Evenementenkalender van afdeling Groningen

 

Za 18 nov 2017 - Algemene Ledenvergadering NGV Drenthe en Noordwest-Overijssel

Een evenement voor Drenthe en Noordwest-Overijssel en van lokale betekenis.
Plaats: De Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32 7902AV HOOGEVEEN
Organisator: NGV afd. Drenthe en Noordwest-Overijssel


Programma:

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 18 NOVEMBER 2017
HET BESTUUR VAN DE NGV AFD. DRENTHE EN NOORDWEST-OVERIJSSEL ROEPT HAAR LEDEN OP VOOR DE TE HOUDEN NAJAARSVERGADERING OP ZATERDAG 18 NOVEMBER 2017 IN DE VREDEHORST, ZUIDWOLDIGERWEG 32, 7908 AD TE HOOGEVEEN VAN 13.00 UUR TOT CIRCA 13.45 UUR. Deze vergadering is alleen bedoeld voor de leden van onze afdeling. Deze stukken kunt u ook downloaden.


1. Opening en vaststelling agenda.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.

3. Verslag van de ledenvergadering 8 april 2017 te Hoogeveen. Zie bijlage 3.0.

4. Kort verslag AV op 22 april 2017 te Driebergen. Zie bijlage 4.0.

5. Voorbespreking van de AV op 25 november 2017 te Driebergen. Zie de stukken op de landelijke website van de NGV. Klik op ‘Actueel’ in de bovenste groene balk. In het gele venster ‘Van het Hoofdbestuur’ klikt u op ‘stukken Algemene Vergadering op 25 november 2017’.

6. Benoeming en mandatering afgevaardigde en plv. afgevaardigde voor de AV te Utrecht op zaterdag 25 november aanstaande. Onze voorzitter is als vaste afgevaardigde benoemd en de secretaris als plaatsvervangend afgevaardigde. De afgevaardigde zal bij toerbeurt worden begeleid door een ander bestuurslid. Derhalve hoeft er geen benoeming en mandatering meer plaats te vinden.

7.0 Begroting 2018 NGV afd. Drenthe en Noordwest-Overijssel. Zie bijlage 7.0.
7.1 Begeleidende brief bij de begroting van 2018. Zie bijlage 7.1.

8. Vacature bestuurslid. Voor de functie van algemeen bestuurslid heeft mevr. J. Brown-Altena (Jeannette) uit Koekange zich bij het bestuur aangemeld. Zij heeft al een keer meegedraaid tijdens een bestuursvergadering en dat is wederzijds positief bevallen. Indien zij door de leden wordt gekozen, zal zij de taak van PR (communicatie) op zich nemen. Het bestuur stelt voor haar te benoemen in de functie van algemeen bestuurslid.

9. Threant digitaal of in papieren vorm ontvangen? Zie bijlage 9.0

10. Bestuursbeleid. Zie bijlage 10.0.

11. Rondvraag en wat verder nog ter tafel komt.

12. Sluiting.

Bij de agendapunten, 3, 4, 7.0, 7.1, 9 en 10 behoren schriftelijke stukken.
Deze stukken worden per mail als bijlage meegezonden aan de leden.
De stukken worden niet meer per post verstuurd of ter inzage gelegd vóór de vergadering.
De stukken voor de Algemene Vergadering vindt u op de landelijke website (zie punt 5).


Namens het bestuur,
Uw voorzitter, Harm Hillinga

Verslag

Geen verslag beschikbaar

Alleen de auteur of een gebruiker met usertype afdelingssecretaris of hoger kan een verslag toevoegen/aanpassen


Geplaatst door Dhr. H. Hillinga op 24 mei 2017 tijd: 15.20 - Laatste aanpassing door: Dhr. H. Hillinga op: 21 okt 2017 tijd: 17.21
Aantal malen gelezen: 524