doel ervan was om de bewaring van die documenten te verzekeren en de consultatie ervan te vereenvoudigen’.

G. Dupont: Arend van Wijnendale en de oude kerk van Wondelgem [ingekleurde pentekening van de Sint-Catharinakerk van Wondelgem voor 1579 van de hand van de Gentse stadsschilder Arend van Wijnendale].

W. De Vuyst: Zegelmatrijzen: van het archief naar het museum.


@rchieflink, jg. 15, nr. 3, juli 2015.

H. Budts: Het archief van het Gentse Stadslaboratorium [de controle op de kwaliteit van de levensmiddelen stond centraal; overzicht geschiedenis 1886-2009].

J. de Smedt: Stad zoekt aannemer: aanbestedingen van openbare werken in Gent (1866-1963).


Heraldicum Disputationes, jg. 20, nr. 2-2015.

(Homunculus, Krommelei 47, B-2110 Wijnegem; users.pandora.be/homunculus)

J.-M. van den Eeckhout: Knoeien met kwartierstaten. Heraldische analyse van het glasraam van Jan V van Brugge, heer van Gruuthuse, en van Maria de Melun [glasraam gemaakt na 1550 of 1560 en in de OLV-kerk te Brugge geplaatst door René van Brugge; I. De 16 kwartierstaten [bedoeld is: kwartieren] van Jan van Brugge, heer van Gruuthuse, prins van Steenhuize, vader van René (Van den Gruuthuyse, Van Steenhuyse, Van Borsele, Van Halewyn). II. De 16 kwartierstaten (= kwartieren) van Maria de Melun, derde echtgenote van Jan van Brugge en moeder van René (Van Melun, Van Saarbrücken-Roucy, De Luxembourg-Saint-Pol, De Roubaix), beide met alle 16 wapens in kleur; Heraldische gegevens van Lodewijk van Brugge; gebruikte kronen boven de wapens en de op het glasraam afgebeelde wapenschilden; Besluit: Bij Gruuthuse zijn er slechts drie wapens die mogelijk overeenstemmen met de werkelijke; bij Melun is dat zes].

H.K. Nagtegaal m.m.v. H.M. Morien: De 14 kwartieren van mr. Adriaen Nicolaesz. Boogaert [1634 Delft 1708, o.a. burgemeester, hoogheemraad, tr. Delft 1656 Anna Welhouck; Boogaert, Van Beresteyn, Briel, Van der Dussen; met genealogische gegevens].

D. Delgrange / M. Van de Cruys: Een verloren grafsteen van Jan van den Brande en Anna de Brune [in een dossier archief Rijsel werd een blad papier gevonden met een aantekening over een grafsteen in de Sint-Maartenskerk te Kortrijk; de zerk werd ca. 1567 vernield; Jan van den Brande, overl. 1479 (–, Vlenques, Van de Poorte gezegd de la Porte, Pyps); van Anna de Brune werden de moederlijke voorouders voorgesteld (De Brune, (Schreyhem), De Groote, Blomme, Van der Gracht)].

Een zegelmatrijs met het wapen Veranneman (Gentbrugge) [1722].

Disputationes [o.a. Golvend en gegolfd (1 en 2), De Morgenster].


L’Intermédiaire / De Middelaar, No. 409, Ao. LXX, 1/2015, janv.-mars [mei].

Chr. Leva-Crickx: Généalogie de la famille de Succa [dit artikel bestaat uit vier delen. In § I worden familiewapens behandeld. § II geeft de genealogie ‘Succa – de Milan Visconti’ weer over de 16e t/m begin 20e eeuw met de kleinkinderen van het echtpaar Leva – de Succa (tr. Leuven 1832). Leden van deze familie, afkomstig van Piemont, verbleven voornamelijk te Luik en Brussel. Bij de oudste generaties (en die van de familie in § III) kunnen enkele kanttekeningen geplaatst worden.

Als generatie II wordt opgevoerd Guillaume de Succa (Castelnuovo d’Asti 1532 – Luik 1614), tr. Antwerpen Huwelijkscontract 1566 Hélène de Milan Visconti (Den Bosch 1536 – Luik 1614), dochter van Guillaume Visconti (dit de Milan) en Anne van Wolfswinckel, kleindochter van Matthias Visconti en Hélène Pallio de Burio. Dit fraais is ontleend – niet aan verifieerbare bronnen, maar – aan in 1710 gepubliceerde brieven waarmee ene Daniel Milan-Visconti zijn afstamming ‘bewees’ van de bekende heersers over Milaan.

De tekst van dat huwelijkscontract wordt gelukkig ook gegeven. De naam van de bruid luidt hier: Heilwich fille de Guillaume Tyssens. In goed Antwerps Heilwich Guillaume Tyssensdochter of Heilwich Tyssens Guillaumesdochter. De schrijfster verklaart deze eenvoudige naam aldus: Le père d’Hélène est nommé à la façon typique des Pays-Bas ‘Guillaume Thyssens’, c’est-à-dire fils de Thys soit fils de Mathieu. Voor zo ver mijn ervaring reikt deed men zich in Antwerpen echt niet eenvoudiger voor dan men was of meende te zijn; namen werden niet op die manier aangepast. Het is niet duidelijk of Tyssens het patroniem van de vader was dan wel een versteend patroniem (= familienaam). Versteende patroniemen waren al in de 15e eeuw gebruikelijk.

Als getuigen worden vermeld Bernardin de Succa, Jehan de Succa en Jean Baptiste de Succa ‘frère et cousins’ van de bruidegom. Volgens deze formulering was Bernardin de broer, de twee anderen de neven; Jean Baptiste was echter de broer. Vervolgens worden bijzonderheden meegedeeld over deze personen, alles zonder bronvermelding. Het verdient aanbeveling originele bronnen zoals de Schepenregisters te raadplegen!

Voor een gezin uit de Luikse tak wordt In noot 12 (pag. 8) verwezen naar het serieuze tijdschrift van de Cercle Historique de Fléron, waarvan een lid de jaargangen 1982-2008 aan de NGV geschonken heeft (vermeld in GN 2006-2009).

In § III. Généalogie De Succa - Giardo is de aandacht gericht op een vermoedelijk verwante familie. Generatie I en II zijn mogelijk ontleend aan handschriften (Butkens wordt bijvoorbeeld genoemd). Vastigheid krijgen we met generatie III. Antonio de Succa, overleden 1559, tr. Catherine van Praet, van wie zes kinderen worden vermeld: Antoine (overl. voor 1550), Bernardin, Jean (tr. Christina Baudewijns), Pierre (tr. Anne van Botzelaer), Guillaume (tr. voor 1558 Catherine van Mierop) en Catherine (tr. Gabriel Mayael en Ludovico Nicolas). Het zevende, Gheertruyt, ontbreekt echter.

Antwerpen, SR 316, f. 402, 1569; Jouffr. Christina Boudewijns weduwe Jan de Succa, secretaris ordinaris in de Raad van Brabant voor de helft, en Bernardin en Guillaume de Succa des voors. Jans broers, mede voor Wouter van Hove en Jouffr. Gheertruyde de Succa zijn vrouw, hun zuster, voorts in naam van Anthonis, Catlyn, Margriete en Marie de Succa Peeters kinderen wijlen die broeder was van de voors. wijlen Jan de Succa, Bernardt Nicola koopman van Cremona in naam van messire Ludovico Nicola koopman van Cremona en Jouffr. Catlyne de Succa de voors. wijlen Jan zuster voor de andere helft van twee huizen.

Geertruyt (onder)trouwde jan. 1554 (=1555) met Wouter van den Hove in de Sint Jacobskerk (Antwerpen, PR 214, f. 80).

Katherina de Succa tr. 31-12-1559 Luduico Nicola in de Sint Jacobskerk (Antwerpen, PR 214, f. 145).

Margriet (niet Anne) van Botselaer hertrouwde Jan Reeth (niet: Ruet), zie SR 377, f. 56 verso en f. 197 verso (1584).

Er valt meer op te merken (bijvoorbeeld de juiste spelling van namen als Van Nijpen = Van Nispen en Kisselt = Kieffelt), maar het moge duidelijk zijn, dat verder onderzoek voor de oudere generaties, vooral in de schepenregisters van Antwerpen, nodig is.

§ IV. Famille De Succa au départ du document d’Englebert Flacchio. Deze Flacchio produceerde in 1667 een stamreeks De Succa van negen generaties van 1189 tot rond 1600, die aansluit bij hoofdstuk II.

Dit artikel wordt besloten met: Destins croisés aux Pays-Bas des familles Succa, Visconti, Pally: nobles ou simples marchands enrichis?].

J.-P. Desaive: Mise au point sur l’origine véritable des ancêtres de Toussaint Jehan Hubert de Saive, mayeur de Saive, mort en 1606 [de auteur constateerde dat op genealogische sites de ouders van Toussaint wel kloppen, maar de verdere afstamming niet. In de omgeving van Verviers Luik is het voor 1600 bijzonder moeilijk de juiste voorouders te vinden door het veelvuldig gebruik van aliassen en wisselende ‘de’ (=van) namen, al naar gelang van de woonplaats van het moment. Er moet veel en zorgvuldig gezocht worden in secundaire bronnen (in oud Frans; ook dat nog). In een acte van 1554 worden de kinderen genoemd van Henry dit le Grand Henry de Rabosée (overl. ca. 1540) en Francheuse Laisneit (overl. ca. 1553), behalve vier dochters, de zoons Henry delle Weade, Denixhe de Wandre, Lambert de Wergifosse, Hubert de Sealve en Francheu de Rabosée. Hubert de Saive had uit zijn huwelijk met Jehenne Bertrand (overl. voor 1554) vijf kinderen, w.o. Jehan Hubert de Saive, die huwde in 1546 met Maroie delle Brassine].

M. Vanwelkenhuyzen: Mariages à Bruxelles antérieurs à 1696. Paroisse Saint-Jacques-sur-Coudenberg [Hose t/m Le Chesne].

Vervolg Dispenses matrimoniales pour l’archidiaconé de Hainaut (XVIIIe siècle) [o.a. Delroist, Vandenspiegele, Carton, Delhaye, Hetfeld, Bourgeois, Croquet].


Vlaamse Stam, 51e jg., nr. 1, jan.-maart 2015.

(http://familiekunde-vlaanderen.be)

Themanummer Eerste Wereldoorlog

Column

M. Larmuseau: Verborgen in het DNA. Afl. 12. Het Fromelles Project – Genetische genealogie geeft alsnog een naam aan onbekende soldaten uit WO I [massagraf in het zgn. Bois de Faisan / Phaesant Wood, ten zuiden van Fromelles (Noord-Frankrijk); er sneuvelden ca. 5500 Australische en 1500 Britse soldaten, of werden gekwetst of vermist; gevonden werden de resten van 250 soldaten. Omdat de Duitsers alle identiteitsplaatjes en persoonlijke zaken naar het Rode Kruis hadden gestuurd, moest identificatie gebeuren met behulp van DNA-onderzoek. Levende familieleden moesten worden gezocht. Een genealogische databank leverde 60.000 verwanten op; record was een verwant in de 16e graad].

R. Degryse: Fromelles Phaesant Wood Cemetry. Van een verhaal over onbekenden tot een verhaal van mensen [148 soldaten werden al geïdentificeerd, w.o. Alfred George Tuck, geb. Kyneton / Aus. 1894].

P. Eyckerman: Eretekens. Beelden uit het verleden [begin van een serie tips om oude foto’s – carte-de-visite (ca. 1860-1914) of de grotere variant de kabinetkaart (ca. 1866-1914) te dateren; http://spoorzoeker.petereyckerman.be].

P. Nefors: Van Birtley tot Bern. Archieven in het Koninklijk Legermuseum over de Belgen in het buitenland in de Eerste Wereldoorlog [ http://www.klm-mra.be ].

S. Crick: Henri Crick en August Cleenewerck. Mijn grootvaders – helden in den Grooten Oorlog.

S. Vandenbussche: De Slag bij Passendale – 1917.

J. Naert: De administratieve zuivering van burgemeesters in de provincie Antwerpen na de Eerste Wereldoorlog (1918-1921).

W. Devoldere: Emile, Henri, Jules en Remi Demonie. Vier broers als soldaat in de groote oorlog.

W. Peene: De ‘Groote Oorlog’ en het archief van de Stichting de Bethune [naast persoonsarchieven van Joseph (1859-1920) en Jean (1900-1981) de Bethune: verzameling kranten en tijdschriften].

R. Jans: Landerloos wordt Bergmans, sneuvelt en komt weer thuis [Renerius Landerloos, geb. Loksbergen 1891, zoon van Maria Victorina Landerloos, werd erkend en geëcht bij het huwelijk van zijn moeder in 1900 met Franciscus Bergmans; in aug. 1914 werd bericht dat René Bergmans gesneuveld was; hij bevond zich echter als krijgsgevangene in Duitsland].

P. Trogh: De Namenlijst en de honderdjarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog.

E. S’Jegers: Een oorlogsdagboek uit de Kempen. Het verhaal van Constantia Flament en Ferdinand Van Decraen [tr. Balen 1920].

K. De Decker: Frans Weyns, commandant van het Fort Van Breendonk [geb. Tisselt 1874].

K. De Decker: ‘De Groote Oorlog’ van Karel De Laet [geb. Heindonk 1894].

F. van den Kieboom: Database met Belgische oorlogsvluchtelingen in Zeeland [www.zeeuwengezocht.nl ; selecteer ‘Vluchteling’].

W. Devoldere: Frontsoldaat trouwt oorlogsmeter. Jules Eggermont (Roeselare 1894 – Tarbes 1980) [tr. Parijs 1923 Louise Marguerite Begue].

M. Mondelaers: Familie HollantsLambeets in 1914-1918.

J. Vanderhaeghen / M. Vanbrabant: Documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis. Uit de praktijk [zoektocht naar de biologische vader van Denise Jeanne Hey, geb. Borgerhout 1938; waarschijnlijk Kalman Herman Gutwirth].

Nieuwsberichten, o.a.

P. Neirinckx: Bronnen voor de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog in Limburg.

Namen van meer dan 100.000 Brabantse dienstplichtigen te doorzoeken (Nederland) [www.velehanden.nl ; www.bhic.nl/stamboom].


Duitsland

Genealogie. Deutsche Zeitschrift für Familienkunde, Band XXXII, 64. Jg., Heft 1, Jan.-März 2015.

(Verlag Degener & Co, Am Brühl 9, 91610 Insingen; www.degener-verlag.de)

Schwerpunkt Quellenkunde

G. Kruse: Das Testament des Hans Granzin. Ein Lübecker Fernhändler im 16. Jahrhundert [uitvoerige bespreking; Anhang: Nachfahrenliste Hans Granzin (geb. Parchim, testeerde 1581, tr. Telsche Krüselmann): twaalf generaties nazaten tot in de 19e eeuw: Granzin, Kruse, Meding, Wibbeking, Boy / Boye, Eckhorst, von Elpen, Möller, Becker, Meves, Millies, Pleskow, Backhusen / Backhuisen, Rademacher / Rademaker, Würger / Wörger, Wolters, Kort, Köhn, Ratgens, Klever, Rodde, Wulffs, Spieckers, Höfer, Möllnhoff, Hasenkrog, Kahl, Bergmann, Bretfeld, Laubengier, König, Langklaes, Flügge, Tiedemann, Rudinger, Claessen, Brocks, Lippenius, Tilking, Mencke, Stinde, Schoetensack, Wetzel, Hencke, Mencke, Garthe].

Stichwort: Etymologie

H. Tischner: Geschichte der Verwandtschaftsbezeichnungen [ http://www.heinrich-tischner.de ].

H.-C. Sarnighausen: Braunschweig-Lüneburgische und kurhannoversche Amtsjuristen des 18. Jahrhunderts mit ihren Familien in ausgewählten Amtsbezirken. 28. Amtsjuristen von 1717 bis 1866 in Osterholz bei Bremen [Günther, von Schwanewede, Meiners, von Schlepegrell, von Gruben, Tiedemann, Cordemann, Hofmeister enz.; met familiewapens].


Overkwartier van Gelre, Jaarboek / Jahrbuch 2014.

(Fegers Druck & Verlag GmbH te Nettetal)

W. Steeghs: In Roermond en Venlo staan pas mooie oude gevels [afbeeldingen van oude panden, door wie getekend, waar gepubliceerd, foto’s en besprekingen van nieuwe(re) situaties].

M.-L. Posten: Die ‘Fliegenden Blätter’ oder ‘Newe Zeitungen’ des XVI. Und XVII. Jahrhunderts.

L. Zilessen: De Groesbeekse bezembinders, een oud plaatselijk seizoensafhankelijk en ambachtelijk beroep [het maken van bezems, de opslag, handel; sinds in 1815 (1817) het Siebengewald bij de Nederlanden kwam, verhuisden vele Groesbekers daarheen; Huwelijken Siebengewald St. Josephparochie periode 1864-1934 (dertig bruidsparen); Groesbekers in akten gemeente Bergen (L) 1849-1905; Ingekomen en vertrokken personen van de gemeente Bergen 1868-1903, en verdere opgaven uit andere archieven w.o. het Gelders Archief 1822-1947; hobbybinders na de oorlog].

M. Flokstra: Schepenen in het Land van Kessel in de Pruisische periode [onderzocht werden de Pruisische hervormingen in dit gebied; taken schepenbank; Spaanse successieoorlog 1702-1713; benoemingen, hervormingen van de rechtspraak 1786, Gerichtskamer, salaris, landmeters en kaarten].


M. V-K