Prikbordmeldingen van de NGV

 

Hulp bij lezen oude documenten

Geplaatst op: 06 jan 2018 14:48 door Mevr. C. van Rhee op de webstek van NGV

Als beginnende stamboomonderzoeker heb ik wat problemen met het lezen / ontcijferen van oude Nederlandstalige documenten, bijvoorbeeld Huw.akte Hermanus van Rhee en Cornelia van Veenendaal in 1833 in het Utrechts Archief. I.v.m. de grootte en leesbaarheid is het document niet bijgesloten.
Iedere hulp is welkom. Zelf lid van afdeling Rotterdam. Dank alvast en vriendelijke groet, Ceel van Rhee


Aantal reacties: 3 (reacties alleen via e-mail worden meegeteld) Aantal malen gelezen: 391


Als u wilt reageren, dan wel eerst inloggen!

Uw reactie wordt via e-mail verstuurd en op de
website geplaatst.
Uw reactie wordt alleen via e-mail verstuurd

Reactie van Mevr. E.H.M. Huininga-Budé


Aangemaakt op 06 jan 2018 15:52

Huwelijk werd voltrokken op 28-05-1833 Rhenen, dit voor medelezers.
Wat wilt u specifiek van deze akte weten?
Vriendelijke groet.
Reactie van Dhr. J.P. Ouweltjes


Aangemaakt op 25 feb 2018 15:14

01 In den jare een duizend acht honderd drie en dertig den achtentwintigsten mei
02 des voormiddags ten tien uren zijn voor ons Hendrik Morio?, wethouder ambtenaar van
03 den burgerlijken stand der stad Rhenen provincie Utrecht gecompareerd
04 Hermanus van Rhee, stalknegt, oud vier en twintig jaren, geboren te Amerongen
05 en wonende te Driebergen, meerderjarige zoon van Rijk van Rhee, overleden, en van Catrina
06 Rosenbaum, werkster wonende te Amerongen, en
07 Cornelia van Veenendaal, zonder beroep, oud vier en twintig jaren, geboren en
08 wonende binnen deze gemeente, meerderjarige dochter van Adrianus van Veenendaal,
09 overleden, en Neeltje van Ommeren, tabaksplantster, mede wonende binnen deze gemeente
10 woonachtig. Welke ons verzocht hebben het door hun voorgenomen huwelijk te voltrekken,
11 en het welk de gemelde Catrina Rosenbaum, moeder van den comparant, en Neeltje
12 van Ommeren, moeder van de comparante, beide alhier tegenwoordig volkomen verklaarden
13 te consenteren, zijnde ons ten aanzien van den comparant, bij acte in certificaat ten dezen
14 overgelegd gebleeken dat deszelfs vader overleden is alsmede dat door hem aan zijne verplich-
15 ting wegens de nationale militie is voldaan en voorts ten aanzien van de comparante
16 mede bij acte ten dezen overgelegd dat dezelver vader overleden is, terwijl dezelve comparante
17 derzelver moeder, ende vier na te noemen getuigen onder eede verklaard hebben de getuigen
18 niet te kennen enig ? van de comparante wel te kennen dat derzelven vader bij het over-
19 legde doopextract voorkomende onder de voornaam Adrianus, en bij het geproduceerde bewijs
20 van overlijden onder de voornaam Christiaan een en dezelfde persoon is geweest.
21 Van welk voorgenomen huwelijk de afkondigingen voor de hoofddeur van het stadhuis alhier
22 mitsgaders te Amerongen en te Driebergen zijn geschied, namelijk de eerste op zondag den
23 twaalfden en de tweede op zondag daarnavolgende den negentienden, beide dezen
24 maand mei, geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennisse zijnde
25 gebragt. Hebben mij aan hun verzoek voldaan na voorlezing van rolle de ten dezen
26 geproduceerde stukken mitsgaders voor het zesde hoofdstuk van den titel van het burgerlijk
27 wetboek, ten opschrift hebbende van het huwelijk ieder der aanstaande echtgenoten
28 afgevraagd of zij elkander wederkerig tot man en tot vrouw wilden nemen? Waarop
29 door elk tergalien? de een na den ander een toestemmend antwoord gegeven zijnde. Verkla-
30 ren wij, in naam der wet, dat Hermanus van Rhee en Cornelia
31 van Veenendaal door het huwelijk verbonden zijn.
32 Waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Cornelis van Werkhoven
33 oud zes en zestig jaren, tabaksplanter, Jan Gijsbert van Veenendaal, oud vijf
34 en zestig jaren, schoolonderwijzer, Gerardus de Vrind, oud vier en zestig jaren,
35 bode van der stedelijken raad, en Willem van Dijk, oud twee en dertig jaren, veld-
36 wachter, geene bloed of aanverwanten van partijen, alle wonende binnen deze gemeente,
37 welke deze acte na gedane voorlezen, neansaris?, ondertekend hebben verklarende de
38 comparanten benevens dezelven moeder, alsmede de hante? getuige niet te kunnen schrijven
39 noch deszelver naamtekening te kunnen stellen.
Reactie van Mevr. C. van Rhee


Aangemaakt op 26 feb 2018 11:58

Excuses voor deze late reactie
Zowel mevr.Huininga-Buddé als dhr. Ouweltjes hartelijk dank voor jullie reactie.
Hierbij is mijn vraag beantwoord!

Mvrg
Ceel van Rhee
Einde lijst van reacties