Evenementenkalender van afdeling West Noord-Brabant

 

Wo 15 apr 2015 - Ledenvergadering

Een evenement voor West Noord-Brabant en van lokale betekenis.
Plaats: De Wegwijzer, Steendorpstraat 2 4826EP BREDA
Organisator: NGV afdeling West Noord-Brabant


Programma:

Breda, 31 maart 2015

Het bestuur van de NGV afdeling West Noord-Brabant nodigt u vriendelijk uit voor het bijwonen van de Ledenvergadering, welke gehouden zal worden op woensdag 15 april aanstaande in:
ĎDe Wegwijzerí, Steendorpstraat 2, 4826 EP Breda.
Aanvang 20.00 uur, maar de zaal is al vanaf 19.30 uur open.

Agenda

01. Opening en mededelingen door de voorzitter
02. Vaststelling agenda
03. Ingekomen stukken:
Stukken, behorende bij de landelijke Algemene Vergadering van 25 april 2015
04. Notulen van de ledenvergadering gehouden op 12 november 2014
05. Jaarverslag van de secretaris
06 FinanciŽn van de afdeling
A. Verslag van de penningmeester
B. Verslag van de kascontrolecommissie
C. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie
07. Bestuur en beleid
A. Stand van zaken met betrekking tot het plan van aanpak
B. Bestuursverkiezing
De secretaris, dhr. M. Krooswijk, heeft aangegeven terug te willen treden.
Het bestuur draagt als zijn opvolger dhr. F. Roelvink voor.
Artikel 27 van de statuten bepaalt, dat tegenkandidaten door minimaal vijf leden kunnen worden voorgedragen en dat de kandidaatstelling uiterlijk ťťn week voor de vergadering schriftelijk en ondertekend bij het secretariaat moet zijn ingediend.
Van de door de leden voorgedragen kandidaat wordt een schriftelijke bereid-
verklaring verlangd.
08. Voorbereiding landelijke Algemene Vergadering van 25 april 2015
A. Verkiezing afgevaardigde
Door het aftreden van de secretaris, die tevens afgevaardigde is naar de
Algemene Vergadering en als zodanig ook aftreedt, is een vacature ontstaan.
Het bestuur draagt als afgevaardigde naar de Algemene Vergadering
Dhr. J. Taalman, afdelingsvoorzitter voor.
B. Behandeling stukken 09. Rondvraag
10. Sluiting

Verslag

Het mooie weer, het voetballen op de televisie, het feit, dat er alleen een vergadering was uitgeschreven, het zouden allemaal redenen kunnen zijn van de geringe opkomst vanavond. Slechts negen leden hadden de moeite genomen op de vergadering bij te wonen, maar de discussie verliep desondanks in een prima sfeer. De voorzitter gaf aan, dat de kosten van het afdelingsblad zorgen baren. Volgend jaar verschijnt het blad in A5 formaat en er wordt gekeken of men de leden kan laten kiezen tussen een digitale versie of een papieren versie.
De jaarverslagen over 2014 van de secretaris en de penningmeester werden goedgekeurd en ook de kascontrolecommissie was tevreden. De heren Clarijs en De Reuver werden herkozen als lid van de kascommissie, terwijl aftredend secretaris de heer Krooswijk bereid werd gevonden om als eerste reserve op te treden.
De voorzitter gaf verder een stand van zaken met betrekking tot het plan van aanpak, dat op de volgende ledenvergadering terugkomt. Samenwerking met archieven en heemkundekringen in de regio is een prioriteit, maar die zitten meestal niet op de NGV te wachten. We moeten beter inspelen op de populariteit die stamboomonderzoek geniet.
Vervolgens werd bij acclamatie de door het bestuur voorgedragen nieuwe secretaris de heer Roelvink gekozen.
De stukken voor de landelijke Algemene Vergadering leverde een levendige discussie op, nadat eerst de voorzitter als afgevaardigde en de nieuw gekozen secretaris als plaatsvervanger werden gekozen. Zaken als de contributie, het verenigingsblad, het gebouw in Weesp en de ontwikkelingen rondom de groep Heraldiek werden uitvoerig besproken.
In de rondvraag werd de invulling van de afdelingsavonden besproken, waarbij werd aangedrongen op het richten op de regio en samenwerking met anderen.
Tot slot werd besloten, de vijftien jaar oude beamer en de even oude laptop, die beiden niet meer goed werken, te schenken aan de Derde Wereld Werkplaats, zodat ze toch een goede bestemming krijgen.
Al met al een goede bijeenkomst, waarbij aan het einde nog afscheid werd genomen van de afgetreden secretaris.

Alleen de auteur of een gebruiker met usertype afdelingssecretaris of hoger kan een verslag toevoegen/aanpassen


Geplaatst door * dhr. F.H.M. Roelvink op 18 dec 2014 tijd: 09.49 - Laatste aanpassing door: * dhr. F.H.M. Roelvink op: 31 mrt 2015 tijd: 10.14
Aantal malen gelezen: 2174