Evenementenkalender van afdeling Twente

 

Za 08 nov 2014 - Najaars Afdelingsledenvergadering

Een evenement voor Twente en van lokale betekenis.
Plaats: Grotestraat 207 BORNE


Programma:

Uitnodiging Afdelingsledenvergadering 2014/2

Hierbij nodigen wij u uit voor de Najaars Afdelingsledenvergadering.
Deze zal gehouden worden op zaterdag 8 november 2014 om 15:15 uur, na afloop van de lezing van deze middag in de Stephans-Hof, Grotestraat 207 te Borne.

Agenda Afdelingsledenvergadering
1. Opening en vaststelling agenda.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Bestuurszaken.
4. Verslag van de Afdelings LedenVergadering van 12 april 2014.
5. Begroting afdeling 2015. Deze ligt ter inzage tijdens de vergadering.
6. Agendapunten Algemene Vergadering NGV van november 2014
7. Rondvraag.
8. Sluiting vergadering.

Marieken Scholten-Sijses, secretaris

Verslag

Verslag van de Afdelingsledenvergadering van de NGV afdeling Twente gehouden op zaterdag 8 november 2014 in de Stephanshof te Borne.


1. Opening vergadering en vaststellen agenda
Om 15:15 uur opent de voorzitter, de heer Oude Munnink, de afdelingsledenvergadering en heet de aanwezige leden hartelijk welkom.
Er worden geen punten toegevoegd

2. Ingekomen stukken en mededelingen
De voorzitter memoreert het overlijden van de heer Zorn (oud-voorzitter) en mevrouw Beldman (tekeningen TG).

3. Bestuurszaken
Geen.

4. Verslag van de Afdelingsledenvergadering d.d. 12 april 2014
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

5. Begroting afdeling 2015
De penningmeester presenteert m.b.v. een PowerPointpresentatie de verschillende onderdelen van de begroting.
Abonnementen en projecten zijn niet gebudgetteerd, aangezien we nog niet weten wat er komen gaat.
Cursussen staan er niet op, omdat ze kostendekkend zijn.
Jaarboek Twente is attentie voor de vrijwilligers.
Tot nog toe is 73% van het budget voor 2014 opgemaakt. Waarschijnlijk maken we het niet vol.

6. Toelichting op belangrijke punten AV op 29 november 2014
Het heikele punt op deze vergadering is het voorstel door het hoofdbestuur van een contributie-verhoging met €7,-.
Het bestuur had een aantal zaken op papier gezet, waardoor de verhoging verminderd kan worden. Mede in dit voorstel staat het besluit om tegen de landelijke begroting te stemmen.
Gens Nostra (GN), het verenigingscentrum (VC) en de dienst PR vragen/krijgen meer geld.
Vooral de mogelijkheden om de kosten van GN te verminderen, werden uitvoerig besproken.
Digitaal, minder exemplaren per jaar, etc. Statutenwijzigingen die voor minder exemplaren nodig zijn, kunnen pas in april 2015 aan de orde komen.
Het VC: bezoekersaantallen worden steeds minder. We zouden op termijn samen kunnen gaan met andere organisaties.
De voorstellen, zoals door het afdelingsbestuur op papier gezet, worden met een kleine wijziging aangenomen; dwz tegen de contributie verhoging en daarmee tegen de begroting.

7. Rondvraag
- Bidprentjes meer centraal. Antwoord: de Heemkunde Verenigingen beheren liever zelf hun collectie, dan deze te delen.
- TG digitaal. Een enquête van enige jaren geleden, had o.a. als uitslag dat de leden deze liever op papier ontvangen.
NB Nog steeds heeft een kwart van de leden van onze afdeling geen profiel en is daarmee digitaal onbereikbaar.

8. Sluiting vergadering
Om 16.15 uur sluit de voorzitter de vergadering. Aanwezig waren, inclusief bestuur, 28 leden.

Alleen de auteur of een gebruiker met usertype afdelingssecretaris of hoger kan een verslag toevoegen/aanpassen


Geplaatst door Mevr. M. Scholten-Sijses op 23 aug 2014 tijd: 11.03 - Laatste aanpassing door: Mevr. M. Scholten-Sijses op: 23 aug 2014 tijd: 11.03
Aantal malen gelezen: 1947