Evenementenkalender van afdeling 's-Hertogenbosch en Tilburg

 

Di 11 apr 2017 - Afdelingsledenvergadering

Een evenement voor 's-Hertogenbosch en Tilburg en van lokale betekenis.
Plaats: Perron-3, Hoff van Hollantlaan 1 5243SR ROSMALEN
Organisator: NGV afd. 's-Hertogenbosch-Tilburg
Spreker: -


Programma:

Voorjaarsvergadering met goedkeuring van het jaarverslag 2016 en het financieel verslag 2016. Voor de vergaderstukken: ngv.nl/ArchiefNGV/homepage.php?action=ListTitels&frams=n&site=HTB&frams=n

Verslag

Verslag afdelingsledenvergadering 11 april 2017

door Annie Duijf, secretaris

Aanwezig: 4 bestuursleden en 12 leden.

1. Opening om 19.15 uur. De agenda wordt vastgesteld.

2. Mededelingen
o Er zijn 3 berichten van verhindering: Jos Welzen, Jacques van der Aa en Kees Weijters.
Jacques van der Aa heeft aangegeven dat hij beschikbaar is als kascommissielid 2017.
o De voorzitter memoreert de komende jubileumactiviteiten: 20 mei themamiddag Open Data in het Regionaal Archief Tilburg en 4 november Brabantdag in het provinciehuis.
o Het Kwartierstatenboek (40-jarig jubileum HTB) en de CD met kwartierstaten (60-jarig jubileum NGV) zijn voor de aanwezigen van vanavond gratis mee te nemen.

3. Verslag van de Afdelingsledenvergadering van 15 november 2016
Het verslag wordt onder dankzegging aan de secretaris ongewijzigd vastgesteld.

4. Jaarverslag 2016
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld en doorgezonden naar het Hoofdbestuur.

5. Financieel verslag 2016
De kascommissie heeft alle stukken en de boekhouding 2016 in orde bevonden en stelt voor om het bestuur decharge te verlenen over het gevoerde beleid en de financiŽle administratie over 2016. De afdelingsvergadering stemt hiermee in.
De penningmeester stuurt het goedgekeurde financiŽle verslag naar het Hoofdbestuur.
De opmerking van de kascommissie over de hoge kosten voor het blad Gepermeteerd is door de digitale verspreiding, waarmee de ALV van november 2016 instemde, inmiddels gehonoreerd. Aan het budget dat hierdoor vrijkomt zal een goede bestemming worden gegeven in dit jubileumjaar.
De kascommissie voor de controle over 2017 zal bestaan uit Frans van Gestel en Jacques van der Aa. Er meldt zich geen reserve lid; het bestuur zal iemand benaderen.

6. Voorbereiding Algemene vergadering (AV) van 22 april 2017
Op de agenda staan de jaarstukken 2016. Er is dit jaar gekozen voor een beknopte, bestuurlijke versie over 2016, daarnaast is er voor intern gebruik een operationeel verslag met de details en de cijfers. Het financieel verslag laat een overschot zien, ondanks de teruggang van het aantal leden. Beide verslagen zijn duidelijk en roepen geen vragen op.
Het voorstel Contributie 2018 werkt toe naar een modulair lidmaatschap, conform de uitgangspunten van november 2016. De eerste stap is het aanbieden van een keuze tussen een digitale of gedrukte versie van Gens Nostra met een verschillend contributiebedrag.
De ALV gaat akkoord met de verslagen en de voorstellen en verleent mandaat aan onze afgevaardigde Hein Brocken om conform te stemmen.
Over de huisvesting van het VC komt nog deze week een officiŽle mededeling.

7. Bestuursverkiezing
o Conform voorstel worden Anja van Geel en Jos Welzen herbenoemd voor een periode van 3 jaar, Anja tevens in de functie van penningmeester.
o Vanwege de voordracht van Peter de Bruin als voorzitter voor het Hoofdbestuur komende AV op 22 april a.s. zal Peter voortijdig zijn voorzittersfunctie van onze afdeling neerleggen. Hij blijft wel lid van het bestuur.
Zijn beoogde opvolger bij HTB is Toon van Gestel, de huidige NGV-voorzitter. Hij neemt in het rooster van aftreden de plaats in van Peter, zijn zittingsduur is dus 2 jaar. De vergadering geeft graag instemming.
o Peter de Bruin vraagt aandacht voor de nog bestaande vacatures en doet een oproep om er eens over na te denken. Heb je interesse, kom dan eens een vergadering bijwonen en kijk of het iets voor je is om een bijdrage te leveren aan de afdeling. Overigens hebben ook andere afdelingen moeite met het opvullen van bestuursvacatures en redacties, dit punt komt komende AV aan de orde.
De ďvoorzittershamerĒ wordt vervolgens overgedragen aan Toon, die een woord van dank richt aan Peter de Bruin.

8. Rondvraag en sluiting
o Op 13 mei organiseert het HB een seminar over het thema Leren, dit om nieuw elan in de NGV tot stand te brengen. Naast 2 inleidingen over de dynamiek van het werken met vrijwilligers zijn er ís middags workshops waarin de deelnemers inbrengen wat hun plaatselijke problemen zijn en met welke nieuwe ontwikkelingen zij bezig zijn. Zo kunnen afdelingen van elkaar leren.
Hein Brocken en Pieter van de Sanden nemen namens HTB hieraan deel.
o 20 mei: het programma is voorbereid door Pieter van de Sanden. De uitvoering en publiciteit start deze maand. De aanwezigen ontvangen alvast een flyer en de secretaris vraagt wie een stapeltje kan meenemen voor een plaatselijke heemkundekring of bibliotheek in de regio Den Bosch. In Tilburg en omgeving is de verspreiding geregeld.
o Om 19.45 sluit de voorzitter de vergadering.


Alleen de auteur of een gebruiker met usertype afdelingssecretaris of hoger kan een verslag toevoegen/aanpassen


Geplaatst door Dhr. H.J.B.M. Brocken op 11 dec 2016 tijd: 08.08 - Laatste aanpassing door: Dhr. H.J.B.M. Brocken op: 28 feb 2017 tijd: 18.14
Aantal malen gelezen: 776