Evenementenkalender van afdeling Drenthe en Noordwest-Overijssel

 

Za 08 apr 2017 - Algemene Ledenvergadering

Een evenement voor Drenthe en Noordwest-Overijssel en van lokale betekenis.
Plaats: De Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32 7908AD HOOGEVEEN
Organisator: NGV afd. Drenthe en Noordwest-Overijssel


Programma:

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Het bestuur van de NGV afd. Drenthe en Noordwest-Overijssel roept haar leden op voor de te houden voorjaarsvergadering op zaterdag 08 april 2017. De vergadering wordt gehouden in de Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32, 7908 AD te Hoogeveen van 13.00 uur tot 14.00 uur.

1. Opening en vaststelling agenda.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Notulen van de ledenvergadering van 19 november 2016 te Hoogeveen. *)
4. Afdelingsjaarverslag 2016 van de secretaris. *)
5. Afdelingsjaarverslag 2016 van de penningmeester.*)
6a. Verslag van de kascommissie, bestaande uit de heer N. Scheffer (de Wijk, 3e keer w.v. 1e keer reserve) en de heer H.J. de Vries (Hoogeveen, 2e keer)
6b. Verlenen décharge aan penningmeester en bestuur
7a. Benoeming van de kascommissie.
Indien de heren akkoord gaan, bestaat de nieuwe kascommissie uit de heren H.J. de Vries (Hoogeveen, 3e keer en G.D. Zwanenburg (Drachten, 2e keer w.v. 1e keer reserve).
7b. Er moet een nieuw reserve-kascommissielid worden benoemd. (Iemand die nu geen lid van de kascommissie was)
8. Bestuursverkiezing.
Conform artikel 27 lid 2 en 3 van de statuten van de NGV, kunnen leden zich (tegen)kandidaat stellen voor een bestuursfunctie tot uiterlijk één week voor aanvang van de vergadering, schriftelijk en ondersteund (ondertekend) door minimaal vijf leden van de afdeling. De leden hebben zitting voor drie jaren en zijn vervolgens terstond herbenoembaar. Het bestuur stelt een zodanig rooster van aftreden vast, dat telkens ongeveer 1/3 van het aantal leden aftredend is, waaronder tenminste één lid van het dagelijks bestuur. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het beëindigen van het lidmaatschap.

Het rooster van aftreden ziet er thans als volgt uit:
2017: DB lid Harm Hillinga, voorz. (aftredend,in functie herkiesbaar).
2017: Alg. bestuurslid Bas de Wit (aftredend, herkiesbaar).
2018: Alg. bestuurslid, dhr. Aaldert Otten.
2018: DB lid, dhr. Bert Heidmeijer, pennm.
2019: DB lid Jan Ridderbos, secr.
2019: Alg. bestuurslid Henk Jonkman

De heren H. Hillinga (voorz.) en B. de Wit (Alg. bestuurslid) zijn dit jaar aftredend en herkiesbaar. Er zijn bij het opstellen van deze agenda geen (tegen)kandidaten.
Het is een beetje vreemd dat Bas de Wit, op 19 nov. 2016 benoemd, nu al aftredend is. Dat komt omdat degene die in een tussentijdse vacature wordt benoemd, in het rooster de plaats van zijn voorganger inneemt en dat was toen een vacature.
9. Kort verslag van de AV op 26 november 2016 te Driebergen. Deze werd bijgewoond door de afgevaardigde van de afdeling dhr. Harm Hillinga. *)
10. Voorbespreking van de AV te Driebergen op 22 april 2017.**)
11. Benoeming en mandatering afgevaardigde en plv. afgevaardigde voor de AV te Driebergen op zaterdag 22 april aanstaande. Onze voorzitter is reeds eerder als vaste afgevaardigde benoemd en de secretaris als plaatsvervangend afgevaardigde. De afgevaardigde zal bij toerbeurt worden begeleid door een ander bestuurslid. Derhalve hoeft er geen benoeming en mandatering meer plaats te vinden. De afgevaardigde zal namens de afdeling naar eer en geweten de ter tafel komende onderwerpen afhandelen. Voorstel tot continuering van dit beleid.
13. Bestuursbeleid.
12. Rondvraag.
14. Sluiting.

*) Bij deze agendapunten behoren bijlagen. Deze stukken worden voor de leden als bijlage bij deze agenda meegezonden.
**) Bij dit agendapunt behoren bijlagen die u kunt vinden op de landelijke website.
De agenda en de bijlagen liggen niet ter inzage ter vergadering en worden niet meer post verzonden.

Verslag

Het is voor het bestuur altijd bijzonder pijnlijk dat de ledenvergaderingen maar door zo weinig mensen bezocht worden. Alle agendastukken bleken hamerstukken te zijn. Harm Hillinga werd herkozen als voorzitter en Bas de Wit als bestuurslid. Extra aandacht werd besteed aan het onderwerp over de contributie voor 2018.
Aanvankelijk had het hoofdbestuur het idee om het hele stelsel in één keer om te zetten naar een nieuw stelsel: een basiscontributie, met daarbovenop hoe meer diensten, hoe meer kosten. Door onder meer een achterstand in de administratieve ondersteuning is dit echter niet gelukt. Men wil nu in fasen gaan werken, te beginnen met Gens Nostra. Alle leden ontvangen vanaf 1 jan. 2018 Gens Nostra digitaal en men betaalt dan 36 euro met automatische incasso en 37 euro zonder automatische incasso. Wil men Gens Nostra ook op papier, betaalt men 46, resp. 47 euro. Daarmee blijft de contributie dus gelijk. Het hoofdbestuur gaat er van uit dat de totale kosten op de begroting ongeveer gelijk blijven, uitgaande van 3900 basislidmaatschappen en 3000 lidmaatschappen met een papieren Gens Nostra. Uw afdelingsbestuur gaat met het voorstel akkoord. Aan de afdelingsvergadering was het om dit voorstel wel of niet te aanvaarden. Het voorstel werd zonder meer aanvaard, waarmee de afgevaardigde dit kan meenemen naar de Algemene Vergadering.

Alleen de auteur of een gebruiker met usertype afdelingssecretaris of hoger kan een verslag toevoegen/aanpassen


Geplaatst door Dhr. H. Hillinga op 06 dec 2016 tijd: 15.20 - Laatste aanpassing door: Dhr. H. Hillinga op: 10 apr 2017 tijd: 13.11
Aantal malen gelezen: 1008