Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Evenementenkalender van afdeling Zeeland

Bladeren door de evenementen: Titels / Intro's / Volledig
Evenementen in mijn regio - (Inter-)Nationaal - Alle evenementen - Archief ZLD/Zoeken

Recent toegevoegde verslagen van evenementen

Hieronder vindt u verslagen van evenementen die de laatste 300 dagen hebben plaatsgevonden.
Voor uitgebreider evenementenoverzicht: zie Archief Evenementen.

   
Items 1 t/m 1
Totaal aantal: 1
   

 

Za 19 nov 2016 - Najaars ledenvergadering met lezing over "Datering van oude foto's"

Een evenement voor Zeeland en van lokale betekenis.
Plaats: C.D.Vereekestraat 74 4421CE KAPELLE
Organisator: NGV afd.Zeeland
Spreker: Frank Kousemaker


Programma:

Het bestuur van de Afdeling Zeeland van de NGV nodigt haar leden en andere belangstellenden uit voor de najaar algemene ledenvergadering (alv) die wordt gehouden op zaterdag 19 november 2016 in 'De Vroone', C.D. Vereeke-straat 74 te Kapelle. Aanvang 14.00 uur.

Aan de orde komt de volgende agenda:
1. Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Verslag van de voorjaarledenvergadering van zaterdag 16 april 2016 (gepubliceerd op de website van de afdeling Zeeland link).
4. Benoeming en mandatering van de (plv.) afgevaardigden voor de najaar Algemene Vergadering (AV) van de NGV. Het bestuur stelt voor de heren Ferrie Moubis, resp. Evert Beket te benoemen.
5. Bespreking vergaderstukken voor de najaar AV van de NGV (worden u enkele weken voor de alv toegestuurd, verder ook te vinden op de NGVsite)).
6. Rondvraag.
7. Sluiting door de voorzitter.

Het bestuur kent nog steeds 1 vacature. Leden die zich willen aanmelden als kandidaat-bestuurslid dienen zich aan te melden bij de secretaris uiterlijk zeven dagen vr de datum van de vergadering.

Verslag

AFDELING ZEELAND
Concept-Notulen van de Najaar Afdeling Ledenvergadering van de
Afdeling Zeeland van de Nederlandse Genealogische Vereniging
d.d. 19 november 2016
Aanwezig: de bestuursleden Ferrie Moubis (voorzitter), Evert Beket (secretaris en notulist),
Bram Maljaars (webmaster), Joke de Priester (CALS), en Kees Wisse (lid, redacteur Wij van
Zeeland), 18 leden, 2 niet-leden en 2 onbekend.
Afwezig met bericht: De dames Prieneke van Hoeve (penningmeester) en Francien
Kruitbosch en de heren Jan Polderdijk (bestuurslid), Hans van Felius, Davy de Putter en Rob
Martens.
1. De voorzitter opent de vergadering om 13.56 u.
- De agenda wordt aangenomen met de volgende aanpassingen: als nieuw punt 4
Begroting 2017, de volgende punten worden hierdoor opvolgend vernummerd, de
nieuwe punten 5 en 6 worden omgewisseld.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
- De voorzitter deelt mede dat de St. Genealogische Publicaties wordt opgeheven en de
aanwezige gelden zullen worden ondergebracht op de ASD-rekening van de afdeling.
Onder eigen beheer zullen nog publicaties worden uitgegeven.
- Er zijn zes afzeggingen ontvangen.
- De secretaris doet een kleine enqute hoe iedereen de stukken voor deze alv heeft
ontvangen: per email.
- De secretaris geeft aan dat er al langer een vacature in het bestuur bestaat en dat
enkele bestuursleden hebben aangegeven zich niet voor herbenoeming beschikbaar te
stellen. Hij doet nogmaals een oproep aan de leden om zich te melden voor
bestuurslid. Uit de vergadering komen geen reacties.
- De secretaris heeft op persoonlijke titel een premie uitgeloofd aan de schrijver van
het artikel dat in de jubileumglossy zou worden geplaatst. Dit is geworden het artikel
van de heer Cees Colpaert. Helaas is de enveloppe niet op de vergadering aanwezig,
dit wordt later geregeld. Dhr. Colpaert zegt toe een nog een artikel te schrijven voor
WvZ. Het artikel van dhr. Hein Eekelaar is niet in de glossy verschenen maar wordt nu
gepubliceerd in WvZ. Dhr. Ceasar Hulstaert deelt mede dat hij een boek aan het
schrijven is dat in Zuid-Afrika zal worden uitgegeven.
- Er zijn geen verdere ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur.
3. Verslag van de voorjaar afdelingsledenvergadering van zaterdag 16 april 2016.
- Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen door de vergadering bij acclamatie
goedgekeurd.2
4. Begroting 2017
- De begroting voor 2017, groot 5973,-, wordt door de vergadering goed gekeurd.
5. Bespreking onderwerpen Najaar Algemene Vergadering (AV) van de NGV.
- De vergadering deelt de bezwaren over Gens Nostra die aan de AV kenbaar zijn
gemaakt
- De vergadering staat achter het voornemen om het VC-gebouw in Weesp te verkopen
en te verhuizen naar het Muntgebouw te Utrecht.
- Over het nieuwe, gedifferentieerde contributiesysteem zijn de mening op de
vergadering verdeeld.
6. Benoeming en mandatering van (plv.) afgevaardigden voor de voorjaar AV van de
NGV.
- Het bestuur stelt de heren Ferrie Moubis en Evert Beket als afgevaardigde, resp.
plaatsvervangend afgevaardigde voor. Aangezien er zich uit de vergadering geen
kandidaten melden, worden de beide heren benoemd en krijgen het mandaat namens
de afdeling op te treden.
7. Rondvraag
- Uit de vergadering komt de opmerking dat tijdens een vorige AV toegezegd is dat
bepaalde vragen later beantwoord zouden worden. De voorzitter gaat dit na en zal dit
zo nodig op de komende AV ter sprake brengen
8. Sluiting
- De voorzitter sluit de vergadering om 14.40 u. en na een korte pauze volgt er een
lezing.
Terneuzen, 21 november 2016
Evert B. Beket, secretaris van de afdeling Zeeland

Alleen de auteur of een gebruiker met usertype afdelingssecretaris of hoger kan een verslag toevoegen/aanpassen


Geplaatst door Dhr. A. Maljaars op 20 sep 2016 tijd: 19.32
Aantal malen gelezen: 546

 

--Einde lijst--
   
Items 1 t/m 1
Totaal aantal: 1
   
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |